Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 68372
Kód EAN: 3838989527822
Kód SÚKL: 100208
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek se užívá k předcházení tromboembolických příhod (vmetnutí krevní sraženiny), tedy při přechodných cévních mozkových příhodách, po přestálé cévní mozkové příhodě, při ischemické srdeční nemoci (nedostatečném prokrvování srdečního svalu), při chorobách spojených s ucpáváním periferních tepen; k předcházení tromboembolických příhod při chirurgických operacích na srdečních tepnách; předcházení trombózy (srážení krve) během hemodialýzy (léčebná metoda nahrazující základní funkci ledvin) a k předcházení tromboembolických příhod během chirurgických výkonů s mimotělním oběhem. Přípravek je určený pro dospělé.

Příbalový leták

1/4

Příloha č.1 k rozhodnutí o opravě prodloužení registrace sp.zn.sukls46704/2008
a příloha k sp.zn.: sukls185059/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TAGREN
ticlopidini hydrochloridum
potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Tagren a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tagren užívat
3. Jak se přípravek Tagren užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Tagren uchovávat
6. Další informace


1. CO JE TAGREN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék se užívá k předcházení tromboembolických příhod (vmetnutí krevní sraženiny z krevního
oběhu do plic). Přípravek potlačuje shlukování destiček a snižuje jejich přilnavost. Léčebný účinek se
dosahuje po 3 až 5 dnech užívání.

Přípravek se užívá k předcházení tromboembolických příhod (vmetnutí krevní sraženiny), tedy při
přechodných cévních mozkových příhodách, po přestálé cévní mozkové příhodě, při ischemické
srdeční nemoci (nedostatečném prokrvování srdečního svalu), při chorobách spojených s ucpáváním
periferních tepen; k předcházení tromboembolických příhod při chirurgických operacích na srdečních
tepnách; předcházení trombózy (srážení krve) během hemodialýzy (léčebná metoda nahrazující
základní funkci ledvin) a k předcházení tromboembolických příhod během chirurgických výkonů
s mimotělním oběhem.
Přípravek je určený pro dospělé.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TAGREN
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tagren
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tiklopidin nebo ostatní složky přípravku, nesmí být
užíván nemocnými s hemoragickými (krvácivými) onemocněními (jako je hemofilie,
trombocytopenie, von Willebrandova choroba), nemocnými se současným onemocněním, při
kterém dochází k patologickému krvácení (jako je peptický vřed, krvácení z nosu, děložní
krvácení nezávislé na menstruaci), nemocnými s poruchami krvetvorby (jako je leukopenie,
závažná anémie, agranulocytóza, trombocytopnie), nemocnými v akutní fázi cévní mozkové
příhody (mozkového krvácení), nemocnými se závažným poškozením jater.
2/4

- Tiklopidin by neměl být užíván během těhotenství a kojení.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tagren je zapotřebí
Na počátku léčby přípravkem Tagren byste měl být sledován lékařem a zván k laboratorním krevním
testům každých 14 dnů během prvních tří měsíců, později pouze objeví-li se známky infekce.
Nemocní se zvýšeným nebezpečím krvácení z traumatických poranění (např. sportovci) by měli
být lékařem poučeni o možnosti vnitřního krvácení.
Léčba přípravkem Tagren by měla být přerušena nejméně 10 dnů před plánovaným chirurgickým
výkonem.
Bezpečnost přípravku Tagren u dětí nebyla sledována, a proto jim nesmí být podáván.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Tagren a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Lékař by
měl být proto informován o všech současně užívaných lécích a to na lékařský předpis i bez něj nebo o
lécích, jejichž užívání zamýšlíte.
Potrava neovlivňuje vstřebávání tiklopidinu. Jestliže lék užíváte současně s jídlem nebo po jídle,
snížíte tím žaludeční a střevní obtíže.
Současné užívání přípravku Tagren s nesteroidními protizánětlivými léky, antikoagulačními
(protisrážlivými) přípravky nebo heparinem prodlužuje čas krvácivosti a vzrůstá riziko krvácení.
Kortikosteroidy (protizánětlivé léky) zkracují dobu krvácivosti.
Tagren zvyšuje výskyt nežádoucích účinků teofylinu (přípravku při dechových obtížích).
Tagren zvyšuje účinek fenytoinu (chorobná spavost), a proto by během současné léčby měly být
sledovány koncentrace fenytoinu v krvi.
Antacida (léky snižující žaludeční kyselost) snižují vstřebávání přípravku Tagren.

Užívání přípravku Tagren s jídlem a pitím
Lék by měl být užíván během jídel nebo po jídlech.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné ženy a kojící matky nesmí přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tiklopidin neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK TAGREN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Tagren přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování vždy určí lékař.
Tagren je určen pro dlouhodobou léčbu.
Obvyklá dávka ve všech indikacích je 1 tableta 2x denně užívaná během jídla nebo po jídle.
Vysoké dávky, až 4 tablety denně, mohou být užívány pouze po krátké časové období pod přísným
dohledem lékaře. Nemocní podrobující se dialýze obvykle užívají 1 tabletu denně, dávku určuje lékař.

Jestliže jste užil/a více přípravku Tagren, než jste měl/a
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se obraťte ihned na svého lékaře.
Známky předávkování jsou: akutní žaludeční a střevní účinky (bolest břicha, zvracení, průjem) a
krvácení (krvácení z nosu, krvácení z dělohy, podkožní krvácení), v závažnějších případech též
žloutenka.
3/4

Léčba je symptomatická (je třeba okamžitě vyprázdnit obsah žaludku, tj vyvolat zvracení, výplach
žaludku nebo podat živočišné uhlí).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tygrem
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tagren nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

V případě výskytu jakýchkoli nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcích informujte svého
ošetřujícího lékaře.
Nežádoucí účinky se mohou projevit na počátku léčby, a proto byste měli být během několika prvních
týdnů léčby sledováni.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u více, než 10 z každých 100 léčených pacientů)
zahrnují: průjem (obvykle se vyskytuje během prvních třech měsíců léčby a spontánně odezní během
jednoho až dvou týdnů; pokud je průjem závažný nebo dlouhodobý, poraďte se s lékařem), zvýšená
aktivita jaterních enzymů.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 z každých 100 léčených pacientů) zahrnují: snížení
počtu některých krvinek (neutropenie, agranulocytóza), různé gastrointestinální problémy (zvracení,
bolest břicha, nadmutí břicha, větry).

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z každých 100 léčených pacientů) zahrnují:
bolest hlavy, závratě, spontánní krvácení (z dásní, z nosu, krev ve sputu, zvracení krve, těžké a
dlouhotrvající menstruační krvácení nebo krvácení z pochvy, červená nebo tmavě hnědá moč, tmavá
stolice nebo stolice pokrytá čerstvou krví), snížená chuť k jídlu, žaludeční vředy, kožní vyrážka,
svědění, puchýře na kůži.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z každých 1 000 léčených pacientů) zahrnují:
vnitřní krvácení (v mozku, hrudníku, kloubech, osrdečníku), červeně zbarvené malé skvrnky nebo
tečky na kůži (purpura), zánět jater, žloutenka, slabost, brnění, zánět nervů, bolest svalů nebo kloubů,
zvonění v uších.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z každých 10 000 léčených pacientů)
zahrnují: šok, selhání jater, selhání ledvin, zánět ledvin (akutní intersticiální nefritida, nefrotický
syndrom), snížení nebo zvýšení počtu některých krvinek (anémie, trombocytopenie, pancytopenie,
trombocytóza, eosinofilie, leukemie), silná imunitní odpověď na těžkou infekci (sepse), reakce
z přecitlivělosti (angioedém, alergický zánět plic, sérová nemoc), chronická autoimunitní choroba,
která může postihnout různé orgány, zejména kůži, klouby, krvinky a ledviny (systémový lupus),
kožní choroby (Stevens-Johnsonův syndrom, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida), zánět žil,
snížený krevní tlak, onemocnění kloubů (artropatie), zánět svalů, abnormálně nízká hladina sodíku
(hyponatrémie).

Ihned sdělte svému lékaři:
- jestliže si během léčby přípravkem Tagren všimnete náhle zvýšené tělesné teploty, slabosti,
bledosti nebo malých červených teček na kůži, tmavě zbarvené moči, žloutenky, problémů při
řeči nebo křečí;
4/4

- jestliže máte hlubší ránu s vydatným krvácením nebo závažnější zranění (zvýšené riziko
vnitřního krvácení) způsobující modřiny, náhlé otoky kloubů, bolest na hrudi nebo bolest
břicha, tepající bolest hlavy, slabost nebo obtížné dýchání (dušnost).
Jestliže se u Vás projeví několik výše uvedených nežádoucích účinků současně, přestaňte ihned
přípravek Tagren užívat a kontaktujte lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovostní oddělení nemocnice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TAGREN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Tagren nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tagren obsahuje
- Léčivou látkou je: Ticlopidini hydrochloridum 250 mg v 1 tabletě
- Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, povidon, kyselina citronová,
magnesium-stearát, kyselina stearová
Potahová vrstva:
hypromelosa, mastek, oxid titaničitý, propylenglykol.

Jak přípravek Tagren vypadá a co obsahuje toto balení
Popis tablety: kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, téměř bílé barvy.

Velikost balení: 30 a 90 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
25.1. 2012

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro
kontrolu léčiv.


Recenze

Recenze produktu TAGREN 90X250MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TAGREN 90X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze