Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

TARDYFERON 100 Tabl. s řízeným uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12258

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 12258
Kód EAN: 3573994003076
Kód SÚKL: 14712
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Tardyferon se používá pro léčbu chudokrevnosti z nedostatku železa (je to nejčastější chudokrevnost vůbec). Dále lze upravit Tardyferonem skrytý, bezpříznakový nedostatek železa v organismu, který se projevuje sníženou hladinou železa v krvi a tkáních, a tak lze předejít chudokrevnosti včasným léčením. Tardyferon uhradí i zvýšenou potřebu železa zejména u žen v plodném věku, v těhotenství a v době kojení, a u dětí v dospívání - ve fázi rychlého růstu.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls256426/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

TARDYFERON 

ferrosi sulfas hydricus 

 

tablety s řízeným uvolňováním 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li případné další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám,  a  proto  jej  nedávejte  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je TARDYFERON a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TARDYFERON používat  

3. 

Jak se TARDYFERON používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak TARDYFERON uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace

 

 
 
1. Co je TARDYFERON a k čemu se používá 
 
TARDYFERON se používá pro léčbu chudokrevnosti (anémie) z nedostatku železa (je to nejčastější 
chudokrevnost vůbec). Dále lze TARDYFERON použít k prevenci a léčbě skrytého, bezpříznakového 
nedostatku železa v organismu, který se projevuje sníženou hladinou železa v krvi a tkáních, a tak lze 
předejít chudokrevnosti včasným léčením. TARDYFERON uhradí i zvýšenou potřebu železa zejména 
u žen v plodném věku, v těhotenství a v době kojení, a u dětí v dospívání - ve fázi rychlého růstu. 
 
Kombinace  síranu  železnatého  (ferrosi  sulfas  hydricus)  a  pomocných  látek  umožňuje  postupné  a 
kontinuální uvolňování železa.  
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TARDYFERON používat  
 
Neužívejte TARDYFERON
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  síran  železnatý  nebo  některou  z pomocných  látek  přípravku 

(uvedených v bodě 6.1). 

-  jestliže  trpíte  jakýmkoli  typem  chudokrevnosti,  která  není  způsobena  nedostatkem  železa 

(např. megaloblastická anémie způsobená nedostatkem vitaminu B12). 

-  při  přetížení  organismu  železem,  jak  je  tomu  u  častých  transfúzí  nebo  u  některých  chorob 

látkové  výměny  (např.  hemochromatózy-  u  ní  dochází  k  chorobnému  ukládání  železa  v 
organismu  a  jeho  poškození  přebytkem  železa)  nebo  u  chronické  hemolýzy  (chudokrevnost 
způsobená předčasným zánikem červených krvinek).  

2/5 

-  TARDYFERON  nesmí  rovněž  užívat  nemocní  s poruchou  využívání  železa  v organismu 

(např. sideroblastická anémie, thalasémie).  

 
Přípravek není vhodný pro děti do 10 let (vzhledem k vysokému obsahu železa).  
 
Upozornění a opatření  
 
Před užíváním přípravku TARDYFERON se poraďte se svým lékařem. 
Tento  přípravek  nesmí  být  podáván  dětem  do  10  let  věku,  protože  toxická  dávka  iontů  železa  je 
mnohem nižší u dětí než u dospělých. 
- Pokud je nedostatek železa provázen zánětlivými projevy, léčba nebude účinná. 
- Pokud je to možné, léčba železem musí být vždy spojena s léčbou příčiny onemocnění. 
- Vzhledem k riziku vzniku vředů v ústech a zabarvení zubů se tablety mají polykat celé a zapíjet 
vodou a nemají se cucat, žvýkat ani zadržovat v ústech. Pokud nemůžete dodržet tyto pokyny nebo 
máte potíže s polykáním, obraťte se na svého lékaře. 
Další léčivé přípravky a TARDYFERON 
Účinky  přípravku  TARDYFERON  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem 
ovlivňovat.  
Řekněte  svému  lékaři  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  nedávno  užívali  nebo  které  možná 
budete užívat. 
 
Vyhněte se současnému užívání přípravku TARDYFERON s následujícími přípravky: 
- Injekční přípravky obsahující soli železa. 
 
Kombinace s následujícími přípravky mohou vyžadovat úpravu dávky: 
 
Následující přípravky neužívejte dříve než za 2 hodiny po užití přípravku TARDYFERON: 
- Bisfosfonáty (užívané k léčbě osteoporózy). 
- Penicilaminy (užívané k léčbě artrózy). 
- Thyreoidní hormony (užívané k léčbě onemocnění štítné žlázy). 
-  Antacida  obsahující  vápník,  hliník  nebo  hořčík  (užívaná  u  pacientů  trpících  nadměrným 
překyselením žaludku). 
- Přípravky obsahující vápník a zinek. 
 
- Tetracyklin. Cykliny musí být užívány 2 hodiny před nebo 3 hodiny po užití dávky železa. 
-  Fluorochinolonová  antibiotika  (např.  ciprofloxacin).  Fluorochinolony  musí  být  užívány  2  hodiny 
před nebo 3 hodiny po užití dávky železa. 
-  Methyldopa  (užívaná  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku),  levodopa,  carbidopa  (užívané  k léčbě 
Parkinsonovy  nemoci).  Mezi  užíváním  těchto  přípravků  a  užíváním  dávky  železa  musí  být  interval 
delší než 2 hodiny. 
- Kolestyramin (používaný při léčbě vysokého cholesterolu). Kolestyraminy musí být užívány 1 až 2 
hodiny před nebo 4 hodiny po užití dávky železa.  
-  Další  látky,  které  snižují  vstřebávání  železa,  jako  jsou  natrium  hydrokarbonát  (antacidum)  a  dále 
oxaláty, fytáty, dimerkaprol, cimetidin, omeprazol. 
 
TARDYFERON s jídlem, pitím a alkoholem 
Rovněž  některé  potraviny  (celozrnné  pečivo,  mléko,  mléčné  výrobky,  vejce,  káva,  červené  víno  a 
černý čaj) ovlivňují vstřebávání železa ve střevě. 
Tyto potraviny se tedy doporučuje konzumovat nejdříve 2 hodiny po užití přípravku TARDYFERON. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud je indikováno, u těhotných žen se TARDYFERON doporučuje od 4. měsíce těhotenství. 
 
TARDYFERON může být během kojení podáván bez omezení.  

3/5 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není relevantní. 
 
 
3. Jak se TARDYFERON používá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jak přípravek užívat 
 
Dávkování 
Dospělí  s  mírnou  až  středně  těžkou  chudokrevností  a  se  skrytým,  bezpříznakovým  nedostatkem 
železa: jedna tableta denně - ráno, pokud lékař neurčí jinak. 
Dospělí  s  těžkou  chudokrevnosti  z  nedostatku  železa:  jedna tableta  ráno  a jedna  večer,  pokud  lékař 
neurčí jinak.  
Děti nad 10 let věku: jedna tableta denně - ráno, pokud lékař neurčí jinak. 
 
Doba léčby 

 

Anémie  z  nedostatku  železa:  3  až  6  měsíců  v  závislosti  na  závažnosti anémie  a  na  vyčerpání  zásob 
železa,  prodloužení  léčby  je  možné  v  případě  potřeby,  pokud  není  příčina  chudokrevnosti  pod 
kontrolou. 
U těhotných žen se doporučuje od 4. měsíce těhotenství. 
U dětí nad 10 let nesmí být TARDYFERON užíván déle než 3 měsíce. 
 
Způsob podání 
 
Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou. Necucejte ji, nežvýkejte ani nezadržujte v ústech. Tablety 
se mají užívat před jídlem nebo během jídla podle snášenlivosti zažívacího ústrojí. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku TARDYFERON, než jste měl(a)
 
Jsou-li  dodržovány  pokyny  lékaře  pro  léčbu  přípravkem  TARDYFERON,  nemůže  dojít  k 
nadměrnému hromadění železa v organismu. 
Pokud  dojde  nedopatřením  k  požití  většího  množství,  nebo  pokud  dojde  k  požití  tablet  dítětem,  je 
třeba vyhledat lékařskou pomoc

 
Laická pomoc:  
Již  před  tím  je  možno  odstranit  část  požitého  železa  vyvoláním  zvracení  (pokud  je  nemocný  při 
vědomí a spolupracuje) vypitím 50 ml  1 - 4% roztoku jedlé sody (0,5-2 g hydrogenuhličitanu sodného 
rozpuštěného  v  50  ml  vody),  který  vytvoří  se  železem  nerozpustnou,  a  proto  nevstřebatelnou 
sloučeninu.  
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít TARDYFERON 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat TARDYFERON 

4/5 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky
 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, řazeno sestupně dle frekvence výskytu: 
 
Časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100)
Zácpa 
Průjem 
Nadýmání 
Bolest břicha 
Neobvykle tmavá stolice 
Nevolnost 
 
Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000) 
Otok hrdla 
Neobvyklá stolice 
Trávicí obtíže (dyspepsie) 
Zvracení 
Zánět žaludku (gastritida) 
Svědění (pruritus) 
Zarudnutí pokožky s vyrážkou  
 

Následující nežádoucí účinky s frekvencí „není známo“ 

byly hlášeny po uvedení přípravku na trh: 

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit) 
Změna zabarvení zubů, vředy v ústech (v případě nesprávného používání, pokud se tablety žvýkají, 
cucají nebo zadržují v ústech). 
Starší pacienti a pacienti s obtížemi při polykání mohou být rovněž ohroženi vznikem vředů v hrdle, 
jícnu nebo průduškách, pokud tableta pronikne do dýchacích cest. 
Reakce z přecitlivělosti včetně kopřivky. 

 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. Jak TARDYFERON uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

5/5 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do 
nebo na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co TARDYFERON obsahuje 
Léčivou  látkou  je  ferrosi  sulfas  hydricus  247,25  mg  (což  odpovídá  80  mg  železa  v jedné  tabletě 
s řízeným uvolňováním). 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety:  disperze metakrylátového kopolymeru RS 30%, disperze metakrylátového kopolymeru 
RL 30%, maltodextrin, triethyl-citrát, mastek, glycerol-dibehenát, mikrokrystalická celulosa, 
Potahová vrstva tablety: oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, potahová soustava 
Sepifilm  010  bezbarvá  (obsahuje  hypromelosu,  mikrokrystalickou  celulosu  a  kyselinu  stearovou), 
triethyl-citrát. 
 
Jak přípravek TARDYFERON vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Tardyferon je oranžovo-růžová kulatá tableta. Je balený v blistru a krabičce. 
30 a 100 tablet s řízeným uvolňováním. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pierre Fabre Medicament, Boulogne, Francie  
 
Výrobce 
Pierre Fabre Medicament Production / Progipharm, Gien, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.11.2016 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Lékařská pomoc-postup péče poskytnuté při náhodném předávkování až intoxikaci. 
 
Symptomatická léčba  
V případě těžké intoxikace je účinné použít netoxický chelátor, např. deferoxamin. V případě potřeby 
viz SPC deferoxaminu. Dimercaprol je při intoxikaci železem kontraindikován! 
 
Symptomy intoxikace 
Symptom  zahrnují  známky  gastrointestinálního  podráždění  nebo  nekrózy  gastrointestinální  tkáně 
doprovázené  ve  většině  případů  bolestí  břicha,  nevolností,  zvracením,  průjmem  a  šokovým  stavem 
následovaným selháním jater a ledvin. 

Recenze

Recenze produktu TARDYFERON 100 Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TARDYFERON 100 Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám