Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

SURGAM LÉČIVA 20X300MG Tablety

Kód výrobku: 13612
Surgam Léčiva se používá k léčbě akutních a chronických revmatických onemocnění pohybového ústrojí.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Podrobné informace - SURGAM LÉČIVA 20X300MG Tablety

Surgam Léčiva se používá k léčbě akutních a chronických revmatických onemocnění pohybového ústrojí.

 

1/5 

sp. zn. sukls27371/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Surgam Léčiva 300 mg tablety 

acidum tiaprofenicum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Surgam Léčiva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Surgam Léčiva užívat 

3. 

Jak se přípravek Surgam Léčiva užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Surgam Léčiva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Surgam Léčiva a k čemu se používá 

 
Přípravek Surgam Léčiva tablety působí, proti zánětu a bolesti. Léčivá látka kyselina tiaprofenová 
zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik bolesti a 
zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně. 
 
Přípravek Surgam Léčiva se používá k léčbě akutních a chronických revmatických onemocnění 
pohybového ústrojí s postižením kloubů a páteře a u všech forem mimokloubního revmatismu, při 
bolestivém postižení měkkých tkání – kosterní svalstvo, šlachy, vazy, úpony, při bolestech v zádech, 
při pooperačních zánětech a bolestivých stavech, při poranění měkkých tkání jako je podvrtnutí a 
namožení. 
 
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Surgam Léčiva užívat 

 
Neužívejte přípravek Surgam Léčiva 

 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu tiaprofenovou nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 

 

jestliže jste v minulosti prodělal(a) alergickou reakci po kyselině acetylsalicylové nebo po 
kterémkoli jiném nesteroidním protizánětlivém léku (projevující se jako kopřivka, kožní vyrážka, 
alergická rýma, otok, dechové obtíže apod.); 

 

jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku; 

 

při krvácení nebo proděravení v zažívacím traktu způsobených užíváním nesteroidních 
protizánětlivých léků v minulosti; 

 

jestliže trpíte, nebo jste někdy trpěl(a) průduškovým astmatem; 

 

jestliže máte závažné srdeční selhání; 

 

jestliže trpíte závažným poškozením funkce jater nebo ledvin; 

 

2/5 

 

jestliže jste těhotná poslední tři měsíce. 

 
Přípravek se nepodává dětem do 12 let 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Surgam Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Surgam Léčiva je zapotřebí  

 

jestliže trpíte opakující se rýmou, zánětem nosních dutin, nosními polypy nebo chronickou 
kopřivkou;  

 

při chronickém zánětlivém střevním onemocnění s tvorbou vředů, jako je Crohnova choroba nebo 
ulcerózní kolitida; 

 

jestliže trpíte poruchou srážlivosti krve nebo jste léčeni léky proti srážlivosti krve; 

 

jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin; 

 

jestliže trpíte onemocněním močového měchýře nebo prostaty; 

 

pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte 
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu 
cholesterolu nebo kouříte); 

 

pokud užíváte přípravek Surgam Léčiva současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky, 
kortikosteroidy, antikoagulancii (např. heparin, tiklopidin, klopidogrel ), inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu (SSRI), nebo s léky snižujícími srážlivost krve jako je kyselina 
acetylsalicylová (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Surgam Léčiva“); 

 

pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, 
nebo krvácení do trávicího traktu. 

 
Pokud se během léčby přípravkem Surgam Léčiva objeví krvácení do trávicího traktu v podobě krvavé 
nebo černé dehtovitě zbarvené stolice nebo máte jakékoliv neobvyklé břišní příznaky, přestaňte 
přípravek užívat a vyhledejte pomoc lékaře.   
 
 
Léky jako je Surgam Léčiva mohou působit mírné zvýšení rizika srdečního infarktu nebo cévní 
mozkové příhody. Riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a dlouhodobé léčbě. Proto 
nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. 
 
Velmi vzácně byly během léčby nesteroidními protizánětlivými léky zaznamenány závažné kožní 
reakce se zarudnutím a tvorbou puchýřů, z nichž některé byly smrtelné (exfoliativní dermatitida, 
Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom; viz bod 4). Riziko 
těchto reakcí se zdá být největší na začátku léčby, protože tyto reakce se ve většině případů objevily 
během prvních měsíců léčby. Při prvních příznacích kožní vyrážky, poškození sliznic nebo jakýchkoli 
jiných známkách reakce z přecitlivělosti přestaňte užívat přípravek Surgam Léčiva a vyhledejte 
okamžitě lékaře.  
 
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu 
nutnou ke zlepšení příznaků. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek se nepodává dětem do 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Surgam Léčiva 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Surgam Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat. 
Do této skupiny patří především léky tlumící bolest a zánět, léky ovlivňující srážlivost a vlastnosti 

 

3/5 

krve, léky proti epilepsii, cukrovce 2. typu (perorální antidiabetika), léky k léčbě psychických poruch 
(lithium), léky k léčbě infekce HIV a chronické hepatitidy B (tenofovir), některé močopudné léky a 
léky používané ke snižování krevního tlaku, léky k léčbě srdečních onemocnění (digoxin, nikorandil) 
a některé léky ovlivňující imunitní systém, které se používají také při léčbě nádorových onemocnění.  
 
Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Surgam Léčiva žádné volně prodejné léky. 
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte přípravek 
Surgam Léčiva tablety. 
 
Přípravek Surgam Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem 
 
Tablety se užívají při jídle nebo těsně po jídle, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se 
během léčby objeví zažívací obtíže, zapíjejte lék mlékem. 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná, kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek Surgam Léčiva nesmíte užívat v posledních třech měsících těhotenství. V prvních šesti 
měsících těhotenství užívejte přípravek Surgam Léčiva jen na výslovné doporučení lékaře  
 
Kojení 
Tiaprofenová kyselina (léčivá látka přípravku Surgam) přechází do mateřského mléka, proto není 
vhodné užívat přípravek Surgam Léčiva v době kojení. 
 
Plodnost 
Přípravek Surgam Léčiva může způsobovat problémy s početím. Proto neužívejte tento přípravek, 
pokud to není nezbytné, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jelikož lék může způsobit závratě, únavu a ospalost, může být ovlivněna schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Surgam Léčiva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a délku léčby určuje vždy lékař dle druhu a závažnosti onemocnění. 
Dospělí a dospívající od 15 let obvykle užívají 2 × denně 1 tabletu.  
Dospívajícím od 12 let se podává obvykle 2 × denně ½ tablety.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  
U pacientů starších 70 let je možné při dlouhodobé léčbě podávat ½ tablety 2× denně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Surgam Léčiva než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
 

 

4/5 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Surgam Léčiva 
Při vynechání dávky užijte lék co nejdříve, jakmile si vzpomenete a to do 2 hodin, co měl lék být užit, 
při delším časovém odstupu zapomenutou dávku vynechejte. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Surgam Léčiva 
Bez porady s lékařem léčbu nepřerušujte.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívaní přípravku Surgam Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle 
frekvence výskytu: 
 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): 

 

bolest v nadbřišku. 

 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):  

 

zvýšené množství draslíku v krvi; otoky; únava; závratě; bolesti hlavy; ospalost; křeče v břiše; 
pocit na zvracení; zvracení; poruchy trávení; průjem; abnormální hodnoty jaterních testů. 

 
Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů):  

 

dezorientace; srdeční selhávání 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):  

 

akutní zánět ledvin; selhání ledvin 

 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

 

snížený počet krevních destiček; snížený počet červených krvinek, který se může projevovat jako 
zvýšená únava a slabost; těžká alergická reakce*; zadržení vody v těle; zvýšené množství sodíku 
v krvi; závrať, pískání/hučení v uších (tinitus); plynatost, zánět sliznice dutiny ústní (stomatitida), 
zhoršení kolitidy a Crohnovy choroby; vředy; krvácení do trávicího traktu, proděravění trávicího 
traktu, krvácení do kůže, které se projevuje jako bordové až tmavě fialové tečkovité skvrny různé 
velikosti (purpura); závažné  kožní reakce [erythema multiforme, bulózní dermatitida (puchýřky 
na kůži), Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza]; zvýšená citlivost na 
světlo; závažná alergická reakce (angioedém); potíže při močení (bolesti močového měchýře, 
obtížné a bolestivé močení případně provázené pálením a řezáním, časté nucení na močení, 
provázené vymočením malého množství moči); krev v moči; prodloužená doba krvácivosti; zánět 
močového měchýře (cystitida); alergická reakce typu astmatu; vyrážka; kopřivka; svědění; zácpa; 
zánět žaludku (gastritida); zánět mozkových blan (aseptická meningitida)**. 

   
* zejména u osob alergických na kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antiflogistika 
** zejména u pacientů se systémovým lupus erytematodes (porucha imunitního systému) a dalšími 
poruchami pojivové tkáně). 
 
Léky, jako je Surgam Léčiva, mohou být spojené s malým zvýšením rizika srdečního infarktu  nebo 
cévní mozkové příhody. 
 

 

5/5 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případe jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Surgam Léčiva uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 
a vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Surgam Léčiva obsahuje 

 

Léčivou látkou je acidum tiaprofenicum. 
Jedna tableta přípravku Surgam Léčiva obsahuje acidum tiaprofenicum 300 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, poloxamer 188, magnesium-stearát a mastek. 

 
Jak přípravek Surgam Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: bílé nebo téměř bílé čočkovité tablety s půlící rýhou, z jedné strany značeny 009 a G po obou 
stranách půlící rýhy, z druhé strany logotypem RU. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 20 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
18. 10. 2017 
 
 
 

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 13612
Kód EAN: 8594739048102
Kód SÚKL: 96484
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Surgam Léčiva se používá k léčbě akutních a chronických revmatických onemocnění pohybového ústrojí s postižením kloubů a páteře a u všech forem mimokloubního revmatizmu, při bolestivém postižení měkkých tkání - kosterní svalstvo, šlachy, vazy, úpony, při bolestech v zádech, při pooperativních zánětech a bolestivých stavech, při poranění měkkých tkání jako je podvrtnutí a namožení. Přípravek mohou užívat dospělí a děti starší než 12 let.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

SURGAM LÉČIVA 20X300MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SURGAM LÉČIVA 20X300MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: SURGAM LÉČIVA 20X300MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu SURGAM LÉČIVA 20X300MG Tablety

Diskuze (2)

Diskuze k produktu SURGAM LÉČIVA 20X300MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Slunicko - Komentar

(0) 04/05/2018

Take by mne to zajimalo jak dlouho mohu brat Surgam, mam nekdy velke bolesti a pomuze to, ale kdyz si to par dni nevezmu, tak me to boli zas. Takze to ma jen potlacujici ucinek nikoli dlouhodoby :-(

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám