Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

SYNAREL 1X4ML/30D Roztok ve spreji - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32913

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 32913
Kód EAN: 8594036501140
Kód SÚKL: 48195

Synarel je indikován pro léčbu endometriózy (onemocnění, při němž se na jiných než normálních místech objevuje děložní sliznice, která pak cyklicky krvácí a může vyvolávat značnou bolestivost), včetně potlačení bolesti a zmenšení endometriózních ložisek. Přípravek je dále určen k hormonální léčbě děložních myomů (nezhoubný nádor dělohy) před plánovaným operativním odstraněním myomu nebo dělohy, včetně potlačení klinických příznaků a zmenšení velikosti dělohy a myomů, k léčbě centrální formy předčasné puberty u dětí obou pohlaví a k řízené stimulaci vaječníků před umělým oplodněním.

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls204694/2014 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

SYNAREL 

(nafarelini acetas) 

nosní sprej, roztok 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
V příbalové informaci naleznete:  
1. 

Co je Synarel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Synarel používat 

3. 

Jak se Synarel používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Synarel uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE SYNAREL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
SYNAREL je indikován k:  

léčbě  endometriózy  (onemocnění,  při  němž  se  na  jiných  než  normálních  místech  objevuje 
děložní  sliznice,  která  pak  cyklicky  krvácí  a  může  vyvolávat  značnou  bolestivost),  včetně 
potlačení bolesti a zmenšení endometriózních ložisek 

hormonální  léčbě  děložních  myomů  (nezhoubný  nádor  dělohy)  před  plánovaným  operativním 
odstraněním  myomu  nebo  dělohy,  včetně  potlačení  klinických  příznaků  a  zmenšení  velikosti 
dělohy a myomů 

léčbě centrální formy předčasné puberty u dětí obou pohlaví  

řízené stimulaci vaječníků před umělým oplodněním. 

 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SYNAREL POUŽÍVAT 

 
Nepoužívejte SYNAREL 

jestliže  jste  alergický(á)  na  nafarelin,  na  hormon  uvolňující  gonadotropiny  (GnRH)  a  látky 
podobné  GnRH  (tzv.  analoga  GnRH)  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

při krvácení z rodidel, pokud není vyjasněna příčina 

jste-li těhotná nebo kojíte. 

 
Upozornění a opatření  
Před  použitím přípravku SYNAREL se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Trpíte-li  onemocněním  polycystických  ovarií,  nebo  se  domníváte,  že  byste  mohla  být  těhotná, 
informujte svého lékaře. 

 

 

 
V  průběhu  léčby  přípravkem  SYNAREL  by  měla  být  v případě  potřeby  používána  nehormonální 
antikoncepce, např. kondom. 
 
Kýchání při anebo bezprostředně po užití přípravku může jeho vstřebání zabránit, bývá proto vhodné v 
takovém případě dávku opakovat. 
 

U  pacientů  užívajících 

přípravek  SYNAREL

  byly  hlášeny  případy  deprese,  která  může  být 

závažná.  Pokud  užíváte

  přípravek  SYNAREL

  a  rozvine  se  u  Vás  depresivní  nálada,  informujte 

svého lékaře.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek SYNAREL
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Jestliže potřebujete užívat nosní kapky proti zduření nosní sliznice, před jejich aplikací se poraďte se 
svým lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
V  případě,  že  dojde  k  vynechání  dávek,  může  dojít  k  ovulaci  a  otěhotnění.  V  průběhu  léčby 
přípravkem  SYNAREL  by  měla  být  proto  používána  nehormonální  antikoncepce.  Pokud  dojde  k 
otěhotnění, je nutné léčbu okamžitě přerušit. 
 
Přípravek SYNAREL neužívejte, jste-li těhotná nebo kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek SYNAREL obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid 
Ten  může  vyvolat  kontrakce  dýchacích  cest.  Rovněž  může  způsobit  otok  nosní  sliznice,  zvláště  při 
dlouhodobém  podávání.  Trpíte-li  trvalým  otokem  nosní  sliznice,  Váš  lékař  Vám  doporučí  jiný 
přípravek bez konzervační látky nebo zváží použití jiné lékové formy. 
 
 
3. 

JAK SE SYNAREL POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte SYNAREL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Endometrióza 
Užívá se jedna sprejová dávka (0,2 mg nafarelinu) do jednoho nosního otvoru 2x denně (celková denní 
dávka  je  0,4  mg).  Nosní  otvory  střídejte.  Léčba  se  zahajuje  mezi  druhým  a  čtvrtým  dnem 
menstruačního cyklu. 
 
V případě, že se nedostaví odpověď na léčbu, dávkování se zdvojnásobí - užívá se 1 sprejová dávka 
(0,2 mg) do každého nosního otvoru 2x denně (celková denní dávka 0,8 mg). Léčba trvá 6 měsíců. 
 
Děložní myomy 
Užívá se jedna sprejová dávka (0,2 mg) do jednoho nosního otvoru 2x denně (celková denní dávka 0,4 
mg). Nosní otvory střídejte. Léčba trvá 3 měsíce. 
 
Předčasná puberta 
Užívají se dvě sprejové dávky (0,4 mg) do každého nosního otvoru 2x denně (celková denní dávka 1,6 
mg). V případě, že se nedostaví odpověď na léčbu při dávce 1,6 mg denně, dávka se může zvýšit na 3 
sprejové dávky (0,6 mg) 3x denně (celková denní dávka 1,8 mg denně). Nosní otvory střídejte. Léčba 

 

 

trvá do doby, kdy je žádoucí zahájení puberty. 
 
Řízená stimulace vaječníků před umělým oplodněním 
Užívají se 1-2 sprejové dávky (0,2-0,4 mg) 2x denně, 1 sprejová dávka do jednoho nebo obou nosních 
otvorů ráno, 1 sprejová dávka do jednoho nebo obou nosních otvorů večer (celková denní dávka 0,4-
0,8  mg).  Léčba  se  zahajuje  podle  doporučení  lékaře  buď  2.  nebo  21.  den  cyklu.  Dobu  užívání 
přípravku určí lékař. 
 
Způsob podání 
Při  podávání  přípravku  SYNAREL  mírně  předkloňte  hlavu,  zaveďte  aplikátor  do  nosní  dírky  a 
stiskněte, poté hlavu na chvíli zakloňte. Mezi jednotlivými dávkami musí být odstup 30 sekund (viz 
podrobné Instrukce pro použití na konci této příbalové informace). 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku SYNAREL, než jste měl(a)
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít SYNAREL 
Zapomenete-li  podat  dávku  ve  stanovený  čas,  aplikujte  ji,  jakmile  si  vzpomenete  a  příští  dávku 
aplikujte v plánovaném čase. 
 
V případě, že dojde k vynechání dávek, může nastat vaginální krvácení. Rovněž může dojít k ovulaci a 
při nechráněném pohlavním styku k otěhotnění. Poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat SYNAREL 
O délce léčby rozhodne Váš lékař. Neukončujte léčbu bez jeho doporučení. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během léčby dospělých byly pozorovány následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)
 

Zvýšení tělesné hmotnosti 

Emoční labilita/změny nálady, snížení libida 

Bolest hlavy 

Návaly horka 

Rýma 

Akné, suchá olupující se kůže na hlavě 

Bolest svalů 

Atrofie prsů, suchost pochvy 

Otok  

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1-10 pacientů ze 100) 

Přecitlivělost na lék (bolest na hrudi, dušnost, svědění, vyrážka, kopřivka) 

Nedostatek estrogenu 

Snížení tělesné hmotnosti 

Deprese, nespavost, zvýšení libida 

Pocit mravenčení 

 

 

Vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak 

Nadměrné ochlupení 

Falešná menopauza, krvácení z pochvy 

Snížení kostní hmoty 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1-10 pacientů z 1000) 

Ztráta vlasů 

Bolest kloubů 

Zvětšení prsů, cysta na vaječníku 

 
S neznámou  četností  byl  zaznamenán  nežádoucí  účinek  ovariální  hyperstimulační  syndrom 
(

"přehnaná" reakce vaječníků na hormonální stimulaci ženy) a endometrióza (zhoršení)

 
Během léčby dětí byly pozorovány následující nežádoucí účinky: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1-10 pacientů ze 100) 

Přecitlivělost na lék (bolest na hrudi, dušnost, svědění, vyrážka, kopřivka) 

Emoční labilita 

Návaly horka 

Rýma  

Akné, nadměrné ochlupení, suchá olupující se kůže na hlavě, tělesný zápach 

Zvětšení prsů, výtok nebo krvácení z pochvy 

 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK SYNAREL UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte tento přípravek v krabičce při teplotě do 25

o

C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl 

přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku nebo krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

 

 

 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co SYNAREL obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je nafarelini acetas v množství odpovídajícím nafarelinum 2 mg/ml (10 sprejových 

dávek) 

-  Pomocnými látkami jsou sorbitol, benzalkonium-chlorid, kyselina octová 96%, roztok hydroxidu 

sodného 1 mol/l, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, čištěná voda 
 

Jak SYNAREL vypadá a co obsahuje toto balení 
Synarel je čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok. 
 
Balení 
4 ml (30 dávek), 8 ml (60 dávek) 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Piramal Healthcare UK Limited, Morpeth, Velká Británie 
Pfizer Service Company BVBA, Zaventem, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.7.2015. 
 
 
Instrukce pro použití 
 
Příprava dávkovače: 
Než použijete přípravek Synarel poprvé, musíte dávkovač iniciovat (připravit k použití).  
 
1. Odstraňte bezpečnostní svorku a sejměte plastový kryt. Držte lahvičku dvěma prsty za “raménka” a 
palcem zespodu lahvičky.  
 

 

 
2.  Dávkovač  připravíte  k  použití  několikerým  stlačením  zespodu  nahoru,  pevně  a  rychle,  dokud  se 
neobjeví jemný sprej. Obvykle to vyžaduje asi 5-7 zmáčknutí. Při dalším používání už tato příprava 
není nutná. 

 

 
 
Použití nosního aplikátoru 
1.  Před vlastní aplikací se vysmrkejte. 

 

 

 

 

 
2.  Odstraňte  bezpečnostní  svorku  a  sejměte  plastový  kryt  z  nosního  aplikátoru.  Lahvičku  držte 
způsobem popsaným výše. 
 

 

 
 
3.  Čištění  konce  nosního  aplikátoru.  Držte  lahvičku  ve  vodorovné  poloze  a  omyjte  konec  nosního 
aplikátoru teplou vodou a otřete ho měkkou látkou. 
 

 

 
Nečistěte  nosní  aplikátor  ostrými  předměty.  Mohlo  by  dojít  k uvolnění  nesprávné  dávky  spreje. 
Nesnímejte nosní aplikátor z lahvičky, protože by došlo k uvolnění natlakování spreje.  
 
Otřete konec nosního aplikátoru měkkou látkou nebo kapesníkem. 
 
4.  Předkloňte  mírně  hlavu.  Zaveďte  nosní  aplikátor  do  nosu,  směrem  k  zadní  vnější  straně  nosu. 
Druhou nosní dírku si ucpěte prstem. 
 

 

 
5.  Stiskněte  jedenkrát  nosní  aplikátor  a  současně  lehce  nasajte.  Jestliže  Vám  lékař  předepsal  více 
dávek, aplikujte další dávku stejným způsobem do druhé nosní dírky. 
 

 

 

 

 
6. Vyjměte nosní aplikátor z nosní dírky, na několik vteřin zakloňte hlavu, aby se sprej rozprostřel v 
zadní části nosu. 
 

 

 
7. Čištění dávkovače. Držte lahvičku ve vodorovné poloze a omyjte konec nosního aplikátoru teplou 
vodou a otřete ho prsty nebo měkkou látkou.  
 

 

 

Nečistěte  nosní  aplikátor  ostrými  předměty.  Mohlo  by  dojít  k uvolnění  nesprávné  dávky  spreje. 
Nesnímejte nosní aplikátor z lahvičky, protože by došlo k uvolnění natlakování spreje.  
 
Otřete konec nosního aplikátoru měkkou látkou nebo kapesníkem. 
 
Čištění konce nosního aplikátoru před a po použití je důležité proto, aby se zabránilo ucpání špičky 
aplikátoru.  
 
8. Na nosní aplikátor nasaďte zpět bezpečnostní svorku a plastový kryt. 
 

 

 

Recenze

Recenze produktu SYNAREL 1X4ML/30D Roztok ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu SYNAREL 1X4ML/30D Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám