Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

SUTENT 12,5 MG 30X12.5MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70148

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 70148
Kód EAN: 8595060903504
Kód SÚKL: 27190
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Sutent je léčivý přípravek užívaný při léčbě adenokarcinomu ledvin, což je typ nádoru ledvin, který zahrnuje nádorové změny v buňkách ledvinných tubulů. Sutent se také používá v léčbě maligního gastrointestinálního stromálního nádoru (GIST). GIST je nádor žaludku a střev. Vzniká v důsledku nekontrolovaného růstu buněk podpůrných tkání těchto orgánů. Sutent brzdí růst těchto buněk. Pokud budete mít jakékoli otázky týkající se mechanismu účinku přípravku Sutent a toho, proč Vám byl předepsán, zeptejte se svého lékaře.

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SUTENT 12,5 mg tvrdé tobolky
SUTENT 25 mg tvrdé tobolky
SUTENT 37,5 mg tvrdé tobolky
SUTENT 50 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

12,5 mg tvrdé tobolky
Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající sunitinibum 12,5 mg.

25 mg tvrdé tobolky
Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající sunitinibum 25 mg.

37,5 mg tvrdé tobolky
Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající sunitinibum 37,5 mg.

50 mg tvrdé tobolky
Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající sunitinibum 50 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

SUTENT 12,5 mg tvrdé tobolky

Oranžové želatinové tobolky s označením „STN 12,5 mg“ s oranžovým víčkem s bílým potiskem 
„Pfizer“, obsahující žluté až oranžové granule.

SUTENT 25 mg tvrdé tobolky

Oranžové želatinové tobolky s označením „STN 25 mg“ s karamelovým víčkem s bílým potiskem
„Pfizer“, obsahující žluté až oranžové granule.

SUTENT 37,5 mg tvrdé tobolky

Žluté želatinové tobolky s označením „STN 37,5 mg“ se žlutým víčkem s černým potiskem „Pfizer“, 
obsahující žluté až oranžové granule.

SUTENT 50 mg tvrdé tobolky

Karamelové želatinové tobolky s označením „STN 50 mg“ s karamelovým víčkem s bílým potiskem 
„Pfizer“, obsahující žluté až oranžové granule.

3

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Gastrointestinální stromální tumor (GIST)

SUTENT je u dospělých pacientů indikován k léčbě neresekovatelného a/nebo metastatického 
maligního gastrointestinálního stromálního tumoru (gastrointestinal stromal tumor = GIST) po selhání 
léčby imatinibem v důsledku rezistence nebo intolerance.

Metastatický adenokarcinom ledviny (MRCC)

SUTENT je u dospělých pacientů indikován k léčbě pokročilého a/nebo metastatického renálního 
karcinomu (MRCC).

Pankreatické neuroendokrinní tumory (pNET)

SUTENT je u dospělých pacientů indikován k léčbě neresekovatelných nebo metastatických dobře 
diferencovaných pankreatických neuroendokrinních nádorů (pNET) s progresí onemocnění.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem SUTENT má být zahájena lékařem se zkušenostmi s podáváním protinádorových 
léčivých přípravků.

Dávkování
Doporučená dávka přípravku SUTENT pro léčbu GIST a MRCC je 50 mg jednou denně perorálně po 
dobu 4 po sobě následujících týdnů, dále následuje 2týdenní pauza (režim 4/2), která zakončuje celý 
6týdenní cyklus.

Doporučená dávka přípravku SUTENT pro léčbu pNET je 37,5 mg jednou denně perorálně bez 
naplánovaného přerušení užívání.

Úprava dávky

Bezpečnost a snášenlivost
Na základě individuální bezpečnosti a snášenlivosti se mohou při léčbě GIST a MRCC provádět 
úpravy dávky v přírůstcích po 12,5 mg. Denní dávka by neměla překročit 75 mg ani by neměla 
klesnout pod 25 mg.

Na základě individuální bezpečnosti a snášenlivosti se mohou při léčbě pNET provádět úpravy dávky 
v přírůstcích po 12,5 mg. Maximální denní dávka podávaná v klinické studii fáze III zaměřené na
pNET byla 50 mg.

Na základě individuální bezpečnosti a snášenlivosti může být nezbytné přerušení dávkování přípravku 
SUTENT.

CYP3A4 inhibitory/induktory
Je třeba se vyhnout současnému podání se silnými CYP3A4 induktory jako je rifampicin (viz body 4.4 
a 4.5). Pokud to není možné, může být nutné zvyšovat dávku sunitinibu o přírůstky 12,5 mg (až na 
87,5 mg na den při léčbě GIST a MRCC nebo 62,5 mg na den při léčbě pNET). Tolerabilita musí být 
pečlivě sledována.

Je třeba se vyhnout současnému podání se silnými CYP3A4 inhibitory, jako je ketokonazol (viz body 
4.4 a 4.5). Pokud to není možné, může být nutné snížit dávku sunitinibu na denní minimum 37,5 mg
při léčbě GIST a MRCC nebo na denní minimum 25 mg při léčbě pNET. Tolerabilita musí být pečlivě 
sledována.

4

Měl by se zvážit výběr alternativní současné medikace s žádným nebo minimálním potenciálem 
k indukci nebo inhibici CYP3A4.

Zvláštní populace

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku SUTENT u osob mladších než 18 let nebyla stanovena.
V současnosti dostupné omezené údaje jsou uvedeny v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze 
učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Starší pacienti
Přibližně jedna třetina pacientů účastnících se klinických studií se sunitinibem byla ve věku 65 let 
nebo starších. Mezi mladšími a staršími pacienty nebyly pozorovány významné rozdíly v bezpečnosti 
nebo účinnosti.

Jaterní poškození
Úprava počáteční dávky se nedoporučuje, pokud je sunitinib podáván pacientům s mírnou nebo 
středně závažnou poruchou jaterní funkce (stupeň A a B dle Childa-Pugha). U pacientů se závažnou 
poruchou jaterní funkce stupně C dle Childa-Pugha nebyly studie se sunitinibem prováděny, a proto 
jeho podání pacientům se závažným jaterním poškozením nelze doporučit (viz bod 5.2).

Renální poškození
Pokud je sunitinib podáván pacientům s poruchou funkce ledvin (mírnou až závažnou) nebo 
pacientům na hemodialýze s poruchou ledvin v konečném stádiu (end-stage renal disease (ESRD) není 
úprava počáteční dávky nutná. Následná úprava dávky se musí zakládat na individuální bezpečnosti a 
snášenlivosti (viz bod 5.2).

Způsob podání
Přípravek SUTENT se podává perorálně, může, ale nemusí být užíván s jídlem.

Pokud pacient zapomene lék užít, neměl by užít dávku dodatečně. Měl by užít doporučenou dávku 
následující den tak, jak by ji užil za normálních okolností.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Současnému podávání se silnými CYP3A4 induktory je třeba se vyhnout, protože to může vést ke 
snížení koncentrace sunitinibu v plazmě (viz body 4.2 a 4.5).

Současnému podávání se silnými CYP3A4 inhibitory je třeba se vyhnout, protože to může vést ke 
zvýšení koncentrace sunitinibu v plazmě (viz body 4.2 a 4.5).

Poruchy kůže a tkáně
Změna barvy kůže, asi v důsledku barvy (žluté) léčivé látky, je velmi častým nežádoucím účinkem, 
který se vyskytuje přibližně u 30 % pacientů. Pacienti by měli být upozorněni na to, že v průběhu 
léčby sunitinibem může dojít také k depigmentaci kůže nebo vlasů. Další možné dermatologické 
účinky mohou zahrnovat suchou pokožku, ztluštění nebo popraskání kůže, puchýř nebo příležitostnou 
vyrážku na dlaních a chodidlech.

Výše uvedené reakce nebyly kumulativní, byly typicky reverzibilní a obecně nevedly k přerušení 
léčby. Byly hlášeny případy pyoderma gangrenosum, obecně reverzibilní po přerušení podávání 
sunitinibu. Byly hlášeny závažné kožní reakce včetně případů erythema multiforme (EM) a případů
připomínajících Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) a toxickou epidermální nekrolýzu (TEN), z nichž 

5

byly některé smrtelné. Objeví-li se známky a příznaky SJS, TEN, nebo EM (např. progresivní kožní 
vyrážka často doprovázená puchýři nebo slizničními lézemi), má být léčba sunitinibem přerušena. Je-li 
diagnóza SJS nebo TEN potvrzena, léčba nesmí být znovu zahájena. V některých případech podezření 
na EM pacienti po vymizení kožních reakcí tolerovali znovuzahájení léčby sunitinibem v nízkých 
dávkách; někteří z těchto pacientů dostávali rovněž souběžnou léčbu kortikoidy nebo antihistaminiky.

Krvácení a krvácení do tumoru
Případy krvácení, některé s fatálním průběhem, hlášené během poregistračního sledování zahrnovaly 
gastrointestinální, dýchací a močový trakt a mozkové krvácení.

Ve III. fázi studie GIST se objevily případy krvácení u 18% pacientů užívajících sunitinib v porovnání 
se 17% pacientů užívajících placebo. U nepředléčených pacientů s MRCC užívajících sunitinib mělo 
příhodu krvácení 39 % pacientů ve srovnání s 11 % pacientů užívajících interferon-α. Případy 
krvácení 3. nebo vyššího stupně se vyskytly u sedmnácti (4,5 %) pacientů užívajících sunitinib v 
porovnání s 5 (1,7 %) pacienty užívajícími IFN-α. Z pacientů užívajících sunitinib u na cytokiny-
refrakterního MRCC se krvácení vyskytlo u 26 %. Případy krvácení, vyjma epistaxe, se vyskytovaly u 
21,7 % pacientů užívajících sunitinib v klinické studii fáze III zaměřené na pNET ve srovnání se 9,85 
% pacientů užívajících placebo. Obvyklé zhodnocení takovéto příhody by mělo zahrnovat úplný 
krevní obraz a fyzikální vyšetření.

Epistaxe byla nejčastějším nežádoucím případem krvácení, byla hlášena přibližně u poloviny pacientů 
se solidními tumory, kteří prodělali příhodu krvácení. Některé z těchto případů epistaxe byly závažné, 
ale velmi vzácně fatální.

Byly hlášeny případy krvácení do tumoru, někdy dávané do souvislosti s nekrózou tumoru. Některé 
z těchto případů krvácení měly fatální průběh.

V klinických hodnoceních se objevilo krvácení do tumoru přibližně u 2 % pacientů s GIST. Tyto 
příhody se mohou objevit náhle a v případě plicních tumorů se mohou projevit jako závažná a život 
ohrožující hemoptýza nebo plicní krvácení. Případy plicního krvácení, někdy s fatálním průběhem 
byly pozorovány v klinických studiích a byly hlášeny i během poregistračního sledování u pacientů 
léčených sunitinibem v indikaci MRCC, GIST a karcinom plic. Přípravek SUTENT není schválen pro 
podání pacientům s karcinomem plic.

U pacientů užívajících současně antikoagulancia (např. warfarin, acenokumarol) se má pravidelně 
sledovat celkový krevní obraz (krevní destičky), koagulační faktory (PT/INR) a tělesný stav.

Gastrointestinální poruchy
Průjem, nausea/zvracení, bolest břicha, dyspepsie a stomatitida/bolest v ústech byly nejčastěji 
zaznamenané gastrointestinální příhody, hlášeny byly rovněž případy esofagitidy (viz bod 4.8).

Podpůrná péče při vzniku gastrointestinálních nežádoucích účinků vyžadujících léčbu může zahrnovat 
podávání léčivých přípravků s antiemetickými a antidiarrhoickými vlastnostmi nebo antacid.

Závažné, někdy fatální gastrointestinální komplikace, včetně gastrointestinální perforace, se objevily u 
pacientů s intraabdominálními malignitami, kteří byli léčeni sunitinibem. Fatální gastrointestinální 
krvácení se objevilo u 0,98 % pacientů užívajících placebo ve studii fáze III s pacienty s GIST.

Hypertenze
Hypertenze byla velmi častým nežádoucím účinkem hlášeným v klinických studiích. Dávkování 
sunitinibu bylo sníženo nebo jeho podání přechodně přerušeno přibližně u 2,7 % těchto pacientů s 
hypertenzí. U žádného z pacientů nebyla léčba sunitinibem trvale ukončena. Závažná hypertenze (> 
200 mmHg systolického nebo 110 mmHg diastolického tlaku) se objevila u 4,7% pacientů se 
solidními tumory. U nepředléčených pacientů s MRCC užívajících sunitinib byla hypertenze hlášena 
přibližně u 33,9 % pacientů ve srovnání s 3,6 % pacientů užívajících interferon-α. U nepředléčených 
pacientů se závažná hypertenze objevila u 12 % pacientů užívajících sunitinib a u < 1 % pacientů 
užívajících IFN-

. V klinické studii fáze III zaměřené na pNET byla hypertenze zaznamenána u 26,5 

6

% pacientů užívajících sunitinib ve srovnání se 4,9 % pacientů užívajících placebo. Závažná
hypertenze se vyskytovala u 10 % pacientů s pNET užívajících sunitinib a 3 % pacientů s pNET 
užívajících placebo. U pacientů by měl být prováděn screening hypertenze a v případě potřeby léčba 
hypertenze. Dočasné přerušení léčby je doporučeno u pacientů se závažnou hypertenzí, která není 
ovlivnitelná farmakologicky. V léčbě je možné pokračovat, jakmile je hypertenze patřičně zvládnuta.

Hematologické poruchy
Poklesy celkového počtu neutrofilů 3. a 4. stupně závažnosti byly hlášeny u 10 %, resp. u 1,7 % 
pacientů v klinické studii III. fáze zaměřené na GIST, u 16 % resp. 1,6 % pacientů v klinické studii 
fáze III zaměřené na metastazující renální karcinom a u 13 % resp. 2,4 % pacientů v klinické studii 
fáze III u pNET. Poklesy počtu destiček 3. a 4. stupně závažnosti byly hlášeny u 3,7 %, resp. u 0,4 % 
pacientů v klinické studii fáze III zaměřené na GIST, u 8,2 % resp. 1,1 % pacientů v klinické studii III. 
fáze zaměřené na MRCC a u 3,7 % resp. 1,2 % pacientů v klinické studii fáze III zaměřené na pNET. 
Výše uvedené případy nebyly kumulativní, byly typicky reverzibilní a obecně nevedly k přerušení 
léčby. Žádná z těchto příhod v rámci klinických studií fáze III nebyla fatální, nicméně v rámci 
poregistrační praxe byly vzácně hlášeny hematologické příhody s fatálním průběhem, ke kterým 
patřila hemoragie spojená s trombocytopenií a infekcemi v důsledku neutropenie.

Bylo pozorováno, že anemie se může objevit časně i pozdě během léčby sunitinibem, hlášeny byly 
případy 3. a 4. stupně.

U pacientů užívajících sunitinib by se mělo provádět vyšetření úplného krevního obrazu na začátku 
každého léčebného cyklu.

Srdeční poruchy
Případy kardiovaskulárních příhod, zahrnující srdeční selhání, kardiomyopatii a ischemii myokardu a 
infarkt myokardu, některé s fatálním průběhem, byly hlášeny u pacientů léčených sunitinibem. Tato 
data naznačují, že sunitinib zvyšuje riziko kardiomyopatie. Pro sunitinibem indukovanou 
kardiomyopatii nebyly u léčených pacientů zjištěny žádné další specifické rizikové faktory kromě 
účinku specifického pro léčivo. U pacientů, kteří jsou vystaveni riziku těchto příhod, nebo je mají 
v anamnéze, používejte sunitinib s opatrností.

V klinických hodnoceních byly zaznamenány případy snížení ejekční frakce levé komory (left 
ventricular ejection fraction LVEF) o 

 20 % a pod dolní hranici normálních hodnot přibližně u 2 % 

pacientů, u kterých byl GIST léčen sunitinibem, u 4 % pacientů, u nichž byl na cytokiny refrakterní 
MRCC léčen přípravkem SUTENT, a u 2 % pacientů užívajících placebo ve studii zaměřené na GIST. 
Tyto poklesy LVEF se ukázaly jako neprogresivní a často se při pokračující léčbě zlepšily. Ve studii 
nepředléčeného MRCC mělo 27 % pacientů užívajících sunitinib a 15 % pacientů užívajících 
interferon-

 hodnotu LVEF pod dolní hranicí normálních hodnot. U dvou pacientů (<1%), kteří

užívali sunitinib, byla stanovena diagnóza městnavého srdečního selhání (CHF).

‘Srdeční selhání’, ‘městnavé srdeční selhání’ nebo ‘selhání levé komory’ byly hlášeny u 1,2 % 
pacientů s GIST léčených sunitinibem a u 1 % pacientů užívajících placebo. V pivotní studii fáze III u 
GIST (n = 312) se objevily s léčbou související fatální srdeční příhody u 1 % pacientů v každém 
rameni studie (tj. ramena se sunitinibem a s placebem). Ve studii fáze II s pacienty s na cytokiny-
refrakterním MRCC se u 0,9 % pacientů vyskytl s léčbou související fatální infarkt myokardu a ve 
studii fáze III u nepředléčených pacientů s MRCC se vyskytly fatální srdeční příhody u 0,6 % pacientů 
v rameni s IFN-

 a u 0 pacientů v rameni se sunitinibem. V klinické studii fáze III zaměřené na pNET 

se u jednoho (1 %) pacienta užívajícího sunitinib objevilo s léčbou spojené fatální srdeční selhání. 
Vztah, je-li nějaký, mezi inhibicí receptoru tyrozinkinázy (receptor tyrosine kinase - RTK) a srdeční 
funkcí zůstává nejasný.

Pacienti, kteří během 12 měsíců předtím, než začali užívat sunitinib, prodělali takové příhody, jako 
jsou infarkt myokardu (včetně závažné/nestabilní anginy pectoris), bypass koronární nebo periferní 
arterie, symptomatické městnavé srdeční selhání (CHF), cerebrovaskulární příhodu nebo přechodnou 
ischemickou ataku nebo plicní embolii byly z klinických studií se sunitinibem vyřazeni. Není známo, 

7

zda u pacientů s těmito doprovodnými stavy je riziko rozvoje dysfunkce levé komory spojené s léčbou
zvýšeno.

Pečlivé sledování klinických známek a příznaků městnavého srdečního selhání (CHF) je nutné 
provádět zejména u pacientů s kardiálními rizikovými faktory a/nebo s onemocněním koronárních 
arterií v anamnéze.

Lékařům se doporučuje zvážit toto riziko proti očekávanému přínosu léčby. U těchto pacientů by měly 
být pečlivě monitorovány klinické známky a příznaky městnavého srdečního selhání (CHF) během 
užívání sunitinibu. U pacientů užívajících sunitinib je třeba také zvážit výchozí hodnoty a pravidelné 
vyhodnocování LVEF. U pacientů bez kardiálních rizikových faktorů je třeba zvážit vyhodnocení 
výchozích hodnot ejekční frakce.

Při klinickém projevu městnavého srdečního selhání (CHF) se doporučuje přerušit léčbu přípravkem 
SUTENT. Podávání přípravku SUTENT by mělo být přerušeno a/nebo jeho dávka snížena u pacientů 
bez klinicky prokázaného městnavého srdečního selhání, ale s ejekční frakcí < 50 % a > 20 % 
výchozích hodnot.

Prodloužení QT intervalu
Údaje z preklinických (in vitro in vivo) studií, při dávkách vyšších než jsou dávky doporučené u lidí, 
indikovaly, že sunitinib má schopnost potlačovat repolarizační proces srdečního akčního potenciálu
(např. prodloužení QT intervalu).

Prodloužení QTc intervalu nad 500 ms bylo zaznamenáno u 0,5 % a změny od výchozí hodnoty o více 
než 60 ms se objevily u 1,1 % ze 450 pacientů se solidním tumorem; oba tyto parametry jsou 
považovány jako potenciálně významné změny. Při přibližně dvojnásobných terapeutických 
koncentracích se u sunitinibu prokázalo prodloužení QTcF intervalu (Frederica’s Correction).

Prodloužení QTc intervalu bylo zkoumáno ve studii u 24 pacientů, ve věku 20 - 87 let, s pokročilými 
malignitami. Výsledky této studie ukazují, že sunitinib má vliv na QTc (což je definováno jako střední 
změna adjustovaná na placebo větší než 10 ms s horní hranicí vyšší než 15 ms při 90% intervalu 
spolehlivosti) při terapeutické koncentraci (Den 3) při použití vstupní korekční metody v průběhu dne, 
a při vyšší než terapeutické koncentraci (Den 9) za použití obou vstupních korekčních metod. U 
žádného pacienta nebyla hodnota QTc >500 ms. Ačkoliv byl účinek na QTcF v Den 3 pozorován 24 
hodin po dávce (tj. při terapeutické plazmatické koncentraci očekávané po doporučené zahajovací 
dávce 50 mg) za použití vstupní korekční metody v průběhu dne, klinický význam tohoto nálezu není 
jasný.

Při použití rozsáhlých sériových hodnocení EKG nálezů v daných časech odpovídajících buď 
terapeutickým, nebo vyšším než terapeutickým expozicím, u žádného z pacientů u hodnotitelné nebo 
ITT (intent-to-treat) populace nebylo pozorováno prodloužení QTc, které by bylo považované za 
„závažné“ (tj. rovnající se nebo větší než stupeň 3 podle CTCAE verze 3.0).

Při terapeutických plazmatických koncentracích byla maximální QTcF (Frederica’s correction) 
průměrná změna od výchozí hodnoty 9,6 ms (90% CI 15,1ms). Při přibližně dvojnásobných 
terapeutických koncentracích byla maximální QTcF změna od výchozí hodnoty 15,4 ms (90% CI:
22,4 ms). Moxifloxacin (400 mg) použitý jako pozitivní kontrola vykázal maximální průměrnou 
změnu QTcF od výchozí hodnoty 5,6 ms. U žádného subjektu nedošlo k prodloužení QTc intervalu 
většímu než 2. stupně (CTCAE verze 3.0).

Prodloužení QT intervalu může vést ke zvýšenému riziku ventrikulární/komorové arytmie včetně 
Torsade de pointesTorsade de pointes byly pozorovány u <0.1% pacientů užívajících sunitinib.
Pacientům s prodloužením QT intervalu v anamnéze, pacientům užívajícím antiarytmika nebo léčivé 
přípravky, které mohou prodloužit QT interval nebo pacientům se závažnou preexistující srdeční 
chorobou, bradykardií nebo poruchou iontové rovnováhy by měl být sunitinib podáván s opatrností. 
Současné podávání sunitinibu se silnými CYP3A4 inhibitory je třeba omezit z důvodů možného 
zvýšení koncentrace sunitinibu v plazmě (viz body 4.2 a 4.5).

8

Žilní tromboembolické příhody
S léčbou související žilní tromboembolické příhody byly hlášeny u přibližně 1 % pacientů se solidními 
nádory, kteří užívali sunitinib v klinických studiích, včetně GIST a MRCC.

Ve III. fázi studie GIST prodělalo žilní tromboembolickou příhodu sedm pacientů (3%) užívajících 
SUTENT a žádný z pacientů užívajících placebo; hluboké žilní trombózy byly u pěti pacientů ze 
sedmi 3. stupně a u dvou pacientů byly 1. nebo 2. stupně. Čtyři z těchto sedmi pacientů s GIST 
přerušilo léčbu po prvním zpozorování HŽT.

Žilní tromboembolické příhody byly hlášeny u třinácti (3 %) pacientů užívajících sunitinib ve studii 
fáze III s nepředléčeným MRCC a u čtyř pacientů (2%) ve dvou studiích s na cytokiny refrakterním 
MRCC. Devět z těchto pacientů mělo plicní embolie, jeden 2. stupně a osm 4. stupně, a osm z těchto 
pacientů mělo HŽT, jeden 1. stupně, dva 2. stupně, čtyři pacienti 3. stupně a jeden 4. stupně. U 
jednoho pacienta s plicní embolií ve studii s na cytokiny refrakterním MRCC došlo k přerušení léčby.

U šesti (2%) pacientů s nepředléčeným MRCC užívajících interferon-

 v první linii léčby MRCC se 

objevila žilní tromboembolická příhoda, jeden pacient (<1%) prodělal HŽT 3. stupně a pět pacientů 
(1%) mělo plicní embolie, všichni 4. stupně.

Žilní tromboembolické příhody byly hlášeny u 1 (1,2 %) subjektu v rameni se sunitinibem a 5 (6,1 %) 
subjektů v rameni s placebem v klinické studii fáze III zaměřené na pNET. Dva z těchto subjektů 
užívajících placebo měly HŽT, jeden 2. stupně a jeden 3. stupně.

V registračních studiích GIST, MRCC a pNET nebyly zaznamenány žádné příhody s fatálním 
průběhem. Případy s fatálním průběhem byly pozorovány v rámci poregistračního sledování (viz 
respirační příhody a bod 4.8).

Arteriální tromboembolické příhody
U pacientů léčených sunitinibem byly hlášeny případy arteriálních tromboembolických příhod (ATE), 
někdy s fatálním průběhem. K nejčastějším příhodám patřily cévní mozkové příhody, tranzientní
ischemická ataka a cerebrální infarkt. K rizikovým faktorům souvisejícím s ATE se kromě základního 
maligního onemocnění a věku 

 65 let řadila hypertenze, diabetes mellitus a předchozí 

tromboembolická nemoc.

Trombotická mikroangiopatie (TMA)
TMA, včetně trombotické trombocytopenické purpury (TTP) a hemolyticko-uremického syndromu
(HUS), někdy vedoucí k renálnímu selhání nebo k fatálnímu průběhu, byla hlášena v klinických 
studiích i po uvedení přípravku na trh během léčby sunitinibem v monoterapii a v kombinaci 
s bevacizumabem. O diagnóze TMA je třeba uvažovat při výskytu hemolytické anemie, 
trombocytopenie, únavy, nepravidelně se objevujících neurologických příznaků, renálního poškození a 
horečky. U pacientů, u nichž se rozvine TMA, by se měla léčba sunitinibem přerušit a je nutná 
okamžitá léčba. Po přerušení léčby byl pozorován ústup účinků TMA (viz bod 4.8).

Respirační příhody
Pacienti, u kterých se vyskytla plicní embolie během předcházejících 12 měsíců, byli ze studií 
s přípravkem SUTENT vyřazeni.

U pacientů, kteří užívali přípravek SUTENT v registračních studiích fáze III, byly respirační příhody 
(tj. dyspnoe, pleurální efuze, plicní embolie nebo plicní edém) hlášeny přibližně u 17,8 % pacientů 
s GIST, přibližně u 26,7 % pacientů s MRCC a u 12 % pacientů s pNET.

Přibližně 22,2 % pacientů se solidními nádory, včetně GIST a MRCC, kteří užívali přípravek 
SUTENT v klinických studiích prodělalo plicní příhodu.

Případy plicní embolie byly pozorovány u přibližně 3,1 % pacientů s GIST a u přibližně 1,2 % 
pacientů s MRCC, kteří užívali přípravek SUTENT ve studiích fáze III (viz bod 4.4 – Žilní 

9

tromboembolické příhody). Nebyly pozorovány žádné případy plicní embolie u pacientů s pNET 
užívajících sunitinib ve studiích fáze III. Vzácné případy s fatálním průběhem byly pozorovány 
během poregistračního sledování (viz bod 4.8).

Dysfunkce štítné žlázy
Je doporučeno provést základní laboratorní měření funkce štítné žlázy u všech pacientů. Pacienti 
s preexistující hypotyreózou nebo hypertyreózou by měli být náležitě léčeni ještě před zahájením 
léčby sunitinibem. Během léčby sunitinibem by mělo být prováděno rutinní monitorování funkce 
štítné žlázy každé 3 měsíce. Navíc by známky a příznaky dysfunkce štítné žlázy měly být pečlivě 
sledovány během léčby u všech pacientů a u pacientů, u kterých se rozvinuly známky a/nebo příznaky 
naznačující dysfunkci štítné žlázy by mělo být prováděno laboratorní vyšetření funkce štítné žlázy, jak 
je klinicky indikováno. Pacienti, u kterých se vyvinula dysfunkce štítné žlázy, by měli být náležitě 
léčeni.

Bylo pozorováno, že hypotyreóza se může objevit časně i pozdně během léčby sunitinibem.

Hypotyreóza byla hlášena jako nežádoucí reakce u 7 pacientů (4 %) užívajících SUTENT během dvou 
studií s na cytokiny refrakterním MRCC, u 61 pacientů (16%) užívajících SUTENT a u tří pacientů
(<1%) užívajících interferon-α ve studii s nepředléčeným MRCC.

Navíc bylo hlášeno zvýšení hladiny TSH u 4 pacientů (2 %) s na cytokiny refrakterním MRCC. 
Celkově 7 % pacientů s MRCC mělo buď klinické, nebo laboratorní známky léčbu vyžadující 
hypotyreózy. Získaná hypotyreóza byla pozorována u 6,2 % pacientů s GIST užívajících SUTENT 
v porovnání s 1 % užívajícím placebo. V klinické studii III. fáze zaměřené na pNET byla hlášena 
hypotyreóza u 6 pacientů (7,2 %) užívajících sunitinib a jednoho pacienta (1,2 %) užívajícího placebo.

Ve dvou studiích byla prospektivně sledována funkce štítné žlázy u pacientů s maligním nádorovým 
onemocněním prsu; přípravek SUTENT není schválen pro léčbu maligních nádorových onemocnění 
prsu. V jedné studii byla hlášena hypotyreóza u 15 (13,6 %) sledovaných osob léčených sunitinibem a 
u 3 (2,9 %) sledovaných osob se standardní léčbou. Zvýšený TSH v krvi byl hlášen u 1 (0,9 %) 
sledované osoby léčené sunitinibem a nebyl hlášen u žádné sledované osoby se standardní léčbou. 
Hypertyreóza nebyla hlášena u žádné sledované osoby léčené sunitinibem a byla hlášena u 1 (1,0 %) 
sledované osoby se standardní léčbou. V druhé studii byla hlášena hypotyreóza celkem u 31 (13 %)
sledovaných osob léčených sunitinibem a u 2 (0,8 %) sledovaných osob léčených kapecitabinem.
Zvýšený TSH v krvi byl hlášen u 12 (5,0 %) sledovaných osob léčených sunitinibem a nebyl hlášen u 
žádné sledované osoby léčené kapecitabinem. Hypertyreóza byla hlášena u 4 (1,7 %) sledovaných 
osob léčených sunitinibem a nebyla hlášena u žádné sledované osoby léčené kapecitabinem. Snížený 
TSH v krvi byl hlášen u 3 (1,3 %) sledovaných osob léčených sunitinibem a nebyl hlášen u žádné 
sledované osoby léčené kapecitabinem. Zvýšený T4 byl hlášen u 2 (0,8 %) sledovaných osob léčených 
sunitinibem a u 1 (0,4 %) sledované osoby léčené kapecitabinem. Zvýšený T3 byl hlášen u 1 (0,8 %) 
sledované osoby léčené sunitinibem a nebyl hlášen u žádné sledované osoby léčené kapecitabinem.
Všechny hlášené účinky na štítnou žlázu byly stupně 1–2.

V klinických studiích a během poregistračního sledování byly méně často hlášeny případy 
hypertyreózy někdy následované hypotyreózou a případy zánětu štítné žlázy.

Pankreatitida
Zvýšení lipázy a amylázy v séru byla pozorována u pacientů s různými solidními nádory, kteří užívali 
sunitinib. Zvýšení lipázy byla přechodná a obecně nebyla doprovázena známkami a příznaky 
pankreatitidy u pacientů s různými solidními tumory.

Pankreatitida byla u pacientů s GIST nebo MRCC užívajících SUTENT pozorována méně často 
(<1%).

Byly hlášeny závažné případy pankreatitidy, některé s fatálním průběhem.

10

Pokud jsou přítomny příznaky pankreatitidy nebo jaterního selhání, pacient musí užívání sunitinibu
přerušit a musí jim být poskytnuta náležitá podpůrná léčba.

Nebyl hlášen žádný případ pankreatitidy související s léčbou v klinické studii fáze III zaměřené na 
pNET.

Hepatotoxicita
U pacientů léčených sunitinibem byla pozorována hepatotoxicita. Případy jaterního selhání, někdy 
s fatálními následky, byly pozorovány u < 1% pacientů se solidními tumory léčených sunitinibem. Je 
nutné sledovat jaterní funkční testy (alanin-aminotransferázu [ALT], aspartát-aminotransferázu [AST], 
hladiny bilirubinu) před zahájením léčby, během každého léčebného cyklu, a pokud je klinicky 
indikováno.

Poruchy jater a žlučových cest
Léčba sunitinibem může být spojena s cholecystitidou včetně akalkulózní cholecystitidy a 
emfysematózní cholecystitidy. V klinických registračních studiích byla incidence cholecystitidy
0,5 %. Byly hlášeny případy cholecystitidy po uvedení přípravku na trh.

Renální funkce
Byly hlášeny případy poruchy renálních funkcí, renálního selhání a/nebo akutního renálního selhání, 
v některých případech s fatálními následky.

Rizikové faktory spojené s poruchou renálních funkcí/renálního selhání u pacientů užívajících 
sunitinib zahrnovaly kromě základního onemocnění renální karcinomu, vyšší věk, diabetes mellitus, 
výchozí renální poškození, srdeční selhání, hypertenzi, sepsi, dehydrataci/hypovolemii a 
rabdomyolýzu.

Bezpečnost pokračující léčby sunitinibem u pacientů se středně závažnou až závažnou proteinurií 
nebyla systematicky hodnocena.

Byly hlášeny případy proteinurie a vzácné případy nefrotického syndromu. Před zahájením léčby by 
měl být proveden rozbor moči a u pacientů by mělo být sledováno, zda nedochází k rozvoji nebo 
zhoršení proteinurie. Podávání přípravku SUTENT je nutné vysadit u pacientů s nefrotickým 
syndromem.

Píštěl
Pokud se objeví tvorba píštěle, léčba sunitinibem musí být přerušena. O pokračujícím podávání 
sunitinibu pacientům s píštělí jsou dostupné omezené údaje.

Porucha hojení
Byly hlášeny případy poruchy hojení během léčby sunitinibem.

Žádné formální klinické studie účinku sunitinibu na hojení ran nebyly provedeny. Doporučuje se 
přechodné přerušení léčby sunitinibem z preventivních důvodů u pacientů podstupujících větší 
chirurgické zákroky. Klinické zkušenosti ohledně načasování opětovného zahájení léčby po rozsáhlé 
chirurgické intervenci jsou omezené. Proto rozhodnutí znovu zahájit léčbu sunitinibem následně po 
rozsáhlé chirurgické intervenci by se mělo zakládat na klinickém zhodnocení 
rekonvalescence/zotavení z chirurgického zákroku.

Osteonekróza čelisti (ONJ)
U pacientů léčených přípravkem SUTENT byly hlášeny případy ONJ. Většina případů se objevila u 
pacientů dostávajících před nebo současně s léčbou intravenózně bisfosfonáty, u kterých bylo riziko 
ONJ identifikováno. Je proto třeba velké opatrnosti, pokud jsou přípravek SUTENT a intravenózní 
bisfosfonáty užívány současně nebo následně.

Jako rizikový faktor jsou rovněž identifikovány invazivní dentální procedury. Před zahájením léčby 
přípravkem SUTENT je nutné zvážit stomatologickou kontrolu a příslušné preventivní stomatologické 

11

ošetření. U pacientů, kteří užívali nebo užívají intravenózní bisfosfonáty, se doporučuje invazivní 
dentální proceduře vyhnout, pokud je to možné (viz bod 4.8).

Hypersenzitivita/angioedém
Pokud se v důsledku hypersenzitivity objeví angioedém, léčba sunitinibem musí být přerušena a musí 
být poskytnuta standardní lékařská péče.

Poruchy nervového systému
Dysgeusie byla hlášena přibližně u 28 % pacientů užívajících přípravek SUTENT v klinických 
hodnoceních.

Záchvaty
V klinických studiích s přípravkem SUTENT a během poregistračního sledování byly pozorovány 
záchvaty u pacientů s radiologicky potvrzenými mozkovými metastázami i bez nich. Navíc bylo 
hlášeno několik případů (< 1 %), některé fatální, pacientů se záchvaty a radiologickým potvrzením 
reverzibilního syndromu okcipitální leukoencefalopatie (reversible posterior leukoencephalopathy 
syndrome RPLS). Pacienti se záchvaty a příznaky konzistentními s RPLS, jako je hypertenze, bolest 
hlavy, snížená bdělost, změněné mentální funkce a ztráta vidění, včetně kortikální slepoty, musí být 
léčeni pod lékařským vedením a léčba má zahrnovat i kontrolu hypertenze. Doporučuje se přechodně 
vysadit SUTENT, po vyřešení může být léčba znovu zahájena podle uvážení ošetřujícího lékaře.

Syndrom lýzy tumoru
Případy syndromu lýzy tumoru, někdy fatální, u pacientů léčených sunitinibem byly vzácně 
pozorovány v klinických studiích a byly hlášeny i v poregistračním sledování. Mezi rizikové faktory 
syndromu lýzy tumoru patří vysoká zátěž způsobená tumorem, chronická renální insuficience, 
oligurie, dehydratace, hypotenze a acidická moč. Pacienti by měli být pečlivě sledováni a léčeni podle 
klinické indikace a měla by se zvážit profylaktická hydratace.

Infekce
Byly hlášeny závažné infekce s nebo bez neutropenie, včetně některých s fatálním průběhem.Infekce 
pozorované nejčastěji při léčbě sunitinibem jsou infekce typicky viděné u pacientů s karcinomem např. 
infekce a sepse respiračního, močového traktu a kožní infekce a sepse.

Byly hlášeny vzácné případy nekrotizující fasciitidy, včetně postižení perinea, někdy fatální. U 
pacientů, u nichž se rozvine nekrotizující fasciitida, by se měla léčba sunitinibem přerušit a ihned by 
se měla zahájit vhodná léčba.

Hypoglykemie
Během léčby sunitinibem byl hlášen pokles hladiny glukózy v krvi, v některých případech klinicky 
symptomatický a vyžadující hospitalizaci z důvodu ztráty vědomí. V případě výskytu symptomatické 
hypoglykemie by mělo být podávání sunitinibu dočasně přerušeno. Hladinu glukózy v krvi je třeba u 
pacientů s diabetem pravidelně kontrolovat, aby bylo možno stanovit, zda je dávkování antidiabetika 
třeba upravit, a minimalizovat tak riziko hypoglykemie.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Léčivé přípravky, které mohou zvýšit plazmatickou koncentraci sunitinibu

Účinek inhibitorů CYP3A4
Současné podání jednorázové dávky sunitinibu se silným CYP3A4 inhibitorem ketokonazolem 
způsobilo u zdravých dobrovolníků zvýšení hodnot C

max

a AUC

0-

komplexu (sunitinib + primární 

metabolit) o 49 %, respektive o 51 %.

Současné podávání sunitinibu se silnými inhibitory CYP3A4 (např. ritonavir, itrakonazol, 
erytromycin, klarithromycin, grapefruitová šťáva) může zvýšit koncentraci látky sunitinib.

12

Kombinaci s inhibitory CYP3A4 je třeba se vyhnout nebo by se měl zvážit výběr alternativní současné 
medikace s žádným nebo minimálním potenciálem k inhibici CYP3A4.

Pokud to není možné, může být nutné snížit dávku přípravku SUTENT na denní minimum 37,5 mg
pro GIST a MRCC nebo denní minimum 25 mg pro pNET. Tolerabilita musí být pečlivě sledována 
(viz bod 4.2).

Účinek inhibitorů proteinu BCRP (breast cancer resistence protein)
Jsou k dispozici omezené klinické údaje o interakcích mezi sunitinibem a inhibitory BCRP a možnost 
interakce mezi sunitinibem a jinými inhibitory BCRP nelze vyloučit (viz bod 5.2).

Léčivé přípravky, které mohou snížit plazmatickou koncentraci sunitinibu

Účinek induktorů CYP3A4
Současné podání jednorázové dávky sunitinibu s CYP3A4 induktorem rifampicinem způsobilo u 
zdravých dobrovolníků snížení hodnot C

max

a AUC

0-

komplexu (sunitinib + primární metabolit) o 

23 %, respektive o 46 %.

Současné podávání sunitinibu se silnými induktory CYP3A4 (např. dexametazon, fenytoin, 
karbamazepin, rifampicin, fenobarbital nebo rostlinnými přípravky, které obsahují třezalku 
tečkovanou / Hypericum perforatum) může snížit koncentraci sunitinibu. Je třeba se kombinaci 
s induktory CYP3A4 vyhnout nebo by se měl zvážit výběr alternativní současné medikace s žádným 
nebo minimálním potenciálem k indukci CYP3A4. Pokud to není možné, může být nutné zvýšit dávku 
přípravku SUTENT o přírůstky 12,5 mg (až na 87,5 mg na den pro GIST a MRCC nebo na 62,5 mg na 
den pro pNET). Tolerabilita musí být pečlivě sledována (viz bod 4.2).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a u žen
Ženy ve fertilním věku by měly být upozorněny, aby se v průběhu léčby přípravkem SUTENT
vyvarovaly otěhotnění a užívaly proto účinnou antikoncepci.

Těhotenství
U těhotných žen nebyly provedeny žádné studie se sunitinibem. Studie na zvířatech prokázaly 
reprodukční toxicitu včetně fetálních malformací (viz bod 5.3). Přípravek SUTENT lze v těhotenství 
nebo u všech žen, které nepoužívají dostatečně účinnou antikoncepci, použít pouze tehdy, když 
potenciální přínos léčby převáží potenciální riziko pro plod. Pokud pacientka užívá přípravek v 
průběhu těhotenství nebo v průběhu léčby otěhotní, měla by být upozorněna na potenciální riziko pro 
plod.

Kojení
Sunitinib a/nebo jeho metabolity jsou vylučovány do mateřského mléka potkanů. Není známo, zda se 
sunitinib nebo jeho primární aktivní metabolit vylučují do lidského mateřského mléka. Protože léčivé 
látky jsou často do mateřského mléka vylučovány a z důvodu potenciálních závažných nežádoucích 
účinků u kojených dětí, neměly by ženy v průběhu užívání přípravku SUTENT kojit.

Fertilita
Z neklinických nálezů vyplývá, že mužská i ženská fertilita může být postižena léčbou sunitinibem
(viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek  SUTENT má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti by měli 
být upozorněni, že během léčby sunitinibem se u nich mohou vyskytnout závratě.

13

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu
Nejzávažnějšími nežádoucími účinky souvisejícími se sunitinibem, některé fatální, jsou renální 
selhání, srdeční selhání, plicní embolie, perforace střev a krvácení (např. krvácení do dýchacího traktu, 
gastrointestinální krvácení, krvácení do tumoru, močového traktu a mozku). K nejčastějším 
nežádoucím účinkům všech stupňů závažnosti (které prodělali pacienti s RCC, GIST a pNET v 
registračních studiích) patří snížení chuti k jídlu, poruchy chuti, hypertenze, únava, gastrointestinální 
poruchy (tj. průjem, nausea, stomatitida, dyspepsie a zvracení) změna barvy kůže a syndrom palmo-
plantární erytrodysestézie. Tyto symptomy mohou zmizet v průběhu léčby. Hypothyreóza se může 
rozvinout během léčby. Hematologické poruchy (např. neutropenie, trombocytopenie, a anemie) jsou 
mezi nejčastějšími nežádoucími účinky léku.

Jiné fatální účinky, než které jsou uvedeny v bodě 4.4 výše nebo v bodě 4.8 dále a které byly 
považovány za eventuálně související se sunitinibem, zahrnovaly multisystémové orgánové selhání, 
diseminovanou intravaskulární koagulaci, peritoneální krvácení, adrenální insuficienci, pneumotorax, 
šok a náhlé úmrtí.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků
Nežádoucí účinky, které byly hlášeny u pacientů s GIST, MRCC a pNET do databáze souhrnných
údajů ze studií s 7115 pacienty, jsou uvedeny níže podle orgánových systémů, četnosti a stupně 
závažnosti (NCI-CTCAE). Nežádoucí účinky identifikované v klinických studiích po uvedení na trh 
jsou rovněž zahrnuty. V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající 
závažnosti.

Četnosti jsou definovány jako velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až 
<1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000) není známo (z dostupných údajů 
nelze určit).

Tabulka 1 – Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích

Třídy
orgánového 
systému

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a 
infestace

Virové infekce

Respirační infekce

b,

Absces

c,

Mykotické infekce

d

Infekce močových cest
Kožní infekce

e

Sepse

f,*

Nekrotizující
fasciitida* 
Bakteriální

infekce

g

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému 

Neutropenie
Trombocytopenie
Anemie
Leukopenie

Lymfopenie

Pancytopenie

Trombotická
mikroangiopatie

h,*

Poruchy 
imunitního 
systému

Hypersenzitivita

Angioedém

Endokrinní 
poruchy

Hypotyreóza

Hypertyreóza

Zánět štítné žlázy

Poruchy 
metabolismu a 
výživy 

Snížená chuť k jídlu

i

Dehydratace
Hypoglykemie

Syndrom lýzy 

tumoru* 

Psychiatrické 
poruchy

Insomnie

Deprese

14

Třídy
orgánového 
systému

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy 
nervového 
systému

Závrať
Bolest hlavy
Poruchy chuti

j

Periferní neuropatie
Parestézie
Hypestézie
Hyperestézie

Krvácení do 

mozku

*

Cévní mozková 

příhoda

*

Tranzitorní 

ischemická ataka

Syndrom 

posteriorní 
reverzibilní 
encefalopatie

Poruchy oka

Periorbitální otok
Otok očních víček
Zvýšené slzení

Srdeční 

poruchy 

Ischemie myokardu

k,*

Snížení ejekční frakce

l

Městnavé srdeční 
selhání
Infarkt 
myokardu

m*

Srdeční selhání

*

Kardiomyopatie

*

Perikardiální 
efúze
Prodloužený 
interval QT na 
elektrokardiogram
u

Selhání levé 
komory

*

Torsade de pointes 

Cévní poruchy

Hypertenze

Hluboká žilní trombóza
Návaly horka
Zarudnutí

Nádorové 
krvácení

*

Respirační, 
hrudní a 
mediastinální 
poruchy 

Dyspnoe
Epistaxe
Kašel

Plicní embolie

Pleurální efuze

*

Hemoptýza
Námahová dušnost
Orofaryngeální bolest

n

Překrvení nosní sliznice
Sucho v nose

Krvácení do plic

*

Respirační 

selhání

*

Gastrointestin
ální poruchy 

Stomatitida

o

Abdominální bolest

p

Zvracení
Průjem
Dyspepsie
Nauzea
Zácpa

Gastroezofageální reflux
Dysfagie
Krvácení do trávicího 
traktu

*

Ezofagitida

*

Břišní distenze
Břišní diskomfort 
Rektální krvácení
Krvácení dásní
Vředy v ústech
Proktalgie
Cheilitida
Hemoroidy
Glosodynie
Bolest úst
Sucho v ústech
Flatulence 
Nepříjemný pocit v 
ústech
Říhání

Gastrointestinální 
perforace

q,*

Pankreatida
Anální píštěl

15

Třídy
orgánového 
systému

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy jater 
a žlučových 
cest

Jaterní selhání

Cholecystitida

r,*

Abnormální 
funkce jater

Hepatitida

Poruchy kůže 
a podkožní 
tkáně 

Kožní diskolorace

s

Syndrom 
palmoplantární 
erytrodysestézie
Vyrážka

t

Změny barvy vlasů
Suchá pokožka

Odlupování kůže
Kožní reakce

u

Ekzém 
Puchýře
Erytém
Alopecie
Akné
Pruritus 
Hyperpigmentace kůže
Kožní léze
Hyperkeratóza
Dermatitida
Poruchy nehtů

Erythema 

multiforme

*

Stevens-Johnsonův

syndrom

*

Pyoderma 

gangrenosum 

Toxická

epidermální
nekrolýza

*

Poruchy 
svalové a 
kosterní 
soustavy a 
pojivové tkáně

Bolest v končetinách
Artralgie
Bolest zad

Muskuloskeletální 
bolest
Svalové spasmy
Myalgie
Svalová slabost

Osteonekróza 

čelisti

Píštěl

*

Rabdomyolýza

Myopatie

Poruchy ledvin 
a močových 
cest 

Renální selhání

*

Akutní renální selhání

*

Chromaturie
Proteinurie

Krvácení 
do močového 
traktu

Nefrotický 

syndrom

Celkové 
poruchy a 
reakce v místě 
aplikace 

Zánět sliznice
Únava

w

Otok

x

Horečka

Bolest na hrudi
Bolest
Onemocnění podobné 
chřipce
Třesavka

Porucha hojení

Vyšetření 

Pokles tělesné hmotnosti
Pokles počtu leukocytů
Zvýšení lipázy
Pokles počtu 
trombocytů
Pokles hemoglobinu
Zvýšená amyláza

y

Zvýšená 
aspartátaminotransferáz
a
Zvýšená 
alaninaminotransferáza
Zvýšený kreatinin v krvi
Zvýšený krevní tlak
Zvýšená kyselina 
močová v krvi

Zvýšená 
kreatinfosfokináza
v krvi
Zvýšení 
tyreostimulačního 
hormonu (TSH)

Následující pojmy kombinují:

a

Nazofaryngitidu a herpes úst

b

Bronchitidu, infekci dolních cest dýchacích, pneumonii a infekci dýchacích cest

c

Absces, absces končetiny, anální absces, gingivální absces, jaterní absces, absces pankreatu, 
perineální absces, perirektální absces, absces konečníku, subkutánní absces a zubní absces 

16

d

Ezofageální kandidózu a orální kandidózu

e

Celulitidu a kožní infekci

f

Sepsi a septický šok

g

Abdominální absces, abdominální sepsi, divertikulitidu a osteomyelitidu

h

Trombotická mikroangiopatie, trombotická trombocytopenická purpura, hemolyticko-uremický 
syndrom

i

Sníženou chuť k jídlu a anorexii

j

Dysgeuzii, ageuzii a poruchy chuti

k

Akutní koronární syndrom, anginu pectoris, nestabilní anginu pectoris, okluzi koronární arterie, 
ischemii myokardu

l

Sníženou/abnormální ejekční frakci

m

Akutní infarkt myokardu, infarkt myokardu, němý infarkt myokardu

n

Orofaryngeální a faryngolaryngeální bolest

o

Stomatitidu a aftózní stomatitidu

p

Bolest břicha, bolest dolní poloviny břicha a bolest horní poloviny břicha

q

Gastrointestinální perforaci a intestinální perforaci

r

Cholecystitidu a akalkulózní cholecystitidu

s

Zežloutnutí kůže, změnu barvy kůže a poruchu pigmentace

t

Psoriatiformní dermatitidu, exfoliativní vyrážku, vyrážku, erytematózní vyrážku, folikulární 
vyrážku, generalizovanou vyrážku, makulózní vyrážku, makulopapulózní vyrážku a svědící
vyrážku 

u

Kožní reakci a kožní poruchu

v

Poruchu nehtů a diskoloraci nehtu

w

Únava a astenie

x

Otok obličeje, otok a periferní otok.

y

Amyláza a zvýšená amyláza

*

Včetně fatálních příhod

Popis vybraných nežádoucích reakcí

Infekce a infestace
Byly hlášeny případy závažných infekcí (s neutropenií nebo bez ní) včetně případů končících smrtí. 
Byly hlášeny případy nekrotizující fasciitis, včetně perinea, někdy s fatálním průběhem (viz rovněž 
bod 4.4).

Poruchy krve a lymfatického systému
Byly hlášeny případy trombotické mikroangiopatie, v některých případech s fatálními následky (viz 
rovněž bod 4.4).

Poruchy imunitního systému
Byly hlášeny hypersenzitivní reakce, včetně angioedému.

Poruchy nervového systému
Bylo hlášeno několik případů pacientů se záchvaty a radiologickým potvrzením reverzibilního 
syndromu okcipatální leukoencefalopatie (RPLS). Některé případy měly fatální průběh (viz rovněž 
bod 4.4).

Poruchy metabolismu a výživy
U pacientů s pNET byla hlášena zvýšená míra výskytu případů hypoglykemie v porovnání s pacienty 
s MRCC a GIST. Nicméně většina těchto nežádoucích účinků pozorovaných v klinických studiích 
nebyla posuzována jako související se studijní léčbou.

Poruchy jater a žlučových cest
Byla hlášena jaterní dysfunkce, ta může zahrnovat abnormální jaterní funkční testy, hepatitidu nebo 
jaterní selhání.

17

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Byly hlášeny případy pyoderma gangrenosum, zpravidla reverzibilní po vysazení sunitinibu (viz také 
bod 4.4).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Byly hlášeny případy myopatie a/nebo rabdomyolýzy, některé s akutním renálním selháním. Pacienti 
se známkami nebo příznaky svalové toxicity by měli být léčeni podle standardů lékařské praxe.

Byly hlášeny případy vzniku píštěle, někdy spojené s nekrózou a regresí tumoru, u některých případů 
byl hlášen fatální průběh.

Byly hlášeny případy osteonekrózy čelisti (ONJ) u pacientů léčených přípravkem SUTENT, většina 
z nich se objevila u pacientů, u kterých bylo identifikováno riziko ONJ, zejména expozice 
intravenózním bisfosfonátům a/nebo dentální choroba vyžadující invazivní dentální zákrok 
v anamnéze (viz rovněž bod 4.4).

Pediatrická populace
Byla provedena studie perorálně podávaného sunitinibu I. fáze s eskalací dávky u 35 pediatrických a 
mladých dospělých pacientů (věk 2–21 let) s refrakterními solidními tumory, kdy většina z nich měla 
mozkový tumor jako primární diagnózu. U všech účastníků studie se projevily nežádoucí účinky léku 
a u pacientů s předchozí expozicí účinkům antracyklinů nebo ozařování srdce byly tyto účinky 
závažné (stupeň toxicity ≥ 3) a zahrnovaly i srdeční toxicitu. Riziko srdečních nežádoucích účinků 
léku se jeví vyšší u pediatrických pacientů s předchozí expozicí účinkům srdečního ozařování a 
antracyklinu v porovnání s pacienty, u nichž k předchozí expozici nedošlo. Pro tuto populaci pacientů 
nebyla určena žádná maximální tolerovaná dávka sunitinibu vzhledem k toxicitám limitujícím dávku 
(viz bod 5.1). U pediatrických pacientů bez předchozí expozice antracyklinům nebo srdečnímu 
ozařování byly nejčastějšími nežádoucími účinky gastrointestinální toxicita, neutropenie, únava a 
zvýšená hodnota ALT.

Na základě populační analýzy farmakokinetiky (PK) a farmakokinetiky a farmakodynamiky (PK/PD) 
se předpovídá, že sunitinib v dávkách 25 mg/m

2

/den v režimu 4/2 u pediatrických pacientů (věk 6–11 

a 12–17 let) s GIST poskytne srovnatelné expozice sunitinibu v plazmě a následně i profily 
bezpečnosti a účinnosti s expozicemi u dospělých pacientů s GIST léčených 50 mg/m

2

/den v režimu 

4/2.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

Specifické antidotum při předávkování přípravkem SUTENT neexistuje a léčba by měla spočívat 
v obecných podpůrných opatřeních. Eliminace nevstřebané léčivé látky, je-li indikována, můžeme 
docílit zvracením nebo výplachem žaludku. Byly hlášeny případy předávkování, některé byly spojeny 
s nežádoucími účinky odpovídajícími bezpečnostnímu profilu sunitinibu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatika, inhibitory proteinkináz, ATC kód: L01XE04

18

Mechanismus účinku
Sunitinib působí jako inhibitor mnoha receptorových tyrosinkináz, které se podílejí na růstu tumoru, 
patologické angiogenezi a metastatické progresi karcinomu. Sunitinib byl identifikován jako inhibitor 
receptorů pro růstový faktor z destiček (PDGFRα a PDGFRβ), receptorů pro vaskulární endoteliální 
růstový faktor (VEGFR1, VEGFR2 a VEGFR3), receptoru faktoru kmenových buněk (KIT), Fms-
podobné tyrosinkinázy 3 (Fms-like tyrosine kinase-3 = FLT3), receptoru kolonie stimulujícího faktoru 
(CSF-1R) a receptoru pro neurotrofický faktor odvozený od gliálních buněk (glial cell-line derived 
neurotrophic factor receptor = RET). Primární metabolit vykazoval v biochemických a buněčných 
analýzách podobnou účinnost jako sunitinib.

Klinická účinnost a bezpečnost
Klinická bezpečnost a účinnost přípravku SUTENT byla zkoumána v léčbě pacientů s maligním 
gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST), kteří byli rezistentní k imatinibu (tj. byla u nich 
zaznamenána progrese choroby v průběhu nebo následně po léčbě imatinibem) nebo imatinib 
netolerovali (tj. byla u nich zaznamenána významná toxicita v průběhu léčby látkou imatinib, která 
znemožnila další léčbu), v léčbě pacientů s metastatickým adenokarcinomem ledviny (MRCC) a 
v léčbě pacientů s neresekovatelným pNET.

Účinnost přípravku je založena na době do progrese tumoru (time to tumor progression = TTP) a 
zvýšení přežití u GIST, na přežití bez známek progrese (PFS - progression free survival) a na míře 
objektivní odpovědi (ORR - objective response rates) u nepředléčeného a/nebo na cytokiny 
refrakterního MRCC, a na přežití bez známek progrese u pNET.

Gastrointestinální stromální tumory (GIST)
Počáteční, otevřená fáze dávku zvyšující studie byla provedena u pacientů s GIST poté, co selhala 
léčba imatinibem v důsledku resistence nebo intolerance (medián maximální denní dávky 800 mg). 
Devadesát sedm pacientů bylo zařazeno v různých dávkách a režimech; 55 pacientů dostávalo 50 mg 
v doporučeném léčebném režimu 4 týdny s léčbou /2 týdny bez léčby („režim 4/2“).

V této studii byl medián času do progrese (TTP) 34,0 týdnů (95% CI = 22,0 – 46,0 týdnů).

Fáze III randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie sunitinibu byla provedena u 
pacientů s GIST , kteří netolerovali imatinib nebo u nich byla zaznamenána progrese choroby 
v průběhu nebo následně po léčbě látkou imatinib (medián maximální denní dávky 800 mg). V této 
studii bylo randomizováno 312 pacientů (2:1) buď na léčbu 50 mg sunitinibu, nebo placebem 
perorálně jednou denně v režimu 4/2 až do progrese choroby nebo odstoupení ze studie z jiného 
důvodu (207 pacientů užívalo sunitinib a 105 pacientů užívalo placebo). Primární hodnocenou 
proměnnou účinnosti této studie byl čas do progrese tumoru (time to tumor progression = TTP) 
definovaný jako čas od randomizace do první zaznamenané objektivní progrese nádoru. V době 
předem specifikované průběžné analýzy byl medián TTP u sunitinibu 28,9 týdnů (95% CI = 21,3 -

34,1 týdnů) jako výsledek hodnocení zkoušejícími a 27,3 týdnů (95% CI = 16,0 - 32,1 týdnů) jako 

výsledek hodnocení nezávislými posuzovateli, což bylo statisticky významně déle než hodnota TTP, 
která byly zaznamenána při užívání placeba, a to 5,1 týdnů (95% CI = 4,4 - 10,1 týdnů) jako výsledek 
hodnocení zkoušejícími a 6,4 týdnů (95% CI = 4,4 - 10,0 týdnů) jako výsledek hodnocení nezávislými 
posuzovateli. Rozdíl v celkovém přežití (OS) byl statisticky příznivější pro pacienty užívající sunitinib
[poměr rizika: 0,491 (95% interval spolehlivosti: 0,290 - 0,831)], riziko úmrtí bylo ve skupině placeba 
dvakrát vyšší než ve skupině léčené sunitinibem.

Následně po průběžné analýze účinnosti a bezpečnosti byla studie na doporučení nezávislé komise
DSMB (Data Safety Monitoring Board) odslepena a pacientům ve skupině s placebem byla následně 
nabídnuta odslepená léčba sunitinibem.

Sunitinib užívalo celkem 255 pacientů v odslepené fázi léčby, včetně 99 pacientů, kteří původně 
dostávali placebo.

Analýza primárních a sekundárních hodnocených proměnných v odslepené fázi studie opětovně 
potvrdila výsledky získané v době průběžné analýzy, tak jak ukazuje níže uvedená tabulka:

19

Tabulka 2 - Souhrn hodnocených veličin (ITT populace)

Dvojitě zaslepená léčba 

a

Medián (95% CI)

Poměr rizika

Placebová

cross-over 

skupina

Hodnocená 
veličina

SUTENT

Placebo

(95% CI)

p

Léčba

b

Primární: 
TTP (týdny)
   Průběžná

27,3 (16,0 až

32,1)

6,4 (4,4 až 10,0)

0,329 (0,233 až

0,466)

<0,001

-

   Závěrečná

26,6 (16,0 až

32,1)

6,4 (4,4 až 10,0)

0,339 (0,244 až

0,472)

<0,001

10,4 (4,3 až

22,0)

Sekundární
   PFS (týdny)

c

   Průběžná

24,1 (11,1 až

28,3)

6,0 (4,4 až 9,9)

0,333 (0,238 až

0,467) 

<0,001

-

Závěrečná

22,9 (10,9 až

28,0)

6,0 (4,4 až 9,7)

0,347 (0,253 až

0,475)

<0,001

-

ORR (%)

d

   Průběžná

6,8 (3,7 až 11,1)

0 (-)

NA

0,006

-

Závěrečná

6,6 (3,8 až 10,5)

0 (-)

NA

0,004

10,1 (5,0 až

17,8)

OS (týdny)

e

   Průběžná

-

-

0,491 (0,290 až

0,831)

0,007

-

Závěrečná

72,7 (61,3 až

83,0)

64,9 (45,7 až

96,0)

0,876 (0,679 až

1,129)

0,306

-

a

Výsledky dvojitě zaslepené léčby na ITT populaci (intent-to-treat population, populace léčená
dle původního léčebného záměru) s užitím centrálního radiologického vyhodnocení, jak 
požadováno

b

Výsledky účinnosti na 99 pacientech, kteří přešli po odslepení z léčebné větve s placebem na 
léčbu přípravkem SUTENT. Vstupní hodnocení bylo opětovně provedeno v době cross-overu
zkoušejícím.

c

Průběžné číselné hodnoty PFS byly aktualizovány na základě přepočtu původních dat

d

Výsledky míry objektivní odpovědi (ORR) jsou stanoveny jako procento pacientů, u nichž byla 
potvrzena odpověď s 95% intervalem spolehlivosti. 

e

Medián nebyl doposud dosažen, protože zatím nebyla získána všechna data.

Medián celkového přežití (OS, overall survival) u ITT populace byl 72,7 týdnů ve skupině léčené 
sunitinibem a 64,9 týdnů ve skupině s placebem (HR 0.876, 95% CI: 0,679 – 1,129, p = 0,306). 
V rámci této analýzy byli do skupiny s placebem zahrnuti i pacienti randomizovaní původně do této 
skupiny, kteří následně obdrželi odslepenou léčbu sunitinibem.

Nepředléčený metastatický renální karcinom (MRCC)
Fáze III randomizované, multicentrické, mezinárodní studie hodnotící účinnost a bezpečnost 
sunitinibu v porovnání s interferonem-α byla provedena u pacientů s nepředléčeným MRCC. Bylo 
randomizováno 750 pacientů do léčebných ramen v poměru 1:1; byli léčeni buď sunitinibem v 
opakovaných 6týdenních cyklech, sestávajících z perorálního podávání 50 mg denně po dobu 4 týdnů, 
po kterých následuje 2týdenní pauza (režim 4/2) nebo interferon-α podávaný subkutánní injekcí v 
dávce 3 miliony jednotek (million units - MU) první týden, 6 MU druhý týden a 9 MU třetí týden a 
dále 3krát týdně v po sobě nenásledujících dnech.

Medián délky trvání léčby byl 11,1 měsíců (rozmezí: 0,4 – 46,1) u léčby sunitinibem a 4,1 měsíců 
(rozmezí: 0,1 – 45,6) u léčby interferonem- α. Závažné nežádoucí účinky spojené s léčbou (TRSAEs) 

20

byly hlášeny u 23,7 % pacientů, kteří dostávali sunitinib, a u 6,9 % pacientů, kteří dostávali interferon-
α. Z důvodu nežádoucích účinků byla léčba ukončena ve 20 % u sunitinibu a 23 % u interferonu-α. K 
přerušení léčby došlo u 202 pacientů (54 %) užívajících sunitinib a u 141 pacientů (39 %) užívajících 
interferon-α. Ke snížení dávky došlo u 194 pacientů (52 %) užívajících sunitinib a u 98 pacientů (27 
%) užívajících interferon-α. Pacienti byli léčeni až do progrese onemocnění nebo vyřazení ze studie. 
Primární hodnocenou proměnnou účinnosti bylo přežití bez známek progrese (PFS - progression free 
survival). Plánovaná průběžná analýza ukázala statisticky signifikantní převahu sunitinibu oproti 
interferonu-α, v této studii byl medián PFS pro skupinu léčenou sunitinibem 47,3 týdnů v porovnání 
s 22,0 týdny pro skupinu léčenou interferonem -α; poměr rizika byl 0,415 (95% interval 
spolehlivosti: 0,320 - 0,539, p-hodnota <0,001). Ostatní cíle zahrnovaly míru objektivní odpovědi na 
léčbu (ORR, objective response rate), celkové přežití (OS, overall survival) a bezpečnost. Základní 
radiologické hodnocení bylo ukončeno po dosažení primárního hodnoceného cíle. V závěrečné 
analýze byla míra objektivní odpovědi na léčbu jako výsledek hodnocení zkoušejícími v rameni se 
sunitinibem 46 % (95% CI: 41 - 51) a v rameni s interferonem-α 12,0 % (95% CI: 9 - 16), (p<0,001).

Léčba sunitinibem byla spojena s delším přežitím v porovnání s interferonem-α. Medián celkového 
přežití (OS) byl 114,6 týdnů v rameni se sunitinibem (95% CI: 100,1 – 142,9 týdnů) a 94,9 týdnů 
v rameni s interferonem-α (95% CI: 77,7 – 117,0 týdnů) s poměrem rizika 0,821 (95% CI: 0,673 –
1,001; p = 0,0510 podle nestratifikovaného log-rank testu).

Celková doba přežití bez progrese (overall PFS) a celkové přežití (OS), pozorované u ITT populace, 
která byla vyšetřena základním radiologickým laboratorním hodnocením, jsou shrnuty níže v tabulce:

Tabulka 3 - Souhrn cílů účinnosti (ITT populace)

Přehled doby přežití bez progrese (PFS)

Sunitinib

(n = 375)

IFN-

(n = 375)

Subjekt hodnocení, u kterého nenastala progrese 
nebo nezemřel [n (%)]

161 (42,9)

176 (46,9)

Subjekt hodnocení, u kterého byla pozorována 
progrese nebo zemřel [n (%)]

214 (57,1)

199 (53,1)

Přežití bez progrese (PFS, týdny)
Kvartil (95% CI)
  25%

22,7 (18,0 až 34,0)

10,0 (7,3 až 10,3)

  50%

48,3 (46,4 až 58,3)

22,1 (17,1 až 24,0)

  75%

84,3 (72,9 až 95,1)

58,1 (45,6 až 82,1)

Nestratifikovaná analýza
Poměr rizika (sunitinib vs IFN-

) 

0,5268

95% CI pro poměr rizika

(0,4316 až 0,6430)

p-hodnota

a

<0,0001

z dvoustranného log-rank testu

Přehled celkového přežití (OS) 

Sunitinib 

(n = 375)

IFN-

(n = 375)

U subjektu hodnocení není známo, zda zemřel 
[n (%)]

185 (49,3)

175 (46,7)

Sledovaný subjekt hodnocení zemřel [n (%)]

190 (50,7)

200 (53,3)

Celkové přežití (OS, týdny)
Kvartil (95% CI)
   25%

56,6 (48,7 až 68,4)

41,7 (32,6 až 51,6)

   50%

114,6 (100,1 až 142,9)

94,9 (77,7 až 117,0)

   75%

NA (NA až NA)

NA (NA až NA)

Nestratifikovaná analýza
Poměr rizika (sunitinib vs IFN-

) 

0,8209

95% CI pro poměr rizika

(0,6730 až 1,0013)

p-hodnota

a

0,0510

a

z dvoustranného log-rank testu

NA: není k dispozici (nedosaženo)

21

Na cytokiny refrakterní metastatický adenokarcinom ledviny (MRCC)
Fáze II studie přípravku SUTENT byla provedena u pacientů, kteří byli refrakterní k předchozí 
cytokinové léčbě interleukinem-2 nebo interferonem-

. Šedesát tři pacientů užívalo zahajovací dávku 

50 mg přípravku SUTENT perorálně jednou denně po dobu 4 po sobě jdoucích týdnů, následovaných 
2 týdny bez léčby tak, aby byl zachován úplný 6týdenní cyklus (režim 4/2). Primární hodnocenou 
proměnnou účinnosti byla míra objektivní odpovědi (Objective Response Rates = ORR) vycházející z 
kritérií hodnocení odpovědi u solidních tumorů (Response Evaluation Criteria in Solid Tumor =
RECIST).

V této studii byla míra objektivní odpovědi 36,5% (95% interval spolehlivosti: 24,7 – 49,6) a medián 
času do progrese (TTP) 37,7 týdnů (95% interval spolehlivosti: 24,0 - 46,4).

Potvrzující, otevřená, jednoramenná, multicentrická studie hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku 
SUTENT byla provedena u pacientů s MRCC, kteří byli refrakterní k předchozí cytokinové terapii. 
Sto šest pacientů užívalo minimálně jednu 50 mg dávku přípravku SUTENT v režimu 4/2.

Primární hodnocenou proměnnou účinnosti této studie byla míra objektivní odpovědi (ORR). 
Sekundární hodnocené proměnné zahrnovaly TTP, trvání odpovědi (duration of response = DR) a 
celkové přežití (overall survival = OS).

V této studii byla míra objektivní odpovědi 35,8 % (95% interval spolehlivosti: 26,8 – 47,5). Medián 
DR a OS nebyl zatím dosažen.

Pankreatické neuroendokrinní tumory (pNET)
Podpůrné nezaslepené multicentrické klinické hodnocení fáze 2 stanovilo účinnost a bezpečnost 
podávání sunitinibu 50 mg denně (v monoterapii) podle plánu 4/2 (4 týdny léčby, 2 týdny přestávky v 
léčbě) u pacientů s neresekovatelnými pNET. U kohorty 66 pacientů, kteří měli tumor z ostrůvkových 
buněk pankreatu, byla odpověď na léčbu 17% (primární cíl).

Hlavní multicentrické, mezinárodní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 
klinické hodnocení fáze 3 podání sunitinibu (v monoterapii) bylo provedeno u pacientů s 
neresekovatelnými pNET.

Pacienti museli mít zdokumentovanou progresi onemocnění podle RECIST kritérií během 
předcházejících 12 měsíců. Pacienti byli dále randomizováni (1:1) a užívali buď sunitinib v dávce 
37,5mg jednou denně bez plánované přestávky v terapii (n = 86), nebo placebo (n = 85).

Primárním cílem bylo porovnat délku přežití bez progrese onemocnění (progression-free survival-
PFS) u pacientů, kteří užívali sunitinib, oproti pacientům, kteří užívali placebo. Dalším cílem bylo 
porovnat celkové přežití (overall survival-OS), odpověď na léčbu (objective response rate-ORR), 
hodnocení léčby pacientem (patient-reported outcome-PRO) a bezpečnost užívání daného přípravku.

Demografické údaje mezi skupinou užívající sunitinib a skupinou užívající placebo byly srovnatelné. 
Navíc 49 % pacientů, kteří užívali sunitinib, mělo endokrinně nefunkční tumor, oproti 52 % pacientů, 
kteří užívali placebo. 92 % pacientů z obou skupin mělo jaterní metastázy.

Použití analog somatostatinu bylo v tomto klinickém hodnocení povoleno.

Celkově 66 % pacientů, kteří užívali sunitinib, podstoupilo dříve systémovou léčbu, ve srovnání se 72 
% pacientů, kteří užívali placebo. Navíc 24 % pacientů, kteří užívali sunitinib, podstoupilo léčbu 
analogy somatostatinu ve srovnání s 22 % pacientů, kteří užívali placebo.

Bylo pozorováno klinicky signifikantní zlepšení PFS dle hodnocení zkoušejících při užívání sunitinibu 
ve srovnání s placebem. Medián PFS byl 11,4 měsíců ve skupině, která užívala sunitinib, ve srovnání s 
5,5 měsíci ve skupině, která užívala placebo [hazard ratio (poměr rizika pro definovanou kohortu 
k průměrnému riziku populace): 0,418 (95% CI: 0,263, 0,662) p = 0,0001)]; podobné výsledky 

22

progrese onemocnění byly pozorovány, když hodnocení léčebné odpovědi bylo založeno na aplikaci 
RECIST kritérií na hodnocení velikosti tumoru zkoušejícími – viz tabulka 4. Míra rizika (Hazard 
Ratio) favorizující použití sunitinibu byla pozorována u všech podskupin podle hodnocených 
základních charakteristik včetně počtu předchozích systémových terapií. Celkově 29 pacientů v 
rameni sunitinib a 24 v rameni s placebem nepodstoupilo dříve žádnou systémovou léčbu; mezi těmito 
pacienty byla míra rizika (hazard ratio) pro PFS 0,365 (95% CI: 0,156, 0,857), p = 0,0156. Podobně u
57 pacientů v rameni se sunitinibem (28 pacientů s jednou předcházející systémovou léčbou a 29 
pacientů se dvěma nebo více předchozími systémovými léčbami) a 61 pacientů v rameni s placebem 
(25 pacientů s jednou předcházející systémovou léčbou a 36 pacientů se dvěma nebo více předchozími 
systémovými léčbami), bylo hazard ratio pro PFS 0,456 (95% CI: 0,264, 0,787), p = 0,0036.

Analýza senzitivity pro PFS byla vedena tam, kde byla progrese založena na hodnocení velikosti 
nádoru investigátory a kde všechny subjekty cenzorované z jiných důvodů než ukončení studie byly 
léčeny jako případy s PFS. Tato analýza poskytla konzervativní odhad/hodnocení léčebného účinku 
sunitinibu a podpořila primární analýzu, demonstrující míru rizika (hazard ratio) 0,507 (95% CI:
0,350, 0,733), p = 0,000193. Pivotní studie u pankreatických NET byla ukončena předčasně na 
doporučení nezávislé komise DMC (Drug Monitoring Committee) a primární cíl byl založen na 
hodnocení investigátorů, obojí mohlo ovlivnit odhadovaný léčebný efekt.

V zájmu vyřazení bias v hodnocení PFS zkoušejícími byla provedena zaslepená nezávislá centrální 
revize CT scanů, která podpořila hodnocení zkoušejících, jak ukazuje tabulka 4.

Tabulka 4 – Účinnost u pNET - výsledky studie fáze 3

Parametr účinnosti

SUTENT

(n = 86)

Placebo
(n = 85)

Míra rizika

(95% CI)

P-hodnota

Přežití bez známek progrese (PFS) 
podle hodnocení investigátorů
[medián, měsíce (95% CI)]

11,4

(7,4, 19,8)

5,5

(3,6, 7,4)

0,418

(0,263, 0,662) 0,0001

a

Přežití bez známek progrese (PFS) 
[medián, měsíce (95% CI)] podle 
hodnocení založeném na aplikaci 
RECIST kritérií na hodnocení 
velikosti tumoru investigátory 

12,6

(7,4, 16,9)

5,4

(3,5, 6,0)

0,401

(0,252, 0,640)

0,000066

a

Přežití bez známek progrese (PFS) 
[medián, měsíce (95% CI)] podle 
zaslepené nezávislé centrální revize 
hodnocení tumoru

12,6

(11,1, 20,6)

5,8

(3,8, 7,2)

0,315

(0,181, 0,546)

0,000015

a

Celkové přežití [5leté sledování]
[medián, měsíce (95% CI)]

38,6

(25,6, 56,4)

29,1

(16,4, 36,8)

0,730

(0,504, 1,057)

0,0940

a

Míra objektivní odpovědi 
[%, (95% CI)]

9,3

(3,2, 15,4)

0

NA

0,0066

b

CI=interval spolehlivosti, HR=poměr rizika, NA=není k dispozici

a

dvoustranný nestratifikovaný log-rank test

b

Fisher’s Exact test

23

Obrázek 1 – PFS analýza ve studii fáze 3 u pNET - Kaplan-Meier analýza

0

3

6

9

12

15

18

21

Time (Months)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P

ro

gr

es

si

o

F

re

e

 S

ur

vi

va

l P

ro

b

ab

ili

ty

 (

%

)

SUTENT (N=86)

 Median 11.4 months

Placebo (N=85)

 Median 5.5 months

Hazard Ratio = 0.42

95% CI (0.26 - 0.66)

p = 0.0001

86

52

34

20

15

4

2

SUTENT

85

42

20

9

2

2

2

Placebo

Number of subjects at risk

osa x = Čas (Měsíce); osa y = Pravděpodobnost přežití bez známek progrese (%);  ── Sutent (N=86) 
Medián 11,4 měsíců 
------ Placebo (N=85) Medián 5,5 měsíců; Poměr rizika = 0,42 95% CI (0,26 – 0,66) p = 0,0001
Počet subjektů s rizikem

Data pro celkové přežití v době ukončení studie [20,6 měsíců (95% interval spolehlivosti 20,6, medián 
nedosažen) pro rameno se sunitinibem oproti NR (nedosaženo) v ramenu s placebem (95% interval 
spolehlivosti 15,5, medián nedosažen) poměr rizika: 0,409 (95% interval spolehlivosti: 0,187, 0,894), 
p = 0,0204] nebyla konečná. V rameni sunitinibu bylo hlášeno 9 úmrtí, v rameni placeba 21 úmrtí.

Při progresi onemocnění byli pacienti odslepeni a pacientům ve skupině s placebem byla nabídnuta 
léčba sunitinibem v rozšířené open-label studii. V důsledku předčasného ukončení studie byla všem 
zbývajícím pacientům nabídnuta léčba sunitinibem v této rozšířené open-label studii. Celkově 59 z 85 
(69,4 %) pacientů z ramene s placebem přešlo do open-label studie se sunitinibem, která byla určená
pro pacienty po progresi onemocnění nebo pro pacienty, kteří po odslepení na konci studie, byli 
v rameni s placebem. Data celkového přežití pozorovaná po 5letém sledování v této rozšířené open-
label studii ukázala poměr rizika 0,730 (95% interval spolehlivosti 0,504, 1,057). 

Výsledky z European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire (EORTC QLQ-C30) ukázaly, že celková se zdravím související kvalita života a pět 
oblastí činností (fyzická, funkční, kognitivní, emocionální a společenská) byly u pacientů léčených 
sunitinibem zachována ve srovnání s placebem s limitovaným výskytem nežádoucích účinků.

U pacientů s progredujícím, pokročilým/metastatickým, dobře diferencovaným, neresektovatelným 
pNET byla provedena mezinárodní multicentrická jednoramenná otevřená studie fáze IV ke 
zhodnocení účinnosti a bezpečnosti sunitinibu.

Sto šest pacientů (kohorta 61 nepředléčených pacientů a kohorta  45 pacientů léčených v pozdějších 
liniích) podstoupilo léčbu perorálně podávaným sunitinibem v dávce 37,5 mg jednou denně dle režimu 
kontinuálního denního dávkování (CDD).

24

Medián PFS dle hodnocení zkoušejícího byl 13,2 měsíce a to jak v celkové populaci (95% CI: 10,9, 
16,7), tak v nepředléčené kohortě (95% CI: 7.4, 16.8) .

Pediatrická populace
Zkušenosti s používáním sunitinibu u pediatrických pacientů jsou omezené (viz bod 4.2 Pediatrická 
populace).

Byla provedena studie perorálně podávaného sunitinibu I. fáze s eskalací dávky u pediatrických a 
mladých dospělých pacientů (věk 2–21 let) s refrakterními solidními tumory, kdy většina z nich měla 
při zařazení mozkový tumor jako primární diagnózu. V první části studie byla pozorována dávku
limitující kardiotioxicita, a proto byla studie pozměněna, aby vyloučila pacienty s předchozí expozicí 
potenciálně kardiotoxickým terapiím (včetně antracyklinů) nebo ozařování srdce. V druhé části studie 
zahrnující pacienty s předchozí protinádorovou léčbou, ale bez rizikových faktorů pro srdeční toxicitu
byl sunitinib všeobecně dobře snášen a klinicky zvladatelný při dávce 15 mg/m

2

/den v režimu 4/2. 

Žádný ze subjektů hodnocení nedosáhl úplné odpovědi nebo částečné odpovědi. Stabilní onemocnění 
bylo pozorováno u 6 pacientů (17 %). Jeden pacient s GIST byl zařazen s úrovní dávky 15 mg/m

2

aniž by se prokázal jakýkoliv přínos. Pozorované nežádoucí účinky léku byly celkově podobné 
účinkům pozorovaným u dospělých (viz bod 4.8).

Populační analýza PK a PK/PD byla provedena v daném rozsahu s cílem extrapolovat cílové 
parametry PK a klíčové parametry bezpečnosti a účinnosti sunitinibu na pediatrické pacienty s GIST 
(věková skupina 6–17 let). Tato analýza byla založena na údajích shromážděných od dospělých 
s GIST nebo solidními tumory a od pediatrických pacientů se solidními tumory. Na základě 
modelačních analýz se neprokázalo, že mladší věk a menší velikost těla negativně ovlivňují odpověď 
na expozici sunitinibu v plazmě z hlediska bezpečnosti a účinnosti. Neukázalo se, že poměr přínosů a 
rizika sunitinibu je negativně ovlivněn mladším věkem nebo menší velikostí těla, ale je hlavně 
určován expozicí léku v plazmě.

Na základě výsledků simulace klinického hodnocení PK, bezpečnosti a účinnosti se předpovídá, že 
výchozí dávka přibližně 25 mg/m

2

/den v režimu 4/2 u pediatrických pacientů s GIST (věk 6–11 a 12–

17 let) zajistí srovnatelné expozice sunitinibu v plazmě a následně bezpečnost a účinnosti jako 
expozice u dospělých pacientů s GIST léčených 50 mg/den v režimu 4/2.

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s 
přípravkem SUTENT u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s gastrointestinálním 
stromálním tumorem (GIST), (viz bod 4.2 Pediatrická populace).

Evropská léková agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky 
studií s přípravkem SUTENT u všech podskupin pediatrické populace pro léčbu karcinomu ledviny a 
ledvinné pánvičky (s výjimkou nefroblastomu, nefroblastomatózy, sarkomu z jasných buněk, 
mezoblastického nádoru ledvin, renálního medulárního karcinomu a rabdomyosarkomu ledviny),
(informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Evropská léková agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky 
studií s přípravkem SUTENT u všech skupin pediatrické populace pro léčbu gastrických a 
pankreatických NET (s výjimkou neuroblastomu, neuroganglioblastomu, feochromocytomu),
(informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika látky sunitinib byla hodnocena u 135 zdravých dobrovolníků a u 266 pacientů se 
solidními tumory. Farmakokinetické parametry byly během testování podobné jak u zdravých 
dobrovolníků, tak u populace pacientů se všemi solidními tumory.

V dávkovacím rozmezí 25 až 100 mg rostly proporcionálně s dávkou jak plocha pod křivkou vývoje 
plazmatické koncentrace v čase (AUC), tak maximální koncentrace C

max

. Při opakovaném denním 

podávání se sunitinib akumuluje 3- až 4krát a jeho primární aktivní metabolit 7- až 10krát. 

25

Koncentrace sunitinibu v rovnovážném stavu a koncetrace jeho primárního aktivního metabolitu jsou 
dosaženy v průběhu 10-14 dní. 14. den je kombinovaná plazmatická koncentrace sunitinibu a jeho 
aktivního metabolitu 62,9 - 101 ng/ml, což je cílová koncentrace predikovaná z preklinických dat, 
která inhibuje fosforylační receptor in vitro a následně působí zastavení růstu nádoru či jeho redukci in 
vivo. Primární aktivní metabolit se podílí z 23-37 % na celkové expozici. Během testování režimů 
opakovaných denních podávání či opakovaných dávkovacích cyklů nebyly pozorovány žádné 
signifikantní změny ve farmakokinetice sunitinibu či jeho primárního aktivního metabolitu.

Absorpce
Po perorálním podání sunitinibu jsou maximální koncentrace (C

max

) pozorovány obecně mezi 6 – 12 

hodinami (T

max

) po podání.

Jídlo nemá žádný vliv na biologickou dostupnost sunitinibu.

Distribuce
Během studií in vitro vazba látky sunitinib a jeho primárního aktivního metabolitu na lidské 
plazmatické proteiny byla v in vitro vzorcích 95%, resp. 90% bez zjevné závislosti na koncentraci. 
Distribuční prostor sunitinibu (V

d

) byl velký – 2230 l, což ukazuje na distribuci do tkání.

Metabolické interakce
In vitro počítané hodnoty Ki pro všechny zkoušené isoformy cytochromuCYP (CYP1A2, CYP2A6, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5 a CYP4A9/11) prokázaly, 
že sunitinib a jeho primární aktivní metabolit pravděpodobně neindukují klinicky významnou měrou 
metabolismus jiných aktivních látek, které mohou být metabolizovány těmito enzymy.

Biotransformace
Sunitinib je primárně metabolizován izoformou cytochromu P450, CYP3A4, který vytváří jeho 
primární aktivní metabolit desethyl-sunitinib, který je dále metabolizován stejným izoenzymem.

Současnému podání sunitinibu se silnými CYP3A4 induktory či inhibitory by se mělo vyvarovat, 
neboť plazmatické hladiny sunitinibu mohou být alterovány (viz body 4.4 a 4.5).

Eliminace
Exkrece je primárně stolicí (61 %) s renální eliminací nezměněné aktivní látky a metabolitů 
představující 16 % podané dávky. V metabolickém profilu představoval sunitinib a jeho primární 
aktivní metabolit 91,5 %, 86,4 % a 73,8 % radioaktivity v plazmě, moči a ve stolici. Nevýznamné 
metabolity byly identifikovány v moči a stolici, ale obecně nebyly nalezeny v plazmě. Celková 
perorální clearance (CL/F) byla 34-62 l/hod. Po perorálním podání zdravým dobrovolníkům byl 
eliminační poločas sunitinibu a jeho primární aktivního desethyl-metabolitu přibližně 40 – 60 hodin a 
80 – 110 hodin.

Současné podávání s léčivými přípravky, jež jsou inhibitory BCRP
Sunitinib je v podmínkách in vitro substrátem efluxového transportéru BCRP. Ve studii A6181038 
současné podávání s gefitinibem, inhibitorem BCRP, nemělo klinicky významný účinek na C

max

, ani

AUC sunitinibu, ani celkového léčiva (sunitinib + metabolit) (viz bod 4.5). V této multicentrické 
otevřené studii fáze 1/2 byla zkoumána bezpečnost/snášenlivost, maximální tolerovaná dávka
a protinádorová aktivita sunitinibu v kombinaci s gefitinibem u subjektů s MRCC. Farmakokinetika
gefitinibu (250 mg denně) a sunitinibu (37,5 mg [kohorta 1, n = 4] nebo 50 mg [kohorta 2, n = 7]
denně v režimu 4 týdny s léčbou/2 týdny bez léčby) při současném podávání byla hodnocena jako 
sekundární cíl studie. Změny ve farmakokinetických parametrech sunitinibu neměly žádný klinický 
význam a nenaznačovaly žádné mezilékové interakce. Avšak vzhledem k relativně nízkému počtu 
subjektů (n = 7 + 4) a středně velké variabilitě mezi pacienty ve farmakokinetických parametrech je 
třeba při interpretacích farmakokinetických mezilékových interakcí zjištěných v této studii postupovat 
obezřetně.

26

Zvláštní populace
Jaterní poškození
Sunitinib a jeho primární metabolit jsou metabolizovány převážně v játrech. Systémové expozice 
jednorázové dávky sunitinibu byly u pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou jaterní funkce 
(stupeň A a B dle Childa-Pugha) v porovnání s pacienty s normální funkcí jater podobné. U pacientů 
se závažnou poruchou jaterní funkce stupně C dle Childa-Pugha nebyly studie s přípravkem SUTENT 
prováděny.

Ze studií s pacienty s karcinomem byli vyloučeni pacienti s ALT nebo AST >2,5 x ULN (horní 
hranice normálních hodnot), nebo > 5,0 x ULN v rámci jaterních metastáz.

Renální poškození
Analýza farmakokinetiky v populaci prokázala, že clearance sunitinibu (CL/F) nebyla ovlivněna
clearancí kreatininu v hodnoceném rozmezí (42 - 347 ml/min). Systémové expozice po jednotlivé
dávce sunitinibu byly u subjektů se závažným renálním poškozením (CLcr < 30 ml/min) v porovnání 
se subjekty s normální funkcí ledvin (CLcr > 80 ml/min) podobné. Ačkoliv sunitinib a jeho primární 
metabolit nebyly u subjektů s ESRD hemodialýzou eliminovány, celkové systémové expozice byly ve 
srovnání se subjekty s normální funkcí ledvin nižší o 47 % u sunitinibu a o 31 % u jeho primárního 
metabolitu.

Tělesná hmotnost, stav výkonnosti
Farmakokinetické analýzy populací na základě demografických dat ukazují, že není nutná úprava 
počáteční dávky dle tělesné hmotnosti či statutu výkonnosti dle Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG).

Pohlaví
Dostupná data ukazují, že ženy mohou mít asi o 30% nižší clearance sunitinibu (CL/F) než muži. 
Tento rozdíl však nutně nevyžaduje úpravy počátečních dávek.

Pediatrická populace
Zkušenosti s použitím sunitinibu u pediatrických pacientů jsou omezené (viz bod 4.2 Pediatrická 
populace). Byly dokončeny populační PK analýzy databáze souhrnných údajů od dospělých pacientů 
s GIST a solidními tumory a pediatrických pacientů se solidními tumory. Byly provedeny postupné 
modelační analýzy kovariát s cílem vyhodnotit vliv věku a velikosti těla (celková tělesná hmotnost 
nebo celková plocha těla) a rovněž dalších kovariát na důležité PK parametry sunitinibu a jeho 
aktivního metabolitu. Kromě testovaných kovariát týkajících se věku a velikosti těla byl významnou 
kovariátou pro clearance sunitinibu věk (čím mladší věk pediatrického pacienta, tím nižší clearance). 
Podobně byla významnou kovariátou pro clearance aktivního metabolitu i plocha tělesného povrchu
(čím nižší plocha povrchu těla, tím nižší clearance). Na základě konečných výsledků simulace 
modelového klinického hodnocení PK, když se vezmou v úvahu všechny vlivy kovariát, byla 
vyslovena předpověď, že dávka sunitinibu 25 mg/m

2

/den v režimu 4/2 u pediatrických pacientů (věk 

6–11 a 12–17 let) s GIST dosáhne srovnatelných expozic sunitinibu v plazmě jako expozice u 
dospělých pacientů s GIST léčených dávkou 50 mg/den v režimu 4/2.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

Ve studiích toxicity s opakovanou dávkou prováděných u opic a potkanů trvajících až 9 měsíců byly 
primárně zjištěnými cílovými orgány nežádoucího působení gastrointestinální trakt (zvracení a průjem 
u opic), nadledvinky (kortikální kongesce a/nebo krvácení u potkanů a opic, s nekrózou následovanou 
fibrózou u potkanů), hemolymfopoetický systém (hypocelularita kostní dřeně, a lymfoidní deplece 
thymu, sleziny a lymfatických uzlin), exokrinní pankreas (degranulace acinárních buněk s ojedinělou 
nekrózou buněk), slinné žlázy (acinární hypertrofie), kosti/klouby (ztluštění epifyzárních štěrbin), 
děloha (atrofie) a ovária (snížený folikulární vývoj). Všechny nálezy se vyskytly po klinicky 
významné plazmatické expozici sunitinibu. Navíc účinky pozorované v jiných studiích zahrnovaly 
prodloužení QTc intervalu, snížení LVEF a testikulární tubulární atrofii, nárůst mezangiálních buněk v 
ledvinách, krvácení v gastrointestinálním traktu a ústní sliznici, hypertrofii buněk adenohypofýzy. 
Změny na děloze (atrofie endometria) a na epifyzárních štěrbinách (ztluštění metafýzy nebo dysplazie 

27

chrupavky) jsou považovány za související s farmakologickým účinkem sunitinibu. Většina těchto 
nálezů byla reverzibilní po 2 až 6 týdnech bez léčby.

Genotoxicita
Genotoxický potenciál sunitinibu byl hodnocen in vitro in vivo. Při použití metabolické aktivace 
jater potkanů nebyl sunitinib mutagenní u bakterií. Sunitinib nevyvolal in vitro strukturální 
chromozomální aberace v lidských lymfocytech z periferní krve. Polyploidie (numerické 
chromozomální aberace) byla pozorována in vitro v lidských lymfocytech z periferní krve jak za 
přítomnosti, tak při absenci metabolické aktivace. Sunitinib nebyl klastogenní pro kostní dřeň potkanů 
in vivo. Účinek hlavního aktivního metabolitu na genetickou toxicitu nebyl hodnocen.

Kancerogenita
V jednoměsíční studii pro stanovení rozmezí perorální dávky (0, 10, 25, 75, nebo 200 mg/kg/den) za 
použití žaludeční sondy s režimem CDD u rasH2 transgenních myší byly při nejvyšších testovaných 
dávkách (200 mg/kg/den) pozorovány karcinom a hyperplázie Brunnerových žláz duodena.

Byla prováděna 6měsíční studie kancerogenity za použití žaludeční sondy s kontinuálním denním 
dávkováním (0, 8, 25, 75 [sníženo na 50] mg/kg/den) u rasH2 transgenních myší. Byly pozorovány 
gastroduodenální karcinomy, zvýšený výskyt hemangiosarkomů, a/nebo hyperplázie sliznice žaludku 
při dávkách ≥ 25 mg/kg/den podávaných po dobu 1 nebo 6 měsíců (≥ 7,3 x AUC pacientů 
s doporučenou denní dávkou - RDD).

Ve 2leté studii kancerogenity na potkanech (0, 0,33, 1, nebo 3 mg/kg/den) vedlo podání sunitinibu v 
28denních cyklech následované 7denní pauzou bez dávky ke zvýšení výskytu feochromocytomů a
hyperplázie dřeně nadledvin u samců potkanů dostávajících 3 mg/kg/den po dobu >1 roku (≥ 7,3 krát 
AUC pacientů s doporučenou denní dávkou - RDD). Karcinom Brunnerových žláz duodena se objevil 
při dávce ≥ 1 mg/kg/den u samic a při dávce 3 mg/kg/den u samců. Hyperplázie sliznice žaludku byla 
patrná při dávce 3 mg/kg/den u samců respektive se objevila při ≥ 0,9, 7,8 a 7,8 násobku AUC 
pacientů s doporučenou denní dávkou - RDD. Význam neoplastických zjištění pozorovaných u rasH2 
transgenních myší a ve studiích kancerogenity u potkanů při léčbě sunitinibem je nejasný.

Reprodukční a vývojové toxicity.
U samců nebo samic potkanů nebyly ve studiích reprodukční toxicity zaznamenány žádné nežádoucí 
účinky na fertilitu. Nicméně ve studiích toxicity s opakovanými dávkami prováděnými na potkanech a 
opicích byly pozorovány při klinicky významné systémové expozici účinky na fertilitu samic v 
podobě atrézie folikulů, degenerace žlutého tělíska, změn endometria v děloze a snížené hmotnosti 
dělohy a ovarií

.

Byl pozorován účinek na fertilitu samců potkanů v podobě tubulární atrofie ve 

varlatech, redukce spermií v nadvarlatech a koloidní deplece v prostatě a semenných váčcích při 
25násobku systémové expozice u člověka.

Embryo-fetální mortalita u potkanů se projevovala signifikantním snížením počtu živých plodů, 
zvýšeným počtem resorpcí, zvýšenou postimplantační ztrátou a celkovou ztrátou vrhu u 8 z 28 březích 
samic při 5,5násobku systémové expozice u člověka. U králíků se jednalo o snížení hmotnosti gravidní 
dělohy a snížení počtu živých plodů způsobené zvýšeným počtem resorpcí, zvýšenou postimplantační 
ztrátu a celkovou ztrátu vrhů u 4 ze 6 březích samic při 3násobku systémové expozice u člověka.
Léčba potkanů sunitinibem během organogeneze vedla k ovlivnění vývoje při ≥ 5 mg/kg/den, což se 
projevilo zvýšeným výskytem kosterních malformací plodu, převážně charakterizovaných jako 
opožděná osifikace hrudních/lumbálních obratlů; tyto účinky se vyskytly při 5,5násobku systémové
expozice u člověka. U králíků se ovlivnění vývoje projevilo zvýšenou incidencí rozštěpu rtu při 
plazmatické expozici přibližně srovnatelné s klinickou a rozštěpu rtu a rozštěpu patra při 2,7násobku 
systémové expozice u člověka.

Sunitinib (0,3, 1,0, 3,0 mg/kg/den) byl hodnocen ve studii pre-a postnatálního rozvoje u březích samic 
potkanů. Při dávce > 1 mg/kg/den došlo ke snížení tělesné hmotnosti samic během gestace a laktace, 
nicméně až do dávky 3 mg/kg/den (očekávaná expozice > 2,3 x AUC pacientů s doporučenou denní 
dávkou - RDD) nebyla pozorována žádná mateřská reprodukční toxicita. Snížené tělesné hmotnosti u 
potomků byly pozorovány během období před a po odstavení při dávce 3 mg/kg/den. Žádný rozvoj 

28

toxicity nebyl pozorován při dávce 1 mg/kg/den (přibližná expozice ≥ 0,9 x AUC pacientů 
s doporučenou denní dávkou).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

12,5 mg tvrdé tobolky
Obsah tobolky
Mannitol (E 421)
Sodná sůl kroskarmelózy
Povidon (K 25)
Magnesium-stearát

Obal tobolky
Želatina
Oxid titaničitý (E 171)
Červený oxid železitý (E 172)

Tiskařské barvivo
Šelak
Propylenglykol
Hydroxid sodný
Povidon (K 25)
Oxid titaničitý (E 171)

25 mg tvrdé tobolky
Obsah tobolky
Mannitol (E 421)
Sodná sůl kroskarmelózy
Povidon (K 25)
Magnesium-stearát

Obal tobolky
Želatina
Červený oxid železitý (E 172) 
Oxid titaničitý (E 171)
Žlutý oxid železitý (E 172)
Černý oxid železitý (E 172)

Tiskařské barvivo
Šelak
Propylenglykol
Hydroxid sodný
Povidon (K 25)
Oxid titaničitý (E 171)

37,5 mg tvrdé tobolky
Obsah tobolky
Mannitol (E 421)
Sodná sůl kroskarmelózy
Povidon (K 25)
Magnesium-stearát

29

Obal tobolky
Želatina
Oxid titaničitý (E 171)
Žlutý oxid železitý (E 172)

Tiskařské barvivo
Šelak
Propylenglykol
Hydroxid draselný
Černý oxid železitý (E 172)

50 mg tvrdé tobolky
Obsah tobolky
Mannitol (E 421)
Sodná sůl kroskarmelózy
Povidon (K 25)
Magnesium-stearát

Obal tobolky
Želatina
Oxid titaničitý (E 171)
Žlutý oxid železitý (E 172)
Červený oxid železitý (E 172)
Černý oxid železitý (E 172) 

Tiskařské barvivo
Šelak
Propylenglykol
Hydroxid sodný
Povidon (K 25)
Oxid titaničitý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

HDPE (high-density polyethylene) lahvičky s polypropylenovým uzávěrem, obsahují 30 tvrdých 
tobolek.

Poly(chlorotrifluoroethylen)/PVC perforovaný jednodávkový blistr s hliníkovou fólií potažený 
zatavenou lakovou vrstvou, obsahující 28 x 1 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

30

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich, Kent CT13 9NJ
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

SUTENT 12,5 mg tvrdé tobolky
EU/1/06/347/001
EU/1/06/347/004

SUTENT 25 mg tvrdé tobolky
EU/1/06/347/002
EU/1/06/347/005

SUTENT 37,5 mg tvrdé tobolky
EU/1/06/347/007
EU/1/06/347/008

SUTENT 50 mg tvrdé tobolky
EU/1/06/347/003
EU/1/06/347/006

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. července 2006
Datum posledního prodloužení registrace: 9. listopadu 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 
Evropské agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

.

31

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

32

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Pfizer Italia S.r.L.
Via del Commercio
Zona Industriale
IT-63100 Marino del Tronto

(Ascoli Piceno)

Itálie

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2).

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 
přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 
107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 
webovém portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2. registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

33

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

34

A. OZNAČENÍ NA OBALU

35

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL HDPE LAHVIČEK – 12,5 mg tobolky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 12,5 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas, odpovídající sunitinibum 12,5 mg 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tvrdých tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

36

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/347/001

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sutent 12,5 mg

37

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

HDPE lahvička – 12,5 mg tobolky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sutent 12,5 mg tvrdé tobolky
sunitinibum
Perorální podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

30 tobolek

6.

JINÉ

38

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL HDPE LAHVIČEK 25 mg tobolky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 25 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas, odpovídající sunitinibum 25 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tvrdých tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

39

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/347/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sutent 25 mg

40

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

HDPE lahvička – 25 mg tobolky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sutent 25 mg tvrdé tobolky
sunitinibum
Perorální podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

30 tobolek

6.

JINÉ

41

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL HDPE LAHVIČEK – 37,5 mg tobolky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 37,5 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas, odpovídající sunitinibum 37,5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tvrdých tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

42

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/347/007

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sutent 37,5 mg

43

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

HDPE lahvička – 37,5 mg tobolky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sutent 37,5 mg tvrdé tobolky
sunitinibum
Perorální podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

30 tobolek

6.

JINÉ

44

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL HDPE LAHVIČEK 50 mg tobolky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 50 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas, odpovídající sunitinibum 50 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 tvrdých tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

45

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/347/003

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sutent 50 mg

46

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

HDPE lahvička – 50 mg tobolky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sutent 50 mg tvrdé tobolky
sunitinibum
Perorální podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

30 tobolek

6.

JINÉ

47

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

BLISTR VNĚJŠÍ OBAL – 12,5 mg TOBOLKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 12,5 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas, odpovídající sunitinibum 12,5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

28 x 1 tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

48

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/347/004

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sutent 12,5 mg

49

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR – 12,5 mg TOBOLKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 12,5 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

PO
ÚT
ST
ČT

SO
NE

50

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

BLISTR VNĚJŠÍ OBAL – 25 mg TOBOLKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 25 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas, odpovídající sunitinibum 25 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

28 x 1 tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

51

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/347/005

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sutent 25 mg

52

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR – 25 mg TOBOLKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 25 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.

JINÉ

PO
ÚT
ST
ČT

SO
NE

53

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

BLISTR VNĚJŠÍ OBAL – 37,5 mg TOBOLKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 37,5 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas, odpovídající sunitinibum 37,5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

28 x 1 tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

54

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/347/008

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sutent 37.5 mg

55

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR – 37,5 mg TOBOLKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 37,5 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

PO
ÚT
ST
ČT

SO
NE

56

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

BLISTR VNĚJŠÍ OBAL – 50 mg TOBOLKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 50 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas, odpovídající sunitinibum 50 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

28 x 1 tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

57

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/347/006

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sutent 50 mg

58

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR – 50 mg TOBOLKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sutent 50 mg tvrdé tobolky
sunitinibum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.

JINÉ

PO
ÚT
ST
ČT

SO
NE

59

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

60

Příbalová informace: informace pro uživatele

SUTENT 12,5 mg tvrdé tobolky
SUTENT 37,5 mg tvrdé tobolky

SUTENT 25 mg tvrdé tobolky
SUTENT 50 mg tvrdé tobolky

sunitinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.

Co je přípravek Sutent a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sutent užívat

3.

Jak se přípravek Sutent užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Sutent uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Sutent a k čemu se používá

Sutent obsahuje léčivou látku sunitinib, což je inhibitor protein-tyrosinkináz. Je určený k léčbě
nádorového onemocnění. Omezuje aktivitu zvláštní skupiny bílkovin, o nichž je známo, že se podílejí 
na růstu a šíření nádorových buněk.

Sutent se používá k léčbě dospělých pacientů s následujícími typy nádoru:

-

Gastrointestinální stromální tumor (GIST), typ nádoru žaludku a střev po selhání léčby 
imatinibem (jiný lék k léčbě nádorů) nebo pokud nemůžete imatinib užívat.

-

Metastatický renální karcinom ledviny (MRCC), typ nádoru ledvin, který se šíří do ostatních 
částí těla.

-

Pankreatické neuroendokrinní nádory (pNET) (nádory z hormon produkujících buněk slinivky 
břišní), který se zvětšil nebo nemůže být odstraněn chirurgicky.

Pokud budete mít jakékoli otázky týkající se mechanismu účinku přípravku Sutent a toho, proč Vám 
byl předepsán, zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sutent užívat

Neužívejte přípravek Sutent:

-

jestliže jste alergický(á) na sunitinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

61

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Sutent se poraďte se svým lékařem:

-

Jestliže máte vysoký krevní tlak. Sutent může zvýšit krevní tlak. Váš lékař může během léčby
přípravkem Sutent kontrolovat Váš krevní tlak a bude-li třeba, můžete dostat léky ke snížení 
krevního tlaku.

-

Jestliže máte nebo jste měl(a) poruchy krve, problémy s krvácením nebo tvorbou podlitin.
Léčba přípravkem Sutent může vést ke zvýšenému riziku krvácení nebo ke změnám počtu 
některých krevních buněk, a tak způsobit anemii nebo ovlivnit srážlivost krve. Pokud užíváte 
warfarin nebo acenokumarol, léky na ředění krve pro předcházení srážení krve, může to 
představovat zvýšené riziko krvácení. Informujte svého lékaře o jakémkoliv krvácení, které jste 
měl(a) během léčby přípravkem Sutent.

-

Jestliže máte problémy se srdcem. Sutent může způsobit problémy se srdcem. Sdělte svému 
lékaři, jestliže se cítíte velmi unaven(a), máte zkrácený dech nebo Vám otékají nohy a kotníky.

-

Jestliže máte abnormální změny srdečního rytmu. Sutent může způsobit abnormality Vašeho 
srdečního rytmu. K hodnocení těchto problémů si Váš lékař opatří v průběhu léčby přípravkem 
Sutent srdeční záznamy EKG. Sdělte svému lékaři, jestliže během užívání přípravku Sutent 
pociťujete závratě, mdloby nebo nadměrné bušení srdce.

-

Jestliže jste měl(a) v nedávné době problém se srážlivostí krve v žilách a/nebo arteriích 
(typ krevních cév), včetně mrtvice, srdečního infarktu, embolie nebo trombózy. 
Informujte 
okamžitě svého lékaře, pokud máte během léčby přípravkem Sutent příznaky, jako jsou bolest 
na hrudi nebo tlak, bolest v rukou, zádech, krku nebo čelisti, zkrácení dechu, sníženou citlivost 
nebo slabost na jedné straně těla, obtíže s mluvením, bolest hlavy nebo závrať.

-

Jestliže máte nebo jste měl(a) poškození nejmenších krevních cév nazývané trombotická
mikroangiopatie (TMA). 
Sdělte svému lékaři, jestliže u Vás dojde k rozvoji horečky, únavy, 
vyčerpanosti, tvorbě podlitin, krvácení, otokům, zmatenosti, ztrátě zraku a záchvatům.

-

Jestliže máte problémy se štítnou žlázou. Sutent může způsobit problémy se štítnou žlázou. 
Sdělte svému lékaři, pokud během užívání přípravku Sutent pozorujete, že se snadno unavíte, 
vnímáte chlad více než ostatní lidé nebo máte hlubší hlas. Před zahájením léčby přípravkem 
Sutent a pravidelně během léčby by Vám měla být provedena kontrola funkce štítné žlázy. 
Pokud Vaše štítná žláza neprodukuje dostatečné množství tyroidního hormonu, můžete být 
léčen(a) náhradním tyroidním hormonem.

-

Jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění slinivky břišní nebo žlučníku. Sdělte svému 
lékaři, pokud se u Vás rozvinou jakékoliv z následujících známek nebo příznaků: bolest v 
oblasti žaludku (horní oblast břicha), pocit na zvracení, zvracení a horečka. Tyto stavy mohou 
být způsobeny zánětem slinivky břišní nebo žlučníku.

-

Jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s játry. Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás během 
léčby přípravkem Sutent rozvinou některé z následujících známek a příznaků jaterních 
problémů: svědění, žluté zbarvení očí nebo kůže, tmavá moč a bolestivost nebo nepříjemný 
pocit v pravé horní oblasti břicha. Váš lékař by Vám měl provést krevní testy kvůli kontrole 
funkce jater před zahájením a v průběhu léčby přípravkem Sutent a pokud je to z lékařského 
hlediska potřebné.

-

Jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s ledvinami. Váš lékař bude sledovat funkci Vašich 
ledvin.

62

-

Jestliže podstupujete nebo jste nedávno podstoupil(a) chirurgický zákrok. Sutent může mít 
vliv na hojení. Před operací se obvykle přípravek Sutent přestává užívat. Váš lékař rozhodne, 
kdy začnete přípravek Sutent užívat znovu.

-

Předtím, než zahájíte léčbu přípravkem Sutent, Vám může být doporučena zubní 
prohlídka.

-

sdělte svému lékaři okamžitě, pokud máte nebo jste měl(a) bolest v ústní dutině, bolest zubů 
a/nebo čelisti, otok nebo otlaky v ústech, sníženou citlivost nebo pocit tíhy v čelisti, ztrátu zubu.

-

pokud potřebujete podstoupit invazivní zubní léčbu nebo zubní chirurgický zákrok, sdělte 
svému zubnímu lékaři, že jste léčen(a) přípravkem Sutent, zejména pokud ještě užíváte nebo 
jste užíval(a) bisfosfonáty podávané nitrožilně. Bisfosfonáty jsou léky užívané k prevenci 
kostních komplikací, které mohou být podávány z jiných lékařských důvodů.

-

Jestliže máte nebo jste měl(a) poruchy kůže a podkožní tkáně. Během období, kdy užíváte 
přípravek, se může objevit "pyoderma gangrenosum" (bolestivé hnisavé vřídky na kůži) nebo 
„nekrotizující fasciitida“ (rychle se šířící infekce kůže/měkké tkáně, která může být život 
ohrožující). Tento nežádoucí účinek obvykle vymizí po ukončení užívání sunitinibu. Při užívání 
sunitinibu byly hlášeny závažné kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická 
epidermální nekrolýza, erythema multiforme), které se zpočátku projevují jako červené tečky
nebo kruhovité skvrny často s puchýřem uprostřed. Vyrážka se může rozvinout do rozšíření
puchýřů nebo olupování kůže a může být život ohrožující. Jestliže u Vás dojde k rozvoji 
vyrážky nebo uvedených kožních příznaků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

-

Jestliže máte nebo jste měl(a) záchvaty. Upozorněte svého lékaře co nejdříve, pokud máte 
vysoký krevní tlak, bolest hlavy, ztrátu vidění.

-

Jestliže máte cukrovku. Hladinu cukru v krvi je třeba u pacientů s cukrovkou pravidelně 
kontrolovat, aby bylo možno stanovit, zda je dávkování antidiabetika třeba upravit,
a minimalizovat tak riziko hypoglykemie.

Děti a dospívající

Sutent není doporučen u osob mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Sutent

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivňovat koncentrace přípravku Sutent ve Vašem organismu. Měl(a) byste 
informovat svého lékaře, jestliže užíváte léky, které obsahují následující léčivé látky:

-

ketokonazol, itrakonazol – používané k léčbě plísňových infekcí

-

erythromycin, klarithromycin, rifampicin – užívané k léčbě infekcí

-

ritonavir – užívaný k léčbě HIV

-

dexamethazon – kortikosteroid užívaný pro různé stavy (jako alergie/ poruchy dýchání nebo 
poruchy kůže)

-

fenytoin, karbamazepin, fenobarbital – užívané k léčbě epilepsie a jiných neurologických 
onemocnění

-

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) – užívané k léčbě 
depresí a úzkosti

Přípravek Sutent s jídlem a pitím

Během užívání přípravku Sutent byste se měl(a) vyhnout pití grapefruitové šťávy.

63

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ženy, které mohou otěhotnět, musí během léčby přípravkem Sutent užívat spolehlivou metodu 
antikoncepce.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Během léčby přípravkem Sutent byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se u Vás objeví závratě nebo pokud se budete cítit nezvykle unavený(á), věnujte zvláštní 
pozornost při řízení vozidel a obsluze strojů.

3.

Jak se přípravek Sutent užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem.

Váš lékař Vám předepíše dávku, která je pro Vás nejvhodnější v závislosti na typu nádoru, který je 
léčen. Při léčbě GIST nebo MRCC je obvyklá dávka 50 mg denně po dobu 28 dnů (4 týdny) 
s následným přerušením léčby na dobu 14 dnů (2 týdnů bez léku), což představuje 6týdenní léčebné
cykly. Při léčbě pNET je obvyklá dávka 37,5 mg jednou denně bez přerušení léčby.

Váš lékař stanoví, jakou jednotlivou dávku léčiva budete potřebovat, a zda a kdy bude třeba ukončit 
léčbu přípravkem Sutent.

Přípravek Sutent může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sutent, než jste měl(a)

Pokud náhodně užijete příliš mnoho tobolek, informujte o tom ihned svého lékaře. Budete možná 
potřebovat lékařskou péči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sutent

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Je nutné okamžitě informovat svého lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných 
nežádoucích účinků (viz rovněž Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sutent 
užívat
):

Problémy se srdcem. Sdělte svému lékaři, jestliže se cítíte velmi unaven(a), máte zkrácený dech nebo 
Vám otékají nohy a kotníky. Mohlo by se jednat o příznaky srdečních problémů, včetně srdečního
selhání a poškození srdečního svalu (kardiomyopatie).

64

Plicní nebo dýchací obtíže. Sdělte svému lékaři, jestliže se u Vás rozvine kašel, bolest na hrudi, náhlý 
nástup dechové nedostatečnosti nebo vykašlávání krve. Mohlo by se jednat o příznaky takzvané plicní 
embolie, ke které dochází, když se do plic dostane krevní sraženina.

Onemocnění ledvin. Sdělte svému lékaři, pokud došlo ke změně frekvence nebo k nedostatečnému 
močení, což může být známkou selhání ledvin.

Krvácení. Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás během léčby přípravkem Sutent objeví kterýkoliv 
z následujících příznaků nebo vážné potíže s krvácením: bolest, oteklý žaludek (břicho), zvracení 
s příměsí krve, černá mazlavá stolice, krev v moči, bolest hlavy nebo změny Vašich mentálních funkcí,
vykašlávání krve nebo krvavých hlenů z plic nebo dýchacích cest.

Destrukce (rozpad) nádorů vedoucí k proděravění střev. Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás 
objeví silné bolesti břicha, horečka, pocit na zvracení, zvracení, krev ve stolici nebo změny stavu 
střev.

Další nežádoucí účinky přípravku Sutent mohou zahrnovat:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob
-

Snížení počtu krevních destiček, červených krvinek a/nebo neutrofilů (typ bílých krvinek).

-

Dušnost.

-

Vysoký krevní tlak.

-

Mimořádná únava, ztráta síly.

-

Otok způsobený tekutinou pod kůží a kolem očí, hluboký alergický výsev.

-

Bolest/podráždění v dutině ústní, vředy či zánět či suchost úst, poruchy chuti, žaludeční 
nevolnost, pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, bolesti/otékání břicha, ztráta/snížení chuti 
k jídlu.

-

Snížená činnost štítné žlázy (hypotyreóza).

-

Závrať.

-

Bolest hlavy.

-

Krvácení z nosu.

-

Bolest zad, bolest kloubů.

-

Bolest paží a nohou.

-

Zežloutnutí kůže/změna zbarvení kůže, zvýšená pigmentace kůže, změna barvy vlasů, vyrážka 
na dlaních a chodidlech, vyrážka, suchá pokožka.

-

Kašel.

-

Horečka.

-

Obtíže s usínáním.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob
-

Krevní sraženiny v cévách.

-

Nedostatečné krevní zásobení srdečního svalu v důsledku ucpání nebo zúžení věnčitých tepen.

-

Bolest na hrudi.

-

Snížené množství krve přečerpané srdcem.

-

Zadržování tekutin včetně v oblasti plic.

-

Infekce.

-

Snížená hladina cukru v krvi. Pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv známky a příznaky snížené 
hladiny cukru v krvi: Informujte svého lékaře co nejdříve, jakmile se u Vás objeví únava, bušení 
srdce, pocení, hlad a ztráta vědomí.

-

Úbytek bílkovin v moči někdy vedoucí až k otokům.

-

Příznaky podobné chřipce.

-

Abnormální krevní testy včetně enzymů slinivky břišní a jaterních enzymů.

-

Vysoká hladina kyseliny močové v krvi.

-

Hemoroidy, bolest konečníku, krvácení z dásní, potíže při polykání nebo neschopnost polykat.

-

Bolestivé nebo pálivé pocity na jazyku, zánět výstelky trávicího traktu, zvýšená plynatost 
v žaludku nebo střevech.

-

Váhový úbytek.

65

-

Muskuloskeletální bolest (bolest svalů a kostí), ochablost svalů, svalová únava, bolest svalů, 
svalové stahy.

-

Suchost v nose, ucpaný nos.

-

Zvýšená tvorba slz.

-

Abnormální citlivost kůže, suchá kůže, svědění, tvorba kožních šupin a zánět kůže, puchýře, 
akné, změna barvy nehtů, vypadávání vlasů.

-

Neobvyklé pocity v končetinách.

-

Abnormální snížení/zvýšení citlivosti, zejména na dotyk.

-

Pálení žáhy.

-

Dehydratace.

-

Návaly horka.

-

Neobvyklé zbarvení moče.

-

Deprese.

-

Třesavka.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
-

Život ohrožující infekce měkkých tkání, včetně oblasti v okolí konečníku a genitálu. Okamžitě 
informujte lékaře, pokud se objeví příznaky infekce v okolí poranění na kůži, včetně horečky, 
bolesti, zarudnutí, otoku nebo výtoku hnisu nebo krve.

-

Mozková příhoda.

-

Srdeční záchvat (infarkt) způsobený přerušením nebo snížením krevního zásobení srdce.

-

Změny v elektrické aktivitě srdce či poruchy srdečního rytmu.

-

Tekutina okolo srdce (perikardiální výpotek).

-

Jaterní selhání.

-

Bolest žaludku (břicha) způsobená zánětem slinivky břišní.

-

Rozpad tkáně nádoru vedoucí k proděravění střeva (perforace).

-

Zánět (otok a zarudnutí) žlučníku se žlučovými kameny nebo bez nich.

-

Abnormální spojení jedné tělní dutiny s jinou tělní dutinou či s povrchem kůže (tvorba píštělí).

-

Bolest v ústní dutině, bolest zubů a/nebo čelisti, otok nebo vředy v ústech, snížená citlivost nebo 
pocit tíhy v čelisti, ztráta zubu. Mohly by to být známky a příznaky poškození čelistní kosti 
(osteonekróza). Sdělte svému lékaři a zubnímu lékaři ihned, pokud jste něco z toho 
zaznamenal(a).

-

Nadměrná tvorba hormonů štítné žlázy, které zvyšují množství energie, jež organismus vydává 
v klidovém stavu.

-

Problémy s hojením po chirurgickém zákroku.

-

Zvýšená hladina enzymu ze svalů (kreatinfosfokinázy).

-

Nepřiměřená a nadměrná reakce na alergeny.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob

-

Závažné reakce na kůži nebo sliznicích (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza, erythema multiforme).

-

Syndrom lýzy tumoru sestává z řady metabolických komplikací, které se mohou objevit během 
léčby nádoru. Tyto komplikace jsou způsobeny rozpadem umírajících buněk nádoru a mohou se 
projevit následujícími příznaky: pocit na zvracení, dušnost, nepravidelný srdeční tep, křeče ve 
svalech, záchvaty, kalná moč a únava spojená s abnormálními výsledky laboratorních testů 
(vysoké hladiny draslíku, kyseliny močové a fosforu a nízké hladiny vápníku v krvi), které 
mohou vést ke změnám funkce ledvin a akutnímu selhání ledvin.

-

Abnormální rozpad svalové tkáně vedoucí k postižení funkce ledvin (rabdomyolýza).

-

Abnormální změny na mozku, které mohou způsobovat určitou skupinu příznaků, včetně bolesti 
hlavy, zmatenosti, záchvatů a ztráty zraku (reverzibilní syndrom okcipitální leukoencefalopatie).

-

Bolestivé vřídky na kůži (pyoderma gangrenosum).

-

Zánět jater (hepatitida).

-

Zánět štítné žlázy.

-

Poškození nejmenších krevních cév nazývané trombotická mikroangiopatie (TMA).

66

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků 
uvedeného v

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Sutent uchovávat

-

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

-

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, lahvičce a 
fólii blistru za „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce.

-

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

-

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že obal je poškozený nebo vykazuje známky 
porušení.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Sutent obsahuje

SUTENT 12,5 mg tvrdé tobolky

Léčivou látkou je sunitinibum. Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající sunitinibum 
12,5 mg.

Dalšími složkami jsou:

-

Obsah tobolky: mannitol (E421), sodná sůl kroskarmelózy, povidon (K 25) a magnesium-
stearát.

-

Obal tobolky: želatina, červený oxid železitý (E172) a oxid titaničitý (E171).

-

Potisk: obsahuje šelak, propylenglykol, hydroxid sodný, povidon (K 25) a oxid titaničitý 

           (E171).

SUTENT 25 mg tvrdé tobolky

Léčivou látkou je sunitinibum. Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající sunitinibum 
25 mg.

Dalšími složkami jsou:

-

Obsah tobolky: mannitol, sodná sůl kroskarmelózy, povidon (K 25) a magnesium-stearát.

-

Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý 
(E172), černý oxid železitý (E172).

-

Potisk: šelak, propylenglykol, hydroxid sodný, povidon (K 25) a oxid titaničitý (E171).

SUTENT 37,5 mg tvrdé tobolky

Léčivou látkou je sunitinibum. Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající sunitinibum 
37,5 mg.

67

Dalšími složkami jsou:

-

Obsah tobolky: mannitol, sodná sůl kroskarmelózy, povidon (K 25) a magnesium-stearát.

-

Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172).

-

Potisk: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný, černý oxid železitý (E172).

SUTENT 50 mg tvrdé tobolky

Léčivou látkou je sunitinibum. Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající sunitinibum 
50 mg.

Dalšími složkami jsou:

-

Obsah tobolky: mannitol, sodná sůl kroskarmelózy, povidon (K-25) a magnesium-stearát.

-

Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý 
(E172) a černý oxid železitý (E172).

-

Potisk: šelak, propylenglykol, hydroxid sodný, povidon (K 25) a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Sutent vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Sutent 12,5 mg je dodáván jako tvrdé želatinové tobolky s oranžovým víčkem a oranžovým 
tělem s bílým potiskem “Pfizer” na víčku a “STN 12,5 mg” na těle tobolky, obsahuje žlutý až 
oranžový granulát.

Přípravek Sutent 25 mg je dodáván jako tvrdé želatinové tobolky s karamelovým víčkem a oranžovým 
tělem s bílým potiskem “Pfizer” na víčku a “STN 25 mg” na těle tobolky, obsahuje žlutý až oranžový 
granulát.

Přípravek Sutent 37,5 mg je dodáván jako tvrdé želatinové tobolky se žlutým víčkem a žlutým tělem 
s černým potiskem “Pfizer” na víčku a “STN 37,5 mg” na těle tobolky, obsahuje žlutý až oranžový 
granulát.

Přípravek Sutent 50 mg je dodáván jako tvrdé želatinové tobolky s karamelovým víčkem a 
karamelovým tělem s bílým potiskem “Pfizer” na víčku a “STN 50 mg” na těle tobolky, obsahuje 
žlutý až oranžový granulát.

Je dostupný v plastových lahvičkách obsahujících 30 tobolek a v perforovaných jednodávkových 
blistrech obsahujících 28 x 1 tobolku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich, Kent CT13 9NJ
Velká Británie

Výrobce

Pfizer Italia S.r.L.
Via del Commercio – Zona Industriale
63100 Marino del Tronto (Ascoli Piceno)
Itálie

68

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique / België /Belgien
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. + 370 52 51 4000

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България
Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika
Pfizer PFE, spol. s r.o.  
Tel.: +420 283 004 111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: +36-1-488-37-00

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00

Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.
Tel. +356 21220174

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland
Pfizer BV
Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal 
Tel.: +372 666 7500

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα
Pfizer Ελλάς A.E.
Τ

λ:   +30 210 6785 800

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

España
Pfizer, S.L.
Tél: +34 91 490 99 00

Polska
Pfizer Polska Sp.z.o.o
Tel.:+48 22 335 61 00

France
Pfizer 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda
Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777

România
Pfizer Romania S.R.L.
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland
Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel.:+ 421 2 3355 5500

Italia
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

69

Kύπρος
Pfizer Ελλάς A.E.(Cyprus Branch)
Tηλ.:+ 357 22 817690

Sverige 
Pfizer Innovations AB
Tel: +46 (0)8  550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom
Pfizer Limited,
Tel: +44 (0) 1304 616161

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

.

Recenze

Recenze produktu SUTENT 12,5 MG 30X12.5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu SUTENT 12,5 MG 30X12.5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám