Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

TARDYFERON 100 Tabl. s řízeným uvol. - recenze

Kód výrobku: 12258

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TARDYFERON 100 Tabl. s řízeným uvol.

sp.zn. sukls256426/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

TARDYFERON

ferrosi sulfas hydricus

tablety s řízeným uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případné další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je TARDYFERON a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TARDYFERON používat
 3. Jak se TARDYFERON používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak TARDYFERON uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je TARDYFERON a k čemu se používá

TARDYFERON se používá pro léčbu chudokrevnosti (anémie) z nedostatku železa (je to nejčastější chudokrevnost vůbec). Dále lze TARDYFERON použít k prevenci a léčbě skrytého, bezpříznakového nedostatku železa v organismu, který se projevuje sníženou hladinou železa v krvi a tkáních, a tak lze předejít chudokrevnosti včasným léčením. TARDYFERON uhradí i zvýšenou potřebu železa zejména u žen v plodném věku, v těhotenství a v době kojení, a u dětí v dospívání - ve fázi rychlého růstu.

Kombinace síranu železnatého (ferrosi sulfas hydricus) a pomocných látek umožňuje postupné a kontinuální uvolňování železa.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TARDYFERON používat

Neužívejte TARDYFERON

 • jestliže jste alergický(á) na síran železnatý nebo některou z pomocných látek přípravku (uvedených v bodě 6.1).
 • jestliže trpíte jakýmkoli typem chudokrevnosti, která není způsobena nedostatkem železa (např. megaloblastická anémie způsobená nedostatkem vitaminu B12).
 • při přetížení organismu železem, jak je tomu u častých transfúzí nebo u některých chorob látkové výměny (např. hemochromatózy- u ní dochází k chorobnému ukládání železa v organismu a jeho poškození přebytkem železa) nebo u chronické hemolýzy (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek).
 • TARDYFERON nesmí rovněž užívat nemocní s poruchou využívání železa v organismu (např. sideroblastická anémie, thalasémie).

Přípravek není vhodný pro děti do 10 let (vzhledem k vysokému obsahu železa).

Upozornění a opatření

Před užíváním přípravku TARDYFERON se poraďte se svým lékařem. Tento přípravek nesmí být podáván dětem do 10 let věku, protože toxická dávka iontů železa je mnohem nižší u dětí než u dospělých.

 • Pokud je nedostatek železa provázen zánětlivými projevy, léčba nebude účinná.
 • Pokud je to možné, léčba železem musí být vždy spojena s léčbou příčiny onemocnění.
 • Vzhledem k riziku vzniku vředů v ústech a zabarvení zubů se tablety mají polykat celé a zapíjet vodou a nemají se cucat, žvýkat ani zadržovat v ústech. Pokud nemůžete dodržet tyto pokyny nebo máte potíže s polykáním, obraťte se na svého lékaře. Další léčivé přípravky a TARDYFERON

Účinky přípravku TARDYFERON a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Řekněte svému lékaři o všech lécích, které užíváte, které jste nedávno užívali nebo které možná budete užívat.

Vyhněte se současnému užívání přípravku TARDYFERON s následujícími přípravky:

 • Injekční přípravky obsahující soli železa.

Kombinace s následujícími přípravky mohou vyžadovat úpravu dávky:

Následující přípravky neužívejte dříve než za 2 hodiny po užití přípravku TARDYFERON:

 • Bisfosfonáty (užívané k léčbě osteoporózy).
 • Penicilaminy (užívané k léčbě artrózy).
 • Thyreoidní hormony (užívané k léčbě onemocnění štítné žlázy).
 • Antacida obsahující vápník, hliník nebo hořčík (užívaná u pacientů trpících nadměrným překyselením žaludku).
 • Přípravky obsahující vápník a zinek.
 • Tetracyklin. Cykliny musí být užívány 2 hodiny před nebo 3 hodiny po užití dávky železa.
 • Fluorochinolonová antibiotika (např. ciprofloxacin). Fluorochinolony musí být užívány 2 hodiny před nebo 3 hodiny po užití dávky železa.
 • Methyldopa (užívaná k léčbě vysokého krevního tlaku), levodopa, carbidopa (užívané k léčbě Parkinsonovy nemoci). Mezi užíváním těchto přípravků a užíváním dávky železa musí být interval delší než 2 hodiny.
 • Kolestyramin (používaný při léčbě vysokého cholesterolu). Kolestyraminy musí být užívány 1 až 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití dávky železa.
 • Další látky, které snižují vstřebávání železa, jako jsou natrium hydrokarbonát (antacidum) a dále oxaláty, fytáty, dimerkaprol, cimetidin, omeprazol.

TARDYFERON s jídlem, pitím a alkoholem

Rovněž některé potraviny (celozrnné pečivo, mléko, mléčné výrobky, vejce, káva, červené víno a černý čaj) ovlivňují vstřebávání železa ve střevě. Tyto potraviny se tedy doporučuje konzumovat nejdříve 2 hodiny po užití přípravku TARDYFERON.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud je indikováno, u těhotných žen se TARDYFERON doporučuje od 4. měsíce těhotenství.

TARDYFERON může být během kojení podáván bez omezení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

3. Jak se TARDYFERON používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak přípravek užívat

Dávkování Dospělí s mírnou až středně těžkou chudokrevností a se skrytým, bezpříznakovým nedostatkem železa: jedna tableta denně - ráno, pokud lékař neurčí jinak. Dospělí s těžkou chudokrevnosti z nedostatku železa: jedna tableta ráno a jedna večer, pokud lékař neurčí jinak. Děti nad 10 let věku: jedna tableta denně - ráno, pokud lékař neurčí jinak.

Doba léčby

Anémie z nedostatku železa: 3 až 6 měsíců v závislosti na závažnosti anémie a na vyčerpání zásob železa, prodloužení léčby je možné v případě potřeby, pokud není příčina chudokrevnosti pod kontrolou. U těhotných žen se doporučuje od 4. měsíce těhotenství. U dětí nad 10 let nesmí být TARDYFERON užíván déle než 3 měsíce.

Způsob podání

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou. Necucejte ji, nežvýkejte ani nezadržujte v ústech. Tablety se mají užívat před jídlem nebo během jídla podle snášenlivosti zažívacího ústrojí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TARDYFERON, než jste měl(a)

Jsou-li dodržovány pokyny lékaře pro léčbu přípravkem TARDYFERON, nemůže dojít k nadměrnému hromadění železa v organismu. Pokud dojde nedopatřením k požití většího množství, nebo pokud dojde k požití tablet dítětem, je třeba vyhledat lékařskou pomoc .

Laická pomoc: Již před tím je možno odstranit část požitého železa vyvoláním zvracení (pokud je nemocný při vědomí a spolupracuje) vypitím 50 ml 1 - 4% roztoku jedlé sody (0,5-2 g hydrogenuhličitanu sodného rozpuštěného v 50 ml vody), který vytvoří se železem nerozpustnou, a proto nevstřebatelnou sloučeninu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít TARDYFERON

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat TARDYFERON

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, řazeno sestupně dle frekvence výskytu:

Časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100)

: Zácpa Průjem Nadýmání Bolest břicha Neobvykle tmavá stolice Nevolnost

Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000)

Otok hrdla Neobvyklá stolice Trávicí obtíže (dyspepsie) Zvracení Zánět žaludku (gastritida) Svědění (pruritus) Zarudnutí pokožky s vyrážkou

Následující nežádoucí účinky s frekvencí „není známo“ byly hlášeny po uvedení přípravku na trh: Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

Změna zabarvení zubů, vředy v ústech (v případě nesprávného používání, pokud se tablety žvýkají, cucají nebo zadržují v ústech). Starší pacienti a pacienti s obtížemi při polykání mohou být rovněž ohroženi vznikem vředů v hrdle, jícnu nebo průduškách, pokud tableta pronikne do dýchacích cest. Reakce z přecitlivělosti včetně kopřivky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak TARDYFERON uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do nebo na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co TARDYFERON obsahuje

Léčivou látkou je ferrosi sulfas hydricus 247,25 mg (což odpovídá 80 mg železa v jedné tabletě s řízeným uvolňováním). Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety: disperze metakrylátového kopolymeru RS 30%, disperze metakrylátového kopolymeru RL 30%, maltodextrin, triethyl-citrát, mastek, glycerol-dibehenát, mikrokrystalická celulosa, Potahová vrstva tablety:

oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, potahová soustava Sepifilm 010 bezbarvá (obsahuje hypromelosu, mikrokrystalickou celulosu a kyselinu stearovou), triethyl-citrát.

Jak přípravek TARDYFERON vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Tardyferon je oranžovo-růžová kulatá tableta. Je balený v blistru a krabičce. 30 a 100 tablet s řízeným uvolňováním. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Medicament, Boulogne, Francie

Výrobce

Pierre Fabre Medicament Production / Progipharm, Gien, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

1.11.2016


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Lékařská pomoc-postup péče poskytnuté při náhodném předávkování až intoxikaci.

Symptomatická léčba V případě těžké intoxikace je účinné použít netoxický chelátor, např. deferoxamin. V případě potřeby viz SPC deferoxaminu. Dimercaprol je při intoxikaci železem kontraindikován!

Symptomy intoxikace Symptom zahrnují známky gastrointestinálního podráždění nebo nekrózy gastrointestinální tkáně doprovázené ve většině případů bolestí břicha, nevolností, zvracením, průjmem a šokovým stavem následovaným selháním jater a ledvin.

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 12258
Kód EAN: 3573994003076
Kód SÚKL: 14712
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tardyferon se používá pro léčbu chudokrevnosti z nedostatku železa (je to nejčastější chudokrevnost vůbec). Dále lze upravit Tardyferonem skrytý, bezpříznakový nedostatek železa v organismu, který se projevuje sníženou hladinou železa v krvi a tkáních, a tak lze předejít chudokrevnosti včasným léčením. Tardyferon uhradí i zvýšenou potřebu železa zejména u žen v plodném věku, v těhotenství a v době kojení, a u dětí v dospívání - ve fázi rychlého růstu.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

TARDYFERON 100 Tabl. s řízeným uvol. – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu TARDYFERON 100 Tabl. s řízeným uvol. zobrazíte nebo stáhnete zde: TARDYFERON 100 Tabl. s řízeným uvol..pdf

Recenze

Recenze produktu TARDYFERON 100 Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TARDYFERON 100 Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám