Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

TARDYFERON-FOL 100 Tabl. s řízeným uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12256

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 12256
Kód EAN: 3573994003083
Kód SÚKL: 92195
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Tardyferon Fol se užívá k léčbě prokázaného, bezpříznakového nedostatku železa (snížené hodnoty železa v krvi a ve tkáních ještě před vznikem chudokrevnosti) spojeného s nedostatkem kyseliny listové a při chudokrevnosti z nedostatku železa spojené s nedostatkem kyseliny listové především v těhotenství, po porodu a v době kojení.

Příbalový leták

1/7 

sp.zn. sukls18831/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

TARDYFERON-FOL 247,25 mg/0,35 mg tablety s řízeným uvolňováním 

 

             ferrosi sulfas hydricus/ acidum folicum 

 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li případné další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka. 
•  Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by 

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Tardyferon-Fol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tardyferon-Fol používat  

3. 

Jak se Tardyferon-Fol používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Tardyferon-Fol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Tardyferon-Fol a k čemu se používá 

 
Tardyferon-Fol  se  užívá  k  léčbě  prokázaného,  bezpříznakového  nedostatku  železa            
(snížené  hodnoty železa v krvi a ve tkáních ještě před vznikem chudokrevnosti) spojeného s 
nedostatkem    kyseliny  listové  a  při  chudokrevnosti  z  nedostatku  železa  spojeného  s 
nedostatkem  kyseliny listové  především v těhotenství, po porodu a v období kojení. 
 
U významného procenta žen vyvolává zvýšená potřeba železa a kyseliny listové v těhotenství, 
po  porodu  a  v  době  kojení  chudokrevnost  různého  stupně,  kterou  lze  velmi  dobře  léčit 
podáváním přípravku s obsahem železa a vhodného množství kyseliny listové.   
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tardyferon-Fol používat  

 
Neužívejte přípravek Tardyferon-Fol  

-  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže  trpíte  jakýmkoliv  typem  chudokrevnosti,  která  není  způsobena  nedostatkem 

železa (např. megaloblastická anemie způsobená nedostatkem vitaminu B12). 

2/7 

-  při  přetížení  organismu  železem,  jak  je  tomu  u  častých  transfuzí  nebo  u  některých 

chorob  látkové  výměny,  např.  u  hemochromatózy    (chorobné  ukládání  železa  do 
tkáně jater, slinivky břišní a do  srdečního svalu, které poškozuje jejich funkci) nebo 
u  chronické  hemolýzy  (chudokrevnost  způsobená  předčasným  zánikem  červených 
krvinek). 

-  při  chudokrevnosti  způsobené  poruchou  využívání  železa  v organismu  (např. 

sideroachrestická anemie, anemie při otravě olovem, thalasemie).  

Přípravek nesmí užívat děti do 10 let (vzhledem k vysokému obsahu železa). 
 
 
Upozornění a opatření 
Před  užitím  přípravku  Tardyferon-Fol    se  poraďte  se  svým  lékařem  o  všech  lécích,  které 
užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Pokud je nedostatek železa provázen zánětlivými projevy, léčba nebude účinná. 
Pokud je to možné, léčba železem musí být spojena s řešením příčiny onemocnění. 
Protože  existuje  riziko  vniku  vředů  v  ústech  a  obarvení  zubů,  tablety  nemají  být  cucány, 
kousány nebo ponechávány v ústech, ale spolknuty celé, zapíjejí se sklenicí vody. 

 
Další léčivé přípravky a Tardyferon-Fol 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Účinky  přípravku  Tardyferon-Fol  a účinky 
jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat  
 
Železo 
 
Nedoporučené kombinace 
 
Soli železa (injekční podání) 
Uvolňování železa z jeho komplexní formy a nasycení transferinem můžou být doprovázeny 
krátkými mdlobami a nebo dokonce šokem. 
 
Snížení vstřebávání železa 
Léky  proti  překyselení  žaludku  (antacida  obsahující  magnezium,  vápník),  vápník  a  zinek,  
hydrogenuhličitan  sodný  a  dále  pak  oxaláty,  fytáty,  dimerkaprol,  cimetidin,  omeprazol  a 
deferoxamin    snižují  vstřebávání  železa.  Mezi  požitím  těchto  přípravků  a  přípravku 
Tardyferon-Fol musí být odstup nejméně 2 hodiny. 
Vstřebávání  železa  snižuje  také  kolestyramin.  Mezi  užitím  těchto  přípravků  a  přípravku 
Tardyferon-Fol musí být odstup nejméně 4 hodiny. 
 
Snížení vstřebávání jiných přípravků 
Železo snižuje vstřebávání perorálně (podání ústy) podávaných antibiotik cyklinů (tetracyklin 
a  jeho  deriváty)  a  také  perorálně  podávaných  fluorochinolonových  antibiotik  (např. 
ciprofloxacin)  Tyto  přípravky  musí  být  podávány  2  hodiny  před  nebo  3  hodiny  po  podání 
železa. 
 
Železo také snižuje vstřebávání  bisfosfonátů, etidronátu, levodopy, methyldopy, carbidopy, 
zinku, tyroxinu a penicilaminu. Z tohoto důvodu se nesmí uvedené přípravky užívat současně 
s přípravkem Tardyferon-Fol, mezi užíváním musí být odstup nejméně 2 hodin. 
 
Kyselina listová 
 
Antikonvulziva (léky k léčbě epilepsie) 

3/7 

Antikonvulziva  (jako  fenobarbital,  fenytoin,  fosfenytoin,  primidon)  mohou  způsobit 
nedostatek  kyseliny  listové.  Užívání  kyseliny  listové  spolu  s  antikonvulzivy  může  ovlivnit 
jejich účinnost jako prevence před záchvaty. 
 
Antagonisté kyseliny listové 
Antagonisté kyseliny listové (jako methotrexát nebo sulfasalazin) mohou snižovat množství 
kyseliny listové v krvi. 
 
Tardyferon-Fol s jídlem, pitím a alkoholem 
Rovněž některé potraviny (celozrnné pečivo, mléko, mléčné výrobky, vejce, káva, především 
černý čaj a červené víno) ovlivňují vstřebávání železa ve střevě. 
Železo se doporučuje užívat nejdříve za 2 hodiny po konzumaci těchto potravin nebo po užití 
uvedených léků. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  se  domníváte,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pokud  je  potřebné,  doporučuje  se  u  těhotných  žen  užívání  přípravku  Tardyferon-Fol  od  4. 
měsíce těhotenství. 
 
Kojení 
Tardyferon-Fol může být v období kojení podáván bez omezení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není relevantní. 
 
3. 

Jak se Tardyferon-Fol používá 

 
Vždy  užívejte  Tardyferon-Fol  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a způsob použití 
 
Dávkování 
 
Přesné dávkování a délku léčby určí lékař. 
 
Mírná  a  středně  těžká  chudokrevnost  z  nedostatku  železa  spojená  s  nedostatkem  kyseliny 
listové a skrytý, bezpříznakový nedostatek železa a kyseliny listové:  
1 tableta denně ráno, pokud lékař neurčí jinak, tzn. dávka odpovídající 80 mg železa a 0,35 
mg kyseliny listové. 
 
Těžká chudokrevnost  z  nedostatku  železa  spojená s nedostatkem kyseliny listové : 
1 tableta ráno a 1 tableta večer, pokud lékař neurčí jinak, před jídlem, tzn. dávka odpovídající 
160 mg železa a 0,7 mg kyseliny listové. 
 
Doba léčby 
Léčba  má  být  dostatečně  dlouhá,  aby  došlo  k úpravě  anemie  a  obnově  zásob  železa  u 
dospělých. 

4/7 

Anemie  z  nedostatku  železa:  3  až  6  měsíců  v  závislosti  na  vyčerpání  zásob  železa, 
prodloužení léčby v případě potřeby, pokud není příčina anemie pod kontrolou. 
U těhotných žen se doporučuje užívat od 4. měsíce těhotenství. 
 
Způsob podání 
Délku trvání léčby a dávku přípravku Tardyferon-Fol u dětí i dospělých vždy určí lékař. 
Protože  existuje  riziko  vniku  vředů  v ústech  a  obarvení  zubů,  tablety  nemají  být  cucány, 
kousány nebo ponechávány v ústech, ale spolknuty celé, zapíjejí se sklenicí vody. 
Tablety se mají užívat před jídlem nebo během jídla podle snášenlivosti zažívacího ústrojí. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tardyferon-Fol, než jste měl(a) 
Jsou-li  dodržovány  pokyny  lékaře  pro  léčbu  přípravkem  Tardyferon-Fol,  nemůže  dojít  k  
nadměrnému  hromadění  železa  v  organismu.  Pokud  dojde    nedopatřením  k  požití  většího  
množství  tablet  nebo  pokud  dojde  k  požití  tablet  dítětem,  je  třeba  ihned  vyhledat  
lékařskou pomoc.
  
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky železa 
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, řazeno sestupně dle frekvence výskytu: 
 
Časté (1 až 10 pacientů ze 100): 
Zácpa 
Průjem 
Nadýmání 
Bolest břicha 
Neobvykle tmavá stolice 
Pocit na zvracení 
 
Méně časté (1 až 10 pacientů z 1000) 
Otok hrtanu 
Změny stolice 
Poruchy trávení (dyspepsie) 
Zvracení 
Zánět žaludku (gastritida) 
Svědění  
Vyrážka se zarudnutím kůže  
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
Změna zabarvení zubů 
Tvorba vřídků v ústech 
Reakce z přecitlivělosti včetně kopřivky 
 
Gastrointestinální  poruchy:  Vřídky  v ústech  a  vratné  obarvení  zubů,  pokud  byly  tablety 
špatně užity, byly rozkousány, cucány nebo ponechávány v ústech. Starší pacienti a pacienti 
s polykacími  potížemi  mohou  mít  zvýšené  riziko  poškození  jícnu  nebo  bronchiálních  tkání 
v případě špatného polknutí. 
 
Nežádoucí účinky kyseliny listové 

5/7 

 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny z postmarketingového sledování: 

 anafylaktické  reakce  (závažná  alergická  reakce)  doprovázená  kopřivkou  a  otokem 
kůže a sliznic 

 kožní alergické reakce. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. Jak Tardyferon-Fol uchovávat  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce  za 
Použitelné  do:  a  na  blistru  za  EXP.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Tardyferon-Fol obsahuje 
Léčivou látkou je ferrosi sulfas hydricus 247,25 mg (což odpovídá ferrum-ion (2

+

) 80 mg) a 

acidum folicum 0,35 mg. 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro  tablety:  disperze  metakrylátového  kopolymeru  RS  30%,  disperze  metakrylátového 
kopolymeru  RL  30%,  maltodextrin,  triethyl-citrát,  mastek,  glycerol-dibehenát, 
mikrokrystalická celulosa,  
Potahová vrstva tablety: oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, potahová 
soustava  Sepifilm  010  bezbarvá  (obsahuje  hypromelosu,  mikrokrystalickou  celulosu  a 
kyselinu stearovou), triethyl-citrát. 
 
Jak přípravek Tardyferon-Fol vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Tardyferon-Fol jsou světle růžové kulaté tablety. 
30 a 100 tablet s řízeným uvolňováním v Al/PVC/PVDC blistru. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

6/7 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pierre Fabre Medicament 
45 place Abel Gance 
921 00 Boulogne 
Francie  
 
Výrobce 
Pierre Fabre Medicament Production / Progipharm 
Rue de Lyceé, Gien 
Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
11. 8. 2017 
 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky 
Lékařská pomoc - postup péče poskytnuté při náhodném předávkování až intoxikaci. 
 
U dětí a dospělých začíná riziko toxicity železa od dávky 20 mg elementárního železa na kg 
tělesné hmotnosti, ale je vyšší od dávky 60 mg elementárního železa na kg tělesné hmotnosti. 
 
Symptomy intoxikace 
Typická  intoxikace  železem  probíhá  v  5  klinických  fázích.  Těmito  fázemi  jsou 
gastrointestinální fáze, klidová fáze, šoková fáze, hepatotoxická fáze a fáze s obstrukcí střeva. 
 
Diagnóza akutní otravy železem je založena na klinických příznacích, zvýšené hladině železa 
v  séru  (přibližně  2  až  9  hodin  po  expozici)  a  vyšetření  břicha  (pokud  byly  požity  tablety 
železa). 
 
První pomoc při akutní intoxikaci železem 
 
Symptomatická léčba: 
 
Pečlivé  sledování  pacienta,  udržování  respirace  a  krevního  oběhu  (rovnováha  tekutin  a 
elektrolytů). V případě potřeby protišoková opatření. 
 
Gastrointestinální dekontaminace: 
 
Pro detekci přítomnosti tablet železa v gastrointestinálním traktu (žaludku nebo dvanáctníku) 
může být provedena břišní radiografie. 
 
V  případě  požití  velkého množství tablet  železa (více než 20 mg železa/kg nebo pokud má 
pacient příznaky intoxikace) a pouze v případě, že k požití došlo před méně než 1 hodinou, je 
možné  odstranit  část  požitého  železa  gastrointestinální  dekontaminací  provedenou  pouze  v 
nemocnici: 

7/7 

• 

Indukce zvracení v případě, že pacient je při vědomí a spolupracuje (např. mýdlovou 
vodou nebo vlažnou slanou vodou). 

• 

Je  možné  také  podání  laxativa  s  makrogolem  nebo  celková  střevní  laváž  (např. 
použití  roztoku  makrogolu  v  množství  15-40  ml/kg/hod  po  dobu  4-8  hodin).  Tyto 
metody jsou indikovány v případě, že navzdory vyvolanému zvracení sérové hladiny 
železa nadále rostou. 

 
Po ošetření má být opět provedena břišní radiografie k případné detekci dalších tablet železa 
nebo jejich fragmentů. 
 
Upozornění:  Gastrointestinální  dekontaminace  jsou  možné  ale  nemají  být  používány  při 
intoxikacích železem rutinně. 
 
Chelatační léčba: 
 
V  případě  závažné  intoxikace  je  doporučenou  léčbou  intravenózní  deferoxamin.  Detailní 
informace o použití  viz SPC deferoxaminu. 
Dimerkaprol je při intoxikacích železem kontaindikován! 
 
Poznámka:  Množství  kyseliny  listové  obsažené  v  přípravku  nevyvolává  nebezpečí 
předávkování kyselinou listovou. 
 

Recenze

Recenze produktu TARDYFERON-FOL 100 Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TARDYFERON-FOL 100 Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám