Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

SUPRACAIN 4% 10X2ML Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21643

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 21643
Kód EAN: 8594739048133
Kód SÚKL: 93109
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Rutinní stomatologické zákroky, jako jsou extrakce jednotlivé či vícečetné, preparace vitálních zubů z konzervačních a protetických důvodů, endotonické ošetření. Chirurgické zákroky na parodontu, měkkých i tvrdých obličejových tkáních. Anestetikum volby pro rizikové pacienty. Obsah adrenalinu o koncentraci 1:200 000 lze považovat za bezvýznamný ve srovnání s množstvím adrenalinu endogenně vyplaveným při bolesti.

Příbalový leták

sp.zn. sukls263508/2011 
a sp.zn. sukls272328/2012 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

SUPRACAIN 4% 

injekční roztok 

articaini hydrochloridum, epinephrini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Supracain 4% a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Supracain 4% používat  

3. 

Jak se přípravek Supracain 4% používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Supracain 4% uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Supracain 4% a k čemu se používá 

 
Přípravek Supracain 4% obsahuje dvě léčivé látky, artikain a epinefrin. Artikain patří do skupiny látek 
nazývaných lokální anestetika, která snižují vnímání bolesti. Epinefrin zužuje krevní cévy v místě 
podání, a tím pomáhá prodloužit účinek artikainu. 
Přípravek Supracain 4% se používá při běžných stomatologických výkonech, jako je vytržení jednoho 
nebo více zubů, ošetření vitálních zubů z konzervačních a protetických důvodů, endodontické ošetření 
(týkající se zubní dřeně). Dále se aplikuje při chirurgických výkonech na parodontu (závěsný aparát 
zubu), měkkých i tvrdých obličejových tkáních.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Supracain 4% používat  

 
Nepoužívejte přípravek Supracain 4%:  

  jestliže jste alergický(á) na artikain nebo epinefrin (adrenalin) (léčivé látky přípravku Supracain 

4%) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na jiná lokální 
anestetika amidového typu,  

  jestliže jste alergický(á) na disiřičitan sodný (antioxidační látku přípravku) nebo jiné sloučeniny 

síry (bývá častější u pacientů s průduškovým astmatem), 

  jestliže trpíte záchvatovitým zrychlením srdeční frekvence (paroxyzmální tachykardií), při rychlé 

a nepravidelné srdeční činnosti (tachyarytmii), srdečním selhání (kardiální dekompenzaci),  

  jestliže jste nedávno prodělal(a) infarkt myokardu nebo Vám byl proveden srdeční bypass, 

  jestliže máte zelený zákal (glaukomu s uzavřeným komorovým úhlem), 

  jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom). 
Pokud si neste jistý(á), zda výše uvedené platí pro Vás, zeptejte se svého lékaře. 
 

Přípravek se nesmí podávat nitrožilně a nesmí být použit ke znecitlivění okrajových částí těla (jako 
jsou např. prsty na rukou). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Supracain 4% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  jestliže máte problémy se srdcem, 

  jestliže trpíte závažným nízkým krevním tlakem, 

  jestliže trpíte nedostatkem enzymů nazývaných cholinesterázy, 

  jestliže trpíte cukrovkou (diabetes mellitus), 

  jestliže jste měl(a) nebo máte epilepsii. 
 
Osoby pečující o malé děti mají pamatovat na možné riziko náhodného poškození měkkých tkání v 
důsledku sebepokousání z důvodu prodloužené necitlivosti těchto tkání. 
 
Přípravek Supracain 4% nemá být aplikován do zanícené tkáně. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Supracain 4% 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
U pacientů užívajících tzv. non-kardioselektivní betablokátory jako je propranolol může dojít 
k akutnímu zvýšení krevního tlaku nebo k zpomalení srdečního rytmu.. 
Informujte lékaře, pokud užíváte léky proti depresi ze skupiny tzv. tricyklických antidepresiv nebo 
inhibitorů MAO (mohou zesílit vliv adrenalinu na krevní tlak). 
Určitá inhalační anestetika (např. halothan) mohou zvýšit citlivost srdce na epinefrin (adrenalin) 
obsažený v přípravku. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Podávání přípravku Supracain 4% v těhotenství se doporučuje jen v nezbytných případech a po 
pečlivém zvážení lékařem.  
Přípravek lze u krátkodobého podávání použít u kojících žen. O použití při kojení má po zvážení 
přínosu a možného rizika rozhodovat vždy lékař.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U některých pacientů může být po zákroku dočasně snížena schopnost vykonávat činnosti se 
zvýšenými nároky na pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování. Tuto situaci posuzuje 
lékař individuálně u každého pacienta. Snížení pozornosti může být způsobeno nejen samotnou 
aplikací přípravku, ale také úzkostnou reakcí na operační zákrok. 
 
Přípravek
 Supracain 4% obsahuje disiřičitan sodný a chlorid sodný 
Přípravek obsahuje disiřičitan sodný, který může vzácně způsobovat těžké alergické reakce a 
bronchospasmus (zúžení průdušek). Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku 
v jedné ampuli, tj. v podstatě „bez sodíku“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Supracain 4% používá  

 
Jedná se o injekční přípravek, který může podávat pouze lékař! 
 
Obvyklá dávka přípravku je: 
Pro nekomplikované extrakce je doporučovaná dávka do 2 ml přípravku, kterou je možno doplnit o 
další 1–2 ml přípravku k dosažení dostatečné hloubky anestezie. Při vícečetné extrakci sousedních 
zubů postačí nižší celková dávka. 
 

Při preparacích pro výplně a korunky se podle rozsahu a trvání ošetření aplikuje 0,5–2 ml/1 zub. 
Celková dávka pro 1 ošetření nemá přesáhnout 7 mg artikainu/kg tělesné hmotnosti pacienta, tj. 6–7 
ampulí pro dospělého člověka. 
 
Použití u dětí 
S podáváním přípravku u dětí do 4 let nejsou dostatečné zkušenosti. V dětské stomatologii u dětí od 4 
do 12 let se doporučuje dávka 1 mg/kg tělesné hmotnosti, maximální dávka je 7 mg/kg. U dětí je 
možno upustit od svodné anestezie, potvrdila se dobrá lokální účinnost. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Stejně jako u jiných lokálních anestetik se při předávkování nebo při chybném intravazálním podání 
(podání do cévy) nebo při přecitlivělosti mohou objevit následující nežádoucí účinky seřazené dle 
frekvence výskytu: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 

  bolest hlavy. 
 
 
Není známo 
(z dostupných údajů nelze určit): 

  oběhová reakce se vyznačuje v mírném stupni hypotenzí (nízkým tlakem), jen přechodně 

sdruženou s tachykardií (zrychleným srdečním tepem). Rychle nastupuje bradykardie (snížený 
srdeční tlak) až asystolie (vymizení činnosti srdečních komor), 

  příznaky postižení CNS: vzrušení, neklid, logorea (nadměrná slovní produkce související se 

zrychlením psychických dějů a procesů), lehká zmatenost, při těžké reakci se objevuje spavost, 
hyporeflexie (snížení reflexů, tj. mimovolně probíhajících automatických odpovědí nervového 
systému na určitý podnět), kóma (hluboké bezvědomí), 

  poruchy vidění (dvojité vidění, rozšíření zornic), nystagmus (rychlé mimovolní pohyby očí, často 

způsobené poruchou centra rovnováhy), 

   ušní šelest,  

  kovová pachuť v ústech,  

  chvění až třes končetin, křeče, 

  poruchy dýchání až zástava dechu (apnoe),  

  ischemická nekróza tkáně (= odumření tkáně způsobené nedokrevností) v místě aplikace (při 

náhodném intravazálním podání = podání do cévy), 

  alergické reakce; vyrážka, svědění, kopřivka, otok až celková prudká alergická reakce (anafylaxe). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 
 
5. 

Jak přípravek Supracain 4% uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Supracain 4% obsahuje 

  Léčivými látkami jsou articaini hydrochloridum  a epinephrini hydrochloridum. Jeden ml 

injekčního roztoku obsahuje  articaini hydrochloridum 40 mg a epinephrini hydrochloridum 0,006 
mg.  

  Dalšími složkami jsou disiřičitan sodný, chlorid sodný, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Supracain 4% vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Supracain 4% je čirý bezbarvý roztok bez mechanických nečistot. 
Velikost balení: 10 ampulí po 2 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 5. 2017 
 
 

 

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Artikain je jediné lokální anestetikum amidového typu thiofenové řady. Používá se k infiltrační a 
svodné anestezii. Má rychle nastupující (za 1–3 minuty po aplikaci) a spolehlivý účinek se silným 
analgetickým působením při dobré tkáňové snášenlivosti. Anestezie dostatečná pro výkony trvá asi 45 
minut.  
Artikain se rychle resorbuje z tkáně a váže se z 95 % na plazmatické bílkoviny. Je hydrolyzován 
sérovou cholinesterázou a ve formě metabolitů vylučován ledvinami. Artikain prochází placentou v 
menších množstvích než jiná anestetika.  O použití při kojení má po zvážení přínosu a možného rizika 
rozhodovat vždy lékař. 
Obsah adrenalinu o koncentraci 1:200 000 lze považovat za bezvýznamný ve srovnání s množstvím 
adrenalinu endogenně vyplaveným při bolesti.  
 
Zvláštní upozornění a opatření pro použití: 
Přípravek Supracain 4% nelze aplikovat do zanícené tkáně pro nebezpečí výrazně urychleného 
vstřebávání do krevního oběhu. 
 
Před aplikací injekce je nutné provést aspirační test, aby se předešlo případnému intravazálnímu 
podání. 
 
Opatrného podávání přípravku Supracain 4% je třeba u pacientů s deficitem cholinesterázy, kde lze 
předpokládat prolongovaný, případně zesílený účinek. 
 
Postup při předávkování a terapii intoxikace:  
Mírné excitační příznaky lze tlumit intravenózním podáním diazepamu. V závažných případech křečí 
je indikována navíc svalová relaxace s umělou ventilací. 
 
Hypotenze reaguje příznivě na doplnění krevního objemu rychlou infuzí, na podání efedrinu, popř. 
dihydroergotaminu jednorázově nebo dopaminu v infuzi. 
 
Při náhlé zástavě oběhu se zahájí kardiopulmonální resuscitace. Okamžitá léčba při alergických 
reakcích je táž jako při anafylaktických příhodách obecně: zvýšená poloha dolních končetin, doplnění 
objemu, vazopresory, glukokortikoidy, antihistaminika, inhalace kyslíku a kalcium. Při silné 
tachykardii a tachyarytmii způsobené adrenalinem se aplikují beta-sympatolytika, při hypertenzi 
periferní vazodilatancia. 

Recenze

Recenze produktu SUPRACAIN 4% 10X2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SUPRACAIN 4% 10X2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám