Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 20420
Kód EAN: 5997001310755
Kód SÚKL: 26460
Suprax se používá k léčbě infekcí, vyvolaných vnímavými mikroby: - infekce horních a dolních dýchacích cest; - infekce v oblasti nosu, krku a uší (např. zánět středního ucha, vedlejších nosních dutin, mandlí, hltanu, hrtanu); - infekce ledvin a vývodných močových cest; - infekce žlučových cest; - akutní kapavka. Suprax potahované tablety mohou užívat dospělí, mladiství i děti starší než 12 let, suspenze může být podána i dětem od věku jednoho měsíce.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls58168/2008


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SUPRAX
prášek pro přípravu perorální suspenze
(Cefiximum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze (dále také jen jako Suprax)
a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUPRAX, prášek pro přípravu
perorální suspenze užívat
3. Jak se přípravek SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze uchovávat
6. Další informace

1. CO JE SUPRAX, PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU PERORÁLNÍ SUSPENZE A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ
Cefixim, léčivá látka přípravku SUPRAX, je antibiotikum, které zabraňuje množení bakterií nebo je
zabíjí.
SUPRAX se užívá hlavně k léčbě určitých bakteriálních infekcí horních a dolních cest dýchacích
(např. záněty hltanu, hrtanu, mandlí, středního ucha, dutin - sinusitida, infekční zánět průdušek -
bronchitida, zánět plic), infekce močových i žlučových cest, také k léčbě kapavky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SUPRAX,
PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU PERORÁLNÍ SUSPENZE UŽÍVAT
Neužívejte SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze
SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze se nesmí užívat v případě přecitlivělosti - alergie na
cefixim či jiná cefalosporinová antibiotika, penicilin nebo kteroukoli složku přípravku.
2/4
Suspenze nesmí být podávána předčasně narozeným dětem ani novorozencům.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze je
zapotřebí
Informujte svého lékaře o jakémkoli onemocnění, kterým Vaše dítě trpí (např. plicní astma)
pokud je alergické (přecitlivělé) na jakýkoli lék.
SUPRAX se musí podávat s opatrností v případě závažného postižení ledvin.
Oznamte ihned lékaři, pokud by se vyskytla v průběhu léčby recidiva průjmu nebo by se
zhoršil nebo se projevily příznaky přecitlivělosti.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, měla byste o tom informovat svého lékaře a požádat o radu dříve, než
začnete přípravek SUPRAX užívat. V průběhu těhotenství (obzvlášť během prvních 3 měsíců
těhotenství) nebo při kojení se přípravek SUPRAX smí užívat pouze na výslovný pokyn lékaře.
Kojení se má po dobu léčby přípravkem SUPRAX přerušit, pokud lékař nerozhodne jinak.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známý žádný škodlivý účinek přípravku SUPRAX na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE SUPRAX, PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU PERORÁLNÍ SUSPENZE UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze přesně podle pokynů svého
lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
K balení je přiložena odměrka, umožňující dávkování 1,25 ml; 2,5 ml a 5,0 ml.
5 ml suspenze obsahuje 100 mg aktivní látky (cefiximu) a 2,5 g sacharosy. Diabetičtí pacienti musí
brát v úvahu obsah sacharosy v suspenzi.
Pokud lékař neurčí jinak, běžné dávkování suspenze je uvedené v následující tabulce:
__________________________________________________________________________________
HMOTNOST DENNÍ DÁVKA
do 6 kg: 1x 2,5ml (1x odměrky) nebo 2x 1,25ml (2x odměrky)
6-12,5 kg: 1x 5ml (1x 1 odměrka) nebo 2x 2,5ml (2x odměrky)
12,5-25 kg: 1x 10ml (1x 2 odměrky) nebo 2x 5ml (2x1 odměrka)
25-37,5 kg: 1x 15ml (1x 3 odměrky) nebo 2x 7,5ml (2x1 odměrky)
přes 37,5 kg 1x 20ml (1x 4 odměrky) nebo 2x 10ml (2x2 odměrky)
nebo nad 12 let
__________________________________________________________________________________

Příprava suspenze:
Bezprostředně před přípravou suspenze ze suché substance je třeba láhev důkladně protřepat, aby se
suchá substance rozvolnila.
3/4
Potom se láhev naplní až na objem označený na štítku pitnou vodou a znova se důkladně protřepe.
Suspenze se nechá krátce odstát; pak se znova doplní vodou ke značce a znova protřepe. Nyní je
suspenze připravena k použití. Dá se skladovat při teplotě do 25oC (pokojové teplotě) po dobu dvou
týdnů; takto připravená suspenze neztrácí účinnost a chuť.
Před každým použitím se suspenze musí silně protřepat a nechat chvíli ustát, až zmizí pěna.
Je důležité zředit suchou substanci pouze vodou; nesmí se použít např. ovocná šťáva nebo mléko.
Přípravek se může podávat před jídlem nebo během jídla; potrava neovlivňuje vstřebávání léčivé
látky.
Důležité! I když se potíže Vašeho dítěte výrazně zlepší, s léčbou se musí pokračovat po dobu určenou
lékařem.
SUPRAX se podává jako jednotlivá dávka ve stejnou denní dobu nebo ve dvou rozdělených dávkách
(ráno a večer). Potrava neovlivňuje vstřebávání účinné látky.
V případě vážného postižení ledvinných funkcí se dávka snižuje o polovinu.
Jestliže jste užil/a více přípravku SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze, než jste
měl/a
Pokud Vaše dítě náhodně užije příliš mnoho léku, kontaktujte ihned svého lékaře. Předávkování může
zapříčinit žaludeční - střevní příznaky, jako jsou průjem, zvracení, bolest žaludku nebo hlavy.
Výplach žaludku se doporučuje do 2 hodin po požití vysoké dávky léku.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze
Pokud zapomenete podat dávku dítěti, nepodávejte dvojnásobnou dávku, abyste tím nahradili
zapomenutou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Většina z nich je jen mírná a přechodná.
Nejčastěji se vyskytuje průjem, nevolnost, potíže se zažíváním, bolest žaludku. Ojediněle kožní
vyrážka, svědění a zánět sliznic. Velice zřídka byly pozorované poruchy centrálního nervového
systému (bolest hlavy, závratě), přechodné změny v krevním obraze, odchylky v jaterních a
ledvinných funkcích a žloutenka.
Reakce přecitlivělosti mohou vzniknout na jakýkoli lék. Z toho důvodu, pokud pozorujete kterýkoli
z následujících příznaků, jako je kožní vyrážka, kopřivka, otoky končetin, rtů, víček, pocit zkráceného
dechu, pocit na omdlení, okamžitě vyhledejte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK SUPRAX, PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU PERORÁLNÍ SUSPENZE
UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze nepoužívejte po uplynutí doby
použitelnosti, uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Připravená suspenze se může užívat po dobu 14 dnů.
4/4
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze obsahuje
Léčivou látkou je: 100 mg cefiximum (odpovídá 111,92 mg cefiximum trihydricum) v 5 ml suspenze.
Pomocné látky jsou: natrium-benzoát, xanthanová klovatina, jahodové aroma, sacharosa.

Jak přípravek SUPRAX, prášek pro přípravu perorální suspenze vypadá a co obsahuje toto
balení
Bílý, jemný prášek jahodové vůně.
Balení:
26,5 g prášku pro přípravu 50 ml suspenze v lahvičce z tmavého skla s pojistným otočným uzávěrem,
odměrka z umělé hmoty, krabička,
53 g prášku pro přípravu 100 ml suspenze v lahvičce z tmavého skla s pojistným otočným uzávěrem,
odměrka z umělé hmoty, krabička.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21,
1103 Budapešť,
Maďarsko

Výrobce:
Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko
Vyrobeno ve spolupráci s firmou Astellas Pharma Inc., Osaka, Japonsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Česká republika
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Na Strži 65
140 00 Praha 4
Tel: +420 261 141 200
e-mail: richtergedeon@richtergedeon.cz

Poslední revize textu:
26.10. 2011

Recenze

Recenze produktu SUPRAX 1X50ML/1GM Prášek pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu SUPRAX 1X50ML/1GM Prášek pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze