Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 12257
Kód EAN: 3573994000167
Kód SÚKL: 14711
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Tardyferon se používá pro léčbu chudokrevnosti z nedostatku železa (je to nejčastější chudokrevnost vůbec). Dále lze upravit Tardyferonem skrytý, bezpříznakový nedostatek železa v organismu, který se projevuje sníženou hladinou železa v krvi a tkáních, a tak lze předejít chudokrevnosti včasným léčením. Tardyferon uhradí i zvýšenou potřebu železa zejména u žen v plodném věku, v těhotenství a v době kojení, a u dětí v dospívání - ve fázi rychlého růstu.

Příbalový leták

1/4
sp.zn.: sukls100221/2009


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TARDYFERON
ferrosi sulfas sesquihydricus
tablety s řízeným uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je TARDYFERON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TARDYFERON používat
3. Jak se TARDYFERON používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak TARDYFERON uchovávat
6. Další informace

1. CO JE TARDYFERON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tardyferon je antianemikum.

Tardyferon se používá pro léčbu chudokrevnosti z nedostatku železa ( je to nejčastější chudokrevnost
vůbec). Dále lze upravit Tardyferonem skrytý, bezpříznakový nedostatek železa v organismu, který se
projevuje sníženou hladinou železa v krvi a tkáních, a tak lze předejít chudokrevnosti včasným
léčením. Tardyferon uhradí i zvýšenou potřebu železa zejména u žen v plodném věku, v těhotenství a
v době kojení, a u dětí v dospívání - ve fázi rychlého růstu.

Železo je nezbytnou součástí krevního barviva, hemoglobinu. Železo v hemoglobinu slouží jako
přenašeč kyslíku. Železo je také součástí řady enzymů -látek, které zasahují do látkové výměny. Jeho
nedostatek v organismu se nejnápadněji projevuje chudokrevností z nedostatku železa, únavností,
slabostí, malátností apod.
Ferrum sulfuricum (síran železa) je výborně rozpustná forma železa, která se velmi dobře vstřebává.
Mukoproteóza chrání sliznici trávicího ústrojí před podrážděním železem. Kyselina askorbová pak
chrání železo před okysličením a udržuje jej ve dvojmocné formě, která se nejlépe vstřebává.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TARDYFERON POUŽÍVAT

Neužívejte TARDYFERON
Tardyferon se nesmí užívat při přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku, při přetížení organismu
železem, jak je tomu u některých chorob výměny látkové (chorobné ukládání železa v organismu a
jeho poškození přebytkem železa). Tardyferon nesmí rovněž užívat nemocní s chudokrevností
způsobenou poruchou krvetvorby (aplastická anemie), se selháváním tvorby krvinek
2/4
(myelodysplastický syndrom), s chudokrevností způsobenou předčasným a nadměrným rozpadem
krvinek (hemolytické anemie) a při podobných stavech.

Přípravek není vhodný pro děti do 10 let (vzhledem k vysokému obsahu železa).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TARDYFERON je zapotřebí
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Tardyferon a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku
Tardyferon užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Léky proti překyselení žaludku (antacida) a přípravky obsahující vápník snižují vstřebávání železa.
Železo naopak snižuje vstřebávání antibiotika - tetracyklinu. Z tohoto důvodu se nesmí uvedené léky
užívat současně s Tardyferonem: mezi užíváním musí být nejméně 4 hodinová přestávka.
Rovněž některé potraviny (celozrnné pečivo, mléko, mléčné výrobky, vejce, káva, tmavý čaj)
ovlivňují vstřebávání železa ve střevě.
Tyto potraviny se doporučuje jíst tedy nejdříve 2 hodiny po užití Tardyferonu.

Těhotenství a kojení
Pokud je indikován, u těhotných žen se doporučuje od 4 měsíce těhotenství.
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se
svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení:
Tardyferon může být během kojení podáván bez omezení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není relevantní.

3. JAK SE TARDYFERON POUŽÍVÁ
Vždy užívejte TARDYFERON přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob použití
Dospělí s mírnou až středně těžkou chudokrevností a se skrytým, bezpříznakovým nedostatkem
železa: jednu tabletu denně, pokud lékař neurčí jinak.
U těžké chudokrevnosti z nedostatku železa: jednu tabletu ráno a jednu večer, pokud lékař neurčí
jinak. Pro doplnění železa ve tkáních má léčba Tardyferonem
trvat ještě 2-3 měsíce poté, co se normalizovaly hodnoty krevního obrazu (hemoglobinu).
U těhotných žen se doporučuje od 4. měsíce těhotenství.
Děti nad 10 let: jednu tabletu ráno, pokud lékař neurčí jinak.
Neužívat déle než 3 měsíce.
Tardyferon se užívá nerozkousaný nejlépe 1/2 - 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, zapíjí se
vodou nebo ovocnou šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TARDYFERON, než jste měl(a)
Jsou-li dodržovány pokyny lékaře pro léčbu Tardyferonem, nemůže dojít k nadměrnému hromadění
železa v organismu.

3/4
Pokud dojde nedopatřením k požití většího množství tablet ( více než 10 tablet), nebo pokud dojde k
požití tablet dítětem, je třeba ihned vyhledat lékařskou je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

Laická pomoc:
Již před tím je možno odstranit část požitého železa vyvoláním zvracení (pokud je nemocný při
vědomí a spolupracuje) vypitím 50ml 1 - 4% roztoku jedlé sody (hydrogenuhličitanu sodného), který
vytvoří se železem nerozpustnou, a proto nevstřebatelnou sloučeninu.

Zvláštní upozornění
Příčinu nedostatku železa musí vždy určit lékař.
Délku trvání léčby a dávku Tardyferonu u dětí i dospělých vždy určí lékař.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Může způsobit podráždění žaludku a průjem.
Tardyferon může způsobit tmavou až černou stolici, což je zdravotně bezvýznamné. V ojedinělých
případech může vyvolat tlak v nadbřišku: v těchto případech se doporučuje užívat jej pouze v době
jídla. Vzácně se může objevit nechutenství, nauzea, zácpa nebo průjem.
Stejně tak se vyskytly i kožní příznaky v důsledku přecitlivělosti ve formě kopřivky, svědění nebo
zarudnutí kůže. Jejich četnost však nelze přesně určit z dostupných dat.

Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se vždy poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK TARDYFERON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C

Přípravek TARDYFERON nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Tardyferon obsahuje
Léčivou látkou je ferrosi sulfas sesquihydricus 256,3mg (což odpovídá 80mg železa v jedné tabletě
s řízeným uvolňováním).
Pomocnými látkami jsou kyselina askorbová, mukoproteosa, bramborový škrob, methakrylátový
kopolymer typ S, triethyl-citrát, povidon, mastek, magnesium-stearát, hydrogenovaný ricinový olej,
hydrát trikřemičitanu hořečnatého.
Potah tablety: mastek, oxid titaničitý, rýžový škrob, hlinitý lak erythrosinu, karnaubský vosk,
methakrylátový kopolymer typ E, sacharóza.


Jak přípravek TARDYFERON vypadá a co obsahuje toto balení
4/4
Lesklá tableta s řízeným uvolňováním sytě růžové barvy.
30 a 100 tablet s řízeným uvolňováním.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pierre Fabre Medicament, Boulogne, Francie

Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production / Progipharm, Gien, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
19.6.2013

Doporučení pro zdravotnické pracovníky
Lékařská pomoc - postup péče poskytnuté při náhodném předávkování až intoxikaci .

Lékař může odstranit železo i výplachem žaludku, ale především dá vypít pacientovi 5 až 10g
deferoxaminu rozpuštěného ve vodě ( Desferal), jestliže je pacient při vědomí.

Symptomatická léčba
Je účinné použít netoxický chelátor, např. deferoxamin. V případě těžké intoxikace musí být podán
žaludeční sondou 5 až 10 g deferoxaminu a zároveň musí být podán jednorázově v dávce 1-2 g
intramuskulárně. Podle závažnosti intoxikace lze zvážit, zda není nutné aplikovat tento přípravek
injekčně i později. Při diagnóze šokového stavu je deferoxamin aplikován v intravenózní infuzi.
Dimercaprol je při intoxikaci železem kontraindikován !

Symptomy intoxikace
Hemoragická gastritida doprovázená černými zvratky, silnými bolestmi žaludku, případně průjem
(zbarvení stolice do zelena), po němž následuje úporná zácpa.
Intoxikace železem může způsobit oběhový kolaps a šokový stav (nausea, malátnost, otupělost,
promodrání kůže, cyanóza).
Recenze

Recenze produktu TARDYFERON 30 Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TARDYFERON 30 Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze