Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku » Léky na boleni v krku

TANTUM VERDE orange and honey ORM pastilky 20x3 MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 329014
Tantum Verde Orange and Honey jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku.

Více informací

129
Běžná cena: 157 Kč, Ušetříte: 18 % (28 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Tantum Verde Orange and Honey jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku.

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: TANTUM VERDE
Kód výrobku: 329014
Kód EAN: 8594044141826
Kód SÚKL: 170762
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.sukls251342/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

 

TANTUM VERDE ORANGE AND HONEY 

TANTUM VERDE EUCALYPTUS 

Benzydamini hydrochloridum 

Pastilky 

 
 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde Eucalyptus a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Orange and Honey nebo 

Tantum Verde Eucalyptus užívat 

3.  Jak se přípravek Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde Eucalyptus užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde Eucalyptus uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1.  Co  je  přípravek  Tantum  Verde  Orange  and  Honey  a  Tantum  Verde  Eucalyptus  a  k čemu  se 
používá 
 
Tantum  Verde  Orange  and  Honey  a  Tantum  Verde  Eucalyptus  jsou  pastilky  určené  k pozvolnému 
rozpuštění  v ústech.  Léčivá  látka  benzydamin  hydrochlorid  má  výrazné  protizánětlivé  a  bolest  tlumící 
účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí.  
Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. 
 
Pastilky  jsou  určeny  k  léčbě  zánětů  a  otoků  v  dutině  ústní  a  hltanu,  při  zánětech  dásní,  paradentóze, 
zánětech mandlí, aftách apod.  
Pastilky je vhodné používat během léčby po ošetření zubů. 
Přípravek smí užívat dospělí, dospívající a děti od 6 let.  
Pastilky neobsahují cukr, jsou tedy vhodné i pro pacienty s cukrovkou. 
 
 
2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Tantum  Verde  Orange  and  Honey  a 
Tantum Verde Eucalyptus užívat 
 
Neužívejte přípravek Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde Eucalyptus 

-  jestliže  jste  alergický/á  na  benzydamin  hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

2/4 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde Eucalyptus se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud trpíte bronchiálním astmatem, může se u Vás vyskytnout bronchospasmus (zúžení průdušek). 
Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde Eucalyptus 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Podávání  benzydaminu  se  nedoporučuje  u  pacientů  s přecitlivělostí  na  kyselinu  salicylovou  nebo  jiná 
NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky). 
Pokud  se  symptomy  onemocnění  zhorší,  nebo  se nezlepší  během  3  dnů,  nebo se  objeví  horečka  či jiné 
příznaky, pacient se musí dle vhodnosti poradit se svým lékařem nebo zubařem. 
O vhodnosti současného používání pastilek s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině 
ústní a krku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Údaje o účinku benzydaminu 
na plodnost nejsou dostupné. 
Přípravek by neměl být užíván v období těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Tantum Verde Orange and Honey obsahuje oranžovou žluť a isomalt. 
Přípravek Tantum Verde Eucalyptus obsahuje isomalt. 
Oranžová žluť (E 110) může způsobit alergické reakce. 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. Jak se přípravek Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde Eucalyptus užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvykle se nechá 1 pastilka pomalu rozpustit v ústech. Pastilky nepolykejte ani nekousejte. 
Neurčí-li lékař jinak, užívá se až 3 krát denně. 
 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Celková doba léčby by neměla přesáhnout 7 dnů. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde Eucalyptus 
než jste měl/a 
Dojde-li náhodně k požití větších dávek (zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Příznaky předávkování 
mohou zahrnovat zvýšenou dráždivost, křeče, pocení, poruchu koordinace pohybů, třes, zvracení, poruchy 
spánku, neklid, optické halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé plochy). 
Náhodné polknutí pastilky není nebezpečné. 
 
Jestliže  jste  zapomněl/a  užít  přípravek  Tantum  Verde  Orange  and  Honey  a  Tantum  Verde 
Eucalyptus 

 

3/4 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Méně časté nežádoucí účinky 

(mohou postihnout méně než 1 uživatele ze 100)

-  fotosenzitivita (citlivost na světlo) 

 
Vzácné nežádoucí účinky 

(mohou postihnout 1 až 10 uživatelů z 10 000):

 

-  pálení v ústech nebo sucho v ústech 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 

(mohou postihnout méně než 1 uživatele z 10 000):

 

-  laryngospasmus  (křečovité  uzavření  hrtanu,  které  vede  k  nedostatečnému  přísunu  vzduchu  do 

plic) 

-  angioedém (otok vznikající na různých místech organismu) 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

-  snížení citlivosti v ústech 
-  alergická reakce (přecitlivělost) 
-   
-  závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, 

bolest na hrudi a/nebo pocit na zvracení/závratě, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok 
obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život ohrožující. 

 

Místní nežádoucí účinky jsou obvykle jen přechodného charakteru a samovolně odezní. Pouze vzácně je 
zapotřebí  je  léčit.  Mezi  účinky  benzydaminu  patří  i  účinek  místně  znecitlivující,  který  je  může  někdy 
doprovázet. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde Eucalyptus uchovávat 
 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

4/4 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Tantum Verde Orange and Honey obsahuje 
- Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 
mg. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  isomalt  (E  953),  monohydrát  kyseliny  citronové,  pomerančové  a  tekuté 

medové aroma, levomenthol, draselná sůl acesulfamu, chinolinová žluť (E 104), oranžová žluť (E 110). 

 
Co přípravek Tantum Verde Eucalyptus obsahuje 
- Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 
mg. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  isomalt  (E  953),  blahovičníková  silice,  monohydrát  kyseliny  citronové, 
draselná sůl acesulfamu, levomenthol, chinolinová žluť (E 104), indigokarmín (E 132). 
 
Jak přípravek Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde Eucalyptus vypadá a co obsahuje 
toto balení 
Tantum Verde Orange and Honey jsou oranžovo-žluté hranaté pastilky s prohlubní uprostřed. 
Tantum Verde Eucalyptus jsou pastilky tmavě zelené, hranaté, s prohlubní uprostřed. 
 
Každá pastilka je zabalena do parafinového papíru. 
10 pastilek je společně zabaleno do obalu PE-Al-papír. 
2×10 nebo 4×10 zabalených pastilek je vloženo do krabičky. 
Velikost balení: 20 nebo 40 pastilek. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 

Angelini Pharma Česká republika 

s.r.o., Brno, Česká republika 

 
Výrobce
 
AZ.CHIM.RIUN. Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.11.2016 
 

Recenze

Recenze produktu TANTUM VERDE orange and honey ORM pastilky 20x3 MG

Diskuze

Diskuze k produktu TANTUM VERDE orange and honey ORM pastilky 20x3 MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám