Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 20416
Kód EAN: 5995327273013
Kód SÚKL: 91291
Přípravek se užívá u dětí k léčbě infekcí horních cest dýchacích (angína, zánět vedlejších nosních dutin, zánět nosohltanu a hrtanu), zánětu středního ucha, zánětů dolních cest dýchacích (zánět průdušnice, průdušek a plic). Přípravek se dále užívá u infekce ledvin, močových cest a pohlavních orgánů, u infekce trávicího ústrojí (onemocnění žaludku a průjmová onemocnění), infekce kůže, ranných infekcí, celkové infekce a dalších infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci trimethoprimu a sulfamethoxasolu.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6)

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls198724/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sumetrolim
sirup
trimethoprimum / sulfamethoxazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Sumetrolim, sirup, a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumetrolim, sirup, užívat.
3. Jak se přípravek Sumetrolim, sirup, užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak přípravek Sumetrolim, sirup, uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK SUMETROLIM, SIRUP, A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Sumetrolim, sirup, je kombinace sulfonamidu a trimethoprimu s antimikrobiálními účinky.
Je určen k léčbě infekcí způsobených patogeny citlivými na tuto kombinaci, jako jsou:
infekce dýchacích cest: zánět průdušek, zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha a
některé typy zápalů plic,
infekce trávicí soustavy: zánětlivá onemocnění střev, průjem cestovatelů a břišní tyfus,
infekce močových cest: akutní zánět močového měchýře,
infekce pohlavních orgánů: zánět v malé pánvi u žen a některé typy zánětu močové trubice,
kůže: furunkulózy (nežity na kůži), absces (dutina vyplněná hnisem) a infekce ran.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
SUMETROLIM, SIRUP, UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Sumetrolim, sirup
Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli
další složku přípravku Sumetrolim nebo pokud jste v minulosti měl(a) alergické reakce na
Strana 2 (celkem 6)
deriváty sulfonamidů a sloučeniny podobné chemické struktury (ty zahrnují některé antiinfekční
léky, antidiabetika typu sulfonylmočoviny a diuretika thiazidového typu).
Jestliže máte akutní hepatitidu, těžkou jaterní poruchu nebo poruchu látkové výměny
hemoglobinu spojenou s onemocněním jater (akutní jaterní porfyrie).
Pokud máte onemocnění krve, anemii související s nedostatkem kyseliny listové, nedostatek
enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy.
Jestliže máte závažné onemocnění ledvin (pokud nejste léčeni dialýzou).
V těhotenství a při kojení.
Sumetrolim se nesmí podávat předčasně narozeným dětem do 1 roku věku a v termínu narozeným
dětem do věku 6 týdnů. Dětem mladším než 3 měsíce se smí Sumetrolim podávat pouze ve
výjimečných případech, má-li lékař za to, že přínosy převažují nad možnými riziky.
V průběhu chemoterapie.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sumetrolim je zapotřebí
Ve vzácných případech Sumetrolim vyvolává těžké hypersenzitivní reakce, a proto informujte
svého lékaře, pokud jste Vy nebo Vaše dítě byli v minulosti léčeni pro těžkou alergickou reakci
nebo astma.
Nežádoucí účinky jsou u některých chorob častější (snížená imunita, dialyzační léčba, chronický
alkoholismus, syndrom získané imunodeficience /AIDS/, chronické onemocnění jater, anemie
související s nedostatkem kyseliny listové, malabsorpční syndrom a stavy podvýživy). Pokud trpíte
kterýmkoli z těchto onemocnění, je zvláště důležité, abyste před zahájením léčby informoval(a)
svého lékaře.
Rovněž byste měl(a) informovat svého lékaře, pokud máte onemocnění ledvin, protože v takovém
případě mohou být potřebné nižší dávky a pečlivější sledování hladin draslíku v krvi.
U porfyrie, což je vzácná porucha látkové výměny, a při onemocněních štítné žlázy mohou obě
složky léku způsobit návrat nebo zhoršení příznaků. Informujte svého lékaře, pokud víte, že máte
onemocnění štítné žlázy nebo porfyrii nebo pokud má porfyrii některý z Vašich blízkých
příbuzných.
Starší pacienti jsou náchylnější k nežádoucím účinkům během léčby přípravkem Sumetrolim,
zvláště pokud mají další choroby (onemocnění jater a ledvin) a pokud současně užívají další léky.
U mentálního postižení vázaného na chromozom X může Sumetrolim zhoršit příznaky.
Dbejte na to, abyste během léčby přijímal(a) dostatečný objem tekutin nejméně 1,5 litru za
den, abyste se vyvaroval(a) vzniku krystalů sulfonamidu v moči. V případě, že budete tento přípravek
podávat svému dítěti, dbejte na to, aby často pilo.
Při dlouhodobé léčbě jsou nezbytné pravidelné kontroly krevního obrazu a laboratorní kontroly
parametrů činnosti jater a ledvin. Rovněž Vám může být předepsána kyselina listová, která neohrozí
antimikrobiální účinnost léčby, ale může vyvážit nežádoucí účinky dlouhodobého podávání léku na
krev.
Vzhledem k tomu, že Sumetrolim může způsobit fotosenzitivitu, chraňte během léčby sebe nebo Vaše
dítě před vystavením se přímému slunci pomocí ochranných oděvů a/nebo fotoprotektivních
přípravků.
Pokud se během léčby vyskytne těžký a dlouhotrvající průjem, ukončete užívání přípravku
Sumetrolim a obraťte se na svého lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Strana 3 (celkem 6)
Uvědomte si, prosím, že možnost vzájemných lékových interakcí se týká i přípravků, které jste
užíval(a) někdy v minulosti nebo budete užívat někdy v budoucnosti. Během užívání přípravku
Sumetrolim neužívejte jiné léky, včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu, aniž byste se
předtím poradil(a) se svým lékařem.
Při současném užívání přípravku Sumetrolim a jiných léků může dojít ke vzájemnému ovlivnění jejich
účinků (antikoagulancia, diuretika, antidiabetika, antiepileptika, imunosupresiva předepisovaná proti
odmítnutí transplantované ledviny), takže při současném podávání těchto léčiv s přípravkem
Sumetrolim je potřeba častěji provádět koagulační testy (srážlivost krve), testy na cukr v krvi nebo
v některých případech častěji stanovovat hladiny léčiva.
Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte některé
z výše uvedených léčiv.
Těhotenství a kojení
Obě léčivé látky tohoto sirupu ovlivňují metabolismus (látkovou výměnu) kyseliny listové, která je
nezastupitelná při řádném vývoji plodu, a proto Sumetrolim nesmějí těhotné ženy užívat, pokud jejich
lékař nerozhodl jinak.
Sumetrolim se vylučuje do mateřského mléka, a proto se v období kojení nesmí užívat. Pokud je
užívání léku nezbytné, je nutno po dobu léčby a tři dny po jejím ukončení krmit dítě mlékem jiné
matky nebo umělou kojeneckou výživou.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat
jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Výsledky žádné z klinických studií nikdy nenaznačily, že by Sumetrolim nepříznivě ovlivňoval
schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Sumetrolim, sirup
100 ml sirupu Sumetrolim obsahuje 61 mg sacharózy. Jestliže Vám lékař řekl, že Vy nebo Vaše dítě
trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto léčivého přípravku na svého
lékaře.

3. JAK SE PŘÍRAVEK SUMETROLIM, SIRUP, UŽÍVÁ
Vždy užívejte sirup Sumetrolim přesně podle pokynů svého lékaře, stejným způsobem a ve stejných
dávkách. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tento sirup se musí užívat s hojným množstvím tekutin, dvakrát denně (ráno a večer), nejlépe po
jídle. K dávkování sirupu je určena dávkovací odměrka s ryskami po 1 ml, která je nasazena na
uzávěru lahvičky. Jeden mililitr sirupu obsahuje 8 mg trimethoprimu a 40 mg sulfamethoxazolu.
K úplnému vyléčení je důležité, abyste užíval(a) tento sirup tak dlouho, jak Vám bylo předepsáno, a
to i tehdy, když se příznaky před ukončením léčby zlepší. Dbejte na to, abyste během léčby přijímal(a)
odpovídající množství tekutin.
Obvyklé dávky
Ve věku 6 týdnů až 6 měsíců: 1-2 ml sirupu dvakrát denně.
Ve věku 6 měsíců až 2 let: 2-4 ml sirupu dvakrát denně.
Ve věku 2 až 6 let: 4-8 ml sirupu dvakrát denně.
Ve věku 6 až 12 let: 8-10 ml sirupu dvakrát denně.
Dospělí a mladiství ve věku nad 12 let: 20 ml sirupu dvakrát denně a 2 x 10 ml sirupu při dlouhodobé
udržovací léčbě. Maximální denní dávka je 2 x 30 ml sirupu.

Strana 4 (celkem 6)

Zvláštní skupiny pacientů
U pacientů s postižením ledvin musí být dávkování lékařem upraveno podle činnosti ledvin a typu
infekce.
U starších pacientů je dávkování určeno lékařem podle závažnosti infekce a při zvážení souběžných
onemocnění a současně užívaných jiných léků. U pacientů se sníženou činností ledvin musí být dávka
odpovídajícím způsobem upravena.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sumetrolim než jste měl(a)
Ihned se obraťte na svého lékaře jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užili více přípravku Sumetrolim, sirup,
než bylo předepsáno. Možnými příznaky předávkování jsou ztráta chuti k jídlu, pocit nevolnosti,
zvracení, průjem, bolesti hlavy, žloutenka pozorovaná na bělmu očí nebo na kůži jako zažloutnutí,
snížený výdej moči, tmavé zabarvení moči a kóma.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sumetrolim
Jestliže zapomenete užít přípravek Sumetrolim v obvyklý čas, co nejdříve užijte vynechanou dávku,
ale pouze pokud je to dostatečně dlouho před příští dávkou. Jestliže je však již čas na další dávku,
nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou jednotlivou dávku. To by vynechanou dávku
nenahradilo a vystavil(a) byste se riziku předávkování.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sumetrolim nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Pokud se užívá v doporučených dávkách, je tato kombinace léků obvykle dobře
snášena. Nejčastěji se jako nežádoucí účinky mohou vyskytnout gastrointestinální (trávicí) obtíže a
kožní reakce.
Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout závažné, někdy smrtelné nežádoucí účinky a těžké
hypersenzitivní reakce postihující buď celý organismus nebo specifické orgány (např. kůži, játra,
plíce, krvetvorné orgány). Těžkým důsledkům lze zabránit, pokud se řádně dodržují pokyny a pokud
se příznaky rozpoznají včas.
Přestaňte užívat Sumetrolim, ihned se obraťte na svého lékaře, ambulantní službu nebo se odeberte na
pohotovost nejbližší nemocnice, pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků:
otok rukou, nohou, rtů, úst nebo krku způsobující potíže s polykáním nebo dýcháním,
mdloby.
Tyto příznaky jsou známky těžkých hypersenzitivních (alergických) reakcí. Incidence těchto
mimořádně těžkých nežádoucích účinků je velmi nízká.
kopřivka (urticaria), zarudnutí kůže, svědění.
Tyto nežádoucí účinky se mohou rovněž projevovat jako příznaky alergických reakcí. Ihned přestaňte
Sumetrolim užívat a obraťte se na svého lékaře a poraďte se s ním o další léčbě. Pokud jsou příznaky
závažné a vyskytnou se po celém těle, ihned navštivte svého lékaře, abyste se vyvaroval(a) závažných
následků.
Ihned přestaňte Sumetrolim užívat a rovněž se obraťte na svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytne
kterýkoli z následujících příznaků:
nově vzniklý kašel a dýchací obtíže,
horečka, bolest v krku a bolest kloubů, které nelze vysvětlit jinými příčinami,
tečkovité krvácení do kůže po celém těle,
žloutenka pozorovaná na bělmu očí a na kůži jako zažloutnutí, tmavá moč,
změny na kůži připomínající opařeniny.
Strana 5 (celkem 6)
Podobně jako jiné antimikrobiální léky může Sumetrolim vyvolat tzv. průjem související s léčbou
antibiotiky. Bezodkladně se obraťte na svého lékaře, pokud máte během užívání přípravku
Sumetrolim dlouhotrvající a těžký průjem.
Kromě nežádoucích účinků uvedených výše se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: pocit
nevolnosti, zvracení, ztráta chuti k jídlu, fotosenzitivita, bolesti hlavy, závratě, slabost, tvorba krystalů
v močových cestách, bolest svalů a kloubů, funkční poruchy ledvin, jater a krvetvorných orgánů.
Pokud se domníváte, že výše uvedené příznaky přetrvávají, obraťte se na svého lékaře.
Během léčby přípravkem Sumetrolim se mohou zvýšit hladiny bilirubinu v krvi, hodnoty některých
parametrů činnosti jater a ledvin a hladiny draslíku v krvi. Na začátku léčby se mohou snížit hladiny
cukru v krvi.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK SUMETROLIM, SIRUP, UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Sumetrolim nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Sumetrolim, sirup, obsahuje
Léčivými látkami jsou trimethoprimum 8 mg a sulfamethoxazolum 40 mg v 1 ml sirupu.
Pomocnými látkami jsou Ponceau 4R, methylparaben, anýzový líh, xanthanová klovatina, sacharóza,
čištěná voda.
Jak přípravek Sumetrolim, sirup, vypadá a co obsahuje toto balení
Fialově růžová suspenze sladké chuti a vůně po anýzu.
Druh obalu a velikost balení
Lahvička z hnědého skla s hliníkovým šroubovacím uzávěrem s těsnící vložkou, odměrka z plastické
hmoty, krabička.
Velikost balení: 100 ml sirupu.

Držitel rozhodnutí o registraci:
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MaďarskoStrana 6 (celkem 6)


Výrobce:
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
13.9.2012

Recenze

Recenze produktu SUMETROLIM 100ML 240MG/5ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu SUMETROLIM 100ML 240MG/5ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze