Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

SUMETROLIM 100ML 240MG/5ML Sirup - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20416

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 20416
Kód EAN: 5995327273013
Kód SÚKL: 91291
Přípravek se užívá u dětí k léčbě infekcí horních cest dýchacích (angína, zánět vedlejších nosních dutin, zánět nosohltanu a hrtanu), zánětu středního ucha, zánětů dolních cest dýchacích (zánět průdušnice, průdušek a plic). Přípravek se dále užívá u infekce ledvin, močových cest a pohlavních orgánů, u infekce trávicího ústrojí (onemocnění žaludku a průjmová onemocnění), infekce kůže, ranných infekcí, celkové infekce a dalších infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci trimethoprimu a sulfamethoxasolu.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 8) 

sp.zn. sukls144373/2012 
a sp.zn. sukls159042/2015, sukls171896/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Sumetrolim 40 mg/ml + 8 mg/ml sirup 

 

sulfamethoxazolum / trimethoprimum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Sumetrolim, sirup, (dále jen Sumetrolim) a k čemu se používá. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sumetrolim užívat.  

3. 

Jak se Sumetrolim užívá. 

4. 

Možné nežádoucí účinky. 

5. 

Jak Sumetrolim uchovávat.  

6. 

Obsah balení a další informace. 

 
 
1. 

Co je Sumetrolim a k čemu se používá 

 
Sumetrolim je kombinace sulfonamidu a trimethoprimu s antimikrobiálními účinky. Je určen k léčbě 
infekcí způsobených patogeny citlivými na tuto kombinaci, jako jsou: 

• 

infekce dýchacích cest: zánět průdušek, zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha a 
některé typy zápalu plic, 

• 

infekce trávicí soustavy: zánětlivá onemocnění střev, průjem cestovatelů a břišní tyfus, 

• 

infekce  močových  cest:  akutní  zánět  močového  měchýře  a  prevence  infekce  močových  cest 
v případě prokázané mikrobiální citlivosti na Sumetrolim, 

• 

infekce pohlavních orgánů: zánět prostaty, sexuálně přenosná nemoc (granuloma inguinale), 

• 

infekce kůže: furunkulózy (nežity na kůži), absces (dutina vyplněná hnisem) a infekce ran. 

• 

ostatní infekce: nokardióza, melioidóza, toxoplazmóza. Přípravek lze použít k antimikrobiální 
profylaxi u neutropenických pacientů. 

 
Sumetrolim je určen k léčbě infekcí u dětí a dospívajících ve věku 6 týdnů až 18 let a dospělých. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sumetrolim užívat  

 
Neužívejte Sumetrolim 

• 

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

• 

Pokud  jste  v minulosti  Vy  nebo  Vaše  dítě  měli  alergické  reakce  na  deriváty  sulfonamidů  a 
sloučeniny podobné chemické struktury (ty zahrnují některé antiinfekční léky, antidiabetika typu 
sulfonylmočoviny a diuretika thiazidového typu). 

• 

Jestliže  máte  Vy  nebo  Vaše  dítě  akutní  zánět  jater  (hepatitidu),  těžkou  jaterní  poruchu  nebo 
poruchu látkové výměny hemoglobinu spojenou s onemocněním jater (akutní jaterní porfyrie). 

• 

Pokud  máte  nemoci  postihující  krvinky  (hematologické  choroby),  anémii  související 

 

Strana 2 (celkem 8) 

s nedostatkem kyseliny listové, nedostatek enzymu glukosa-6-fosfátdehydrogenázy. 

• 

Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě závažné onemocnění ledvin (pokud nejste léčeni dialýzou). 

• 

Kotrimoxazol nesmí být podáván novorozencům a kojencům během prvních 6 týdnů života. 

• 

V průběhu chemoterapie. 

• 

Pokud  se  u  Vás  nebo  u  Vašeho  dítěte  při  užívání  přípravku  Sumetrolim  vyvinul  Stevens-
Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte Sumetrolim začít znovu užívat 
(viz bod 2 „Upozornění a opatření“).  

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Sumetrolim se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 

• 

Po  použití  přípravku  Sumetrolim  byly  hlášeny  potenciálně  život  ohrožující  kožní  vyrážky 
(Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická  epidermální  nekrolýza),  projevující  se  zpočátku  jako 
červené terčovité skvrny nebo kruhovité skvrny na kůži trupu, často s puchýřem ve svém středu. 
Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích 
a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potenciálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často 
doprovázeny  příznaky  podobnými  chřipkovému  onemocnění.  Vyrážka  může  přejít  v rozsáhlé 
puchýře  nebo  olupování  kůže.  Největší  riziko  rozvoje  závažných  kožních  reakcí  je  v prvním 
týdnu léčby. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní projevy, přestaňte Sumetrolim užívat, 
ihned  vyhledejte  lékaře  a  sdělte  mu,  že  užíváte  tento  přípravek  (viz  bod  2  „Neužívejte 
Sumetrolim“). 

• 

Ve vzácných případech Sumetrolim vyvolává těžké hypersenzitivní reakce, a proto informujte 
svého lékaře, pokud jste Vy nebo Vaše dítě byli v minulosti léčeni pro těžkou alergickou reakci 
nebo astma. 

• 

Nežádoucí účinky jsou u některých chorob častější (snížená imunita, dialyzační léčba, chronický 
alkoholismus,  syndrom  získané  imunodeficience  /AIDS/,  chronické  onemocnění  jater,  anémie 
související  s nedostatkem  kyseliny  listové,  malabsorpční  syndrom  a  stavy  podvýživy).  Pokud 
trpíte  kterýmkoli  z těchto  onemocnění,  je  zvláště  důležité,  abyste  před  zahájením  léčby 
informoval(a) svého lékaře. 

• 

Rovněž  informujte  svého  lékaře,  pokud  máte  onemocnění  ledvin,  protože  v takovém  případě 
mohou být potřebné nižší dávky a pečlivější sledování hladin draslíku v krvi. 

• 

U porfyrie, což je vzácná porucha látkové výměny, a při onemocněních štítné žlázy mohou obě 
složky léku způsobit návrat nebo zhoršení příznaků. Informujte svého lékaře, pokud víte, že máte 
onemocnění  štítné  žlázy  nebo  porfyrii  nebo  pokud  má  porfyrii  některý  z Vašich  blízkých 
příbuzných. 

• 

Starší  pacienti  jsou  náchylnější  k nežádoucím  účinkům  během  léčby  přípravkem  Sumetrolim, 
zvláště pokud mají další choroby (onemocnění jater a ledvin) a pokud současně užívají další léky. 

• 

U mentálního postižení vázaného na chromozom X může Sumetrolim zhoršit příznaky. 

• 

Pokud  trpíte  poruchou  zvanou  fenylketonurie,  protože  jedna  z účinných  látek  (trimethoprim) 
může zhoršit metabolismus aminokyseliny fenylalaninu (zvláště pokud nedodržujete dietu). 

 
Zejména během prvních několika dnů léčby může Sumetrolim způsobit nízkou hladinu cukru v krvi, 
dokonce u nediabetických pacientů. 
 
Dbejte na to, abyste během léčby přijímal(a) dostatečný objem tekutin – nejméně 1,5 litru za den, 
abyste  se  vyvaroval(a)  vzniku  krystalů  sulfonamidu  v moči.  V případě,  že  budete  tento  přípravek 
podávat svému dítěti, dbejte na to, aby často pilo. 
 
Při  dlouhodobé  léčbě  jsou  nezbytné  pravidelné  kontroly  krevního  obrazu  a  laboratorní  kontroly 
parametrů činnosti jater a ledvin. Rovněž Vám může být předepsána kyselina listová, která neohrozí 
antimikrobiální  účinnost  léčby,  ale  může  vyvážit  nežádoucí  účinky  dlouhodobého  podávání  léku  na 
krev. 
 
Vzhledem k tomu, že Sumetrolim může způsobit fotosenzitivitu, chraňte během léčby sebe nebo Vaše 
dítě před vystavením se přímému slunci pomocí ochranných oděvů a/nebo fotoprotektivních přípravků. 
 
Pokud se během léčby vyskytne těžký a dlouhotrvající průjem, ukončete užívání přípravku Sumetrolim 

 

Strana 3 (celkem 8) 

a obraťte se na svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Sumetrolim 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat. 
Uvědomte si, prosím, že možnost vzájemných lékových interakcí se týká i přípravků, které jste užíval(a) 
někdy  v minulosti  nebo  budete  užívat  někdy  v budoucnosti.  Během  užívání  přípravku  Sumetrolim 
neužívejte  jiné  léky,  včetně  přípravků  dostupných  bez  lékařského  předpisu,  aniž  byste  se  předtím 
poradil(a) se svým lékařem. 
 
Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků: 

• 

Diuretika (odvodňovací tablety), které pomáhají zvýšit množství moči 

• 

Léky, které mohou zvýšit množství draslíku v krvi, jako jsou diuretika (močopudné léky, které 
pomáhají zvýšit množství moči), steroidy (např. prednisolon) a digoxin 

• 

Spironolakton  (tzv.  diuretikum  šetřící  draslík).  Souběžné  podávání  přípravku  Sumetrolim  se 
spironolaktonem může vést k závažné hyperkalemii (zvýšená hladina draslíku v krvi). Příznaky 
závažné  hyperkalemie  mohou  zahrnovat  svalové  křeče,  nepravidelný  srdeční  rytmus,  průjem, 
pocit na zvracení, závratě nebo bolesti hlavy. 

• 

Léky užívané k ředění krve, jako je warfarin  

• 

Fenytoin, používaný k léčbě epilepsie (záchvaty)  

• 

Methotrexát, lék používaný k léčbě rakoviny nebo pro imunitní systém 

• 

Cyklosporin, který se používá po transplantacích nebo pro váš imunitní systém 

• 

Léky k léčbě poruch srdečního rytmu, jako je digoxin nebo prokainamid  

• 

Léky  zvané  nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSAIDs),  včetně  indometacinu,  který  se  používá 
k úlevě od bolesti 

• 

Pyrimethamin, který se používá k léčbě a prevenci malárie a při léčbě průjmu  

• 

Léky používané při léčbě deprese (tricyklická antidepresiva) 

• 

Léky k léčbě HIV (virus lidské imunodeficience), tj. zidovudin nebo lamivudin  

• 

Léky na cukrovku, jako jsou glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid (deriváty sulfonylurey) 

• 

Rifampicin (používá se k léčbě bakteriálních infekcí)  

• 

Amantadin, který se používá k léčbě Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy, chřipky nebo 
pásového oparu. 

 
Při současném podávání těchto léčiv s přípravkem Sumetrolim je potřeba častěji provádět koagulační 
testy  (srážlivost  krve),  testy  na  „cukr“  v krvi  nebo  v některých  případech  častěji  stanovovat  hladiny 
léčiva. 
Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte některé z výše 
uvedených léčiv.  
 
Těhotenství, kojení
 a plodnost 
 
Těhotenství 
Obě  léčivé  látky  tohoto  sirupu  ovlivňují  metabolismus  (látkovou  výměnu)  kyseliny  listové,  která  je 
nezastupitelná při řádném vývoji plodu, a proto Sumetrolim nesmějí těhotné ženy užívat, pokud jejich 
lékař nerozhodl jinak. 
 
Kojení 
Sumetrolim se vylučuje do mateřského mléka, a proto se v období kojení nesmí užívat, zvláště pokud 
jsou matka nebo novorozenec vystaveni vyššímu riziku hyperbilirubinémie.  
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Výsledky  žádné  z klinických  studií  nikdy  nenaznačily,  že  by  Sumetrolim  nepříznivě  ovlivňoval 

 

Strana 4 (celkem 8) 

schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
 
Sumetrolim obsahuje sacharosu, Ponceau 4R, methylparaben a alkohol 
Sumetrolim obsahuje 61 mg sacharosy ve 100 ml sirupu. Jestliže Vám lékař řekl, že Vy nebo Vaše dítě 
trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto  léčivého přípravku na svého 
lékaře. 
Sumetrolim obsahuje Ponceau 4R (E124), 0,001 g a methylparaben (E218) 0,100 g ve 100 ml sirupu, 
Tyto pomocné látky mohou způsobit alergické reakce.  
Sumetrolim obsahuje anýzový líh 0,250 g (obsah ethanolu je 0,1175 g) ve 100 ml sirupu. Tento léčivý 
přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg na maximální dávku (30 ml). 
Za zvláštních okolností lze použít vyšší dávky (80 ml nebo více, např. při léčbě pneumonie vyvolané 
mikroorganismem Pneumocystis jiroveci /carinii/). V případech, kdy se užívají dávky vyšší než 85 ml, 
může množství ethanolu přesáhnout 100 mg na jednu dávku, což může být škodlivé pro osoby trpící 
alkoholismem. To je rovněž nutno vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce ohrožených 
skupin, jako jsou pacienti s chorobami jater nebo epilepsií. 
 
 
3. 

Jak se Sumetrolim užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tento sirup se musí užívat s hojným množstvím tekutin, dvakrát denně (ráno a večer), nejlépe po jídle. 
K dávkování  sirupu  je  určena  dávkovací  odměrka  s ryskami  po  1 ml,  která  je  nasazena  na  uzávěru 
lahvičky. Jeden mililitr sirupu obsahuje 40 mg sulfamethoxazolu a 8 mg trimethoprimu. 
Dbejte na to, abyste během léčby přijímal(a) odpovídající množství tekutin. 
 
Použití u dětí (od 6 týdnů do 12 let) 
Dávkování podle tělesné hmotnosti: doporučená denní dávka pro děti je ekvivalentní přibližně 6 mg 
trimethoprimu  a  30 mg  sulfamethoxazolu/kg  tělesné hmotnosti,  podávaná rozděleně  ve  dvou  dílčích 
dávkách.  
Dávkování pro děti stanovené podle věku dítěte je uvedené v následující tabulce: 
 

Věk 

Doporučená dávka 

6 týdnů až 6 měsíců

1-2 ml sirupu dvakrát denně.  

>6 měsíců až 24 měsíců

2-4 ml sirupu dvakrát denně.  

>24 měsíců až 6 let

4-8 ml sirupu dvakrát denně.  

>6 až 12 let

8-10 ml sirupu dvakrát denně.  

Dospělí a dospívající ve věku nad 12 let: 20 ml sirupu dvakrát denně a 2x10 ml sirupu při dlouhodobé 
udržovací léčbě. Maximální denní dávka je 2x30 ml sirupu. 
 
Zvláštní skupiny pacientů 
Dávka přípravku Sumetrolim a doba užívání závisí na druhu a závažnosti infekce. Váš lékař Vám může 
předepsat jinou dávku nebo dobu léčby přípravkem Sumetrolim v případě infekcí močových cest, pro 
léčbu a prevenci plicních infekcí způsobených mikroorganismem Pneumocystis jiroveci (carnii), nebo 
pro léčbu infekcí způsobených bakterií Toxoplasma (toxoplazmóza) nebo Nocardia (nokardióza).  
 
U pacientů s poruchou funkce ledvin musí být dávkování lékařem upraveno podle činnosti ledvin a typu 
infekce. 
 
U starších pacientů je dávkování určeno lékařem podle závažnosti infekce a při zvážení souběžných 
onemocnění a současně užívaných jiných léků. U pacientů se sníženou činností ledvin musí být dávka 
odpovídajícím způsobem upravena.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sumetrolim než jste měl(a) 
Ihned se obraťte na svého lékaře, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užili více přípravku Sumetrolim, sirup, 
než  bylo  předepsáno
.  Možnými  příznaky  předávkování  jsou  ztráta  chuti  k jídlu,  pocit  na  zvracení, 
zvracení, průjem, bolesti hlavy, zežloutnutí očního bělma a kůže, snížený výdej moči, tmavé zabarvení 

 

Strana 5 (celkem 8) 

moči a kóma. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sumetrolim 
Jestliže zapomenete užít přípravek Sumetrolim v obvyklý čas, co nejdříve užijte vynechanou dávku, ale 
pouze  pokud  je  to  dostatečně  dlouho  před  příští  dávkou.  Jestliže  je  však  již  čas  na  další  dávku, 
nezdvojujte  dávku,  abyste  nahradil(a)  zapomenutou  jednotlivou  dávku.  To  by  vynechanou  dávku 
nenahradilo a vystavil(a) byste se riziku předávkování. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sumetrolim 
Pro úplné uzdravení je důležité užívat sirup tak dlouho, jak Vám bylo řečeno, i když se Vaše příznaky 
zlepší před koncem léčby. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
Byly  hlášeny  potenciálně  život  ohrožující  kožní  reakce  (Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická 
epidermální nekrolýza), (viz bod 2). Těžkým důsledkům lze zabránit, pokud se řádně dodržují pokyny 
a pokud se příznaky rozpoznají včas. 
 
Přestaňte užívat Sumetrolim, ihned se obraťte na svého lékaře, ambulantní službu nebo se odeberte na 
pohotovost nejbližší nemocnice, pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků: 

• 

otok rukou, nohou, rtů, úst nebo krku způsobující potíže s polykáním nebo dýcháním, 

• 

mdloby, 

• 

kopřivka, zarudnutí kůže, svědění. 

 
Tyto  příznaky  jsou  známky  těžkých  reakcí  z přecitlivělosti  (alergických  reakcí).  Ihned  přestaňte 
Sumetrolim užívat a obraťte se na svého lékaře a poraďte se s ním o další léčbě. Pokud jsou příznaky 
závažné a vyskytnou se po celém těle, ihned navštivte svého lékaře, abyste se vyvaroval(a) závažných 
následků. 
 
Ihned  přestaňte  Sumetrolim  užívat  a  rovněž  se  obraťte  na  svého  lékaře,  jestliže  se  u  Vás  vyskytne 
kterýkoli z následujících příznaků: 

• 

nově vzniklý kašel a dýchací obtíže, 

• 

horečka, bolest v krku a bolest kloubů, které nelze vysvětlit jinými příčinami, 

• 

tečkovité krvácení do kůže po celém těle, 

• 

zežloutnutí očního bělma kůže, tmavá moč, 

• 

změny na kůži připomínající opařeniny. 

 
Během léčby přípravkem Sumetrolim se mohou objevit tyto nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)  

• 

Kvasinková  infekce  označovaná  jako  moučnivka  nebo  kandidóza,  která  může  postihnout  ústa 
nebo pochvu. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

• 

pocit na zvracení (nauzea) 

• 

zvracení 

• 

průjem  

• 

kožní vyrážka 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 

 

Strana 6 (celkem 8) 

• 

výrazné snížení počtu bílých krvinek zvyšující pravděpodobnost vzniku infekcí (agranulocytóza) 

• 

zánět jazyka  

• 

zánět sliznice dutiny ústní (stomatitida) 

• 

zvýšení hladiny bilirubinu v krvi 

• 

zvýšení jaterních enzymů 

• 

horečka 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob) 

• 

zarudnutí a olupování kůže na velkých plochách těla (exfoliativní dermatitida) 

• 

zánět srdečního svalu 

• 

výsevy na kůži 

• 

těžké kožní reakce: Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza 

• 

alergické  reakce  s vyrážkou,  svěděním  a  kopřivkou;  horečka,  oteklé  klouby  a  bolesti  kloubů, 
bolesti svalů, oteklé lymfatické uzliny a/nebo chřipce podobné příznaky (známky sérové nemoci) 

• 

purpurová  kožní  vyrážka,  bolesti  břicha,  zánět  kloubů,  krev  ve  stolici,  krev  v moči  (Henoch-
Schönleinova purpura) 

• 

závažná alergická reakce, která vyvolává otok obličeje nebo hrdla (angioedém) 

• 

zánět cév (polyarteritis nodosa) 

• 

systémový lupus erythematodes (nemoc postihující přirozený obranný systém) 

• 

porucha pohybové koordinace 

• 

záchvaty křečí 

• 

periferní neuritida (slabost v rukách nebo nohách, mravenčení nebo necitlivost v rukách a nohách) 

• 

zánět plic 

• 

zánět slinivky břišní, což vede k silným bolestem v břiše a v zádech 

• 

průjem  související  s podáváním  antibiotik.  Pokud  máte  během  užívání  přípravku  Sumetrolim 
dlouhotrvající a těžký průjem, bezodkladně se poraďte se svým lékařem. 

• 

zánět jater (hepatitida) 

• 

omezení nebo zastavení průtoku žluči (cholestáza).

 

Kůže a bělmo očí mají žlutou barvu, kůže 

svědí, moč je tmavá a stolice může být světlá a může odpudivě zapáchat. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

• 

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo krevních podlitin 

• 

snížení počtu bílých krvinek 

• 

pocit slabosti, únavy či apatie, bledá kůže (v důsledku chudokrevnosti) 

• 

methemoglobinemie (porucha charakterizovaná vyšší než normální přítomností methemoglobinu 
v krvi, což vede k celkovému snížení schopnosti červených krvinek uvolňovat kyslík do tkání) 

• 

zvýšení počtu eozinofilů v krvi (určitý typ bílých krvinek) 

• 

červeně nebo rudě zbarvené skvrny na kůži (purpura)  

• 

rozpad červených krvinek (hemolýza) 

• 

závažná alergická reakce, která vyvolává potíže s dechem nebo točení hlavy (anafylaxe) 

• 

halucinace 

• 

deprese 

• 

apatie 

• 

nespavost  

• 

náhlé bolesti hlavy nebo ztuhlost šíje, doprovázené horečkou (meningitida, tj. zánět mozkových 
blan) 

• 

bolesti hlavy 

• 

zánět oka vyvolávající bolesti v oku a změnu vidění (uveitida) 

• 

ušní šelest 

• 

kašel 

• 

dušnost (dyspnoe) 

• 

nechutenství (anorexie) 

• 

zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo 

• 

bolesti svalů nebo kloubů 

 

Strana 7 (celkem 8) 

• 

abnormální rozpad svalů, což může vést k problémům s ledvinami (rhabdomyolýza) 

• 

zánět ledvin 

• 

k

rystaly v moči  

• 

únava 

• 

vysoké hladiny draslíku v krvi, což může vést k abnormálnímu tepu 

• 

nízké  hladiny  sodíku  v krvi  (což  může  vyvolávat  těžké  případy  únavy  a  zmatenosti,  svalové 
záškuby, křeče a kóma) 

• 

nízké hladiny cukru v krvi 

• 

zvýšená hladina močoviny a kreatininu v krvi, což jsou ukazatelé funkce ledvin 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak Sumetrolim uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
Po prvním otevření je možné sirup používat nejdéle po dobu 3 měsíců. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené krabičce a lahvičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Sumetrolim obsahuje 

Léčivými látkami jsou sulfamethoxazolum 40 mg a trimethoprimum 8 mg v 1 ml sirupu. 

Pomocnými látkami jsou Ponceau 4R (E124), methylparaben (E218), anýzový líh, xanthanová 
klovatina, sacharosa, čištěná voda. 

 
Jak Sumetrolim vypadá a co obsahuje toto balení 
Fialově růžová suspenze sladké chuti a vůně po anýzu. 
 
Druh obalu a velikost balení 
Lahvička  z hnědého  skla  třídy  III  s bílým  hliníkovým  šroubovacím  uzávěrem  s těsnící  vložkou, 
polypropylenová kalibrovaná 5ml odměrka, krabička. 
Velikost balení: 100 ml sirupu.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38 
Maďarsko 
 

 

Strana 8 (celkem 8) 

Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC

 

H-9900 Körmend, Mátyás király u 65 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 9. 2017 

Recenze

Recenze produktu SUMETROLIM 100ML 240MG/5ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu SUMETROLIM 100ML 240MG/5ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám