Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

TANDEMACT 30 MG/4 MG 98 Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110445

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TAKEDA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 110445
Kód EAN:
Kód SÚKL: 29831
Držitel rozhodnutí: TAKEDA PHARMACEUTICALS
Co je Tandemact a k čemu se používá Tandemact se používá na léčbu diabetu mellitu 2. typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulínu). To je cukrovka, která se obvykle objevuje v dospělém věku. Tandemact pomáhá kontrolovat hladinu cukru ve vaší krvi, pokud máte diabetes 2. typu zvýšením množství dostupného inzulínu a pomůže vašemu organismu jej lépe využívat.

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tandemact 30 mg/2 mg tablety
Tandemact 30 mg/4 mg tablety
Tandemact 45 mg/4 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Tandemact 30 mg/2 mg tablety
Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 30 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a glimepiridum
2 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:
Jedna tableta obsahuje přibližně 125 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Tandemact 30 mg/4 mg tablety
Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 30 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a glimepiridum
4 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:
Jedna tableta obsahuje přibližně 177 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Tandemact 45 mg/4 mg tablety
Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 45 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a glimepiridum
4 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:
Jedna tableta obsahuje přibližně 214 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Tandemact 30 mg/2 mg tablety
Bílá až téměř bílá, kulatá konvexní tableta s vyraženým označením „4833 G“ na jedné straně a „30/2“ 
na straně druhé.

Tandemact 30 mg/4 mg tablety
Bílá až téměř bílá, kulatá konvexní tableta s vyraženým označením „4833 G“ na jedné straně a „30/4“
na straně druhé.

Tandemact 45 mg/4 mg tablety
Bílá až téměř bílá, kulatá plochá tableta s vyraženým označením „4833 G“ na jedné straně a „45/4“ na 
straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tandemact je indikován jako léčivý přípravek druhé volby k léčbě dospělých pacientů s diabetes 
mellitus 2. typu, kteří mají nesnášenlivost vůči metforminu nebo pro něž je metformin 
kontraindikován a kteří jsou již léčeni kombinací pioglitazonu a glimepiridu.

3

Po zahájení léčby pioglitazonem by měla být odpověď pacientů na léčbu posouzena po 3-6 měsících 
(např. snížení HbA

1c

). Pokud u pacientů není dosaženo adekvátní odpovědi, léčba pioglitazonem by 

měla být ukončena. Vzhledem k potenciálnímu riziku při dlouhodobé léčbě by mělo být trvání 
dosaženého přínosu léčby potvrzováno při následných běžných kontrolách (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Tandemact je jedna tableta užitá jednou denně.

Jestliže pacienti udávají hypoglykemii, dávka přípravku Tandemact má být snížena nebo se má zvážit 
volná kombinační terapie.

Jestliže pacienti užívají pioglitazon v kombinaci s jinou sulfonylureou než glimepiridem, je nutné 
pacienty stabilizovat kombinací pioglitazonu a glimepiridu před jejich přechodem na Tandemact.

Zvláštní populace

Starší pacienti
Lékaři mají zahájit léčbu s co nejnižšími dávkami a zvyšovat tyto dávky postupně, zejména pokud je 
pioglitazon podáván v kombinaci s inzulinem (viz bod 4.4 Retence tekutin a srdeční selhání).

Porucha funkce ledvin
Pacientům s závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min, viz bod 4.3) nesmí
být Tandemact podáván.

Porucha funkce jater
Tandemact nesmí být podáván pacientům s poruchou funkce jater (viz bod 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Tandemact u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena. 
Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně krátce před prvním hlavním jídlem nebo s ním. Tablety se musí polykat a 
zapít sklenicí vody.

4.3

Kontraindikace

Podávání přípravku Tandemact je kontraindikováno u pacientů(ek):
-

s hypersenzitivitou na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 
nebo na jiné deriváty sulfonylurey nebo sulfonamidy

-

se srdečním selháním nebo srdečním selháním v anamnéze (NYHA stupeň I až IV)

-

s probíhající nebo prodělanou rakovinou močového měchýře

-

s nevyšetřenou makroskopickou hematurií

-

s poruchou funkce jater

-

s diabetem mellitus 1. typu

-

s diabetickým komatem

-

s diabetickou ketoacidózou

-

se závažnými poruchami funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min)

-

v těhotenství

-

během kojení (viz bod 4.6)

4

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Neexistují zkušenosti z klinického hodnocení jiných perorálních antihyperglykemických léčivých 
přípravků přidávaných k léčbě přípravkem Tandemact nebo se souběžně podávaným glimepiridem a 
pioglitazonem.

Hypoglykemie

Když se jídlo požívá nepravidelně nebo se zcela vynechá, léčba přípravkem Tandemact může vést 
k hypoglykemii díky sulfonylureové složce. Symptomy lze téměř vždy rychle zvládnout okamžitým 
podáním sacharidů (cukr). Umělá sladidla nemají žádný účinek.

O jiných derivátech sulfonylurey je známo, že navzdory úvodním úspěšným protiopatřením se může 
hypoglykemie opakovat. Závažná hypoglykemie nebo prolongovaná hypoglykemie kontrolovaná 
pouze dočasně obvyklými dávkami cukru vyžaduje bezprostřední léčbu a v některých případech i 
hospitalizaci.

Léčba přípravkem Tandemact vyžaduje pravidelné sledování glykemické kontroly.

Retence tekutin a srdeční selhání

Pioglitazon může způsobit retenci tekutin, která může vést k exacerbaci nebo prohloubení srdečního 
selhání. Při léčbě pacientů s nejméně jedním rizikovým faktorem pro vznik městnavého srdečního 
selhání (např. předchozí infarkt myokardu nebo symptomatické onemocnění koronárních artérií nebo u 
starších pacientů) lékaři mají začít s nejnižší dostupnou dávkou pioglitazonu a dávku postupně 
zvyšovat. Pacienti, obzvlášť pokud mají sníženou srdeční rezervu, mají být sledováni, zda se u nich 
neobjeví možné symptomy nebo známky srdečního selhání, přírůstek tělesné hmotnosti nebo edémy.
U pacientů léčených pioglitazonem v kombinaci s inzulinem nebo u pacientů se selháním srdce 
v anamnéze byly po uvedení přípravku na trh popsány případy srdečního selhání. Vzhledem k tomu, 
že oba léky, inzulin a pioglitazon, mohou způsobovat retenci tekutin, může jejich souběžné podávání 
zvyšovat riziko edémů. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy periferního edému a 
srdečního selhání u pacientů užívajících souběžně pioglitazon a nesteroidní antiflogistika včetně 
selektivních inhibitorů COX-2. V případě jakéhokoli zhoršení srdečních funkcí je třeba léčbu 
přípravkem Tandemact přerušit.

U pacientů mladších 75 let s diabetes mellitus 2. typu a pre-existujícím makrovaskulárním 
onemocněním byla provedena studie zaměřená na hodnocení kardiovaskulárních výsledků léčby 
pioglitazonem. Ke stávající antidiabetické a kardiovaskulární terapii byl až po dobu 3,5 roku přidán 
pioglitazon nebo placebo. Tato studie ukázala zvýšený počet hlášení srdečního selhání, nicméně tato 
skutečnost nevedla ke zvýšení mortality ve studii.

Starší pacienti

Pouze s opatrností má být zváženo současné podání pioglitazonu s inzulinem u starších pacientů, 
protože tato kombinace zvyšuje riziko vážného srdečního selhání.

Před zahájením léčby a v jejím průběhu u starších pacientů mají být vzhledem k rizikům souvisejícím 
s věkem (zvláště rakovina močového měchýře, zlomeniny a srdeční selhání) pečlivě zvážen přínos a 
rizika léčby.

Rakovina močového měchýře

Případy karcinomu močového měchýře byly zjištěny v metaanalýze kontrolovaných klinických 
hodnocení častěji s pioglitazonem (19 případů z 12 506 pacientů, 0,15 %), než v kontrolních 
skupinách (7 případů z 10 212 pacientů, 0,07 %), HR=2,64 (95 % CI 1,11-6,31; P=0,029).
Po vyloučení pacientů, u kterých byla expozice studijnímu přípravku kratší než 1 rok v okamžiku 
diagnózy karcinomu močového měchýře, bylo 7 případů (0,06 %) ve skupině pioglitazonu a 2 případy 

5

(0,02 %) v kontrolní skupině. Epidemiologické studie také naznačily malé zvýšení rizika karcinomu 
močového měchýře u diabetických pacientů léčených pioglitazonem, přestože ne ve všech studiích 
bylo zjištěno statisticky významné zvýšené riziko.

Před zahájením léčby pioglitazonem mají být posouzeny rizikové faktory pro vznik rakoviny 
močového měchýře (rizika včetně věku, kouření v anamnéze, expozice některým profesním nebo 
chemoterapeutickým látkám, např. cyklofosfamid nebo předchozí ozařování v pánevní oblasti).
Před zahájením léčby pioglitazonem má být vyšetřena případná makroskopická hematurie.

Pacienti mají být poučeni, že mají okamžitě hlásit svému lékaři makroskopickou hematurii nebo jiné 
symptomy jako dysurii nebo náhlé nucení na močení, které se objeví během léčby.

Jaterní funkce

Při sledování po uvedení na trh byly u pioglitazonu a glimepiridu vzácně hlášeny zvýšené jaterní 
enzymy a hepatocelulární dysfunkce (viz bod 4.8). Ačkoli byly ve velmi vzácných případech hlášeny 
smrtelné následky, nebyla zjištěna příčinná souvislost.
Proto se u pacientů léčených přípravkem Tandemact doporučuje pravidelná kontrola jaterních enzymů. 
Kontrola jaterních transamináz má být povedena u všech pacientů před zahájením léčby přípravkem 
Tandemact. Léčbu přípravkem Tandemact není možno zahájit u pacientů se zvýšenou hladinou 
jaterních transamináz (ALT > 2,5násobek horní hranice normy) nebo s jinými příznaky onemocnění 
jater.

Po zahájení léčby přípravkem Tandemact je doporučena kontrola hladiny jaterních enzymů 
v pravidelných intervalech dle posouzení klinického stavu. Dojde-li během léčby přípravkem 
Tandemact ke zvýšení hodnot ALT na trojnásobek horní hranice normálních hodnot, je třeba jaterní 
testy co nejdříve zopakovat. Pokud je i nadále hodnota ALT trojnásobně vyšší oproti normě, musí být 
léčba přípravkem Tandemact přerušena. Pokud se u kteréhokoli pacienta objeví příznaky onemocnění 
jater, jako jsou např. nevysvětlitelná nauzea, zvracení, bolesti břicha, únava, nechutenství a/nebo 
tmavá moč, musí být jaterní testy rovněž vyšetřeny. Rozhodnutí, zda pokračovat v léčbě přípravkem 
Tandemact má být podloženo klinickým zhodnocením stavu pacienta a výsledky laboratorních testů.
Objeví-li se žloutenka, musí být léčba léčivým přípravkem přerušena.

Zvýšení tělesné hmotnosti

V klinických studiích s pioglitazonem a monoterapií sulfonylureou nebo s jejich kombinací bylo 
prokázáno zvýšení tělesné hmotnosti související s dávkou, které může být způsobeno hromaděním 
tuků a v některých případech i spojováno s retencí tekutin. V některých případech může být zvýšení 
tělesné hmotnosti symptomem srdečního selhání, a proto má být hmotnost pečlivě kontrolována.
Součástí léčby diabetu je dietní kontrola. Pacienty je třeba upozornit na přísné dodržování diety 
s kontrolovaným příjmem kalorií.

Hematologie

Při léčbě glimepiridem byly pozorovány vzácně změny v hematologii (viz bod 4.8). Léčba přípravkem 
Tandemact proto vyžaduje pravidelné hematologické sledování (zvláště leukocytů a destiček).

V průběhu léčby pioglitazonem došlo k mírnému snížení střední hodnoty hemoglobinu (relativní 
snížení o 4 %) a hematokritu (relativní snížení o 4,1 %), což odpovídá hemodiluci. Podobné změny 
byly pozorovány u metforminu (relativní snížení hemoglobinu o 3-4 % a hematokritu o 3,6-4,1 % a 
v menším rozsahu u sulfonylurey a inzulínu (relativní snížení hemoglobinu o 1-2 % a hematokritu o 
1-3,2 %) u léčených pacientů v komparativních kontrolovaných studiích s pioglitazonem.

Léčba pacientů s deficiencí G6PD přípravky na bázi sulfonylurey může vést k hemolytické anémii.
Protože glimepirid patří do chemické třídy léčivých přípravků na bázi sulfonylurey, je nutné u 
pacientů s deficiencí G6PD postupovat opatrně a zvážit alternativní léčbu bez sulfonylurey.

6

Oční poruchy

Při podávání thiazolidindionů, včetně pioglitazonu, byly v postmarketingovém období hlášeny případy 
nově vzniklého diabetického makulárního edému nebo zhoršení již existujícího edému se sníženou 
zrakovou ostrostí. U řady pacientů se zároveň vyskytl periferní edém. Není jasné, zda existuje přímá 
spojitost mezi pioglitazonem a makulárním edémem, ale lékaři předepisující tento přípravek by si měli 
být vědomi nebezpečí výskytu makulárního edému u pacientů, kteří si stěžují na sníženou zrakovou 
ostrost; v případě potřeby nutno konzultovat s oftalmologem.

Syndrom polycystických ovárií

V důsledku zvýšeného účinku inzulinu může léčba pioglitazonem u pacientek se syndromem 
polycystických ovárií vést k znovuzahájení ovulace. U těchto pacientek může vzniknout riziko 
otěhotnění. Pacientky si mají být vědomy tohoto rizika, a pokud chtějí otěhotnět nebo pokud otěhotní, 
měla by být léčba přerušena (viz bod 4.6).

Ostatní

Zvýšený výskyt zlomenin u žen byl pozorován v souhrnné analýze hlášení zlomenin jako nežádoucích 
účinků z randomizovaných, kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií (viz bod 4.8).

Vypočítaná incidence zlomenin byla 1,9 fraktur na 100 pacientoroků u žen léčených pioglitazonem 
oproti 1,1 fraktur na 100 pacientoroků u žen léčených komparátorem. Pozorované navýšení rizika 
zlomenin u žen léčených pioglitazonem v tomto souboru je tedy 0,8 fraktur na 100 pacientoroků.

Některé epidemiologické studie naznačily podobně zvýšené riziko fraktur u mužů i žen.

Riziko zlomenin má být vzato do úvahy při dlouhodobé léčbě pacientů pioglitazonem (viz bod 4.8).

Pioglitazon má být používán se zvýšenou opatrností v případě současného podávání inhibitorů (např. 
gemfibrozil) nebo induktorů (např. rifampicin) cytochromu P450 2C8. Je zapotřebí důkladná kontrola 
glykemie. Má být také zvážena úprava dávky v doporučeném rozmezí nebo změna antidiabetické 
léčby (viz bod 4.5).

Tablety obsahují monohydrát laktózy, a proto by neměly být předepisovány pacientům se vzácnými 
dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorbcí glukózy a 
galaktózy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné formální interakční studie pro Tandemact nebyly prováděny, avšak současné podávání léčivých 
látek u pacientů v klinickém použití nevedlo k žádným neočekávaným interakcím. Následující sdělení 
vycházejí z informací dostupných pro jednotlivé léčivé látky (pioglitazon a glimepirid).

Pioglitazon

Současné podávání pioglitazonu s gemfibrozilem (inhibitor cytochromu P450 2C8) má za následek 
trojnásobné zvýšení AUC pioglitazonu. Může být zapotřebí snížit dávku pioglitazonu, pokud je 
podáván současně s gemfibrozilem. Je zapotřebí důkladná kontrola glykemie (viz bod 4.4). Současné 
podávání pioglitazonu s rifampicinem (induktor cytochromu P450 2C8) má za následek snížení AUC 
pioglitazonu o 54 %. Pokud je pioglitazon podáván společně s rifampicinem, může být zapotřebí 
zvýšení dávky pioglitazonu. Je zapotřebí důkladná kontrola glykemie (viz bod 4.4).

Ve studiích interakcí se ukázalo, že pioglitazon neovlivňuje významně farmakokinetiku nebo 
farmakodynamiku digoxinu, warfarinu, fenprokumonu a metforminu. Zdá se, že společné podávání 
pioglitazonu s deriváty sulfonylurey neovlivňuje farmakokinetiku sulfonylurey. Ve studiích u lidí 
nebyla zjištěna indukce hlavních indukovatelných podtypů cytochromu P450, 1A, 2C8/9 a 3A4. V in 

7

vitro studiích nebyla zjištěna inhibice žádného podtypu cytochromu P450. Nepředpokládají se žádné 
interakce s látkami, které jsou těmito enzymy metabolizovány, jako je např. perorální antikoncepce, 
cyklosporin, blokátory vápníkového kanálu a inhibitory HMGCoA reduktázy.

Glimepirid

Jestliže je glimepirid souběžně užíván s určitými dalšími léčivy, může dojít jak k nežádoucímu 
zvýšení, tak snížení hypoglykemického působení glimepiridu. Z tohoto důvodu je třeba užívat ostatní 
léčivé přípravky s přípravkem Tandemact pouze s vědomím lékaře (nebo na lékařský předpis).

Na základě zkušeností s glimepiridem a dalšími deriváty sulfonylurey se musíme zmínit o 
následujících interakcích:

Potenciace hypoglykemického účinku, a tedy v některých případech výskyt hypoglykemie se může 
objevit při souběžném podávání některé z následujících léčivých látek s glimepiridem, například:
fenylbutazon, azapropazon a oxafenbutazon
inzulin a perorální antidiabetika
metformin
salicyláty a kyselina paraaminosalicylová
anabolické steroidy a mužské pohlavní hormony
chloramfenikol
klarithromycin
kumarinová antikoagulancia
disopyramid
fenfluramin
fibráty
inhibitory ACE
fluoxetin
alopurinol
sympatolytika
cyklo-, tro- a izofosfamidy
sulfinpyrazon
určité dlouhodobě působící sulfonamidy
tetracykliny
inhibitory MAO
chinolonová antibiotika
probenecid
mikonazol
pentoxifylin (ve vysokých parenterálních dávkách)
tritoqualin
flukonazol

Zeslabení hypoglykemického účinku, a tím zvýšené hladiny glukózy v krvi se mohou objevit při 
souběžném podávání některé z následujících léčivých látek s glimepiridem, například:
estrogeny a progestageny,
saluretika, thiazidová diuretika,
přípravky stimulující činnost štítné žlázy, glukokortikoidy,
fenothiazinové deriváty, chlorpromazin,
adrenalin a sympatomimetika,
kyselina nikotinová (vysoké dávky) a deriváty kyseliny nikotinové,
laxativa (dlouhodobé podávání),
fenytoin, diazoxid, 
glukagon, barbituráty a rifampicin,
acetozolamid

Antagonisté H

2

receptorů, betablokátory, klonidin a reserpin mohou vést buď k zesílení, nebo oslabení 

hypoglykemického účinku.

8

Vlivem sympatolytik, jako jsou např. betablokátory, klonidin, gunethidin a reserpin, mohou být 
známky adrenergních kontraregulačních mechanismů hypoglykemie sníženy či mohou chybět.

Alkohol může potencovat nebo oslabovat hypoglykemický účinek glimepiridu nepředvídatelným 
způsobem.

Glimepirid může účinky kumarinových derivátů zesilovat či oslabovat.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / Antikoncepce u mužů a žen

Tandemact se nedoporučuje u žen ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci. Chce-li pacientka 
otěhotnět, má být léčba přípravkem Tandemact přerušena.

Těhotenství

Riziko související s pioglitazonem
Adekvátní údaje o podávání pioglitazonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie s pioglitazonem
na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Riziko související s glimepiridem
Dostatečné údaje o použití glimepiridinu u těhotných žen nejsou k dispozici. Studie u zvířat prokázaly 
reprodukční toxicitu, která s největší pravděpodobností souvisí s farmakologickým účinkem 
(hypoglykemií) glimepiridu.

Užívání přípravku Tandemact během těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3). Dojde-li 
k otěhotnění, musí být léčba přípravkem Tandemact přerušena.

Kojení

Deriváty sulfonylurey jako glimepirid přechází do mateřského mléka. Bylo zjištěno, že se pioglitazon 
vylučuje do mléka kojících potkanů. Není známo, zda se pioglitazon vylučuje do lidského mateřského 
mléka.

Tandemact je kontraindikován během kojení (viz bod 4.3).

Fertilita

Při testech fertility na zvířatech, kterým byl podáván pioglitazon, nebyl pozorován žádný účinek na 
páření, oplodnění nebo index plodnosti.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tandemact má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Schopnost pacienta se soustředit a 
reagovat může být poškozena v důsledku hypoglykemie či hyperglykemie z glimepiridu, například 
kvůli poruše zraku. To může představovat nebezpečí v situacích, kdy jsou tyto schopnosti zvláště 
důležité (např. řízení motorového vozidla nebo používání strojů).

Pacienty je třeba upozornit na to, aby přijali potřebná opatření, která zabrání vzniku hypoglykemie 
během řízení. Je to zvláště důležité u těch pacientů, kteří mají snížené povědomí o varovných 
projevech hypoglykemie, případně si jich nejsou vůbec vědomi, nebo u nich dochází k častému 
výskytu hypoglykemie. Je třeba posoudit, zda-li je za těchto okolností vhodné řízení či používání 
strojů.

9

Pacienti, u kterých dochází k poruchám vidění, mají být při řízení nebo používání strojů zvláště 
opatrní.

4.8

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Byly provedeny klinické studie současného podávání pioglitazonu a glimepiridu (viz bod 5.1). 
V důsledku sulfonylureové složky přípravku Tandemact nastávají hypoglykemické reakce většinou 
okamžitě. Příznaky lze téměř vždy ihned tlumit okamžitým užitím uhlohydrátů (cukru). Jedná se o 
závažnou reakci, která může nastat méně často (≥ 1/1000 až < 1/100) (viz bod 4.4). Vzácně (≥ 1/10000 
až < 1/1000) může dojít ke středně těžké až těžké trombocytopénii, leukopéii, erytrocytopénii, 
granulocytopénii, agranulocytóze, hemolytické anémii a pancytopénii (viz bod 4.4). Často (≥ 1/100 až 
< 1/10) může docházet k dalším reakcím, jako jsou zlomeniny kostí, nárůst hmotnosti a edém (viz 
bod 4.4).

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Následuje výčet nežádoucích účinků, které se vyskytly v dvojitě zaslepených studiích a po uvedení na 
trh a které jsou řazeny podle klasifikace MedDRA podle třídy orgánových systémů a absolutní 
frekvence. Frekvence výskytu je definována jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), 
méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), není 
známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé třídě orgánových systémů jsou nežádoucí účinky 
seřazeny podle klesajícího výskytu a pak podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky

Frekvence nežádoucích účinků

Pioglitazon

Glimepirid

Tandemact

Infekce a infestace
infekce horních cest dýchacích

časté

časté

sinusitida

méně časté

méně časté

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené 
(zahrnující cysty a polypy)
rakovina močového měchýře

méně časté

méně časté

Poruchy krve a lymfatického systému
hematologické změny

1

vzácné

vzácné

Poruchy imunitního systému
alergický šok

2

velmi vzácné

velmi vzácné

alergická vaskulitida

2

velmi vzácné

velmi vzácné

hypersenzitivita a alergické reakce 

3

není známo

není známo

Poruchy metabolismu a výživy
hypoglykemie

méně časté

zvýšená chuť k jídlu

méně časté

Poruchy nervového systému
závrať

časté

hypoestezie 

časté

časté

bolest hlavy

méně časté

nespavost

méně časté

méně časté

Poruchy oka
poruchy vidění 

4

časté

méně časté

makulární edém

není známo

není známo

Poruchy ucha a labyrintu
vertigo

méně časté

10

Nežádoucí účinky

Frekvence nežádoucích účinků

Pioglitazon

Glimepirid

Tandemact

Gastrointestinální poruchy 

5

flatulence

časté

zvracení

velmi vzácné

velmi vzácné

průjem

velmi vzácné

velmi vzácné

nauzea

velmi vzácné

velmi vzácné

bolesti břicha

velmi vzácné

velmi vzácné

tlak v břiše

velmi vzácné

velmi vzácné

pocit plnosti v žaludku

velmi vzácné

velmi vzácné

Poruchy jater a žlučových cest

6

hepatitida

velmi vzácné

velmi vzácné

porucha funkce jater (s cholestázou a žloutenkou)

velmi vzácné

velmi vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně
pocení

méně časté

přecitlivělost na světlo

velmi vzácné

velmi vzácné

urtikarie

2

není známo

není známo

svědění 

2

není známo

není známo

vyrážka 

2

není známo

není známo

Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně
zlomenina kostí 

7

časté

časté

Poruchy ledvin a močových cest
glykosurie

méně časté

proteinurie

méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
edém 

8

časté

únava

méně časté

Vyšetření
zvýšení hmotnosti 

9

časté

časté

časté

zvýšení laktátdehydrogenázy

méně časté

pokles koncentrací sodíku v séru

velmi vzácné

velmi vzácné

zvýšení alaninaminotransferázy 

10

není známo

není známo

Popis vybraných nežádoucích účinků

Může se projevit středně těžká až těžká trombocytopénie, leukopénie, erytrocytopénie, 

granulocytopénie, agranulocytóza, hemolytická anémie a pancytopénie. Ty jsou všeobecně reverzibilní 
po přerušení léčby.

2

Ve velmi vzácných případech se mohou mírné hypersenzitivní reakce rozvinout do těžkých reakcí s 

dušností, poklesem krevního tlaku a někdy i šokem. Mohou se objevit hypersenzitivní kožní reakce, 
jako jsou svědění, vyrážka a kopřivka. Je možná zkřížená alergenicita na deriváty sulfonylurey, 
sulfonamidy nebo příbuzné látky.

3

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených pioglitazonem hlášeny hypersenzitivní reakce. 

Tyto reakce zahrnovaly anafylaxi, angioedém a kopřivku.

4

Poruchy vidění byly udávány hlavně na počátku léčby a souvisí se změnami krevní glukózy, které 

způsobují dočasné změny zakřivení a indexu lomu čoček, jak to lze pozorovat i u jiných 
hypoglykemických léčivých přípravků.

5

Gastrointestinální potíže jsou velmi vzácné a zřídkakdy vedou k přerušení léčby.

11

6

Může dojít ke zvýšení hladin jaterních enzymů. Ve velmi vzácných případech se může rozvinout 

porucha funkce jater (např. s cholestázou a žloutenkou) stejně jako hepatitida, která může vést až k 
selhání jater.

7

Byla provedena souhrnná analýza zlomenin hlášených jako nežádoucí účinek v randomizovaných, 

dvojitě zaslepených klinických studiích kontrolovaných komparátorem, které zahrnovaly přes
8100 pacientů léčených pioglitazonem a 7400 pacientů léčených komparátorem po dobu až 3,5 roku.
Byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin u žen užívajících pioglitazon (2,6 %) ve srovnání s 
komparátorem (1,7 %). Zvýšení četnosti výskytu zlomenin nebylo pozorováno u mužů léčených 
pioglitazonem (1,3 %) oproti komparátoru (1,5 %). V 3,5leté studii PROactive došlo ke zlomeninám u 
44 z 870 (5,1 %, 1,0 zlomenina na 100 pacientoroků) pacientek léčených pioglitazonem ve srovnání se 
zlomeninami u 23 z 905 (2,5 %; 0,5 zlomeniny na 100 pacientoroků) pacientek léčených 
komparátorem. Pozorovaný rozdíl rizika zlomenin vyplývající z této studie je proto u žen užívajících 
pioglitazon 0,5 zlomeniny na 100 pacientoroků. U mužů léčených pioglitazonem (1,7 %) nebylo 
pozorováno zvýšení rizika zlomenin oproti komparátoru (2,1 %). Po uvedení přípravku na trh byly 
hlášeny zlomeniny kostí jak u mužů, tak u žen (viz bod 4.4).

8

Edém byl hlášen u 6-9 % pacientů léčených pioglitazonem během jednoho roku v kontrolovaných 

klinických studiích. Míra výskytu edému u srovnávacích skupin (sulfonylurea, metformin) byla 2-5 %. 
Hlášený edém byl obvykle mírný až středně těžký a zpravidla nevyžadoval přerušení léčby.

9

V kontrolovaných studiích s aktivním komparátorem došlo k průměrnému zvýšení hmotnosti u 

pioglitazonu podávanému jako monoterapie o 2-3 kg za jeden rok. To je podobné situaci, která byla 
zaznamenána ve skupině se sulfonylureou jako aktivním komparátorem. V kombinovaných studiích 
vyvolával pioglitazon podávaný společně se sulfonylureou průměrné zvýšení hmotnosti za jeden rok o 
2,8 kg.

10

V klinických studiích s pioglitazonem se výskyt zvýšení ALT o více než trojnásobek horního limitu 

normálu rovnal placebu, ale bylo to méně, než bylo pozorováno ve srovnávacích skupinách s 
metforminem nebo sulfonylureou. Průměrné hladiny jaterních enzymů při léčbě pioglitazonem 
poklesly.

V kontrolovaných klinických studiích byl výskyt srdečního selhání stejný u pioglitazonu jako ve 
skupinách léčených metforminem, sulfonylureou či při podávání placeba, ale byl vyšší při 
kombinovaném podávání s inzulínem. Ve studii u pacientů s preexistujícím významným 
makrovaskulárním onemocněním byl výskyt závažného srdečního selhání po přidání pioglitazonu ke 
stávající terapii zahrnující inzulín vyšší o 1,6 % oproti placebu, přidanému ke stávající terapii. 
Nicméně tato skutečnost nevedla ke zvýšení mortality ve studii. V této studii bylo u pacientů, kteří 
dostávali pioglitazon a inzulín, pozorováno vyšší procento pacientů se srdečním selháním ve věku 
≥ 65 let ve srovnání s pacienty pod 65 let věku (9,7 % ve srovnání s 4,0 %). U pacientů na inzulinu 
bez pioglitazonu byla incidence srdečního selhání 8,2 % ve věku ≥ 65 let ve srovnání s 4,0 % u 
pacientů pod 65 let. Po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno srdeční selhání při podávání 
pioglitazonu a častěji však v případech podávání v kombinaci s inzulínem nebo u pacientů se srdečním 
selháním v anamnéze (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v

 Dodatku V.

4.9

Předávkování

V klinických studiích pacienti užívali pioglitazon v dávkách vyšších, než je doporučená maximální 
dávka 45 mg/den. Maximální uváděná dávka byla 120 mg/den po čtyři dny a poté 180 mg/den po 
sedm dní bez jakýchkoli příznaků.

12

Po požití nadměrné dávky glimepiridu může dojít k hypoglykemii trvající od 12 do 72 hodin, která 
může znovu propuknout po počátečním zotavení. Symptomy se mohou objevit až za 24 hodin po 
požití. Obecně se doporučuje observace v nemocnici. Může se objevit nauzea, zvracení, a epigastrická 
bolest. Hypoglykemie může být obecně doprovázena neurologickými symptomy, jako jsou neklid, 
třes, poruchy vidění, problémy s koordinací pohybů, ospalost, kóma a křeče.

Léčba předávkování přípravkem Tandemact primárně spočívá v zabránění absorpce glimepiridu 
vyvoláním zvracení a následným pitím vody nebo limonády s medicinálním uhlím (absorbent) a 
síranem sodným (laxativum). Jestliže došlo k požití velkého množství, je indikován výplach žaludku 
s následným podáním medicinálního uhlí a síranu sodného. V případě (závažného) předávkování, je 
indikována hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Začněte podávat glukózu co nejdříve, bude-li to 
nutné, jako intravenózní injekční bolus 50 ml 50% roztoku následovaný infúzí 10% roztoku za 
přísného sledování krevní glukózy. Další léčba by měla být symptomatická.

Dávka glukózy se musí pečlivě kontrolovat zejména při léčbě hypoglykemie vyvolané náhodným 
požitím přípravku Tandemact u kojenců a mladších dětí, aby se zabránilo možnému vyvolání 
nebezpečné hyperglykemie. Krevní glukóza se musí pečlivě sledovat.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léky užívané při diabetu, kombinace perorálních antidiabetik; ATC 
kód: A10BD06.

Tandemact obsahuje dvě antidiabetické léčivé látky s doplňujícím se mechanismem účinku užívané ke 
zlepšení kompenzace diabetu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu: pioglitazon, patřící do skupiny 
thiazolidindionů, a glimepirid, zástupce skupiny sulfonylurey. Thiazolidindiony působí zejména 
snížením inzulínové rezistence a sulfonylureáty primárně indukcí uvolňování inzulinu z beta-buněk 
pankreatu.

Pioglitazon

Účinky pioglitazonu jsou pravděpodobně zprostředkovány snížením inzulínové rezistence. Zdá se, že 
pioglitazon účinkuje prostřednictvím aktivace specifických jaderných receptorů (gama receptor 
aktivovaný proliferátorem peroxizomu), která vede ke zvýšení citlivosti na inzulín v buňkách jater, 
tukové tkáně a kosterního svalstva u zvířat. Zjistilo se, že léčba pioglitazonem snižuje tvorbu glukózy 
v játrech a zvyšuje periferní eliminaci glukózy v případě inzulínové rezistence.

U pacientů s diabetes mellitus 2.typu se vlivem léčby pioglitazonem zlepšily hodnoty glykemie 
nalačno i po jídle. Zlepšení kontroly glykemie je spojeno se sníženou koncentrací inzulinu nalačno 
i po jídle. Za účelem stanovení doby, po které dochází k selhání léčby (definované jako přítomnost 
HbA

1c

≥ 8,0 % po prvních šesti měsících léčby), bylo prodlouženo trvání klinické studie 

srovnávající monoterapii pioglitazonem vs. gliklazidem. Ve srovnání s pioglitazonem Kaplan-
Meierova analýza prokázala kratší dobu do selhání léčby u pacientů léčených gliklazidem. Po dvou 
letech byla kontrola glykemie (definovaná jako HbA

1c

< 8,0 %) udržena u 69 % pacientů léčených 

pioglitazonem ve srovnání s 50 % pacientů léčených gliklazidem. Ve dvouleté studii srovnávající 
kombinované podávání metforminu společně s pioglitazonem nebo gliklazidem, byla kontrola 
glykémie, měřená jako průměrná změna HbA

1c

od počáteční hodnoty, v prvním roce léčby podobná 

v obou skupinách. Ve druhém roce bylo zhoršení HbA

1c

menší u pioglitazonu ve srovnání 

s gliklazidem.

V placebem kontrolované studii byli pacienti, u kterých přes tříměsíční optimalizační léčbu inzulinem 
nebylo dosaženo úpravy glykemie, randomizováni po dobu 12 měsíců do skupiny s podáváním 
pioglitazonu nebo placeba. U pacientů ve skupině s pioglitazonem došlo k redukci HbA

1c

o 0,45 % ve 

13

srovnání s pacienty léčenými pouze inzulinem a ve skupině léčené pioglitazonem byla dávka inzulinu 
snížena.

Analýza HOMA (homeostasis model assessment) uvádí zlepšení funkce beta-buněk stejně jako 
zvýšení citlivosti na inzulin při podávání pioglitazonu. Dvouleté klinické studie ukázaly přetrvání 
tohoto účinku.

V jednoletých klinických studiích pioglitazon konzistentně statisticky významně snižoval poměr 
albumin/kreatinin ve srovnání s počátečním stavem.

Účinek pioglitazonu (45 mg v monoterapii versus placebo) byl studován v malé 18týdenní studii 
u diabetiků 2. typu. Podávání pioglitazonu vedlo k signifikantnímu zvýšení tělesné hmotnosti.
Množství viscerálního tuku bylo významně nižší, zatímco objem extraabdominálního tuku vzrostl. 
Změny distribuce tělesného tuku při podávání pioglitazonu provázelo zlepšení citlivosti na inzulin.
Ve většině klinických studií bylo v porovnání s placebem pozorováno snížení celkové plazmatické 
hladiny triglyceridů a volných mastných kyselin a zvýšení hladiny HDL cholesterolu a malé, ale 
klinicky nevýznamné zvýšení hladiny LDL cholesterolu. Při srovnání s placebem, metforminem nebo 
gliklazidem v klinických studiích trvajících až dva roky pioglitazon redukoval celkové plazmatické
hladiny triglyceridů a volných mastných kyselin a zvyšoval hladinu HDL cholesterolu. Ve srovnání 
s placebem pioglitazon nezvýšil statisticky významně hladinu LDL cholesterolu, zatímco u 
metforminu a gliklazidu bylo pozorováno její snížení. Ve 20týdenní studii pioglitazon redukoval jak
hladinu triglyceridů nalačno, tak zlepšil postprandiální hypertriglyceridemii svým účinkem na 
absorbované triglyceridy i na triglyceridy syntetizované v játrech. Tyto účinky byly nezávislé na 
účinku pioglitazonu na glykemii a byly statisticky významně odlišné od účinků glibenklamidu.

V klinické studii PROactive, placebem kontrolované studii zaměřené na hodnocení kardiovaskulárních 
výsledků léčby, bylo 5238 pacientů s diabetes mellitus 2. typu a preexistujícím významným 
makrovaskulárním onemocněním randomizováno k přidání pioglitazonu nebo placeba ke stávající 
antidiabetické a kardiovaskulární terapii po dobu až 3,5 roku. Průměrný věk studijního souboru byl 
62 let, průměrné trvání diabetu 9,5 let. Přibližně jedna třetina pacientů byla léčena inzulinem 
v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou. Kritériem pro zařazení pacientů do studie byl 
alespoň jeden z následujících nálezů v anamnéze: infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, 
perkutánní srdeční intervence nebo bypass koronární artérie, akutní koronární syndrom, ischemická 
choroba srdeční nebo obstruktivní onemocnění periferních artérií. Téměř polovina pacientů měla v 
anamnéze infarkt myokardu a přibližně 20 % pacientů cévní mozkovou příhodu. U přibližně poloviny 
studijního souboru byla přítomna nejméně dvě vstupní kritéria kardiovaskulárních příhod. Téměř 
všechny subjekty (95 %) užívaly kardiovaskulární léčivé přípravky (betablokátory, ACE inhibitory, 
antagonisty angiotensinu II, blokátory kalciových kanálů, nitráty, diuretika, salicyláty, statiny, fibráty).

Ačkoli studie nebyla úspěšná s ohledem na primární cílový parametr, který zahrnoval mortalitu 
z jakéhokoli důvodu, nefatální infarkt myokardu, mozkovou mrtvici, akutní koronární syndrom, 
amputaci části dolní končetiny většího rozsahu, koronární revaskularizaci a revaskularizaci dolních 
končetin, výsledky naznačují, že není nutné se obávat, že by používání pioglitazonu způsobovalo 
dlouhodobé kardiovaskulární problémy. Nicméně došlo ke zvýšení incidence edémů, nárůstu tělesné 
hmotnosti a srdečního selhání. Nebylo pozorováno zvýšení mortality z důvodu srdečního selhávání.

Glimepirid

Glimepirid působí hlavně stimulací uvolňování inzulinu z beta-buněk pankreatu.
Jako u dalších derivátů sulfonylurey je tento účinek dán zvýšenou odpovědí beta-buněk pankreatu na 
fyziologickou stimulaci glukózou. Zdá se, že kromě toho glimepirid prokázal přítomnost 
extrapankreatických účinků, které se postulují pro další deriváty sulfonylurey.

Uvolňování inzulinu
Deriváty sulfonylurey ovlivňují sekreci inzulinu uzavřením ATP senzitivních kaliových kanálů 
v membráně beta-buněk. Uzavřením kaliového kanálu se indukuje depolarizace beta-buněk a 
výsledkem je - otevřením kalciových kanálů - zvýšený přívod kalcia do buňky. To vede k uvolnění 

14

inzulinu exocytózou. Glimepirid se váže vysokou výměnnou rychlostí na protein membrány beta-
buněk, který je spojen s ATP-senzitivním kaliovým kanálem, který se však odlišuje od obvyklého 
vazebného místa sulfonylurey.

Extrapankreatická aktivita
Extrapankreatickými účinky jsou například zvýšení citlivosti periferní tkáně na inzulin a snížení
vychytávání inzulinu játry.

Vychytávání glukózy z krve do periferního svalstva a tukových tkání probíhá prostřednictvím 
zvláštních transportních proteinů umístěných v buněčné membráně. Transport glukózy v těchto 
tkáních je faktorem omezujícím rychlost ve využití glukózy. Glimepirid velmi prudce zvyšuje počet 
aktivních molekul pro transport glukózy v plazmatických membránách svalů a tukových buňkách, což 
vede ke stimulaci vychytávání glukózy.
Glimepirid zvyšuje aktivitu glykosyl-fosfatidyl-inositol specifické fosfolipázy C, která může být 
v korelaci s indukovanou lipogenezí a glykogenezí v izolovaných tukových a svalových buňkách.
Glimepirid inhibuje produkci glukózy v játrech zvýšením mezibuněčné koncentrace fruktózy-2,6-
bifosfátu, který následně inhibuje glukoneogenezi.

Obecné
U zdravých osob je minimální účinná perorální dávka přibližně 0,6 mg. Účinek glimepiridu závisí na 
dávce a je reprodukovatelný. Fyziologická odpověď na akutní fyzickou zátěž, tj. snížení sekrece 
inzulinu, je přítomna i při léčbě glimepiridem.

Bez ohledu na to, zda byl glimepirid podán 30 minut před jídlem nebo bezprostředně před jídlem, není 
signifikantní rozdíl v účinku. U diabetických pacientů lze dosáhnout dobré metabolické kontroly po 
dobu 24 hodin jednou denní dávkou.

Ačkoli hydroxyl-metabolit glimepiridu vyvolává malé, ale signifikantní snížení glykemie u zdravých 
jedinců, toto je pouze malým podílem na celkovém účinku léčiva.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Tandemact u všech podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci diabetes 
mellitus 2. typu. Informace o použití u dětí viz bod 4.2.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Tandemact

Studie se zdravými dobrovolníky ukázaly, že Tandemact je bioekvivalentní podávání pioglitazonu a 
glimepiridu ve formě samostatných tablet.

Následující sdělení popisují farmakokinetické vlastnosti jednotlivých léčivých látek přípravku 
Tandemact.

Pioglitazon

Absorpce
Pioglitazon se po perorálním podání rychle vstřebává, maximální plazmatické koncentrace 
nezměněného pioglitazonu je obyčejně dosaženo 2 hodiny po podání. V rozmezí dávky 2-60 mg bylo 
zjištěno lineární zvyšování plazmatické koncentrace. Rovnovážný stav je dosažen po 4-7 dnech 
podávání léku. Opakované podávání nevede ke kumulaci látky ani jejích metabolitů. Příjem potravy 
neovlivňuje vstřebávání. Absolutní biologická dostupnost pioglitazonu je vyšší než 80 %.

15

Distribuce v organismu
Odhadovaný distribuční objem pioglitazonu u člověka je 0,25 l/kg.

Pioglitazon a všechny jeho aktivní metabolity se výrazně vážou na plazmatické bílkoviny (> 99 %).

Biotransformace
Pioglitazon je významně metabolizován v játrech prostřednictvím hydroxylace alifatických 
methylenových skupin. K tomu dochází převážně na cytochromu P450 2C8, i když se těchto procesů 
mohou menší měrou zúčastňovat i jiné izoformy. Tři ze šesti identifikovaných metabolitů jsou aktivní 
(M-II, M-III a M-IV). Vezmeme-li do úvahy aktivitu, koncentrace a vazbu na plazmatické bílkoviny, 
pioglitazon a metabolit M-III mají stejnou účinnost. Metabolit M-IV je asi 3x účinnější než 
pioglitazon, zatímco relativní účinek M-II je minimální.

in vitro studiích nebylo zjištěno, že by pioglitazon inhiboval některý podtyp cytochromu P450.
U člověka nebyla dokázána indukce hlavních indukovatelných izoenzymů cytochromu P450, 1A, 
2C8/9 a 3A4.

V interakčních studiích se ukázalo, že pioglitazon nemá významný vliv na farmakokinetiku 
nebo farmakodynamiku digoxinu, warfarinu, fenprokumonu a metforminu. Současné podávání 
pioglitazonu s gemfibrozilem (inhibitor cytochromu P450 2C8) nebo rifampicinem (induktor 
cytochromu P450 2C8) má za následek zvýšení, resp. snížení plazmatické koncentrace pioglitazonu 
(viz bod 4.5).

Eliminace z organismu
Po perorálním podání radioaktivně značeného pioglitazonu u člověka bylo větší množství zachyceno 
ve stolici (55 %) a menší množství v moči (45 %). U zvířat je možno stanovit v moči a stolici pouze 
malé množství nezměněného pioglitazonu. U člověka je průměrná hodnota poločasu eliminace 
nezměněného pioglitazonu 5-6 hodin, jeho aktivních metabolitů 16-23 hodin.

Linearita/nelinearita
Jednodávkové studie ukazují linearitu farmakokinetiky v rozsahu terapeutické dávky.

Starší pacienti
U osob ve věku 65 let a více je farmakokinetika pioglitazonu v rovnovážném stavu podobná 
farmakokinetice u mladších osob.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Pacienti s poruchou funkce ledvin mají nižší plazmatické hladiny pioglitazonu a jeho metabolitů než 
osoby s normální funkcí ledvin, i když hodnota clearance výchozí nemetabolizované látky po orálním 
podání je podobná u obou skupin. Z tohoto důvodu se nemění ani koncentrace volného (nevázaného) 
pioglitazonu.

Pacienti s poruchou funkce jater
Celková plazmatická koncentrace pioglitazonu se mění pouze při zvětšení distribučního objemu. Z 
tohoto důvodu je vlastní clearance snížena zároveň s vyšším podílem volné frakce pioglitazonu.

Glimepirid

Absorpce
Biologická dostupnost glimepiridu je po perorálním podání úplná. Příjem potravy nemá na absorpci 
významný vliv, pouze je mírně snížena rychlost absorpce. Maximální sérové koncentrace (C

max

) je 

dosaženo přibližně 2,5 hodiny po perorálním podání (průměr 0,3 μg/ml po opakovaném podání 4 mg 
glimepiridu denně).

Distribuce v organismu
Glimepirid má velmi malý distribuční objem (přibližně 8,8 litrů), který se zhruba rovná distribučnímu 
prostoru albuminu, vysokou proteinovou vazbu (> 99 %) a nízkou clearance (přibližně 48 ml/min).

16

U zvířat se glimepirid vylučuje do mléka. Glimepirid prochází do placenty. Průchod 
hematoencefalickou bariérou je nízký.

Biotransformace a eliminace
Průměrný dominantní sérový poločas, který je významný pro sérové koncentrace za podmínek 
opakovaných dávek, je přibližně 5 až 8 hodin. Po vysokých dávkách byly zaznamenány mírně 
prodloužené poločasy.

Po jednorázovém podání radioaktivně značeného glimepiridu bylo 58 % radioaktivity detekováno 
v moči a 35 % ve stolici. V moči byla detekována nezměněná látka. Dva metabolity - s největší 
pravděpodobností vzniklé při metabolizaci v játrech (hlavním enzymem je CYP2C9) - byly 
identifikovány jak v moči, tak ve stolici: hydroxy derivát a karboxy derivát. Po perorálním podání 
glimepiridu byl terminální poločas těchto metabolitů 3-6 hodin a 5-6 hodin v příslušných případech.

Srovnání jednorázového a opakovaného podávání jednou denně neprokázalo signifikantní 
farmakokinetické rozdíly a individuální variabilita byla velmi nízká. K žádné významné kumulaci 
nedochází.

Farmakokinetika byla podobná u mužů a u žen, u pacientů mladých a starších (nad 65 let). U pacientů 
s nízkou clearance kreatininu byla pozorována tendence zvýšení clearance glimepiridu a snížení 
průměrných sérových koncentrací, nejpravděpodobněji vyvolané rychlejší eliminací vzhledem k nižší 
proteinové vazbě. Renální eliminace obou metabolitů je snížená.
Ani u těchto pacientů se celkově nepředpokládá žádné dodatečné riziko kumulace.

Farmakokinetika u pěti nediabetických pacientů po operaci žlučových cest byla stejná jako u zdravých 
osob.

Linearita/nelinearita
Existuje lineární závislost mezi dávkou a C

max

i AUC (plocha pod křivkou čas/koncentrace).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

S kombinovaným přípravkem Tandemact nebyly prováděny žádné studie na zvířatech. Následující 
údaje vycházejí ze studií prováděných se samotným pioglitazonem nebo samotným glimepiridem.

Pioglitazon

V toxikologických studiích bylo po opakovaném podávání pioglitazonu myším, potkanům, psům 
a opicím pravidelně pozorováno zvýšení objemu plazmy spojené s hemodilucí, anémií a reverzibilní 
excentrickou hypertrofií srdce. Kromě toho bylo zjištěno zmnožení tukové tkáně a zvýšení infiltrace.
Tyto nálezy byly pozorovány u všech druhů při plazmatických koncentracích čtyřnásobných a nižších, 
než jakých je dosahováno při dávkách používaných v klinické praxi. Ve studiích na zvířatech 
s pioglitazonem bylo zjištěno omezení růstu plodu. To je možno přičíst účinku pioglitazonu na snížení 
hyperinzulinémie u matky a zvýšení inzulínové rezistence v těhotenství, čímž se snižuje dostupnost
metabolických substrátů potřebných pro růst plodu.

V početných in vitro in vivo studiích zkoumajících genotoxický potenciál se tato vlastnost 
u pioglitazonu nepotvrdila. U potkanů dostávajících pioglitazon až po dobu 2 let byl pozorován 
zvýšený výskyt hyperplazie (samci i samice) a nádorů (samci) epitelu močového měchýře.

Tvorba a výskyt močových kamenů s následným podrážděním a hyperplazií byla stanovena jako 
mechanický základ pro pozorovanou tumorigenní odpověď potkaních samců. 
24měsíční studie těchto mechanických příčin u potkaních samců prokázala, že podávání pioglitazonu 
vede ke zvýšené incidenci hyperplastických změn v močovém měchýři. Okyselení dietou výskyt 
nádorů významně snižovalo, avšak neeliminovalo jejich výskyt. Výskyt mikrokrystalů zhoršil 

17

hyperplastickou odpověď, ale nebyl považován za primární příčinu hyperplastických změn. Vliv na 
lidský organismus, vzhledem k tumorigenní odpovědi u potkaních samců, nelze vyloučit.

U myší obou pohlaví nebyl výskyt nádorů při podávání pioglitazonu zaznamenán. Hyperplazie 
močového měchýře nebyla zjištěna u psů ani opic, kterým byl podáván pioglitazon po dobu 
až 12 měsíců.

Na zvířecím modelu familiární adenomatózní polypózy (FAP) vedla léčba dalšími dvěma 
thiazolidindiony ke zvýšenému výskytu nádorů v tlustém střevě. Význam těchto zjištění není znám.

Glimepirid

Předklinické účinky byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální 
expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití, nebo byly způsobeny 
farmakodynamickým účinkem (hypoglykemií) sloučeniny. Tento nález je založen na konvenčních 
studiích farmakologické bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení 
kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity. V druhé studii (zahrnující embryotoxicitu, 
teratogenitu a vývojovou toxicitu) byly pozorované nežádoucí účinky považovány za sekundární vůči 
hypoglykemickým účinkům vyvolaným sloučeninou u samic a potomků.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza
Sodná sůl kroskarmelózy
Hyprolóza
Monohydrát laktózy
Magnesium-stearát
Polysorbát 80

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al/Al blistry, balení obsahuje 14, 28, 30, 50, 90 nebo 98 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

18

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Dánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/06/366/005
EU/1/06/366/006
EU/1/06/366/007
EU/1/06/366/008
EU/1/06/366/009
EU/1/06/366/010
EU/1/06/366/011
EU/1/06/366/012
EU/1/06/366/013
EU/1/06/366/014
EU/1/06/366/015
EU/1/06/366/016
EU/1/06/366/017
EU/1/06/366/018
EU/1/06/366/019
EU/1/06/366/020
EU/1/06/366/021
EU/1/06/366/022

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. ledna 2007
Datum posledního prodloužení registrace: 22. března 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese

http://www.ema.europa.eu

19

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

20

A.

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží

Takeda Ireland Limited
Bray Business Park
Kilruddery
County Wicklow
Irsko 

Delpharm Novara S.r.l.
Via Crosa 86, 
28065 Cerano (NO)
Itálie

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže.

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 
přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 
107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 
webovém portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

 na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

 při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

Další opatření k minimalizaci rizik 

Držitel rozhodnutí o registraci poskytne edukační balíček všem lékařům, u nichž se očekává 
preskripce/použití pioglitazonu. Před vlastní distribucí preskripčního návodu v každém členském státě 
nechá držitel rozhodnutí o registraci schválit národní kompetentní autoritou obsah i strukturu 
edukačního materiálu současně s komunikačním plánem.

21

Tento edukační balíček je zaměřen na posílení povědomí o důležitých identifikovaných rizicích 
rakoviny močového měchýře a srdečního selhání a obsahuje celková doporučení, určená 
k optimalizaci poměru přínos-riziko u pacienta.

Edukační balíček pro lékaře má obsahovat: Souhrn údajů o přípravku, příbalovou informaci a 
preskripční návod.

Preskripční návod zdůrazní následující:

Kritéria výběru pacientů, včetně toho, že pioglitazon nemá být používán jako lék první volby a 
zdůraznění potřeby pravidelného hodnocení léčebného přínosu.

Riziko rakoviny močového měchýře a relevantní doporučení k minimalizaci rizika.

Riziko srdečního selhání a relevantní doporučení k minimalizaci rizika.

S ohledem na rizika související s věkem (obzvlášť rakovina močového měchýře, zlomeniny a 

srdeční selhání) opatrnost při použití u starších pacientů.

22

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

23

A. OZNAČENÍ NA OBALU

24

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tandemact 30 mg/2 mg tablety

pioglitazonum/glimepiridum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 30 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a glimepiridum 
2 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet
28 tablet
30 tablet
50 tablet
90 tablet
98 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

25

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/06/366/017 14 tablet
EU/1/06/366/018 28 tablet
EU/1/06/366/019 30 tablet
EU/1/06/366/020 50 tablet
EU/1/06/366/021 90 tablet
EU/1/06/366/022 98 tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tandemact 30 mg/2 mg 

26

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tandemact 30 mg/4 mg tablety

pioglitazonum/glimepiridum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 30 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a glimepiridum
4 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet
28 tablet
30 tablet
50 tablet
90 tablet
98 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

27

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/06/366/005 14 tablet
EU/1/06/366/006 28 tablet
EU/1/06/366/007 30 tablet
EU/1/06/366/008 50 tablet
EU/1/06/366/009 90 tablet
EU/1/06/366/010 98 tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tandemact 30 mg/4 mg

28

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tandemact 45 mg/4 mg tablety

pioglitazonum/glimepiridum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 45 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a glimepiridum 
4 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 tablet
28 tablet
30 tablet
50 tablet
90 tablet
98 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

29

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/06/366/011 14 tablet
EU/1/06/366/012 28 tablet
EU/1/06/366/013 30 tablet
EU/1/06/366/014 50 tablet
EU/1/06/366/015 90 tablet
EU/1/06/366/016 98 tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tandemact 45 mg/4 mg

30

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tandemact 30 mg/2 mg tablety

pioglitazonum/glimepiridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda (logo)

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ (ZKRATKY PRO DNY V TÝDNU PRO KALENDÁŘNÍ BALENÍ)

Po
Út
St
Čt

So
Ne

31

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tandemact 30 mg/4 mg tablety

pioglitazonum/glimepiridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda (logo)

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ (ZKRATKY PRO DNY V TÝDNU PRO KALENDÁŘNÍ BALENÍ)

Po
Út
St
Čt

So
Ne

32

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tandemact 45 mg/4 mg tablety

pioglitazonum/glimepiridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda (logo)

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ (ZKRATKY PRO DNY V TÝDNU PRO KALENDÁŘNÍ BALENÍ)

Po
Út
St
Čt

So
Ne

33

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

34

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tandemact 30 mg/2 mg tablety
Tandemact 30 mg/4 mg tablety
Tandemact 45 mg/4 mg tablety

pioglitazonum/glimepiridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je Tandemact a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tandemact užívat

3.

Jak se Tandemact užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Tandemact uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Tandemact a k čemu se používá

Tandemact obsahuje pioglitazon a glimepirid, což jsou antidiabetické látky používané ke kontrole 
hladiny krevního cukru.

Tandemact se používá u dospělých k léčbě onemocnění diabetes mellitus 2. typu (cukrovka 
nevyžadující aplikaci inzulinu), když není vhodné použít metformin. Tato cukrovka 2. typu se obvykle 
objevuje v dospělém věku, když tělo neprodukuje dostatek inzulinu (hormon, který kontroluje hladinu 
krevního cukru) nebo když neumí účinně využívat vlastní vyprodukovaný inzulin.

Tandemact pomáhá kontrolovat hladinu cukru ve Vaší krvi, pokud máte diabetes 2. typu, zvýšením 
množství dostupného inzulinu a pomůže Vašemu organismu jej lépe využívat. Po 3 až 6 měsících od 
začátku léčby Váš lékař zkontroluje, zda má Tandemact správný účinek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tandemact užívat

Neužívejte Tandemact:
-

jestliže jste alergický(á) na pioglitazon, glimepirid, jiné deriváty sulfonylurey, sulfonamidy 
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-

jestliže máte selháním srdce nebo jste jím měl(a) v minulosti

-

jestliže máte onemocnění jater

-

jestliže máte diabetickou ketoacidózou (komplikace diabetu s rychlým úbytkem hmotnosti, 
pocitem na zvracení nebo zvracením)

-

jestliže máte závažné problémy se svými ledvinami

-

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) rakovinu močového měchýře

-

jestliže máte krev v moči a Váš lékař tento stav ještě nevyšetřil

-

jestliže máte inzulín-dependentním diabetem (Typ 1)

-

jesliže jste v diabetickém kómatu

-

jestliže jste těhotná

-

jestliže kojíte

35

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Tandemact se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem (viz také bod 4):
-

jestliže máte problém se srdcem. U některých pacientů s dlouhodobým diabetem 
mellitus 2. typu a srdeční chorobou nebo prodělanou mozkovou mrtvicí, kteří byli léčeni 
současně pioglitazonem a inzulinem, se rozvinulo selhání srdce. Co nejdříve informujte svého 
lékaře, pokud se u Vás vyskytnou příznaky selhání srdce, jako je neobvyklá dýchavičnost nebo 
rychlý nárůst hmotnosti nebo lokální otok (edém).

-

jestliže se ve Vašem těle zadržuje voda (retence tekutin) nebo máte problémy se selháním srdce, 
zejména pokud Vám je více než 75 let. Jestliže užíváte protizánětlivé léky, které mohou rovněž 
způsobit zadržování vody v těle a otoky, informujte o tom svého lékaře.

-

jestliže trpíte zvláštním typem diabetické choroby očí označované jako edém makuly (otok 
zadní části oka), informujte svého lékaře, pokud si všimnete jakékoli změny zraku.

-

jestliže máte problémy s játry. Než začnete Tandemact užívat, bude Vám odebrán vzorek krve a 
zkontrolována funkce jater. Tato kontrola mábýt pravidelně opakována. Co nejdříve informujte 
svého lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky naznačující problémy s játry (pocit na zvracení
bez zjevné příčiny, zvracení, bolest žaludku, únava, nechutenství a/nebo tmavá moč) –
v takovém případě má být zkontrolována funkce jater.

-

jestliže máte cysty na vaječnících (syndrom polycystických ovárií). Může existovat zvýšená 
pravděpodobnost, že otěhotníte, protože po užití přípravku Tandemact můžete znovu začít 
ovulovat. Pokud se Vás to týká, zabraňte možnosti neplánovaného početí použitím vhodné 
antikoncepce.

-

jestliže již užíváte jiné léky k léčbě diabetu.

-

jestliže máte problémy s enzymem glukóza-6-fosfodehydrogenáza, který může snižovat 
množství červených krvinek.

Může u Vás také dojít ke snížení počtu krvinek (anémie). Lékař Vám může pomocí vyšetření krve
sledovat množství krvinek a funkci jater.

Hypoglykemie
Po užití přípravku Tandemact se u Vás může hladina krevního cukru snížit pod normální úroveň
(hypoglykemie). Jestliže se u Vás projeví příznaky hypoglykemie, jako např. studený pot, únava, 
bolest hlavy, rychlé bušení srdce, svírání žaludku, podrážděnost, nervozita nebo pocit na zvracení, 
snězte trochu cukru, aby se Vám hladina cukru v krvi opět zvýšila. Nejste-li si jistý(á), jak tento stav 
rozpoznat, vyžádejte si další informace od svého lékaře nebo lékárníka. Doporučujeme, abyste měli 
stále u sebe kostky cukru, bonbóny, sušenky nebo ovocný džus s obsahem cukru.

Zlomeniny kostí
U pacientů, zejména u žen, užívajících pioglitazon byl pozorován vyšší počet zlomenin kostí. Při léčbě 
Vaší cukrovky to lékař vezme v potaz.

Děti a dospívající
Užívání u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Tandemact
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Důvodem je to, že některé léky mohou zeslabovat či 
zesilovat účinek přípravku Tandemact na hladinu cukru ve Vaší krvi.

Následující léky mohou zvýšit účinek přípravku Tandemact na snížení hladiny cukru v krvi. To může 
vést k riziku vzniku hypoglykemie (nízké hladiny krevního cukru):
-

gemfibrozil a fibráty (na snížení vysoké hladiny cholesterolu)

-

inzulin, metformin nebo jiné léky k léčbě diabetu mellitu

-

fenylbutazon, azopropazon, oxyfenbutazon, léky podobné aspirinu (k léčbě bolesti a zánětu)

-

dlouhodobě působící sulfonamidy, tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, 
chinolony, klarithromycin (k léčbě bakteriálních nebo plísňových infekcí)

36

-

anabolické steriody (podporující růst svalové hmoty) nebo substituční léčba mužským 
pohlavním hormonem

-

fluoxetin, inhibitor monoaminooxidázy (k léčbě deprese)

-

inhibitory ACE, sympatolytika, disopyramid, pentoxifylin, deriváty kumarinu, jako je warfarin 
(k léčbě srdečních nebo krevních problémů)

-

alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon (k léčbě dny)

-

cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid (k léčbě rakoviny)

-

fenfluramin (k redukci hmotnosti)

-

tritochalin (k léčbě alergií)

Následující léky mohou snížit účinek přípravku Tandemact na snížení hladiny cukru v krvi. To může 
vést k riziku vzniku hyperglykemie (vysoké hladiny krevního cukru):
-

estrogeny, progestogeny (ženské pohlavní hormony)

-

thiazidová diuretika a saluretika, rovněž nazývané močopudné tablety (k léčbě vysokého 
krevního tlaku)

-

levothyroxin (na stimulaci štítné žlázy)

-

glukokortikoidy (k léčbě alergií a zánětu)

-

chlorpromazin a další fenotiazinové deriváty (k léčbě vážný duševních poruch)

-

adrenalin a sympatomimetika (na zvýšení srdečních stahů, k léčbě astmatu nebo ucpání nosu, 
kašle a nachlazení nebo používané v naléhavých život ohrožujících situacích)

-

kyselina nikotinová (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

-

dlouhodobé užívání projímadel (k léčbě zácpy)

-

fenytoin (k léčbě křečí)

-

barbituráty (k léčbě nervozity a poruch spánku)

-

azetazolamid (k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku, rovněž označovaného jako glaukom)

-

diazoxid (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo nízké hladiny krevního cukru)

-

rifampicin (k léčbě infekcí, tuberkulózy)

-

glukagon (k léčbě závažně nízkých hladin krevního cukru)

Následující léky mohou zvýšit nebo snížit účinek přípravku Tandemact na snížení hladiny krevního 
cukru:
-

antagonisté H

2

receptorů (k léčbě žaludečních vředů)

-

betablokátory, klonidin, guanetidin a reserpin (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo selhání 
srdce). Tyto léky také mohou zakrývat příznaky hypoglykemie, takže při jejich užívání je třeba 
postupovat zvláště opatrně.

Tandemact může zesílit nebo zeslabit účinek následujících léků:
-

deriváty kumarinu, jako je warfarin (na snížení nebo zastavení srážení krve)

Užíváte-li některé z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Bude vám zkontrolována 
hladina krevního cukru a může být třeba upravit Vaší dávku přípravku Tandemact.

Tandemact s alkoholem
Při užívání přípravku Tandemact se vyvarujte pití alkoholu, protože alkohol může nepředvídatelně 
zvýšit nebo snížit účinek přípravku Tandemact na snížení hladiny cukru v krvi.

Těhotenství a kojení
Neužívejte Tandemact, jestliže jste těhotná. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, 
nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem. Lékař Vám doporučí přerušení užívání tohoto 
léku. Pokud kojíte nebo plánujete kojení, Tandemact neužívejte (viz „Neužívejte Tandemact“).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nízký nebo vysoký obsah krevního cukru v důsledku užívání glimepiridu může zhoršit bdělost a 
reakční čas, a to zejména na začátku léčby nebo po její změně nebo pokud Tandemact neužíváte 
pravidelně. To může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
Pokud u Vás dojde k poruchám vidění, buďte opatrní.

37

Tandemact obsahuje monohydrát laktózy
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Tandemact užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně krátce před prvním hlavním jídlem nebo 
s ním. Lékař Vám řekne, jakou dávku máte užívat nebo v případě potřeby Vám dávkování změní.
Tablety se musí polykat celé a zapít vodou.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Tandemact je příliš slabý, informujte o tom svého lékaře.

Pokud dodržujete speciální dietu pro diabetiky, měl(a) byste s ní pokračovat i během užívání 
přípravku Tandemact.

Pravidelně sledujte svoji váhu, v případě jejího zvýšení to sdělte lékaři.

Lékař Vás v průběhu léčby přípravkem Tandemact bude pravidelně zvát k odběrům krve.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tandemact, než jste měl(a)
Pokud omylem užijete více tablet přípravku nebo přípravek užije dítě nebo někdo jiný, sdělte to 
okamžitě lékaři nebo lékárníkovi. Hladina Vašeho krevního cukru se může snížit pod normální 
úroveň. Příznaky mohou zahrnovat studený pot, únavu, bolest hlavy, rychlé bušení srdce, svírání 
žaludku, podrážděnost, nervozitu, pocit na zvracení, kóma nebo křeče. Hladinu krevního cukru lze
zvýšit užitím cukru. Doporučuje se, abyste s sebou nosil(a) několik kostek cukru, sladkosti, sušenky 
nebo sladký ovocný džus.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Tandemact
Užívejte Tandemact každý den, jak Vám byl předepsán. Zapomenete-li si dávku vzít, pak 
zapomenutou dávku vynechte a vezměte si následující dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Tandemact
Aby Tandemact správně fungoval, je třeba jej užívat denně. Když Tandemact přestanete užívat, může 
se Vám zvýšit hladina krevního cukru. Před ukončením této léčby se poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

U pacientů se vyskytly zejména následující závažné nežádoucí účinky:

U pacientů užívajících Tandemact byla zaznamenána rakovina močového měchýře, a to s frekvencí 
méně častou (může postihnout až 1 pacienta ze 100). Znaky a příznaky zahrnují krev v moči, bolest při 
močení nebo náhlé nucení na močení. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, informujte 
o tom co nejdříve svého lékaře.

38

U pacientů užívajících Tandemact byla méně často (může postihnout až 1 pacienta ze 100) hlášena 
hypoglykemie (nízká hladina krevního cukru). Příznaky mohou zahrnovat studený pot, únavu, bolest 
hlavy, rychlé bušení srdce, svírání žaludku, podrážděnost, nervozitu nebo pocit na zvracení. Je důležité 
znát, jaké příznaky lze při hypoglykemii (nízká hladina krevního cukru) očekávat. Nejste-li si jistý(á), 
jak ji rozpoznat a co při výskytu příznaků dělat, vyžádejte si další informace od svého lékaře nebo 
lékárníka.

U pacientů užívajících Tandemact byl vzácně (může postihnout až 1 pacienta z 1000) hlášen pokles 
množství krevních destiček (což zvyšuje riziko krvácení nebo podlitin), červených krvinek (jehož 
důsledkem je bledá kůže a slabost nebo dušnost) a bílých krvinek (jehož důsledkem je vyšší sklon k 
infekcím). Pokud se u Vás vyskytne tento nežádoucí účinek, co nejdříve se poraďte se svým lékařem. 
Tyto problémy se zpravidla zlepší, pokud přestanete Tandemact užívat.

U pacientů užívajících Tandemact v kombinaci s inzulinem může také často (mohou postihnout až
1 pacienta z 10) docházet k lokálním otokům (edémům). Pokud se u Vás vyskytne tento nežádoucí
účinek, co nejdříve se poraďte se svým lékařem.

Zlomeniny kostí se vyskytly často (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) u žen užívajících Tandemact a 
byly hlášeny i u mužů (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit) užívajících Tandemact. Pokud 
pozorujete takové nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

U pacientů užívajících Tandemact bylo hlášeno rozmazané vidění způsobené otokem (nebo tekutinou) 
v zadní části oka (makulární edém) (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit). Pokud 
zaznamenáte tento příznak poprvé nebo pokud se zhorší, sdělte to co nejdříve svému lékaři.

U pacientů užívajících Tandemact byly hlášeny alergické reakce (četnost výskytu nelze z dostupných 
údajů určit). Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a vyhledejte ihned svého lékaře, pokud se u Vás 
vyskytne závažná alergická reakce včetně kopřivky, otoku tváře, rtů, jazyka nebo krku, který může 
způsobit dechové nebo polykací obtíže.

Při užívání pioglitazonu a sulfonylureátů, včetně glimepiridu, se u některých pacientů vyskytly
následující nežádoucí účinky:

Časté
-

přírůstek hmotnosti

-

závratě

-

plynatost

-

infekce dýchacích cest

-

znecitlivění

Méně časté 
-

bolesti hlavy

-

zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida)

-

závratě

-

abnormální vidění

-

pocení

-

únava

-

poruchy spánku (nespavost)

-

pokles hladiny krevního cukru

-

výskyt cukru v moči

-

výskyt bílkovin v moči

-

zvýšená chuť k jídlu

-

zvýšená hladina enzymu laktátdehydrogenáza (LDH)

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000)
-

znatelné změny v krevním obraze

39

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10000)
-

jaterní onemocnění

-

alergické reakce včetně alergického šoku

-

pocit na zvracení (nauzea), zvracení a průjem

-

bolest žaludku

-

tlak v břišní dutině

-

pocit plnosti žaludku

-

citlivost na světlo

-

snížení koncentrace soli (sodíku) v krvi

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)
-

zvýšení hladin jaterních enzymů

-

svědění kůže

-

vystupující a svědivá kožní vyrážka (kopřivka)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

 Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Tandemact uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a na blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Tandemact obsahuje
-

Léčivými látkami jsou pioglitazonum a glimepiridum. 
Jedna tableta Tandemact 30 mg/2 mg obsahuje pioglitazonum 30 mg (ve formě pioglitazoni 
hydrochloridum) a glimepiridum 2 mg.
Jedna tableta Tandemact 30 mg/4 mg obsahuje pioglitazonum 30 mg (ve formě pioglitazoni 
hydrochloridum) a glimepiridum 4 mg.
Jedna tableta Tandemact 45 mg/4 mg obsahuje pioglitazonum 45 mg (ve formě pioglitazoni 
hydrochloridum) a glimepiridum 4 mg.

-

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, hyprolóza, 
monohydrát laktózy (viz bod „2. Tandemact obsahuje monohydrát laktózy“), magnesium-stearát 
a polysorbát 80.

Jak Tandemact vypadá a co obsahuje toto balení
-

Tandemact 30 mg/2 mg jsou to bílé až téměř bílé, kulaté, konvexní tablety s vyraženým 
označením „4833 G“ na jedné straně a „30/2“ na straně druhé.

-

Tandemact 30 mg/4 mg jsou to bílé až téměř bílé, kulaté, konvexní tablety s vyraženým 
označením „4833 G“ na jedné straně a „30/4“ na straně druhé. 

-

Tandemact 45 mg/4 mg jsou to bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety s vyraženým označením 
„4833 G“ na jedné straně a „45/4“ na straně druhé. 

40

Tablety se dodávají v Al/Al blistrech obsahujících 14, 28, 30, 50, 90 nebo 98 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko.

Výrobce:
Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Irsko
Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
Takeda Belgium
Tél/Tel: +32 2 464 06 11
takeda-belgium@takeda.com 

Lietuva
Takeda UAB
Tel: +370 521 09 070
lt-info@takeda.com

България
Такеда България
Тел.: + 359 2 958 27 36;   + 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg
Takeda Belgium
Tél/Tel: +32 2 464 06 11
takeda-belgium@takeda.com 

Česká republika
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Tel: + 420 234 722 722 

Magyarország
Takeda Pharma Kft.
Tel: +361 2707030

Danmark
Takeda Pharma A/S
Tlf: +45 46 77 11 11

Malta
Takeda Italia S.p.A.
Tel: +39 06 502601

Deutschland
Takeda GmbH
Tel: 0800 825 3325
medinfo@takeda.de 

Nederland
Takeda Nederland bv
Tel: +31 23 56 68 777

Eesti
Takeda Pharma AS
Tel: +372 6177 669
info@takeda.ee

Norge
Takeda AS
Tlf: +47 6676 3030
infonorge@takeda.com

Ελλάδα
TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Τηλ: +30 210 6387800
gr.info@takeda.com 

Österreich
Takeda Pharma Ges.m.b.H
Tel: +43(0)800 20 80 50

España
Takeda Farmacéutica España S.A. 
Tel: +34 917 14 99 00
spain@takeda.com

Polska
Takeda Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 608 1300

France
Takeda France
Tél: +33 1 46 25 16 16

Portugal
Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.
Tel: + 351 21 120 1457

41

Hrvatska
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o
Tel: +385 1 377 88 96

România
Takeda Pharmaceuticals SRL
Tel: +40 21 335 03 91

Ireland
Takeda Products Ireland Limited
Tel: +353 (0) 1 6420021

Slovenija
Takeda GmbH Podružnica Slovenija
Tel: +386 (0) 59 082 480

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
vistor@vistor.is 

Slovenská republika
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Tel: +421 (2) 20 602 600

Italia
Takeda Italia S.p.A.
Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland
Takeda Oy
Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος
Takeda Pharma A/S
Τηλ: +45 46 77 11 11

Sverige
Takeda Pharma AB
Tel: +46 8 731 28 00
infosweden@takeda.com

Latvija
Takeda Latvia SIA
Tel: +371 67840082

United Kingdom
Takeda UK Ltd
Tel: +44 (0)1628 537 900

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

 http://www.ema.europa.eu/

Recenze

Recenze produktu TANDEMACT 30 MG/4 MG 98 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TANDEMACT 30 MG/4 MG 98 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám