Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

SUMATRIPTAN ACTAVIS 50 MG 4X50MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95682

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Actavis CZ a.s.
Kód výrobku: 95682
Kód EAN:
Kód SÚKL: 119120
Držitel rozhodnutí: Actavis CZ a.s.
Sumatriptan Actavis se používá k léčbě záchvatů migrény s aurou (varovný pocit, který se obvykle zahrnuje zrakové zkreslení, jako záblesky, klikaté čáry, hvězdičky nebo vlny) nebo bez ní.

Příbalový leták

 

                                                                                    /5 

 
sp.zn. sukls23848/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Sumatriptan Actavis 50 mg 

Obalené tablety 

Sumatriptanum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Sumatriptan Actavis a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumatriptan Actavis užívat 
3.  Jak se přípravek Sumatriptan Actavis užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Sumatriptan Actavis uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je přípravek Sumatriptan Actavis a k čemu se používá 
 
Sumatriptan Actavis patří do skupiny léků zvané agonisté serotoninových receptorů. 
Předpokládá  se, že bolesti hlavy  migrenózního původu jsou způsobeny rozšířením krevních 
cév. Sumatriptan tyto cévy stahuje, a tím ulevuje od migrenózní bolesti hlavy. 
 
Sumatriptan  Actavis  se  používá  k léčbě  záchvatů  migrény  s aurou  (varovný  pocit,  který 
obvykle zahrnuje zrakové zkreslení, jako záblesky, klikaté čáry, hvězdičky nebo vlny) nebo 
bez ní.  
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumatriptan Actavis užívat 
 
Neužívejte přípravek Sumatriptan Actavis 
 

  jestliže jste alergický(á) na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  jestliže jste prodělal(a) srdeční infarkt

  jestliže máte srdeční chorobu

  jestliže se u Vás vyskytují projevy, které by mohly ukazovat na srdeční chorobu, jako 

jsou přechodné bolesti na hrudníku nebo pocit tlaku na hrudníku. 

  jestliže  jste  prodělal(a)  mozkovou  mrtvici  nebo  tzv.  tranzitorní  ischemickou  ataku 

(mírná forma mozkové mrtvice, která netrvá déle než 24 hod.). 

  jestliže máte oběhové poruchy v dolních končetinách, které způsobují křečovité bolesti 

při chůzi (tzv. ischemická choroba dolních končetin). 

 

                                                                                    /5 

  jestliže máte významně zvýšený krevní tlak nebo jestliže je Váš krevní tlak vysoký i přes 

léčbu. 

  jestliže máte výrazně sníženou funkci jater

  jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné léky na léčbu migrény, včetně 

těch, které obsahují ergotamin nebo podobné léky, jako je methysergid maleát, nebo jiné 
agonisty  triptanu  nebo  5-HT

1

  (5-hydroxytryptamin)  (např.  almotriptan,  eletriptan, 

frovatriptan, naratriptan, rizatriptan nebo zolmitriptan). 

  jestliže  používáte  nebo  jste  v nedávné  době  používal(a)  léky  zvané  inhibitory  MAO 

(monoaminooxidázy)  (např.  moklobemid  na  depresi  nebo  selegilin  na  Parkinsonovu 
chorobu). 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Sumatriptan Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
 

  jestliže máte projevy srdeční choroby, jako je přechodná bolest na hrudníku nebo pocit 

tlaku na hrudníku, které mohou rovněž vystřelovat směrem ke krku 

  jestliže používáte léky na vysoký krevní tlak 

  jestliže  používáte  léky  patřící  do  skupiny  selektivních  inhibitorů  zpětného  vychytávání 

serotoninu (léky na depresi nebo jiné duševní choroby) 

  jestliže máte sníženou funkci jater nebo ledvin 

  jestliže máte epilepsii nebo jinou chorobu, které snižuje práh pro vznik záchvatů 

  jestliže jste přecitlivělý(á) na sulfonamidy 

  jestliže máte riziko rozvoje srdeční choroby (např. máte cukrovku, jste silný kuřák nebo 

se léčíte náhražkami nikotinu) a zejména jestliže jste žena v klimakteriu nebo muž starší 
40 let s těmito rizikovými faktory, Váš lékař by Vám měl před předepsáním sumatriptanu 
vyšetřit srdeční funkci. Ve velmi vzácných případech se po užívání sumatriptanu vyskytly 
závažné  srdeční  obtíže, i  když  nebyly  zjištěny  žádné  příznaky  srdeční choroby.  Jestliže 
máte obavy, obraťte se na svého lékaře. 

 
Sumatriptan  Actavis  se  smí  používat  pouze  tehdy,  jestliže  bolest  hlavy  je  jednoznačně 
migréna
.  Jestliže  se  bolest  hlavy  liší  od  Vašich  obvyklých  bolestí  hlavy,  neberte  si 
sumatriptan bez konzultace s lékařem. 
 
Po užívání přípravku Sumatriptan Actavis můžete pociťovat krátkodobou bolest a pocit tlaku 
na hrudníku. Tyto obtíže mohou být celkem intenzivní a mohou  vystřelovat až  ke krku. Ve 
velmi  vzácných  případech  může  být  způsobena  účinkem  léku  na  srdce.  Jestliže  projevy 
neustoupí, obraťte se na svého lékaře. 
 
Nadměrné  užívání  sumatriptanu  může  způsobit  chronické  každodenní  bolesti  hlavy  nebo 
jejich zhoršení. Jestliže máte pocit, že je to Váš případ, obraťte se na svého lékaře. K úpravě 
obtíží může být potřebné vysadit léčbu přípravkem Sumatriptan Actavis. 
 
Děti a dospívající 
Sumatriptan Actavis se nedoporučuje u dětí a dospívajících do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Sumatriptan Actavis 
Některé  léky  mohou  ovlivnit  účinek  přípravku  Sumatriptan  Actavis  a  Sumatriptan  Actavis 
může  ovlivnit  účinky  jiných  léků.  Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích, 
které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. 
To je mimořádně důležité při používání léků obsahujících 

  ergotamin  (k  léčbě  migrény)

 

nebo  jiné  triptany.  Neužívejte  přípravek  Sumatriptan 

Actavis současně s těmito přípravky (viz "Neužívejte přípravek Sumatriptan Actavis"). Po 
užití  léku  obsahujícího  ergotamin  je  doporučeno  počkat  nejméně  24  hodin  před  užitím 
přípravku  Sumatriptam  Actavis.  Po  užití  přípravku  Sumatriptan  Actavis  je  doporučeno 

 

                                                                                    /5 

počkat nejméně 6 hodin před užitím dalšího léku obsahujícího ergotamin a nejméně 24 
hodin před užitím léku obsahujícího jiné triptany. 

  inhibitory MAO (např. moklobemid na depresi nebo selegilin na Parkinsonovu chorobu) 

  lithium (na manicko-depresivní [bipolární] poruchy) 

  selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  (SSRI  -  na  depresi  a  jiné 

duševní choroby)  

  nebo rostlinné léky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Zkušenosti s používáním sumatriptanu v těhotenství jsou omezené. 
Sumatriptan přechází do mateřského mléka.  Proto by mělo být po užití sumatriptanu kojení 
vynecháno po dobu 12 hodin. Nekrmte Vaše dítě mlékem, které se Vám vytvoří během tohoto 
období.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Pacient  s migrénou  se  může  po  záchvatu  migrény  nebo  z důvodu  léčby  přípravkem 
Sumatriptan  Actavis  cítit  ospalý.  Tuto  skutečnost  je  nutné  vzít  v úvahu  v situacích,  kdy  je 
potřebná zvýšená pozornost, např. při řízení. Viz rovněž kapitola Možné nežádoucí účinky. 
 
Přípravek Sumatriptan Actavis obsahuje monohydrát laktosy 
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého 
lékaře před používáním tohoto léku. 
 
 
3.  Jak se přípravek Sumatriptan Actavis užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař rozhodne jaká dávka 
je pro Vás osobně potřebná. Doporučenou dávku nesmíte překročit. 
 
 

  Tablety se polknou celé a zapijí se polovinou sklenky vody. Tablety je možné rozdělit na 

dvě dávky. Tablety je možné rozdrtit a rozmíchat ve vodě. 

  Sumatriptan Actavis  se má užít při prvních známkách záchvatu migrény,  může se však 

vzít i při probíhajícím záchvatu. 

  Sumatriptan Actavis se nesmí používat preventivně (profylakticky). 
 
Dávkování 
Doporučená  dávka  u  dospělých  na  záchvat  migrény  je  jedna  tableta  50  mg.  U  některých 
pacientů je nutná dávka 100 mg. Maximální denní dávka je 300 mg. 
 
Jestliže  příznaky  migrény  odezní  po  první  dávce  léku,  avšak  později  se  záchvat  znovu 
objeví,  dávku  lze  jednou  opakovat,  ve  vzácných  případech  dvakrát  během  24  hodin 
s minimálním časovým odstupem 2 hodin mezi jednotlivými dávkami.. Denní dávka 300 mg 
nesmí být překročena. 
 
Jestliže nedošlo k úlevě od obtíží po první dávce a tento lék nemá žádný účinek, neberte 
si při tomtéž záchvatu migrény další dávky léku. 
Až budete mít příště záchvat migrény, můžete Sumatriptan Actavis zkusit znovu. 

 

                                                                                    /5 

 
Jestliže budete pozorovat, že účinek přípravku Sumatriptan Actavis je příliš silný nebo příliš 
slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sumatriptan Actavis, než jste měl(a) 
Projevy předávkování jsou stejné jako projevy uvedené v bodě 4. Možné nežádoucí účinky. 
Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře   
nebo lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Některé  z příznaků  uvedených  níže  mohou  být  způsobené  vlastním 
záchvatem migrény. 
 
Níže uvedený popis se používá k označení četnosti nežádoucích účinků: 
 
Časté:   

méně než u 1 pacienta z 10, avšak více než u 1 pacienta ze 100. 

Méně časté: 

méně než u 1 pacienta ze 100, avšak více než u 1 pacienta z 1000. 

Vzácné: 

méně než u 1 pacienta z 1000, avšak více než u 1 pacienta z 10 000. 

Velmi vzácné:  méně než u 1 pacienta z 10 000 . 
Není známo: 

(z dostupných údajů nelze určit) 

 
Časté: 

  návaly (zrudnutí obličeje trvající několik minut), závratě, pocit slabosti, únava, ospalost; 

  krátkodobé zvýšení krevního tlaku brzy po podání léku 

  nevolnost nebo zvracení 

  bolest,  pocit  horka  nebo  chladu,  tíhy,  tlaku  nebo  napětí  v  různých  částech  těla  včetně 

hrudi a krku. 

  neobvyklé pocity, včetně necitlivosti a brnění 

  dušnost 

  bolesti svalů 
Jestliže  tyto  účinky  přetrvávají  nebo  jsou  mimořádně  závažné,  zejména  bolest  na  hrudníku 
nebo u srdce, která se šíří do paží, oznamte to ihned Vašemu lékaři. 
 
Velmi vzácné: 

  změny  v  jaterních  testech.  Pokud  podstupujete  vyšetření  jaterních  testů,  informujte 

svého lékaře nebo zdravotní sestru o tom, že užíváte Sumatriptan Actavis. 

Není známo: 

  zrakové  poruchy  jako  jsou  mžitky,  dvojité  vidění  a  zhoršení  zraku.  Byly  popsány 

případy, kdy došlo k trvalému poškození zraku. 

  pokles krevního tlaku, který může vést k mdlobám, zejména při postavení se 

  zpomalení nebo zrychlení srdeční frekvence, bušení srdce, změny srdečního rytmu 

  chvění, třes nebo nekontrolované pohyby 

  ztuhlost šíje 

  zánět tlustého střeva, který se může projevit jako bolest v levém podbřišku a/nebo krvavý 

průjem  

  Raynaudův  fenomén,  který  se  projevuje  bledostí  či  modravým  nádechem  kůže  a/nebo 

bolestí  prstů  rukou,  nohou,  uší,  nosu  anebo  čelisti  v  důsledku  působení  chladu  nebo 
stresu 

  přechodné ischemické změny na EKG. 

 

                                                                                    /5 

  průjem 

  bolest kloubů 

  pocit úzkosti  

  zvýšené pocení 
 
 
Jestliže  se  u  Vás  vyskytnou  níže  uvedené  nežádoucí  účinky,  přestaňte  užívat 
Sumatriptan Actavis a obraťte se ihned na svého lékaře: 

  náhlá  dušnost,  pocit  třepetání  nebo  tíhy  na  hrudníku,  otoky  víček,  obličeje  nebo  rtů, 

vyrážka – červené skvrny nebo kopřivka, které mohou být známkami alergické reakce 

  záchvaty (obvykle u lidí s epilepsií – i v minulosti) 

  angina  pectoris  (bolest  na  hrudi,  často  způsobená  cvičením),  infarkt  nebo  křeče 

postihující srdeční tepny 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
 
5.  Jak přípravek Sumatriptan Actavis uchovávat  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné 
do/ EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí 
 
 
6.  Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Sumatriptan Actavis obsahuje 
 
Léčivou  látkou  je  sumatriptanum.  Jedna  tableta  obsahuje  sumatriptanum  50  mg  (ve  formě 
sumatriptani succinas). 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro  tablety:  monohydrát  laktosy,  laktosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  mikrokrystalická 
celulosa, magnesium-stearát. 
Potahová vrstva: monohydrát laktosy, mannitol, triacetin, mastek a oxid titaničitý (E 171). 
 

 

                                                                                    /5 

Jak přípravek Sumatriptan Actavis vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Obalené tablety. 
 
Bílé, podlouhlé bikonvexní tablety z obou stran a hran s půlicí rýhou, z jedné strany vyraženo 
„SN“ z druhé strany vyraženo „50“. 
 
Velikost balení 
Blistry: 2, 3, 4, 6, 12,18 a 24 obalených tablet. 
Lahvičky: 2, 3, 4, 6, 12,18 a 24 obalených tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjördur, Island 
 
Výrobce 
Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjördur, Island 
Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulharsko 
Specifar S.A, 1, 28 Octovriou str., 123 51 Ag. Varvara, Athens, Řecko  
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Česká republika 

Sumatriptan Actavis 50 mg 

Estonsko 

Sumatriptan Actavis 

 
Island 

Sumacta 

Litva 

Sumatriptan Actavis 50 mg tabletés 

Maďarsko 

Triptagram 50 mg bevont tabletta 

Rumunsko 

Sumacta 50 mg drajeuri 

Slovinsko 

SUMACTA tbl.  

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.1.2016 
 

Recenze

Recenze produktu SUMATRIPTAN ACTAVIS 50 MG 4X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SUMATRIPTAN ACTAVIS 50 MG 4X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám