Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 31964
Kód EAN:
Kód SÚKL: 10221
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
Co je Sumigra a k čemu se používá Sumigra 50 mg a Sumigra 100 mg (dále jen Sumigra) se používá k léčbě prokázané migrény (záchvatovité bolesti hlavy obvykle provázené nevolností a psychickými příznaky). Sumigra je určena k okamžité úlevě při migrenózním záchvatu jak s aurou (stav předcházející záchvatu migrény projevující se smyslovými vjemy - zrakovými, sluchovými nebo čichovými) tak bez ní. Sumigra obsahuje sumatriptan, látku, která normalizuje rozšíření cév v mozku a snižuje tak tlak na cévní stěnu. Zároveň tato látka tlumí dráždivost trojklaného nervu. Oba tyto účinky vedou ke zmírnění a potlačení migrenózního záchvatu. Přípravek se neužívá preventivně. Přípravek mohou užívat dospělí od 18 do 65 let.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 7)
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls97299/2008, sukls97301/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SUMIGRA 50 mg
SUMIGRA100 mg
potahované tablety
(sumatriptanum)
Přečtěte si prosím pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Sumigra a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumigra užívat
3. Jak se přípravek Sumigra užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Sumigra uchovávat
6 Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK SUMIGRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Každá tableta přípravku Sumigra obsahuje jednotlivou dávku sumatriptanu, který patří do skupiny
léků tzv. triptany (nebo také agonisté 5-HT1 receptoru).
Přípravek Sumigra se používá k léčbě bolestí hlavy při migréně
Příznaky migrény mohou být vyvolány přechodným rozšířením cév v hlavě. Věří se, že Sumigra snižuje
toto rozšíření cév. Tím se dosáhne úlevy od bolesti hlavy a zmírní se příznaky migrenózního záchvatu,
jako např. nevolnost, zvracení a přecitlivělost na světlo a hluk.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SUMIGRA
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Sumigra:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sumatriptan nebo na kteroukoliv další složku přípravku
(viz bod 6)
- jestliže máte problémy se srdcem, např. zúžení tepen (ischemická choroba srdeční) nebo bolest na
hrudi (angina pectoris) nebo jste někdy měl/a srdeční záchvat.
- jestliže máte zhoršený krevní oběh v nohou s bolestmi připomínajícími křeče při chůzi (periferní
cévní choroba).
- jestliže jste někdy prodělal/a cévní mozkovou příhodu či malou mozkovou příhodu (TIA -
tranzitorní ischemická ataka).
- jestliže máte vysoký krevní tlak. Jestliže máte mírně zvýšený a léčený krevní tlak, můžete přípravek
Sumigra užívat
Strana 2 (celkem 7)
- jestliže máte těžké jaterní onemocnění
- jestliže užíváte jiné léky na migrénu včetně těch, které obsahující ergotamin nebo podobné léky,
např. methysergid-maleát či jiný triptan nebo agonistu 5-HT1 (např. naratriptan nebo zolmitriptan)
- jestliže užíváte léky na depresi (antidepresiva) nazývané
IMAO (inhibitory monoaminiooxidázy) nebo pokud jste tyto léky užíval/a v posledních
2 týdnech.
Jestliže se Vás kterákoli z uvedených situací týká, řekněte o tom svému lékaři a přípravek Sumigra
neužívejte.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sumigra
Dříve než začnete užívat přípravek Sumigra, Váš lékař potřebuje vědět některé informace:
Jestliže máte navíc nějaké následující rizikové faktory:
- jste silný/á kuřák/čka, nebo absolvujete náhradní nikotinovou léčbu a zvláště pokud
- jste muž starší než 40 let nebo
- jste žena po menopauze.
Ve velmi vzácných případech se u lidí po užití přípravku Sumigra objevily závažné srdeční poruchy,
ačkoli dosud neměli žádné projevy srdečního onemocnění. Pokud se Vás týká některá z uvedených
situací, může to znamenat, že máte vyšší riziko rozvoje srdečního onemocnění, proto:
Řekněte o tom svému lékaři, který před předepsáním přípravku Sumigra může chtít vyšetřit funkci
Vašeho srdce.
Jestliže jste v minulosti měl/a záchvaty
Nebo jestliže máte jiné stavy, které zvyšují riziko záchvatů, např. poranění hlavy, alkoholismus.
Jestliže máte jaterní či ledvinové onemocnění
V takovém případě o tom řekněte lékaři, aby Vás mohl pečlivěji sledovat.
Jestliže jste alergický/á na antibiotika, tzv. sulfonamidy
Pokud ano, můžete být alergický/a na přípavek Sumigra. Pokud víte o tom, že máte alergii na některá
antibiotika, ale nevíte, jestli to jsou sulfonamidy, před užíváním přípravku Sumigra se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže užíváte antidepresiva nazývaná SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu)
nebo SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu)
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před tím, než začnete užívat přípravek Sumigra. Viz bod 2
níže Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
Jestliže užíváte přípravek Sumigra často
Při nadměrném užívání přípravku Sumigra může dojít ke zhoršení bolesti hlavy. V takovém případě
informujte svého lékaře. Může Vám doporučit, abyste přestal/a přípravek Sumigra užívat.
Jestliže po užití přípravku Sumigra cítíte bolest či tíseň na hrudi
Tyto účinky mohou být silné, ale obvykle rychle vymizí. Pokud trvají déle nebo začnou být závažné,
ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Více informací o těchto nežádoucích účincích je uvedeno v bodě 4
dále v textu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době. To zahrnuje jakékoli rostlinné přípravky nebo léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky se nesmí užívat současně s přípravkem Sumigra, jiné léky zase mohou při souběžném
užívání s přípravkem Sumigra vyvolat nežádoucí účinky.
Je nutné, abyste lékaře informoval/a v případě, že užíváte:
Strana 3 (celkem 7)
- ergotamin také používaný k léčbě migrény nebo podobné léky, např. methysergid (viz bod 2
Neužívejte přípravek Sumigra). Neužívejte přípravek Sumigra současně s těmito léky. Tyto léky je
nutno vysadit nejméně 24 hodin před zahájením léčby přípravkem Sumigra. Neužívejte je nejméně 6
hodin po užití přípravku Sumigra.
- jiné triptany nebo agonisty 5-HT1 (např. naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan) také používané
k léčbě migrény (viz bod 2 Neužívejte přípravek Sumigra). Neužívejte přípravek Sumigra současně
s těmito léky. Přestaňte tyto léky užívat alespoň 24 hodin před užitím přípravku Sumigra. Neužívejte
jiný triptany nebo agonisty 5-HT1 nejméně 24 hodin po užití přípravku Sumigra.
- SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a SNRI (inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu a noradrenalinu) používané k léčbě deprese. Užívání přípravku Sumigra
s těmito léky může způsobit serotoninový syndrom (souhrn příznaků zahrnující neklid, zmatenost,
pocení, halucinace, zvýšení reflexů, svalové spasmy (křeče), chvění, zvýšení srdeční frekvence a
třes). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, řekněte to okamžitě svému lékaři.
- IMAO na léčbu deprese. Neužívejte přípravek Sumigra, jestliže jste IMAO užíval/a během
posledních 2 týdnů.
- třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Užívání léčivých přípravků obsahujících třezalku
tečkovanou současně s přípravkem Sumigra může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích
účinků.
Těhotenství a kojení
- Jestliže jste těhotná nebo můžete být těhotná, před užíváním přípravku Sumigra se poraďte se
svým lékařem. Údaje o bezpečnosti přípravku Sumigra u těhotných žen jsou omezené, ačkoli dosud
nebylo prokázáno žádné riziko vrozených vad. Lékař s Vámi probere, jestli můžete nebo nesmíte
přípravek Sumigra v těhotenství užívat.
- 12 hodin po užití přípravku Sumigra byste neměl/a kojit. Veškeré mléko vytvořené během této doby
zlikvidujte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Příznaky migrény nebo i samotný přípravek mohou vyvolat ospalost. Jestliže jste takto ovlivněn/a,
neřiďte a neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Sumigra
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje umělé sladidlo aspartam, které je zdrojem fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro
osoby s fenylketonurií.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SUMIGRA UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Sumigra přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Kdy se má přípravek Sumigra užívat
- Přípravek Sumigra by se měl užít ihned po nástupu migrenózního záchvatu, ale můžete jej užít i
později během migrenózního záchvatu.
- Nepoužívejte přípravek Sumigra k předcházení záchvatu používejte jej teprve poté, co záchvat
začne.
Dávkování
Dospělí ve věku od 18 do 65 let
- Obvyklá dávka u dospělých ve věku 18 65 let je jedna tableta přípravku Sumigra 50 mg. Tableta se
polyká vcelku a zapíjí se vodou. U některých pacientů je nutná dávka 100 mg řiďte se pokyny
lékaře.
Děti do 18 let
- Přípravek Sumigra se nedoporučuje u dětí do 18 let.
Strana 4 (celkem 7)
Starší lidé (nad 65 let)
- Přípravek Sumigra se nedoporučuje u pacientů nad 65 let.
Jestliže se příznaky začnou vracet
- Pokud od užití první tablety uplynuly alespoň 2 hodiny, můžete si vzít druhou tabletu přípravku
Sumigra. Neužívejte více než 300 mg během 24 hodin.
Jestliže první tableta nemá žádný účinek
- Neužívejte druhou tabletu nebo jinou formu přípravku Sumigra během stejného záchvatu. Při dalším
záchvatu můžete přípravek Sumigra znovu použít.
Jestliže Vám přípravek Sumigra nepřinesl úlevu, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.
Jestliže jste užil/a více přípravku Sumigra, než jste měl/a
- Neužívejte více než šest 50 mg tablet nebo tři 100 mg tablety (tj. celkem 300 mg) během 24 hodin.
Užití nadměrného počtu tablet přípravku Sumigra by Vám mohlo uškodit.
Jestliže jste užil/a více než 300 mg během 24 hodin: poraďte se s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sumigra nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Některé z příznaků mohou být způsobeny samotnou migrénou.
Alergické reakce: okamžitě vyhledejte lékaře
- mezi projevy alergie patří vyrážka, kopřivka (svědící vyrážka), sípot, otok víček, obličeje či rtů,
celkový kolaps.
Jestliže po užití přípravku Sumigra zaznamenáte tyto příznaky: Přestaňte tento přípravek užívat.
Okamžitě vyhledejte lékaře.
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 z 10 pacientů)
- Bolest, svírání, tíha či tíseň na hrudi, v krku či jiných částech těla nebo neobvyklé pocity jako
necitlivost, brnění a pocit tepla či chladu. Tyto účinky mohou být silné, ale obvykle rychle
vymizí.
Pokud tyto účinky přetrvávají nebo začnou být vážné (zejména bolest na hrudi): Okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc. U velmi malého počtu lidí mohou být tyto příznaky vyvolány srdečním záchvatem.
Mezi další časté nežádoucí účinky patří:
- nevolnost či zvracení, ačkoli příčinou může být samotná migréna
- utahanost, ospalost
- závrať, slabost nebo návaly horka
- přechodné zvýšení krevního tlaku
- pocit zkráceného dechu (dýchavičnost)
- bolest svalů
- brnění nebo necitlivost v rukou nebo nohou, snížená citlivost kůže.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 z 10000 pacientů)
- Změny jaterních funkcí. Pokud máte jít na krevní testy k vyšetření jaterních funkcí, řekněte lékaři,
nebo sestře, že používáte přípravek Sumigra.
Strana 5 (celkem 7)
U některých pacientů se mohou objevit následující nežádoucí účinky, ale není známá četnost, se
kterou se objevují
- bolest na dolní levé straně žaludku a krvavý průjem (ischemická kolitida)
- bledá, namodralá kůže a/nebo bolest prstů u rukou a nohou, uší, nosu či brady v reakci na chlad
nebo stres (Raynaudův fenomén)
- záchvaty/křeče, třes, svalové křeče, ztuhlost krku
- pocit na omdlení (pokles krevního tlaku)
- srdeční potíže, kdy může být zvýšená nebo snížená srdeční frekvence, změna srdečního rytmu,
bolesti na hrudi (angina pectoris) a srdeční příhoda
- poruchy zraku, např. mžitky, zhoršení vidění, dvojité vidění, ztráta zraku a někdy i trvalé
poškození zraku (ačkoli příčinou může být samotný migrenózní záchvat)
- průjem
- bolest kloubů
- pocit úzkosti
- výrazné pocení.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK SUMIGRA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Sumigra po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Sumigra obsahuje
- Léčivou látkou je sumatriptanum.
Sumigra 50 mg
Jedna potahovaná tableta obsahuje 70 mg sumatriptani succinas, odpovídající 50 mg sumatriptanu.
Sumigra 100 mg
Jedna potahovaná tableta obsahuje 140 mg sumatriptani succinas, což odpovídající 100 mg sumatriptanu.
- Pomocnými látkami jsou:
Sumigra 50 mg:
Jádro tablety:
monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát
Potah tablety:
monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, rozpustný škrob, mannitol, aspartam, polysorbát 80, oxid titaničitý
(E171), červený oxid železitý (E172), mastek
Sumigra 100 mg:
Jádro tablety:
monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát
Strana 6 (celkem 7)
Potah tablety:
monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, rozpustný škrob, mannitol, aspartam, polysorbát 80, oxid titaničitý
(E171), žlutý oxid železitý (E172), mastek
Jak přípravek Sumigra vypadá a co obsahuje toto balení
Sumigra 50 mg: růžové, podlouhlé tablety z jedné strany konvexní, z druhé strany s půlicí rýhou.
Sumigra 100 mg: světle žluté, oválné, bikonvexní tablety, na obou stranách hladké.
50 mg:
Al/Al strip: 1, 2, 4, 6, 12 potahovaných tablet
PVC/PE/PVDC/AL blistr: 1, 2, 4, 6, 12, 18 potahovaných tablet
PP lékovka s LDPE uzávěrem: 12 potahovaných tablet.
100 mg:
Al/Al strip: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 potahovaných tablet
PVC/PE/PVDC/AL blistr: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 potahovaných tablet
PP lékovka s LDPE uzávěrem: 12, 18 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Rakousko
Výrobce:
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
Sandoz GmbH, Vídeň, Rakousko
S.C. Sandoz, S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
FI/H0348/001
Rakousko: Sumatriptan Sandoz 50 mg - Filmtabletten
Česká republika: SUMIGRA 50 mg
Dánkso: Sumatriptan Sandoz
Finsko: Sumatriptan Sandoz
Německo: Sumatriptan Sandoz 50 mg Filmtabletten
Itálie: Sumatriptan Sandoz 50 mg compresse rivestite con film
Nizozemsko: Sumatriptan Sandoz 50, filmomhulde tabletten 50 mg
Norsko: Sumatriptan Sandoz
Polsko: SUMIGRA 50
Slovinsko: Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete
Španělsko: Sumatriptán Sandoz 50 mg comprimidos EFG
Švédsko: Sumatriptan Sandoz
Velká Británie: SUMATRIPTAN 50MG TABLETS
FI/H0348/002
Rakousko: Sumatriptan Sandoz 100 mg - Filmtabletten
Česká republika: SUMIGRA 100 MG
Dánkso: Sumatriptan Sandoz
Finsko: Sumatriptan Sandoz
Německo: Sumatriptan Sandoz 100 mg Filmtabletten
Itálie: Sumatriptan Sandoz 100 mg compresse rivestite con film
Nizozemsko: Sumatriptan Sandoz 100, filmomhulde tabletten 100 mg
Strana 7 (celkem 7)
Norsko: Sumatriptan Sandoz
Polsko: SUMIGRA 100
Slovinsko: Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete
Švédsko: Sumatriptan Sandoz
Velká Británie: SUMATRIPTAN 50MG TABLETS
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.7.2012.

Recenze

Recenze produktu SUMIGRA 100 MG 6X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SUMIGRA 100 MG 6X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze