Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TALVOSILEN FORTE 10 Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14195

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Kód výrobku: 14195
Kód EAN: 8595205000259
Kód SÚKL: 86022
Držitel rozhodnutí: BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH)
Používá se k odstranění středně silné až silné bolesti různého původu např. při bolestech hlavy a zubů, při bolesti nervového původu, při bolesti po zraněních a po operacích, při onemocněních degenerativních (způsobených opotřebováním) nebo nádorových. Mohou ho užívat dospělí, mladiství a děti až od 12 let.

Příbalový leták

1/8 

sp.zn. sukls130281/2012 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

 

Talvosilen forte 

tvrdé tobolky 

 paracetamolum a codeini phosphas hemihydricus 

 
 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-       Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 

by     jí  ublížit, a to  i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-       Pokud se u Vás  vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 
Co naleznete v této  příbalové informaci 
 
1. Co je Talvosilen forte a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Talvosilen forte užívat 
3.  Jak se  Talvosilen forte užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Talvosilen forte uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Talvosilen forte  a k čemu se používá 
 
Talvosilen  forte    je  dvousložkový  přípravek,  který  obsahuje  paracetamol  a  kodein. 
Paracetamol  snižuje  horečku  a  tlumí  bolest. 

K

odein  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných 

opioidní analgetika, což jsou léky zmírňující bolest. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci 
s jinými léky proti bolesti, jako je paracetamol. 

Kombinací obou látek s různými mechanismy účinku se účinnost 

přípravku

 zvyšuje. 

Talvosilen forte  se používá k odstranění středně silné až silné bolesti různého 
původu např. při bolestech hlavy a zubů, při bolesti nervového původu, při bolesti 
po zraněních a po operacích, při onemocněních pohybového aparátu (artróze) nebo 
nádorových onemocněních. Mohou ho užívat dospělí a dospívající od 12 let, pokud 
jejich tělesná hmotnost je větší než 43 kg.                                                                                                                                                                                                          
 

Vzhledem  k obsahu  kodeinu  lze  Talvosilen 

forte

  použít  u  dospívajících  starších  12  let  ke 

krátkodobému potlačení středně silné bolesti, kterou nelze zmírnit jinými léky proti bolesti, jako 
je samotný paracetamol nebo ibuprofen. 

 

2/8 

 
2.Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než    začnete  přípravek  Talvosilen  forte 
užívat
 
 
Neužívejte přípravek Talvosilen forte
   
 

-  jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí na paracetamol, kodein, nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  

-  máte závažnou poruchu funkce jater nebo akutní zánět jater 
-  jestliže trpíte astmatickými záchvaty nebo jinými dýchacími potížemi 
-  při poranění hlavy 
-  při zvýšeném nitrolebním tlaku 
-  jestliže jste prodělal(a) v nedávné době operaci jater, žlučníku nebo žlučovodu 

(žlučových cest) 

-  jestliže jste postižen(a) paralytickým ileem (stav při němž střevní svalovina  

nedovoluje průchod potravy, což vede k zablokování střev) 

-  jestliže užíváte léky  proti depresi patřící do skupiny inhibitorů MAO (inhibitorů 

monoaminooxidázy- léky k léčbě deprese) nebo pokud jste tyto léky užíval(a)  
minulých dvou týdnech 

-  jestliže jste závislý(á) na opioidech  

      -     jestliže kojíte 

k  

úlevě od bolesti u dětí a dospívajících (0-18 let) po odstranění krčních nebo 

nosních mandlí z důvodu syndromu 

obstrukční spánkové apnoe (časté zástavy 

dechu během spánku)  

-  jestliže 

víte, že velmi rychle metabolizujete kodein na 

morfin 

 
Upozornění a opatření 

Kodein je určitým enzymem v játrech přeměňován na morfin. Morfin je látka, která ulevuje od 
bolesti. Někteří lidé mají tento enzym pozměněný, což se může projevit různými způsoby. U 
některých jedinců morfin nevzniká vůbec nebo ve velmi malých množstvích a neposkytne proto 
dostatečnou úlevu od bolesti. U jiných lidí existuje zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků, 
protože dochází k tvorbě velmi vysokých množství morfinu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z 
následujících nežádoucích účinků, musíte přestat tento přípravek užívat a okamžitě vyhledat 
pomoc lékaře: pomalé nebo mělké dýchání, zmatenost, ospalost, malé zorničky, pocit na zvracení 
nebo zvracení, zácpa, nechutenství. 

 

Děti a dospívající 
Užití u dětí a dospívajících po chirurgickém zákroku  
Kodein není určen k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících po odstranění krčních nebo nosních 
mandlí z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe.  
 
Užití u dětí s dýchacími obtížemi 
Použití kodeinu se u dětí s dýchacími obtížemi nedoporučuje, neboť příznaky morfinové toxicity 
mohou být u těchto dětí závažnější. 
 

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození 
jater. 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy 
s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv 
léčiva obsahující paracetamol. 

3/8 

 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Talvosilen forte je třeba: 

-  při poruše funkce jater 
-  při onemocnění ledvin 
-  jestliže máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy 
-  pokud trpíte hemolytickou anemií 
-  u pravidelných konzumentů alkoholu 
-  při závislosti na opiátech 
-  při poruchách vědomí 
-  pokud trpíte chronickou zácpou nebo obstrukcí střev 
-  pokud trpíte těžkým průjmem 
-  jestliže máte žlučové kameny 
-  při nezhoubném zbytnění prostaty 

 

 

Snížení dávek nebo prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami je nutné při: 

-  snížené funkci jater (způsobené např.chronickou závislostí na alkoholu nebo 

zánětem jater) 

-  Gilbertově syndromu (Meulengrachtova nemoc) 
-  snížené funkci ledvin a u dialyzovaných pacientů 

 
Pokud máte změny jaterních funkcí a pokud užíváte delší dobu vyšší dávky 
paracetamolu doporučuje se pravidelná kontrola jaterních testů. 
Pokud jste léčen(a) perorálními antikoagulancii (léky proti krevní srážlivosti) a 
současně dlouhodobě užíváte vyšší dávky paracetamolu, zvláště v kombinaci 
s dextropropoxyfenem či kodeinem, je u vás nutná kontrola protrombinového času. 
Při užívaní přípravku Talvosilen forte nesmíte požívat alkohol. Alkohol výrazně 
zvyšuje riziko poškození jater při současném užívání paracetamolu. 
Neužívejte současně žádné jiné přípravky obsahující paracetamol. 
Pokud byste přípravek Talvosilen forte užíval(a) delší dobu je možný vznik 
závislosti. 
 
Při  podávání  vyšších  dávek  delší  dobu  se  mohou  u  Vás  projevit  bolesti  hlavy, 
které nesmíte léčit zvýšenými dávkami léčivých přípravků. V takovém případě se 
o dalším postupu poraďte s lékařem. Návykovost, zvláště v kombinaci více látek 
utišujících bolest může vést k trvalému poškození ledvin. 
 
Talvosilen forte tobolky nesmíte užívat dlouhodobě ani ve vysokých dávkách bez porady 
s lékařem.  

 

Další léčivé přípravky a přípravek Talvosilen forte 
 
Účinky  přípravku  Talvosilen  forte  a  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou 
navzájem ovlivňovat. Informujte proto svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, 
které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat a 
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
 

 

-  Při současném dlouhodobém užívání přípravku Talvosilen forte ve vyšších       

4/8 

dávkách  s kyselinou  acetylsalicylovou  nebo  jinými  nesteroidními 
protizánětlivými léky může docházet ke zvýšenému riziku poškození ledvin. 

- Současné užívání přípravku Talvosilen forte s uklidňujícími přípravky  (sedativa), 

s léky na spaní (hypnotika) nebo pití alkoholu zvyšuje jeho tlumící účinky. 

-    Současné  užívání  léků  ,  které  indukují  jaterní  enzymy    např.  léky  na  spaní 

(hypnotika),  léky  proti  epilepsii  (antiepileptika)  jako  je  glutethimid, 
fenobarbital,  fenytoin,  karbamazepin  a  rifampicin,  může  způsobit,  že  dávky 
paracetamolu,  které jsou  jinak neškodné způsobí poškození jater. Totéž platí  i 
při současném požívání alkoholu. 

-      Při  současném  dlouhodobém  podávání  warfarinu  nebo  jiných  léků  snižujících  

účinek vitaminu K  s paracetamolem ve vyšších dávkách (více než 2 g denně) 
může  dojít  ke  zvýšení  krvácivosti.  Proto  je  při  současném  podávání  vhodná 
častější kontrola krevní srážlivosti.  

-    Paracetamol  může  snižovat  vylučování  chloramfenikolu  (antibiotikum),  což 

může vést k jeho hromadění v organizmu a zvýšení jeho škodlivosti. 

-  Současné užívání léků zpomalujících vyprazdňování  žaludku (propanthelinium) 

nebo  kolestyraminu  (látka  snižující  hladinu  cholesterolu)  může  vést  ke 
zpomalení nástupu účinku Talvosilenu. 

-  Při  současném  podávání  léků  zrychlujících  vyprazdňování  žaludku 

(metoklopramid,  domperidon)  může  naopak  dojít  ke  zrychlenému  nástupu 
účinku Talvosilenu. 

-    Při současném užívání paracetamolu s lamotriginem (lék proti epilepsii) může 

dojít ke snížení účinku lamotriginu. 

-      Účinek  paracetamolu  se  může  snížit  při  současném  podávání  perorální 

(podávané ústy)  antikoncepce.  

-    Současné  podání  s probenecidem    (lék  k léčbě  dny)      ovlivňuje  vylučování  a 

koncentraci paracetamolu. 

-   Při současném podávání paracetamolu se zidovudinem ( protivirový lék)   může 

dojít ke snížení počtu bílých krvinek a k poškození jater.  

-    Kodein může vyvolat kašlací reflex a proto je nutné se vyvarovat současného 

užívání s látkami usnadňujícími odkašlávání. 

-    Analgetický (protibolestivý účinek) a antitusický (tlumící kašel) účinek kodeinu 

zvyšuje metachalon (lék na spaní a uklidnění) . Současné podávání metachalonu 
a  erytromycinu  (antibiotikum)  s kodeinem  může  vyvolat  přechodný 
extrapyramidový  syndrom  (neklid,  křeče  obličejového  krčního  svalstva, 
bezděčné pohyby, nepřirozené pohyby očních bulbů a obloukovité prohnutí těla 
způsobené křečí zádového svalstva).  

-   Současné podávání tymoleptik ( léky používané k léčbě svalů a nervů)   jako je 

fyzostigmin  a  neostigmin  zvyšuje  analgetický  účinek  kodeinu,  oproti  tomu 
naloxon , nalorfin a pentazocin (přípravky působící proti opioidům) ho snižují.     

-   Kodein zvyšuje účinek léků proti bolesti a léků snižujících horečku a to včetně 

kyseliny acetylsalicylové. 

 
Přípravek Talosilen forte s jídlem, pitím a alkoholem 

Přípravek užívejte před jídlem nebo mezi jídlem. Tobolky se plykají celé nerozkousané a 
zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Podávání po jídle může způsobit opožděný 
nástup účinku. Při užívaní  nesmíte pít alkoholické nápoje. Závislost na alkoholu spolu 
s užívání tohoto přípravku může vést k poškození jater.  
 

5/8 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotenství  

           Užívání Talvosilenu během těhotentví je lépe se vyhnout, protože Vám může způsobit 

dýchací obtíže a může ovlivnit i vaše dítě. Přípravek lze užívat pouze po výslovném 
doporučení lékaře, který pečlivě vyhodnotí poměr přínosu a možných rizik léčby. 

           Dávkování  v případě  těhotenství  může  stanovit  pouze  lékař.  Obecně  platí,  že  pro 

bezpečné užívání přípravku Talvosilen byste jej měla užívat co nejkratší dobu, v co 
nejnižších  ještě  účinných  dávkách  a  pokud  možno  samostatně  (ne  v kombinaci 
s jinými léčivými přípravky). 
Kojení 
Paracetamol  a 

kodein

  přechází  do  mateřského  mléka.  Kodein  může  u  kojence 

vyvolat poruchy dýchání a proto 

kojící matky nesmějí přípravky s obsahem kodeinu užívat. 

           Pokud kojíte, Talvosilen forte neužívejte. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Talvosilen  forte  může  nepříznivě  ovlivnit  činnosti  vyžadující  zvýšenou 
pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování  –  např.  při  řízení  dopravních 
prostředků, obsluze strojů, práci ve výškách apod. Tuto činnost můžete vykonávat 
pouze po výslovném souhlasu lékaře. 
 

         
 
        3. Jak se Talvosilen forte užívá 

Vždy  žívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka. 
Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

           
            Kolik a jak často máte přípravek Talvosilen forte  tobolky užívat 

            Pokud Vám neurčí užívání lékař jinak, užívejte maximálně 4krát denně 1-2 
tobolky v pravidelných intervalech 4-8 hodin. Pokud vážíte méně než 60 kg, užívejte 1 
tabletu ( 500 mg paracetamolu), pokud vážíte více než 60 kg, můžete užívat 2 tablety 
(1000 mg paracetamolu) v jedné dávce. Dodržujte mezi jednotlivými dávkami interval 4-
8 hodin. Maximální dávka pro dospělé je 8 tablet denně

Pokud je Vám 12-18 let, pak užívejte v jedné dávce pouze 1 tabletu.  Nejmenší odstup 
mezi dávkami udržujte 6 hodin. Neužívejte více než 4 tablety denně. 

           Pokud máte onemocnění jater nebo ledvin musíte užívat snížené dávky v prodloužených 

intervalech. 

           Starší pacienti mohou užívat stejné dávky jako dospělí, pokud nerozhodne lékař jinak. 

 

Tento přípravek nelze užívat déle než 3 dny. Jestliže se bolest po 3 dnech nezlepší, poraďte se 
se svým lékařem.  

 

Použití u dětí  
Vzhledem k riziku závažných dýchacích potíží by přípravek Talvosilen neměly užívat děti 
mladší 12 let.  

 
           Jestliže jste užil(a) vice přípravku Talvosilen forte než jste měl(a) 
           
V případě předávkování nebo náhodném požití dítětem vyhledejte okamžitě lékaře. 

6/8 

            
          Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Talvosilen forte 
           Zapomenutou  dávku  vezměte  okamžitě  jak  si  vzpomenete.  Pokud  se  blíží  čas 

následné dávky,   tak zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte následující 
dávku,  abyste  nahradil(a)  zapomenutou,  ale  vynechte  ji.  Vždy  dodržujte  odstup 
nejméně 4 hodiny.  

 
          Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Talvosilen forte 

V případě náhlého vysazení po delším užívání vyšších než doporučených dávek 
přípravku Talvosilen  se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, 
nervosita, poruchy trávení. Po vysazení potíže odezní během několika dnů. Proto 
lze užívat přípravek pouze se souhlasem lékaře. 

 

 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí projevit u každého. 
 
Přestaňte lék okamžitě užívat a vyhledejte bez prodlení lékařskou pomoc, pokud se 
u Vás objeví následující velmi vzácné nežádoucí účinky: 

-  náhlá  vysoká  horečka,  bolest  v krku  a  vřídky  v ústech-  může  se  jednat  o  velmi 

závažné onemocnění krve (nízký počet bílých krvinek) 

-  závažné alergické reakce s otokem hrtanu, dušností, pocením, nevolností snížením 

krevního tlaku až šokem. 

-  Závažné  kožní  reakce,  kterým  často  předchází  horečka,  bolesti  hlavy,  bolesti 

v krku,  bolesti  břicha  (příznaky  podobné  chřipce).  Kožní  projevy  bývají 
provázeny postižením sliznic, v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích 
a  zánětu  spojivek  (červené  a  oteklé  oči).  Kožní  vyrážka  se  může  rozvinout 
v rozsáhlé  plochy puchýřů a olupující se kůže 

 
Při užívání paracetamolu a kodeinu (léčivé látky přípravku Talvosilen forte)se mohou 
vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazené dle četnosti výskytu): 
 
Časté (mohou postihovat až 1 pacienta z 10): 
-  únava, mdloby (krátkodobá ztráta vědomí, při vysokých dávkách), závratě, lehké 

bolesti hlavy, pokles krevního tlaku, zácpa, pocit na zvracení, zvracení, (zejména 
na začátku léčby) 

 
Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100): 
-  poruchy spánku, svědění, zarudnutí kůže, kopřivka. 
 
Vzácné (mohou postihovat  až 1 pacienta z 1 000): 
.-    šelest v uších, dušnost, sucho v ústech, alergická vyrážka, poruchy vidění/mióza              

(zúžení zorniček, při vysokých dávkách), zánět slinivky břiční, nechutenství 

 
Velmi vzácné (mohou postihovat až l pacienta z 10 000): 

7/8 

-  snížení  počtu  bílých  a  červených  krvinek,  krevních  destiček,  zúžení  průdušek    

(astma) 

-  velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí,  
-  útlum  dechových  funkcí  (při  vyšších  dávkách  nebo  u  pacientů  se  zvýšeným 

nitrolebním tlakem  nebo poraněním hlavy),  euforie/dysforie  (pocit nepohody při 
vysokých dávkách), otok plic (při vysokých dávkách zejména u osob s poruchou 
plicních funkcí), 

-  reakce  z přecitlivělosti  ,  jako  je  otok  hrtanu,  dušnost,  návaly  potu,  nevolnost, 

pokles krevního tlaku až šok. 

 

       Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
      -          zánět  jater  (může  se  projevit  jak  bolest  břicha,  ztráta  chuti  k jídlu,  nevolnost,      

zvracení), které může vést k selhání jater 

 
 
Přípravek  Talvosilen  forte  nelze  užívat  dlouhodobě.  Při  déle  trvajícím  užívání  je 
možný vznik závislosti. 
 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit 
také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku.  

 

5.  Jak přípravek Talvosilen forte uchovávat 
 
Přípravek Talvosilen forte uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Uchovávejte ve vnějším obalu. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
6 . Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Talvosilen forte obsahuje  
Léčivou látkou jsou paracetamolum 500 mg  a codeini phosphas hemihydricus 30 
mg v jedné tobolce. 

8/8 

Pomocnou látkou je mastek, víčko tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid 
železitý (E172), červený oxid železitý (E172), víčko tobolky: želatina, oxid titaničitý 
(E171). 
 
 
Jak přípravek Talvosilen forte vypadá a co obsahuje toto balení 
Talvosilen forte jsou tvrdé želatinové tobolky bez potisku, víčko barvy oranžovo- 
žluté, tělo barvy bílé, uvnitř bílý prášek. 
Přípravek je balen do blistrů (bílý neprůhledný PVC/Al ) a krabiček. 
Velikost balení: 10 a 20 tobolek. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
 bene Arzneimittel GmbH, D85452 Mnichov, 
Německo. 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u distributora a zástupce E+B Pharma s.r.o. 
Vinohrady 53,  639 00 Brno 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.11.2015

 

 

Recenze

Recenze produktu TALVOSILEN FORTE 10 Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu TALVOSILEN FORTE 10 Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám