Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

TAGREN 90X250MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68372

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 68372
Kód EAN: 3838989527822
Kód SÚKL: 100208
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek se užívá k předcházení tromboembolických příhod (vmetnutí krevní sraženiny), tedy při přechodných cévních mozkových příhodách, po přestálé cévní mozkové příhodě, při ischemické srdeční nemoci (nedostatečném prokrvování srdečního svalu), při chorobách spojených s ucpáváním periferních tepen; k předcházení tromboembolických příhod při chirurgických operacích na srdečních tepnách; předcházení trombózy (srážení krve) během hemodialýzy (léčebná metoda nahrazující základní funkci ledvin) a k předcházení tromboembolických příhod během chirurgických výkonů s mimotělním oběhem. Přípravek je určený pro dospělé.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls140317/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Tagren 
250 mg 

potahované tablety 

ticlopidini hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Tagren a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tagren užívat 

3. 

Jak se přípravek Tagren užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Tagren uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Tagren a k čemu se používá 

 
Tento  lék  se  užívá  k  předcházení  tromboembolických  příhod  (vmetnutí  krevní  sraženiny  z krevního 
oběhu do plic). Přípravek potlačuje shlukování destiček a snižuje jejich přilnavost. Léčebný účinek se 
dosahuje po 3 až 5 dnech užívání. 
 
Přípravek  se  užívá  k předcházení  tromboembolických  příhod  (vmetnutí  krevní  sraženiny),  tedy  při 
přechodných  cévních  mozkových  příhodách,  po  přestálé  cévní  mozkové  příhodě,  při  ischemické 
srdeční nemoci (nedostatečném prokrvování srdečního svalu), při chorobách spojených s ucpáváním 
periferních tepen; k předcházení tromboembolických příhod při chirurgických operacích na srdečních 
tepnách;  předcházení  trombózy  (srážení  krve)  během  hemodialýzy  (léčebná  metoda  nahrazující 
základní  funkci  ledvin)  a  k předcházení  tromboembolických  příhod  během  chirurgických  výkonů 
s mimotělním oběhem. 
Přípravek je určený pro dospělé. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tagren užívat 

 
Neužívejte přípravek Tagren: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  tiklopidin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou  v bodě  6),  nesmí  být  užíván  nemocnými  s  hemoragickými  (krvácivými) 
onemocněními (jako je hemofilie, trombocytopenie, von Willebrandova choroba), nemocnými 
se  současným  onemocněním,  při  kterém  dochází  k  patologickému  krvácení  (jako  je  peptický 
vřed,  krvácení  z  nosu,  děložní  krvácení  nezávislé  na  menstruaci),  nemocnými  s  poruchami 
krvetvorby (jako je leukopenie, závažná anémie, agranulocytóza, trombocytopenie), nemocnými 
v akutní fázi cévní mozkové příhody (mozkového krvácení), nemocnými se závažnou poruchou 
funkce jater. 

Tiklopidin nemá být užíván během těhotenství a kojení. 

 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tagren se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Na počátku léčby přípravkem Tagren máte být sledován(a) lékařem a zván(a) k laboratorním krevním 
testům každých 14 dnů během prvních tří měsíců, později pouze objeví-li se známky infekce. 
Nemocní se zvýšeným nebezpečím krvácení z traumatických poranění (např. sportovci) mají být 
lékařem poučeni o možnosti vnitřního krvácení. 
Léčba  přípravkem  Tagren  má  být  přerušena  nejméně  10  dnů  před  plánovaným  chirurgickým 
výkonem. 
 
Děti a dospívající 
Bezpečnost přípravku Tagren u dětí nebyla sledována, a proto jim nesmí být podáván. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Tagren 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Tagren a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Lékař má 
být  proto  informován  o  všech  současně  užívaných  lécích  a  to  na  lékařský  předpis  i  bez  něj  nebo 
o lécích, jejichž užívání zamýšlíte. 
Zvláště byste měli informovat svého lékaře, pokud užíváte: 
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (včetně, ale nikoliv omezeno na fluoxetin nebo 
fluvoxamin), léčivé přípravky obvykle užívané k léčbě deprese. 
Pentoxifylin, léčivý přípravek užívaný při zhoršeném oběhu krve v rukou a nohou. 
Potrava  neovlivňuje  vstřebávání  tiklopidinu.  Jestliže  lék  užíváte  současně  s  jídlem  nebo  po  jídle, 
snížíte tím žaludeční a střevní obtíže. 
Současné  užívání  přípravku  Tagren  s  nesteroidními  protizánětlivými  léky,  antikoagulačními 
(protisrážlivými) přípravky nebo heparinem prodlužuje čas krvácivosti a vzrůstá riziko krvácení. 
Kortikosteroidy (protizánětlivé léky) zkracují dobu krvácivosti. 
Tagren zvyšuje výskyt nežádoucích účinků teofylinu (přípravku při dechových obtížích). 
Tagren  zvyšuje  účinek  fenytoinu  (chorobná  spavost),  a  proto  mají  být  během  současné  léčby 
sledovány koncentrace fenytoinu v krvi. 
Antacida (léky snižující žaludeční kyselost) snižují vstřebávání přípravku Tagren. 
 
Přípravek Tagren s jídlem, pitím a alkoholem 
Lék má být užíván během jídel nebo po jídlech. 
 
Těhotenství, kojení
 a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné ženy a kojící matky nesmí přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tiklopidin neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Tagren užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování vždy určí lékař. 
Tagren je určen pro dlouhodobou léčbu. 
Doporučená dávka přípravku obvyklá ve všech indikacích je 1 tableta 2x denně užívaná během jídla 
nebo po jídle. 
Vysoké dávky, až 4 tablety denně, mohou být užívány pouze po krátké časové období pod přísným 

 

dohledem lékaře. Nemocní podrobující se dialýze obvykle užívají 1 tabletu denně, dávku určuje lékař. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Použití přípravku Tagren u dětí a dospívajících se nedoporučuje. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tagren, než jste měl(a) 
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se obraťte ihned na svého lékaře. 
Známky  předávkování  jsou:  akutní  žaludeční  a  střevní  účinky  (bolest  břicha,  zvracení,  průjem) 
a krvácení  (krvácení  z  nosu,  krvácení  z  dělohy,  podkožní  krvácení),  v  závažnějších  případech  též 
žloutenka. 
Léčba  je  symptomatická  (je  třeba  okamžitě  vyprázdnit  obsah  žaludku,  tj.  vyvolat  zvracení,  výplach 
žaludku nebo podat živočišné uhlí). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tagren 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tagren 
Nepřestávejte přípravek Tagren užívat bez porady s lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V případě výskytu jakýchkoli nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcích informujte svého 
ošetřujícího lékaře. 
Nežádoucí účinky se mohou projevit na počátku léčby, a proto máte být během několika prvních týdnů 
léčby sledován(a). 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): průjem (obvykle se vyskytuje během prvních 
třech měsíců léčby a spontánně odezní během jednoho až dvou týdnů; pokud je průjem závažný nebo 
dlouhodobý, poraďte se s lékařem), zvýšená aktivita jaterních enzymů. 
 
Časté  (mohou  postihnout  až  1  z  10  osob):  snížení  počtu  některých  krvinek  (neutropenie, 
agranulocytóza), různé gastrointestinální problémy (zvracení, bolest břicha, nadmutí břicha, větry). 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): bolest hlavy, závratě, spontánní krvácení (z dásní, 
z nosu,  krev  ve  sputu,  zvracení  krve,  těžké  a  dlouhotrvající  menstruační  krvácení  nebo  krvácení 
z pochvy, červená nebo tmavě hnědá moč, tmavá stolice nebo stolice pokrytá čerstvou krví), snížená 
chuť k jídlu, žaludeční vředy, kožní vyrážka, svědění, puchýře na kůži. 
 
Vzácné  (mohou  postihnout  až  1  z  1 000  osob):  vnitřní  krvácení  (v  mozku,  hrudníku,  kloubech, 
osrdečníku),  červeně  zbarvené  malé  skvrnky  nebo  tečky  na  kůži  (purpura),  zánět  jater,  žloutenka, 
slabost, brnění, zánět nervů, bolest svalů nebo kloubů, zvonění v uších. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): šok, selhání jater, selhání ledvin, zánět ledvin 
(akutní  intersticiální  nefritida,  nefrotický  syndrom),  snížení  nebo  zvýšení  počtu  některých  krvinek 
(anémie,  trombocytopenie,  pancytopenie,  trombocytóza,  eosinofilie,  leukemie),  silná  imunitní 
odpověď  na  těžkou  infekci  (sepse),  reakce  z přecitlivělosti  (angioedém,  alergický  zánět  plic,  sérová 
nemoc), chronická autoimunitní choroba, která může postihnout různé orgány, zejména kůži, klouby, 
krvinky  a  ledviny  (systémový  lupus),  kožní  choroby  (Stevens-Johnsonův  syndrom,  erythema 
multiforme, exfoliativní dermatitida), zánět žil, snížený  krevní tlak, onemocnění kloubů (artropatie), 

 

zánět svalů, abnormálně nízká hladina sodíku (hyponatrémie). 
 
Ihned sdělte svému lékaři: 

jestliže  si  během  léčby  přípravkem  Tagren  všimnete  náhle  zvýšené  tělesné  teploty,  slabosti, 
bledosti nebo malých červených teček na kůži, tmavě zbarvené moči, žloutenky, problémů při 
řeči nebo křečí; 

jestliže  máte  hlubší  ránu  s  vydatným  krvácením  nebo  závažnější  zranění  (zvýšené  riziko 
vnitřního  krvácení)  způsobující  modřiny,  náhlé  otoky  kloubů,  bolest  na  hrudi  nebo  bolest 
břicha, tepající bolest hlavy, slabost nebo obtížné dýchání (dušnost). 

Jestliže  se  u  Vás  projeví  několik  výše  uvedených  nežádoucích  účinků  současně,  přestaňte  ihned 
přípravek Tagren užívat a kontaktujte lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovostní oddělení nemocnice. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Tagren uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Tagren obsahuje 

Léčivou látkou je ticlopidini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje ticlopidini hydrochloridum 
250 mg. 

Dalšími  složkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  kukuřičný  škrob,  povidon,  kyselina  citronová, 
magnesium-stearát,  kyselina  stearová  v  jádru  tablety  a  hypromelosa,  mastek,  oxid  titaničitý, 
propylenglykol v potahové vrstvě. 
 
Jak přípravek Tagren vypadá a co obsahuje toto balení 
Kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, téměř bílé barvy. 
 
Velikost balení: 30 a 90 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.6.2016 

Recenze

Recenze produktu TAGREN 90X250MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TAGREN 90X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám