Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

TARGOCID 400 MG 1X400MG Prášek pro inj. roztok

TARGOCID 400 MG  1X400MG Prášek pro  inj. roztok

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku TARGOCID 400 MG 1X400MG Prášek pro inj. roztok

1/6

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls2393/2008, sukls2394/2008
a příloha k sp.zn.: sukls185930/2010, sukls185937/2010, sukls56652/2012,
sukls56656/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Targocid 200 mg
Targocid 400 mg
prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
(teicoplaninum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek TARGOCID a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TARGOCID používat
3. Jak se přípravek TARGOCID používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek TARGOCID uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK TARGOCID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CHARAKTERISTIKA
Přípravek TARGOCID je antibiotikum k injekčnímu podání. Může být aplikován buď do svalu
nebo nitrožilně. Léčivou látkou je teikoplanin, který zastavuje růst citlivých baktérií na tuto látku.
Teikoplanin je účinný proti stafylokokům, streptokokům, enterokokům, Listerii monocytogenes,
mikrokokům, korynebakterií skupiny J/K a grampozitivním anaerobům včetně Clostridium
difficile a peptokokům.

INDIKACE
Přípravek TARGOCID je určen k léčbě infekcí vyvolaných citlivými grampozitivními baktériemi
včetně kmenů odolných vůči jiným antibiotikům (methicilin, oxacilin, cefalosporiny): zánětu
srdce, infekcím šířeným krví v těle, infekce kostí a kloubů, dýchacích infekcí, infekcí kůže a
měkkých tkání, infekcí močových cest, zánětu pobřišnice spojené s chronickou ambulantní
peritoneální dialýzou (CAPD). Teikoplanin je rovněž indikován v léčbě infekcí u pacientů
alergických na peniciliny nebo cefalosporiny.

Teikoplanin může být použit k prevenci zánětu srdce v případech rizika infekce grampozitivními
bakteriemi (například u chirurgických výkonů ve stomatologii nebo v ortopedii) především u
pacientů alergických na beta-laktamová antibiotika a v individuálních případech v kombinaci
s aminoglykosidy u pacientů s náhradou srdeční chlopně.
2/6

Teicoplanin je rovněž indikován k prevenci u kardiovaskulárních a ortopedických zákroků, kdy se
provádí implantace náhrady a je vysoké riziko akutní infekce stafylokoky rezistentními na
meticilin.

Teicolanin není účinný na infekce gramnegativními baktériemi.

Teikoplanin je rovněž indikován jako perorální léčba u průjmů spojených s antibiotickou léčbou,
vyvolaných kmeny Clostridium difficile.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
TARGOCID POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek TARGOCID
- jestliže jste přecitlivělý/á na teikoplanin nebo na kteroukoli další složku přípravku
TARGOCID

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TARGOCID je zapotřebí
- jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že jste těhotná nedoporučuje se podávat
teikoplanin, pokud podle názoru lékaře očekávaný přínos léčby nepřeváží její možná rizika.
- pokud kojíte, teikoplanin nemá být používán, pokud potenciální výhody léčby nepřeváží
její případné riziko
- pokud jste přecitlivělý/á na vankomycin
- při podávání teikoplaninu byly popsány poruchy sluchu, nežádoucí vliv na hematologické
parametry, funkci jater a ledvin. Vzhledem k tomu mají být v průběhu léčby sledovány
stav sluchu, hematologické parametry, jaterní i ledvinné funkce, zejména u nemocných
s jaterní nedostatečností, dlouhodobě léčených pacientů a pacientů, kteří jsou současně
léčeni léky negativně ovlivňující sluch a činnost ledvin.
- u pacientů:
dlouhodobě léčených s ledvinovou nedostatečností
Především dlouhodobé podávání teikoplaninu stejně jako jiných antibiotik může vést
k nárůstu odolných organismů. Je nutné opakované zkoumání stavu pacienta. Pokud dojde
k vzniku superinfekce během léčby je třeba učinit příslušná opatření.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzhledem k vyššímu riziku nežádoucích účinků má být teikoplanin podáván se zvýšenou
opatrností u pacientů léčených současně nefrotoxickými nebo ototoxickými léky, jako
aminoglykosidy, amfotericinem B, cyklosporinem a furosemidem.

Teikoplanin a roztoky amidoglykosidů jsou nekompatibilní a nesmí být míchány do injekcí,
přesto je lze společně použít v dialyzačních roztocích a mohou být bez omezení použity při léčbě
zánětu pobřišnice související s kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou.

Užívání přípravku TARGOCID s jídlem a pitím

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Teikoplanin může způsobovat závratě a bolesti hlavy. Schopnost řídit a obsluhovat stroje může
být ovlivněna. Pacienti, u kterých se projeví tyto příznaky, nemají řídit a obsluhovat stroje.
3/6


Důležité informace o některých složkách přípravku TARGOCID
Přípravek Targocid 200 mg obsahuje 9,44 mg sodíku v jedné injekční lahvičce.
Přípravek Targocid 400 mg obsahuje 9,95 mg sodíku v jedné injekční lahvičce.
Nutno vzít v úvahu u pacientů s dietou s kontrolovaným příjmem sodíku.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK TARGOCID UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek TARGOCID přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Teikoplanin může být podáván injekcí do žíly či do svalu zpravidla jednou denně, v případě
závažných infekcí se doporučuje podávat počáteční dávky po 12 hodinách během prvních 1-4 dní.
Aplikace do žíly je možná jednak formou injekce během 3-5 minut nebo formou nitrožilní infuze
po dobu 30 minut

Při volbě odpovídajících dávek teikoplaninu je třeba přihlédnout k závažnosti onemocnění i místu
infekce. U závažných infekcí nemá sérová koncentrace teikoplaninu Cmin klesnout pod 10 mg/l.

Dospělí pacienti
Pro většinu infekcí a při prevenci v chirurgii:
Úvodní dávka: 400 mg i.v. třikrát ve 12hodinových intervalech
Udržovací dávka: 200 mg i.v. nebo i.m. jedenkrát denně

Některé závažné klinické stavy (popáleniny, endokarditidy) vyžadují vyšší dávky teikoplaninu 12
mg/kg tělesné hmotnosti.


Děti
- od 2 měsíců do 16 let
Pro většinu grampozitivních infekcí:
Úvodní dávka: 10 mg/kg i.v. třikrát ve 12hodinových intervalech
Udržovací dávka: 6 mg/kg i.v. nebo i.m. jedenkrát denně

Těžké infekce a infekce u pacientů s neutropenií:
Úvodní dávka: 10 mg/kg třikrát ve 12hodinových intervalech
Udržovací dávka: 10 mg/kg i.v. jedenkrát denně

- do 2 měsíců
Doporučená jednorázová úvodní dávka v prvém dnu léčby je 16 mg/kg, udržovací dávka v dalších
dnech 8 mg/kg i.v. 1× denně. Při aplikaci do žíly je přípravek třeba aplikovat v pomalé
30minutové infuzi.

Pacienti s onemocněním ledvin
Dávkovací schéma není třeba upravovat do 4. dne léčby. Po tomto časovém období by dávkování
mělo být upraveno na základě stanovení koncentrací v krvi. Po čtvrtém dni se pacientům se
středním poškozením podává poloviční udržovací dávka a pacientům s těžším poškozením ledvin
dávka odpovídající 2/3 doporučené udržovací dávky.

Pacienti léčení ambulantně čištěním krve v mimotělním oběhu
4/6

Po úvodní jednorázové dávce 400 mg i.v. se podává v prvém týdnu léčby 20 mg/l v každém vaku,
ve druhém týdnu 20 mg/l v každém druhém vaku a ve třetím týdnu 20 mg/l pouze ve vaku
aplikovaném přes noc.

Kombinovaná léčba
Pokud je třeba léčba s maximální antibakteriální aktivitou (např. stafylokoková endokarditida) a
pokud nelze vyloučit infekci kombinovanou s gramnegativními bakteriemi (např. empirická léčba
horečky u pacientů s neutropenií) lze podat kombinovanou léčbu s dalším vhodným přípravkem.

Prevence zánětu pobřišnice způsobené grampozitivními bakteriemi před stomatologickým
zákrokem u pacientů s onemocněním srdeční chlopně:
Při anestezii 400 mg (6mg/kg) teikoplaninu i.v.

NÁVOD K UŽITÍ
a) Pomalu vstřikovat předepsané množství sterilní vody do lahvičky.

b) Jemně otáčet lahvičkou v dlaních, dokud se prášek úplně nerozpustí tak, aby se zabránilo
tvorbě pěny.
JE DŮLEŽITÉ DOSÁHNOUT TOHO, ABY SE ROZPUSTIL VŠECHEN PRÁŠEK, I
KOLEM ZÁTKY.
Při roztřepání roztoku se vytvoří pěna, která ztíží zpětné získání požadovaného objemu. Přesto,
je-li teikoplanin úplně rozpuštěn, pěna nezmění koncentraci roztoku, která zůstává 200 mg ve
3 ml (200 mg lahvička) nebo 400 mg ve 3 ml (400 mg lahvička). Vytvoří-li se v lahvičce pěna,
je třeba nechat lahvičku stát přibližně 15 minut.

c) Odtáhnout pomalu roztok teikoplaninu pomalu z lahvičky. Pro získání celého objemu je
třeba umístit jehlu do středu gumové zátky.

d) Připravený roztok obsahuje 200 mg teikoplaninu ve 3 ml (200 mg lahvička) a 400 mg ve 3
ml (400 mg lahvička).

Správná příprava roztoku a opatrné odtažení do stříkačky je velmi důležité; nedostatečná
opatrnost při přípravě může vést k podání nižší dávky.

e) Konečný roztok je izotonický s plazmou a má pH 7,2-7,8.

f) Připravený roztok může být injikován přímo nebo může být dále ředěn s:
- 0,9% roztokem chloridu sodného
- kombinovanými laktátovými roztoky (Ringer-laktát, Hartmann)
- 5% roztokem glukózy
- 0,18% roztokem chloridu sodného a 4% roztokem glukózy
- roztoky pro peritoneální dialýzu, obsahující 1,36% nebo 3,86% glukózy

Jestliže jste použil(a) více přípravku TARGOCID, než jste měl(a)
Byly popsány případy náhodného předávkování u dětí. V jednom případě u 29denního
novorozence byla pozorována agitace po aplikaci dávky 400 mg i.v. (95 mg/kg). V ostatních
případech nebyly pozorovány žádné klinické příznaky ani změny laboratorních parametrů spojené
s podáním teikoplaninu.

Léčba předávkování teikoplaninem je symptomatická. Přípravek nelze z oběhu odstranit
hemodialýzou.


5/6

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek TARGOCID

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TARGOCID

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TARGOCID nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Může se projevit bolestí v místě vpichu v souvislosti s aplikací či horečkou, kožní problémy jako
zčervenání, vyrážka či svědění mohu nastat potíže s dýcháním nebo dojít k zánětu žil.
Mohou nastat poruchy imunitního systému projevující se v závažných případech anafylaktický
šok.
Nežádoucím účinkem může být dávení, zvracení, průjem nebo může dojít ke zvýšení hodnot
jaterních testů. Rovněž může dojít k výskytu poruch krvetvorby, zvýšení kreatininu v krvi, selhání
funkce ledvin nebo se mohou objevit závratě, bolesti hlavy a křeče při aplikaci přímo do srdeční
komory. Rovněž byly hlášeny případy poruch sluchu či sluchového ústrojí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK TARGOCID UCHOVÁVAT


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Uchovávejte při teplotě do 25 0C.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 8 hodin při
pokojové teplotě nebo 24 hodin při teplotě 2 8 °C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a
podmínky uchovávání přípravku po otevření a rekonstituci před použitím jsou v odpovědnosti
uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud rekonstituce
neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Přípravek TARGOCID nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek TARGOCID, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6/6

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek TARGOCID obsahuje

- Léčivou látkou je teicoplaninum 200 mg nebo 400 mg v jedné lahvičce.
- Pomocnou látkou je chlorid sodný.
- Rozpouštědlem je voda na injekci.

Jak přípravek TARGOCID vypadá a co obsahuje toto balení
Targocid 200 mg - 1 lahvička s 200 mg teikoplaninu a 1 ampule vody na injekci, krabička
Targocid 400 mg - 1 lahvička s 400 mg teikoplaninu a 1 ampule vody na injekci, krabička

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika

VÝROBCE
sanofi-aventis, S.p.A., Anagni, Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
21.3. 2012
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz