Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

SUSTIVA 200 MG 90X200MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25862

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Kód výrobku: 25862
Kód EAN:
Kód SÚKL: 27691
Držitel rozhodnutí: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Lékař Vám předepsal Sustiva, protože jste infikován(a) virem HIV. Sustiva užívaný v kombinaci s jinými antiretrovirovými přípravky snižuje množství tohoto viru v krvi.

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV  PŘÍPRAVKU 

 

SUSTIVA 50 mg tvrdé tobolky 

SUSTIVA 100 mg tvrdé tobolky 

SUSTIVA 200 mg tvrdé tobolky 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ  A KVANTITATIVNÍ  SLOŽENÍ 

 

SUSTIVA 50 mg tvrdé tobolky 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje efavirenzum 50 mg. 

 

Pomocná látka se známým účinkem 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 28,5 mg laktózy ve formě monohydrátu. 

 

SUSTIVA 100 mg tvrdé tobolky 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje efavirenzum 100 mg. 

 

Pomocná látka se známým účinkem 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 57,0 mg laktózy ve formě monohydrátu. 

 

SUSTIVA 200 mg tvrdé tobolky 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje um 200 mg. 

 

Pomocná látka se známým účinkem 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 114 mg laktózy ve formě monohydrátu. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tvrdá tobolka 

 

SUSTIVA 50 mg tvrdé tobolky 

Tmavožluto-bílá, potištěná "SUSTIVA" na tmavožlutém víčku a "50 mg" na bílém těle. 

 

SUSTIVA 100 mg tvrdé tobolky 

Bílá, potištěná "efavirenz" na těle a "100 mg" na víčku. 

 

SUSTIVA 200 mg tvrdé tobolky 

Tmavě žlutá, potištěná "SUSTIVA"  na těle a "200 mg" na víčku. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Přípravek SUSTIVA je indikován ke kombinované antivirové léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve 

věku 3 měsíce a starších s tělesnou hmotností alespoň 3,5 kg, infikovaných virem lidské 

imunodeficience (HIV-1). 

 

Přípravek SUSTIVA dosud nebyl dostatečně hodnocen u pacientů v pokročilém stádiu onemocnění 

HIV, tedy u pacientů s počtem buněk CD4 < 50 buněk/mm

3

 nebo po selhání léčebných režimů 

využívajících inhibitory proteáz (PI). I když nebyla pozorována zkřížená rezistence efavirenzu s PI, 

není v současnosti k dispozici dostatek údajů o účinnosti následného použití kombinované terapie 

založené na použití PI po selhání léčebných režimů, při nichž byl použit přípravek SUSTIVA. 

 

Přehled klinických a farmakodynamických informací: viz bod 5.1. 

 

Dávkování 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Terapie musí být zahájena lékařem se zkušenostmi s léčbou infekce HIV. 

 

Dávkování 

 

Efavirenz je nutno podávat v kombinaci s jinými antiretrovirovými přípravky (viz bod 4.5). 

 

Aby pacienti lépe snášeli neurologické nežádoucí účinky, doporučuje se užívat přípravek před spaním 

(viz bod 4.8). 

 

Dospělí:  

 

Doporučená dávka přípravku efavirenz v kombinaci s inhibitory reverzní transkriptázy na bázi 

nukleosidových analogů (nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor, NRTI) s nebo bez PI (viz 

bod 4.5) je 600 mg per os jednou denně. 

 

Úprava dávky:  

 

Pokud se přípravek efavirenz podává současně s vorikonazolem, musí se udržovací dávka 

vorikonazolu zvýšit na 400 mg každých 12 hodin a dávka přípravku efavirenz se musí snížit o 

50%, t.j. na 300 mg jednou denně. Pokud je léčba vorikonazolem ukončena, musí se efavirenz začít 

podávat v původním dávkování (viz bod 4.5). 

 

Pokud se přípravek efavirenzpodává současně s rifampicinem pacientům vážícím 50 kg nebo více, je 

možno zvážit zvýšení dávky přípravku efavirenzna 800 mg/den (viz bod 4.5). 

 

Pediatrická populace (3 měsíce až 17 let): 

 

Doporučená dávka přípravku efavirenz efavirenzv kombinaci s PI a/nebo NRTI u pacientů ve věku od 

3 měsíců do 17 let je uvedena v tabulce 1. Neporušené tvrdé tobolky efavirenz lze podávat pouze 

dětem, které dokáží tvrdé tobolky spolehlivě spolknout.  

 

 

 

Tabulka 1: Dětské dávky podávané jednou denně* 

 

Tělesná hmotnost (kg) 

Dávka přípravku  

efavirenz (mg) 

Počet tobolek nebo tablet a 

síla dávky k podání 

3,5 až < 5 

100 

jedna 100 mg tobolka  

5 až < 7,5 

150 

jedna 100 mg tobolka + jedna 

50 mg tobolka  

7,5 až < 15 

200 

jedna 200 mg tobolka  

15 až < 20 

250 

jedna 200 mg tobolka + jedna 

50 mg tobolka  

20 až < 25 

300 

tři 100 mg tobolky   

25 až < 32,5 

350 

tři 100 mg tobolky + jedna 

50 mg tobolka  

32,5 až < 40 

400 

dvě 200 mg tobolky  

≥ 40 

600 

jedna 600 mg tobolka NEBO tři 

200 mg tobolky   

*Pro informace o biologické dostupnosti obsahu tobolky po smísení s jídlem viz bod 5.2. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

 

Porucha funkce ledvin 

 

Farmakokinetika efavirenzu nebyla u pacientů s nedostatečností ledvin hodnocena; nicméně do moči 

se v nezměněné formě vylučuje méně než 1% dávky efavirenzu, takže vliv poruchy funkce ledvin na 

eliminaci  efavirenzu by měl být minimální (viz bod 4.4). 

 

Porucha funkce jater 

 

Pacienti s lehkou poruchou jater mohou být léčeni běžně doporučovanou dávkou efavirenzu. Pacienti 

musí být pečlivě sledováni, zda se u nich nevyskytnou nežádoucí účinky závislé na dávce, zvláště 

neurologické příznaky (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Pediatrická populace 

 

Bezpečnost a účinnost efavirenzu u dětí mladších 3 než měsíce nebo s tělesnou hmotností do 3,5 kg 

nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 

 

Způsob podání 

 

Doporučuje se, užívat efavirenz na lačný žaludek. Zvýšená koncentrace efavirenzu pozorovaná po 

podání efavirenzu s jídlem, může vést ke zvýšení četnosti nežádoucích účinků (viz bod 4.4 a 5.2). 

 

Pacienti, kteří nemohou polykat 

 

Vysypání tobolky: u pacientů ve věku minimálně  3 měsíce a s tělesnou hmotností minimálně 3,5 kg, 

kteří nemohou spolknout tobolky, může být obsah tobolky podán s malým množstvím jídla, a to 

metodou vysypání obsahu tobolky do jídla (návod viz bod 6.6). Po dobu 2 hodin po podání přípravku 

eflavirenz nesmí být konzumováno žádné další jídlo. 

 

 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v 

bodě 6.1. 

 

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (třída C Child-Pughovy klasifikace) (viz bod 5.2). 

 

Současné podávání s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, triazolamem, pimozidem, 

bepridilem nebo námelovými alkaloidy  (např. ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin a 

methylergometrin), protože kompetice efavirenzu o CYP3A4 by mohla vést k inhibici metabolizmu 

a případným závažným a/nebo život ohrožujícím nežádoucím účinkům (například poruchy srdečního 

rytmu, prodloužení sedace nebo deprese dechové funkce) (viz bod 4.5). 

 

Bylinné  přípravky obsahující třezalku (Hypericum perforatum) kvůli riziku snížených plazmatických 

koncentrací a snížených klinických účinků efavirenzu (viz bod 4.5). 

 

Pacienti s: 

-  rodinnou anamnézou náhlého úmrtí nebo kongenitálním prodloužením QTc intervalu na 

elektrokardiogramu nebo s jinými klinickými stavy, u kterých je známo, že prodlužují QTc 

interval. 

-  anamnézou symptomatických srdečních arytmií nebo s klinicky relevantní bradykardií nebo 

s kongestivním srdečním selháním doprovázeným snížením ejekční frakce levé srdeční 

komory. 

-  závažnou poruchou rovnováhy elektrolytů, např. hypokalemie nebo hypomagnesemie. 

 

Pacienti užívající léčivé přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QTc interval (proarytmika). 

Mezi tyto léčivé přípravky patří: 

-  antiarytmika tříd IA a III,  

-  neuroleptika, antidepresiva, 

-  určitá antibiotika včetně některých látek z následujících tříd: makrolidy, fluorochinoliny, 

imidazolová a triazolová antimykotika,  

-  určitá nesedativní antihistaminika (terfenadin, astemizol), 

-  cisaprid, 

-  flekainid, 

-  určitá antimalarika, 

-  methadon. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při léčbě infekce HIV se efavirenz nesmí používat samostatně ani se nesmí přidávat jako jediný další 

přípravek k selhávajícímu léčebnému režimu. Dochází rychle ke vzniku rezistence viru, pokud se 

efavirenz podává jako monoterapie. Při volbě nového antiretrovirového přípravku (antiretrovirových 

přípravků), podávaného v kombinaci s efavirenzem, je nutno vzít v úvahu možnost zkřížené rezistence 

viru (viz bod 5.1). 

 

Současné podávání efavirenzu s tabletovou fixní kombinací obsahující efavirenz, emtricitabin a 

tenofovir-disoproxil-fumarát, se nedoporučuje, pokud není potřebné pro úpravu dávky (například 

s rifampicinem). 

 

Současné užívání výtažků z Ginkgo biloba se nedoporučuje (viz bod 4.5). 

 

Při předepisování léčivých přípravků současně s přípravkem efavirenzse lékař musí seznámit 

s příslušným Souhrnem údajů o přípravku. 

 

Ačkoli bylo u efektivní virové suprese antiretrovirovou terapií prokázáno postupné snížení rizika 

sexuálního přenosu, reziduální riziko nemůže být vyloučeno. Měla by být přijata opatření k zabránění 

přenosu v souladu s národními pokyny. 

 

Jestliže se pro podezření na nesnášenlivost vysadí z kombinovaného léčebného režimu některý 

antiretrovirový léčivý přípravek, je třeba pečlivě zvážit současné vysazení všech antiretrovirových 

léčivých přípravků. Opětovnou aplikaci antiretrovirových léčivých přípravků je nutno zahájit 

současně, po vymizení symptomů nesnášenlivosti. Přerušovaná monoterapie a následné opětovné 

nasazování antiretrovirových přípravků není vhodné, protože se tak zvyšuje možnost selekce 

rezistentních virů. 

 

Vyrážka:  

 

V klinických studiích s efavirenzem byl hlášen rozvoj mírné až středně těžké vyrážky, která obvykle 

při pokračování terapie vymizela. Podávání vhodných antihistaminik a/nebo kortikosteroidů může 

zlepšit snášenlivost a urychlit vymizení vyrážky. Závažná vyrážka s tvorbou puchýřů, vlhkou 

deskvamací nebo s tvorbou vředů byla popsána u méně než 1% nemocných léčených efavirenzem. 

Incidence erythema multiforme nebo Stevensova-Johnsonova syndromu dosahovala přibližně 0,1%. U 

pacientů se závažnou vyrážkou provázenou tvorbou puchýřů, deskvamací, postižením sliznic nebo 

horečkou se musí podávání efavirenzu přerušit. Pokud se terapie efavirenzem přeruší, je třeba také 

zvážit přerušení léčby dalšími antiretrovirovými přípravky, aby se zabránilo vývoji rezistentních virů 

(viz bod 4.8). 

 

Zkušenosti s efavirenzem u pacientů, kteří vysadili jiná antiretrovirová léčiva ze třídy NNRTI, jsou 

omezené (viz bod 4.8). Efavirenz se u pacientů, kteří během užívání jiného léčiva ze skupiny NNRTI 

měli život ohrožující kožní reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom), nedoporučuje. 

 

Psychiatrické symptomy: 

 

U pacientů léčených efavirenzem byly popsány nežádoucí psychiatrické účinky. Zdá se, že riziko 

těchto závažných psychiatrických nežádoucích účinků je větší u pacientů s psychiatrickými poruchami 

v anamnéze. Hlavně těžká deprese se vyskytovala častěji u jedinců s depresí v anamnéze. Po uvedení 

přípravku na trh se objevila i hlášení o těžké depresi, dokonané sebevraždě, bludech, chování 

připomínajícím psychózu a katatonii. Pacienty je nutno poučit, aby v případě, že se u nich objeví 

symptomy jako těžká deprese, psychóza nebo sebevražedné sklony, okamžitě vyhledali svého lékaře, 

který zjistí, zda mohou uvedené symptomy souviset s užíváním efavirenzu, a v kladném případě 

rozhodne, zda rizika pokračování léčby převažují nad přínosem (viz bod 4.8). 

 

Neurologické symptomy:  

 

Symptomy včetně - ne však pouze - závratí, nespavosti, ospalosti, poruchy soustředění a „divokých“ 

snů představují často uváděné nežádoucí účinky u pacientů, kteří v klinických studiích dostávali 

efavirenz v dávce 600 mg denně (viz bod 4.8). Neurologické symptomy se obvykle začínají objevovat 

během jednoho nebo dvou dnů terapie a obvykle ustupují po prvních 2-4 týdnech. Pacienty je nutno 

informovat o tom, že, pokud se tyto časté symptomy vyskytnou, nejspíše se v dalším průběhu terapie 

zmírní a neznamená to, že následně dojde k rozvoji některého z méně častých psychiatrických 

symptomů. 

 

Záchvaty:  

 

U dospělých a pediatrických pacientů užívajících přípravek efavirenz byly pozorovány konvulze, 

obvykle v případě známé anamnézy záchvatů. U pacientů kterým jsou současně podávány 

antikonvulzní léčivé přípravky primárně metabolizované játry, jako je fenytoin, karbamazepin 

a fenobarbital, může být nutné pravidelně monitorovat plazmatické koncentrace. Ve studii na lékové 

interakce došlo k poklesu plazmatické koncentrace karbamazepinu, když byl karbamazepin podán 

spolu s efavirenzem (viz bod 4.5). Opatrnosti je třeba u všech pacientů se záchvaty v anamnéze. 

 

Jaterní příhody:  

 

U pacientů bez stávající choroby jater nebo jiných identifikovatelných rizikových faktorů bylo po 

uvedení na trh hlášeno několik případů selhání jater (viz bod 4.8).

 

U pacientů se stávající dysfunkcí 

jater nebo s jinými rizikovými faktory je nutno zvážit monitoring jaterních enzymů. 

 

Prodloužení intervalu QTc 

 

Při použití efavirenzu bylo pozorováno prodloužení intervalu QTc (viz body 4.5 a 5.1). 

 

Pokud se efavirenz má podávat s léky se známým rizikem výskytu torsade de pointes nebo pacientům 

s vyšším rizikem výskytu torsade de pointes, zvažte k němu alternativní léčbu. 

 

Vliv jídla: 

 

Ppodávání přípravku efavirenzspolu s jídlem může zvyšovat expozici efavirenzu (viz bod 5.2) a může 

vést ke zvýšení četnosti nežádoucích účinků (viz bod 4.8). Doporučuje se užívat přípravek efavirenz , 

nejlépe před spaním. 

 

Syndrom imunitní reaktivace:  

 

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination antiretroviral therapy, CART) se 

u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce 

na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky závažné stavy 

nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během několika 

prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou retinitidu, 

generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou Pneumocystis 

jiroveci (dříve známá jako Pneumocystis carini). Jakékoli příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a 

v případě potřeby by měla být zahájena příslušná léčba. Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt 

autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla 

velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. 

 

Tělesná hmotnost a metabolické parametry 

 

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů  a glukózy v krvi. Tyto 

změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. U lipidů existuje v 

některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti není významný průkaz 

spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba sledovat zavedené pokyny pro 

léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 

 

Osteonekróza:  

 

Ačkoli je etiologie  považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 

alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 

především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART. 

Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost 

kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 

 

 

 

Zvláštní skupiny pacientů:  

 

Jaterní onemocnění:  

Efavirenz je u pacientů s těžkou poruchou funkce jater kontraindikován (viz body 4.3 a 5.2) a u 

pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater se nedoporučuje, protože není k dispozici dostatek 

údajů, na základě kterých by bylo možno určit, zda není nutná úprava dávky. Vzhledem k 

extenzivnímu metabolizmu efavirenzu zprostředkovanému cytochromem P450 a k omezeným 

klinickým zkušenostem u pacientů s chronickým onemocněním jater si podávání efavirenzu 

nemocným s mírnou poruchou funkce jater vyžaduje opatrnost. Pacienty je třeba pozorně sledovat zda 

u nich nedochází k rozvoji nežádoucích účinků závislých na dávce, zvláště neurologických symptomů. 

Za účelem hodnocení stavu onemocnění jater je nutno pravidelně provádět laboratorní testy (viz 

bod 4.2). 

 

U pacientů s existujícími významnými poruchami funkce jater nebyla bezpečnost a účinnost 

efavirenzu stanovena U pacientů s chronickou hepatitidou typu B nebo C léčených kombinovanou 

antiretrovirovou terapií existuje zvýšené riziko závažných a potenciálně fatálních hepatálních 

nežádoucích účinků. Pacienti s již přítomnou dysfunkcí jater včetně chronické aktivní hepatitidy mají 

během kombinované antiretrovirové terapie zvýšený výskyt poruch jaterní funkce, a měli by být 

sledováni způsobem odpovídajícím běžné praxi. Pokud se objeví důkazy o zhoršení jaterního 

onemocnění nebo o trvalém zvýšení sérových aminotransferáz na více než pětinásobek horní hranice 

normálního rozmezí, je nutno posoudit přínos pokračování léčby efavirenzem oproti potenciálním 

rizikům významné hepatální toxicity. U těchto nemocných je nutno zvážit přerušení nebo ukončení 

léčby (viz bod 4.8). 

 

Sledování jaterních enzymů se doporučuje i u pacientů užívajících jiné léčivé přípravky spojované 

s jaterní toxicitou. V případě současné antivirové terapie hepatitidy typu B nebo C je třeba seznámit se 

s odpovídajícími informacemi o těchto přípravcích. 

 

Renální insuficience:  

 

Farmakokinetika efavirenzu nebyla zjišťována u pacientů s renální nedostatečností; v nezměněné 

podobě se však močí vylučuje méně než 1% dávky efavirenzu, takže by důsledky poruchy renální 

funkce na vylučování efavirenzu měly být minimální (viz bod 4.2). K dispozici nejsou žádné 

zkušenosti u pacientů se závažným renálním selháním, proto se doporučuje tuto populaci pozorně 

sledovat z hlediska bezpečnosti. 

 

Starší pacienti:  

 

V klinických studiích nebyl hodnocen dostatečný počet starších jedinců, aby bylo možné stanovit, zda 

starší nemocní reagují jinak, než mladší pacienti. 

 

Pediatrická populace 

 

Efavirenz nebyl zkoušen u dětí ve věku do 3 měsíců nebo s tělesnou hmotností pod 3,5 kg. Z tohoto 

důvodu se nemá efavirenz podávat dětem mladším než 3  měsíce. 

 

Vyrážka byla hlášená u 59 ze 182 dětí (32 %) léčených efavirenzem, přičemž u šesti pacientů byla 

závažná. Před zahájením terapie efavirenzem u dětí lze zvážit možnost profylaxe vhodnými 

antihistaminiky. 

 

Laktóza:  

 

Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo 

malabsorpcí glukózo-galaktózy by tento léčivý přípravek neměli užívat. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Efavirenz je in vivo induktorem CYP3A4, CYP2B6 a UGT1A1. Sloučeniny, které jsou substráty 

těchto enzymů, mohou mít snížené plazmatické koncentrace, pokud se podávají spolu s efavirenzem. 

In vitro je efavirenz rovněž inhibitorem CYP3A4. Efavirenz proto teoreticky může zpočátku zvyšovat 

expozici substrátům CYP3A4, přičemž u substrátů CYP3A4 s úzkým terapeutickým indexem je nutná 

opatrnost (viz bod 4.3). Efavirenz může být induktorem CYP2C19 a CYP2C9; nicméně in vitro lze 

rovněž pozorovat inhibici, přičemž čistý výsledek současného podávání se substráty těchto enzymů 

není jasný (viz bod 5.2). 

 

Expozice efavirenzu se může zvýšit, pokud se podává s léčivými přípravky (např. ritonavirem) nebo 

potravinami (např. s grapefruitovou šťávou), které inhibují aktivitu CYP3A4 nebo CYP2B6. 

Sloučeniny nebo rostlinné přípravky (například výtažky z Ginkgo biloba a třezalky tečkované), které 

indukují tyto enzymy, mohou vést ke snížení plazmatických koncentrací efavirenzu. Současné užívání 

třezalky tečkované je kontraindikováno (viz bod 4.3). Současné užívání výtažků z Ginkgo biloba se 

nedoporučuje (viz bod 4.4). 

 

Léky prodlužující QTc interval 

 

Efavirenz je kontraindikován při současném užívání léčivých přípravků (které mohou způsobit 

prodloužení QTc intervalu a torsade de pointes) jako jsou: antiarytmika tříd IA a III, neuroleptika a 

antidepresiva, určitá antibiotika včetně látek z následujících tříd: makrolidy, fluorochinolony, 

imidazolová a triazolová antimykotika, určitá nesedativní antihistaminika (terfenadin, astemizol), 

cisaprid, flekainid, určitá antimalarika a methadon (viz bod 4.3). 

 

Pediatrická populace 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

Kontraindikace současného podávání 

Efavirenz se nesmí podávat současně s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, 

triazolamem, pimozidem, bepridilem nebo námelovými alkaloidy (např. ergotamin, dihydroergotamin, 

ergometrin a methylergometrin), protože inhibice jejich metabolizmu může vést k závažným, život 

ohrožujícím příhodám (viz bod 4.3). 

 

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum):  

 

Současné podávání efavirenzu a třezalky tečkované nebo bylinných přípravků s obsahem třezalky 

tečkované je kontraindikováno. Plazmatické hladiny efavirenzu mohou být současným podáváním 

třezalky tečkované sníženy v důsledku indukce enzymů metabolizujících léčivo a/nebo transportních 

proteinů třezalkou tečkovanou. Pokud pacient již třezalku tečkovanou užívá, vysaďte ji, zkontrolujte 

virové hladiny, a pokud je to možné, hladiny efavirenzu. Hladiny efavirenzu se mohou při vysazení 

třezalky tečkované zvýšit a dávku efavirenzu může být nutné upravit. Indukční účinky třezalky 

tečkované mohou přetrvávat po dobu nejméně 2 týdnů po ukončení léčby (viz bod 4.3). 

 

Další interakce 

 

Interakce mezi efavirenzem a inhibitory proteázy, jinými antiretrovirovými látkami než jsou inhibitory 

proteázy a dalšími neantiretrovirovými léčivy jsou uvedeny v Tabulce 2 dále (zvýšení je označeno 

symbolem “↑”, pokles symbolem “↓”, beze změny symbolem “↔” a jednou za 8 nebo 12 hodin jako “

 

à 8h” respektive “

 

à 12h”). Pokud jsou k dispozici, jsou 90% nebo 95% intervaly spolehlivosti 

uvedeny v kulatých závorkách. Studie byly provedeny na zdravých dobrovolnících, pokud není 

uvedeno jinak.  

 

Tabulka 2: Interakce mezi efavirenzem a dalšími léčivy u dospělých 

 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

ANTIINFEKTIVA

 

HIV  antivirotika 

Inhibitory proteázy (PI) 

Atazanavir/ritonavir/efavirenz 

(400 mg jednou denně/100 mg jednou 

denně/600 mg jednou denně, všechny 

podávané s jídlem) 

 

Atazanavir (pm): 

AUC: ↔* (↓ 9 až ↑ 10) 

C

max

: ↑ 17 %* (↑ 8 až ↑ 27) 

C

min

: ↓ 42 %* (↓ 31 až 

↓ 51) 

 

Současné podávání efavirenzu 

s atazanavirem/ritonavirem se 

nedoporučuje. Jestliže je současné 

podávání atazanaviru s NNRTI nutné, 

může být zváženo zvýšení dávky 

atazanaviru na 400 mg a ritonaviru na 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Atazanavir/ ritonavir/efavirenz 

(400 mg jednou denně/200 mg jednou 

denně/600 mg jednou denně, všechny 

podávané s jídlem) 

 

Atazanavir (pm): 

AUC: ↔*/** (↓ 10 až ↑ 26) 

C

max

: ↔*/** (↓ 5 až ↑ 26) 

C

min

: ↑ 12 %*/** (↓ 16 až 

↑ 49) 

(indukce CYP3A4). 

* Pokud se srovnává 

s atazanavirem 

300 mg/ritonavirem 100 mg 

jednou denně večer bez 

efavirenzu. Toto snížení 

C

min

 atazanaviru může mít 

negativní vliv na účinnost 

atazanaviru. 

** na základě historického 

srovnání 

200 mg v kombinaci s efavirenzem za 

důkladného klinického sledování.

 

Darunavir/ritonavir/efavirenz 

(300 mg dvakrát denně*/100 mg 

dvakrát denně/600 mg jednou denně) 

 

*nižší než doporučená dávka, podobná 

zjištění se očekávají při doporučených 

dávkách 

Darunavir: 

AUC : ↓ 13 % 

C

min

 : ↓ 31 % 

C

max

: ↓ 15 % 

(indukce CYP3A4) 

Efavirenz: 

AUC : ↑ 21 % 

C

min

: ↑ 17 % 

C

max

: ↑ 15 % 

(indukce CYP3A4) 

Efavirenz v kombinaci 

s darunavirem/ritonavirem 800/100 mg 

jednou denně může vést k suboptimální 

C

min

 darunaviru. Pokud se efavirenz má 

použít v kombinaci 

s darunavirem/ritonavirem, musí se použít 

dávkovací režim darunaviru/ritonaviru 

600/100 mg dvakrát denně. Tato 

kombinace by se měla podávat s 

opatrností. 

Viz  také ritonavir níže. 

Fosamprenavir/ritonavir/efavirenz 

(700 mg dvakrát denně/100 mg dvakrát 

denně/600 mg jednou denně) 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

U žádného z těchto léčivých přípravků 

není úprava dávky nezbytná. Viz také 

řádek pro ritonavir níže. 

 

Fosamprenavir/nelfinavir/efavirenz 

Interakce nebyly studovány  U žádného z těchto léčivých přípravků 

není úprava dávky nezbytná. 

Fosamprenavir/sachinavir/efavirenz 

Interakce nebyly studovány  Nedoporučuje se, protože se očekává, že 

expozice oběma inhibitorům proteázy 

bude významně snížena. 

Indinavir/efavirenz 

(800 mg à 8h/200 mg jednou denně) 

 

 

 

 

 

Indinavir: 

AUC : ↓ 31 % (↓ 8 až ↓ 47) 

C

min

 : ↓ 40 % 

Podobné snížení expozic 

indinaviru bylo pozorováno, 

pokud se podávalo 

1 000 mg indinaviru à 8h 

s 600 mg efavirenzu denně. 

(CYP3A4 indukce)  

Efavirenz: 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

 

Zatímco klinický význam snížených 

koncentrací indinaviru nebyl dosud 

stanoven, je nutno při volbě režimu 

zahrnujícího jak efavirenz, tak indinavir 

brát v potaz rozsah pozorovaných 

farmakokinetických interakcí. 

 

Při podávání s indinavirem nebo 

kombinací indinavir/ritonavir není žádná 

úprava dávky efavirenzu nezbytná. 

 

Viz  také ritonavir o řádek níže. 

 

10 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Indinavir/ritonavir/efavirenz 

(800 mg dvakrát denně/100 mg dvakrát 

denně/600 mg jednou denně) 

Indinavir: 

AUC: ↓ 25 % (↓ 16 až 

↓ 32)

b

 

C

max

: ↓ 17 % (↓ 6 až ↓ 26)

b

 

C

min

: ↓ 50 % (↓ 40 až ↓ 59)

Efavirenz: 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce.

 

Střední geometrická 

hodnota C

min

 indinaviru 

(0,33 mg/l) při podávání 

s ritonavirem a efavirenzem 

byla vyšší než střední 

historická C

min

 (0,15 mg/l) 

při podávání indinaviru 

samotného v dávce 800 mg 

à 8h. U pacientů 

infikovaných HIV-1 (n = 6) 

byly farmakokinetiky 

indinaviru a efavirenzu 

obecně porovnatelné 

s farmakokinetikami 

zjištěnými u neinfikovaných 

dobrovolníků. 

 

11 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Lopinavir/ritonavir měkké tobolky 

nebo perorální roztok/efavirenz 

 

 

 

 

Lopinavir/ritonavir tablety/efavirenz 

 

(400/100 mg dvakrát denně/600 mg 

jednou denně) 

 

(500/125 mg dvakrát denně/600 mg 

jednou denně) 

 

Podstatný pokles expozice 

lopinaviru. 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace lopinaviru: 

↓ 30-40  % 

 

Koncentrace lopinaviru: 

podobné jako 

u lopinaviru/ritonaviru 

400/100 mg dvakrát denně 

bez efavirenzu. 

 

V případě podávání spolu s efavirenzem 

je nutno zvážit zvýšení dávek kombinace 

lopinavir/ritonavir v měkkých tobolkách 

nebo v perorálním roztoku o 33 % 

(4 tobolky/~6,5 ml dvakrát denně místo 

3 tobolek/5 ml dvakrát denně). Je třeba 

opatrnosti, protože tato úprava dávky 

nemusí být u některých pacientů 

dostačující. Dávka tablet 

lopinaviru/ritonaviru by měla být zvýšena 

na 500/125 mg dvakrát denně, pokud se 

podává s efavirenzem 600 mg jednou 

denně. 

Viz  také řádek pro ritonavir uvedený dále. 

Nelfinavir/efavirenz 

(750 mg à 8h/600 mg jednou denně) 

Nelfinavir: 

AUC: ↑ 20 % (↑ 8 až ↑ 34) 

C

max

: ↑ 21 % (↑ 10 až ↑ 33) 

Tato kombinace byla 

obecně dobře snášena. 

U žádného z léčivých přípravků není 

úprava dávky potřebná. 

Ritonavir/efavirenz 

(500 mg dvakrát denně/600 mg jednou 

denně) 

Ritonavir: 

Ranní AUC: ↑ 18 % (↑ 6 až 

↑ 33)

 

Večerní AUC: ↔ 

Ranní C

max

: ↑ 24 % (↑ 12 až 

↑ 38) 

Večerní C

max

: ↔ 

Ranní C

min

: ↑ 42 % (↑ 9 až 

↑ 86)

 b 

 

Večerní C

min

: ↑ 24 % (↑ 3 

až ↑ 50)

 b

 

Efavirenz: 

AUC: ↑ 21 % (↑ 10 až ↑ 34)

 

 

C

max

: ↑ 14 % (↑ 4 až ↑ 26) 

C

min

: ↑ 25 % (↑ 7 až ↑ 46)

 b

 

(inhibice oxidačního 

metabolismu 

zprostředkovaného CYP) 

Pokud byl efavirenz 

podáván s ritonavirem v 

dávce 500 nebo 600 mg 

dvakrát denně, nebyla tato 

kombinace dobře snášena 

(vyskytlo se například 

točení hlavy, nauzea, 

parestézie a zvýšení 

jaterních enzymů). 

O snášenlivosti efavirenzu 

v kombinaci s ritonavirem 

v nízkých dávkách (100 mg, 

jednou nebo dvakrát denně) 

není k dispozici dostatek 

údajů. 

Při používání efavirenzu s ritonavirem 

v nízkých dávkách je nutno zvážit 

možnost zvýšení incidence nežádoucích 

účinků souvisejících s

 

efavirenzem, a to 

v důsledku možných 

farmakodynamických interakcí. 

 

 

 

12 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Sachinavir/ritonavir/efavirenz 

Interakce nebyly studovány.  Údaje pro doporučení dávky nejsou 

k dispozici. Viz  také řádek pro ritonavir 

výše. Podávání efavirenzu v kombinaci 

se sachinavirem jako jediným inhibitorem 

proteázy se nedoporučuje. 

Antagonisté CCR5 

Maravirok/efavirenz 

(100 mg dvakrát denně/600 mg jednou 

denně) 

Maravirok: 

AUC

12

: ↓ 45 % (↓ 38 až 

↓ 51) 

C

max

: ↓ 51 % (↓ 37 až ↓ 62) 

Koncentrace efavirenzu 

nebyly měřeny, není 

očekáván žádný vliv. 

Viz  Souhrn údajů o přípravku pro léčivý 

přípravek obsahující maravirok. 

Inhibitor přenosu řetězce integrázou 

Raltegravir/efavirenz 

(400 mg jednotlivá dávka/ - ) 

Raltegravir: 

AUC: ↓ 36 % 

C

12

: ↓ 21 % 

C

max

: ↓ 36 % 

(indukce UGT1A1) 

U raltegraviru není úprava dávky 

potřebná. 

NRTI a NNRTI 

NRTI/efavirenz 

 

Specifické interakční studie 

s efavirenzem a NRTI 

s výjimkou lamivudinu, 

zidovudinu a tenofovir-

disoproxil−fumarátu nebyly 

provedeny. Klinicky 

významné interakce se 

nepředpokládají, protože 

NRTI se metabolizují jinou 

cestou než efavirenz a není 

pravděpodobné, že by 

soutěžily o stejné 

metabolické enzymy 

a eliminační cesty. 

U žádného z těchto léčivých přípravků 

není nutné dávku upravovat.  

NNRTI/efavirenz 

Interakce nebyly studovány.  Jelikož se použití dvou NNRTI z hlediska 

účinnosti a bezpečnosti neprokázalo jako 

přínosné, současné podávání efavirenzu 

a dalšího NNRTI se nedoporučuje. 

Antivirotika proti hepatitidě C 

Boceprevir/Efavirenz 

(800 mg 3krát denně/600 mg jednou 

denně) 

Boceprevir: 

AUC: ↔ 19 %* 

C

max

: ↔ 8 % 

C

min

: ↓ 44 % 

Efavirenz: 

AUC: ↔ 20 % 

C

max

: ↔ 11 % 

(indukce CYP3A – účinek 

na boceprevir) 

*0-8 hodin 

Žádný účinek (↔) se rovná 

poklesu střední hodnoty 

odhadu o ≤20 % nebo 

zvýšení střední hodnoty 

odhadu o ≤25 % 

Minimální plazmatické koncentrace 

bocepreviru byly při současném podávání 

s efavirenzem sníženy. 

Klinické důsledky tohoto pozorovaného 

snížení minimálních koncentrací 

bocepreviru nebyly přímo hodnoceny. 

13 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Telaprevir/Efavirenz 

(1,125 mg každých 8 h/600 mg jednou 

denně) 

Telaprevir (ve vztahu k 750 

mg každých 8 h): 

AUC: ↓ 18 % (↓ 8 až ↓ 27) 

C

max

: ↓ 14 % (↓ 3 až ↓ 24) 

C

min

: ↓ 25 % (↓ 14 až ↓ 34) 

Efavirenz: 

AUC: ↓ 18 % (↓ 10 až ↓ 26) 

C

max

: ↓ 24 % (↓ 15 až ↓ 32) 

C

min

: ↓ 10 % (↑ 1 až ↓ 19) 

(indukce CYP3A 

efavirenzem) 

Pokud se efavirenz a telaprevir podávají 

současně, musí se telaprevir podávat 

v dávce 1,125 mg každých 8 hodin. 

Simeprevir/Efavirenz 

(150 mg jednou denně /600 mg jednou 

denně) 

Simeprevir:  

AUC: ↓ 71 % (↓ 67 až ↓ 74) 

C

max

: ↓ 51 % (↓ 46 až ↓ 56) 

C

min

: ↓ 91 % (↓ 88 až ↓ 92) 

Efavirenz: 

AUC: ↔  

C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Žádný účinek (↔) se rovná 

poklesu střední hodnoty 

odhadu o ≤ 20 % nebo 

zvýšení střední hodnoty 

odhadu o ≤ 25 % 

(indukce enzymu CYP3A4) 

Současné podávání simepreviru 

s efavirenzem vedlo, vzhledem k indukci 

CYP3A4 efavirenzem, k významnému 

poklesu plazmatických koncentrací 

simepreviru, který může mít za následek 

ztrátu terapeutické účinnosti simepreviru. 

Současné podávání simepreviru 

s efavirenzem se nedoporučuje. 

 

Antibiotika 

Azithromycin/efavirenz 

(600 mg jediná dávka /400 mg jednou 

denně) 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

U žádného z léčivých přípravků není 

úprava dávky potřebná. 

Klarithromycin/efavirenz 

(500 mg à 12h/400 mg jednou denně) 

Klarithromycin: 

AUC: ↓ 39 % (↓ 30 až ↓ 46) 

C

max: 

↓ 26

 

% (↓ 15 až ↓ 35) 

14-hydroxymetabolit 

klarithromycinu: 

AUC: ↑ 34 % (↑ 18 až ↑ 53) 

C

max

:

 

↑ 49 % (↑ 32 až ↑ 69) 

Efavirenz: 

AUC: ↔ 

C

max

: ↑ 11 % (↑ 3 až ↑ 19) 

(Indukce CYP3A4) 

U 46 % neinfikovaných 

dobrovolníků, kterým byl 

podán efavirenz a 

klarithromycin vznikla 

vyrážka. 

Klinický význam těchto změn 

plazmatických hladin klarithromycinu 

není znám. Je možno zvážit alternativy 

klarithromycinu (např. azithromycin). Pro 

efavirenz není žádná úprava dávky 

potřebná. 

Další makrolidová antibiotika (např. 

erythromycin)/efavirenz 

Interakce nebyly studovány.  Údaje pro doporučení dávky nejsou 

k dispozici. 

14 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Antimykobakteriální látky 

Rifabutin/efavirenz 

(300 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Rifabutin: 

AUC: ↓ 38 % (↓ 28 až ↓ 47) 

C

max

:

 

↓ 32

 

% (↓ 15 až ↓ 46) 

C

min

: ↓ 45 % (↓ 31 až ↓ 56) 

Efavirenz: 

AUC: ↔ 

C

max

:

 

↔ 

C

min

: ↓ 12 % (↓ 24 až ↑ 1) 

(Indukce CYP3A4) 

Denní dávku rifabutinu je nutno při 

podávání s efavirenzem zvýšit o50 %. 

Zvažte zdvojnásobení dávky rifabutinu 

v režimech, kde je rifabutin podáván 2− 

nebo 3krát týdně v kombinaci 

s efavirenzem. Klinické účinky této 

úpravy dávky nebyly odpovídajícím 

způsobem hodnoceny. Při úpravě dávky je 

nutno zvážit individuální snášenlivost a 

virologickou odpověď (viz bod 5.2). 

Rifampicin/efavirenz 

(600 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Efavirenz: 

AUC: ↓ 26 % (↓ 15 až ↓ 36) 

C

max

:

 

↓ 20 % (↓ 11 až ↓ 28) 

C

min

: ↓ 32 % (↓ 15 až ↓ 46) 

(indukce CYP3A4 a 

CYP2B6) 

Pokud se užívá s rifampicinem u pacientů 

vážících 50 kg nebo více, může zvýšení 

denní dávky efavirenzu na 800 mg 

poskytnout expozici podobnou denní 

dávce 600 mg při použití bez rifampicinu. 

Klinický efekt této úpravy dávky nebyl 

odpovídajícím způsoben vyhodnocen. Při 

úpravě dávky je nutno zvážit individuální 

snášenlivost a virologickou odpověď 

(viz bod 5.2). U rifampicinu není žádná 

úprava dávky potřebná, (týká se i dávky 

600 mg). 

Antimykotika 

Itrakonazol/efavirenz 

(200 mg à 12h/600 mg jednou denně) 

Itrakonazol:  

AUC: ↓ 39 % (↓ 21 až ↓ 53) 

C

max

:

 

↓ 37 % (↓ 20 až ↓ 51) 

C

min

: ↓ 44 % (↓ 27 až ↓ 58) 

(pokles koncentrací 

itrakonazolu: indukce 

CYP3A4) 

Hydroxyitrakonazol: 

AUC: ↓ 37 % (↓ 14 až ↓ 55) 

C

max

: ↓ 35 % (↓ 12 až ↓ 52) 

C

min

: ↓ 43 % (↓ 18 až ↓ 60) 

Efavirenz:  

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická změna. 

Jelikož u itrakonazolu nelze dát žádné 

doporučení ohledně dávky, je nutno zvážit 

alternativní antimykotickou léčbu. 

Posakonazol/Efavirenz 

--/400 mg jednou denně 

 

Posakonazol: 

AUC: ↓ 50 %  

C

max

: ↓ 45 % 

(indukce UDP−G) 

Současného podávání posakonazolu 

a efavirenzu je třeba se vyvarovat, pokud 

prospěch pro pacienta nepřeváží riziko. 

 

15 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Vorikonazol/efavirenz 

(200 mg dvakrát denně/400 mg jednou 

denně) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorikonazol/efavirenz 

(400 mg dvakrát denně/300 mg jednou 

denně) 

 

 

Vorikonazol: 

AUC: ↓ 77 % 

C

max

:

 

↓ 61 % 

Efavirenz: 

AUC: ↑ 44 % 

C

max

:

 

↑ 38 % 

Vorikonazol: 

AUC: ↓ 7 % (↓ 23 až ↑ 13) 

C

max

:

 

↑ 23 % (↓ 1 až ↑ 53) * 

 

Efavirenz: 

AUC: ↑ 17 % (↑ 6 až ↑ 29) 

** 

C

max

:

 

↔** 

*v porovnání s 200 mg 

dvakrát denně samotným 

** v porovnání se 600 mg 

jednou denně samotným 

(kompetitivní inhibice 

oxidativního metabolismu) 

Při současném podávání efavirenzu 

s vorikonazolem musí být udržovací 

dávka vorikonazolu zvýšena na 400 mg 

dvakrát denně a dávka efavirenzu musí 

být snížena o 50 %, tj. na 300 mg jednou 

denně. Při ukončení léčby vorikonazolem 

musí být obnovena původní dávka 

efavirenzu.  

Flukonazol/efavirenz 

(200 mg jednou denně/400 mg jednou 

denně) 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

Úprava dávky není nezbytná pro žádný z 

těchto přípravků 

Ketokonazol a další imidazolová 

antimykotika 

Interakce nebyly studovány  Údaje pro doporučení dávky nejsou 

k dispozici. 

Antimalarika 

Artemether/lumefantrin/efavirenz 

(20/120 mg tableta, 6 dávek po 

4 tabletách více než 3 dny/600 mg 

jednou denně) 

Artemether: 

AUC: ↓ 51 %  

C

max

: ↓ 21 %  

Dihydroartemisinin: 

AUC: ↓ 46 % 

C

max

: ↓ 38 %  

Lumefantrin: 

AUC: ↓ 21 %  

C

max

: ↔ 

Efavirenz: 

AUC: ↓ 17 % 

C

max

: ↔ 

(indukceCYP3A4) 

Jelikož snížené koncentrace artemetheru, 

dihydroartemisininu nebo lumefantrinu 

mohou vést ke snížení účinnosti 

antimalarik, je při současném podávání 

tablet efavirenzu a 

artemetheru/lumefantrinu doporučována 

opatrnost. 

Atovachon a proguanil 

hydrochlorid/efavirenz 

(250/100 mg jednorázová 

dávka/600 mg jednou denně) 

Atovachon: 

AUC: ↓ 75 % (↓ 62 až ↓ 84) 

C

max

: ↓ 44 % (↓ 20 až ↓ 61) 

Proguanil: 

AUC: ↓ 43 % (↓ 7 až ↓ 65) 

C

max

: ↔ 

 

Současnému podávání kombinace 

atovachon/proguanil s efavirenzem je 

nutno se vyhnout. 

ANTACIDA

 

Antacidum hydroxid hlinitý-hydroxid 

hořečnatý – simetikon /efavirenz 

(30 ml jednotlivá dávka/400 mg 

jednotlivá dávka) 

Famotidin/efavirenz 

(40 mg jednotlivá dávka/400 mg 

jednotlivá dávka) 

Ani antacida na bázi 

hydroxidu 

hlinitého/hořečnatého, ani 

famotidin absorpci 

efavirenzu nenarušovaly. 

Nepředpokládá se, že by současné 

podávání efavirenzu s léčivými přípravky, 

které upravují žaludeční pH, ovlivňovalo 

absorpci efavirenzu. 

16 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

ANXIOLYTIKA

 

Lorazepam/efavirenz 

(2 mg jednotlivá dávka/600 mg jednou 

denně) 

 

Lorazepam:  

AUC: ↑ 7 % (↑ 1 až ↑ 14) 

C

max

:

 

↑ 16 % (↑ 2 až ↑ 32) 

Tyto změny se nepovažují 

za klinicky významné.

 

U žádného z léčiv není úprava dávky 

potřebná. 

ANTIKOAGULANCIA

 

Warfarin/efavirenz 

Acenokumarol/efavirenz

 

Interakce nebyly studovány. 

Plazmatické koncentrace a 

účinky warfarinu nebo 

acenokumarolu mohou být 

efavirenzem zvýšeny nebo 

sníženy. 

Může být nutné upravit dávku warfarinu 

nebo acenokumarolu. 

 

ANTIKONVULZIVA

 

Karbamazepin/efavirenz 

(400 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Karbamazepin: 

AUC: ↓ 27 % (↓ 20 až ↓ 33) 

C

max

: ↓ 20 % (↓ 15 až ↓ 24) 

C

min

: ↓ 35 % (↓ 24 až ↓ 44) 

Efavirenz: 

AUC: ↓ 36 % (↓ 32 až ↓ 40) 

C

max

: ↓ 21 % (↓ 15 až ↓ 26) 

C

min

: ↓ 47 % (↓ 41 až ↓ 53) 

(pokles koncentrací 

karbamazepinu: indukce 

CYP3A4; pokles 

koncentrací efavirenzu: 

indukce CYP3A4 a 

CYP2B6)   

AUC, C

max

 a C

min

 účinného 

epoxidového metabolitu 

karbamazepinu v 

rovnovážném stavu zůstaly 

nezměněny. Současné 

podávání vyšších dávek 

buď efavirenzu nebo 

karbamazepinu nebylo 

studováno. 

Nelze dát žádné doporučení ohledně 

dávek. Je nutno zvážit alternativní 

antikonvulzivum. Plazmatické hladiny 

karbamazepinu musí být pravidelně 

sledovány. 

Fenytoin, fenobarbital a další 

antikonvulziva, která jsou substráty 

isoenzymů CYP450 

Interakce nebyly studovány. 

Při současném podávání s 

efavirenzem je zde 

potenciál pro snížení nebo 

zvýšení plazmatických 

koncentrací fenytoinu, 

fenobarbitalu a dalších 

antikonvulziv, která jsou 

substráty isoenzymů 

CYP450. 

Pokud se efavirenz podává současně 

s antikonvulzivem, které je substrátem 

isoenzymů CYP450, je nutno hladiny 

antikonvulziva pravidelně sledovat. 

Kyselina valproová/efavirenz 

(250 mg dvakrát denně/600 mg jednou 

denně) 

Žádný klinicky významný 

vliv na farmakokinetiku 

efavirenzu. Omezená data 

naznačují, že neexistuje 

žádný klinicky významný 

vliv na farmakokinetiku 

kyseliny valproové. 

Úprava dávky efavirenzu není nutná. 

Pacienti by měly být sledováni, zda se 

u nich neobjeví záchvaty. 

 

17 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Vigabatrin/efavirenz 

Gabapentin/efavirenz 

Interakce nebyly studovány. 

Klinicky významné 

interakce se neočekávají, 

protože vigabatrin 

a gabapentin se eliminují 

výlučně nezměněny močí 

a není pravděpodobné, že 

by soutěžily o stejné 

metabolické enzymy 

a eliminační cesty 

s efavirenzem. 

U žádného z těchto léčivých přípravků 

není úprava dávky nezbytná. 

ANTIDEPRESIVA 

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání  serotoninu (SSRI) 

Sertralin/efavirenz 

(50 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Sertralin: 

AUC: ↓ 39 % (↓ 27 až ↓ 50)  

C

max

: ↓ 29 % (↓ 15 až ↓ 40)  

C

min

: ↓ 46 % (↓ 31 až ↓ 58) 

Efavirenz:  

AUC: ↔ 

C

max

: ↑ 11 % (↑ 6 až ↑ 16) 

C

min

: ↔  

(Indukce CYP3A4) 

Zvyšování dávky sertralinu se musí řídit 

klinickou odpovědí. 

U efavirenzu není žádná úprava dávky 

potřebná. 

Paroxetin/efavirenz 

(20 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

U žádného z léčiv není úprava dávky 

potřebná. 

Fluoxetin/efavirenz 

Interakce nebyly studovány. 

Jelikož fluoxetin sdílí s 

paroxetinem podobný 

metabolický profil, tj. silný 

inhibiční účinek na 

CYP2D6,  předpokládá se u 

fluoxetinu podobná 

nepřítomnost interakcí. 

U žádného z léčiv není úprava dávky 

potřebná. 

Inhibitory zpětného příjmu noradrenalinu a dopaminu 

Bupropion/efavirenz 

[150 mg jednorázová dávka 

(prodloužené uvolňování)/600 mg 

jednou denně] 

Bupropion: 

AUC: ↓ 55 % (↓ 48 až ↓ 62)  

C

max

: ↓ 34 % (↓ 21 až ↓ 47)  

Hydroxybupropion:  

AUC: ↔ 

C

max

: ↑ 50 % (↑ 20 až ↑ 80) 

(Indukce CYP2B6) 

Zvýšení dávky bupropionu se musí řídit 

klinickou odpovědí, nicméně maximální 

doporučená dávka bupropionu se nesmí 

překročit. U efavirenzu není úprava dávky 

nutná. 

ANTIHISTAMINIKA

 

Cetirizin/efavirenz 

(10 mg jednotlivá dávka/600 mg jednou 

denně) 

 

Cetirizin: 

AUC: ↔ 

C

max

: ↓ 24 % (↓ 18 až ↓ 30) 

Tyto změny se nepovažují 

za klinicky významné. 

Efavirenz:  

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

U žádného z léčiv není úprava dávky 

potřebná. 

18 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍPRAVKY 

Blokátory vápníkového  kanálu  

Diltiazem/efavirenz 

(240 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Diltiazem: 

AUC: ↓ 69 % (↓ 55 až ↓ 79)  

C

max

: ↓ 60 % (↓ 50 až ↓ 68)  

C

min

: ↓ 63 % (↓ 44 až ↓ 75) 

Desacetyldiltiazem: 

AUC: ↓ 75 % (↓ 59 až ↓ 84)  

C

max

: ↓ 64 % (↓ 57 až ↓ 69)  

C

min

: ↓ 62 % (↓ 44 až ↓ 75) 

N-monodesmethyldiltiazem: 

AUC: ↓ 37 % (↓ 17 až ↓ 52) 

C

max

: ↓ 28 % (↓ 7 až ↓ 44) 

C

min

: ↓ 37 % (↓ 17 až ↓ 52) 

Efavirenz: 

AUC: ↑ 11 % (↑ 5 až ↑ 18) 

C

max

: ↑ 16 % (↑ 6 až ↑ 26) 

C

min

: ↑ 13 % (↑ 1 až ↑ 26) 

(Indukce CYP3A4) 

Zvýšení 

farmakokinetických 

parametrů efavirenzu se 

nepovažuje za klinicky 

významné. 

Úprava dávky diltiazemu se musí řídit 

klinickou odpovědí (viz souhrn údajů 

o přípravku pro diltiazem). U efavirenzu 

není žádná úprava dávky potřebná. 

 

 

Verapamil, felodipin, nifedipin 

a nikardipin 

Interakce nebyly studovány. 

Pokud se efavirenz podává 

současně s blokátorem 

vápníkového kanálu, který 

je substrátem enzymu 

CYP3A4, je zde potenciál 

pro snížení plazmatických 

koncentrací blokátoru 

vápníkového kanálu. 

Úprava dávky blokátoru vápníkového 

kanálu se musí řídit klinickou odpovědí 

(viz souhrn údajů o přípravku pro 

blokátor vápníkového kanálu). 

HYPOLIPIDEMIKA

 

Inhibitory HMG  Co-A reduktázy 

Atorvastatin/efavirenz 

(10 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Atorvastatin: 

AUC: ↓ 43 % (↓ 34 až ↓ 50) 

C

max

: ↓ 12 % (↓ 1 až ↓ 26) 

2-hydroxyatorvastatin: 

AUC: ↓ 35 % (↓ 13 až ↓ 40) 

C

max

: ↓ 13 % (↓ 0 až ↓ 23) 

4-hydroxyatorvastatin: 

AUC: ↓ 4 % (↓ 0 až ↓ 31) 

C

max

: ↓ 47 % (↓ 9 až ↓ 51) 

Celkové účinné inhibitory 

HMG Co-A reduktázy:  

AUC: ↓ 34 % (↓ 21 až ↓ 41) 

C

max

: ↓ 20 % (↓ 2 až ↓ 26) 

Hladiny cholesterolu je nutno pravidelně 

sledovat. Může být nutné upravit dávku 

atorvastatinu (viz souhrn údajů 

o přípravku pro atorvastatin). Dávku 

efavirenzu není nutné upravovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hladiny cholesterolu by měly být 

Pravastatin/efavirenz 

(40 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Pravastatin: 

AUC: ↓ 40 % (↓ 26 až ↓ 57) 

C

max

: ↓ 18 % (↓ 59 až ↑ 12) 

 

 

19 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Simvastatin/efavirenz 

(40 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Simvastatin: 

AUC: ↓ 69 % (↓ 62 až ↓ 73) 

C

max

: ↓ 76 % (↓ 63 až ↓ 79) 

Simvastatinová kyselina: 

AUC: ↓ 58 % (↓ 39 až ↓ 68) 

C

max

: ↓ 51 % (↓ 32 až ↓ 58) 

Celkové účinné inhibitory 

HMG Co-A reduktázy: 

AUC: ↓ 60

 

% (↓ 52 až ↓ 68) 

C

max

: ↓ 62 % (↓ 55 až ↓ 78) 

(Indukce CYP3A4) 

Současné podávání 

efavirenzu s atorvastatinem, 

pravastatinem nebo 

simvastatinem nemělo vliv 

na hodnoty AUC nebo C

max

 

efavirenzu. 

pravidelně sledovány. Může být nutné 

upravit dávku pravastatinu (viz Souhrn 

údajů o přípravku pro pravastatin). Dávku 

efavirenzu není nutné upravovat. 

 

 

 

Hladiny cholesterolu by měly být 

pravidelně sledovány. Může být nutné 

upravit dávku simvastatinu (viz Souhrn 

údajů o přípravku pro simvastatin). Dávku 

efavirenzu není nutné upravovat. 

 

Rosuvastatin/efavirenz 

Interakce nebyla studována. 

Rosuvastatin je převážně 

vylučován v nezměněné 

formě stolicí, proto se 

interakce s efavirenzem 

neočekává. 

 

Pro tyto léčivé přípravky není nezbytná 

úprava dávky. 

HORMONÁLNÍ KONTRACEPTIVA

 

Perorální: 

Ethinylestradiol+Norgestimát/Efavirenz 

(0,035 mg+0,25 mg jednou 

denně/600 mg jednou denně) 

 

Ethinylestradiol: 

AUC: ↔ 

C

max

: ↔ 

C

min

: ↓ 8 % (↑ 14 až ↓ 25) 

Norelgestromin (aktivní 

metabolit): 

AUC: ↓ 64 % (↓ 62 až ↓ 67) 

C

max

: ↓ 46 % (↓ 39 až ↓ 52) 

C

min

: ↓ 82 % (↓ 79 až ↓ 85) 

Levonorgestrel (aktivní 

metabolit): 

AUC: ↓ 83 % (↓ 79 až ↓ 87) 

C

max

: ↓ 80 % (↓ 77 až ↓ 83) 

C

min

: ↓ 86 % (↓ 80 až ↓ 90) 

(indukce metabolismu) 

Efavirenz: žádná klinicky 

významná interakce. 

Klinický význam těchto 

účinků není znám. 

 

Vedle hormonálních kontraceptiv musí 

být používána spolehlivá bariérová 

antikoncepční metoda (viz bod 4.6). 

20 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Injekce: Depo−medroxyprogesteron-

acetát (DMPA)/efavirenz (150 mg i.m. 

jednorázová dávka DMPA) 

V 3-měsíční studii lékových 

interakcí nebyly významné 

rozdíly ve 

farmakokinetických 

parametrech MPA mezi 

jedinci, kteří dostali 

antiretrovirální terapii 

obsahující efavirenz, 

a jedinci, kterým nebyla 

antivirotika podávána. 

Podobné výsledky byly 

zjištěny dalšími 

investigátory, avšak 

plazmatické hladiny MPA 

byly ve druhé studii více 

proměnlivé. V obou studiích 

zůstaly plazmatické hladiny 

progesteronu u jedinců 

užívajících efavirenz 

a DMPA nízké v souladu se 

supresí ovulace. 

Protože jsou k dispozici pouze omezené 

údaje, musí být kromě hormonálních 

kontraceptiv používána spolehlivá 

bariérová antikoncepční metoda 

(viz bod 4.6). 

Implantát: Etonogestrel/efavirenz 

Interakce nebyla studována. 

Může se očekávat snížená 

expozice etonogestrelu 

(indukce CYP3A4). 

Vyskytla se ojedinělá 

postmarketingová hlášení 

selhání kontraceptiv 

s etonogestrelem 

u pacientek, kterým byl 

podáván efavirenz. 

Vedle hormonálních kontraceptiv musí 

být používána spolehlivá bariérová 

antikoncepční metoda (viz bod 4.6). 

21 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

IMUNOSUPRESIVA 
Imunosupresiva metabolizovaná 

CYP3A4 (např. cyklosporin, 

takrolimus, sirolimus)/efavirenz 

Interakce nebyly 

studovány. Je možno 

očekávat snížení expozice 

imunopresivu (indukce 

CYP3A4). Neočekává se, 

že tato imunosupresiva 

ovlivňují expozici 

efavirenzu. 

Mohou být nutné úpravy dávek 

imunosupresiv. Při zahájení nebo 

ukončení léčby efavirenzem se 

doporučuje pečlivé sledování koncentrací 

imunosupresiva po dobu nejméně 2 týdnů 

(dokud se nedosáhne stalé koncentrace). 

OPIOIDY

 

Methadon/efavirenz 

(stabilní udržovací, 35-100 mg jednou 

denně/600 mg jednou denně) 

 

Methadon: 

AUC: ↓ 52 % (↓ 33 až ↓ 66) 

C

max

: ↓ 45 % (↓ 25 až ↓ 59) 

(Indukce CYP3A4) 

Ve studii na uživatelích 

intravenózních drog 

infikovaných HIV vedlo 

současné podávání 

efavirenzu s methadonem 

k poklesu plazmatických 

hladin methadonu 

a k projevům opiátových 

abstinenčních příznaků. 

K úlevě od abstinenčních 

příznaků byla dávka 

methadonu zvýšena 

o střední hodnotu 22 %. 

Současnému podávání s efavirenzem je 

třeba se vyhnout z důvodu rizika 

prodloužení QTc intervalu (viz bod 4.3). 

Buprenorfin/naloxon/efavirenz 

Buprenorfin: 

AUC: ↓ 50% 

Norbuprenorfin: 

AUC: ↓ 71% 

Efavirenz: 

Žádné klinicky významné 

farmakokinetické interakce. 

Navzdory snížení expozice buprenorfinu 

neměl žádný zúčastněný pacient 

abstinenční příznaky. Úprava dávky 

buprenorfinu ani efavirenzu není 

nezbytná, pokud se podávají současně. 

 

a

 90% interval spolehlivosti, pokud není uvedeno jinak. 

b

 95% interval spolehlivosti. 

 

Ostatní interakce: efavirenz se neváže na receptory pro kanabinoidy. Falešně pozitivní výsledky 

na přítomnost kanabinoidů v moči byly hlášeny s některými screeningovými testy u neinfikovaných 

a HIV-infikovaných subjektů, kterým byl podáván efavirenz. V takových případech se doporučují 

potvrzující testy za využití specifičtějších metod, jako je plynová chromatografie/hmotnostní 

spektrometrie. 

 

22 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Mužská a ženská antikoncepce  

 

Zásadně je nutno používat bariérovou antikoncepci spolu s jinými metodami antikoncepce (například 

perorální nebo jinou hormonální antikoncepcí, viz bod 4.5). V důsledku dlouhého biologického 

poločasu efavirenzu se doporučuje používání odpovídajících antikoncepčních opatření 12 týdnů po 

ukončení léčby efavirenzem.  

 

Těhotenství  

 

Efavirenz se během těhotenství nemá užívat, ledaže klinický stav pacientky takovou léčbu vyžaduje. 

Ženy ve fertilním věku musí před zahájením léčby efavirenzem podstoupit těhotenský test 

(viz bod 5.3). 

 

Bylo sedm retrospektivních hlášení, která odpovídala nálezu vad neurální trubice, včetně 

meningomyelokély, všechna u matek vystavených v prvním trimestru režimům zahrnujícím efavirenz 

(s výjimkou jakýchkoli tablet s fixní kombinací dávek obsahujících efavirenz). U tablety s fixní 

kombinací dávek obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir−disoproxil−fumarát byly hlášeny dva 

další případy (1 - prospektivní a 1 - retrospektivní) včetně příhod, které odpovídaly nálezu vad 

neurální trubice. Příčinná souvislost těchto příhod s podáním efavirenzu nebyla stanovena, přičemž 

společný jmenovatel není znám. Jelikož k vadám neurální trubice dochází během prvních 4 týdnů 

vývoje plodu (kdy se nervová trubice uzavírá), toto potenciální riziko by se týkalo žen vystavených 

efavirenzu v prvním trimestru těhotenství.  

 

Registr těhotenství vystavených antiretrovirovým látkám (Antiretroviral Pregnancy Registry 

 APR) 

obdržel do července 2013 prospektivní hlášení o 904 těhotenstvích, která byla v prvním trimestru 

vystavena režimům zahrnujícím efavirenz, jenž vedla k 766 porodům živých dětí. U jednoho dítěte 

byla hlášena vada neurální trubice, přičemž četnost a charakter jiných vrozených vad byly podobné 

jako u dětí, které byly vystaveny režimům neobsahujícím efavirenz, i u dětí s HIV negativními 

kontrolními nálezy. Incidence vad neurální trubice v celkové populaci se pohybuje v rozmezí 

od 0,5 do 1 případu na 1 000 živě narozených dětí. 

 

U plodů opic ošetřovaných efavirenzem byly pozorovány malformace (viz bod 5.3). 

 

Kojení  

 

Bylo prokázáno, že je efavirenz vylučován do lidského mateřského mléka. Informace o účincích 

efavirenzu na novorozence/děti jsou nedostatečné. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Kojení má 

být během léčby efavirenzem přerušeno. Doporučuje se, aby matky infikované virem HIV nekojily  za 

žádných okolností, aby se zabránilo přenosu HIV. 

 

Fertilita  

 

Účinky efavirenzu na samčí a samičí fertilitu u potkanů byly hodnoceny pouze v dávkách, při kterých 

bylo dosaženo stejných nebo nižších hladin léčiva, než jsou hladiny (expozice), kterých je dosaženo 

při podávání doporučených dávek efavirenzu u člověka. V těchto studiích efavirenz nenarušoval 

páření ani fertilitu samců ani samic potkanů (dávky do 100 mg/kg/dvakrát denně) a neovlivňoval 

spermie ani potomstvo samců potkanů vystavených působení efavirenzu (dávky do 200 mg/dvakrát 

denně). Reprodukční schopnosti potomstva narozeného samicím potkanů, kterým byl podáván 

efavirenz nebyly ovlivněny.  

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Efavirenz může vyvolávat závratě, poruchy schopnosti soustředění, a/nebo ospalost. Pacienty je nutno 

poučit o tom, že pokud u sebe zjistí uvedené příznaky, nesmí vykonávat potenciálně nebezpečné 

činnosti, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů. 

23 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

a. Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Efavirenz byl hodnocen u více než 9 000 pacientů. V podskupině 1 008 dospělých pacientů, kteří 

v kontrolovaných klinických studiích dostávali 600 mg efavirenzu denně v kombinaci s PI a/nebo 

NRTI, patřily mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky alespoň středně závažné intenzity a uváděné 

minimálně u 5 % pacientů vyrážka (11,6 %), závratě (8,5 %), nauzea (8,0 %), bolesti hlavy (5,7 %) 

a únava (5,5 %). Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky v souvislosti s podáváním efavirenzu jsou 

vyrážka a neurologické symptomy. Neurologické symptomy obvykle nastupují brzy po zahájení léčby 

a obvykle vymizí po prvních 2 až 4 týdnech. U pacientů léčených efavirenzem byly hlášeny těžké 

kožní reakce, jako je Stevens

Johnsonův syndrom a erythema multiforme; psychiatrické nežádoucí 

účinky, včetně těžkých depresí, úmrtí v důsledku sebevraždy a psychóze podobného chování; a 

záchvaty křečí. Podávání přípravku efavirenz spolu s jídlem může zvyšovat expozici efavirenzu 

a může vést ke zvýšení četnosti nežádoucích účinků (viz bod 4.4). 

 

Profil dlouhodobé bezpečnosti léčebných protokolů obsahujících efavirenz byl hodnocen 

v kontrolované studii (006), v níž pacienti dostávali efavirenz + zidovudin + lamivudin (n = 412, 

medián trvání 180 týdnů), efavirenz + indinavir (n = 415, medián trvání 102 týdnů), nebo indinavir 

+zidovudin + lamivudin  (n = 401, medián trvání 76 týdnů). Dlouhodobé užívání efavirenzu v této 

studii nevyvolalo žádné nové obavy o jeho bezpečnost. 

 

Tabulka se seznamem nežádoucích účinků  

 

Nežádoucí účinky střední nebo větší závažnosti s alespoň možným vztahem k léčebnému režimu (dle 

úsudku zkoušejícího) hlášené v klinických studiích s efavirenzem v doporučeném dávkování 

v kombinované terapii (n = 1 008) jsou uvedeny níže. Kurzívou jsou rovněž uvedeny nežádoucí 

účinky v souvislosti s antiretrovirovými léčebnými režimy obsahujícími efavirenz pozorované po 

uvedení přípravku na trh. Frekvence je definována s použitím těchto konvencí: velmi časté (≥ 1/10); 

časté (≥ 1/100, < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1000) nebo velmi 

vzácné (< 1/10 000). 

 

Poruchy imunitního systému 

méně časté 

 

hypersenzitivita 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

časté 

hypertriglyceridemie* 

 

méně časté 

hypercholesterolemie* 

Psychiatrické poruchy 

časté 

 

abnormální sny, úzkost, deprese, nespavost* 

 

méně časté 

 

náladovost, agresivita, stavy zmatenosti, euforie, 

halucinace, mánie, paranoia, psychóza

, pokusy o 

sebevraždu, suicidální představy, katatonie* 

 

Vzácné 

bludy

‡‡

, neuróza

‡‡

, dokonaná sebevražda

‡‡

* 

Poruchy nervového systému 

Časté 

poruchy mozečkové koordinace a rovnováhy

poruchy udržení pozornosti (3,6 %), závratě 

(8,5 %), bolesti hlavy (5,7 %), somnolence 

(2,0 %)* 

méně časté 

 

agitovanost, amnézie, ataxie, poruchy koordinace, 

konvulze, abnormální myšlení, třes

 

24 

Poruchy oka 

méně časté 

 

rozmazané vidění 

Poruchy ucha a labyrintu 

méně časté 

 

tinitus

, vertigo 

Cévní poruchy 

méně časté 

návaly horka - zarudnutí

 

 

Gastrointestinální poruchy 

časté 

 

bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení 

méně časté 

 

pankreatitida 

Poruchy jater a žlučových cest 

časté 

 

zvýšení aspartátaminotransferázy (AST)*, 

zvýšení alaninaminotransferázy (ALT)*, zvýšení 

gamaglutamyltransferázy (GGT)* 

 

méně časté 

 

akutní hepatitida 

Vzácné 

selhání jater

‡‡

Poruchy kůže a podkožní tkáně  

velmi časté 

vyrážka (11,6 %)* 

Časté 

pruritus 

méně časté 

 

erythema multiforme, Stevens-Johnsonův 

syndrom* 

Vzácné 

fotoalergická dermatitida

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

méně časté 

 

gynekomastie 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Časté 

únava 

* Podrobnější popis viz bod. Popis vybraných nežádoucích účinků. 

Tyto nežádoucí účinky byly zjištěny ve studiích po uvedení přípravku na trh; jejich četnosti však byly 

stanoveny za využití údajů ze 16 klinických hodnocení (n=3 969). 

 

‡‡ 

Tyto nežádoucí účinky byly zjištěny ve sledování po uvedení přípravku na trh, ale v 16 klinických 

hodnoceních nebyly u pacientů léčených efavirenzem hlášeny jako nežádoucí příhody v souvislosti 

s podáváním léčiva. Kategorie četností “vzácné" byla definována podle Pokynu (SPC Guidline) k 

souhrnu údajů o přípravku (rev. 2, září 2009) na základě odhadované horní hranice 95% intervalu 

spolehlivosti pro 0 příhod u daného počtu subjektů léčených efavirenzem v těchto klinických 

hodnoceních (n= 3 969). 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

 

Vyrážka: 

 

V klinických studiích došlo u 26% pacientů léčených efavirenzem v dávce 600 mg k rozvoji kožní 

vyrážky ve srovnání se 17% pacientů v kontrolních skupinách. Kožní vyrážka byla považována za 

související s léčbou u 18% nemocných léčených efavirenzem. Těžká vyrážka se vyskytla u méně než 

1% pacientů léčených efavirenzem a v 1,7% případů byla léčba kvůli vyrážce ukončena. Incidence 

erythema multiforme nebo Stevensova-Johnsonova syndromu byla přibližně 0,1%. 

 

25 

V případě vyrážek se obvykle jedná o mírné až středně těžké makulopapulární kožní výsevy, které se 

objeví během prvních dvou týdnů od zahájení terapie efavirenzem. U většiny pacientů vyrážky vymizí 

při pokračující léčbě během jednoho měsíce. U pacientů, u nichž byl efavirenz vysazen kvůli vyrážce, 

lze léčbu znovu zahájit.. Při opětovném zahájení léčby efavirenzem se doporučuje použití vhodných 

antihistaminik a/nebo kortikosteroidů. 

 

Zkušenosti s podáváním efavirenzu pacientům, u nichž byly vysazeny jiné antiretrovirové přípravky 

ze skupiny NNRTI, jsou omezené. Hlášené počty recidiv vyrážky po převedení z léčby nevirapinem 

na léčbu efavirenzem, primárně založené na údajích z retrospektivní kohorty, publikovaných 

v odborné literatuře se pohybují v rozmezí od 13 do 18%, což je srovnatelné s frekvencí pozorovanou 

u pacientů léčených efavirenzem v klinických studiích (viz bod 4.4.). 

 

Psychiatrické symptomy:  

 

U pacientů léčených efavirenzem byly hlášeny závažné psychiatrické nežádoucí účinky. V 

kontrolovaných studiích byla zjištěna následující četnost specifických závažných psychiatrických 

příhod: 

 

 

Léčebný režim zahrnující  

efavirenz 

(n = 1 008) 

Kontrolní režim 

(n = 635) 

– těžká deprese 

1,6% 

0,6% 

– suicidální myšlenky 

0,6% 

0,3% 

– nefatální pokusy o sebevraždu 

0,4% 

0% 

– agresivní chování 

0,4% 

0,3% 

– paranoidní reakce 

0,4% 

0,3% 

– manické reakce 

0,1% 

0% 

 

Zdá se, že riziko těchto závažných psychiatrických nežádoucích účinků je větší u pacientů s 

anamnézou psychiatrických poruch, přičemž četnosti výše uvedených příhod se pohybují od 0,3% u 

manických reakcí, do 2,0% u těžkých depresí a sebevražedných myšlenek. Po uvedení přípravku na 

trh se objevila i hlášení o dokonané sebevraždě, bludech, chování připomínajícím psychózu a 

katatonii. 

 

Neurologické příznaky:  

 

V kontrolovaných klinických studiích byly často hlášeny tyto (ne však pouze) nežádoucí účinky: 

závratě, nespavost, ospalost, poruchy soustředění a abnormální snové stavy. Středně těžké až těžké 

neurologické příznaky byly zjištěny u 19% (těžké u 2%) subjektů ve srovnání s 9,0%(těžké u 1%) 

pacientů v kontrolních skupinách.. V klinických studiích byla pro takové příznaky terapie ukončena u 

2% pacientů léčených efavirenzem.  

 

Neurologické příznaky se obvykle objevují během prvního nebo druhého dne léčby a obvykle vymizí 

po prvních 2-4 týdnech. Ve studii neinfikovanýcmi dobrovolníky měl reprezentativní neurologický 

příznak medián času do nástupu 1 hodinu po podání dávky a medián trvání 3 hodiny. Neurologické 

příznaky se mohou objevit častěji, pokud se efavirenz užívá s jídlem, nejspíše kvůli zvýšeným 

plazmatickým hladinám efavirenzu (viz bod 5.2). Zdá se, že podání přípravku před spaním zlepšuje 

snášenlivost těchto příznaků, a proto lze tento způsob podávání doporučit v prvních týdnech terapie a 

u pacientů, u nichž tyto příznaky přetrvávají (viz bod 4.2). Snížení dávky ani rozdělení denní dávky 

neprokázaly žádný příznivý vliv. 

 

Analýza dlouhodobých údajů ukázala, že po 24. týdnu terapie dále byla incidence nově vzniklých 

neurologických příznaků u pacientů léčených efavirenzem celkově podobná jako u subjektů 

v kontrolním rameni. 

 

Selhání jater:  

 

26 

Po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno několik případů jaterního selhání, včetně několika případů 

selhání u pacientů bez onemocnění jater v anamnéze nebo bez jiných identifikovatelných rizikových 

faktorů. Tyto hlášené případy jaterních selhání měly fulminantní průběh, a v několika případech vedly 

k transplantaci nebo úmrtí. 

 

Syndrom imunitní reaktivace:  

 

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se upacientů infikovaných HIV s těžkou 

imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 

infekce. Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak 

hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 

zahájení léčby (viz bod 4.4). 

 

Osteonekróza: 

 

Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 

s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa 

(viz bod 4.4). 

 

Abnormální hodnoty laboratorních testů: 

 

Jaterní enzymy: zvýšení hladin AST a ALT na více než pětinásobek horní hranice normálního rozmezí 

(ULN) bylo zjištěno u 3 % z 1 008 pacientů léčených efavirenzem v dávce 600 mg (5

8 % po 

dlouhodobé léčbě ve studii 006). Podobná zvýšení byla pozorována u pacientů léčených kontrolními 

režimy (5 % po dlouhodobé léčbě). Zvýšení hladin GGT na více než pětinásobek ULN bylo zjištěno u 

4 % všech pacientů léčených efavirenzem v dávce 600 mg a u 1,5–2 % nemocných léčených 

kontrolními režimy (7 % pacientů léčených efavirenzem a 3 % pacientů s kontrolní terapií po 

dlouhodobé léčbě). Izolované zvýšení hladin GGT u pacientů užívajících efavirenz může být odrazem 

indukce enzymu. V dlouhodobé studii (006) ukončilo účast kvůli poruchám funkce jater nebo 

biliárního systému 1 % pacientů v každé léčebné větvi. 

 

Amyláza:  v podskupině klinického hodnocení, která zahrnovala 1008 pacientů, byl u 10% pacientů 

léčených efavirenzem a u 6% pacientů, kteří sloužili jako kontrolní skupiny, pozorován 

asymptomatický vzestup hladin sérové amylázy nad 1,5 násobek horní hranice normálu. Klinický 

význam asymptomatického zvýšení sérové amylázy není znám. 

 

Metabolické parametry 

 

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů  a glukózy v krvi (viz 

bod 4.4). 

 

d. Pediatrická populace 

 

Nežádoucí účinky u dětí byly obecně podobné jako u dospělých. U dětí byla častěji hlášena vyrážka 

(59 ze 182 pacientů [32 %] léčených přípravkem efavirenz) a byla častěji závažnější než u dospělých 

(závažná vyrážka byla hlášena u 6 ze 182 dětí [3,3 %]). Před zahájením léčby efavirenzem u dětí lze 

zvážit profylaxi vhodnými antihistaminiky. 

 

e. Další zvláštní skupiny pacientů 

 

Jaterní enzymy u pacientů současně infiovaných hepatitidou B nebo C:  

 

V souboru dlouhodobých údajů ze studie 006 bylo séropozitivních při vyšetření na přítomnost 

hepatitidy typu B (pozitivní na povrchový antigen) a/nebo hepatitidu typu C (pozitivní na protilátky 

proti hepatitidě typu C) 137 pacientů léčených režimy s efavirenzem (medián trvání terapie 68 týdnů) 

a 84 pacientů léčených kontrolním režimem (medián trvání terapie 56 týdnů). U pacientů 

s přidruženou infekcí ve studii 006 se hodnoty AST zvýšily na více než pětinásobek ULN u 13% 

27 

pacientů léčených efavirenzem a u 7% pacientů v kontrolní skupině, přičemž ke zvýšení hodnot ALT 

na více než pětinásobek ULN došlo u 20, respektive 7% pacientů. Z pacientů s přidruženou infekcí ze 

studie vystoupila pro poruchy funkce jater 3% pacientů léčených efavirenzem a 2% subjektů v 

kontrolním rameni (viz bod 4.4). 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili  podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

Někteří pacienti, kteří náhodně požili 600 mg dvakrát denně, uvedli zvýšenou intenzitu 

neurologických příznaků. Jeden pacient popsal mimovolné kontrakce svalů. 

 

Při léčbě předávkování efavirenzem je nutno aplikovat obecná podpůrná opatření, včetně 

monitorování vitálních funkcí a sledování klinického stavu pacienta. K usnadnění vyloučení 

nevstřebaného efavirenzu lze podat živočišné uhlí. Pro předávkování efavirenzem neexistuje žádné 

specifické antidotum. Protože se vysoké procento efavirenzu váže na proteiny, nelze předpokládat, že 

by se dialýzou vyloučilo z krve významnější množství efavirenzu. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémové podání, nenukleosidové inhibitory reverzní 

transkriptázy. 

ATC kód: J05A G03 

 

Mechanizmus účinku:  

 

Efavirenz je NNRTI HIV-1. Efavirenz je nekompetitivní inhibitor reverzní transkriptázy (RT) HIV-1 a 

neinhibuje významným způsobem RT HIV-2 ani buněčné DNA polymerázy (α, β, γ ani δ). 

 

Elektrofyziologie  srdce 

 

Vliv  efavirenzu na interval QTc byl hodnocen v otevřené, léčivou látkou a placebem kontrolované 

zkřížené studii QT intervalu, hodnotící 3 způsoby léčby ve fixním, jednosekvenčním podání ve třech 

obdobích u 58 zdravých subjektů obohacených o polymorfismus CYP2B6. Průměrná hodnota C

max

  

efavirenzu u subjektů s genotypem CYP2B6 *6/*6 po podávání dávky 600 mg denně po dobu 14 dní 

byla 2,25násobkem průměrné hodnoty C

max

 pozorované u subjektů s genotypem CYP2B6 *1/*1. Byl 

pozorován pozitivní vztah mezi koncentrací efavirenzu a prodloužením QTc intervalu. Na základě 

vztahu koncentrace - QTc byla u subjektů s genotypem CYP2B6 *6/*6 po podávání denní dávky 600 

mg po dobu 14 dní průměrná hodnota prodloužení QTc 8,7 ms a její horní hranice 90% intervalu 

spolehlivosti byla 11,3 ms (viz bod 4.5). 

 

Antivirová aktivita:   

 

Koncentrace nevázaného efavirenzu, nutné k 90 – 95% inhibici izolovaných patogenů divokého typu 

nebo zidovudin-rezistentních laboratorních a klinických izolátů, se in vitro pohybovaly v rozmezí od 

0,46 do 6,8 nM u linií  lymfoblastoidních buněk, mononukleárních buněk periferní krve (PBMC) a 

kultur makrofágů/monocytů. 

 

Rezistence: 

 

28 

 

Účinnost efavirenzu v buněčných kulturách proti variantám virů s náhradou aminokyselin v pozicích 

48, 108, 179, 181 nebo 236 v RT nebo variantách s náhradou aminokyselin v proteáze byla podobná 

jako účinnost proti virovým kmenům divokého typu. Náhrady jedné aminokyseliny, které vedly k 

nejvyšší rezistenci na efavirenz v buněčných kulturách, spočívaly ve výměně leucinu za isoleucin v 

pozici 100 (L100I, 17-22násobná rezistence) a lysinu za asparagin v pozici 103 (K103N, 18-

33násobná rezistence). Vyšší než 100-násobná ztráta vnímavosti byla pozorována vůči variantám HIV 

s expresí K103N navíc k náhradě dalších aminokyselin v RT. 

 

K103N byla nejčastěji pozorovanou náhradou v RT u virů izolovaných od pacientů, u nichž došlo 

k významnému opětovnému zvýšení (”rebound”) virové zátěže v klinických studiích s efavirenzem 

v kombinaci s indinavirem nebo zidovudinem + lamivudinem. Tato mutace byla pozorována u 90% 

pacientů, kteří dostávali efavirenz, a u nichž byla léčba z virologického hlediska neúspěšná. Byly 

pozorovány i náhrady v pozicích RT 98, 100, 101, 108, 138, 188, 190 nebo 225, avšak méně často, 

a často pouze ve spojení s K103N. Náhrada aminokyselin v RT v souvislosti s rezistencí vůči 

efavirenzu nezávisela na ostatních antivirových přípravcích, použitých v kombinaci s efavirenzem. 

 

Zkřížená rezistence:  

 

Profily zkřížené rezistence efavirenzu, nevirapinu a delavirdinu v buněčných kulturách ukázaly, že 

náhrada K103N vede ke ztrátě vnímavosti vůči všem třem NNRTI. Dva ze tří klinicky izolovaných 

virů s rezistencí vůči delavirdinu vykazovaly zkříženou rezistenci vůči efavirenzu a byla u nich 

zjištěna náhrada K103N. Třetí izolovaný virus s náhradou v pozici 236 RT zkříženou rezistenci vůči 

efavirenzu nevykazoval. 

 

Izolované viry, získané z PBMC pacientů, zařazených do klinických studií s efavirenzem, u nichž byly 

zjištěny známky selhání léčby (”rebound” virové zátěže), byly vyhodnoceny na vnímavost vůči 

NNRTI. Třináct izolovaných virů, které byly dříve označeny jako rezistentní vůči efavirenzu, 

vykazovaly rezistenci i vůči nevirapinu a delavirdinu. Ukázalo se, že pět z těchto izolovaných virů 

s rezistencí vůči NNRTI, má K103N nebo došlo k náhradě valinu za isoleucin v pozici 108 (V108I) 

v RT. Tři z testovaných virů, izolovaných v případě selhání léčby efavirenzem, zůstaly citlivé na 

efavirenz v buněčných kulturách a byly senzitivní i vůči nevirapinu a delavirdinu. 

 

Možnost zkřížené rezistence mezi efavirenzem a PI je vzhledem k odlišným cílovým enzymům nízká. 

Možnost zkřížené rezistence mezi efavirenzem a NRTI je nízká vzhledem k odlišným cílovým 

vazebným místům a mechanizmu účinku. 

 

Klinická  účinnost 

 

Efavirenz nebyl zkoušen v kontrolovaných studiích u pacientů s pokročilou formou onemocnění HIV, 

tedy u pacientů s počty CD4 < 50 buněk/mm

3

, ani u pacientů, kteří byli již dříve léčeni PI nebo 

NNRTI. Klinické zkušenosti z kontrolovaných studií s kombinacemi s didanosinem nebo zalcitabinem 

jsou omezené.  

 

Dvě kontrolované studie (006 a ACTG 364) s efavirenzem v kombinaci s NRTI a/nebo PI v délce 

přibližně jednoho roku prokázaly snížení virové zátěže pod hranici kvantifikace analýzou a zvýšené 

počty lymfocytů CD4 u HIV infikovaných pacientů dosud neléčených antiretrovirovou terapií a již 

dříve léčených NRTI. Studie 020 prokázala za dobu 24 týdnů podobný účinek u pacientů již dříve 

léčených NRTI. V těchto studiích byla dávka efavirenzu 600 mg jednou denně; dávka indinaviru byla 

1000 mg každých 8 hodin při kombinaci s efavirenzem a 800 mg každých 8 hodin při podávání bez 

efavirenzu. Dávka nelfinaviru byla 750 mg, podávaná třikrát denně. V každé z těchto studií byly 

použity standardní dávky NRTI, podávané každých 12 hodin.  

 

Studie 006, randomizovaná, otevřená studie, srovnávala efavirenz + zidovudin + lamivudin nebo 

efavirenz + indinavir s kombinací indinavir + zidovudin + lamivudin u 1266 pacientů, u nichž se 

požadovalo, aby nikdy v době před vstupem do studie neužívali efavirenz, lamivudin, NNRTI ani PI. 

Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 341 buněk/mm

3

 a průměrná výchozí hodnota HIV-RNA 

29 

činila 60250 kopií/ml. Výsledky účinnosti ve studii 006 na podskupině 614 pacientů zařazených po 

dobu minimálně 48 týdnů, jsou uvedeny v Tabulce 3. V analýze počtů respondérů (jedinec, který léčbu 

neukončil, se rovná selhání léčby [analýza non-completer = failure, NC = F]), se předpokládalo, že u 

pacientů, kteří z jakéhokoli důvodu ukončili účast ve studii předčasně, nebo u nichž chybí naměřená 

hodnota HIV-RNA, jejíž hodnotě buď předcházela nebo po níž následovala hodnota nad hranicí 

kvantifikace vyšetření, byly v časových bodech s chybějícími údaji hodnoty HIV-RNA vyšší než 50 

nebo vyšší než 400 kopií/ml. 

 

Tabulka 3: Výsledky účinnosti ve studii 006 

 

 

 

Procenta pacientů reagujících na léčbu 

(NC = F

a

)  

HIV-RNA v plazmě 

Průměrná změna  

vůči výchozí  

hodnotě počtu 

buněk CD4/mm

3

 

(S.E.M.

c

 

 

< 400 kopií/ml 

(95% C.I.

b

< 50 kopií/ml 

(95% C.I.

b

Léčebný  

protokol 

48 týdnů 

48 týdnů 

48 týdnů 

EFV + 

ZDV + 3TC 

202 

67% 

(60%, 73%) 

62% 

(55%, 69%) 

187 

(11,8) 

EFV + IDV 

206 

54% 

(47%, 61%) 

48% 

(41%, 55%) 

177 

(11,3) 

IDV + 

ZDV + 3TC 

206 

45% 

(38%, 52%) 

40% 

(34%, 47%) 

153 

(12,3) 

a

 NC = F (non-completer  = failure)  osoba, která  nedokončila studii = selhání léčby. 

b

 C.I. (confidence  interval), interval spolehlivosti. 

c

 S.E.M. (standard error of  the mean), standardní chyba  průměru. 

d

 EFV, efavirenz;  ZDV, zidovudin; 3TC, lamivudin; IDV, indinavir. 

 

Dlouhodobé výsledky po 168 týdnech studie 006 (160 pacientů dokončilo studii s léčbou EFV + IDV, 

196 pacientů s EFV + ZDV+ 3TC a 127 pacientů s IDV + ZDV + 3TC) naznačují trvanlivost 

odpovědi ve smyslu podílu pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml, HIV RNA < 50 kopií/ml a v 

průměrné změně počtu CD4 buněk vůči výchozí hodnotě.  

 

Výsledky účinnosti ve studiích ACTG 364 a 020 jsou uvedeny v Tabulce 4. Do studie ACTG 364 bylo 

zařazeno 196 pacientů, kteří se již dříve léčili  NRTI, ne však PI ani NNRTI. Do studie 020 bylo 

zařazeno 327 nemocných, kteří se již dříve léčili NRTI, ne však PI ani NNRTI. Lékaři směli 

pacientům po vstupu do studie změnit jejich léčebný protokol obsahující NRTI. Procenta jedinců 

s odpovědí na léčbu byly nejvyšší u pacientů, u nichž došlo ke změně NRTI. 

 

30 

Tabulka 4: Výsledky účinnosti ve studiích ACTG 364 a 020 

 

 

 

Podíl pacientů (NC= F

a

HIV RNA v plazmě 

Průměrná změna 

výchozí hodnoty 

počtu buněk CD4 

Číslo studie/ 

Léčebné režimy

b

 

(95% C.I.

c

(95% C.I.) 

buněk/

mm

3

 

(S.E.M.

d

Studie ACTG 364 

48 týdnů 

 

< 500 kopií/ml 

< 50 kopií/ml 

 

 

EFV+NFV+NRTI 

65 

70 

(59, 82) 

--- 

--- 

107 

(17,9) 

EFV+NRTI 

65 

58 

(46, 70) 

--- 

--- 

114 

(21,0) 

NFV+NRTI 

66 

30 

(19, 42) 

--- 

--- 

94 

(13,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie 020 

24 týdnů 

 

< 400 kopií/ml 

< 50 kopií/ml 

 

 

EFV+IDV+NRTI 

157 

60 

(52, 68) 

49 

(41, 58) 

104 

(9,1) 

IDV+NRTI 

170 

51 

(43, 59) 

38 

(30, 45) 

77 

(9,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 NC = F (non-completer  = failure)  osoba, která  nedokončila studii = selhání léčby. 

b

 EFV, efavirenz;  ZDV, zidovudin; 3TC, lamivudin; IDV, indinavir; NRTI, nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy; NFV, nelfinavir. 

c

 C.I. (confidence  interval), interval spolehlivosti pro poměr pacientů s odpovědí. 

d

 S.E.M. (standard error  of  the mean), standardní  chyba průměru. 

---, neprovedeno. 

 

Pediatrická populace:  

 

 

Studie AI266922 byla otevřenou studií hodnotící farmakokinetické parametry, bezpečnost, 

snášenlivost a protivirovou aktivitu přípravku SUSTIVA podávaného v kombinaci s didanosinem a 

emtricitabinem pediatrickým pacientům, kterým dříve byly nebo nebyly podávány antiretrovirové 

přípravky. Přípravkem SUSTIVA bylo léčeno 37  pacientů ve věku 3 měsíce až 6 let (medián 0,7 let). 

Ve výchozím stavu byl medián HIV-1 RNA v plazmě 5,88 log

10

 kopií/ml, medián počtu buněk CD4+ 

byl 1144 buněk/mm

3

 a medián podílu CD4+ činil 25 %. Medián doby léčby v rámci studie činil 

132 týdnů; 27 % pacientů ukončilo léčbu před 48. týdnem. Podle analýzy populace podle léčebného 

záměru (intent to treat, ITT) bylo ve 48. týdnu celkem 57 % (21/37) pacientů s HIV RNA < 400 

kopií/ml a 46 % (17/37) pacientů s < 50 kopií/ml. Medián nárůstu počtu CD4+ od výchozího stavu 

do 48. týdne činil 215 buněk/mm

3

 a medián nárůstu podílu CD4+ činil 6 %. 

 

Studie PACTG 1021 byla otevřenou studií hodnotící farmakokinetické parametry, bezpečnost, 

snášenlivost a protivirovou aktivitu přípravku SUSTIVA podávaného v kombinaci s didanosinem a 

emtricitabinem pediatrickým pacientům, kterým nebyly dříve podávány antiretrovirové přípravky. 

Přípravek SUSTIVA byl podáván 43  pacientům ve věku 3 měsíce až 21 let (medián 9,6 let). 

Ve výchozím stavu byl medián hodnoty HIV-1 RNA v plazmě 4,8 log

10

 kopií/ml, medián počtu buněk 

CD4+ byl 367 buněk/mm

3

 a medián podílu CD4+ činil 18 %. Medián doby léčby v rámci studie činil 

181 týdnů; 16 % pacientů ukončilo léčbu před 48. týdnem. Podle analýzy populace ITT bylo 

ve 48. týdnu celkem 77 % (33/43) pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml a 70 % (30/43) pacientů 

s < 50 kopií/ml. Medián nárůstu počtu CD4+ od výchozího stavu do 48. týdne léčby činil 

238 buněk/mm

3

 a medián nárůstu podílu CD4+ činil 13 %. 

 

Studie PACTG 382 byla otevřenou studií hodnotící farmakokinetické parametry, bezpečnost, 

snášenlivost a protivirovou aktivitu přípravku SUSTIVA podávaného v kombinaci s nelfinavirem a 

NRTI pediatrickým pacientům, kterým nebyly nikdy podávány antiretrovirové přípravky, ale byli 

léčeni NRTI. Přípravkem SUSTIVA byli léčeni 102 pacienti ve věku 3 měsíce až 16 let (medián 

5,7 let). Osmdesáti sedmi procentům pacientů byla dříve podána antiretrovirová léčba. Ve výchozím 

stavu byl medián hodnoty HIV-1 RNA v plazmě 4,57 log

10

 kopií/ml, medián počtu buněk CD4+ byl 

755 buněk/mm

3

 a medián podílu CD4+ činil 30 %. Medián doby léčby v rámci studie činil 118 týdnů; 

25 % pacientů ukončilo léčbu před 48. týdnem. Podle analýzy populace ITT bylo ve 48. týdnu celkem 

57 % (58/102) pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml a 43 % (44/102) pacientů s < 50 kopií/ml. Medián 

31 

nárůstu počtu CD4+ od výchozího stavu do 48. týdne činil 128 buněk/mm

3

 a medián nárůstu podílu 

CD4+ činil 5 %. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce:  

 

Maximální koncentrace efavirenzu v plazmě 1,6-9,1 µM byly dosaženy za 5 hodin po podání 

jednorázové perorální dávky 100 mg až 1600 mg neinfikovaným dobrovolníkům. U dávek až do výše 

1600 mg bylo v závislosti na dávce pozorováno zvyšování hodnot C

max

 a AUC; toto zvyšování bylo 

méně než úměrné, což naznačuje snížené vstřebávání při vyšších dávkách. Doba do dosažení 

maximálních plazmatických koncentrací (3-5 hodin) se nezměnila ani po opakovaných dávkách, 

a ustálené plazmatické koncentrace byly dosaženy během 6-7 dnů. 

 

U HIV infikovaných pacientů v ustáleném stavu byla závislost průměrných hodnot C

max

, C

min

 a AUC 

na dávkách 200 mg, 400 mg a 600 mg denně lineární. U 35 pacientů, kteří dostávali efavirenz v dávce 

600 mg jednou denně, byly v ustáleném stavu hodnoty C

max

 12,9 ± 3,7 µM (29%) [průměr ± S.D. 

(% C.V.)], hodnoty C

min

 v ustáleném stavu byly 5,6 ± 3,2 µM (57%), a hodnoty AUC byly 

184 ± 73 µM.h (40%). 

 

Vliv  jídla:   

 

Biologická  dostupnost jednorázové dávky 600 mg efavirenzu v tvrdých tobolkách podaného 

neinfikovaným dobrovolníkům se zvýšila o 22% při současném požití jídla s vysokým obsahem tuku a 

o 17% při současném požití jídla s normálním obsahem tuku ve srovnání s biologickou dostupností 

dávky 600 mg podané bez jídla (viz bod 4.4). 

 

Biologická dostupnost obsahu tvrdé tobolky po smísení s jídlem: u zdravých dospělých jedinců 

splňovala AUC  pro eflavirenz, při podání ve formě obsahu tří 200mg tvrdých tobolek smíchaných s 2 

čajovými lžičkami určitého druhu jídla (jablečná přesnídávka, dužina z hroznů, jogurt nebo kojenecká 

strava) kritéria biologické ekvivalence pro AUC formy intaktních tobolek podaných na lačno. 

 

Distribuce v organismu:  

 

Efavirenz se ve velké míře (přibližně 99,5-99,75%) váže na plazmatické proteiny (převážně na 

albumin). U pacientů infikovaných HIV-1 (n = 9), jimž byl efavirenz podáván v dávce 200 až 600 mg 

jednou denně po dobu minimálně jednoho měsíce, se koncentrace mozkomíšním moku pohybovaly v 

rozmezí od 0,26 do 1,19% (průměr 0,69%) odpovídajících plazmatických koncentrací. Tato hodnota je 

přibližně trojnásobkem hodnoty volné (na protein nevázané) frakce efavirenzu v plazmě. 

 

Biotransformace: 

 

Studie provedené u lidí a in vitro studie s použitím humánních jaterních mikrozomů prokázaly, že 

efavirenz je metabolizován převážně systémem cytochromu P450 na hydroxylované metabolity, které 

dále podléhají glukuronidaci. Tyto metabolity nejsou v podstatě účinné proti HIV-1. Studie provedené 

in vitro naznačují, že CYP3A4 a CYP2B6 jsou hlavními izoenzymy odpovědnými za metabolizmus 

efavirenzu, a že efavirenz inhibuje izoenzymy 2C9, 2C19 a 3A4 systému cytochromu P450. V in vitro 

studiích efavirenz neinhiboval CYP2E1 a inhiboval CYP2D6 a CYP1A2 pouze při koncentracích 

značně vyšších, než jsou hodnoty dosahované v klinické praxi. 

 

Plazmatická hladina efavirenzu může být zvýšena u pacientů s homozygotní G516T genetickou 

variantou izoenzymu CYP2B6. Klinické důsledky tohoto spojení nejsou známy, nicméně možnost 

zvýšeného výskytu a závažnosti nežádoucích účinků souvisejících s podáváním efavirenzu se nemůže 

vyloučit. 

 

Ukázalo se, že efavirenz indukuje enzymy CYP3A4 a CYP2B6, výsledkem je indukce vlastního 

metabolizmu, která může být u některých pacientů klinicky významná. U neinfikovaných 

32 

dobrovolníků vedlo podávání dávek 200 - 400 mg denně po dobu 10 dní k nižší než předpokládané 

akumulaci (nižší o 22 - 42 %) a ke kratšímu terminálnímu poločasu v porovnání s jednorázově 

podanou dávkou (viz dále). Rovněž bylo prokázáno, že efavirenz indukuje UGT1A1. Expozice 

raltegraviru (což je substrát UGT1A1) jsou za přítomnosti efavirenzu sníženy (viz bod 4.5, Tabulka 2). 

I když in vitro údaje naznačují, že efavirenz inhibuje CYP2C9 a CYP2C19, existují protichůdná 

hlášení jak o zvýšení, tak o snížení expozic substrátům těchto enzymů, pokud se in vivo podávají spolu 

s efavirenzem. Čistý výsledek současného podávání není jasný. 

 

Eliminace z organismu:  

 

Efavirenz má poměrně dlouhý terminální poločas vylučování nejméně 52 hodin po jednorázové dávce 

a 40 - 55 hodin po opakovaných dávkách. Přibližně 14 - 34 % radioaktivně značené dávky efavirenzu 

bylo zachyceno v moči a méně než 1 % dávky se vyloučilo močí ve formě nezměněného efavirenzu. 

 

Porucha funkce jater:  

 

Ve studii s jedinou dávkou byl u jediného pacienta s těžkou poruchou funkce jater (třída C Child-

Pughovy stupnice) zdvojnásoben biologický poločas, což ukazuje na potenciál pro mnohem větší 

stupeň akumulace. Studie s opakovanými dávkami žádný účinek na farmakokinetiku efavirenzu u 

pacientů s mírnou poruchou funkce jater (třída A Child-Pughovy stupnice) v porovnání s kontrolami 

neprokázala. K určení, zda středně těžká nebo těžká porucha funkce jater (třída B nebo C Child-

Pughovy stupnice) ovlivňuje farmakokinetiku efavirenzu, není k dispozici dostatek údajů. 

 

Pohlaví, rasa, starší jedinci:  

 

I když omezené množství dat naznačuje možnost zvýšené expozice efavirenzu u žen, stejně jako u 

pacientů z Asie a Tichomoří, nezdá se, že by efavirenz snášeli hůře. Farmakokinetické studie 

u starších osob nebyly provedeny. 

 

Pediatrická populace: 

 

Farmakokinetické parametry pro efavirenz v ustáleném stavu u pediatrických pacientů byly 

predikovány na základě farmakokinetického modelu populace a jsou shrnuty v tabulce 5 podle rozsahů 

tělesných hmotností odpovídajících doporučeným dávkám. 

 

Tabulka 5: Předpokládaná farmakokinetika efavirenzu v ustáleném stavu (tobolky/vysypané 

tobolky) u pediatrických pacientů infikovaných HIV 

  

Tělesná hmotnost 

Dávka 

Průměrná hodnota 

AUC

(0-24) 

µM·h 

Průměrná hodnota 

C

max 

µg/ml 

Průměrná hodnota 

C

min 

µg/ml 

3,5–5 kg 

100 mg 

220,52 

5,81 

2,43 

5–7,5 kg 

150 mg 

262,62 

7,07 

2,71 

7,5–10 kg 

200 mg 

284,28 

7,75 

2,87 

10–15 kg 

200 mg 

238,14 

6,54 

2,32 

15–20 kg 

250 mg 

233,98 

6,47 

2,3 

20–25 kg 

300 mg 

257,56 

7,04 

2,55 

25–32,5 kg 

350 mg 

262,37 

7,12 

2,68 

32,5–40 kg 

400 mg 

259,79 

6,96 

2,69 

> 40 kg 

600 mg 

254,78 

6,57 

2,82 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

V konvenčních studiích genotoxicity nebyl efavirenz mutagenní ani klastogenní. 

 

U potkanů indukoval efavirenz resorpci plodů. U 3 ze 20 plodů/novorozených mláďat samic makaků 

Cynomolgus, jimž byly podávány dávky zajišťující plazmatické koncentrace efavirenzu podobné 

33 

hodnotám pozorovaným u lidí, byly zjištěny malformace. U jednoho plodu byla zjištěna anencefalie 

a unilaterální anoftalmie se sekundárním zvětšením jazyka, u druhého plodu se vyskytla mikrooftalmie 

a u třetího plodu došlo k rozštěpu patra. U potkanů ani králíků, jimž byl aplikován efavirenz, žádné 

malformace pozorovány nebyly. 

 

Biliární  hyperplazie byla zjištěna  u makaků, jimž byl efavirenz aplikován po dobu jednoho roku a déle 

v dávce vedoucí k průměrným hodnotám AUC přibližně dvojnásobně vyšším než u osob užívajících 

doporučenou dávku. Po vysazení dávek došlo k regresi této biliární hyperplázie. U potkanů byla 

pozorována biliární fibróza. U některých opic, které dostávaly efavirenz po dobu jednoho roku a déle 

v dávkách, po nichž byly hodnoty AUC v plazmě 4 až 13 krát vyšší než u osob, jimž se podávala 

doporučená dávka, byly pozorovány nesetrvalé křeče (viz body 4.4 a 4.8). 

 

Studie karcinogenity prokázaly zvýšenou incidenci jaterních a plicních nádorů u myších samiček, ne 

však u samečků. Mechanizmus vzniku nádorů a případný význam u člověka nejsou známy. 

 

Studie karcinogenity u myších samečků a samečků a samiček krys byly negativní. I když není 

karcinogenní potenciál u člověka znám, tyto údaje naznačují, že klinický přínos efavirenzu převažuje 

nad potenciálním rizikem karcinogenity pro člověka. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ  ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

SUSTIVA 50 mg tvrdé tobolky 

Jádro tobolky: natrium-lauryl-sulfát, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, sodná sůl 

karboxymethylškrobu 

 

Obal tobolky: želatina, natrium-lauryl-sulfát, žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), 

srážený oxid křemičitý (E551) 

 

Inkoust na potisk: kyselina karmínová (E120), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) 

 

SUSTIVA 100 mg tvrdé tobolky 

Jádro tobolky: natrium-lauryl-sulfát, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, sodná sůl 

karboxymethylškrobu 

 

Obal tobolky: želatina, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý (E171), srážený oxid křemičitý (E551) 

 

Inkoust na potisk: kyselina karmínová (E120), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) 

 

SUSTIVA 200 mg tvrdé tobolky 

Jádro tobolky: natrium-lauryl-sulfát, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, sodná sůl 

karboxymethylškrobu 

 

Obal tobolky: zelatina, natrium-lauryl-sulfát, zlutý oxid železitý (E172), srážený oxid křemičitý (551) 

 

Inkoust na potisk: kyselina karmínová (E120), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

34 

6.3  Doba použitelnosti 

 

SUSTIVA 50 mg tvrdé tobolky 

SUSTIVA 100 mg tvrdé tobolky 

3 roky. 

 

SUSTIVA 200 mg tvrdé tobolky 

Lahvičky: 3 roky. 

Blistry:  2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

SUSTIVA 50 mg tvrdé tobolky 

Lahvičky z vysokodenzního polyethylenu s polypropylenovým uzávěrem (dětský bezpečnostní závěr). 

Jedna papírová skládačka (krabička) obsahuje 1 lahvičku s 30 tvrdými tobolkami.  

 

SUSTIVA 100 mg tvrdé tobolky 

Lahvičky z vysokodenzního polyethylenu s polypropylenovým uzávěrem (dětský bezpečnostní závěr). 

Jedna papírová skládačka (krabička) obsahuje 1 lahvičku s 30 tvrdými tobolkami. 

 

SUSTIVA 200 mg tvrdé tobolky 

Lahvičky z vysokodenzního polyetylenu s polypropylenovým uzávěrem (dětský bezpečnostní uzávěr). 

Jedna lahvička obsahuje 90 tvrdých tobolek. 

Balení 42 x 1 tvrdých tobolek v hliníkových/PVC perforovaných jednodávkových blistrech.  

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci. 

 

Použití u pediatrické populace: u pacientů ve věku nejméně 3 měsíce a s tělesnou hmotností nejméně 

3,5 kg, kteří nejsou schopni polykat tobolky, může být obsah tobolky podán s malým množstvím jídla 

(1–2 čajové lžičky), a to metodou vysypání obsahu tobolky. Pacienti a pečovatelé musí být upozorněni 

na to, aby tobolky otevírali opatrně, aby nedošlo k vylití nebo úniku obsahu tobolky. Doporučuje se 

držet tobolku čepičkou směrem nahoru, poté čepičku z tobolky odstranit a obsah tobolky smíchat 

s jídlem v malé misce. Smíchaný přípravek by měl být podáván co nejdříve, a ne později než 30 minut 

po smíchání přípravku. Po podání efavirenzu smíchaného s jídlem musí být do prázdné misky přidáno 

další množství (přibližně 2 lžičky) jídla, které je nutno zamíchat, aby došlo k odstranění jakýchkoli 

zbytků léčivého přípravku, a podat pacientovi. Po podání efavirenzu by nemělo být konzumováno 

žádné další jídlo po dobu až 2 hodin. 

 

 

7. 

DRŽITEL  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park, Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO(A) 

 

35 

EU/1/99/110/001 - 004 

 

 

9. 

DATUM  PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ  REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 28. května 1999. 

Datum posledního prodloužení registrace: 23. duben  2014 

 

 

10.  DATUM  REVIZE  TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

36 

1. 

NÁZEV  PŘÍPRAVKU 

 

SUSTIVA 600 mg potahované tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ  A KVANTITATIVNÍ  SLOŽENÍ 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje efavirenzum 600 mg.  

 

Pomocná látka se známým účinkem 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 249,6 mg monohydrát laktózy. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta 

 

Tmavě žlutá ve tvaru tobolky, s vytištěným označením ”efavirenz” na obou stranách. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Přípravek SUSTIVA je indikován ke kombinované antivirové léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve 

věku 3 měsíce a starších s tělesnou hmotností alespoň 3,5 kg, infikovaných virem lidské 

imunodeficience (HIV-1). 

 

Přípravek SUSTIVA dosud nebyl dostatečně hodnocen u pacientů v pokročilém stádiu onemocnění 

HIV, tedy u pacientů s počtem buněk CD4 < 50 buněk/mm

3

 nebo po selhání léčebných režimů 

využívajících inhibitory proteáz (PI). I když nebyla pozorována zkřížená rezistence efavirenzu s PI, 

není v současnosti k dispozici dostatek údajů o účinnosti následného použití kombinované terapie 

založené na použití PI po selhání léčebných režimů, při nichž byl použit přípravek SUSTIVA. 

 

Přehled klinických a farmakodynamických informací: viz bod 5.1. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

 

Terapie musí být zahájena lékařem se zkušenostmi s léčbou infekce HIV. 

 

Dávkování 

 

Efavirenz je nutno podávat v kombinaci s jinými antiretrovirovými přípravky (viz bod 4.5). 

 

 

Aby pacienti lépe snášeli neurologické nežádoucí účinky, doporučuje se užívat přípravek před spaním 

(viz bod 4.8). 

 

Dospělí a dospívající s hmotností přes 40 kg: doporučená dávka přípravku efavirenz v kombinaci s 

inhibitory reverzní transkriptázy na bázi nukleosidových analogů (nucleoside analogue reverse 

transcriptase inhibitor, NRTI) s nebo bez PI (viz bod 4.5) je 600 mg per os jednou denně. 

 

Úprava dávkování: pokud se efavirenz podává současně s vorikonazolem, musí se udržovací dávka 

vorikonazolu zvýšit na 400 mg každých 12 hodin a dávka přípravku efavirenz se musí snížit o 

37 

50%, t.j. na 300 mg jednou denně. Pokud je léčba vorikonazolem ukončena, musí se efavirenz začít 

podávat v původním dávkování (viz bod 4.5). 

 

Pokud se efavirenz podává současně s rifampicinem pacientům vážícím 50 kg nebo více, je možno 

zvážit zvýšení dávky přípravku efavirenz na 800 mg/den (viz bod 4.5). 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

 

Porucha funkce jater: pacienti s mírnou poruchou funkce jater mohou být léčeni normálně 

doporučovanou dávkou efavirenzu. Pacienti musí být pečlivě sledováni, zda se u nich nevyskytnou 

nežádoucí účinky závislé na dávce, zvláště neurologické příznaky nežádoucích účinků, zvláště 

příznaků u nervového systému  

 

Porucha funkce jater: pacienti s lehkou chorobou jater mohou být léčeni normálně doporučovanou 

dávkou efavirenzu. Pacienti musí být pečlivě sledováni ohledně na dávce závislých nežádoucích 

účinků, zvláště příznaků u nervového systému (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Pediatrická populace 

 

Bezpečnost a účinnost efavirenzu u dětí mladších 3 než měsíce nebo s tělesnou hmotností do 3,5 kg 

nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 

 

Způsob podání 

 

Doporučuje se užívat efavirenz na lačno. Zvýšené koncentrace efavirenzu pozorované následně po 

podání efavirenzu spolu s jídlem, mohou vést ke zvýšení četnosti nežádoucích účinků (viz bod 4.4 a 

5.2). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v 

bodě 6.1. 

 

efavirenz se nesmí podávat pacientům s těžkou poruchou funkce jater (třída C Child-Pughovy 

klasifikace) (viz bod 5.2). 

 

efavirenz se nesmí podávat současně s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, 

triazolamem, pimozidem, bepridilem nebo námelovými alkaloidy (např. ergotamin, dihydroergotamin, 

ergometrin a methylergometrin), protože kompetice efavirenzu o CYP3A4 by mohla vést k inhibici 

metabolizmu a případným závažným a/nebo život ohrožujícím nežádoucím účinkům (například 

poruchy srdečního rytmu, prodloužení sedace nebo deprese dechové funkce) (viz bod 4.5). 

 

Bylinné  přípravky obsahující třezalku (Hypericum perforatum) se v době užívání efavirenzu nesmí 

užívat kvůli riziku snížených plazmatických koncentrací a snížených klinických účinků efavirenzu 

(viz bod 4.5). 

 

Pacienti s: 

-  rodinnou anamnézou náhlého úmrtí nebo kongenitálním prodloužením QTc intervalu na 

elektrokardiogramu nebo s jinými klinickými stavy, u kterých je známo, že prodlužují QTc 

interval. 

-  anamnézou symptomatických srdečních arytmií nebo s klinicky relevantní bradykardií nebo 

s kongestivním srdečním selháním doprovázeným snížením ejekční frakce levé srdeční 

komory. 

-  závažnou poruchou rovnováhy elektrolytů, např. hypokalemie nebo hypomagnesemie. 

 

 

 

38 

Pacienti užívající léčivé přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QTc interval (proarytmika). 

Mezi tyto léčivé přípravky patří: 

-  antiarytmika tříd IA a III,  

-  neuroleptika, antidepresiva, 

-  určitá antibiotika včetně některých látek z následujících tříd: makrolidy, fluorochinoliny, 

imidazolová a triazolová antimykotika,  

-  určitá nesedativní antihistaminika (terfenadin, astemizol), 

-  cisaprid, 

-  flekainid, 

-  určitá antimalarika, 

-  methadon. 

 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při léčbě infekce HIV se efavirenz nesmí používat samostatně ani se nesmí přidávat jako jediný další 

přípravek k selhávajícímu léčebnému režimu. Stejně jako v případě všech ostatních nenukleosidových 

inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI) dochází rychle ke vzniku rezistence viru, pokud se 

efavirenz podává jako monoterapie. Při volbě nového antiretrovirového přípravku (antiretrovirových 

přípravků), podávaného v kombinaci s efavirenzem, je nutno vzít v úvahu možnost zkřížené rezistence 

viru (viz bod 5.1). 

 

Současné podávání efavirenzu s tabletovou fixní kombinací obsahující efavirenz, emtricitabin 

a tenofovir−disoproxil−fumarát, se nedoporučuje, pokud není potřebné pro úpravu dávky (například 

s rifampicinem). 

 

Současné užívání výtažků z Ginkgo biloba se nedoporučuje (viz bod 4.5). 

 

Při předepisování léčivých přípravků současně s přípravkem efavirenz se lékař musí seznámit 

s příslušným Souhrnem údajů o přípravku. 

 

Nemocné je nutno poučit o tom, že jejich současná antiretrovirová terapie, včetně efavirenzu, 

nezaručuje vyloučení rizika přenosu HIV na jiné osoby pohlavním stykem nebo kontaminací krve. 

Je nutno dále dodržovat potřebná opatření. 

 

Jestliže se pro podezření na nesnášenlivost vysadí z kombinovaného léčebného režimu některý 

antiretrovirový léčivý přípravek, je třeba pečlivě zvážit současné vysazení všech antiretrovirových 

léčivých přípravků. Opětovnou aplikaci antiretrovirových léčivých přípravků je nutno zahájit 

současně, po vymizení symptomů nesnášenlivosti. Přerušovaná monoterapie a následné opětovné 

nasazování antiretrovirových přípravků není vhodné, protože se tak zvyšuje možnost selekce 

rezistentních virů. 

 

Vyrážka: v klinických studiích s efavirenzem byl hlášen rozvoj mírné až středně těžké vyrážky, která 

obvykle při pokračování terapie vymizela. Podávání vhodných antihistaminik a/nebo kortikosteroidů 

může zlepšit  snášenlivost a urychlit vymizení vyrážky. Závažná vyrážka s tvorbou puchýřů, vlhkou 

deskvamací nebo s tvorbou vředů byla popsána u méně než 1% nemocných léčených efavirenzem. 

Incidence erythema multiforme nebo Stevensova-Johnsonova syndromu dosahovala přibližně 0,1%. U 

pacientů se závažnou vyrážkou provázenou tvorbou puchýřů, deskvamací, postižením sliznic nebo 

horečkou se musí podávání efavirenzu přerušit. Pokud se terapie efavirenzem přeruší, je třeba také 

zvážit přerušení léčby dalšími antiretrovirovými přípravky, aby se zabránilo vývoji rezistentních virů 

(viz bod 4.8). 

 

Zkušenosti s efavirenzem u pacientů, kteří vysadili jiná antiretrovirová léčiva ze třídy NNRTI, jsou 

omezené (viz bod 4.8). efavirenz se u pacientů, kteří během užívání jiného léčiva ze skupiny NNRTI 

měli život ohrožující kožní reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom), nedoporučuje. 

 

39 

Psychiatrické symptomy: u pacientů léčených efavirenzem byly popsány nežádoucí psychiatrické 

účinky. Zdá se, že riziko těchto závažných psychiatrických nežádoucích účinků je větší u pacientů 

s psychiatrickými poruchami v anamnéze. Hlavně těžká deprese se vyskytovala častěji u jedinců 

s depresí v anamnéze. Po uvedení přípravku na trh se objevila i hlášení o těžké depresi, dokonané 

sebevraždě, bludech, chování připomínajícím psychózu a katatonii. Pacienty je nutno poučit, aby 

v případě, že se u nich objeví symptomy jako těžká deprese, psychóza nebo sebevražedné sklony, 

okamžitě vyhledali svého lékaře, který zjistí, zda mohou uvedené symptomy souviset s užíváním 

efavirenzu, a v kladném případě rozhodne, zda rizika pokračování léčby převažují nad přínosem (viz 

bod 4.8). 

 

Neurologické symptomy: symptomy včetně - ne však pouze - závratí, nespavosti, ospalosti, poruchy 

soustředění a „divokých“ snů představují často uváděné nežádoucí účinky u pacientů, kteří 

v klinických studiích dostávali efavirenz v dávce 600 mg denně (viz bod 4.8). Neurologické 

symptomy se obvykle začínají objevovat během jednoho nebo dvou dnů terapie a obvykle ustupují po 

prvních 2-4 týdnech. Pacienty je nutno informovat o tom, že, pokud se tyto časté symptomy 

vyskytnou, nejspíše se v dalším průběhu terapie zmírní a neznamená to, že následně dojde k rozvoji 

některého z méně častých psychiatrických symptomů. 

 

Záchvaty: u dospělých a pediatrických pacientů užívajících přípravek efavirenz byly pozorovány 

konvulze, obvykle v případě známé anamnézy záchvatů. U pacientů kterým jsou současně podávány 

antikonvulzní léčivé přípravky primárně metabolizované játry, jako je fenytoin, karbamazepin 

a fenobarbital, může být nutné pravidelně monitorovat plazmatické koncentrace. Ve studii na lékové 

interakce došlo k poklesu plazmatické koncentrace karbamazepinu, když byl karbamazepin podán 

spolu s efavirenzem (viz bod 4.5). Opatrnosti je třeba u pacientů se záchvaty v anamnéze. 

 

Jaterní příhody: u pacientů bez stávající choroby jater nebo jiných identifikovatelných rizikových 

faktorů bylo po uvedení na trh hlášeno několik případů selhání jater (viz bod 4.8).

 

U pacientů se 

stávající dysfunkcí jater nebo s jinými rizikovými faktory je nutno zvážit monitoring jaterních funkcí. 

 

Prodloužení intervalu QTc: Při použití efavirenzu bylo pozorováno prodloužení intervalu QTc (viz 

body 4.5 a 5.1).  

 

Pokud se efavirenz má podávat s léky se známým rizikem výskytu torsade de pointes nebo pacientům 

s vyšším rizikem výskytu torsade de pointes, zvažte k němu alternativní léčbu. 

 

Vliv jídla: podávání přípravku efavirenz spolu s jídlem může zvyšovat expozici efavirenzu (viz 

bod 5.2) a může vést ke zvýšení četnosti nežádoucích účinků (viz bod 4.8). Doporučuje se užívat 

efavirenz nalačno, nejlépe před spaním. 

 

Syndrom imunitní reaktivace: při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination 

antiretroviral therapy, CART) se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může 

vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může 

způsobit klinicky závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji 

pozorovány během několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například 

o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii 

způsobenou Pneumocystis jiroveci (dříve známá jako Pneumocystis carini). Jakékoli příznaky zánětu 

by měly být vyhodnoceny a v případě potřeby by měla být zahájena příslušná léčba. Při imunitní 

reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak 

hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 

zahájení léčby. 

 

Tělesná hmotnost a metabolické parametry 

 

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů  a glukózy v krvi. Tyto 

změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. U lipidů existuje v 

některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti není významný průkaz 

40 

spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba sledovat zavedené pokyny pro 

léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 

 

Osteonekróza: ačkoli je etiologie  považována za multifaktoriální (zahrnující používání 

kortikosteroidů, konzumaci alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly 

případy osteonekrózy hlášeny především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při 

dlouhodobé expozici CART. Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud 

zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 

 

Zvláštní skupiny pacientů: 

 

Jaterní onemocnění: efavirenz je u pacientů s těžkou poruchou funkce jater kontraindikován (viz 

body 4.3 a 5.2) a u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater se nedoporučuje, protože není 

k dispozici dostatek údajů, na základě kterých by bylo možno určit, zda není nutná úprava dávky. 

Vzhledem k extenzivnímu metabolizmu efavirenzu zprostředkovanému cytochromem P450 a k 

omezeným klinickým zkušenostem u pacientů s chronickým onemocněním jater si podávání 

efavirenzu nemocným s mírnou poruchou funkce jater vyžaduje opatrnost. Pacienty je třeba pozorně 

sledovat kvůli rozvoji nežádoucích účinků závislých na dávce, zvláště neurologických symptomů. Za 

účelem hodnocení stavu onemocnění jater je nutno pravidelně provádět laboratorní testy (viz bod 4.2). 

 

U pacientů s existujícími významnými poruchami funkce jater nebyla bezpečnost a účinnost 

efavirenzu stanovena. U pacientů s chronickou hepatitidou typu B nebo C léčených kombinovanou 

antiretrovirovou terapií existuje zvýšené riziko závažných a potenciálně fatálních hepatálních 

nežádoucích účinků. Pacienti s již přítomnou dysfunkcí jater včetně chronické aktivní hepatitidy mají 

během kombinované antiretrovirové terapie zvýšený výskyt poruch jaterní funkce, a měli by být 

sledováni způsobem odpovídajícím běžné praxi. Pokud se objeví důkazy o zhoršení jaterního 

onemocnění nebo o trvalém zvýšení sérových aminotransferáz na více než pětinásobek horní hranice 

normálního rozmezí, je nutno posoudit přínos pokračování léčby efavirenzem oproti potenciálním 

rizikům významné hepatální toxicity. U těchto nemocných je nutno zvážit přerušení nebo ukončení 

léčby (viz bod 4.8). 

 

Sledování jaterních enzymů se doporučuje i u pacientů užívajících jiné léčivé přípravky spojované 

s jaterní toxicitou. V případě současné antivirové terapie hepatitidy typu B nebo C je třeba seznámit se 

s odpovídajícími informacemi o těchto přípravcích. 

 

Renální insuficience: farmakokinetika efavirenzu nebyla zjišťována u pacientů s renální 

nedostatečností; v nezměněné podobě se však močí vylučuje méně než 1% dávky efavirenzu, takže by 

důsledky poruchy renální funkce na vylučování efavirenzu měly být minimální (viz bod 4.2). 

K dispozici nejsou žádné zkušenosti u pacientů se závažným renálním selháním, proto se doporučuje 

tuto populaci pozorně sledovat z hlediska bezpečnosti. 

 

Starší pacienti: v klinických studiích nebyl hodnocen dostatečný počet starších jedinců, aby bylo 

možné stanovit, zda starší nemocní reagují jinak, než mladší pacienti. 

 

Pediatrická populace:  

 

Efavirenz nebyl zkoušen u dětí ve věku do 3 měsíců nebo s tělesnou hmotností pod 3,5 kg. Z tohoto 

důvodu se nemá efavirenz podávat dětem mladším než 3  měsíce. Potahované tablety efavirenzu 

nejsou vhodné pro děti vážící méně než 40 kg. 

 

Vyrážka byla hlášená u 59 ze 182 dětí (32 %) léčených efavirenzem, přičemž u šesti pacientů byla 

závažná. Před zahájením terapie efavirenzem u dětí lze zvážit možnost profylaxe vhodnými 

antihistaminiky. 

 

Laktóza: pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktózy, vrozeným deficitem 

laktázy nebo malabsorpcí glukózo-galaktózy by tento léčivý přípravek neměli užívat.  

 

41 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Efavirenz je in vivo induktorem CYP3A4, CYP2B6 a UGT1A1. Sloučeniny, které jsou substráty 

těchto enzymů, mohou mít snížené plazmatické koncentrace, pokud se podávají spolu s efavirenzem. 

In vitro je efavirenz rovněž inhibitorem CYP3A4. Efavirenz proto teoreticky může zpočátku zvyšovat 

expozici substrátům CYP3A4, přičemž u substrátů CYP3A4 s úzkým terapeutickým indexem je nutná 

opatrnost (viz bod 4.3). Efavirenz může být induktorem CYP2C19 a CYP2C9; nicméně in vitro lze 

rovněž pozorovat inhibici, přičemž čistý výsledek současného podávání se substráty těchto enzymů 

není jasný (viz bod 5.2). 

 

Expozice efavirenzu se může zvýšit, pokud se podává s léčivými přípravky (např. ritonavirem) nebo 

potravinami (např. s grapefruitovou šťávou), které inhibují aktivitu CYP3A4 nebo CYP2B6. 

Sloučeniny nebo rostlinné přípravky (například výtažky z Ginkgo biloba a třezalky tečkované), které 

indukují tyto enzymy, mohou vést ke snížení plazmatických koncentrací efavirenzu. Současné užívání 

třezalky tečkované je kontraindikováno (viz bod 4.3). Současné užívání výtažků z Ginkgo biloba se 

nedoporučuje (viz bod 4.4). 

 

Léky prodlužující QTc interval 

 

Efavirenz je kontraindikován při současném užívání léčivých přípravků (které mohou způsobit 

prodloužení QTc intervalu a torsade de pointes) jako jsou: antiarytmika tříd IA a III, neuroleptika a 

antidepresiva, určitá antibiotika včetně látek z následujících tříd: makrolidy, fluorochinolony, 

imidazolová a triazolová antimykotika, určitá nesedativní antihistaminika (terfenadin, astemizol), 

cisaprid, flekainid, určitá antimalarika a methadon (viz bod 4.3). 

 

Pediatrická populace 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

Kontraindikace současného podávání 

efavirenz se nesmí podávat současně s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, 

triazolamem, pimozidem, bepridilem nebo námelovými alkaloidy (např. ergotamin, dihydroergotamin, 

ergometrin a methylergometrin), protože inhibice jejich metabolizmu může vést k závažným, život 

ohrožujícím příhodám (viz bod 4.3). 

 

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum): současné podávání efavirenzu a třezalky tečkované nebo 

bylinných přípravků s obsahem třezalky tečkované je kontraindikováno. Plazmatické hladiny 

efavirenzu mohou být současným podáváním třezalky tečkované sníženy v důsledku indukce enzymů 

metabolizujících léčivo a/nebo transportních proteinů třezalkou tečkovanou. Pokud pacient již třezalku 

tečkovanou užívá, vysaďte ji, zkontrolujte virové hladiny, a pokud je to možné, hladiny efavirenzu. 

Hladiny  efavirenzu se mohou při vysazení třezalky tečkované zvýšit a dávku efavirenzu může být 

nutné upravit. Indukční účinky třezalky tečkované mohou přetrvávat po dobu nejméně 2 týdnů po 

ukončení léčby (viz bod 4.3). 

 

Další interakce 

Interakce mezi efavirenzem a inhibitory proteázy, jinými antiretrovirovými látkami než jsou inhibitory 

proteázy a dalšími neantiretrovirovými léčivy jsou uvedeny v Tabulce 2 dále (zvýšení je označeno 

symbolem “↑”, pokles symbolem “↓”, beze změny symbolem “↔” a jednou za 8 nebo 12 hodin jako “

 

à 8h” respektive “

 

à 12h”). Pokud jsou k dispozici, jsou 90% nebo 95% intervaly spolehlivosti 

uvedeny v kulatých závorkách. Studie byly provedeny na zdravých dobrovolnících, pokud není 

uvedeno jinak.  

 

42 

Tabulka 1: Interakce mezi efavirenzem a dalšími léčivy u dospělých 

 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

ANTIINFEKTIVA

 

HIV  antivirotika 

Inhibitory proteázy (PI) 

Atazanavir/ritonavir/efavirenz 

(400 mg jednou denně/100 mg jednou 

denně/600 mg jednou denně, všechny 

podávané s jídlem) 

 

Atazanavir (pm): 

AUC: ↔* (↓ 9 až ↑ 10) 

C

max

: ↑ 17 %* (↑ 8 až ↑ 27) 

C

min

: ↓ 42 %* (↓ 31 až 

↓ 51) 

 

Současné podávání efavirenzu 

s atazanavirem/ritonavirem se 

nedoporučuje. Jestliže je současné 

podávání atazanaviru s NNRTI nutné, 

může být zváženo zvýšení dávky 

atazanaviru na 400 mg a ritonaviru na 

200 mg v kombinaci s efavirenzem za 

důkladného klinického sledování.

 

Atazanavir/ ritonavir/efavirenz 

(400 mg jednou denně/200 mg jednou 

denně/600 mg jednou denně, všechny 

podávané s jídlem) 

 

Atazanavir (pm): 

AUC: ↔*/** (↓ 10 až ↑ 26) 

C

max

: ↔*/** (↓ 5 až ↑ 26) 

C

min

: ↑ 12 %*/** (↓ 16 až 

↑ 49) 

(indukce CYP3A4). 

* Pokud se srovnává 

s atazanavirem 

300 mg/ritonavirem 100 mg 

jednou denně večer bez 

efavirenzu. Toto snížení 

C

min

 atazanaviru může mít 

negativní vliv na účinnost 

atazanaviru. 

** na základě historického 

srovnání 

Darunavir/ritonavir/efavirenz 

(300 mg dvakrát denně*/100 mg 

dvakrát denně/600 mg jednou denně) 

 

*nižší než doporučená dávka, podobná 

zjištění se očekávají při doporučených 

dávkách 

Darunavir: 

AUC : ↓ 13 % 

C

min

 : ↓ 31 % 

C

max

: ↓ 15 % 

(indukce CYP3A4) 

efavirenz: 

AUC : ↑ 21 % 

C

min

: ↑ 17 % 

C

max

: ↑ 15 % 

(indukce CYP3A4) 

efavirenz v kombinaci 

s darunavirem/ritonavirem 800/100 mg 

jednou denně může vést k suboptimální 

C

min

 darunaviru. Pokud se efavirenz má 

použít v kombinaci 

s darunavirem/ritonavirem, musí se použít 

dávkovací režim darunaviru/ritonaviru 

600/100 mg dvakrát denně. Tato 

kombinace by se měla podávat s 

opatrností. 

Viz  také ritonavir níže. 

Fosamprenavir/ritonavir/efavirenz 

(700 mg dvakrát denně/100 mg dvakrát 

denně/600 mg jednou denně) 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

U žádného z těchto léčivých přípravků 

není úprava dávky nezbytná. Viz také 

řádek pro ritonavir níže. 

 

Fosamprenavir/nelfinavir/efavirenz 

Interakce nebyly studovány  U žádného z těchto léčivých přípravků 

není úprava dávky nezbytná. 

Fosamprenavir/sachinavir/efavirenz 

Interakce nebyly studovány  Nedoporučuje se, protože se očekává, že 

expozice oběma inhibitorům proteázy 

bude významně snížena. 

43 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Indinavir/efavirenz 

(800 mg à 8h/200 mg jednou denně) 

 

 

 

 

 

Indinavir: 

AUC : ↓ 31 % (↓ 8 až ↓ 47) 

C

min

 : ↓ 40 % 

Podobné snížení expozic 

indinaviru bylo pozorováno, 

pokud se podávalo 

1 000 mg indinaviru à 8h 

s 600 mg efavirenzu denně. 

(CYP3A4 indukce)  

efavirenz: 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

 

Zatímco klinický význam snížených 

koncentrací indinaviru nebyl dosud 

stanoven, je nutno při volbě režimu 

zahrnujícího jak efavirenz, tak indinavir 

brát v potaz rozsah pozorovaných 

farmakokinetických interakcí. 

 

Při podávání s indinavirem nebo 

kombinací indinavir/ritonavir není žádná 

úprava dávky efavirenzu nezbytná. 

 

Viz  také ritonavir o řádek níže. 

 

44 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Indinavir/ritonavir/efavirenz 

(800 mg dvakrát denně/100 mg dvakrát 

denně/600 mg jednou denně) 

Indinavir: 

AUC: ↓ 25 % (↓ 16 až 

↓ 32)

b

 

C

max

: ↓ 17 % (↓ 6 až ↓ 26)

b

 

C

min

: ↓ 50 % (↓ 40 až ↓ 59)

efavirenz: 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce.

 

Střední geometrická 

hodnota C

min

 indinaviru 

(0,33 mg/l) při podávání 

s ritonavirem a efavirenzem 

byla vyšší než střední 

historická C

min

 (0,15 mg/l) 

při podávání indinaviru 

samotného v dávce 800 mg 

à 8h. U pacientů 

infikovaných HIV-1 (n = 6) 

byly farmakokinetiky 

indinaviru a efavirenzu 

obecně porovnatelné 

s farmakokinetikami 

zjištěnými u neinfikovaných 

dobrovolníků. 

 

45 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Lopinavir/ritonavir měkké tobolky 

nebo perorální roztok/efavirenz 

 

 

 

 

Lopinavir/ritonavir tablety/efavirenz 

 

(400/100 mg dvakrát denně/600 mg 

jednou denně) 

 

(500/125 mg dvakrát denně/600 mg 

jednou denně) 

 

Podstatný pokles expozice 

lopinaviru. 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace lopinaviru: 

↓ 30-40  % 

 

Koncentrace lopinaviru: 

podobné jako 

u lopinaviru/ritonaviru 

400/100 mg dvakrát denně 

bez efavirenzu. 

 

V případě podávání spolu s efavirenzem 

je nutno zvážit zvýšení dávek kombinace 

lopinavir/ritonavir v měkkých tobolkách 

nebo v perorálním roztoku o 33 % 

(4 tobolky/~6,5 ml dvakrát denně místo 

3 tobolek/5 ml dvakrát denně). Je třeba 

opatrnosti, protože tato úprava dávky 

nemusí být u některých pacientů 

dostačující. Dávka tablet 

lopinaviru/ritonaviru by měla být zvýšena 

na 500/125 mg dvakrát denně, pokud se 

podává s efavirenzem 600 mg jednou 

denně. 

Viz  také řádek pro ritonavir uvedený dále. 

Nelfinavir/efavirenz 

(750 mg à 8h/600 mg jednou denně) 

Nelfinavir: 

AUC: ↑ 20 % (↑ 8 až ↑ 34) 

C

max

: ↑ 21 % (↑ 10 až ↑ 33) 

Tato kombinace byla 

obecně dobře snášena. 

U žádného z léčivých přípravků není 

úprava dávky potřebná. 

Ritonavir/efavirenz 

(500 mg dvakrát denně/600 mg jednou 

denně) 

Ritonavir: 

Ranní AUC: ↑ 18 % (↑ 6 až 

↑ 33)

 

Večerní AUC: ↔ 

Ranní C

max

: ↑ 24 % (↑ 12 až 

↑ 38) 

Večerní C

max

: ↔ 

Ranní C

min

: ↑ 42 % (↑ 9 až 

↑ 86)

 b 

 

Večerní C

min

: ↑ 24 % (↑ 3 

až ↑ 50)

 b

 

efavirenz: 

AUC: ↑ 21 % (↑ 10 až ↑ 34)

 

 

C

max

: ↑ 14 % (↑ 4 až ↑ 26) 

C

min

: ↑ 25 % (↑ 7 až ↑ 46)

 b

 

(inhibice oxidačního 

metabolismu 

zprostředkovaného CYP) 

Pokud byl efavirenz 

podáván s ritonavirem v 

dávce 500 nebo 600 mg 

dvakrát denně, nebyla tato 

kombinace dobře snášena 

(vyskytlo se například 

točení hlavy, nauzea, 

parestézie a zvýšení 

jaterních enzymů). 

O snášenlivosti efavirenzu 

v kombinaci s ritonavirem 

v nízkých dávkách (100 mg, 

jednou nebo dvakrát denně) 

není k dispozici dostatek 

údajů. 

Při používání efavirenzu s ritonavirem 

v nízkých dávkách je nutno zvážit 

možnost zvýšení incidence nežádoucích 

účinků souvisejících s

 

efavirenzem, a to 

v důsledku možných 

farmakodynamických interakcí. 

 

 

 

46 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Sachinavir/ritonavir/efavirenz 

Interakce nebyly studovány.  Údaje pro doporučení dávky nejsou 

k dispozici. Viz  také řádek pro ritonavir 

výše. Podávání efavirenzu v kombinaci 

se sachinavirem jako jediným inhibitorem 

proteázy se nedoporučuje. 

Antagonisté CCR5 

Maravirok/efavirenz 

(100 mg dvakrát denně/600 mg jednou 

denně) 

Maravirok: 

AUC

12

: ↓ 45 % (↓ 38 až 

↓ 51) 

C

max

: ↓ 51 % (↓ 37 až ↓ 62) 

Koncentrace efavirenzu 

nebyly měřeny, není 

očekáván žádný vliv. 

Viz  Souhrn údajů o přípravku pro léčivý 

přípravek obsahující maravirok. 

Inhibitor přenosu řetězce integrázou 

Raltegravir/efavirenz 

(400 mg jednotlivá dávka/ - ) 

Raltegravir: 

AUC: ↓ 36 % 

C

12

: ↓ 21 % 

C

max

: ↓ 36 % 

(indukce UGT1A1) 

U raltegraviru není úprava dávky 

potřebná. 

NRTI a NNRTI 

NRTI/efavirenz 

 

Specifické interakční studie 

s efavirenzem a NRTI 

s výjimkou lamivudinu, 

zidovudinu a tenofovir-

disoproxil−fumarátu nebyly 

provedeny. Klinicky 

významné interakce se 

nepředpokládají, protože 

NRTI se metabolizují jinou 

cestou než efavirenz a není 

pravděpodobné, že by 

soutěžily o stejné 

metabolické enzymy 

a eliminační cesty. 

U žádného z těchto léčivých přípravků 

není nutné dávku upravovat.  

NNRTI/efavirenz 

Interakce nebyly studovány.  Jelikož se použití dvou NNRTI z hlediska 

účinnosti a bezpečnosti neprokázalo jako 

přínosné, současné podávání efavirenzu 

a dalšího NNRTI se nedoporučuje. 

Antivirotika proti hepatitidě C 

Boceprevir/efavirenz 

(800 mg 3krát denně/600 mg jednou 

denně) 

Boceprevir: 

AUC: ↔ 19 %* 

C

max

: ↔ 8 % 

C

min

: ↓ 44 % 

efavirenz: 

AUC: ↔ 20 % 

C

max

: ↔ 11 % 

(indukce CYP3A – účinek 

na boceprevir) 

*0-8 hodin 

Žádný účinek (↔) se rovná 

poklesu střední hodnoty 

odhadu o ≤20 % nebo 

zvýšení střední hodnoty 

odhadu o ≤25 % 

Minimální plazmatické koncentrace 

bocepreviru byly při současném podávání 

s efavirenzem sníženy. 

Klinické důsledky tohoto pozorovaného 

snížení minimálních koncentrací 

bocepreviru nebyly přímo hodnoceny. 

47 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Telaprevir/efavirenz 

(1,125 mg každých 8 h/600 mg jednou 

denně) 

Telaprevir (ve vztahu k 750 

mg každých 8 h): 

AUC: ↓ 18 % (↓ 8 až ↓ 27) 

C

max

: ↓ 14 % (↓ 3 až ↓ 24) 

C

min

: ↓ 25 % (↓ 14 až ↓ 34) 

efavirenz: 

AUC: ↓ 18 % (↓ 10 až ↓ 26) 

C

max

: ↓ 24 % (↓ 15 až ↓ 32) 

C

min

: ↓ 10 % (↑ 1 až ↓ 19) 

(indukce CYP3A 

efavirenzem) 

Pokud se efavirenz a telaprevir podávají 

současně, musí se telaprevir podávat 

v dávce 1,125 mg každých 8 hodin. 

Simeprevir/Efavirenz 

(150 mg jednou denně /600 mg jednou 

denně) 

Simeprevir:  

AUC: ↓ 71 % (↓ 67 až ↓ 74) 

C

max

: ↓ 51 % (↓ 46 až ↓ 56) 

C

min

: ↓ 91 % (↓ 88 až ↓ 92) 

Efavirenz: 

AUC: ↔  

C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Žádný účinek (↔) se rovná 

poklesu střední hodnoty 

odhadu o ≤ 20 % nebo 

zvýšení střední hodnoty 

odhadu o ≤ 25 % 

(indukce enzymu CYP3A4) 

Současné podávání simepreviru 

s efavirenzem vedlo, vzhledem k indukci 

CYP3A4 efavirenzem, k významnému 

poklesu plazmatických koncentrací 

simepreviru, který může mít za následek 

ztrátu terapeutické účinnosti simepreviru. 

Současné podávání simepreviru 

s efavirenzem se nedoporučuje. 

 

Antibiotika 

Azithromycin/efavirenz 

(600 mg jediná dávka /400 mg jednou 

denně) 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

U žádného z léčivých přípravků není 

úprava dávky potřebná. 

Klarithromycin/efavirenz 

(500 mg à 12h/400 mg jednou denně) 

Klarithromycin: 

AUC: ↓ 39 % (↓ 30 až ↓ 46) 

C

max: 

↓ 26

 

% (↓ 15 až ↓ 35) 

14-hydroxymetabolit 

klarithromycinu: 

AUC: ↑ 34 % (↑ 18 až ↑ 53) 

C

max

:

 

↑ 49 % (↑ 32 až ↑ 69) 

efavirenz: 

AUC: ↔ 

C

max

: ↑ 11 % (↑ 3 až ↑ 19) 

(Indukce CYP3A4) 

U 46 % neinfikovaných 

dobrovolníků, kterým byl 

podán efavirenz a 

klarithromycin vznikla 

vyrážka. 

Klinický význam těchto změn 

plazmatických hladin klarithromycinu 

není znám. Je možno zvážit alternativy 

klarithromycinu (např. azithromycin). Pro 

efavirenz není žádná úprava dávky 

potřebná. 

Další makrolidová antibiotika (např. 

erythromycin)/efavirenz 

Interakce nebyly studovány.  Údaje pro doporučení dávky nejsou 

k dispozici. 

48 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Antimykobakteriální látky 

Rifabutin/efavirenz 

(300 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Rifabutin: 

AUC: ↓ 38 % (↓ 28 až ↓ 47) 

C

max

:

 

↓ 32

 

% (↓ 15 až ↓ 46) 

C

min

: ↓ 45 % (↓ 31 až ↓ 56) 

efavirenz: 

AUC: ↔ 

C

max

:

 

↔ 

C

min

: ↓ 12 % (↓ 24 až ↑ 1) 

(Indukce CYP3A4) 

Denní dávku rifabutinu je nutno při 

podávání s efavirenzem zvýšit o50 %. 

Zvažte zdvojnásobení dávky rifabutinu 

v režimech, kde je rifabutin podáván 2− 

nebo 3krát týdně v kombinaci 

s efavirenzem. Klinické účinky této 

úpravy dávky nebyly odpovídajícím 

způsobem hodnoceny. Při úpravě dávky je 

nutno zvážit individuální snášenlivost a 

virologickou odpověď (viz bod 5.2). 

Rifampicin/efavirenz 

(600 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

efavirenz: 

AUC: ↓ 26 % (↓ 15 až ↓ 36) 

C

max

:

 

↓ 20 % (↓ 11 až ↓ 28) 

C

min

: ↓ 32 % (↓ 15 až ↓ 46) 

(indukce CYP3A4 a 

CYP2B6) 

Pokud se užívá s rifampicinem u pacientů 

vážících 50 kg nebo více, může zvýšení 

denní dávky efavirenzu na 800 mg 

poskytnout expozici podobnou denní 

dávce 600 mg při použití bez rifampicinu. 

Klinický efekt této úpravy dávky nebyl 

odpovídajícím způsoben vyhodnocen. Při 

úpravě dávky je nutno zvážit individuální 

snášenlivost a virologickou odpověď 

(viz bod 5.2). U rifampicinu není žádná 

úprava dávky potřebná, (týká se i dávky 

600 mg). 

Antimykotika 

Itrakonazol/efavirenz 

(200 mg à 12h/600 mg jednou denně) 

Itrakonazol:  

AUC: ↓ 39 % (↓ 21 až ↓ 53) 

C

max

:

 

↓ 37 % (↓ 20 až ↓ 51) 

C

min

: ↓ 44 % (↓ 27 až ↓ 58) 

(pokles koncentrací 

itrakonazolu: indukce 

CYP3A4) 

Hydroxyitrakonazol: 

AUC: ↓ 37 % (↓ 14 až ↓ 55) 

C

max

: ↓ 35 % (↓ 12 až ↓ 52) 

C

min

: ↓ 43 % (↓ 18 až ↓ 60) 

efavirenz:  

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická změna. 

Jelikož u itrakonazolu nelze dát žádné 

doporučení ohledně dávky, je nutno zvážit 

alternativní antimykotickou léčbu. 

Posakonazol/efavirenz 

--/400 mg jednou denně 

 

Posakonazol: 

AUC: ↓ 50 %  

C

max

: ↓ 45 % 

(indukce UDP−G) 

Současného podávání posakonazolu 

a efavirenzu je třeba se vyvarovat, pokud 

prospěch pro pacienta nepřeváží riziko. 

 

49 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Vorikonazol/efavirenz 

(200 mg dvakrát denně/400 mg jednou 

denně) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorikonazol/efavirenz 

(400 mg dvakrát denně/300 mg jednou 

denně) 

 

 

Vorikonazol: 

AUC: ↓ 77 % 

C

max

:

 

↓ 61 % 

efavirenz: 

AUC: ↑ 44 % 

C

max

:

 

↑ 38 % 

Vorikonazol: 

AUC: ↓ 7 % (↓ 23 až ↑ 13) 

C

max

:

 

↑ 23 % (↓ 1 až ↑ 53) * 

 

efavirenz: 

AUC: ↑ 17 % (↑ 6 až ↑ 29) 

** 

C

max

:

 

↔** 

*v porovnání s 200 mg 

dvakrát denně samotným 

** v porovnání se 600 mg 

jednou denně samotným 

(kompetitivní inhibice 

oxidativního metabolismu) 

Při současném podávání efavirenzu 

s vorikonazolem musí být udržovací 

dávka vorikonazolu zvýšena na 400 mg 

dvakrát denně a dávka efavirenzu musí 

být snížena o 50 %, tj. na 300 mg jednou 

denně. Při ukončení léčby vorikonazolem 

musí být obnovena původní dávka 

efavirenzu.  

Flukonazol/efavirenz 

(200 mg jednou denně/400 mg jednou 

denně) 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

Úprava dávky není nezbytná pro žádný z 

těchto přípravků 

Ketokonazol a další imidazolová 

antimykotika 

Interakce nebyly studovány  Údaje pro doporučení dávky nejsou 

k dispozici. 

Antimalarika 

Artemether/lumefantrin/efavirenz 

(20/120 mg tableta, 6 dávek po 

4 tabletách více než 3 dny/600 mg 

jednou denně) 

Artemether: 

AUC: ↓ 51 %  

C

max

: ↓ 21 %  

Dihydroartemisinin: 

AUC: ↓ 46 % 

C

max

: ↓ 38 %  

Lumefantrin: 

AUC: ↓ 21 %  

C

max

: ↔ 

efavirenz: 

AUC: ↓ 17 % 

C

max

: ↔ 

(indukceCYP3A4) 

Jelikož snížené koncentrace artemetheru, 

dihydroartemisininu nebo lumefantrinu 

mohou vést ke snížení účinnosti 

antimalarik, je při současném podávání 

tablet efavirenzu a 

artemetheru/lumefantrinu doporučována 

opatrnost. 

Atovachon a proguanil 

hydrochlorid/efavirenz 

(250/100 mg jednorázová 

dávka/600 mg jednou denně) 

Atovachon: 

AUC: ↓ 75 % (↓ 62 až ↓ 84) 

C

max

: ↓ 44 % (↓ 20 až ↓ 61) 

Proguanil: 

AUC: ↓ 43 % (↓ 7 až ↓ 65) 

C

max

: ↔ 

 

Současnému podávání kombinace 

atovachon/proguanil s efavirenzem je 

nutno se vyhnout. 

ANTACIDA

 

Antacidum hydroxid hlinitý-hydroxid 

hořečnatý – simetikon /efavirenz 

(30 ml jednotlivá dávka/400 mg 

jednotlivá dávka) 

Famotidin/efavirenz 

(40 mg jednotlivá dávka/400 mg 

jednotlivá dávka) 

Ani antacida na bázi 

hydroxidu 

hlinitého/hořečnatého, ani 

famotidin absorpci 

efavirenzu nenarušovaly. 

Nepředpokládá se, že by současné 

podávání efavirenzu s léčivými přípravky, 

které upravují žaludeční pH, ovlivňovalo 

absorpci efavirenzu. 

50 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

ANXIOLYTIKA

 

Lorazepam/efavirenz 

(2 mg jednotlivá dávka/600 mg jednou 

denně) 

 

Lorazepam:  

AUC: ↑ 7 % (↑ 1 až ↑ 14) 

C

max

:

 

↑ 16 % (↑ 2 až ↑ 32) 

Tyto změny se nepovažují 

za klinicky významné.

 

U žádného z léčiv není úprava dávky 

potřebná. 

ANTIKOAGULANCIA

 

Warfarin/efavirenz 

Acenokumarol/efavirenz

 

Interakce nebyly studovány. 

Plazmatické koncentrace a 

účinky warfarinu nebo 

acenokumarolu mohou být 

efavirenzem zvýšeny nebo 

sníženy. 

Může být nutné upravit dávku warfarinu 

nebo acenokumarolu. 

 

ANTIKONVULZIVA

 

Karbamazepin/efavirenz 

(400 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Karbamazepin: 

AUC: ↓ 27 % (↓ 20 až ↓ 33) 

C

max

: ↓ 20 % (↓ 15 až ↓ 24) 

C

min

: ↓ 35 % (↓ 24 až ↓ 44) 

efavirenz: 

AUC: ↓ 36 % (↓ 32 až ↓ 40) 

C

max

: ↓ 21 % (↓ 15 až ↓ 26) 

C

min

: ↓ 47 % (↓ 41 až ↓ 53) 

(pokles koncentrací 

karbamazepinu: indukce 

CYP3A4; pokles 

koncentrací efavirenzu: 

indukce CYP3A4 a 

CYP2B6)   

AUC, C

max

 a C

min

 účinného 

epoxidového metabolitu 

karbamazepinu v 

rovnovážném stavu zůstaly 

nezměněny. Současné 

podávání vyšších dávek 

buď efavirenzu nebo 

karbamazepinu nebylo 

studováno. 

Nelze dát žádné doporučení ohledně 

dávek. Je nutno zvážit alternativní 

antikonvulzivum. Plazmatické hladiny 

karbamazepinu musí být pravidelně 

sledovány. 

Fenytoin, fenobarbital a další 

antikonvulziva, která jsou substráty 

isoenzymů CYP450 

Interakce nebyly studovány. 

Při současném podávání s 

efavirenzem je zde 

potenciál pro snížení nebo 

zvýšení plazmatických 

koncentrací fenytoinu, 

fenobarbitalu a dalších 

antikonvulziv, která jsou 

substráty isoenzymů 

CYP450. 

Pokud se efavirenz podává současně 

s antikonvulzivem, které je substrátem 

isoenzymů CYP450, je nutno hladiny 

antikonvulziva pravidelně sledovat. 

Kyselina valproová/efavirenz 

(250 mg dvakrát denně/600 mg jednou 

denně) 

Žádný klinicky významný 

vliv na farmakokinetiku 

efavirenzu. Omezená data 

naznačují, že neexistuje 

žádný klinicky významný 

vliv na farmakokinetiku 

kyseliny valproové. 

Úprava dávky efavirenzu není nutná. 

Pacienti by měly být sledováni, zda se 

u nich neobjeví záchvaty. 

 

51 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Vigabatrin/efavirenz 

Gabapentin/efavirenz 

Interakce nebyly studovány. 

Klinicky významné 

interakce se neočekávají, 

protože vigabatrin 

a gabapentin se eliminují 

výlučně nezměněny močí 

a není pravděpodobné, že 

by soutěžily o stejné 

metabolické enzymy 

a eliminační cesty 

s efavirenzem. 

U žádného z těchto léčivých přípravků 

není úprava dávky nezbytná. 

ANTIDEPRESIVA 

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání  serotoninu (SSRI) 

Sertralin/efavirenz 

(50 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Sertralin: 

AUC: ↓ 39 % (↓ 27 až ↓ 50)  

C

max

: ↓ 29 % (↓ 15 až ↓ 40)  

C

min

: ↓ 46 % (↓ 31 až ↓ 58) 

efavirenz:  

AUC: ↔ 

C

max

: ↑ 11 % (↑ 6 až ↑ 16) 

C

min

: ↔  

(Indukce CYP3A4) 

Zvyšování dávky sertralinu se musí řídit 

klinickou odpovědí. 

U efavirenzu není žádná úprava dávky 

potřebná. 

Paroxetin/efavirenz 

(20 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

U žádného z léčiv není úprava dávky 

potřebná. 

Fluoxetin/efavirenz 

Interakce nebyly studovány. 

Jelikož fluoxetin sdílí s 

paroxetinem podobný 

metabolický profil, tj. silný 

inhibiční účinek na 

CYP2D6,  předpokládá se u 

fluoxetinu podobná 

nepřítomnost interakcí. 

U žádného z léčiv není úprava dávky 

potřebná. 

Inhibitory zpětného příjmu noradrenalinu a dopaminu 

Bupropion/efavirenz 

[150 mg jednorázová dávka 

(prodloužené uvolňování)/600 mg 

jednou denně] 

Bupropion: 

AUC: ↓ 55 % (↓ 48 až ↓ 62)  

C

max

: ↓ 34 % (↓ 21 až ↓ 47)  

Hydroxybupropion:  

AUC: ↔ 

C

max

: ↑ 50 % (↑ 20 až ↑ 80) 

(Indukce CYP2B6) 

Zvýšení dávky bupropionu se musí řídit 

klinickou odpovědí, nicméně maximální 

doporučená dávka bupropionu se nesmí 

překročit. U efavirenzu není úprava dávky 

nutná. 

ANTIHISTAMINIKA

 

Cetirizin/efavirenz 

(10 mg jednotlivá dávka/600 mg jednou 

denně) 

 

Cetirizin: 

AUC: ↔ 

C

max

: ↓ 24 % (↓ 18 až ↓ 30) 

Tyto změny se nepovažují 

za klinicky významné. 

efavirenz:  

Žádná klinicky významná 

farmakokinetická interakce. 

U žádného z léčiv není úprava dávky 

potřebná. 

52 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍPRAVKY 

Blokátory vápníkového  kanálu  

Diltiazem/efavirenz 

(240 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Diltiazem: 

AUC: ↓ 69 % (↓ 55 až ↓ 79)  

C

max

: ↓ 60 % (↓ 50 až ↓ 68)  

C

min

: ↓ 63 % (↓ 44 až ↓ 75) 

Desacetyldiltiazem: 

AUC: ↓ 75 % (↓ 59 až ↓ 84)  

C

max

: ↓ 64 % (↓ 57 až ↓ 69)  

C

min

: ↓ 62 % (↓ 44 až ↓ 75) 

N-monodesmethyldiltiazem: 

AUC: ↓ 37 % (↓ 17 až ↓ 52) 

C

max

: ↓ 28 % (↓ 7 až ↓ 44) 

C

min

: ↓ 37 % (↓ 17 až ↓ 52) 

efavirenz: 

AUC: ↑ 11 % (↑ 5 až ↑ 18) 

C

max

: ↑ 16 % (↑ 6 až ↑ 26) 

C

min

: ↑ 13 % (↑ 1 až ↑ 26) 

(Indukce CYP3A4) 

Zvýšení 

farmakokinetických 

parametrů efavirenzu se 

nepovažuje za klinicky 

významné. 

Úprava dávky diltiazemu se musí řídit 

klinickou odpovědí (viz souhrn údajů 

o přípravku pro diltiazem). U efavirenzu 

není žádná úprava dávky potřebná. 

 

 

Verapamil, felodipin, nifedipin 

a nikardipin 

Interakce nebyly studovány. 

Pokud se efavirenz podává 

současně s blokátorem 

vápníkového kanálu, který 

je substrátem enzymu 

CYP3A4, je zde potenciál 

pro snížení plazmatických 

koncentrací blokátoru 

vápníkového kanálu. 

Úprava dávky blokátoru vápníkového 

kanálu se musí řídit klinickou odpovědí 

(viz souhrn údajů o přípravku pro 

blokátor vápníkového kanálu). 

HYPOLIPIDEMIKA

 

Inhibitory HMG  Co-A reduktázy 

Atorvastatin/efavirenz 

(10 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Atorvastatin: 

AUC: ↓ 43 % (↓ 34 až ↓ 50) 

C

max

: ↓ 12 % (↓ 1 až ↓ 26) 

2-hydroxyatorvastatin: 

AUC: ↓ 35 % (↓ 13 až ↓ 40) 

C

max

: ↓ 13 % (↓ 0 až ↓ 23) 

4-hydroxyatorvastatin: 

AUC: ↓ 4 % (↓ 0 až ↓ 31) 

C

max

: ↓ 47 % (↓ 9 až ↓ 51) 

Celkové účinné inhibitory 

HMG Co-A reduktázy:  

AUC: ↓ 34 % (↓ 21 až ↓ 41) 

C

max

: ↓ 20 % (↓ 2 až ↓ 26) 

Hladiny cholesterolu je nutno pravidelně 

sledovat. Může být nutné upravit dávku 

atorvastatinu (viz souhrn údajů 

o přípravku pro atorvastatin). Dávku 

efavirenzu není nutné upravovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hladiny cholesterolu by měly být 

Pravastatin/efavirenz 

(40 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Pravastatin: 

AUC: ↓ 40 % (↓ 26 až ↓ 57) 

C

max

: ↓ 18 % (↓ 59 až ↑ 12) 

 

 

53 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Simvastatin/efavirenz 

(40 mg jednou denně/600 mg jednou 

denně) 

Simvastatin: 

AUC: ↓ 69 % (↓ 62 až ↓ 73) 

C

max

: ↓ 76 % (↓ 63 až ↓ 79) 

Simvastatinová kyselina: 

AUC: ↓ 58 % (↓ 39 až ↓ 68) 

C

max

: ↓ 51 % (↓ 32 až ↓ 58) 

Celkové účinné inhibitory 

HMG Co-A reduktázy: 

AUC: ↓ 60

 

% (↓ 52 až ↓ 68) 

C

max

: ↓ 62 % (↓ 55 až ↓ 78) 

(Indukce CYP3A4) 

Současné podávání 

efavirenzu s atorvastatinem, 

pravastatinem nebo 

simvastatinem nemělo vliv 

na hodnoty AUC nebo C

max

 

efavirenzu. 

pravidelně sledovány. Může být nutné 

upravit dávku pravastatinu (viz Souhrn 

údajů o přípravku pro pravastatin). Dávku 

efavirenzu není nutné upravovat. 

 

 

 

Hladiny cholesterolu by měly být 

pravidelně sledovány. Může být nutné 

upravit dávku simvastatinu (viz Souhrn 

údajů o přípravku pro simvastatin). Dávku 

efavirenzu není nutné upravovat. 

 

Rosuvastatin/efavirenz 

Interakce nebyla studována. 

Rosuvastatin je převážně 

vylučován v nezměněné 

formě stolicí, proto se 

interakce s efavirenzem 

neočekává. 

 

Pro tyto léčivé přípravky není nezbytná 

úprava dávky. 

HORMONÁLNÍ KONTRACEPTIVA

 

Perorální: 

Ethinylestradiol+Norgestimát/efavirenz 

(0,035 mg+0,25 mg jednou 

denně/600 mg jednou denně) 

 

Ethinylestradiol: 

AUC: ↔ 

C

max

: ↔ 

C

min

: ↓ 8 % (↑ 14 až ↓ 25) 

Norelgestromin (aktivní 

metabolit): 

AUC: ↓ 64 % (↓ 62 až ↓ 67) 

C

max

: ↓ 46 % (↓ 39 až ↓ 52) 

C

min

: ↓ 82 % (↓ 79 až ↓ 85) 

Levonorgestrel (aktivní 

metabolit): 

AUC: ↓ 83 % (↓ 79 až ↓ 87) 

C

max

: ↓ 80 % (↓ 77 až ↓ 83) 

C

min

: ↓ 86 % (↓ 80 až ↓ 90) 

(indukce metabolismu) 

efavirenz: žádná klinicky 

významná interakce. 

Klinický význam těchto 

účinků není znám. 

 

Vedle hormonálních kontraceptiv musí 

být používána spolehlivá bariérová 

antikoncepční metoda (viz bod 4.6). 

54 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

Injekce: Depo−medroxyprogesteron-

acetát (DMPA)/efavirenz (150 mg i.m. 

jednorázová dávka DMPA) 

V 3-měsíční studii lékových 

interakcí nebyly významné 

rozdíly ve 

farmakokinetických 

parametrech MPA mezi 

jedinci, kteří dostali 

antiretrovirální terapii 

obsahující efavirenz, 

a jedinci, kterým nebyla 

antivirotika podávána. 

Podobné výsledky byly 

zjištěny dalšími 

investigátory, avšak 

plazmatické hladiny MPA 

byly ve druhé studii více 

proměnlivé. V obou studiích 

zůstaly plazmatické hladiny 

progesteronu u jedinců 

užívajících efavirenz 

a DMPA nízké v souladu se 

supresí ovulace. 

Protože jsou k dispozici pouze omezené 

údaje, musí být kromě hormonálních 

kontraceptiv používána spolehlivá 

bariérová antikoncepční metoda 

(viz bod 4.6). 

Implantát: Etonogestrel/efavirenz 

Interakce nebyla studována. 

Může se očekávat snížená 

expozice etonogestrelu 

(indukce CYP3A4). 

Vyskytla se ojedinělá 

postmarketingová hlášení 

selhání kontraceptiv 

s etonogestrelem 

u pacientek, kterým byl 

podáván efavirenz. 

Vedle hormonálních kontraceptiv musí 

být používána spolehlivá bariérová 

antikoncepční metoda (viz bod 4.6). 

55 

Léčivý přípravek podle terapeutické 

oblasti 

(dávka) 

Vliv na hladiny léčiva 

Střední hodnota procenta 

změny AUC, C

max

, C

min

 s 

intervaly spolehlivosti, 

pokud jsou k dispozici

a

 

(mechanismus) 

Doporučení týkající se současného 

podávání  s efavirenzem 

IMUNOSUPRESIVA 
Imunosupresiva metabolizovaná 

CYP3A4 (např. cyklosporin, 

takrolimus, sirolimus)/efavirenz 

Interakce nebyly 

studovány. Je možno 

očekávat snížení expozice 

imunopresivu (indukce 

CYP3A4). Neočekává se, 

že tato imunosupresiva 

ovlivňují expozici 

efavirenzu. 

Mohou být nutné úpravy dávek 

imunosupresiv. Při zahájení nebo 

ukončení léčby efavirenzem se 

doporučuje pečlivé sledování koncentrací 

imunosupresiva po dobu nejméně 2 týdnů 

(dokud se nedosáhne stalé koncentrace). 

OPIOIDY

 

Methadon/efavirenz 

(stabilní udržovací, 35-100 mg jednou 

denně/600 mg jednou denně) 

 

Methadon: 

AUC: ↓ 52 % (↓ 33 až ↓ 66) 

C

max

: ↓ 45 % (↓ 25 až ↓ 59) 

(Indukce CYP3A4) 

Ve studii na uživatelích 

intravenózních drog 

infikovaných HIV vedlo 

současné podávání 

efavirenzu s methadonem 

k poklesu plazmatických 

hladin methadonu 

a k projevům opiátových 

abstinenčních příznaků. 

K úlevě od abstinenčních 

příznaků byla dávka 

methadonu zvýšena 

o střední hodnotu 22 %. 

Současnému podávání s efavirenzem je 

třeba se vyhnout z důvodu rizika 

prodloužení QTc intervalu (viz bod 4.3). 

Buprenorfin/naloxon/efavirenz 

Buprenorfin: 

AUC: ↓ 50% 

Norbuprenorfin: 

AUC: ↓ 71% 

efavirenz: 

Žádné klinicky významné 

farmakokinetické interakce. 

Navzdory snížení expozice buprenorfinu 

neměl žádný zúčastněný pacient 

abstinenční příznaky. Úprava dávky 

buprenorfinu ani efavirenzu není 

nezbytná, pokud se podávají současně. 

 

a

 90% interval spolehlivosti, pokud není uvedeno jinak. 

b

 95% interval spolehlivosti. 

 

Ostatní interakce: efavirenz se neváže na receptory pro kanabinoidy. Falešně pozitivní výsledky 

na přítomnost kanabinoidů v moči byly hlášeny s některými screeningovými testy u neinfikovaných 

a HIV-infikovaných subjektů, kterým byl podáván efavirenz. V takových případech se doporučují 

potvrzující testy za využití specifičtějších metod, jako je plynová chromatografie/hmotnostní 

spektrometrie. 

 

56 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Mužská a ženská antikoncepce  

 

Zásadně je nutno používat bariérovou antikoncepci spolu s jinými metodami antikoncepce (například 

perorální nebo jinou hormonální antikoncepcí, viz bod 4.5). V důsledku dlouhého biologického 

poločasu efavirenzu se doporučuje používání odpovídajících antikoncepčních opatření 12 týdnů po 

ukončení léčby efavirenzem.  

 

Těhotenství  

 

Efavirenz se během těhotenství nemá užívat, ledaže klinický stav pacientky takovou léčbu vyžaduje. 

Ženy ve fertilním věku musí před zahájením léčby efavirenzem podstoupit těhotenský test 

(viz bod 5.3). 

 

Bylo sedm retrospektivních hlášení, která odpovídala nálezu vad neurální trubice, včetně 

meningomyelokély, všechna u matek vystavených v prvním trimestru režimům zahrnujícím efavirenz 

(s výjimkou jakýchkoli tablet s fixní kombinací dávek obsahujících efavirenz). U tablety s fixní 

kombinací dávek obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir−disoproxil−fumarát byly hlášeny dva 

další případy (1 - prospektivní a 1 - retrospektivní) včetně příhod, které odpovídaly nálezu vad 

neurální trubice. Příčinná souvislost těchto příhod s podáním efavirenzu nebyla stanovena, přičemž 

společný jmenovatel není znám. Jelikož k vadám neurální trubice dochází během prvních 4 týdnů 

vývoje plodu (kdy se nervová trubice uzavírá), toto potenciální riziko by se týkalo žen vystavených 

efavirenzu v prvním trimestru těhotenství.  

 

Registr těhotenství vystavených antiretrovirovým látkám (Antiretroviral Pregnancy Registry 

 APR) 

obdržel do července 2013 prospektivní hlášení o 904 těhotenstvích, která byla v prvním trimestru 

vystavena režimům zahrnujícím efavirenz, jenž vedla k 766 porodům živých dětí. U jednoho dítěte 

byla hlášena vada neurální trubice, přičemž četnost a charakter jiných vrozených vad byly podobné 

jako u dětí, které byly vystaveny režimům neobsahujícím efavirenz, i u dětí s HIV negativními 

kontrolními nálezy. Incidence vad neurální trubice v celkové populaci se pohybuje v rozmezí 

od 0,5 do 1 případu na 1 000 živě narozených dětí. 

 

U plodů opic ošetřovaných efavirenzem byly pozorovány malformace (viz bod 5.3). 

 

Kojení  

 

Bylo prokázáno, že je efavirenz vylučován do lidského mateřského mléka. Informace o účincích 

efavirenzu na novorozence/děti jsou nedostatečné. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Kojení má 

být během léčby efavirenzem přerušeno. Doporučuje se, aby matky infikované virem HIV nekojily  za 

žádných okolností, aby se zabránilo přenosu HIV. 

 

Fertilita  

 

Účinky efavirenzu na samčí a samičí fertilitu u potkanů byly hodnoceny pouze v dávkách, při kterých 

bylo dosaženo stejných nebo nižších hladin léčiva, než jsou hladiny (expozice), kterých je dosaženo 

při podávání doporučených dávek efavirenzu u člověka. V těchto studiích efavirenz nenarušoval 

páření ani fertilitu samců ani samic potkanů (dávky do 100 mg/kg/dvakrát denně) a neovlivňoval 

spermie ani potomstvo samců potkanů vystavených působení efavirenzu (dávky do 200 mg/dvakrát 

denně). Reprodukční schopnosti potomstva narozeného samicím potkanů, kterým byl podáván 

efavirenz nebyly ovlivněny.  

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

 efavirenz může vyvolávat závratě, poruchy schopnosti soustředění, a/nebo ospalost. Pacienty je nutno 

poučit o tom, že pokud u sebe zjistí uvedené příznaky, nesmí vykonávat potenciálně nebezpečné 

činnosti, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů. 

57 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

a. Souhrn bezpečnostního profilu 

 

efavirenz byl hodnocen u více než 9 000 pacientů. V podskupině 1 008 dospělých pacientů, kteří 

v kontrolovaných klinických studiích dostávali 600 mg efavirenzu denně v kombinaci s PI a/nebo 

NRTI, patřily mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky alespoň středně závažné intenzity a uváděné 

minimálně u 5 % pacientů vyrážka (11,6 %), závratě (8,5 %), nauzea (8,0 %), bolesti hlavy (5,7 %) 

a únava (5,5 %). Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky v souvislosti s podáváním efavirenzu jsou 

vyrážka a neurologické symptomy. Neurologické symptomy obvykle nastupují brzy po zahájení léčby 

a obvykle vymizí po prvních 2 až 4 týdnech. U pacientů léčených efavirenzem byly hlášeny těžké 

kožní reakce, jako je Stevens

Johnsonův syndrom a erythema multiforme; psychiatrické nežádoucí 

účinky, včetně těžkých depresí, úmrtí v důsledku sebevraždy a psychóze podobného chování; a 

záchvaty křečí. Podávání přípravku efavirenz spolu s jídlem může zvyšovat expozici efavirenzu 

a může vést ke zvýšení četnosti nežádoucích účinků (viz bod 4.4). 

 

Profil dlouhodobé bezpečnosti léčebných protokolů obsahujících efavirenz byl hodnocen 

v kontrolované studii (006), v níž pacienti dostávali efavirenz + zidovudin + lamivudin (n = 412, 

medián trvání 180 týdnů), efavirenz + indinavir (n = 415, medián trvání 102 týdnů), nebo indinavir 

+zidovudin + lamivudin  (n = 401, medián trvání 76 týdnů). Dlouhodobé užívání efavirenzu v této 

studii nevyvolalo žádné nové obavy o jeho bezpečnost. 

b. Tabulka se seznamem nežádoucích účinků  

 

Nežádoucí účinky střední nebo větší závažnosti s alespoň možným vztahem k léčebnému režimu (dle 

úsudku zkoušejícího) hlášené v klinických studiích s efavirenzem v doporučeném dávkování 

v kombinované terapii (n = 1 008) jsou uvedeny níže. Kurzívou jsou rovněž uvedeny nežádoucí 

účinky v souvislosti s antiretrovirovými léčebnými režimy obsahujícími efavirenz pozorované po 

uvedení přípravku na trh. Frekvence je definována s použitím těchto konvencí: velmi časté (≥ 1/10); 

časté (≥ 1/100, < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1000) nebo velmi 

vzácné (< 1/10 000). 

 

Poruchy imunitního systému 

méně časté 

 

hypersenzitivita 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

časté 

hypertriglyceridemie* 

 

méně časté 

hypercholesterolemie* 

Psychiatrické poruchy 

časté 

 

abnormální sny, úzkost, deprese, nespavost* 

 

méně časté 

 

náladovost, agresivita, stavy zmatenosti, euforie, 

halucinace, mánie, paranoia, psychóza

, pokusy o 

sebevraždu, suicidální představy, katatonie* 

 

vzácné 

bludy

‡‡

, neuróza

‡‡

, dokonaná sebevražda

‡‡

* 

Poruchy nervového systému 

časté 

poruchy mozečkové koordinace a rovnováhy

poruchy udržení pozornosti (3,6 %), závratě 

(8,5 %), bolesti hlavy (5,7 %), somnolence 

(2,0 %)* 

méně časté 

 

agitovanost, amnézie, ataxie, poruchy koordinace, 

konvulze, abnormální myšlení, třes

 

Poruchy oka 

méně časté 

 

rozmazané vidění 

58 

Poruchy ucha a labyrintu 

méně časté 

 

tinitus

, vertigo 

Cévní poruchy 

méně časté 

návaly horka - zarudnutí

 

 

Gastrointestinální poruchy 

časté 

 

bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení 

méně časté 

 

pankreatitida 

Poruchy jater a žlučových cest 

časté 

 

zvýšení aspartátaminotransferázy (AST)*, 

zvýšení alaninaminotransferázy (ALT)*, zvýšení 

gamaglutamyltransferázy (GGT)* 

 

méně časté 

 

akutní hepatitida 

vzácné 

selhání jater

‡‡

Poruchy kůže a podkožní tkáně  

velmi časté 

vyrážka (11,6 %)* 

časté 

pruritus 

méně časté 

 

 

erythema multiforme, Stevens-Johnsonův 

syndrom* 

vzácné 

fotoalergická dermatitida

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

méně časté 

 

gynekomastie 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

časté 

únava 

* Podrobnější popis viz bod  Popis vybraných nežádoucích účinků 

Tyto nežádoucí účinky byly zjištěny ve studiích po uvedení přípravku na trh; jejich četnosti však byly 

stanoveny za využití údajů ze 16 klinických hodnocení (n=3 969). 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Informace týkající se studií po uvedení přípravku na trh 

 

‡ 

Tyto nežádoucí účinky byly zjištěny ve studiích po uvedení přípravku na trh; jejich četnosti však byly 

stanoveny za využití údajů ze 16 klinických hodnocení (n=3 969). 

 

‡‡ 

Tyto nežádoucí účinky byly zjištěny ve sledování po uvedení přípravku na trh, ale v 16 klinických 

hodnoceních nebyly u pacientů léčených efavirenzem hlášeny jako nežádoucí příhody v souvislosti 

s podáváním léčiva. Kategorie četností “vzácné" byla definována podle Pokynu (SPC Guideline) 

k souhrnu údajů o přípravku (rev. 2, září 2009) na základě odhadované horní hranice 95% intervalu 

spolehlivosti pro 0 příhod u daného počtu subjektů léčených efavirenzem v těchto klinických 

hodnoceních (n=3 969). 

 

Vyrážka: v klinických studiích došlo u 26% pacientů léčených efavirenzem v dávce 600 mg k rozvoji 

kožní vyrážky ve srovnání se 17% pacientů v kontrolních skupinách. Kožní vyrážka byla považována 

za související s léčbou u 18% nemocných léčených efavirenzem. Těžká vyrážka se vyskytla u méně 

než 1% pacientů léčených efavirenzem a v 1,7% případů byla léčba kvůli vyrážce ukončena. Incidence 

erythema multiforme nebo Stevensova-Johnsonova syndromu byla přibližně 0,1%. 

 

V případě vyrážek se obvykle jedná o mírné až středně těžké makulopapulární kožní výsevy, které se 

objeví během prvních dvou týdnů od zahájení terapie efavirenzem. U většiny pacientů vyrážky vymizí 

59 

při pokračující léčbě během jednoho měsíce. U pacientů, u nichž byl efavirenz vysazen kvůli vyrážce, 

lze léčbu znovu zahájit. Při opětovném zahájení léčby efavirenzem se doporučuje použití vhodných 

antihistaminik a/nebo kortikosteroidů. 

 

Zkušenosti s podáváním efavirenzu pacientům, u nichž byly vysazeny jiné antiretrovirové přípravky 

ze skupiny NNRTI, jsou omezené. Hlášené počty recidiv vyrážky po převedení z léčby nevirapinem 

na léčbu efavirenzem, primárně založené na údajích z retrospektivní kohorty, publikovaných 

v odborné literatuře, se pohybují v rozmezí od 13 do 18%, což je srovnatelné s frekvencí pozorovanou 

u pacientů léčených efavirenzem v klinických studiích (viz bod 4.4.).  

 

Psychiatrické symptomy: u pacientů léčených efavirenzem byly hlášeny závažné psychiatrické 

nežádoucí účinky. V kontrolovaných studiích byla zjištěna následující četnost specifických závažných 

psychiatrických příhod byla: 

 

 

Léčebný režim zahrnující  

efavirenz 

(n = 1 008) 

Kontrolní režim 

(n = 635) 

– těžká deprese 

1,6% 

0,6% 

– suicidální myšlenky 

0,6% 

0,3% 

– nefatální pokusy o sebevraždu 

0,4% 

0% 

– agresivní chování 

0,4% 

0,3% 

– paranoidní reakce 

0,4% 

0,3% 

– manické reakce 

0,1% 

0% 

 

Zdá se, že riziko těchto závažných psychiatrických nežádoucích účinků je větší u pacientů s 

anamnézou psychiatrických poruch, přičemž četnosti výše uvedených příhod se pohybují od 0,3% u 

manických reakcí, do 2,0% u těžkých depresí a sebevražedných myšlenek. Po uvedení přípravku na 

trh se objevila i hlášení o dokonané sebevraždě, bludech, chování připomínajícím psychózu a 

katatonii. 

 

Neurologické příznaky: v kontrolovaných klinických studiích byly často hlášeny tyto (ne však pouze) 

nežádoucí účinky: závratě, nespavost, ospalost, poruchy soustředění a abnormální snové stavy. 

Středně těžké až těžké neurologické příznaky byly zjištěny u 19% (těžké u 2%) subjektů ve srovnání s 

9,0% (těžké u 1%) pacientů v kontrolních skupinách. V klinických studiích byla pro takové příznaky 

terapie ukončena u 2% pacientů léčených efavirenzem.  

 

Neurologické příznaky se obvykle objevují během prvního nebo druhého dne léčby a obvykle vymizí 

po prvních 2-4 týdnech. Ve studii s neinfikovanými dobrovolníky měl reprezentativní neurologický 

příznak medián času do nástupu 1 hodinu po podání dávky a medián trvání 3 hodiny. Neurologické 

příznaky se mohou objevit častěji, pokud se efavirenz užívá s jídlem, nejspíše kvůli zvýšeným 

plazmatickým hladinám efavirenzu (viz bod 5.2). Zdá se, že podání přípravku před spaním zlepšuje 

snášenlivost těchto příznaků, a proto lze tento způsob podávání doporučit v prvních týdnech terapie a 

u pacientů, u nichž tyto příznaky přetrvávají (viz bod 4.2). Snížení dávky ani rozdělení denní dávky 

neprokázaly žádný příznivý vliv. 

 

Analýza dlouhodobých údajů ukázala, že po 24. týdnu terapie dále byla incidence nově vzniklých 

neurologických příznaků u pacientů léčených efavirenzem celkově podobná jako u subjektů 

v kontrolním rameni  

 

Selhání jater: po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno několik případů jaterního selhání, včetně 

několika případů selhání u pacientů bez onemocnění jater v anamnéze nebo bez jiných 

identifikovatelných rizikových faktorů. Tyto hlášené případy jaterních selhání měly fulminantní 

průběh, a v několika případech vedly k transplantaci nebo úmrtí  

 

Syndrom imunitní reaktivace: při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u pacientů 

infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické 

nebo reziduální oportunní infekce. Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je 

60 

Gravesova choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou 

objevit mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.4). 

 

 

 

Osteonekróza: byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými 

rizikovými faktory, s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich 

frekvence není známa (viz bod 4.4). 

 

Abnormální hodnoty laboratorních testů 

 

Jaterní enzymy: zvýšení hladin AST a ALT na více než pětinásobek horní hranice normálního rozmezí 

(ULN) bylo zjištěno u 3 % z 1 008 pacientů léčených efavirenzem v dávce 600 mg (5 

 

8 % po 

dlouhodobé léčbě ve studii 006). Podobná zvýšení byla pozorována u pacientů léčených kontrolními 

režimy (5 % po dlouhodobé léčbě). Zvýšení hladin GGT na více než pětinásobek ULN bylo zjištěno u 

4 % všech pacientů léčených efavirenzem v dávce 600 mg a u 1,5 – 2 % nemocných léčených 

kontrolními režimy (7 % pacientů léčených efavirenzem a 3 % pacientů s kontrolní terapií po 

dlouhodobé léčbě). Izolované zvýšení hladin GGT u pacientů užívajících efavirenz může být odrazem 

indukce enzymu. V dlouhodobé studii (006) ukončilo účast kvůli poruchám funkce jater nebo 

biliárního systému 1 % pacientů v každé léčebné větvi. 

 

Amyláza:  v podskupině klinického hodnocení, která zahrnovala 1008 pacientů, byl u 10% pacientů 

léčených efavirenzem a u 6% pacientů, kteří sloužili jako kontrolní skupiny, pozorován 

asymptomatický vzestup hladin sérové amylázy nad 1,5 násobek horní hranice normálu. Klinický 

význam asymptomatického zvýšení sérové amylázy není znám. 

 

Metabolické parametry 

 

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů  a glukózy v krvi (viz 

bod 4.4). 

 

d. Pediatrická populace 

 

Nežádoucí účinky u dětí byly obecně podobné jako u dospělých. U dětí byla častěji hlášena vyrážka 

(59 ze 182 pacientů [32 %] léčených přípravkem efavirenz) a byla častěji závažnější než u dospělých 

(závažná vyrážka byla hlášena u 6 ze 182 dětí [3,3 %]). Před zahájením léčby efavirenzem u dětí lze 

zvážit profylaxi vhodnými antihistaminiky. 

 

e. Další zvláštní skupiny pacientů 

 

Jaterní enzymy u pacientů současně infiovaných hepatitidou B nebo C: v souboru dlouhodobých údajů 

ze studie 006 bylo séropozitivních při vyšetření na přítomnost hepatitidy typu B (pozitivní na 

povrchový antigen) a/nebo hepatitidu typu C (pozitivní na protilátky proti hepatitidě typu C) 137 

pacientů léčených režimy s efavirenzem (medián trvání terapie 68 týdnů) a 84 pacientů léčených 

kontrolním režimem (medián trvání terapie 56 týdnů). U pacientů s přidruženou infekcí ve studii 006 

se hodnoty AST zvýšily na více než pětinásobek ULN u 13% pacientů léčených efavirenzem a u 7% 

pacientů v kontrolní skupině, přičemž ke zvýšení hodnot ALT na více než pětinásobek ULN došlo u 

20, respektive 7% pacientů. Z pacientů s přidruženou infekcí ze studie vystoupila pro poruchy funkce 

jater 3% pacientů léčených efavirenzem a 2% subjektů v kontrolním rameni (viz bod 4.4). 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili  podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 

61 

4.9  Předávkování 

 

Někteří pacienti, kteří náhodně požili 600 mg dvakrát denně, uvedli zvýšenou intenzitu 

neurologických příznaků. Jeden pacient popsal mimovolné kontrakce svalů. 

 

Při léčbě předávkování efavirenzem je nutno aplikovat obecná podpůrná opatření, včetně 

monitorování vitálních funkcí a sledování klinického stavu pacienta. K usnadnění vyloučení 

nevstřebaného efavirenzu lze podat živočišné uhlí. Pro předávkování efavirenzem neexistuje žádné 

specifické antidotum. Protože se vysoké procento efavirenzu váže na proteiny, nelze předpokládat, že 

by se dialýzou vyloučilo z krve významnější množství efavirenzu. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy. 

ATC kód: J05A G03 

 

 Mechanismus účinku: efavirenz je NNRTI HIV-1. efavirenz je nekompetitivní inhibitor reverzní 

transkriptázy (RT) HIV-1 a neinhibuje  významným způsobem RT HIV-2 ani buněčné DNA 

polymerázy (α, β, γ ani δ). 

 

Elektrofyziologie  srdce 

 

Vliv  efavirenzu na interval QTc byl hodnocen v otevřené, léčivou látkou a placebem kontrolované 

zkřížené studii QT intervalu, hodnotící 3 způsoby léčby ve fixním, jednosekvenčním podání ve třech 

obdobích u 58 zdravých subjektů obohacených o polymorfismus CYP2B6. Průměrná hodnota C

max

  

efavirenzu u subjektů s genotypem CYP2B6 *6/*6 po podávání dávky 600 mg denně po dobu 14 dní 

byla 2,25násobkem průměrné hodnoty C

max

 pozorované u subjektů s genotypem CYP2B6 *1/*1. Byl 

pozorován pozitivní vztah mezi koncentrací efavirenzu a prodloužením QTc interavlu. Na základě 

vztahu koncentrace-QTc byla u subjektů s genotypem CYP2B6*6/*6 po podávání denní dávky 600 

mg po dobu 14 dní průměrná hodnota prodloužení QTc 8,7 ms a její horní hranice 90% intervalu 

spolehlivosti byla 11,3 ms (viz bod 4.5). 

 

Antivirová aktivita: koncentrace nevázaného efavirenzu, nutné k 90 – 95% inhibici izolovaných 

patogenů divokého typu nebo zidovudin-rezistentních laboratorních a klinických izolátů, se in vitro 

pohybovaly v rozmezí od 0,46 do 6,8 nM u linií lymfoblastoidních buněk, mononukleárních buněk 

periferní krve (PBMC) a kultur makrofágů/monocytů. 

 

Rezistence: účinnost efavirenzu v buněčných kulturách proti variantám virů s náhradou aminokyselin 

v pozicích 48, 108, 179, 181 nebo 236 v RT nebo variantách s náhradou aminokyselin v proteáze byla 

podobná jako účinnost proti virovým kmenům divokého typu. Náhrady jedné aminokyseliny, které 

vedly k nejvyšší rezistenci na efavirenz v buněčných kulturách, spočívaly ve výměně leucinu za 

isoleucin v pozici 100 (L100I, 17-22násobná rezistence) a lysinu za asparagin v pozici 103 (K103N, 

18-33násobná rezistence). Vyšší než 100-násobná ztráta vnímavosti byla pozorována vůči variantám 

HIV s expresí K103N navíc k náhradě dalších aminokyselin v RT. 

 

K103N byla nejčastěji pozorovanou náhradou v RT u virů izolovaných od pacientů, u nichž došlo 

k významnému opětovnému zvýšení (”rebound”) virové zátěže v klinických studiích s efavirenzem 

v kombinaci s indinavirem nebo zidovudinem + lamivudinem. Tato mutace byla pozorována u 90% 

pacientů, kteří dostávali efavirenz, a u nichž byla léčba z virologického hlediska neúspěšná. Byly 

pozorovány i náhrady v pozicích RT 98, 100, 101, 108, 138, 188, 190 nebo 225, avšak méně často, 

a často pouze ve spojení s K103N. Náhrada aminokyselin v RT v souvislosti s rezistencí vůči 

efavirenzu nezávisela na ostatních antivirových přípravcích použitých v kombinaci s efavirenzem. 

 

62 

Zkřížená rezistence: profily zkřížené rezistence efavirenzu, nevirapinu a delavirdinu  v buněčných 

kulturách ukázaly, že náhrada K103N vede ke ztrátě vnímavosti vůči všem třem NNRTI. Dva ze tří 

klinicky izolovaných virů s rezistencí vůči delavirdinu vykazovaly zkříženou rezistenci vůči 

efavirenzu a byla u nich zjištěna náhrada K103N. Třetí izolovaný virus s náhradou v pozici 236 RT 

zkříženou rezistenci vůči efavirenzu nevykazoval. 

 

Izolované viry, získané z PBMC pacientů, zařazených do klinických studií s efavirenzem, u nichž byly 

zjištěny známky selhání léčby (”rebound” virové zátěže), byly vyhodnoceny na vnímavost vůči 

NNRTI. Třináct izolovaných virů, které byly dříve označeny jako rezistentní vůči efavirenzu, 

vykazovaly rezistenci i vůči nevirapinu a delavirdinu. Ukázalo se, že pět z těchto izolovaných virů 

s rezistencí vůči NNRTI, má K103N nebo došlo k náhradě valinu za isoleucin v pozici 108 (V108I) 

v RT. Tři z testovaných virů, izolovaných v případě selhání léčby efavirenzem, zůstaly citlivé na 

efavirenz v buněčných kulturách a byly senzitivní i vůči nevirapinu a delavirdinu. 

 

Možnost zkřížené rezistence mezi efavirenzem a PI je vzhledem k odlišným cílovým enzymům nízká. 

Možnost zkřížené rezistence mezi efavirenzem a NRTI je nízká vzhledem k odlišným cílovým 

vazebným místům a mechanizmu účinku. 

 

Klinická účinnost: 

 

efavirenz nebyl zkoušen v kontrolovaných studiích u pacientů s pokročilou formou onemocnění HIV, 

tedy u pacientů s počty CD4 < 50 buněk/mm

3

, ani u pacientů, kteří byli již dříve léčeni PI nebo 

NNRTI. Klinické zkušenosti z kontrolovaných studií s kombinacemi s didanosinem nebo zalcitabinem 

jsou omezené.  

 

Dvě kontrolované studie (006 a ACTG 364) s efavirenzem v kombinaci s NRTI a/nebo PI v délce 

přibližně jednoho roku prokázaly snížení virové zátěže pod hranici kvantifikace analýzou a zvýšené 

počty lymfocytů CD4 u HIV infikovaných pacientů dosud neléčených antiretrovirovou terapií a již 

dříve léčených NRTI. Studie 020 prokázala za dobu 24 týdnů podobný účinek u pacientů již dříve 

léčených NRTI. V těchto studiích byla dávka efavirenzu 600 mg jednou denně; dávka indinaviru byla 

1000 mg každých 8 hodin při kombinaci s efavirenzem a 800 mg každých 8 hodin při podávání bez 

efavirenzu. Dávka nelfinaviru byla 750 mg, podávaná třikrát denně. V každé z těchto studií byly 

použity standardní dávky NRTI, podávané každých 12 hodin.  

 

Studie 006, randomizovaná, otevřená studie, srovnávala efavirenz + zidovudin + lamivudin nebo 

efavirenz + indinavir s kombinací indinavir + zidovudin + lamivudin u 1266 pacientů, u nichž se 

požadovalo, aby nikdy v době před vstupem do studie neužívali efavirenz, lamivudin, NNRTI ani PI. 

Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 341 buněk/mm

3

 a průměrná výchozí hodnota HIV-RNA 

činila 60250 kopií/ml. Výsledky účinnosti ve studii 006 na podskupině 614 pacientů zařazených po 

dobu minimálně 48 týdnů, jsou uvedeny v Tabulce 2. V analýze počtů respondérů (jedinec, který léčbu 

neukončil, se rovná selhání léčby [analýza non-completer = failure, NC = F]), se předpokládalo, že u 

pacientů, kteří z jakéhokoli důvodu ukončili účast ve studii předčasně, nebo u nichž chybí naměřená 

hodnota HIV-RNA, jejíž hodnotě buď předcházela nebo po níž následovala hodnota nad hranicí 

kvantifikace vyšetření, byly v časových bodech s chybějícími údaji hodnoty HIV-RNA vyšší než 50 

nebo vyšší než 400 kopií/ml. 

 

63 

Tabulka 2: Výsledky účinnosti ve studii 006 

 

 

 

Procenta pacientů reagujících na léčbu 

(NC = F

a

)  

HIV-RNA v plazmě 

Průměrná změna 

vůči výchozí 

hodnotě počtu 

buněk CD4/mm

3

 

(S.E.M.

c

 

 

< 400 kopií/ml 

(95% C.I.

b

< 50 kopií/ml 

(95% C.I.

b

Léčebný  

protokol 

48 týdnů 

48 týdnů 

48 týdnů 

EFV + 

ZDV + 3TC 

202 

67% 

(60%, 73%) 

62% 

(55%, 69%) 

187 

(11,8) 

EFV + IDV 

206 

54% 

(47%, 61%) 

48% 

(41%, 55%) 

177 

(11,3) 

IDV + 

ZDV + 3TC 

206 

45% 

(38%, 52%) 

40% 

(34%, 47%) 

153 

(12,3) 

a

 NC = F (non-completer  = failure)  osoba, která  nedokončila studii = selhání léčby. 

b

 C.I. (confidence  interval), interval spolehlivosti. 

c

 S.E.M. (standard error of  the mean), standardní chyba  průměru. 

d

 EFV, efavirenz;  ZDV, zidovudin; 3TC, lamivudin; IDV, indinavir. 

 

Dlouhodobé výsledky po 168 týdnech studie 006 (160 pacientů dokončilo studii s léčbou EFV + IDV, 

196 pacientů s EFV + ZDV+ 3TC a 127 pacientů s IDV + ZDV + 3TC) naznačují trvanlivost 

odpovědi ve smyslu podílu pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml, HIV RNA < 50 kopií/ml a v 

průměrné změně počtu CD4 buněk vůči výchozí hodnotě.  

 

Výsledky účinnosti ve studiích ACTG 364 a 020 jsou uvedeny v Tabulce 3. Do studie ACTG 364 bylo 

zařazeno 196 pacientů, kteří se již dříve léčili  NRTI, ne však PI ani NNRTI. Do studie 020 bylo 

zařazeno 327 nemocných, kteří se již dříve léčili NRTI, ne však PI ani NNRTI. Lékaři směli 

pacientům po vstupu do studie změnit jejich léčebný protokol obsahující NRTI. Procenta jedinců 

s odpovědí na léčbu byly nejvyšší u pacientů, u nichž došlo ke změně NRTI. 

 

Tabulka 3: Výsledky účinnosti ve studiích ACTG 364 a 020 

 

 

 

Podíl pacientů (NC= F

a

HIV RNA v plazmě 

Průměrná změna výchozí 

hodnoty počtu buněk CD4 

Číslo studie/ 

Léčebné režimy

b

 

(95% C.I.

c

(95% C.I.)  buněk/mm

3

 

(S.E.M.

d

Studie ACTG 364 

48 týdnů 

 

< 500 kopií/ml 

< 50 kopií/ml 

 

 

EFV+NFV+NRTI 

65  70 

(59, 82) 

--- 

--- 

107 

(17,9) 

EFV+NRTI 

65  58 

(46, 70) 

--- 

--- 

114 

(21,0) 

NFV+NRTI 

66  30 

(19, 42) 

--- 

--- 

94 

(13,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie 020 

24 týdnů 

 

< 400 kopií/ml 

< 50 kopií/ml 

 

 

EFV+IDV+NRTI 

157  60 

(52, 68) 

49 

(41, 58) 

104 

(9,1) 

IDV+NRTI 

170  51 

(43, 59) 

38 

(30, 45) 

77 

(9,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 NC =

 

F (non-completer  = failure)  osoba, která nedokončila  studii = selhání léčby. 

b

 EFV, efavirenz;  ZDV, zidovudin; 3TC, lamivudin; IDV, indinavir; NRTI, nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy; NFV, nelfinavir. 

c

 C.I. (confidence  interval), interval spolehlivosti pro poměr pacientů s odpovědí. 

d

 S.E.M. (standard error  of  the mean), standardní  chyba průměru. 

---, neprovedeno. 

 

Pediatrická populace 

 

 

Studie AI266922 byla otevřenou studií hodnotící farmakokinetické parametry, bezpečnost, 

snášenlivost a protivirovou aktivitu přípravku SUSTIVA podávaného v kombinaci s didanosinem a 

64 

emtricitabinem pediatrickým pacientům, kterým dříve byly nebo nebyly podávány antiretrovirové 

přípravky. Přípravkem SUSTIVA bylo léčeno 37  pacientů ve věku 3 měsíce až 6 let (medián 0,7 let). 

Ve výchozím stavu byl medián HIV-1 RNA v plazmě 5,88 log

10

 kopií/ml, medián počtu buněk CD4+ 

byl 1144 buněk/mm

3

 a medián podílu CD4+ činil 25 %. Medián doby léčby v rámci studie činil 

132 týdnů; 27 % pacientů ukončilo léčbu před 48. týdnem. Podle analýzy populace podle léčebného 

záměru (intent to treat, ITT) bylo ve 48. týdnu celkem 57 % (21/37) pacientů s HIV RNA < 400 

kopií/ml a 46 % (17/37) pacientů s < 50 kopií/ml. Medián nárůstu počtu CD4+ od výchozího stavu 

do 48. týdne činil 215 buněk/mm

3

 a medián nárůstu podílu CD4+ činil 6 %. 

 

Studie PACTG 1021 byla otevřenou studií hodnotící farmakokinetické parametry, bezpečnost, 

snášenlivost a protivirovou aktivitu přípravku SUSTIVA podávaného v kombinaci s didanosinem a 

emtricitabinem pediatrickým pacientům, kterým nebyly dříve podávány antiretrovirové přípravky. 

Přípravek SUSTIVA byl podáván 43  pacientům ve věku 3 měsíce až 21 let (medián 9,6 let). 

Ve výchozím stavu byl medián hodnoty HIV-1 RNA v plazmě 4,8 log

10

 kopií/ml, medián počtu buněk 

CD4+ byl 367 buněk/mm

3

 a medián podílu CD4+ činil 18 %. Medián doby léčby v rámci studie činil 

181 týdnů; 16 % pacientů ukončilo léčbu před 48. týdnem. Podle analýzy populace ITT bylo 

ve 48. týdnu celkem 77 % (33/43) pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml a 70 % (30/43) pacientů 

s < 50 kopií/ml. Medián nárůstu počtu CD4+ od výchozího stavu do 48. týdne léčby činil 

238 buněk/mm

3

 a medián nárůstu podílu CD4+ činil 13 %. 

 

Studie PACTG 382 byla otevřenou studií hodnotící farmakokinetické parametry, bezpečnost, 

snášenlivost a protivirovou aktivitu přípravku SUSTIVA podávaného v kombinaci s nelfinavirem a 

NRTI pediatrickým pacientům, kterým nebyly nikdy podávány antiretrovirové přípravky, ale byli 

léčeni NRTI. Přípravkem SUSTIVA byli léčeni 102 pacienti ve věku 3 měsíce až 16 let (medián 

5,7 let). Osmdesáti sedmi procentům pacientů byla dříve podána antiretrovirová léčba. Ve výchozím 

stavu byl medián hodnoty HIV-1 RNA v plazmě 4,57 log

10

 kopií/ml, medián počtu buněk CD4+ byl 

755 buněk/mm

3

 a medián podílu CD4+ činil 30 %. Medián doby léčby v rámci studie činil 118 týdnů; 

25 % pacientů ukončilo léčbu před 48. týdnem. Podle analýzy populace ITT bylo ve 48. týdnu celkem 

57 % (58/102) pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml a 43 % (44/102) pacientů s < 50 kopií/ml. Medián 

nárůstu počtu CD4+ od výchozího stavu do 48. týdne činil 128 buněk/mm

3

 a medián nárůstu podílu 

CD4+ činil 5 %. 

 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce: maximální koncentrace efavirenzu v plazmě 1,6-9,1 µM byly dosaženy za 5 hodin po 

podání jednorázové perorální dávky 100 mg až 1600 mg neinfikovaným dobrovolníkům. U dávek až 

do výše 1600 mg bylo v závislosti na dávce pozorováno zvyšování hodnot C

max

 a AUC; toto 

zvyšování bylo méně než úměrné, což naznačuje snížené vstřebávání při vyšších dávkách. Doba do 

dosažení maximálních plazmatických koncentrací (3-5 hodin) se nezměnila ani po opakovaných 

dávkách, a ustálené plazmatické koncentrace byly dosaženy během 6-7 dnů. 

 

U HIV-infikovaných pacientů v ustáleném stavu byla závislost průměrných hodnot C

max

, C

min

 a AUC 

na dávkách 200 mg, 400 mg a 600 mg denně lineární. U 35 pacientů, kteří dostávali efavirenz v dávce 

600 mg jednou denně, byly v ustáleném stavu hodnoty C

max

 12,9 ± 3,7 µM (29%) [průměr ± S.D. 

(% C.V.)], hodnoty C

min

 v ustáleném stavu byly 5,6 ± 3,2 µM (57%), a hodnoty AUC byly 

184 ± 73 µM.h (40%). 

 

Vliv jídla: AUC a C

max

 jednorázové dávky 600 mg efavirenzu v potahované tabletě podaného 

neinfikovaným dobrovolníkům se zvýšila o 28% (90% CI: 22 – 33%), resp. 79% (90% CI: 58 - 102%) 

při současném požití jídla s vysokým obsahem tuku ve srovnání s dávkou podanou nalačno (viz 

bod 4.4). 

 

Distribuce: efavirenz se ve velké míře (přibližně 99,5-99,75%) váže na plazmatické proteiny 

(převážně na albumin). U pacientů, infikovaných HIV-1 (n = 9), jimž byl efavirenz podáván v dávce 

200 až 600 mg jednou denně po dobu minimálně jednoho měsíce, se koncentrace v mozkomíšním 

moku pohybovaly v rozmezí od 0,26 do 1,19% (průměr 0,69%) odpovídajících plazmatických 

65 

koncentrací. Tato hodnota je přibližně trojnásobkem hodnoty volné (na protein nevázané) frakce 

efavirenzu v plazmě. 

 

Biotransformace: studie provedené u lidí, a in vitro studie s použitím humánních jaterních mikrozomů 

prokázaly, že efavirenz je metabolizován převážně systémem cytochromu P450 na hydroxylované 

metabolity, které dále podléhají glukuronidaci. Tyto metabolity nejsou v podstatě účinné proti HIV-1. 

Studie provedené in vitro naznačují, že CYP3A4 a CYP2B6  jsou hlavními izoenzymy odpovědnými 

za metabolizmus efavirenzu, a že inhibují  izoenzymy 2C9, 2C19 a 3A4 systému cytochromu P450. V 

in vitro studiích efavirenz neinhiboval CYP2E1 a inhiboval  CYP2D6 a CYP1A2 pouze při 

koncentracích značně vyšších, než jsou hodnoty dosahované v klinické praxi. 

 

Plazmatická hladina efavirenzu může být zvýšena u pacientů s homozygotní G516T genetickou 

variantou izoenzymu CYP2B6. Klinické důsledky tohoto spojení nejsou známy, nicméně možnost 

zvýšeného výskytu a závažnosti nežádoucích účinků souvisejících s podáváním efavirenzu se nemůže 

vyloučit. 

 

Ukázalo se, že efavirenz indukuje enzymy CYP3A4 a CYP2B6, výsledkem je indukce vlastního 

metabolizmu, která může být u některých pacientů klinicky významná. U neinfikovaných 

dobrovolníků vedlo podávání dávek 200 - 400 mg denně po dobu 10 dní k nižší než předpokládané 

akumulaci (nižší o 22 - 42 %) a ke kratšímu terminálnímu poločasu v porovnání s jednorázově 

podanou dávkou (viz dále). Rovněž bylo prokázáno, že efavirenz indukuje UGT1A1. Expozice 

raltegraviru (což je substrát UGT1A1) jsou za přítomnosti efavirenzu sníženy (viz bod 4.5, Tabulka 2). 

I když in vitro údaje naznačují, že efavirenz inhibuje CYP2C9 a CYP2C19, existují protichůdná 

hlášení jak o zvýšení, tak o snížení expozic substrátům těchto enzymů, pokud se in vivo podávají spolu 

s efavirenzem. Čistý výsledek současného podávání není jasný. 

 

Eliminace: efavirenz má poměrně dlouhý terminální poločas vylučování nejméně 52 hodin po 

jednorázové dávce a 40-55 hodin po opakovaných dávkách. Přibližně 14-34% radioaktivně značené 

dávky efavirenzu bylo zachyceno v moči a méně než 1% dávky se vyloučilo močí ve formě 

nezměněného efavirenzu. 

 

Porucha funkce jater: ve studii s jedinou dávkou byl u jediného pacienta s těžkou poruchou funkce 

jater (třída C Child-Pughovy stupnice) zdvojnásoben biologický poločas, což ukazuje na potenciál pro 

mnohem větší stupeň akumulace. Studie s opakovanými dávkami žádný účinek na farmakokinetiku 

efavirenzu u pacientů s mírnou poruchou funkce jater (třída A Child-Pughovy stupnice) v porovnání s 

kontrolami neprokázala. K určení, zda středně těžká nebo těžká porucha funkce jater (třída B nebo C 

Child-Pughovy stupnice) ovlivňuje farmakokinetiku efavirenzu není k dispozici dostatek údajů. 

 

Pohlaví, rasa, starší jedinci: i když omezené množství dat naznačuje možnost zvýšené expozice 

efavirenzu u žen, stejně jako u pacientů z Asie a Tichomoří, nezdá se, že by efavirenz snášeli hůře. 

Farmakokinetické studie u starších osob nebyly provedeny. 

 

Pediatrická populace: 

 

Farmakokinetické parametry pro efavirenz v ustáleném stavu u pediatrických pacientů byly 

predikovány na základě farmakokinetického modelu populace a jsou shrnuty v tabulce 4 podle rozsahů 

tělesných hmotností odpovídajících doporučeným dávkám. 

 

Tabulka 4: Předpokládaná farmakokinetika efavirenzu v ustáleném stavu (tobolky/vysypané 

tobolky) u pediatrických pacientů infikovaných HIV 

  

Tělesná hmotnost 

Dávka 

Průměrná hodnota 

AUC

(0-24) 

µM·h 

Průměrná hodnota 

C

max 

µg/ml 

Průměrná hodnota 

C

min 

µg/ml 

3,5–5 kg 

100 mg 

220,52 

5,81 

2,43 

5–7,5 kg 

150 mg 

262,62 

7,07 

2,71 

7,5–10 kg 

200 mg 

284,28 

7,75 

2,87 

66 

10–15 kg 

200 mg 

238,14 

6,54 

2,32 

15–20 kg 

250 mg 

233,98 

6,47 

2,3 

20–25 kg 

300 mg 

257,56 

7,04 

2,55 

25–32,5 kg 

350 mg 

262,37 

7,12 

2,68 

32,5–40 kg 

400 mg 

259,79 

6,96 

2,69 

>40 kg 

600 mg 

254,78 

6,57 

2,82 

 

 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

V konvenčních studiích genotoxicity nebyl efavirenz mutagenní ani klastogenní. 

 

U potkanů indukoval efavirenz resorpci plodů. U 3 ze 20 plodů/novorozených mláďat samic makaků 

Cynomolgus, jimž byly podávány dávky zajišťující plazmatické koncentrace efavirenzu podobné 

hodnotám pozorovaným u lidí, byly zjištěny malformace. U jednoho plodu byla zjištěna anencefalie 

a unilaterální anoftalmie se sekundárním zvětšením jazyka, u druhého plodu se vyskytla mikrooftalmie 

a u třetího plodu došlo k rozštěpu patra. U potkanů ani králíků, jimž byl aplikován efavirenz, žádné 

malformace pozorovány nebyly. 

 

Biliární  hyperplazie byla zjištěna  u makaků, jimž byl efavirenz aplikován po dobu jednoho roku a déle 

v dávce vedoucí k průměrným hodnotám AUC přibližně dvojnásobně vyšším než u osob užívajících 

doporučenou dávku. Po vysazení dávek došlo k regresi této biliární hyperplázie. U potkanů byla 

pozorována biliární fibróza. U některých opic, které dostávaly efavirenz po dobu jednoho roku a déle 

v dávkách, po nichž byly hodnoty AUC v plazmě 4 až 13 krát vyšší než u osob, jimž se podávala 

doporučená dávka, byly pozorovány nesetrvalé křeče (viz body 4.4 a 4.8). 

 

Studie karcinogenity prokázaly zvýšenou incidenci jaterních a plicních nádorů u myších samiček, ne 

však u samečků. Mechanizmus vzniku nádorů a případný význam u člověka nejsou známy. 

 

Studie karcinogenity u myších samečků a samečků a samiček krys byly negativní. I když není 

karcinogenní potenciál u člověka znám, tyto údaje naznačují, že klinický přínos efavirenzu převažuje 

nad potenciálním rizikem karcinogenity pro člověka. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ  ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety 

sodná sůl kroskarmelosy 

mikrokrystalická celulosa 

natrium-lauryl-sulfát 

hyprolosa 

monohydrát laktózy 

magnesium-stearát 

 

Potah tablety 

hypromelosa (E464) 

oxid titaničitý (E171) 

makrogol 400 

žlutý oxid železitý (E172) 

karnaubský vosk 

 

Inkoust na potisk 

hypromelosa (E464) 

propylenglykol 

67 

Kyselina karmínová (E120) 

Indigokarmín (E132) 

Oxid titaničitý (E171) 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Lahvičky z vysokodenzního polyethylenu s polypropylenovým uzávěrem (dětský bezpečnostní 

uzávěr). Jedna papírová skládačka (krabička) obsahuje 1 lahvičku s 30 x 1 nebo 90 (3 x 30 x 1) 

potahovanými tabletami.  

 

Balení o obsahu 30 x 1 nebo vícečetné balení o obsahu 90 (3 balení o obsahu 30 x 1) potahovaných 

tablet v Al/PVC  perforovaných jednodávkových blistrech. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci. 

 

 

7. 

DRŽITEL  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park, Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO(A) 

 

EU/1/99/110/008 – lahvička 

EU/1/99/110/009 – blistr 

EU/1/99/110/010 - blistr 

 

 

9. 

DATUM  PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ  REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 28. května 1999. 

Datum posledního prodloužení registrace: 23. duben 2014. 

 

 

10.  DATUM  REVIZE  TEXTU:   

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A.  VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ 

ZA PROPOUŠTĚNÍ  ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

 

C.  DALŠÍ PODMÍNKY  A POŽADAVKY REGISTRACE   

 

 

D.  PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  S OHLEDEM  NA 

BEZPEČNÉ  A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ  LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

69 

A.  VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ  ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 

 

Bristol-Myers Squibb S.r.l. 

Contrada Fontana del Ceraso 

03012 Anagni (FR) 

Itálie 

 

Aesica Queenborough Limited 

North Road, Queenborough 

Kent, ME11 5EL 

Velká Británie 

 

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 

propouštění dané šarže. 

 

 

B.  PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  VÝDAJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů 

o přípravku, bod 4.2). 

 

 

C.  DALŠÍ PODMÍNKY  A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 

přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 

107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 

webovém portálu pro léčivé přípravky. 

 

 

D.  PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  S OHLEDEM  NA BEZPEČNÉ  A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 

schválených následných aktualizacích RMP.  

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ  NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ  NA OBALU 

72 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU A NA VNITŘNÍM  OBALU 

 

TEXT  NA VNĚJŠÍ  OBAL A ŠTÍTEK  NA LAHVIČKU PRO BALENÍ  LAHVIČEK 

 

 

1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

SUSTIVA 50 mg tvrdé tobolky 

efavirenzum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje: efavirenzum 50 mg 

 

 

3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 

Obsahuje: monohydrát laktózy 

Další informace viz příbalová informace. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 

30 tvrdých tobolek 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,  POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

 

73 

11.  NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park, Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/99/110/001 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

SUSTIVA 50 mg 

 

 

17.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

Vnější obal: 2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 

Vnější obal 

PC: 

 

SN: 

NN: 

 

74 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU A NA VNITŘNÍM  OBALU 

 

TEXT  NA VNĚJŠÍ  OBAL A ŠTÍTEK  NA LAHVIČKU PRO BALENÍ  LAHVIČEK 

 

 

1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

SUSTIVA100 mg tvrdé tobolky 

efavirenzum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje: efavirenzum 100 mg 

 

 

3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 

Obsahuje: monohydrát laktózy 

Další informace viz příbalová informace. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 

30 tvrdých tobolek 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP:  

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,  POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

75 

11.  NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park, Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/99/110/002 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

SUSTIVA 100 mg 

 

 

17.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

Vnější obal: 2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 

Vnější obal 

PC: 

 

SN: 

NN: 

 

76 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU A NA VNITŘNÍM  OBALU 

 

TEXT  NA VNĚJŠÍ  OBAL A ŠTÍTEK  NA LAHVIČKU PRO BALENÍ  LAHVIČEK 

TEXT  NA VNĚJŠÍ  OBAL PRO BALENÍ  BLISTRŮ 

 

 

1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

eSUSTIVA200 mg tvrdé tobolky 

efavirenzum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje: efavirenzum 200 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 

Obsahuje: monohydrát laktózy 

Další informace viz příbalová informace. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 

90 tvrdých tobolek: lahvička 

42 x 1 tvrdých tobolek: blistr 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP  

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,  POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

77 

11.  NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park, Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/99/110/003: lahvička 

EU/1/99/110/004: blistr 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

SUSTIVA200 mg 

 

 

17.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

Vnější obal: 2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 

Vnější obal 

PC: 

 

SN: 

NN: 

78 

MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA BLISTRECH  A STRIPECH 

 

TEXT  NA BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

SUSTIVA200 mg tvrdé tobolky 

efavirenzum 

 

 

2. 

NÁZEV  DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

5. 

JINÉ 

 

79 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU A NA VNITŘNÍM  OBALU 

 

TEXT  NA VNĚJŠÍ  OBAL A ŠTÍTEK  NA LAHVIČKU PRO BALENÍ  LAHVIČEK  

TEXT  NA VNĚJŠÍ  OBAL PRO BALENÍ  BLISTRů 

 

 

1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

SUSTIVA 600 mg potahované tablety 

efavirenzum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje: efavirenzum 600 mg 

 

 

3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 

Obsahuje: monohydrát laktózy 

Další informace viz příbalová informace. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 

Lahvička: 

30 potahovaných tablet 

 

Blistr: 

30 x 1 potahovaných tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 

Perorální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP  

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

80 

10.  ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,  POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park, Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 

Lahvička: 

EU/1/99/110/008 

 

Blistr: 

EU/1/99/110/009 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

 

16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

SUSTIVA 600 mg 

 

 

17.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

Vnější obal: 2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 

Vnější obal 

PC: 

 

SN: 

NN: 

81 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU 

 

TEXT  NA VNĚJŠÍ  OBAL PRO VÍCEČETNÉ  BALENÍ  BLISTRŮ (VČETNĚ  BLUE  BOXU) 

 

 

1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

SUSTIVA potahované tablety 600 mg 

efavirenzum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje:efavirenzum 600 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 

Obsahuje: monohydrát laktózy. Další informace viz příbalová informace. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Vícečetné balení: 90 (3 balení o obsahu 30 x 1) potahovaných tablet. 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

82 

11.  NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park, Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/99/110/010 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

SUSTIVA 600 mg 

 

 

17.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

Vnější obal: 2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 

Vnější obal 

PC: 

 

SN: 

NN: 

83 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU 

 

TEXT  NA MEZIOBAL  PRO BALENÍ  BLISTRŮ, SLOŽKY VÍCEČETNÉHO  BALENÍ  (BEZ 

BLUE  BOXU)30 x 1 TABLET 

 

 

1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

SUSTIVA 600 mg potahovaných tablet 

efavirenzum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje:efavirenzum 600 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 

Obsahuje:monohydrát laktózy.Další informace viz příbalová informace. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 

30 x 1 potahovaných tablet 

Složka vícečetného balení obsahující 3 krabičky, jedna obsahuje 30 x 1 potahovaných tablet.Není 

určeno k oddělenému prodeji. 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 

Orální podávání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

84 

10.  ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,  POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park, Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ  ČÍSLO 

 

EU/1/99/110/010 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

SUSTIVA600 mg 

 

 

17.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

Vnější obal: 2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 

Vnější obal 

PC: 

 

SN: 

NN:

85 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA BLISTRECH  A STRIPECH 

 

TEXT  NA BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

SUSTIVA 600 mg potahované tablety 

efavirenzum 

 

 

2. 

NÁZEV  DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP  

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot: 

 

5. 

JINÉ 

 

86

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

87

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SUSTIVA 50 mg tvrdé tobolky 

efavirenzum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte−li jakékoli  další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má−li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1. 

Co je přípravek SUSTIVA a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUSTIVA užívat 

3. 

Jak se přípravek SUSTIVA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek SUSTIVA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Sustiva a k čemu se používá 

 

Přípravek SUSTIVA, který obsahuje léčivou látku efavirenz, patří do skupiny protiretrovirových 

léčivých přípravků, které se nazývají nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI). Jedná 

se o přípravek proti retrovirům, který působí proti infekci virem lidské imunodeficience (HIV1) 

snižováním množství těchto virů v krvi. Používá se u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 3 měsíce 

a starších s tělesnou hmotností alespoň 3,5 kg. 

 

 

Lékař Vám předepsal přípravek Sustiva, protože jste infikován(a) virem HIV. Přípravek Sustiva 

užívaný v kombinaci s jinými antiretrovirovými přípravky snižuje množství tohoto viru v krvi. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUSTIVA užívat 

 

Neužívejte přípravek SUSTIVA: 

• 

jestliže jste alergický/á na efavirenz nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

• 

jestliže trpíte závažným onemocněním jater 

• 

jestliže trpíte onemocněním srdce, jako jsou změny rytmu nebo rychlosti srdečního tepu, 

pomalý srdeční tep nebo závažné srdeční onemocnění. 

• 

jestliže některý člen Vaší rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) náhle zemřel kvůli srdečním 

problémům nebo se narodil se srdečními problémy. 

• 

pokud Vám Váš lékař řekl, že máte vysokou nebo nízkou hladinu elektrolytů, např. draslíku 

nebo hořčíku v krvi. 

• 

jestliže v současné době užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků (viz také „Další 

léčivé přípravky a přípravek Sustiva“:  

− 

astemizol nebo terfenadin (používané k léčbě příznaků alergie) 

− 

bepridil (používaný k léčbě onemocnění srdce) 

− 

cisaprid (používaný k léčbě pálení žáhy) 

 

88

 

 

− 

námelové alkaloidy (například ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin 

(ergometrin) a methylergometrin (methylergometrin)) (používané k léčbě migrény 

bodavých  a bolestí hlavy) 

− 

midazolam a triazolam (používané k usnadnění usínání) 

− 

pimozid, imipramin, amitriptylin nebo klomipramin (používaný k léčbě určitých 

duševních poruch) 

− 

třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (bylinný prostředek používaný 

k léčbě depresí a úzkosti) 

− 

flekainid, metoprolol (používá se k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) 

− 

určitá antibiotika (makrolidy, fluorochinolony, imidazol) 

− 

triazolová antimykotika (používaná k léčbě plísňových onemocnění) 

− 

určitá antimalarika 

− 

methadon (užívaný k léčbě závislosti na opiátech) 

 

Pokud užíváte kterýkoli z těchto léků, ihned o tom uvědomte ošetřujícího lékaře. 

Užívání těchto léků s přípravkem SUSTIVA by mohlo vést k závažným a/nebo život 

ohrožujícím nežádoucím účinkům nebo by mohlo zabránit řádnému účinku přípravku 

SUSTIVA. 

 

Upozornění a opatření  

 

Před užitím přípravku SUSTIVA se poraďte se svým lékařem 

 

• 

Přípravek SUSTIVA musí být užíván spolu s dalšími přípravky působícími proti viru HIV. 

Pokud se přípravek SUSTIVA začne užívat proto, že Vaše nynější léčba nezabránila množení 

viru, je nutno začít současně užívat další přípravek, který jste předtím neužíval/a. 

 

• 

I během užívání tohoto léku stále můžete být přenašečem HIV, ačkoli toto riziko je účinnou 

antiretrovirovou léčbou sníženo. Je důležité, abyste přijal/a opatření k zabránění tomu, aby došlo 

k infikování jiných lidí pohlavním stykem nebo přenosem krve. Poraďte se se svým lékařem 

o potřebných opatřeních k zabránění nákazy jiných lidí. Tento přípravek infekci HIV nevyléčí, 

přičemž se u Vás mohou dále rozvíjet infekce nebo jiné nemoci související s onemocněním 

HIV.  

 

• 

Po dobu užívání přípravku SUSTIVA musíte zůstat pod dohledem ošetřujícího lékaře. 

 

• 

Sdělte ošetřujícímu lékaři: 

 

pokud jste v minulosti prodělal/a duševní chorobu, včetně deprese nebo jste 

užíval/a drogy nebo nadužíval/a alkohol. Okamžitě uvědomte ošetřujícího lékaře, 

pokud budete pociťovat depresi, budete mít sebevražedné nebo podivné myšlenky 

(viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). 

 

pokud jste v minulosti prodělal/a záchvaty křečí nebo jestliže jste léčen/a 

antiepileptiky, jako je karbamazepin, fenobarbital a fenytoin. Pokud užíváte kterýkoli 

z těchto léčivých přípravků, lékař může potřebovat zkontrolovat hladinu antiepileptika 

v krvi, aby se ujistil, že není užíváním přípravku SUSTIVA ovlivněna. Ošetřující 

lékař Vám může předepsat jiné antiepileptikum. 

 

pokud jste prodělal/a onemocnění jater, včetně aktivní chronické hepatitidy. 

Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo C léčení kombinací antiretrovirových 

přípravků jsou vystaveni zvýšenému riziku závažných a potenciálně život 

ohrožujících problémů s játry. Váš lékař může provádět krevní testy pro kontrolu 

funkce jater nebo Vás může převést na jiný lék. Pokud máte závažné onemocnění 

jater, přípravek SUSTIVA neužívejte (viz bod 2, Neužívejte přípravek SUSTIVA). 

 

 

89

 

 

jestliže trpíte onemocněním srdce, jako je prodloužení QTc intervalu (změna 

EKG  záznamu).  

 

 

• 

Jakmile začnete přípravek SUSTIVA užívat, sledujte, zda se u Vás neobjeví

 

-

 

příznaky závrati, potíže se spánkem, ospalost, potíže se soustředěním nebo 

abnormální sny. Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit první 1 nebo 2 dny léčby 

a obvykle vymizí po prvních 2 až 4 týdnech. 

 

-

 

jakékoli projevy kožní vyrážky. Pokud zpozorujete jakékoli projevy těžké kožní 

vyrážky s tvorbou puchýřů nebo horečkou, přestaňte přípravek SUSTIVA užívat 

a ihned informujte ošetřujícího lékaře. Pokud jste měl/a vyrážku při užívání jiného 

nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy (NNRTI), může být u Vás při 

užívání přípravku SUSTIVA vyšší riziko vzniku vyrážky. 

 

-

 

jakékoli projevy zánětu nebo infekce. U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) 

v pokročilém stádiu, kteří dříve prodělali oportunní infekci (infekce, které se 

organismus za normálních okolností dokáže bránit), se mohou brzy po zahájení anti-

HIV léčby vyskytnout známky a příznaky zánětu z předchozích infekcí. Má se za to, že 

tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi organismu umožňující 

zdolávat infekce, které možná byly v těle přítomné bez viditelných příznaků. Pokud 

zaznamenáte jakékoli  projevy infekce, ihned to, prosím, sdělte svému lékaři. Jakmile 

začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě 

oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, 

když imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou 

objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo 

jiné příznaky,jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a 

postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, 

informujte ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu. 

 

-

 

problémy s kostmi. U některých pacientů se může při užívání kombinované 

antiretrovirové terapie vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání 

kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti krví). Délka kombinované 

antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné 

snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha 

rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známkami osteonekrózy jsou ztuhlost 

kloubů, bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a pohybové potíže. Pokud 

zpozorujete jakýkoliv z těchto příznaků, informujte o tom prosím svého lékaře. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek SUSTIVA se nedoporučuje u dětí mladších než 3 měsíce nebo s tělesnou hmotností méně 

než 3,5 kg, protože nebyl u těchto pacientů odpovídajícím způsobem hodnocen. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek SUSTIVA 

S určitými léčivými přípravky nesmíte přípravek SUSTIVA užívat. Tyto léčivé přípravky jsou 

uvedeny v části Neužívejte přípravek SUSTIVA, na začátku bodu 2. Zahrnují určité běžné léčivé 

přípravky a bylinný přípravek (třezalka tečkovaná), které mohou způsobit závažné interakce. 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Přípravek SUSTIVA se může ovlivňovat s jinými léky, včetně rostlinných přípravků, jako jsou 

výtažky z Ginkgo biloba. V důsledku toho mohou být ovlivněna množství přípravku SUSTIVA nebo 

jiných léků ve Vaší krvi. To může bránit řádnému fungování těchto léků nebo může zhoršit kterýkoli z 

nežádoucích účinků. V některých případech bude ošetřující lékař muset dávku upravit nebo hladiny 

 

90

 

 
léku v krvi zkontrolovat. Je důležité, abyste ošetřujícího lékaře nebo lékárníka informoval/a, 

pokud užíváte kterýkoli z následujících léků: 

 

 

Jiné léky užívané k léčbě infekce HIV

inhibitory proteázy: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, ritonavirem 

potencovaný atazanavir, sachinavir nebo fosamprenavir/sachinavir. Ošetřující lékař může 

zvážit podávání jiného léku nebo změnu dávky inhibitoru proteázy. 

maravirok. 

kombinovaný přípravek, který obsahuje efavirenz, emtricitabin a tenofovir, který je 

v současnosti znám jako Atripla. Přípravek SUSTIVA se s přípravkem Atripla nesmí 

užívat, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař, protože obsahuje efavirenz, což je léčivá 

látka přípravku SUSTIVA. 

 

 

Léky používané k léčbě infekce virem hepatitidy C: boceprevir, telaprevir, simeprevir. 

 

 

Léky užívané k léčbě bakteriálních infekcí, včetně tuberkulózy, a kombinaci léčiv užívaných 

při infekce Mycobacterium avium související s AIDS: klarithromycin, rifabutin, rifampicin. 

Ošetřující lékař může zvážit změnu dávky nebo podávání jiného antibiotika. Kromě toho Vám 

lékař může předepsat vyšší dávku přípravku Sustiva. 

 

 

Léky užívané k léčbě plísňových infekcí (antimykotika): 

vorikonazol. Přípravek SUSTIVA může snižovat množství vorikonazolu v krvi a 

vorikonazol může zvyšovat množství přípravku SUSTIVA v krvi. Pokud tyto dva léčivé 

přípravky užíváte společně, musí být dávka vorikonazolu zvýšena a dávka efavirenzu 

musí být snížena. Musíte se napřed poradit s ošetřujícím lékařem. 

itrakonazol. Přípravek SUSTIVA může snižovat množství itrakonazolu v krvi. 

posakonazol. Přípravek SUSTIVA může snižovat množství posakonazolu v krvi. 

 

 

Léky používané k léčbě malárie: 

artemether/lumefantrin: přípravek SUSTIVA může snižovat množství 

artemetheru/lumefantrinu ve Vaší krvi. 

atovachon/proguanil: přípravek SUSTIVA může snižovat množství 

atovachonu/proguanilu v krvi. 

 

 

Léky používané k léčbě křečí (antiepileptika): karbamazepin, fenytoin, fenobarbital. 

Přípravek SUSTIVA může snížit nebo zvýšit množství antiepileptika v krvi. Karbamazepin 

může snížit účinnost přípravku Přípravek SUSTIVA. Váš lékař může zvážit podávání jiného 

antiepileptika. 

 

 

Léky užívané ke snížení krevních tuků (rovněž nazývané statiny): atorvastatin, pravastatin, 

simvastatin. Přípravek SUSTIVA může snížit množství statinů v krvi. Ošetřující lékař 

zkontroluje hladiny cholesterolu a v případě potřeby zváží změnu dávky statinu. 

 

 

Methadon (lék užívaný k léčbě závislosti na opiátech): ošetřující lékař Vám může doporučit 

alternativní léčbu. 

 

 

Sertralin (lék k léčbě depresí): ošetřující lékař možná bude muset dávku sertralinu změnit. 

 

 

Bupropion (lék k léčbě depresí nebo usnadňující přestat s kouřením): Váš lékař možná bude 

muset dávku bupropionu změnit. 

 

 

Diltiazem nebo podobné léky (nazývané blokátory vápníkového kanálu): když začnete 

přípravek SUSTIVA užívat, lékař možná bude muset Vaši dávku blokátoru vápníkového kanálu 

upravit. 

 

 

Imunosupresiva, jako je cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus (léky používané k zabránění 

odmítnutí transplantovaného orgánu): když začnete přípravek SUSTIVA užívat nebo jej 

 

91

 

 

vysadíte, bude ošetřující lékař pečlivě sledovat hladiny imunosupresiva v plazmě a možná bude 

muset jeho dávku upravit. 

 

 

Hormonální antikoncepce, jako jsou pilulky proti početí, injekční antikoncepce (např. 

Depo-Provera) nebo antikoncepční implantáty (např. Implanon): musíte užívat také 

spolehlivé bariérové metody antikoncepce (viz Těhotenství, kojení a plodnost). Přípravek 

SUSTIVA může způsobit snížení účinku hormonální antikoncepce. Vyskytly se příprady, kdy 

ženy užívající přípravek SUSTIVA otěhotněly, přestože používaly antikoncepční implantát, 

ačkoli nebylo prokázáno, že selhání antikoncepce způsobila léčba přípravkem SUSTIVA. 

 

 

Warfarin nebo acenokumarol (léky používané ke snížení srážlivosti krve): ošetřující lékař 

možná bude muset dávku warfarinu nebo acenokumarolu upravit. 

 

 

Výtažky z Ginkgo biloba (rostlinný přípravek). 

 

 

Léky, které ovlivňují srdeční rytmus: 

-  Léky používané k léčbě problémů se srdečním rytmem: jako je flekainid nebo 

metoprolol. 

-  Léky používané k léčbě deprese, jako jsou imipramin, amitriptylin nebo klomipramin. 

-  Antibiotika, včetně následujících typů: makrolidy, fluorochinolony nebo imidazol. 

 

Přípravek SUSTIVA s jídlem a pitím 

Užívání přípravku SUSTIVA nalačno může snížit výskyt nežádoucích účinků. Během užívání 

přípravku SUSTIVA se nesmí konzumovat grapefruitová šťáva. 

 

Těhotenství, kojení a fertilita 

Ženy nesmějí během léčby přípravkem SUSTIVA a 12 týdnů poté otěhotnět. Před zahájením léčby 

přípravkem SUSTIVA může lékař po Vás chtít těhotenský test, aby se ujistil, že nejste těhotná. 

 

Pokud byste během léčby přípravkem SUSTIVA mohla otěhotnět, musíte používat spolehlivou 

bariérovou metodu antikoncepce (například kondom) spolu s dalšími antikoncepčními metodami 

včetně perorální (pilulka) nebo jiné hormonální antikoncepce (například implantát, injekce). efavirenz 

může v krvi přetrvávat nějaký čas po ukončení léčby. Proto musíte výše uvedenou antikoncepci 

používat dále po dobu 12 týdnů po vysazení přípravku SUSTIVA. 

 

Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Jste-li těhotná, 

můžete přípravek SUSTIVA užívat pouze v případě, že spolu s lékařem dospějete k závěru, že 

přípravek Sustiva je pro Vás naprosto nutný. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než 

začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

U nenarozených zvířat a u dětí žen léčených efavirenzem nebo kombinovaným lékem obsahujícím 

efavirenz, emtricitabin a tenofovir v těhotenství byly pozorovány závažné vrozené vady. Pokud jste 

přípravek SUSTIVA nebo kombinovanou tabletu obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir užívala 

během těhotenství, může lékař požadovat pravidelné krevní testy a další diagnostické testy ke 

sledování vývoje dítěte. 

 

Pokud užíváte přípravek SUSTIVA, nesmíte kojit

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek SUSTIVA obsahuje efavirenz a může způsobovat závrať, zhoršenou schopnost 

soustředění a ospalost. Pokud u sebe tyto příznaky zpozorujete, neřiďte ani nepoužívejte žádné 

nástroje nebo stroje. 

 

Přípravek SUSTIVA obsahuje 

Tento léčivý přípravek obsahuje 342 mg laktózy v jedné 600mg denní dávce.  

 

 

92

 

 
Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, vyhledejte svého lékaře dříve, než začnete tento 

lék užívat.  

 

 

3. 

Jak se přípravek SUSTIVA užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokyny ohledně správného dávkování Vám dá 

lékař. 

 

• 

Dávka pro dospělé je 600 mg jednou denně. 

• 

Dávka přípravku SUSTIVA se možná bude muset zvýšit nebo snížit, pokud současně užíváte 

některé další léčivé přípravky (viz Další léčivé přípravky a přípravek SUSTIVA). 

• 

Přípravek SUSTIVA je určen k podání ústy. Doporučuje se užívat přípravek SUSTIVA nalačno, 

nejlépe před spaním. To může mít za následek, že některé nežádoucí účinky (například závrať 

nebo ospalost) budou méně obtěžující. Stav nalačno je obvykle definován jako 1 hodina před 

nebo 2 hodiny po jídle. 

• 

Doporučuje se polykat tobolky celé a zapíjet je vodou. 

• 

Přípravek SUSTIVA se musí užívat každý den. 

• 

K léčbě infekce HIV nelze přípravek SUSTIVA užívat samotný. Přípravek SUSTIVA se musí 

užívat vždy spolu s dalšími přípravky určenými k léčbě HIV infekce. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

●  Přípravek SUSTIVA 50 mg tvrdé tobolky mohou užívat děti a dospívající ve věku 3 měsíce a 

starší o tělesné hmotnosti alespoň 3,5 kg, kteří jsou schopni polykat tvrdé tobolky. U dětí, které 

nejsou schopny spolknout tvrdou tobolku, lze zvážit možnost otevření tobolky a smísení obsahu 

tobolky s malým množstvím jídla. 

●  Dávka pro děti a dospívající se vypočítává podle tělesné hmotnosti a užívá se jednou denně, jak je 

uvedeno v následující tabulce: 

 

Tělesná hmotnost (kg) 

Dávka přípravku  

SUSTIVA (mg) 

Počet tobolek nebo tablet a 

síla dávky k podání 

3,5 až < 5 

100 

jedna 100 mg tobolka   

5 až < 7,5 

150 

jedna 100 mg tobolka + jedna 

50 mg tobolka   

7,5 až < 15 

200 

jedna 200 mg tobolka   

15 až < 20 

250 

jedna 200 mg tobolka + jedna 

50 mg tobolka   

20 až < 25 

300 

tři 100 mg tobolky   

25 až < 32,5 

350 

tři 100 mg tobolky + jedna 

50 mg tobolka   

32,5 až < 40 

400 

dvě 200 mg tobolky   

≥ 40 

600 

jedna 600 mg tobolka NEBO 

tři 200 mg tobolky   

 

 

U dětí, které nejsou schopny spolknout tobolky, může lékař doporučit otevření tvrdé tobolky a smísení 

obsahu tobolky s malým množstvím (1–2 čajové lžičky) jídla (např. jogurt). Tobolky je nutné otevírat 

opatrně, aby nedošlo k rozsypání obsahu nebo jeho rozprášení do vzduchu. Držte tobolku širším 

koncem (víčkem tobolky) nahoru a víčko vytáhněte směrem od těla tobolky. Pro smísení použijte 

malou nádobu. Směs podejte dítěti co nejdříve, maximálně za 30 minut po smísení. Dbejte, aby dítě 

snědlo celý objem směsi jídla a obsahu tobolky. Do prázdné nádobky, ve které byla směs připravena, 

přidejte malé množství (přibližně 2 čajové lžičky) jídla, promíchejte, ujistěte se, že v nádobě nejsou 

žádné zbytky léku a opět podejte dítěti celé množství této směsi. Dítě nesmí dostat žádné další jídlo po 

dobu následujících 2 hodin. Lékař může rovněž doporučit tuto metodu podání přípravku SUSTIVA u 

dospělých, kteří nejsou schopni polknout tobolky.  

 

93

 

 
 

Návod na podání léčiva metodou vysypání tobolky: 

 

Nepodávejte denní dávku přípravku SUSTIVA dříve než 1 hodinu po nakojení nebo nakrmení 

dítěte. 

Před vysypáním a po vysypání tobolky si umyjte a osušte ruce. 

Zvolte měkké jídlo, které má dítě rádo. Mezi příklady měkkých jídel patří jablečná 

přesnídávka, dužina z hroznů, jogurt nebo kojenecká strava. Ve studii chuťových preferencí u 

dospělých byla nejlépe hodnocena směs přípravku SUSTIVA s dužinou z hroznů. 

Dejte 1–2 čajové lžičky jídla do malé nádobky (viz obrázek a). 

 

Tobolky SUSTIVA je nutné otevírat opatrně nad nádobkou s jídlem, jak je to popsáno 

v bodech 6–7, aby nedošlo k rozsypání obsahu

S rukama nad nádobkou s jídlem přidržte tobolku víčkem nahoru 

(viz obrázek b). 

 

 

Opatrně vytáhněte víčko směrem od těla tobolky (viz obrázek c). 

 

 

Vysypte obsah tobolky na jídlo (viz obrázek d). 

 

 

Pokud denní dávka sestává z více tobolek, zopakujte body 5–8 pro každou tobolku. 

Nepřidávejte více jídla. 

10  Smíchejte obsah tobolky s jídlem (viz obrázek e). 

 

 

Činnosti popsané v bodech 11–14 musíte provést do 30 minut od přípravy směsi: 

11  Směs jídla a obsahu tobolky podejte dítěti. Dbejte na to, aby dítě 

snědlo celý objem směsi (viz obrázek f). 

 

 

12  Do prázdné nádobky, ve které byla směs připravena, přidejte malé množství jídla (přibližně 

2 čajové lžičky) (viz obrázek a). 

13  Směs promíchejte tak, aby v nádobce nezůstaly žádné zbytky léku (viz obrázek e). 

14  Opět podejte dítěti celé množství této směsi (viz obrázek f). 

15  Nedávejte dítěti žádné další jídlo po dobu následujících 2 hodin. 

 

94

 

 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku SUSTIVA, než jste měl(a) 

Při předávkování přípravkem SUSTIVA se obraťte na ošetřujícího lékaře nebo nejbližší  pohotovost 

o radu. Ponechte si obal léku, abyste mohl/a snadno popsat, co jste užil/a. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SUSTIVA 

Snažte se nevynechat dávku. Pokud si přesto zapomenete vzít pravidelnou dávku, vezměte si další 

dávku co nejdříve, ale nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud 

potřebujete poradit ohledně nejvhodnější doby pro užití přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek SUSTIVA 

Jakmile Vám začne docházet zásoba přípravku, opatřete si další od svého lékaře nebo lékárníka. To je 

velmi důležité, protože v případě i krátkodobého přerušení léčby se množství viru může začít 

zvyšovat. Pak je léčba infekce obtížnější. 

 

Máte-li jakékoli  další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Při léčení infekce HIV není vždy možné říci, zda jsou některé z nežádoucích 

účinků způsobeny přípravkem SUSTIVA nebo jinými léky, které současně užíváte, nebo samotným 

onemocněním HIV. 

 

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů  (tuků) a glukózy v 

krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů v 

krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 

 

Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky hlášenými při užívání přípravku SUSTIVA spolu s dalšími 

léky proti infekci HIV jsou kožní vyrážka a neurologické příznaky. 

 

Pokud u sebe zjistíte vyrážku, je třeba vyhledat lékaře, protože v některých případech se může jednat 

o závažný stav; většinou však vyrážka zmizí sama, aniž by bylo nutno měnit způsob léčby přípravkem 

SUSTIVA. Vyrážka se častěji vyskytuje u dětí než u dospělých léčených přípravkem SUSTIVA. 

 

Neurologické příznaky se obvykle vyskytují při zahájení léčby, ale během několika prvních týdnů 

obvykle ustupují. V jedné studii se neurologické příznaky často objevovaly během prvních 1 − 3 hodin 

po užití dávky. Jestliže tyto účinky u sebe zpozorujete, může Vám lékař doporučit užívat SUSTIVA 

před spaním a nalačno. U některých pacientů mohou být tyto nežádoucí účinky závažnější a mohou 

ovlivňovat náladu nebo schopnost jasně uvažovat. Někteří pacienti dokonce spáchali sebevraždu. Tyto 

obtíže se vyskytují častěji u osob s duševní nemocí v anamnéze. Pokud během užívání přípravku 

SUSTIVA u sebe zjistíte uvedené příznaky nebo jakékoli nežádoucí účinky, vždy o tom neprodleně 

uvědomte svého lékaře. 

 

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, informujte o tom svého lékaře: 

 

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) 

kožní vyrážka 

 

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)  

abnormální sny, potíže se soustředěním, závrať, bolest hlavy, potíže se spánkem, ospalost, 

problémy s koordinací pohybů nebo rovnováhou 

bolest žaludku, průjem, pocit nevolnosti (nauzea), zvracení 

svědění 

 

95

 

 

únava 

pocit obav, pocit deprese 

Testy mohou ukázat: 

zvýšení jaterních enzymů v krvi 

zvýšení triglyceridů (mastných kyselin) v krvi 

 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000) 

nervozita, zapomnětlivost, zmatenost, záchvaty křečí, abnormální myšlenky 

rozostřené vidění 

pocit otáčení nebo naklánění (závrať) 

bolest v břiše (žaludku) způsobená zánětem slinivky břišní 

alergická reakce (přecitlivělost), která může způsobit těžké kožní reakce (erythema multiforme, 

Stevens-Johnsonův syndrom) 

žlutá kůže nebo bělmo očí, svědění nebo bolest břicha (žaludku) způsobené zánětem jater 

zvětšení prsů u mužů 

zlobné chování, ovlivnění nálady, vidiny nebo slyšení neexistujících podnětů (halucinace), 

mánie (duševní stav vyznačující se obdobími nadměrné aktivity, povznesené nálady nebo 

podrážděnosti), stihomam, sebevražedné myšlenky, katatonie (stav, kdy pacient na nějakou 

dobu znehybní a zmlkne) 

pískání, zvonění nebo jiné trvalé zvuky v uších 

třes (chvění) 

zrudnutí 

Testy mohou ukázat: 

zvýšení cholesterolu v krvi 

 

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) 

svědivá vyrážka způsobená reakcí na sluneční světlo 

při užívání efavirenzu se objevilo selhání jater, v některých případech vedoucí k úmrtí nebo 

transplantaci jater. Většina případů se objevila u pacientů, kteří již onemocněním jater trpěli, ale 

existuje několik hlášení o selhání jater i u pacientů, kteří předtím onemocnění jater neměli 

nevysvětlitelné pocity tísně, které nejsou doprovázeny halucinacemi, nicméně může být těžké 

myslet jasně nebo vnímavě 

sebevražda 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek SUSTIVA uchovávat  

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce a krabičce za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek SUSTIVA obsahuje 

 

 

96

 

 
● 

Léčivou látkou je efavirenzum. Jedna tvrdá tobolka SUSTIVA obsahuje efavirenzum 50 mg . 

● 

Pomocnými látkami jsou: natrium-lauryl-sulfát, monohydrát laktózy, magnesium-stearát a sodná 

sůl karboxymethylškrobu. 

● 

Obal tobolky obsahuje: želatinu, natrium-lauryl-sulfát, žlutý oxid železitý  (E172), oxid titaničitý 

(E171) a srážený oxid křemičitý. 

● 

Tobolky jsou potištěny inkousty obsahujícími kyselinu karmínovou (E120), indigokarmín 

(E132) a oxid titaničitý (E171). 

 

Jak přípravek SUSTIVA vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek SUSTIVA 50 mg tvrdé tobolky se dodávají v lahvičkách s 30 tobolkami. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park 

Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

Výrobce 

Bristol-Myers Squibb S.r.l. 

Contrada Fontana del Ceraso 

03012 Anagni (FR) 

Itálie 

 

Aesica Queenborough Limited 

North Road, Queenborough 

Kent, ME11 5EL 

Velká Británie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

Belgique/België/Belgien 

MSD Belgium  BVBA/SPRL 

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) 

dpoc_belux@merck.com 

 

Lietuva 

UAB  Merck Sharp & Dohme 

Tel.: +370 5 278 02 47 

msd_lietuva@merck.com 

 

България 

Мерк Шарп и Доум България ЕООД 

Тел.: +359 2 819 3737 

info-msdbg@merck.com 

 

Luxembourg/Luxemburg 

MSD Belgium  BVBA/SPRL 

Tél/Tel:  +32(0)27766211 

dpoc_belux@merck.com 

 

Česká republika 

Merck Sharp & Dohme s.r.o. 

Tel.: +420 233 010 111 

dpoc_czechslovak @merck.com 

 

Magyarország 

MSD Pharma Hungary Kft. 

Tel.: +361 888 53 00 

hungary_msd@merck.com 

 

Danmark 

MSD Danmark ApS 

Tlf: +45 44 82 40 00 

dkmail@merck.com 

 

Malta 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Tel: 8007 4433 (+356 99917558) 

malta_info@merck.com 

 

Deutschland 

Bristol-Myers Squibb GmbH &

 

C

O

.

 

KGaA 

Tel: +49 89 121 42-0 

 

Nederland  

Merck Sharp & Dohme BV 

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) 

medicalinfo.nl@merck.com 

 

 

97

 

 
Eesti 

Merck Sharp & Dohme OÜ 

Tel.: +372 6144 200 

msdeesti@merck.com 

 

Norge 

MSD (Norge) AS 

Tlf: +47 32 20 73 00 

msdnorge@msd.no 

 

Eλλάδα 

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε 

Τηλ: + 30-210 98 97 300 

dpoc_greece@merck.com 

 

Österreich 

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. 

Tel: +43 (0) 1 26 044 

msd-medizin@merck.com 

 

España 

Bristol-Myers Squibb, S.A. 

Tel: +34 91 456 53 00 

 

Polska 

MSD Polska Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 549 51 00 

msdpolska@merck.com 

 

Hrvatska 

Merck Sharp & Dohme d.o.o. 

Tel: + 385 1 6611 333 

croatia_info@merck.com 

 

Portugal 

Merck Sharp & Dohme, Lda 

Tel: +351 21 4465700 

clic@merck.com 

 

France 

Bristol-Myers Squibb Sarl. 

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96 

 

România 

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. 

Tel: + 4021 529 29 00 

msdromania@merck.com 

 

Ireland 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd. 

Tel: +353 (1 800) 749 749 

 

Slovenija 

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 

d.o.o. 

Tel: + 386 1 5204201 

msd_slovenia@merck.com 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 

Tel.: +421 2 58282010 

dpoc_czechslovak @merck.com 

 

Ιtalia 

Bristol-Myers Squibb S.r.l. 

Tel: +39 06 50 39 61 

 

Suomi/Finland 

MSD Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 

info@msd.fi 

 

Κύπρος 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700) 

cyprus_info@merck.com 

 

Sverige 

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB 

Tel: +46 (0)77 5700488 

medicinskinfo@merck.com 

 

Latvija 

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 

Tel: +371 67364 224 

msd_lv@merck.com 

 

United Kingdom 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd. 

Tel: +44 (0800) 731 1736 

 

 

 

98

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Další zdroje informací 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

99

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SUSTIVA 100 mg tvrdé tobolky  

efavirenzum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte−li jakékoli  další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má−li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1. 

Co je přípravek SUSTIVA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUSTIVA užívat 

3. 

Jak se přípravek SUSTIVA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek SUSTIVA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek SUSTIVA a k čemu se používá 

 

Přípravek SUSTIVA, který obsahuje léčivou látku efavirenz, patří do skupiny protiretrovirových 

léčivých přípravků, které se nazývají nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI). Jedná 

se o přípravek proti retrovirům, který působí proti infekci virem lidské imunodeficience (HIV-1) 

snižováním množství těchto virů v krvi. Používá se u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 3 měsíce 

a starších s tělesnou hmotností alespoň 3,5 kg. 

Lékař Vám předepsal přípravek SUSTIVA, protože jste infikován(a) virem HIV.  

Přípravek Sustiva užívaný v kombinaci s jinými antiretrovirovými přípravky snižuje množství tohoto 

viru v krvi. To posílí Váš imunitní systém a sníží riziko rozvoje nemocí souvisejících s infekcí HIV. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUSTIVAužívat 

 

Neužívejte přípravek SUSTIVA: 

• 

jestliže jste alergický/á na efavirenz nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

• 

jestliže trpíte závažným onemocněním jater 

• 

jestliže trpíte onemocnění srdce, jako jsou změny rytmu nebo rychlosti srdečního tepu, 

pomalý srdeční tep nebo závažné srdeční onemocnění. 

• 

jestliže některý člen Vaší rodiny (rodiče, prarodiče, sourezenci) náhle zemřel kvůli srdečním 

problémům nebo se narodil se srdečními problémy. 

• 

pokud Vám Váš lékař řekl, že máte vysoké nebo nízké hladiny elektrolytů např. draslíku nebo 

hořčíku v krvi. 

 

100

 

 
• 

jestliže v současné době užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků (viz také „Další 

léčivé přípravky a přípravek Sustiva“:  

− 

astemizol nebo terfenadin (používané k léčbě příznaků alergie) 

− 

bepridil (používaný k léčbě onemocnění srdce) 

− 

cisaprid (používaný k léčbě pálení žáhy) 

− 

námelové alkaloidy (například ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin 

(ergometrin) a methylergonovin (methylergometrin)) (používané k léčbě migrény 

a bodavých  bolestí hlavy) 

− 

midazolam nebo triazolam (používané k usnadnění usínání) 

− 

pimozid, imipramin, amitriptylin nebo klomipramin (používaný k léčbě určitých 

duševních poruch) 

− 

třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (bylinný prostředek používaný 

k léčbě depresí a úzkosti) 

− 

flekainid, metoprolol (používá se k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) 

− 

určitá antibiotika (makrolidy, fluorochinolony, imidazol) 

− 

triazolová antimykotika (používaná k léčbě plísňových onemocnění) 

− 

určitá antimalarika 

− 

methadon (užívaný k léčbě závislosti na opiátech) 

 

Pokud užíváte kterýkoli z těchto léků, ihned o tom uvědomte ošetřujícího lékaře. 

Užívání těchto léků s přípravkem SUSTIVA by mohlo vést k závažným a/nebo život 

ohrožujícím nežádoucím účinkům nebo by mohlo zabránit řádnému účinku přípravku 

SUSTIVA. 

 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku SUSTIVAse poraďte se svým lékařem. 

 

• 

Přípravek SUSTIVAmusí být užíván spolu s dalšími přípravky působícími proti viru 

HIV. Pokud se přípravek SUSTIVAzačne užívat proto, že Vaše nynější léčba nezabránila 

množení viru, je nutno začít současně užívat další přípravek, který jste předtím neužíval/a. 

 

• 

I během užívání tohoto léku stále můžete být přenašečem HIV, ačkoli toto riziko je účinnou 

antiretrovirovou léčbou sníženo. Je důležité, abyste přijal/a opatření k zabránění tomu, aby došlo 

k infikování jiných lidí pohlavním stykem nebo přenosem krve. Poraďte se se svým lékařem 

o potřebných opatřeních k zabránění nákazy jiných lidí. Tento přípravek infekci HIV nevyléčí, 

přičemž se u Vás mohou dále rozvíjet infekce nebo jiné nemoci související s onemocněním 

HIV.  

 

• 

Po dobu užívání přípravku SUSTIVAmusíte zůstat pod dohledem ošetřujícího lékaře. 

 

Sdělte ošetřujícímu lékaři: 

 

pokud jste v minulosti prodělal/a duševní chorobu, včetně deprese nebo jste 

užíval/a drogy nebo nadužíval/a alkohol. Okamžitě uvědomte ošetřujícího lékaře, 

pokud budete pociťovat depresi, budete mít sebevražedné nebo podivné myšlenky 

(viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). 

 

pokud jste v minulosti prodělal/a záchvaty křečí nebo jestliže jste léčen/a 

antiepileptiky, jako je karbamazepin, fenobarbital a fenytoin. Pokud užíváte kterýkoli 

z těchto léčivých přípravků, lékař může potřebovat zkontrolovat hladinu antiepileptika 

v krvi, aby se ujistil, že není užíváním přípravku SUSTIVA ovlivněna. Ošetřující 

lékař Vám může předepsat jiné antiepileptikum. 

 

pokud jste prodělal/a onemocnění jater, včetně aktivní chronické hepatitidy. 

Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo C léčení kombinací antiretrovirových 

přípravků jsou vystaveni zvýšenému riziku závažných a potenciálně život ohrožujících 

 

101

 

 

problémů s játry. Váš lékař může provádět krevní testy pro kontrolu funkce jater nebo 

Vás může převést na jiný lék. Pokud máte závažné onemocnění jater, přípravek 

SUSTIVAneužívejte (viz bod 2, Neužívejte přípravek SUSTIVA). 

 

jestliže trpíte onemocněním srdce, jako je prodloužení QTc intervalu (změna 

EKG  záznamu).  

 

• 

Jakmile začnete přípravek SUSTIVAužívat, sledujte, zda se u Vás neobjeví

 

-

 

příznaky závrati, potíže se spánkem, ospalost, potíže se soustředěním nebo 

abnormální sny. Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit první 1 nebo 2 dny léčby 

a obvykle vymizí po prvních 2 až 4 týdnech. 

 

-

 

jakékoli projevy kožní vyrážky. Pokud zpozorujete jakékoli projevy těžké kožní 

vyrážky s tvorbou puchýřů nebo horečkou, přestaňte přípravek SUSTIVAužívat 

a ihned informujte ošetřujícího lékaře. Pokud jste měl/a vyrážku při užívání jiného 

nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy (NNRTI), může být u Vás při 

užívání přípravku SUSTIVAvyšší riziko vzniku vyrážky. 

 

-

 

jakékoli projevy zánětu nebo infekce. U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) 

v pokročilém stádiu, kteří dříve prodělali oportunní infekci (infekce, které se 

organismus za normálních okolností dokáže bránit), se mohou brzy po zahájení anti-

HIV léčby vyskytnout známky a příznaky zánětu z předchozích infekcí. Má se za to, že 

tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi organismu umožňující 

zdolávat infekce, které možná byly v těle přítomné bez viditelných příznaků. Pokud 

zaznamenáte jakékoli  projevy infekce, ihned to, prosím, sdělte svému lékaři. Jakmile 

začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě 

oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, 

když imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou 

objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo 

jiné příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a 

postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, 

informujte ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu. 

 

-

 

problémy s kostmi. U některých pacientů se může při užívání kombinované 

antiretrovirové terapie vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání 

kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti krví). Délka kombinované 

antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné 

snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha 

rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známkami osteonekrózy jsou ztuhlost 

kloubů, bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a pohybové potíže. Pokud 

zpozorujete jakýkoliv z těchto příznaků, informujte o tom prosím svého lékaře. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek SUSTIVA se nedoporučuje u dětí mladších než 3 měsíce nebo s tělesnou hmotností méně 

než 3,5 kg, protože nebyl u těchto pacientů odpovídajícím způsobem hodnocen.  

 

Další léčivé přípravky a přípravek SUSTIVA  

S určitými léčivými přípravky nesmíte přípravek SUSTIVA užívat. Tyto léčivé přípravky jsou 

uvedeny v části Neužívejte přípravek SUSTIVA, na začátku bodu 2. Zahrnují určité běžné léčivé 

přípravky a bylinný přípravek (třezalka tečkovaná), které mohou způsobit závažné interakce. 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Přípravek SUSTIVA se může ovlivňovat s jinými léky, včetně rostlinných přípravků, jako jsou 

výtažky z Ginkgo biloba. V důsledku toho mohou být ovlivněna množství přípravku SUSTIVA nebo 

 

102

 

 
jiných léků ve Vaší krvi. To může bránit řádnému fungování těchto léků nebo může zhoršit kterýkoli z 

nežádoucích účinků. V některých případech bude ošetřující lékař muset dávku upravit nebo hladiny 

léku v krvi zkontrolovat. Je důležité, abyste ošetřujícího lékaře nebo lékárníka informoval/a, 

pokud užíváte kterýkoli z následujících léků: 

 

 

Jiné léky užívané k léčbě infekce HIV

inhibitory proteázy: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, ritonavirem 

potencovaný atazanavir, sachinavir nebo fosamprenavir/sachinavir. Ošetřující lékař může 

zvážit podávání jiného léku nebo změnu dávky inhibitoru proteázy. 

maravirok. 

kombinovaný přípravek, který obsahuje efavirenz, emtricitabin a tenofovir, který je 

v současnosti znám jako Atripla. Přípravek SUSTIVAse s přípravkem Atripla nesmí 

užívat, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař, protože obsahuje efavirenz, což je léčivá 

látka přípravku SUSTIVA. 

 

 

Léky používané k léčbě infekce virem hepatitidy C: boceprevir, telaprevir, simeprevir. 

 

 

Léky užívané k léčbě bakteriálních infekcí, včetně tuberkulózy, a kombinaci léčiv užívaných 

při infekce Mycobacterium avium související s AIDS: klarithromycin, rifabutin, rifampicin. 

Ošetřující lékař může zvážit změnu dávky nebo podávání jiného antibiotika. Kromě toho Vám 

lékař může předepsat vyšší dávku přípravku SUSTIVA. 

 

 

Léky užívané k léčbě plísňových infekcí (antimykotika): 

vorikonazol. Přípravek SUSTIVAmůže snižovat množství vorikonazolu v krvi a 

vorikonazol může zvyšovat množství přípravku SUSTIVAv krvi. Pokud tyto dva léčivé 

přípravky užíváte společně, musí být dávka vorikonazolu zvýšena a dávka efavirenzu 

musí být snížena. Musíte se napřed poradit s ošetřujícím lékařem. 

itrakonazol. Přípravek SUSTIVAmůže snižovat množství itrakonazolu v krvi. 

posakonazol. Přípravek SUSTIVAmůže snižovat množství posakonazolu v krvi. 

 

 

Léky používané k léčbě malárie: 

artemether/lumefantrin: přípravek SUSTIVAmůže snižovat množství 

artemetheru/lumefantrinu ve Vaší krvi. 

atovachon/proguanil: přípravek SUSTIVAmůže snižovat množství 

atovachonu/proguanilu v krvi. 

 

 

léky používané k léčbě křečí (antiepileptika): karbamazepin, fenytoin, fenobarbital. Přípravek 

SUSTIVAmůže snížit nebo zvýšit množství antiepileptika v krvi. Karbamazepin může snížit 

účinnost přípravku SUSTIVA. Váš lékař může zvážit podávání jiného antiepileptika. 

 

 

Léky užívané ke snížení krevních tuků (rovněž nazývané statiny): atorvastatin, pravastatin, 

simvastatin. Přípravek SUSTIVAmůže snížit množství statinů v krvi. Ošetřující lékař 

zkontroluje hladiny cholesterolu a v případě potřeby zváží změnu dávky statinu. 

 

 

Methadon (lék užívaný k léčbě závislosti na opiátech): ošetřující lékař Vám může doporučit 

alternativní léčbu. 

 

 

Sertralin (lék k léčbě depresí): ošetřující lékař možná bude muset dávku sertralinu změnit. 

 

 

Bupropion (lék k léčbě depresí nebo usnadňující přestat s kouřením): Váš lékař možná bude 

muset dávku bupropionu změnit. 

 

 

Diltiazem nebo podobné léky (nazývané blokátory vápníkového kanálu, což jsou léčiva 

obvykle používaná k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem): když 

začnete přípravek SUSTIVA užívat, lékař možná bude muset Vaši dávku blokátoru vápníkového 

kanálu upravit. 

 

 

103

 

 
 

Imunosupresiva, jako je cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus (léky používané k zabránění 

odmítnutí transplantovaného orgánu): když začnete přípravek SUSTIVA užívat nebo jej 

vysadíte, bude ošetřující lékař pečlivě sledovat hladiny imunosupresiva v plazmě a možná bude 

muset jeho dávku upravit. 

 

 

Hormonální antikoncepce, jako jsou pilulky proti početí, injekční antikoncepce 

(např. Depo-Provera) nebo antikoncepční implantáty (např. Implanon): musíte užívat také 

spolehlivé bariérové metody antikoncepce (viz Těhotenství, kojení a plodnost). Přípravek 

SUSTIVA může způsobit snížení účinku hormonální antikoncepce. Vyskytly se příprady, kdy 

ženy užívající přípravek SUSTIVA otěhotněly, přestože používaly antikoncepční implantát, 

ačkoli nebylo prokázáno, že selhání antikoncepce způsobila léčba přípravkem SUSTIVA. 

 

 

Warfarin nebo acenokumarol (léky používané ke snížení srážlivosti krve): ošetřující lékař 

možná bude muset dávku warfarinu nebo acenokumarolu upravit. 

 

Výtažky z Ginkgo biloba (rostlinný přípravek) 
 

Léky, které ovlivňují srdeční rytmus: 

-  Léky používané k léčbě problémů se srdečním rytmem: jako je flekainid nebo 

metoprolol. 

-  Léky používané k léčbě deprese, jako jsou imipramin, amitriptylin nebo klomipramin. 

-  Antibiotika, včetně následujících typů: makrolidy, fluorochinolony nebo imidazol. 

 

Přípravek SUSTIVA s jídlem a pitím 

Užívání přípravku SUSTIVA nalačno může snížit výskyt nežádoucích účinků. Během léčby 

přípravkem SUSTIVA se nesmí konzumovat grapefruitová šťáva. 

 

Těhotenství a kojení  

Ženy nesmějí během léčby přípravkem a 12 týdnů poté otěhotnět. Před zahájením léčby přípravkem 

SUSTIVA může lékař po Vás chtít těhotenský test, aby se ujistil, že nejste těhotná. 

 

Pokud byste během léčby přípravkem SUSTIVA mohla otěhotnět, musíte používat spolehlivou 

bariérovou metodu antikoncepce (například kondom) spolu s dalšími antikoncepčními metodami 

včetně perorální (pilulka) nebo jiné hormonální antikoncepce (například implantát, injekce). efavirenz 

může v krvi přetrvávat nějaký čas po ukončení léčby. Proto musíte výše uvedenou antikoncepci 

používat dále po dobu 12 týdnů po vysazení přípravku SUSTIVA. 

 

Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Jste-li těhotná, 

můžete přípravek SUSTIVA užívat pouze v případě, že spolu s lékařem dospějete k závěru, že 

přípravek Sustiva je pro Vás naprosto nutný. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než 

začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

U nenarozených zvířat a u dětí žen léčených efavirenzem nebo kombinovaným lékem obsahujícím 

efavirenz, emtricitabin a tenofovir v těhotenství byly pozorovány závažné vrozené vady. Pokud jste 

přípravek SUSTIVA nebo kombinovanou tabletu obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir užívala 

během těhotenství, může lékař požadovat pravidelné krevní testy a další diagnostické testy ke 

sledování vývoje dítěte. 

 

Pokud užíváte přípravek SUSTIVA, nesmíte kojit

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek SUSTIVA obsahuje efavirenz a může způsobovat závrať, zhoršenou schopnost 

soustředění a ospalost. Pokud u sebe tyto příznaky zpozorujete, neřiďte ani nepoužívejte žádné 

nástroje nebo stroje. 

 

Přípravek SUSTIVA obsahuje 

Tento léčivý přípravek obsahuje 342 mg laktózy v jedné 600mg denní dávce.  

 

 

104

 

 
Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, vyhledejte svého lékaře dříve, než začnete tento 

lék užívat.  

 

 

3. 

Jak se přípravek SUSTIVA užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokyny ohledně správného dávkování Vám dá 

lékař. 

 

• 

Dávka pro dospělé je 600 mg jednou denně. 

• 

Dávka přípravku Sustiva se možná bude muset zvýšit nebo snížit, pokud současně užíváte 

některé další léčivé přípravky (viz Další léčivé přípravky a přípravek SUSTIVA). 

• 

Přípravek SUSTIVA je určen k podání ústy. Doporučuje se užívat přípravek SUSTIVAnalačno, 

nejlépe před spaním. To může mít za následek, že některé nežádoucí účinky (například závrať 

nebo ospalost) budou méně obtěžující. Stav nalačno je obvykle definován jako 1 hodina před 

nebo 2 hodiny po jídle. 

• 

Doporučuje se tobolky polykat celé a zapíjet vodou. 

• 

Přípravek SUSTIVAse musí užívat každý den. 

• 

K léčbě infekce HIV nelze přípravek SUSTIVAužívat samotný. Přípravek SUSTIVAse musí 

užívat vždy spolu s dalšími přípravky určenými k léčbě HIV infekce. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

●  Přípravek SUSTIVA 100 mg tvrdé tobolky mohou užívat děti a dospívající ve věku 3 měsíce a 

starší o tělesné hmotnosti alespoň 3,5 kg, kteří jsou schopni polykat tvrdé tobolky. U dětí, které 

nejsou schopny spolknout tvrdou tobolku, lze zvážit možnost otevření tobolky a smísení obsahu 

tobolky s malým množstvím jídla. 

●  Dávka pro děti a dospívající se vypočítává podle tělesné hmotnosti a užívá se jednou denně, jak je 

uvedeno v následující tabulce: 

 

Tělesná hmotnost (kg) 

Dávka přípravku  

SUSTIVA (mg) 

Počet tobolek nebo tablet a 

síla dávky k podání 

3,5 až < 5 

100 

jedna 100 mg tobolka   

5 až < 7,5 

150 

jedna 100 mg tobolka + jedna 

50 mg tobolka   

7,5 až < 15 

200 

jedna 200 mg tobolka   

15 až < 20 

250 

jedna 200 mg tobolka + jedna 

50 mg tobolka   

20 až < 25 

300 

tři 100 mg tobolky  

25 až < 32,5 

350 

tři 100 mg tobolky + jedna 

50 mg tobolka   

32,5 až < 40 

400 

dvě 200 mg tobolky   

≥ 40 

600 

jedna 600 mg tobolka NEBO tři 

200 mg tobolky   

 

U dětí, které nejsou schopny spolknout tobolky, může lékař doporučit otevření tvrdé tobolky a smísení 

obsahu tobolky s malým množstvím (1–2 čajové lžičky) jídla (např. jogurt). Tobolky je nutné otevírat 

opatrně, aby nedošlo k rozsypání obsahu nebo jeho rozprášení do vzduchu. Držte tobolku širším 

koncem (víčkem tobolky) nahoru a víčko vytáhněte směrem od těla tobolky. Pro smísení použijte 

malou nádobu. Směs podejte dítěti co nejdříve, maximálně za 30 minut po smísení. Dbejte, aby dítě 

snědlo celý objem směsi jídla a obsahu tobolky. Do prázdné nádobky, ve které byla směs připravena, 

přidejte malé množství (přibližně 2 čajové lžičky) jídla, promíchejte, ujistěte se, že v nádobě nejsou 

žádné zbytky léku a opět podejte dítěti celé množství této směsi. Dítě nesmí dostat žádné další jídlo po 

dobu následujících 2 hodin. Lékař může rovněž doporučit tuto metodu podání přípravku SUSTIVA u 

dospělých, kteří nejsou schopni polknout tobolky.   

 

 

105

 

 
Návod na podání léčiva metodou vysypání tobolky: 

 

Nepodávejte denní dávku přípravku SUSTIVA dříve než 1 hodinu po nakojení nebo nakrmení 

dítěte. 

Před vysypáním a po vysypání tobolky si umyjte a osušte ruce. 

Zvolte měkké jídlo, které má dítě rádo. Mezi příklady měkkých patří jablečná přesnídávka, 

dužina z hroznů, jogurt nebo kojenecká strava. Ve studii chuťových preferencí u dospělých 

byla nejlépe hodnocena směs přípravku SUSTIVA s dužinou z hroznů. 

Dejte 1–2 čajové lžičky jídla do malé nádobky (viz obrázek a). 

 

Tobolky SUSTIVA je nutné otevírat opatrně nad nádobkou s jídlem, jak je to popsáno 

v bodech 6–7, aby nedošlo k rozsypání obsahu

S rukama nad nádobkou s jídlem přidržte tobolku víčkem nahoru 

(viz obrázek b). 

 

 

Opatrně vytáhněte víčko směrem od těla tobolky (viz obrázek c). 

 

 

Vysypte obsah tobolky na jídlo (viz obrázek d). 

 

 

Pokud denní dávka sestává z více tobolek, zopakujte body 5–8 pro každou tobolku. 

Nepřidávejte více jídla. 

10  Smíchejte obsah tobolky s jídlem (viz obrázek e). 

 

 

Činnosti popsané v bodech 11–14 musíte provést do 30 minut od přípravy směsi: 

11  Směs jídla a obsahu tobolky podejte dítěti. Dbejte na to, aby dítě 

snědlo celý objem směsi (viz obrázek f). 

 

 

12  Do prázdné nádobky, ve které byla směs připravena, přidejte malé množství jídla (přibližně 2 

čajové lžičky) (viz obrázek a). 

13  Směs promíchejte tak, aby v nádobce nezůstaly žádné zbytky léku (viz obrázek e). 

14  Opět podejte dítěti celé množství této směsi. (viz obrázek f). 

15  Nedávejte dítěti žádné další jídlo po dobu následujících 2 hodin. 

 

 

106

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku SUSTIVA, než jste měl(a) 

Při předávkování přípravkem SUSTIVA se obraťte na ošetřujícího lékaře nebo nejbližší  pohotovost 

o radu. Ponechte si obal léku, abyste mohl/a snadno popsat, co jste užil/a. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SUSTIVA 

 

Snažte se nevynechat dávku. Pokud si přesto zapomenete vzít pravidelnou dávku, vezměte si další 

dávku co nejdříve, ale nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud 

potřebujete poradit ohledně nejvhodnější doby pro užití přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek SUSTIVA 

Jakmile Vám začne docházet zásoba přípravku, opatřete si další od svého lékaře nebo lékárníka. To je 

velmi důležité, protože v případě i krátkodobého přerušení léčby se množství viru může začít 

zvyšovat. Pak je léčba infekce obtížnější. 

 

Máte-li jakékoli  další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Při léčení infekce HIV není vždy možné říci, zda jsou některé z nežádoucích 

účinků způsobeny přípravkem SUSTIVA nebo jinými léky, které současně užíváte, nebo samotným 

onemocněním HIV. 

 

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů  (tuků) a glukózy v 

krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů v 

krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 

 

Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky hlášenými při užívání přípravku SUSTIVA spolu s dalšími 

léky proti infekci HIV jsou kožní vyrážka a neurologické příznaky. 

 

Pokud u sebe zjistíte vyrážku, je třeba vyhledat lékaře, protože v některých případech se může jednat 

o závažný stav; většinou však vyrážka zmizí sama, aniž by bylo nutno měnit způsob léčby přípravkem 

SUSTIVA. Vyrážka se častěji vyskytuje u dětí než u dospělých léčených přípravkem SUSTIVA. 

 

Neurologické příznaky se obvykle vyskytují při zahájení léčby, ale během několika prvních týdnů 

obvykle ustupují. V jedné studii se neurologické příznaky často objevovaly během prvních 1 − 3 hodin 

po užití dávky. Jestliže tyto účinky u sebe zpozorujete, může Vám lékař doporučit užívat přípravek 

SUSTIVA před spaním a nalačno. U některých pacientů mohou být tyto nežádoucí účinky závažnější 

a mohou ovlivňovat náladu nebo schopnost jasně uvažovat. Někteří pacienti dokonce spáchali 

sebevraždu. Tyto obtíže se vyskytují častěji u osob s duševní nemocí v anamnéze. Pokud během 

užívání přípravku SUSTIVA u sebe zjistíte uvedené příznaky nebo jakékoli nežádoucí účinky, vždy o 

tom neprodleně uvědomte svého lékaře. 

 

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, informujte o tom svého lékaře: 

 

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) 

kožní vyrážka 

 

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)  

abnormální sny, potíže se soustředěním, závrať, bolest hlavy, potíže se spánkem, ospalost, 

problémy s koordinací pohybů nebo rovnováhou 

bolest žaludku, průjem, pocit nevolnosti (nauzea), zvracení 

svědění 

únava 

 

107

 

 

pocit obav, pocit deprese 

Testy mohou ukázat: 

zvýšení jaterních enzymů v krvi 

zvýšení triglyceridů (mastných kyselin) v krvi 

 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000) 

nervozita, zapomnětlivost, zmatenost, záchvaty křečí, abnormální myšlenky 

rozostřené vidění 

pocit otáčení nebo naklánění (závrať) 

bolest v břiše (žaludku) způsobená zánětem slinivky břišní 

alergická reakce (přecitlivělost), která může způsobit těžké kožní reakce (erythema multiforme, 

Stevens-Johnsonův syndrom) 

žlutá kůže nebo bělmo očí, svědění nebo bolest břicha (žaludku) způsobené zánětem jater 

zvětšení prsů u mužů 

zlobné chování, ovlivnění nálady, vidiny nebo slyšení neexistujících podnětů (halucinace), 

mánie (duševní stav vyznačující se obdobími nadměrné aktivity, povznesené nálady nebo 

podrážděnosti), stihomam, sebevražedné myšlenky, katatonie (stav, kdy pacient na nějakou 

dobu znehybní a zmlkne) 

pískání, zvonění nebo jiné trvalé zvuky v uších 

třes (chvění) 

-  zrudnutí 

Testy mohou ukázat: 

zvýšení cholesterolu v krvi 

 

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) 

svědivá vyrážka způsobená reakcí na sluneční světlo 

při užívání efavirenzu se objevilo selhání jater, v některých případech vedoucí k úmrtí nebo 

transplantaci jater. Většina případů se objevila u pacientů, kteří již onemocněním jater trpěli, ale 

existuje několik hlášení o selhání jater i u pacientů, kteří předtím onemocnění jater neměli. 

nevysvětlitelné pocity tísně, které nejsou doprovázeny halucinacemi, nicméně může být těžké 

myslet jasně nebo vnímavě 

sebevražda 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek SUSTIVA uchovávat  

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce a krabičce za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek SUSTIVA obsahuje 

 

 

108

 

 
 

• 

Léčivou látkou je efavirenzum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje efavirenzum 100 mg. 

• 

Pomocnými látkami jsou: natrium-lauryl-sulfát, monohydrát laktózy, magnesium-stearát a sodná 

sůl karboxymethylškrobu. 

• 

Obal tobolky obsahuje: želatinu, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý (E171) a srážený oxid 

křemičitý. 

• 

Tobolky jsou potištěny inkousty, obsahujícími kyselinu karmínovou (E120), indigokarmín (E132) 

a oxid titaničitý (E171). 

 

Jak přípravek SUSTIVA vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Sustiva 100 mg tvrdé tobolky se dodávají v lahvičkách s 30 tobolkami. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park 

Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

Výrobce 

Bristol-Myers Squibb S.r.l. 

Contrada Fontana del Ceraso 

03012 Anagni (FR) 

Itálie 

 

Aesica Queenborough Limited 

North Road, Queenborough 

Kent, ME11 5EL 

Velká Británie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

Belgique/België/Belgien 

MSD Belgium  BVBA/SPRL 

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) 

dpoc_belux@merck.com 

 

Lietuva 

UAB  Merck Sharp & Dohme 

Tel.: +370 5 278 02 47 

msd_lietuva@merck.com 

 

България 

Мерк Шарп и Доум България ЕООД 

Тел.: +359 2 819 3737 

info-msdbg@merck.com 

 

Luxembourg/Luxemburg 

MSD Belgium  BVBA/SPRL 

Tél/Tel:  +32(0)27766211 

dpoc_belux@merck.com 

 

Česká republika 

Merck Sharp & Dohme s.r.o. 

Tel.: +420 233 010 111 

dpoc_czechslovak @merck.com 

 

Magyarország 

MSD Pharma Hungary Kft. 

Tel.: +361 888 53 00 

hungary_msd@merck.com 

 

Danmark 

MSD Danmark ApS 

Tlf: +45 44 82 40 00 

dkmail@merck.com 

 

Malta 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Tel: 8007 4433 (+356 99917558) 

malta_info@merck.com 

 

 

109

 

 
Deutschland 

Bristol-Myers Squibb GmbH &

 

C

O

.

 

KGaA 

Tel: +49 89 121 42-0 

 

Nederland  

Merck Sharp & Dohme BV 

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) 

medicalinfo.nl@merck.com 

 

Eesti 

Merck Sharp & Dohme OÜ 

Tel.: +372 6144 200 

msdeesti@merck.com 

 

Norge 

MSD (Norge) AS 

Tlf: +47 32 20 73 00 

msdnorge@msd.no 

 

Eλλάδα 

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε 

Τηλ: + 30-210 98 97 300 

dpoc_greece@merck.com 

 

Österreich 

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. 

Tel: +43 (0) 1 26 044 

msd-medizin@merck.com 

 

España 

Bristol-Myers Squibb, S.A. 

Tel: +34 91 456 53 00 

 

Polska 

MSD Polska Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 549 51 00 

msdpolska@merck.com 

 

Hrvatska 

Merck Sharp & Dohme d.o.o. 

Tel: + 385 1 6611 333 

croatia_info@merck.com 

 

Portugal 

Merck Sharp & Dohme, Lda 

Tel: +351 21 4465700 

clic@merck.com 

 

France 

Bristol-Myers Squibb Sarl. 

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96 

 

România 

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. 

Tel: + 4021 529 29 00 

msdromania@merck.com 

 

Ireland 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd. 

Tel: +353 (1 800) 749 749 

 

Slovenija 

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 

d.o.o. 

Tel: + 386 1 5204201 

msd_slovenia@merck.com 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 

Tel.: +421 2 58282010 

dpoc_czechslovak @merck.com 

 

Ιtalia 

Bristol-Myers Squibb S.r.l. 

Tel: +39 06 50 39 61 

 

Suomi/Finland 

MSD Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 

info@msd.fi 

 

Κύπρος 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700) 

cyprus_info@merck.com 

 

Sverige 

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB 

Tel: +46 (0)77 5700488 

medicinskinfo@merck.com 

 

 

110

 

 
Latvija 

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 

Tel: +371 67364 224 

msd_lv@merck.com 

 

United Kingdom 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd. 

Tel: +44 (0800) 731 1736 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Další zdroje informací 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 

111

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SUSTIVA 200 mg tvrdé tobolky 

efavirenzum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte−li jakékoli  další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má−li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1. 

Co je přípravek SUSTIVA a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUSTIVA užívat 

3. 

Jak se přípravek SUSTIVA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek SUSTIVA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek Sustiva a k čemu se používá 

 

Přípravek SUSTIVA, který obsahuje léčivou látku efavirenz, patří do skupiny protiretrovirových 

léčivých přípravků, které se nazývají nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI). Jedná 

se o přípravek proti retrovirům, který působí proti infekci virem lidské imunodeficience (HIV-1) 

snižováním množství těchto virů v krvi. Používá se u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 3 měsíce 

a starších s tělesnou hmotností alespoň 3,5 kg. 

Lékař Vám předepsal přípravek SUSTIVA, protože jste infikován(a) virem HIV.  

Přípravek SUSTIVA užívaný v kombinaci s jinými antiretrovirovými přípravky snižuje množství 

tohoto viru v krvi. To posílí Váš imunitní systém a sníží riziko rozvoje nemocí souvisejících s infekcí 

HIV. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUSTIVA užívat 

 

Neužívejte přípravek SUSTIVA: 

• 

jestliže jste alergický/á na efavirenz nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

• 

jestliže trpíte závažným onemocněním jater 

• 

jestliže trpíte onemocnění srdce, jako jsou změny rytmu nebo rychlosti srdečního tepu, 

pomalý srdeční tep nebo závažné srdeční onemocnění. 

• 

jestliže některý člen Vaší rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) náhle zemřel kvůli srdečním 

problémům nebo se narodil se srdečními problémy. 

• 

pokud Vám Váš lékař řekl, že máte vysoké nebo nízké hladiny elektrolytů např. draslíku nebo 

hořčíku v krvi. 

 

112

 

 
• 

jestliže v současné době užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků (viz také „Další 

léčivé přípravky a přípravek Sustiva“:  

− 

astemizol nebo terfenadin (používané k léčbě příznaků alergie) 

− 

bepridil (používaný k léčbě onemocnění srdce) 

− 

cisaprid (používaný k léčbě pálení žáhy) 

− 

námelové alkaloidy (například ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin 

(ergometrin) a methylergonovin (methylergometrin)) (používané k léčbě migrény a 

bodavých bolestí hlavy) 

− 

midazolam nebo triazolam (používané k usnadnění usínání) 

− 

pimozid, imipramin, amitriptylin nebo klomipramin (používaný k léčbě určitých 

duševních poruch) 

− 

třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (bylinný prostředek používaný 

k léčbě depresí a úzkosti) 

− 

flekainid, metoprolol (používá se k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) 

− 

určitá antibiotika (makrolidy, fluorochinolony, imidazol) 

− 

triazolová antimykotika (používaná k léčbě plísňových onemocnění) 

− 

určitá antimalarika 

− 

methadon (užívaný k léčbě závislosti na opiátech) 

 

Pokud užíváte kterýkoli z těchto léků, ihned o tom uvědomte ošetřujícího lékaře. 

Užívání těchto léků s přípravkem SUSTIVA by mohlo vést k závažným a/nebo život 

ohrožujícím nežádoucím účinkům nebo by mohlo zabránit řádnému účinku přípravku 

SUSTIVA. 

 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku SUSTIVA se poraďte se svým lékařem. 

 

• 

Přípravek SUSTIVA musí být užíván spolu s dalšími přípravky působícími proti viru 

HIV. Pokud se přípravek SUSTIVA začne užívat proto, že Vaše nynější léčba nezabránila 

množení viru, je nutno začít současně užívat další přípravek, který jste předtím neužíval/a. 

 

• 

I během užívání tohoto léku stále můžete být přenašečem HIV, ačkoli toto riziko je účinnou 

antiretrovirovou léčbou sníženo. Je důležité, abyste přijal/a opatření k zabránění tomu, aby došlo 

k infikování jiných lidí pohlavním stykem nebo přenosem krve. Poraďte se se svým lékařem 

o potřebných opatřeních k zabránění nákazy jiných lidí. Tento přípravek infekci HIV nevyléčí, 

přičemž se u Vás mohou dále rozvíjet infekce nebo jiné nemoci související s onemocněním 

HIV.  

 

• 

Po dobu užívání přípravku SUSTIVA musíte zůstat pod dohledem ošetřujícího lékaře. 

 

Sdělte ošetřujícímu lékaři: 

 

pokud jste v minulosti prodělal/a duševní chorobu, včetně deprese nebo jste užíval/a 

drogy nebo nadužíval/a alkohol. Okamžitě uvědomte ošetřujícího lékaře, pokud 

budete pociťovat depresi, budete mít sebevražedné nebo podivné myšlenky (viz bod 4, 

Možné nežádoucí účinky). 

 

pokud jste v minulosti prodělal/a záchvaty křečí nebo jestliže jste léčen/a 

antiepileptiky, jako je karbamazepin, fenobarbital a fenytoin. Pokud užíváte kterýkoli 

z těchto léčivých přípravků, lékař může potřebovat zkontrolovat hladinu antiepileptika 

v krvi, aby se ujistil, že není užíváním přípravku SUSTIVA ovlivněna. Ošetřující 

lékař Vám může předepsat jiné antiepileptikum. 

 

pokud jste prodělal/a onemocnění jater, včetně aktivní chronické hepatitidy. 

Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo C léčení kombinací antiretrovirových 

přípravků jsou vystaveni zvýšenému riziku závažných a potenciálně život ohrožujících 

 

113

 

 

problémů s játry. Váš lékař může provádět krevní testy pro kontrolu funkce jater nebo 

Vás může převést na jiný lék. Pokud máte závažné onemocnění jater, přípravek 

SUSTIVA neužívejte (viz bod 2, Neužívejte přípravek SUSTIVA). 

 

jestliže trpíte onemocněním srdce, jako je prodloužení QTc intervalu (změna EKG 

záznamu).  

 

 

• 

Jakmile začnete přípravek SUSTIVA užívat, sledujte, zda se u Vás neobjeví

 

-

 

příznaky závrati, potíže se spánkem, ospalost, potíže se soustředěním nebo 

abnormální sny. Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit první 1 nebo 2 dny léčby 

a obvykle vymizí po prvních 2 až 4 týdnech. 

 

-

 

jakékoli projevy kožní vyrážky. Pokud zpozorujete jakékoli projevy těžké kožní 

vyrážky s tvorbou puchýřů nebo horečkou, přestaňte přípravek SUSTIVA užívat 

a ihned informujte ošetřujícího lékaře. Pokud jste měl/a vyrážku při užívání jiného 

nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy (NNRTI), může být u Vás při 

užívání přípravku SUSTIVA vyšší riziko vzniku vyrážky. 

 

-

 

jakékoli projevy zánětu nebo infekce. U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) 

v pokročilém stádiu, kteří dříve prodělali oportunní infekci (infekce, které se 

organismus za normálních okolností dokáže bránit), se mohou brzy po zahájení 

anti−HIV léčby vyskytnout známky a příznaky zánětu z předchozích infekcí. Má se za 

to, že tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi organismu umožňující 

zdolávat infekce, které možná byly v těle přítomné bez viditelných příznaků. Pokud 

zaznamenáte jakékoli  projevy infekce, ihned to, prosím, sdělte svému lékaři. Jakmile 

začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě 

oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, 

když imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou 

objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo 

jiné příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a 

postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, 

informujte ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu. 

 

-

 

problémy s kostmi. U některých pacientů se může při užívání kombinované 

antiretrovirové terapie vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání 

kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti krví). Délka kombinované 

antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné 

snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha 

rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známkami osteonekrózy jsou ztuhlost 

kloubů, bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a pohybové potíže. Pokud 

zpozorujete jakýkoliv z těchto příznaků, informujte o tom prosím svého lékaře. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek SUSTIVA se nedoporučuje u dětí mladších než 3 měsíce nebo s tělesnou hmotností méně 

než 3,5 kg, protože nebyl u těchto pacientů odpovídajícím způsobem hodnocen. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek SUSTIVA 

S určitými léčivými přípravky nesmíte přípravek SUSTIVA užívat. Tyto léčivé přípravky jsou 

uvedeny v části Neužívejte přípravek SUSTIVA, na začátku bodu 2. Zahrnují určité běžné léčivé 

přípravky a bylinný přípravek (třezalka tečkovaná), které mohou způsobit závažné interakce. 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

 

114

 

 
Přípravek SUSTIVA se může ovlivňovat s jinými léky, včetně rostlinných přípravků, jako jsou 

výtažky z Ginkgo biloba. V důsledku toho mohou být ovlivněna množství přípravku SUSTIVA nebo 

jiných léků ve Vaší krvi. To může bránit řádnému fungování těchto léků nebo může zhoršit kterýkoli z 

nežádoucích účinků. V některých případech bude ošetřující lékař muset dávku upravit nebo hladiny 

léku v krvi zkontrolovat. Je důležité, abyste ošetřujícího lékaře nebo lékárníka informoval/a, 

pokud užíváte kterýkoli z následujících léků: 

 

 

Jiné léky užívané k léčbě infekce HIV

inhibitory proteázy: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, ritonavirem 

potencovaný atazanavir, sachinavir nebo fosamprenavir/sachinavir. Ošetřující lékař může 

zvážit podávání jiného léku nebo změnu dávky inhibitoru proteázy. 

maravirok. 

kombinovaný přípravek, který obsahuje efavirenz, emtricitabin a tenofovir, který je 

v současnosti znám jako Atripla. Přípravek SUSTIVA se s přípravkem Atripla nesmí 

užívat, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař, protože obsahuje efavirenz, což je léčivá 

látka přípravku SUSTIVA. 

 

 

Léky používané k léčbě infekce virem hepatitidy C: boceprevir, telaprevir, simeprevir. 

 

 

Léky užívané k léčbě bakteriálních infekcí, včetně tuberkulózy, a kombinaci léčiv užívaných 

při infekce Mycobacterium avium související s AIDS: klarithromycin, rifabutin, rifampicin. 

Ošetřující lékař může zvážit změnu dávky nebo podávání jiného antibiotika. Kromě toho Vám 

lékař může předepsat vyšší dávku přípravku SUSTIVA. 

 

 

Léky užívané k léčbě plísňových infekcí (antimykotika): 

vorikonazol. Přípravek SUSTIVA může snižovat množství vorikonazolu v krvi a 

vorikonazol může zvyšovat množství přípravku SUSTIVA v krvi. Pokud tyto dva léčivé 

přípravky užíváte společně, musí být dávka vorikonazolu zvýšena a dávka efavirenzu 

musí být snížena. Musíte se napřed poradit s ošetřujícím lékařem. 

itrakonazol. Přípravek SUSTIVA může snižovat množství itrakonazolu v krvi. 

posakonazol. Přípravek SUSTIVA může snižovat množství posakonazolu v krvi. 

 

 

Léky používané k léčbě malárie: 

artemether/lumefantrin: přípravek SUSTIVA může snižovat množství 

artemetheru/lumefantrinu ve Vaší krvi. 

atovachon/proguanil: přípravek SUSTIVA může snižovat množství 

atovachonu/proguanilu v krvi. 

 

 

Léky používané k léčbě křečí (antiepileptika): karbamazepin, fenytoin, fenobarbital. 

Přípravek SUSTIVA může snížit nebo zvýšit množství antiepileptika v krvi. Karbamazepin 

může snížit účinnost přípravku SUSTIVA. Váš lékař může zvážit podávání jiného 

antiepileptika. 

 

 

Léky užívané ke snížení krevních tuků (rovněž nazývané statiny): atorvastatin, pravastatin, 

simvastatin. Přípravek SUSTIVA může snížit množství statinů v krvi. Ošetřující lékař 

zkontroluje hladiny cholesterolu a v případě potřeby zváží změnu dávky statinu. 

 

 

Methadon (lék užívaný k léčbě závislosti na opiátech): ošetřující lékař Vám může doporučit 

alternativní léčbu. 

 

 

Sertralin (lék k léčbě depresí): ošetřující lékař možná bude muset dávku sertralinu změnit. 

 

 

Bupropion (lék k léčbě depresí nebo usnadňující přestat s kouřením): Váš lékař možná bude 

muset dávku bupropionu změnit. 

 

 

Diltiazem nebo podobné léky (nazývané blokátory vápníkového kanálu, což jsou léčiva 

obvykle používaná k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem): když 

 

115

 

 

začnete přípravek SUSTIVA užívat, lékař možná bude muset Vaši dávku blokátoru vápníkového 

kanálu upravit. 

 

 

Imunosupresiva, jako je cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus (léky používané k zabránění 

odmítnutí transplantovaného orgánu): když začnete přípravek SUSTIVA užívat nebo jej 

vysadíte, bude ošetřující lékař pečlivě sledovat hladiny imunosupresiva v plazmě a možná bude 

muset jeho dávku upravit. 

 

 

Hormonální antikoncepce, jako jsou pilulky proti početí, injekční antikoncepce (např. 

Depo-Provera) nebo antikoncepční implantáty (např. Implanon): musíte užívat také 

spolehlivé bariérové metody antikoncepce (viz Těhotenství, kojení a plodnost). Přípravek 

SUSTIVA může způsobit snížení účinku hormonální antikoncepce. Vyskytly se případy, kdy 

ženy užívající přípravek SUSTIVA otěhotněly, přestože používaly antikoncepční implantát, 

ačkoli nebylo prokázáno, že selhání antikoncepce způsobila léčba přípravkem SUSTIVA. 

 

 

Warfarin nebo acenokumarol (léky používané ke snížení srážlivosti krve): ošetřující lékař 

možná bude muset dávku warfarinu nebo acenokumarolu upravit. 

 

 

Výtažky z Ginkgo biloba (rostlinný přípravek) 

 

 

Léky, které ovlivňují srdeční rytmus: 

-  Léky používané k léčbě problémů se srdečním rytmem: jako je flekainid nebo 

metoprolol. 

-  Léky používané k léčbě deprese, jako jsou imipramin, amitriptylin nebo klomipramin. 

-  Antibiotika, včetně následujících typů: makrolidy, fluorochinolony nebo imidazol. 

 

 

 

Přípravek SUSTIVA s jídlem a pitím 

Užívání přípravku SUSTIVA nalačno může snížit výskyt nežádoucích účinků. Během léčby 

přípravkem SUSTIVA se nesmí konzumovat grapefruitová šťáva. 

 

Těhotenství a kojení  

Ženy nesmějí během léčby přípravkem SUSTIVA a 12 týdnů poté otěhotnět. Před zahájením léčby 

přípravkem SUSTIVA může lékař po Vás chtít těhotenský test, aby se ujistil, že nejste těhotná. 

 

Pokud byste během léčby přípravkem SUSTIVA mohla otěhotnět, musíte používat spolehlivou 

bariérovou metodu antikoncepce (například kondom) spolu s dalšími antikoncepčními metodami 

včetně perorální (pilulka) nebo jiné hormonální antikoncepce (například implantát, injekce). efavirenz 

může v krvi přetrvávat nějaký čas po ukončení léčby. Proto musíte výše uvedenou antikoncepci 

používat dále po dobu 12 týdnů po vysazení přípravku SUSTIVA. 

 

Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Jste-li těhotná, 

můžete přípravek SUSTIVA užívat pouze v případě, že spolu s lékařem dospějete k závěru, že 

přípravek SUSTIVA je pro Vás naprosto nutný. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, 

než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

U nenarozených zvířat a u dětí žen léčených efavirenzem nebo kombinovaným lékem obsahujícím 

efavirenz, emtricitabin a tenofovir v těhotenství byly pozorovány závažné vrozené vady. Pokud jste 

přípravek SUSTIVA nebo kombinovanou tabletu obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir užívala 

během těhotenství, může lékař požadovat pravidelné krevní testy a další diagnostické testy ke 

sledování vývoje dítěte. 

 

Pokud užíváte přípravek SUSTIVA, nesmíte kojit

 

 

116

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek SUSTIVA obsahuje efavirenz a může způsobovat závrať, zhoršenou schopnost 

soustředění a ospalost.  

Pokud u sebe tyto příznaky zpozorujete, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje nebo stroje. 

 

Přípravek SUSTIVA obsahuje 

Tento léčivý přípravek obsahuje 342 mg laktózy v jedné 600mg denní dávce.  

 

Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, vyhledejte svého lékaře dříve, než začnete tento 

lék užívat.  

 

 

3. 

Jak se přípravek SUSTIVA užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokyny ohledně správného dávkování Vám dá 

lékař. 

 

●  Dávka pro dospělé je 600 mg jednou denně. 

• 

Dávka přípravku SUSTIVA se možná bude muset zvýšit nebo snížit, pokud současně užíváte 

některé další léčivé přípravky (viz Další léčivé přípravky a přípravek SUSTIVA). 

● 

Přípravek SUSTIVA je určen k podání ústy. Doporučuje se užívat přípravek SUSTIVA nalačno, 

nejlépe před spaním. To může mít za následek, že některé nežádoucí účinky (například závrať nebo 

ospalost) budou méně obtěžující. Stav nalačno je obvykle definován jako 1 hodina před nebo 2 hodiny 

po jídle. 

● 

Doporučuje se tobolky polykat celé a zapíjet je vodou. 

●  Přípravek Sustiva se musí užívat každý den. 

● 

K léčbě infekce HIV nelze přípravek Sustiva užívat samotný. Přípravek Sustiva se musí užívat 

vždy spolu s dalšími přípravky určenými k léčbě HIV infekce. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

●  Přípravek SUSTIVA 200 mg tvrdé tobolky mohou užívat děti a dospívající ve věku 3 měsíce a 

starší o tělesné hmotnosti alespoň 3,5 kg, kteří jsou schopni polykat tvrdé tobolky. U dětí, které 

nejsou schopny spolknout tvrdou tobolku, lze zvážit možnost otevření tobolky a smísení obsahu 

tobolky s malým množstvím jídla. 

●  Dávka pro děti a dospívající se vypočítává podle tělesné hmotnosti a užívá se jednou denně, jak je 

uvedeno v následující tabulce: 

 

Tělesná hmotnost (kg) 

Dávka přípravku  

SUSTIVA (mg) 

Počet tobolek nebo tablet a 

síla dávky k podání 

3,5 až < 5 

100 

jedna 100 mg tobolka  

5 až < 7,5 

150 

jedna 100 mg tobolka + jedna 

50 mg tobolka   

7,5 až < 15 

200 

jedna 200 mg tobolka   

15 až < 20 

250 

jedna 200 mg tobolka + jedna 

50 mg tobolka   

20 až < 25 

300 

tři 100 mg tobolky   

25 až < 32,5 

350 

tři 100 mg tobolky + jedna 

50 mg tobolka   

32,5 až < 40 

400 

dvě 200 mg tobolky   

≥ 40 

600 

jedna 600 mg tobolka NEBO tři 

200 mg tobolky   

 

U dětí, které nejsou schopny spolknout tobolky, může lékař doporučit otevření tvrdé tobolky a smísení 

obsahu tobolky s malým množstvím (1–2 čajové lžičky) jídla (např. jogurt). Tobolky je nutné otevírat 

opatrně, aby nedošlo k rozsypání obsahu nebo jeho rozprášení do vzduchu. Držte tobolku širším 

 

117

 

 
koncem (víčkem tobolky) nahoru a víčko vytáhněte směrem od těla tobolky. Pro smísení použijte 

malou nádobu. Směs podejte dítěti co nejdříve, maximálně za 30 minut po smísení. Dbejte, aby dítě 

snědlo celý objem směsi jídla a obsahu tobolky. Do prázdné nádobky, ve které byla směs připravena, 

přidejte malé množství (přibližně 2 čajové lžičky) jídla, promíchejte, ujistěte se, že v nádobě nejsou 

žádné zbytky léku a opět podejte dítěti celé množství této směsi. Dítě nesmí dostat žádné další jídlo po 

dobu následujících 2 hodin. Lékař může rovněž doporučit tuto metodu podání přípravku SUSTIVA u 

dospělých, kteří nejsou schopni polknout tobolky. 

 

Návod na podání léčiva metodou vysypání tobolky: 

 

Nepodávejte denní dávku přípravku SUSTIVA dříve než 1 hodinu po nakojení nebo nakrmení 

dítěte. 

Před vysypáním a po vysypání tobolky si umyjte a osušte ruce. 

Zvolte měkké jídlo, které má dítě rádo. Mezi příklady měkkých patří jablečná přesnídávka, 

dužina z hroznů, jogurt nebo kojenecká strava. Ve studii chuťových preferencí u dospělých 

byla nejlépe hodnocena směs přípravku SUSTIVA s dužinou z hroznů. 

Dejte 1–2 čajové lžičky jídla do malé nádobky (viz obrázek a). 

 

Tobolky SUSTIVA je nutné otevírat opatrně nad nádobkou s jídlem, jak je to popsáno 

v bodech 6–7, aby nedošlo k rozsypání obsahu

S rukama nad nádobkou s jídlem přidržte tobolku víčkem nahoru 

(viz obrázek b). 

 

 

Opatrně vytáhněte víčko směrem od těla tobolky (viz obrázek c). 

 

 

Vysypte obsah tobolky na jídlo (viz obrázek d). 

 

 

Pokud denní dávka sestává z více tobolek, zopakujte body 5–8 pro každou tobolku. 

Nepřidávejte více jídla. 

10  Smíchejte obsah tobolky s jídlem (viz obrázek e). 

 

 

Činnosti popsané v bodech 11–14 musíte provést do 30 minut od přípravy směsi: 

 

118

 

 

11  Směs jídla a obsahu tobolky podejte dítěti. Dbejte na to, aby dítě 

snědlo celý objem směsi (viz obrázek f). 

 

 

12  Do prázdné nádobky, ve které byla směs připravena, přidejte malé množství jídla (přibližně 2 

čajové lžičky) (viz obrázek a). 

13  Směs promíchejte tak, aby v nádobce nezůstaly žádné zbytky léku (viz obrázek e). 

14  Opět podejte dítěti celé množství této směsi. (viz obrázek f). 

15  Nedávejte dítěti žádné další jídlo po dobu následujících 2 hodin. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku SUSTIVA, než jste měl(a) 

Při předávkování přípravkem SUSTIVAse obraťte na ošetřujícího lékaře nebo nejbližší  pohotovost 

o radu. Ponechte si obal léku, abyste mohl/a snadno popsat, co jste užil/a. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SUSTIVA 

Snažte se nevynechat dávku. Pokud si přesto zapomenete vzít pravidelnou dávku, vezměte si další 

dávku co nejdříve, ale nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud 

potřebujete poradit ohledně nejvhodnější doby pro užití přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek SUSTIVA 

Jakmile Vám začne docházet zásoba přípravku, opatřete si další od svého lékaře nebo lékárníka. To je 

velmi důležité, protože v případě i krátkodobého přerušení léčby se množství viru může začít 

zvyšovat. Pak je léčba infekce obtížnější. 

 

Máte-li jakékoli  další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Při léčení infekce HIV není vždy možné říci, zda jsou některé z nežádoucích 

účinků způsobeny přípravkem SUSTIVA nebo jinými léky, které současně užíváte, nebo samotným 

onemocněním HIV. 

 

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů  (tuků) a glukózy v 

krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů v 

krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 

 

Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky hlášenými při užívání přípravku SUSTIVA spolu s dalšími 

léky proti infekci HIV jsou kožní vyrážka a neurologické příznaky. 

 

Pokud u sebe zjistíte vyrážku, je třeba vyhledat lékaře, protože v některých případech se může jednat 

o závažný stav; většinou však vyrážka zmizí sama, aniž by bylo nutno měnit způsob léčby přípravkem 

SUSTIVA. Vyrážka se častěji vyskytuje u dětí než u dospělých léčených přípravkem SUSTIVA. 

 

Neurologické příznaky se obvykle vyskytují při zahájení léčby, ale během několika prvních týdnů 

obvykle ustupují. V jedné studii se neurologické příznaky často objevovaly během prvních 1 − 3 hodin 

po užití dávky. Jestliže tyto účinky u sebe zpozorujete, může Vám lékař doporučit užívat přípravek 

SUSTIVApřed spaním a nalačno. U některých pacientů mohou být tyto nežádoucí účinky závažnější 

a mohou ovlivňovat náladu nebo schopnost jasně uvažovat. Někteří pacienti dokonce spáchali 

sebevraždu. Tyto obtíže se vyskytují častěji u osob s duševní nemocí v anamnéze. Pokud během 

užívání přípravku SUSTIVAu sebe zjistíte uvedené příznaky nebo jakékoli  nežádoucí účinky, vždy o 

tom neprodleně uvědomte svého lékaře. 
 

119

 

 
 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 

 

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) 

kožní vyrážka 

 

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)  

abnormální sny, potíže se soustředěním, závrať, bolest hlavy, potíže se spánkem, ospalost, 

problémy s koordinací pohybů nebo rovnováhou 

bolest žaludku, průjem, pocit nevolnosti (nauzea), zvracení 

svědění 

únava 

pocit obav, pocit deprese 

Testy mohou ukázat: 

zvýšení jaterních enzymů v krvi 

zvýšení triglyceridů (mastných kyselin) v krvi 

 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000) 

nervozita, zapomnětlivost, zmatenost, záchvaty křečí, abnormální myšlenky 

rozostřené vidění 

pocit otáčení nebo naklánění (závrať) 

bolest v břiše (žaludku) způsobená zánětem slinivky břišní 

alergická reakce (přecitlivělost), která může způsobit těžké kožní reakce (erythema multiforme, 

Stevens-Johnsonův syndrom) 

žlutá kůže nebo bělmo očí, svědění nebo bolest břicha (žaludku) způsobené zánětem jater 

zvětšení prsů u mužů 

zlobné chování, ovlivnění nálady, vidiny nebo slyšení neexistujících podnětů (halucinace), 

mánie (duševní stav vyznačující se obdobími nadměrné aktivity, povznesené nálady nebo 

podrážděnosti), stihomam, sebevražedné myšlenky, katatonie (stav, kdy pacient na nějakou 

dobu znehybní a zmlkne) 

pískání, zvonění nebo jiné trvalé zvuky v uších 

třes (chvění) 

zrudnutí 

Testy mohou ukázat: 

zvýšení cholesterolu v krvi 

 

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) 

svědivá vyrážka způsobená reakcí na sluneční světlo 

při užívání efavirenzu se objevilo selhání jater, v některých případech vedoucí k úmrtí nebo 

transplantaci jater. Většina případů se objevila u pacientů, kteří již onemocněním jater trpěli, ale 

existuje několik hlášení o selhání jater i u pacientů, kteří předtím onemocnění jater neměli 

nevysvětlitelné pocity tísně, které nejsou doprovázeny halucinacemi, nicméně může být těžké 

myslet jasně nebo vnímavě 

sebevražda 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek SUSTIVA uchovávat  

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

120

 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek SUSTIVA obsahuje 

 

• 

Léčivou látkou je efavirenzum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje efavirenzum 200 mg. 

• 

Pomocnými látkami jsou: natrium-lauryl-sulfát, monohydrát laktózy, magnesium-stearát a 

sodná sůl karboxymethylškrobu. 

• 

Obal tobolky obsahuje: želatinu, natrium-lauryl-sulfát, žlutý oxid železitý  (E172) a srážený oxid 

křemičitý. 

• 

Tobolky jsou potištěny inkousty, obsahujícími kyselinu karmínovou (E120), indigokarmín 

(E132) a oxid titaničitý (E171). 

 

Jak přípravek SUSTIVA vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek SUSTIVA 200 mg tobolky se dodávají v lahvičkách s 90 tobolkami a v baleních 

obsahujících 42 x 1 tobolek v hliníkových/PVC perforovaných jednodávkových blistrech. Na trhu 

nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park 

Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

Výrobce 

Bristol-Myers Squibb S.r.l. 

Contrada Fontana del Ceraso 

03012 Anagni (FR) 

Itálie 

 

Aesica Queenborough Limited 

North Road, Queenborough 

Kent, ME11 5EL 

Velká Británie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 

MSD Belgium  BVBA/SPRL 

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) 

dpoc_belux@merck.com 

 

Lietuva 

UAB  Merck Sharp & Dohme 

Tel.: +370 5 278 02 47 

msd_lietuva@merck.com 

 

България 

Мерк Шарп и Доум България ЕООД 

Тел.: +359 2 819 3737 

info-msdbg@merck.com 

 

Luxembourg/Luxemburg 

MSD Belgium  BVBA/SPRL 

Tél/Tel:  +32(0)27766211 

dpoc_belux@merck.com 

 

 

121

 

 
Česká republika 

Merck Sharp & Dohme s.r.o. 

Tel.: +420 233 010 111 

dpoc_czechslovak @merck.com 

 

Magyarország 

MSD Pharma Hungary Kft. 

Tel.: +361 888 53 00 

hungary_msd@merck.com 

 

Danmark 

MSD Danmark ApS 

Tlf: +45 44 82 40 00 

dkmail@merck.com 

 

Malta 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Tel: 8007 4433 (+356 99917558) 

malta_info@merck.com 

 

Deutschland 

Bristol-Myers Squibb GmbH &

 

C

O

.

 

KGaA 

Tel: +49 89 121 42-0 

 

Nederland  

Merck Sharp & Dohme BV 

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) 

medicalinfo.nl@merck.com 

 

Eesti 

Merck Sharp & Dohme OÜ 

Tel.: +372 6144 200 

msdeesti@merck.com 

 

Norge 

MSD (Norge) AS 

Tlf: +47 32 20 73 00 

msdnorge@msd.no 

 

Eλλάδα 

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε 

Τηλ: + 30-210 98 97 300 

dpoc_greece@merck.com 

 

Österreich 

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. 

Tel: +43 (0) 1 26 044 

msd-medizin@merck.com 

 

España 

Bristol-Myers Squibb, S.A. 

Tel: +34 91 456 53 00 

 

Polska 

MSD Polska Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 549 51 00 

msdpolska@merck.com 

 

Hrvatska 

Merck Sharp & Dohme d.o.o. 

Tel: + 385 1 6611 333 

croatia_info@merck.com 

 

Portugal 

Merck Sharp & Dohme, Lda 

Tel: +351 21 4465700 

clic@merck.com 

 

France 

Bristol-Myers Squibb Sarl. 

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96 

 

România 

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. 

Tel: + 4021 529 29 00 

msdromania@merck.com 

 

Ireland 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd. 

Tel: +353 (1 800) 749 749 

 

Slovenija 

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 

d.o.o. 

Tel: + 386 1 5204201 

msd_slovenia@merck.com 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 

Tel.: +421 2 58282010 

dpoc_czechslovak @merck.com 

 

 

122

 

 
Ιtalia 

Bristol-Myers Squibb S.r.l. 

Tel: +39 06 50 39 61 

 

Suomi/Finland 

MSD Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 

info@msd.fi 

 

Κύπρος 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700) 

cyprus_info@merck.com 

 

Sverige 

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB 

Tel: +46 (0)77 5700488 

medicinskinfo@merck.com 

 

Latvija 

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 

Tel: +371 67364 224 

msd_lv@merck.com 

 

United Kingdom 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd. 

Tel: +44 (0800) 731 1736 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Další zdroje informací 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 

123

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SUSTIVA 600 mg potahované tablety  

efavirenzum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-li jakékoli  další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1. 

Co je přípravek SUSTIVA a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUSTIVA užívat 

3. 

Jak se přípravek SUSTIVA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek SUSTIVA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek SUSTIVA a k čemu se používá 

 

Přípravek SUSTIVA, který obsahuje léčivou látku efavirenz, patří do skupiny protiretrovirových 

léčivých přípravků, které se nazývají nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI). Jedná 

se o přípravek proti retrovirům, který působí proti infekci virem lidské imunodeficience (HIV-1) 

snižováním množství těchto virů v krvi. Používá se u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 3 měsíce 

a starších s tělesnou hmotností alespoň 3,5 kg. 

Lékař Vám předepsal přípravek SUSTIVA, protože jste infikován(a) virem HIV.  

Přípravek SUSTIVA užívaný v kombinaci s jinými antiretrovirovými přípravky snižuje množství 

tohoto viru v krvi. To posílí Váš imunitní systém a sníží riziko rozvoje nemocí souvisejících s infekcí 

HIV. 

 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUSTIVA užívat 

 

Neužívejte přípravek SUSTIVA: 

• 

jestliže jste alergický(á) na efavirenz nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

• 

jestliže trpíte závažným onemocněním jater 

• 

jestliže trpíte onemocnění srdce, jako jsou změny rytmu nebo rychlosti srdečního tepu, 

pomalý srdeční tep nebo závažné srdeční onemocnění. 

• 

jestliže některý člen Vaší rodiny (rodiče, prarodiče, sourezenci) náhle zemřel kvůli srdečním 

problémům nebo se narodil se srdečními problémy. 

• 

pokud Vám Váš lékař řekl, že máte vysoké nebo nízké hladiny elektrolytů např. draslíku nebo 

hořčíku v krvi. 

 

124

 

 
• 

jestliže v současné době užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků (viz také „Další 

léčivé přípravky a přípravek Sustiva“:  

− 

astemizol nebo terfenadin (používané k léčbě příznaků alergie) 

− 

bepridil (používaný k léčbě onemocnění srdce) 

− 

cisaprid (používaný k léčbě pálení žáhy) 

− 

námelové alkaloidy (například ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin 

(ergometrin) a methylergonovin (methylergometrin)) (používané k léčbě migrény a 

bodavých bolestí hlavy) 

− 

midazolam nebo triazolam (používané k usnadnění usínání) 

− 

pimozid, imipramin, amitriptylin nebo klomipramin (používaný k léčbě určitých 

duševních poruch) 

− 

třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (bylinný prostředek používaný 

k léčbě depresí a úzkosti) 

− 

flekainid, metoprolol (používá se k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) 

− 

určitá antibiotika (makrolidy, fluorochinolony, imidazol) 

− 

triazolová antimykotika (používaná k léčbě plísňových onemocnění)určitá 

antimalarika 

− 

methadon (užívaný k léčbě závislosti na opiátech) 

 

Pokud užíváte kterýkoli z těchto léků, ihned o tom uvědomte ošetřujícího lékaře. 

Užívání těchto léků s přípravkem SUSTIVA by mohlo vést k závažným a/nebo život 

ohrožujícím nežádoucím účinkům nebo by mohlo zabránit řádnému účinku přípravku 

SUSTIVA. 

 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku SUSTIVA se poraďte se svým lékařem. 

 

• 

Přípravek SUSTIVA musí být užíván spolu s dalšími přípravky působícími proti viru 

HIV. Pokud se přípravek SUSTIVA začne užívat proto, že Vaše nynější léčba nezabránila 

množení viru, je nutno začít současně užívat další přípravek, který jste předtím neužíval/a. 

 

• 

I během užívání tohoto léku stále můžete být přenašečem HIV, ačkoli toto riziko je účinnou 

antiretrovirovou léčbou sníženo. Je důležité, abyste přijal/a opatření k zabránění tomu, aby došlo 

k infikování jiných lidí pohlavním stykem nebo přenosem krve. Poraďte se se svým lékařem 

o potřebných opatřeních k zabránění nákazy jiných lidí. Tento přípravek infekci HIV nevyléčí, 

přičemž se u Vás mohou dále rozvíjet infekce nebo jiné nemoci související s onemocněním 

HIV.  

 

• 

Po dobu užívání přípravku SUSTIVA musíte zůstat pod dohledem ošetřujícího lékaře. 

 

Sdělte ošetřujícímu lékaři: 

 

pokud jste v minulosti prodělal/a duševní chorobu, včetně deprese nebo jste užíval/a 

drogy nebo nadužíval/a alkohol. Okamžitě uvědomte ošetřujícího lékaře, pokud 

budete pociťovat depresi, budete mít sebevražedné nebo podivné myšlenky (viz bod 4, 

Možné nežádoucí účinky). 

 

pokud jste v minulosti prodělal/a záchvaty křečí nebo jestliže jste léčen/a 

antiepileptiky, jako je karbamazepin, fenobarbital a fenytoin. Pokud užíváte kterýkoli 

z těchto léčivých přípravků, lékař může potřebovat zkontrolovat hladinu antiepileptika 

v krvi, aby se ujistil, že není užíváním přípravku SUSTIVA ovlivněna. Ošetřující 

lékař Vám může předepsat jiné antiepileptikum. 

 

pokud jste prodělal/a onemocnění jater, včetně aktivní chronické hepatitidy. 

Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo C léčení kombinací antiretrovirových 

přípravků jsou vystaveni zvýšenému riziku závažných a potenciálně život ohrožujících 

 

125

 

 

problémů s játry. Váš lékař může provádět krevní testy pro kontrolu funkce jater nebo 

Vás může převést na jiný lék. Pokud máte závažné onemocnění jater, přípravek 

SUSTIVA neužívejte (viz bod 2, Neužívejte přípravek SUSTIVA). 

 

jestliže trpíte onemocněním srdce, jako je prodloužení QTc intervalu (změna EKG 

záznamu).  

 

• 

Jakmile začnete přípravek SUSTIVA užívat, sledujte, zda se u Vás neobjeví

 

-

 

příznaky závrati, potíže se spánkem, ospalost, potíže se soustředěním nebo 

abnormální sny. Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit první 1 nebo 2 dny léčby 

a obvykle vymizí po prvních 2 až 4 týdnech. 

 

-

 

jakékoli projevy kožní vyrážky. Pokud zpozorujete jakékoli projevy těžké kožní 

vyrážky s tvorbou puchýřů nebo horečkou, přestaňte přípravek SUSTIVA užívat 

a ihned informujte ošetřujícího lékaře. Pokud jste měl/a vyrážku při užívání jiného 

nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy (NNRTI), může být u Vás při 

užívání přípravku SUSTIVA vyšší riziko vzniku vyrážky. 

 

-

 

jakékoli projevy zánětu nebo infekce. U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) 

v pokročilém stádiu, kteří dříve prodělali oportunní infekci (infekce, které se 

organismus za normálních okolností dokáže bránit), se mohou brzy po zahájení 

anti−HIV léčby vyskytnout známky a příznaky zánětu z předchozích infekcí. Má se za 

to, že tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi organismu umožňující 

zdolávat infekce, které možná byly v těle přítomné bez viditelných příznaků. Pokud 

zaznamenáte jakékoli  projevy infekce, ihned to, prosím, sdělte svému lékaři. Jakmile 

začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě 

oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, 

když imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou 

objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo 

jiné příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a 

postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, 

informujte ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu. 

 

-

 

problémy s kostmi. U některých pacientů se může při užívání kombinované 

antiretrovirové terapie vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání 

kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti krví). Délka kombinované 

antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné 

snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha 

rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známkami osteonekrózy jsou ztuhlost 

kloubů, bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a pohybové potíže. Pokud 

zpozorujete jakýkoliv z těchto příznaků, informujte o tom prosím svého lékaře. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek SUSTIVA se nedoporučuje u dětí mladších než 3 měsíce s tělesnou hmotností méně než 3,5 

kg, protože nebyl u těchto pacientů odpovídajícím způsobem hodnocen. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek SUSTIVA 

S určitými léčivými přípravky nesmíte přípravek SUSTIVA užívat. Tyto léčivé přípravky jsou 

uvedeny v části Neužívejte přípravek SUSTIVA, na začátku bodu 2. Zahrnují určité běžné léčivé 

přípravky a bylinný přípravek (třezalka tečkovaná), které mohou způsobit závažné interakce. 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Přípravek SUSTIVA se může ovlivňovat s jinými léky, včetně rostlinných přípravků, jako jsou 

výtažky z Ginkgo biloba. V důsledku toho mohou být ovlivněna množství přípravku SUSTIVA nebo 

 

126

 

 
jiných léků ve Vaší krvi. To může bránit řádnému fungování těchto léků nebo může zhoršit kterýkoli z 

nežádoucích účinků. V některých případech bude ošetřující lékař muset dávku upravit nebo hladiny 

léku v krvi zkontrolovat. Je důležité, abyste ošetřujícího lékaře nebo lékárníka informoval/a, 

pokud užíváte kterýkoli z následujících léků: 

 

 

Jiné léky užívané k léčbě infekce HIV

inhibitory proteázy: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, ritonavirem 

potencovaný atazanavir, sachinavir nebo fosamprenavir/sachinavir. Ošetřující lékař může 

zvážit podávání jiného léku nebo změnu dávky inhibitoru proteázy. 

maravirok. 

kombinovaný přípravek, který obsahuje efavirenz, emtricitabin a tenofovir, který je 

v současnosti znám jako Atripla. Přípravek SUSTIVA se s přípravkem Atripla nesmí 

užívat, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař, protože obsahuje efavirenz, což je léčivá 

látka přípravku SUSTIVA. 

 

 

Léky používané k léčbě infekce virem hepatitidy C: boceprevir, telaprevir, simeprevir. 

 

 

Léky užívané k léčbě bakteriálních infekcí, včetně tuberkulózy, a kombinaci léčiv užívaných 

při infekce Mycobacterium avium související s AIDS: klarithromycin, rifabutin, rifampicin. 

Ošetřující lékař může zvážit změnu dávky nebo podávání jiného antibiotika. Kromě toho Vám 

lékař může předepsat vyšší dávku přípravku SUSTIVA. 

 

 

Léky užívané k léčbě plísňových infekcí (antimykotika): 

vorikonazol. Přípravek SUSTIVA může snižovat množství vorikonazolu v krvi a 

vorikonazol může zvyšovat množství přípravku SUSTIVA v krvi. Pokud tyto dva léčivé 

přípravky užíváte společně, musí být dávka vorikonazolu zvýšena a dávka efavirenzu 

musí být snížena. Musíte se napřed poradit s ošetřujícím lékařem. 

itrakonazol. Přípravek SUSTIVA může snižovat množství itrakonazolu v krvi. 

posakonazol. Přípravek SUSTIVA může snižovat množství posakonazolu v krvi. 

 

 

Léky používané k léčbě malárie: 

artemether/lumefantrin: přípravek SUSTIVA může snižovat množství 

artemetheru/lumefantrinu ve Vaší krvi. 

atovachon/proguanil: přípravek SUSTIVA může snižovat množství 

atovachonu/proguanilu v krvi. 

 

 

Léky používané k léčbě křečí (antiepileptika): karbamazepin, fenytoin, fenobarbital. 

Přípravek SUSTIVA může snížit nebo zvýšit množství antiepileptika v krvi. Karbamazepin 

může snížit účinnost přípravku SUSTIVA. Váš lékař může zvážit podávání jiného 

antiepileptika. 

 

 

Léky užívané ke snížení krevních tuků (rovněž nazývané statiny): atorvastatin, pravastatin, 

simvastatin. Přípravek SUSTIVA může snížit množství statinů v krvi. Ošetřující lékař 

zkontroluje hladiny cholesterolu a v případě potřeby zváží změnu dávky statinu. 

 

 

Methadon (lék užívaný k léčbě závislosti na opiátech): ošetřující lékař Vám může doporučit 

alternativní léčbu. 

 

 

Sertralin (lék k léčbě depresí): ošetřující lékař možná bude muset dávku sertralinu změnit. 

 

 

Bupropion (lék k léčbě depresí nebo usnadňující přestat s kouřením): Váš lékař možná bude 

muset dávku bupropionu změnit. 

 

 

Diltiazem nebo podobné léky (nazývané blokátory vápníkového kanálu, což jsou léčiva 

obvykle používaná k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem): když 

začnete přípravek SUSTIVA užívat, lékař možná bude muset Vaši dávku blokátoru vápníkového 

kanálu upravit. 

 

127

 

 
 

 

Imunosupresiva, jako je cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus (léky používané k zabránění 

odmítnutí transplantovaného orgánu): když začnete přípravek SUSTIVA užívat nebo jej 

vysadíte, bude ošetřující lékař pečlivě sledovat hladiny imunosupresiva v plazmě a možná bude 

muset jeho dávku upravit. 

 

 

Hormonální antikoncepce, jako jsou pilulky proti početí, injekční antikoncepce (např. 

Depo-Provera) nebo antikoncepční implantáty (např. Implanon): musíte užívat také 

spolehlivé bariérové metody antikoncepce (viz Těhotenství, kojení a plodnost)). Přípravek 

SUSTIVA může způsobit snížení účinku hormonální antikoncepce. Vyskytly se případy, kdy 

ženy užívající přípravek SUSTIVA otěhotněly, přestože používaly antikoncepční implantát, 

ačkoli nebylo prokázáno, že selhání antikoncepce způsobila léčba přípravkem SUSTIVA. 

 

 

Warfarin nebo acenokumarol (léky používané ke snížení srážlivosti krve): ošetřující lékař 

možná bude muset dávku warfarinu nebo acenokumarolu upravit. 

 

 

Výtažky z Ginkgo biloba (rostlinný přípravek) 

 

 

Léky, které ovlivňují srdeční rytmus: 

-  Léky používané k léčbě problémů se srdečním rytmem: jako je flekainid nebo 

metoprolol. 

-  Léky používané k léčbě deprese, jako jsou imipramin, amitriptylin nebo klomipramin. 

-  Antibiotika, včetně následujících typů: makrolidy, fluorochinolony nebo imidazol. 

 

Přípravek SUSTIVA s jídlem a pitím 

Užívání přípravku SUSTIVA nalačno může snížit výskyt nežádoucích účinků. Během léčby 

přípravkem SUSTIVA se nesmí konzumovat grapefruitová šťáva. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost  

Ženy nesmějí během léčby přípravkem SUSTIVA a 12 týdnů poté otěhotnět. Před zahájením léčby 

přípravkem SUSTIVA může lékař po Vás chtít těhotenský test, aby se ujistil, že nejste těhotná. 

 

Pokud byste během léčby přípravkem SUSTIVA mohla otěhotnět, musíte používat spolehlivou 

bariérovou metodu antikoncepce (například kondom) spolu s dalšími antikoncepčními metodami 

včetně perorální (pilulka) nebo jiné hormonální antikoncepce (například implantát, injekce). efavirenz 

může v krvi přetrvávat nějaký čas po ukončení léčby. Proto musíte výše uvedenou antikoncepci 

používat dále po dobu 12 týdnů po vysazení přípravku SUSTIVA. 

 

Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Jste-li těhotná, 

můžete přípravek SUSTIVA užívat pouze v případě, že spolu s lékařem dospějete k závěru, že 

přípravek Sustiva je pro Vás naprosto nutný. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než 

začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

U nenarozených zvířat a u dětí žen léčených efavirenzem nebo kombinovaným lékem obsahujícím 

efavirenz, emtricitabin a tenofovir v těhotenství byly pozorovány závažné vrozené vady. Pokud jste 

přípravek SUSTIVA nebo kombinovanou tabletu obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir užívala 

během těhotenství, může lékař požadovat pravidelné krevní testy a další diagnostické testy ke 

sledování vývoje dítěte. 

 

Pokud užíváte přípravek SUSTIVA, nesmíte kojit

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek SUSTIVA obsahuje efavirenz a může způsobovat závrať, zhoršenou schopnost 

soustředění a ospalost. Pokud u sebe tyto příznaky zpozorujete, neřiďte ani nepoužívejte žádné 

nástroje nebo stroje. 

 

 

128

 

 
Přípravek SUSTIVA obsahuje 

Tento léčivý přípravek obsahuje 250 mg laktózy v jedné 600mg denní dávce.  

 

Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, vyhledejte svého lékaře dříve, než začnete tento 

lék užívat.  

 

3. 

Jak se přípravek SUSTIVA užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokyny ohledně správného dávkování Vám dá 

lékař. 

 

 

 

●  Dávka pro dospělé je 600 mg jednou denně. 

●  Dávka přípravku SUSTIVA se možná bude muset zvýšit nebo snížit, pokud současně užíváte 

některé další léčivé přípravky (viz Další léčivé přípravky a přípravek Sustiva). 

• 

Přípravek SUSTIVA je určen k podání ústy. Doporučuje se užívat přípravek SUSTIVA nalačno, 

nejlépe před spaním. To může mít za následek, že některé nežádoucí účinky (například závrať 

nebo ospalost) budou méně obtěžující. Stav nalačno je obvykle definován jako 1 hodina před 

nebo 2 hodiny po jídle. 

• 

Doporučuje se tablety polykat celé a zapíjet je vodou. 

 

● 

Přípravek SUSTIVA se musí užívat každý den. 

● 

K léčbě infekce HIV nelze přípravek SUSTIVA užívat samotný. Přípravek SUSTIVA se musí 

užívat vždy spolu s dalšími přípravky určenými k léčbě HIV infekce. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

●  Potahované tablety SUSTIVA nejsou vhodné pro děti s tělesnou hmotností nižší než 40 kg. 

●  Dávka u dětí s tělesnou hmotností 40 kg a více je 600 mg jednou denně. 

 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku SUSTIVA, než jste měl(a) 

Při předávkování přípravkem SUSTIVA se obraťte na ošetřujícího lékaře nebo nejbližší  pohotovost 

o radu. Ponechte si obal léku, abyste mohl/a snadno popsat, co jste užil/a. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SUSTIVA 

Snažte se nevynechat dávku. Pokud si přesto zapomenete vzít pravidelnou dávku, vezměte si další 

dávku co nejdříve, ale nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.. Pokud 

potřebujete poradit ohledně nejvhodnější doby pro užití přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek SUSTIVA 

Jakmile Vám začne docházet zásoba přípravku, opatřete si další od svého lékaře nebo lékárníka. To je 

velmi důležité, protože v případě i krátkodobého přerušení léčby se množství viru může začít 

zvyšovat. Pak je léčba infekce obtížnější. 

 

Máte-li jakékoli  další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Při léčení infekce HIV není vždy možné říci, zda jsou některé z nežádoucích 

účinků způsobeny přípravkem SUSTIVA nebo jinými léky, které současně užíváte, nebo samotným 

onemocněním HIV. 

 

 

129

 

 
Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů  (tuků) a glukózy v 

krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů v 

krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 

 

Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky hlášenými při užívání přípravku SUSTIVA spolu s dalšími 

léky proti infekci HIV jsou kožní vyrážka a neurologické příznaky. 

 

Pokud u sebe zjistíte vyrážku, je třeba vyhledat lékaře, protože v některých případech se může jednat 

o závažný stav; většinou však vyrážka zmizí sama, aniž by bylo nutno měnit způsob léčby přípravkem 

SUSTIVA. Vyrážka se častěji vyskytuje u dětí než u dospělých léčených přípravkem SUSTIVA. 

 

Neurologické příznaky se obvykle vyskytují při zahájení léčby, ale během několika prvních týdnů 

obvykle ustupují. V jedné studii se neurologické příznaky často objevovaly během prvních 1 − 3 hodin 

po užití dávky. Jestliže tyto účinky u sebe zpozorujete, může Vám lékař doporučit užívat přípravek 

SUSTIVA před spaním a nalačno. U některých pacientů mohou být tyto nežádoucí účinky závažnější 

a mohou ovlivňovat náladu nebo schopnost jasně uvažovat. Někteří pacienti dokonce spáchali 

sebevraždu. Tyto obtíže se vyskytují častěji u osob s duševní nemocí v anamnéze. Pokud během 

užívání přípravku SUSTIVA u sebe zjistíte uvedené příznaky nebo jakékoli nežádoucí účinky, vždy o 

tom neprodleně uvědomte svého lékaře. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 

 

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) 

kožní vyrážka 

 

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)  

abnormální sny, potíže se soustředěním, závrať, bolest hlavy, potíže se spánkem, ospalost, 

problémy s koordinací pohybů nebo rovnováhou 

bolest žaludku, průjem, pocit nevolnosti (nauzea), zvracení 

svědění 

únava 

pocit obav, pocit deprese 

Testy mohou ukázat: 

zvýšení jaterních enzymů v krvi 

zvýšení triglyceridů (mastných kyselin) v krvi 

 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000) 

nervozita, zapomnětlivost, zmatenost, záchvaty křečí, abnormální myšlenky 

rozostřené vidění 

pocit otáčení nebo naklánění (závrať) 

bolest v břiše (žaludku) způsobená zánětem slinivky břišní 

alergická reakce (přecitlivělost), která může způsobit těžké kožní reakce (erythema multiforme, 

Stevens-Johnsonův syndrom) 

žlutá kůže nebo bělmo očí, svědění nebo bolest břicha (žaludku) způsobené zánětem jater 

zvětšení prsů u mužů 

zlobné chování, ovlivnění nálady, vidiny nebo slyšení neexistujících podnětů (halucinace), 

mánie (duševní stav vyznačující se obdobími nadměrné aktivity, povznesené nálady nebo 

podrážděnosti), stihomam, sebevražedné myšlenky, katatonie (stav, kdy pacient na nějakou 

dobu znehybní a zmlkne) 

pískání, zvonění nebo jiné trvalé zvuky v uších 

třes (chvění) 

zrudnutí 

Testy mohou ukázat: 

zvýšení cholesterolu v krvi 

 

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) 

svědivá vyrážka způsobená reakcí na sluneční světlo 

 

130

 

 

při užívání efavirenzu se objevilo selhání jater, v některých případech vedoucí k úmrtí nebo 

transplantaci jater. Většina případů se objevila u pacientů, kteří již onemocněním jater trpěli, ale 

existuje několik hlášení o selhání jater i u pacientů, kteří předtím onemocnění jater neměli 

nevysvětlitelné pocity tísně, které nejsou doprovázeny halucinacemi, nicméně může být těžké 

myslet jasně nebo vnímavě 

sebevražda 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek SUSTIVA uchovávat  

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek SUSTIVA obsahuje 

 

• 

Léčivou látkou je efavirenzum. Jedna potahovaná tableta obsahuje efavirenzum 600 mg. 

• 

Pomocnými látkami jádra tablety jsou: sodná sůl kroskarmelózy, mikrokrystalická celulóza, 

natrium-lauryl-sulfát, hyprolóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát. 

• 

Potah tablety obsahuje: hypromelózu (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid 

železitý (E172) a karnaubský vosk. 

• 

Tablety jsou potištěny inkousty, obsahujícími hypromelosu (E464), propylenglykol, kyselinu 

karmínovou (E120), indigokarmín (E132) a oxid titaničitý (E171). 

 

Jak přípravek SUSTIVA vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek SUSTIVA 600 mg potahované tablety se dodávají v lahvičkách po 30 tabletách. 

Přípravek SUSTIVA 600 mg potahovaných tablet se též dodává v baleních obsahujících 30 x 1 tablet 

nebo multibalení o obsahu 90 (3 balení o obsahu 30 x 1) tablet v hliníkových/PVC perforovaných 

jednodávkových blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park 

Sanderson Road 

Uxbridge UB8  1DH 

Velká Británie 

 

Výrobce 

Bristol-Myers Squibb S.r.l. 

Contrada Fontana del Ceraso 

03012 Anagni (FR) 

Itálie 

 

131

 

 
 

Aesica Queenborough Limited 

North Road, Queenborough 

Kent, ME11 5EL 

Velká Británie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

Belgique/België/Belgien 

MSD Belgium  BVBA/SPRL 

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) 

dpoc_belux@merck.com 

 

Lietuva 

UAB  Merck Sharp & Dohme 

Tel.: +370 5 278 02 47 

msd_lietuva@merck.com 

 

България 

Мерк Шарп и Доум България ЕООД 

Тел.: +359 2 819 3737 

info-msdbg@merck.com 

 

Luxembourg/Luxemburg 

MSD Belgium  BVBA/SPRL 

Tél/Tel:  +32(0)27766211 

dpoc_belux@merck.com 

 

Česká republika 

Merck Sharp & Dohme s.r.o. 

Tel.: +420 233 010 111 

dpoc_czechslovak @merck.com 

 

Magyarország 

MSD Pharma Hungary Kft. 

Tel.: +361 888 53 00 

hungary_msd@merck.com 

 

Danmark 

MSD Danmark ApS 

Tlf: +45 44 82 40 00 

dkmail@merck.com 

 

Malta 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Tel: 8007 4433 (+356 99917558) 

malta_info@merck.com 

 

Deutschland 

Bristol-Myers Squibb GmbH &

 

C

O

.

 

KGaA 

Tel: +49 89 121 42-0 

 

Nederland  

Merck Sharp & Dohme BV 

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) 

medicalinfo.nl@merck.com 

 

Eesti 

Merck Sharp & Dohme OÜ 

Tel.: +372 6144 200 

msdeesti@merck.com 

 

Norge 

MSD (Norge) AS 

Tlf: +47 32 20 73 00 

msdnorge@msd.no 

 

Eλλάδα 

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε 

Τηλ: + 30-210 98 97 300 

dpoc_greece@merck.com 

 

Österreich 

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. 

Tel: +43 (0) 1 26 044 

msd-medizin@merck.com 

 

España 

Bristol-Myers Squibb, S.A. 

Tel: +34 91 456 53 00 

 

Polska 

MSD Polska Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 549 51 00 

msdpolska@merck.com 

 

Hrvatska 

Merck Sharp & Dohme d.o.o. 

Tel: + 385 1 6611 333 

croatia_info@merck.com 

 

Portugal 

Merck Sharp & Dohme, Lda 

Tel: +351 21 4465700 

clic@merck.com 

 

 

132

 

 
France 

Bristol-Myers Squibb Sarl. 

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96 

 

România 

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. 

Tel: + 4021 529 29 00 

msdromania@merck.com 

 

Ireland 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd. 

Tel: +353 (1 800) 749 749 

 

Slovenija 

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 

d.o.o. 

Tel: + 386 1 5204201 

msd_slovenia@merck.com 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 

Tel.: +421 2 58282010 

dpoc_czechslovak @merck.com 

 

Ιtalia 

Bristol-Myers Squibb S.r.l. 

Tel: +39 06 50 39 61 

 

Suomi/Finland 

MSD Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 

info@msd.fi 

 

Κύπρος 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700) 

cyprus_info@merck.com 

 

Sverige 

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB 

Tel: +46 (0)77 5700488 

medicinskinfo@merck.com 

 

Latvija 

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 

Tel: +371 67364 224 

msd_lv@merck.com 

 

United Kingdom 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd. 

Tel: +44 (0800) 731 1736 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Další zdroje informací 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

133

 

Recenze

Recenze produktu SUSTIVA 200 MG 90X200MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu SUSTIVA 200 MG 90X200MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám