Podrobné informace

Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku, k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí, během léčby po ošetření zubů.

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: TANTUM VERDE
Kód výrobku: 229787
Kód EAN: 8594044141598
Kód SÚKL: 180169
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 3)

sp. zn. sukls73078/2013 a sukls73096/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele

TANTUM VERDE MINT
TANTUM VERDE LEMON
Benzydamin-hydrochlorid
Pastilky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde
Lemon užívat
3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá

Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon jsou pastilky, které jsou určeny k pozvolnému rozpuštění
v ústech. Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé, dezinfekční a bolest tlumící
účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí.
Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku.
Pastilky jsou určeny k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze,
zánětech mandlí, aftech apod.
Pastilky je vhodné používat během léčby po ošetření zubů.
Přípravek smí užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let, které zvládnou ponechat pastilky postupně rozpustit
v ústech.
Jelikož pastilky neobsahují cukr, jsou vhodné i pro pacienty s cukrovkou.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde
Lemon užívat

Neužívejte přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon
- jestliže jste alergický/á na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
- pokud trpíte fenylketonurií (dědičné metabolické onemocnění).
Strana 2 (celkem 3)
- pokud kojíte.

Upozornění a opatření
- Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit.

Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo.
O vhodnosti současného používání pastilek s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině
ústní a hltanu se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. I když studie
neprokázaly účinky poškozující plod, přípravek by se měl v těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem.
Přípravek nesmí užívat kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Přípravky Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon obsahují aspartam.
Vzhledem k obsahu aspartamu, který je zdrojem fenylalaninu, je třeba vyhnout se podávání pacientům
trpícím fenylketonurií.


3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se nechá 1 pastilka pomalu rozpustit v ústech.
Neurčí-li lékař jinak, užívá se až 6 krát denně po 1,5 až 3 hodinách.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil/a více přípravku Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon, než jste měl/a
Dojde-li náhodně k požití větších dávek (zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se
pokuste vyvolat zvracení.
Náhodné polknutí pastilky není nebezpečné.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Strana 3 (celkem 3)
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, v ojedinělých případech se však nežádoucí účinky mohou
vyskytnout.
Bezprostředně po podání pastilky se může objevit pocit trnutí v ústech a krku. Tento účinek po krátké
době vymizí. V ojedinělých případech může dojít k lehkému pálení v ústní dutině, výjimečně i k
nevolnosti a nucení na zvracení.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tantum Verde Mint obsahuje
- Léčivou látkou je benzydamin-hydrochlorid.
- Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, levomenthol, kyselina citronová, citronové aroma, aroma
máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín.

Co přípravek Tantum Verde Lemon obsahuje
- Léčivou látkou je benzydamin-hydrochlorid.
- Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, monohydrát kyseliny citronové, citronové aroma, aroma
máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín.

Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon vypadá a co obsahuje toto balení
Tantum Verde Mint je ve tvaru zelených hranatých pastilek a Tantum Verde Lemon je ve tvaru
žlutozelených hranatých pastilek. Každá pastilka je balena do parafinového papíru. 10 pastilek je baleno
v jednom balíčku. Krabička obsahuje 10, 20 nebo 40 pastilek.

Držitel rozhodnutí o registraci
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production, Aignan, Francie
AZ.CHIM.RIUN. Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
9.5.2013

Recenze (14)

Recenze produktu TANTUM VERDE mint ORM pastilky 20X3 MG

Recenze od 14 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

(10) (11)

100 %

(8) (7)

100 %

(10) (5)

100 %

(11) (7)

100 %

(7) (8)

100 %

nepomohli, ale z ostatních pastilek nejlepší

(8) (8)

100 %

pomáhají mi

(11) (5)

100 %

(10) (7)

40 %

testuji

  • nejsem odborník
  • neznám

(7) (10)

100 %

(11) (5)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu TANTUM VERDE mint ORM pastilky 20X3 MG

Přidat nový příspěvek do diskuze