Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

TARDYFERON-FOL 30 Tabl. s řízeným uvol. - diskuze

Kód výrobku: 12255

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TARDYFERON-FOL 30 Tabl. s řízeným uvol.

 1/7 sp.zn. sukls18831/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

TARDYFERON-FOL

247,25 mg/0,35 mg tablety s řízeným uvolňováním

ferrosi sulfas hydricus/ acidum folicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případné další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Tardyferon-Fol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tardyferon-Fol používat
 3. Jak se Tardyferon-Fol používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Tardyferon-Fol uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Tardyferon-Fol a k čemu se používá

Tardyferon-Fol se užívá k léčbě prokázaného, bezpříznakového nedostatku železa (snížené hodnoty železa v krvi a ve tkáních ještě před vznikem chudokrevnosti) spojeného s nedostatkem kyseliny listové a při chudokrevnosti z nedostatku železa spojeného s nedostatkem kyseliny listové především v těhotenství, po porodu a v období kojení.

U významného procenta žen vyvolává zvýšená potřeba železa a kyseliny listové v těhotenství, po porodu a v době kojení chudokrevnost různého stupně, kterou lze velmi dobře léčit podáváním přípravku s obsahem železa a vhodného množství kyseliny listové.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tardyferon-Fol používat

Neužívejte přípravek Tardyferon-Fol

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže trpíte jakýmkoliv typem chudokrevnosti, která není způsobena nedostatkem železa (např. megaloblastická anemie způsobená nedostatkem vitaminu B12).

 2/7

 • při přetížení organismu železem, jak je tomu u častých transfuzí nebo u některých chorob látkové výměny, např. u hemochromatózy (chorobné ukládání železa do tkáně jater, slinivky břišní a do srdečního svalu, které poškozuje jejich funkci) nebo u chronické hemolýzy (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek).
 • při chudokrevnosti způsobené poruchou využívání železa v organismu (např. sideroachrestická anemie, anemie při otravě olovem, thalasemie). Přípravek nesmí užívat děti do 10 let (vzhledem k vysokému obsahu železa).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tardyferon-Fol se poraďte se svým lékařem o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Pokud je nedostatek železa provázen zánětlivými projevy, léčba nebude účinná. Pokud je to možné, léčba železem musí být spojena s řešením příčiny onemocnění. Protože existuje riziko vniku vředů v ústech a obarvení zubů, tablety nemají být cucány, kousány nebo ponechávány v ústech, ale spolknuty celé, zapíjejí se sklenicí vody. 

Další léčivé přípravky a Tardyferon-Fol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Tardyferon-Fol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat

Železo

Nedoporučené kombinace

Soli železa (injekční podání) Uvolňování železa z jeho komplexní formy a nasycení transferinem můžou být doprovázeny krátkými mdlobami a nebo dokonce šokem.

Snížení vstřebávání železa Léky proti překyselení žaludku (antacida obsahující magnezium, vápník), vápník a zinek, hydrogenuhličitan sodný a dále pak oxaláty, fytáty, dimerkaprol, cimetidin, omeprazol a deferoxamin snižují vstřebávání železa. Mezi požitím těchto přípravků a přípravku Tardyferon-Fol musí být odstup nejméně 2 hodiny. Vstřebávání železa snižuje také kolestyramin. Mezi užitím těchto přípravků a přípravku Tardyferon-Fol musí být odstup nejméně 4 hodiny.

Snížení vstřebávání jiných přípravků Železo snižuje vstřebávání perorálně (podání ústy) podávaných antibiotik cyklinů (tetracyklin a jeho deriváty) a také perorálně podávaných fluorochinolonových antibiotik (např. ciprofloxacin) Tyto přípravky musí být podávány 2 hodiny před nebo 3 hodiny po podání železa.

Železo také snižuje vstřebávání bisfosfonátů, etidronátu, levodopy, methyldopy, carbidopy, zinku, tyroxinu a penicilaminu. Z tohoto důvodu se nesmí uvedené přípravky užívat současně s přípravkem Tardyferon-Fol, mezi užíváním musí být odstup nejméně 2 hodin.

Kyselina listová

Antikonvulziva (léky k léčbě epilepsie)

 3/7 Antikonvulziva (jako fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon) mohou způsobit nedostatek kyseliny listové. Užívání kyseliny listové spolu s antikonvulzivy může ovlivnit jejich účinnost jako prevence před záchvaty.

Antagonisté kyseliny listové Antagonisté kyseliny listové (jako methotrexát nebo sulfasalazin) mohou snižovat množství kyseliny listové v krvi.

Tardyferon-Fol s jídlem, pitím a alkoholem

Rovněž některé potraviny (celozrnné pečivo, mléko, mléčné výrobky, vejce, káva, především černý čaj a červené víno) ovlivňují vstřebávání železa ve střevě. Železo se doporučuje užívat nejdříve za 2 hodiny po konzumaci těchto potravin nebo po užití uvedených léků.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství Pokud je potřebné, doporučuje se u těhotných žen užívání přípravku Tardyferon-Fol od 4. měsíce těhotenství.

Kojení Tardyferon-Fol může být v období kojení podáván bez omezení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

3. Jak se Tardyferon-Fol používá

Vždy užívejte Tardyferon-Fol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob použití

Dávkování

Přesné dávkování a délku léčby určí lékař.

Mírná a středně těžká chudokrevnost z nedostatku železa spojená s nedostatkem kyseliny listové a skrytý, bezpříznakový nedostatek železa a kyseliny listové: 1 tableta denně ráno, pokud lékař neurčí jinak, tzn. dávka odpovídající 80 mg železa a 0,35 mg kyseliny listové.

Těžká chudokrevnost z nedostatku železa spojená s nedostatkem kyseliny listové : 1 tableta ráno a 1 tableta večer, pokud lékař neurčí jinak, před jídlem, tzn. dávka odpovídající 160 mg železa a 0,7 mg kyseliny listové.

Doba léčby

Léčba má být dostatečně dlouhá, aby došlo k úpravě anemie a obnově zásob železa u dospělých.

 4/7 Anemie z nedostatku železa: 3 až 6 měsíců v závislosti na vyčerpání zásob železa, prodloužení léčby v případě potřeby, pokud není příčina anemie pod kontrolou. U těhotných žen se doporučuje užívat od 4. měsíce těhotenství.

Způsob podání Délku trvání léčby a dávku přípravku Tardyferon-Fol u dětí i dospělých vždy určí lékař. Protože existuje riziko vniku vředů v ústech a obarvení zubů, tablety nemají být cucány, kousány nebo ponechávány v ústech, ale spolknuty celé, zapíjejí se sklenicí vody. Tablety se mají užívat před jídlem nebo během jídla podle snášenlivosti zažívacího ústrojí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tardyferon-Fol, než jste měl(a)

Jsou-li dodržovány pokyny lékaře pro léčbu přípravkem Tardyferon-Fol, nemůže dojít k nadměrnému hromadění železa v organismu. Pokud dojde nedopatřením k požití většího množství tablet nebo pokud dojde k požití tablet dítětem, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky železa

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, řazeno sestupně dle frekvence výskytu:

Časté (1 až 10 pacientů ze 100):

Zácpa Průjem Nadýmání Bolest břicha Neobvykle tmavá stolice Pocit na zvracení

Méně časté (1 až 10 pacientů z 1000)

Otok hrtanu Změny stolice Poruchy trávení (dyspepsie) Zvracení Zánět žaludku (gastritida) Svědění Vyrážka se zarudnutím kůže

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Změna zabarvení zubů Tvorba vřídků v ústech Reakce z přecitlivělosti včetně kopřivky

Gastrointestinální poruchy: Vřídky v ústech a vratné obarvení zubů, pokud byly tablety špatně užity, byly rozkousány, cucány nebo ponechávány v ústech. Starší pacienti a pacienti s polykacími potížemi mohou mít zvýšené riziko poškození jícnu nebo bronchiálních tkání v případě špatného polknutí.

Nežádoucí účinky kyseliny listové

 5/7

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny z postmarketingového sledování:

 • anafylaktické reakce (závažná alergická reakce) doprovázená kopřivkou a otokem kůže a sliznic
 • kožní alergické reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Tardyferon-Fol uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Tardyferon-Fol obsahuje

Léčivou látkou je ferrosi sulfas hydricus 247,25 mg (což odpovídá ferrum-ion (2+) 80 mg) a acidum folicum 0,35 mg. Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety: disperze metakrylátového kopolymeru RS 30%, disperze metakrylátového kopolymeru RL 30%, maltodextrin, triethyl-citrát, mastek, glycerol-dibehenát, mikrokrystalická celulosa, Potahová vrstva tablety:

oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, potahová soustava Sepifilm 010 bezbarvá (obsahuje hypromelosu, mikrokrystalickou celulosu a kyselinu stearovou), triethyl-citrát.

Jak přípravek Tardyferon-Fol vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Tardyferon-Fol jsou světle růžové kulaté tablety. 30 a 100 tablet s řízeným uvolňováním v Al/PVC/PVDC blistru. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 6/7

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Medicament 45 place Abel Gance 921 00 Boulogne Francie

Výrobce

Pierre Fabre Medicament Production / Progipharm Rue de Lyceé, Gien Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

  1. 2017

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Lékařská pomoc - postup péče poskytnuté při náhodném předávkování až intoxikaci.

U dětí a dospělých začíná riziko toxicity železa od dávky 20 mg elementárního železa na kg tělesné hmotnosti, ale je vyšší od dávky 60 mg elementárního železa na kg tělesné hmotnosti.

Symptomy intoxikace Typická intoxikace železem probíhá v 5 klinických fázích. Těmito fázemi jsou gastrointestinální fáze, klidová fáze, šoková fáze, hepatotoxická fáze a fáze s obstrukcí střeva.

Diagnóza akutní otravy železem je založena na klinických příznacích, zvýšené hladině železa v séru (přibližně 2 až 9 hodin po expozici) a vyšetření břicha (pokud byly požity tablety železa).

První pomoc při akutní intoxikaci železem

Symptomatická léčba:

Pečlivé sledování pacienta, udržování respirace a krevního oběhu (rovnováha tekutin a elektrolytů). V případě potřeby protišoková opatření.

Gastrointestinální dekontaminace:

Pro detekci přítomnosti tablet železa v gastrointestinálním traktu (žaludku nebo dvanáctníku) může být provedena břišní radiografie.

V případě požití velkého množství tablet železa (více než 20 mg železa/kg nebo pokud má pacient příznaky intoxikace) a pouze v případě, že k požití došlo před méně než 1 hodinou, je možné odstranit část požitého železa gastrointestinální dekontaminací provedenou pouze v nemocnici:

 7/7

 • Indukce zvracení v případě, že pacient je při vědomí a spolupracuje (např. mýdlovou vodou nebo vlažnou slanou vodou).
 • Je možné také podání laxativa s makrogolem nebo celková střevní laváž (např. použití roztoku makrogolu v množství 15-40 ml/kg/hod po dobu 4-8 hodin). Tyto metody jsou indikovány v případě, že navzdory vyvolanému zvracení sérové hladiny železa nadále rostou.

Po ošetření má být opět provedena břišní radiografie k případné detekci dalších tablet železa nebo jejich fragmentů.

Upozornění: Gastrointestinální dekontaminace jsou možné ale nemají být používány při intoxikacích železem rutinně.

Chelatační léčba:

V případě závažné intoxikace je doporučenou léčbou intravenózní deferoxamin. Detailní informace o použití viz SPC deferoxaminu. Dimerkaprol je při intoxikacích železem kontaindikován!

Poznámka: Množství kyseliny listové obsažené v přípravku nevyvolává nebezpečí předávkování kyselinou listovou.

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 12255
Kód EAN: 3573994000150
Kód SÚKL: 92160
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tardyferon Fol se užívá k léčbě prokázaného, bezpříznakového nedostatku železa (snížené hodnoty železa v krvi a ve tkáních ještě před vznikem chudokrevnosti) spojeného s nedostatkem kyseliny listové a při chudokrevnosti z nedostatku železa spojené s nedostatkem kyseliny listové především v těhotenství, po porodu a v době kojení.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

TARDYFERON-FOL 30 Tabl. s řízeným uvol. – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu TARDYFERON-FOL 30 Tabl. s řízeným uvol. zobrazíte nebo stáhnete zde: TARDYFERON-FOL 30 Tabl. s řízeným uvol..pdf

Recenze

Recenze produktu TARDYFERON-FOL 30 Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TARDYFERON-FOL 30 Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám