Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

TAMALIS 10 MG TABLETY 10X10MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88803

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 88803
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114299
Tamalis tlumí příznaky sezónní i celoroční alergické rýmy. Mezi ně patří kýchání, výtok z nosu, slzení očí a svědění očí a nosu. Tamalis se také používá k tlumení příznaků spojených s chronickou idiopatickou kopřivkou jako je svědění a vyrážka (lokalizované zarudnutí a otok kůže).

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls205385/2016 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Tamalis 10 mg tablety 

Rupatadinum 

tablety 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Tamalis a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tamalis užívat  
3.  Jak se přípravek Tamalis užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Tamalis uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  

Co je přípravek Tamalis a k čemu se používá 

 
Rupatadin je antihistaminikum.  
 
Přípravek Tamalis tlumí příznaky alergické rýmy. Mezi ně patří kýchání, výtok z nosu,  svědění očí, 
nosu. 
 
Přípravek  Tamalis  se  také  používá  k  tlumení  příznaků  spojených  s  kopřivkou  (alergická  kožní 
vyrážka), jako je svědění a vyrážka (ohraničená zčervenáním a otokem kůže). 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tamalis užívat  

 
Neužívejte přípravek Tamalis 
  

-  Jestliže  jste  alergický(á)    na  rupatadin  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Tamalis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud trpíte nedostatečností ledvin nebo jater, poraďte se o jeho užívání s lékařem. Užívání přípravku 
Tamalis 10 mg se v současnosti

 

nedoporučuje u pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo jater.  

Pokud  máte  nízké  hladiny  draslíku  v  krvi  a/nebo  pokud  máte  neobvyklý  srdeční  rytmus  (známé 
prodloužením  intervalu  QTc  intervalu  na  EKG),  který  může  nastat  při  některých  srdečních 
onemocněních, poraďte se se svým lékařem. 
 
Pokud jste starší 65 let, poraďte se o užívání přípravku Tamalis se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

Děti 
Přípravek není určen k léčbě dětí mladších 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Tamalis
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které 
možná budete užívat. 
Pokud užíváte přípravek Tamalis, neužívejte současně léky obsahující ketokonazol nebo erytromycin. 
Pokud užíváte léky na utlumení centrální nervové soustavy nebo statiny, poraďte se se svým lékařem 
dříve, než začnete přípravek Tamalis užívat. 

 

Přípravek Tamalis s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Tamalis se nemá užívat společně s grapefruitovou šťávou. To může způsobit zvýšení 
hladiny účinné látky v organismu.  
Přípravek Tamalis v doporučené dávce (10 mg) nezvyšuje ospalost způsobenou alkoholem. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  užívání  doporučené  dávky  by  přípravek  Tamalis  neměl  ovlivnit  vaši  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat  stroje.  Po  prvním  užití  přípravku  Tamalis  však  vyčkejte,  jaké  bude  mít  účinky  a  jak  by 
mohl ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.   
 
Přípravek Tamalis obsahuje laktosu 
Pokud vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte  svého lékaře předtím, 
než začnete tento lék užívat. 
 
 
3.  

Jak se přípravek Tamalis užívá  

 
Vždy  užívejte  tento přípravek  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste jistí,  poraďte  se  se  svým 
lékařem, nebo lékárníkem.  
 
Přípravek Tamalis je určený dospělým a dětem (starším 12 let). Obvyklá dávka je jedna tableta (10 mg 
rupatadinu) jedenkrát denně s jídlem, nebo bez něj. Tabletu zapijte dostatečným množstvím tekutiny 
(např. jednou sklenicí vody). 
 
Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho bude léčba přípravkem Tamalis trvat.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tamalis, než jste měl(a)
 
Jestliže  jste  omylem  užil(a)  vyšší  dávku  tohoto  léku,  okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
Pokud si zapomenete přípravek Tamalis vzít  
Vezměte  si  zapomenutou  dávku  co  možná  nejdříve  a  dále  pak  pokračujte  podle  obvyklého  rozpisu 
dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté  nežádoucí  účinky  (

mohou  postihnout  až  1  z 10  pacientů)

  jsou  ospalost,  bolest  hlavy,  závratě, 

sucho  v  ústech,  pocit  slabosti  a  únava.  Méně  časté  nežádoucí  účinky  (

mohou  postihnout  

až 1 ze 100 pacientů)

 jsou zvýšená chuť k jídlu, podrážděnost, obtížná koncentrace, krvácení z nosu, 

 

suchá nosní sliznice, bolest v krku, kašel, sucho v krku, rýma, pocit na zvracení, bolest břicha, průjem, 
trávicí potíže, zvracení, zácpa, vyrážka, bolesti v zádech, bolesti kloubů a svalů, žízeň, celková tělesná 
nepohoda, horečka, abnormální výsledky jaterních testů a přibývání na váze.  
Vzácné  (

mohou  postihnout  až  1  z  1 000  pacientů

)  nežádoucí  účinky:  bušení  srdce,  zvýšená  srdeční 

frekvence a alergické reakce (svědění, kopřivka a otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla). 
 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek Tamalis uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Tamalis obsahuje 
-  

Léčivou látkou je rupatadinum. Jedna tableta obsahuje rupatadinum 10 mg (ve formě fumarátu). 

-  

Pomocnými látkami jsou předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulóza, červený oxid železitý 
(E 172), žlutý oxid železitý (E 172), monohydrát laktózy a magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Tamalis vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Tamalis  jsou  kulaté  tablety  světle  lososové  barvy,  balené  po  3,  7,  10,  15,  20,  30,  
50 a 100 tabletách v blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
J. Uriach y Compañia., SA 
Av. Camí Reial 51-57 
08184 Palau-solità i Plegamans 
Barcelona 
Španělsko 
 
Tento léčivý přípravek je schválený v členských státech EHP pod těmito názvy: 
Rupatall 10 mg tablety 

 

 

 

Belgie, Lucembursko 

Rinialer 10 mg tablety   

 

Portugalsko, Malta 

Rupafin 10 mg tablety 

Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, 
Německo, Řecko, Island, Itálie, Irsko, Lotyšsko, 

 

Lichtenštejnsko, Litva, Holandsko, Norsko, Polsko, 
Slovinsko, Slovenská republika, Španělsko 

Rupatadine 10 mg tablety  

Velká Británie 

Wystamm 10 mg tablety 

 

Francie 

Tamalis 10 mg tablety   

 

Maďarsko, Česká republika, Rumunsko 

Pafinur 10 mg tablety   

 

Finsko, Švédsko 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.10.2016 
 

Recenze

Recenze produktu TAMALIS 10 MG TABLETY 10X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TAMALIS 10 MG TABLETY 10X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám