Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

TANTUM Verde Lemon 40x3 mg pastilky

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 440412

Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku, k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu.

Více informací

Běžná cena: 259 Kč
209 Kč
Ušetříte: 19 % (50 Kč)

Skladem zítra

V úterý 22. 10. odešleme, u vás ve středu 23. 10.

V úterý 22. 10. odešleme, u vás ve středu 23. 10.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace TANTUM Verde Lemon 40x3 mg pastilky

Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku, k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu.

sp.zn.sukls251342/2016
Příbalová informace: informace pro uživatele

TANTUM VERDE MINT
TANTUM VERDE LEMON

Benzydamini hydrochloridum
Pastilky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde
Lemon užívat
3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá
Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon jsou pastilky určené k pozvolnému rozpuštění v ústech.
Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé a bolest tlumící účinky. Po podání
přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Pastilky jsou
účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku.

Pastilky jsou určeny k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze,
zánětech mandlí, aftách apod.
Pastilky je vhodné používat během léčby po ošetření zubů.
Přípravek smí užívat dospělí, dospívající a děti od 6 let.
Pastilky neobsahují cukr, jsou tedy vhodné i pro pacienty s cukrovkou.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde
Lemon užívat
Neužívejte přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon
- jestliže jste alergický/á na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Pokud trpíte bronchiálním astmatem, může se u Vás vyskytnout bronchospasmus (zúžení průdušek).
Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit.

Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Podávání benzydaminu se nedoporučuje u pacientů s přecitlivělostí na kyselinu salicylovou nebo jiná
NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky).
Pokud se symptomy onemocnění zhorší, nebo se nezlepší během 3 dnů, nebo se objeví horečka či jiné
příznaky, pacient se musí dle vhodnosti poradit se svým lékařem nebo zubařem.
O vhodnosti současného používání pastilek s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině
ústní a krku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Údaje o účinku benzydaminu
na plodnost nejsou dostupné.

Přípravek by neměl být užíván v období těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.
Přípravky Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon obsahují aspartam a isomalt.
Aspartam (E 951) je zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle se nechá 1 pastilka pomalu rozpustit v ústech. Pastilky nepolykejte ani nekousejte.
Neurčí-li lékař jinak, užívá se až 3 krát denně.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Celková doba léčby by neměla přesáhnout 7 dnů.

Jestliže jste užil/a více přípravku Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon, než jste měl/a
Dojde-li náhodně k požití větších dávek (zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Příznaky předávkování
mohou zahrnovat zvýšenou dráždivost, křeče, pocení, poruchu koordinace pohybů, třes, zvracení, poruchy
spánku, neklid, optické halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé plochy).

Náhodné polknutí pastilky není nebezpečné.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 uživatele ze 100):
- fotosenzitivita (citlivost na světlo)
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 uživatelů z 10 000):
- pálení v ústech nebo sucho v ústech
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 uživatele z 10 000):
- laryngospasmus (křečovité uzavření hrtanu, které vede k nedostatečnému přísunu vzduchu do
plic)
- angioedém (otok vznikající na různých místech organismu)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- snížení citlivosti v ústech
- alergická reakce (přecitlivělost)
- závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním,
bolest na hrudi a/nebo pocit na zvracení/závratě, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok
obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život ohrožující
Místní nežádoucí účinky jsou obvykle jen přechodného charakteru a samovolně odezní. Pouze vzácně je
zapotřebí je léčit. Mezi účinky benzydaminu patří i účinek místně znecitlivující, který je může někdy
doprovázet.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Tantum Verde Mint obsahuje
- Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3
mg.
- Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, levomenthol, kyselina citronová, citronové aroma, aroma
máty peprné, chinolinová žluť, indigokarmín.
Co přípravek Tantum Verde Lemon obsahuje
- Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum. Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3
mg.
- Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, monohydrát kyseliny citronové, citronové aroma, aroma
máty peprné, chinolinová žluť, indigokarmín.

Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon vypadá a co obsahuje toto balení
Tantum Verde Mint je ve tvaru zelených hranatých pastilek a Tantum Verde Lemon je ve tvaru
žlutozelených hranatých pastilek. Každá pastilka je balena do parafinového papíru. 10 pastilek je baleno
v jednom balíčku. Krabička obsahuje 10, 20 nebo 40 pastilek.

Držitel rozhodnutí o registraci
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production, Aignan, Francie
AZ.CHIM.RIUN. Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.11.2016

Informace o produktu

Výrobce: Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Značka: TANTUM LEMON
Kód výrobku: 440412
Kód EAN: 8594044141901
Kód SÚKL: 0191276
Držitel rozhodnutí: Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze TANTUM Verde Lemon 40x3 mg pastilky

Diskuze

Diskuze TANTUM Verde Lemon 40x3 mg pastilky

Příbalový leták

Příbalový leták TANTUM Verde Lemon 40x3 mg pastilky

Příbalovou informaci k produktu TANTUM Verde Lemon 40x3 mg pastilky zobrazíte nebo stáhnete zde: TANTUM Verde Lemon 40x3 mg pastilky.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám