Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

SUMAMIGREN 50 MG 12X50MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101087

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101087
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107977
Sumamigren je antimigrenózní lék používaný k léčbě záchvatů migrény. Migréna způsobuje záchvaty bolestí hlavy, někdy s nevolností nebo s jinými příznaky, např. u některých lidí se objeví citlivost na světlo a hluku. Sumamigren by měl být používán pouze k léčbě migrenózních bolestí hlavy diagnostikovaných lékařem. Sumamigren by neměl být používán k léčbě běžných bolestí hlavy.

Příbalový leták

1sp.zn.sukls222721/2010, sukls222731/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Sumamigren 50 mg a 100 mg
potahované tablety
sumatriptan
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Sumamigren a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sumamigren užívat
3. Jak se Sumamigren užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Sumamigren uchovávat
6. Další informace
1. CO JE SUMAMIGREN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tento léčivý přípravek se prodává ve formě tablet obsahujících sumatriptan.
Tablety sumatriptanu patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných triptany (agonisté receptoru
5HT).
Sumamigren je léčivý přípravek proti migréně užívaný k léčení záchvatů migrény. Migréna vyvolává
záchvaty bolestí hlavy, které jsou někdy spojeny s nevolností nebo jinými příznaky (někteří jedinci se
při ní stávají citliví třeba na světlo nebo hluk).
Sumamigren se smí užívat jedině v případech, kdy migrenózní bolesti hlavy diagnostikoval lékař.
Sumamigren se nesmí užívat při běžných bolestech hlavy.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SUMAMIGREN UŽÍVAT
Neužívejte Sumamigren a informujte svého lékaře v následujících případech:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku
těchto tablet, zvláště pak na E124 košenilovou červeň obsaženou v 50-mg tabletě, která
může alergické reakce vyvolávat.
jestliže máte problémy se srdcem jako je srdeční vada nebo angina pectoris.
jestliže jste někdy v minulosti prodělal/a srdeční záchvat nebo mozkovou příhodu.
jestliže máte těžké postižení jaterních funkcí.
jestliže máte (nadměrně) vysoký krevní tlak, nebo jestliže je Váš krevní tlak vysoký i
navzdory užívání léků.
2 jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval/a ergotamin, deriváty ergotaminu (k léčbě migrény,
včetně methysergidu) nebo nějakého jiného agonistu receptoru triptan/5-hydroxytryptamin 1
(5-HT1) (např. zolmitriptan, rizatriptan, eletriptan proti migréně).
jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval/a inhibitory monoaminooxidázy [MAO] (například
moklobemid proti depresím nebo selegilin k léčbě Parkinsonovy choroby).
Zvláštní opatrnosti při použití Sumamigrenu je zapotřebí
Než začnete užívat Sumamigren , musíte svého lékaře informovat:
jestliže máte poruchu funkce jater či ledvin.
jestliže máte symptomy onemocnění srdce, jako je přechodná bolest na hrudi nebo pocit tlaku na
hrudi, které mohou vystřelovat až ke krku.
jestliže jste potenciálně ohrožen/a rozvojem srdečního onemocnění (jste např. diabetik, silný kuřák
nebo právě proděláváte substituční nikotinovou léčbu), a zvláště jestliže jste žena v menopauze
nebo muž ve věku nad 40 let s těmito rizikovými faktory; před předepsáním přípravku Sumamigren
by měl lékař ověřit Vaši srdeční funkci. Ve velmi vzácných případech se po užívání sumatriptanu
objevily závažné srdeční potíže, aniž by byly zjištěny nějaké příznaky choroby srdce. V případě
jakýchkoliv obav se obraťte na svého ošetřujícího lékaře a poraďte se s ním.
jestliže máte epilepsii (epileptické záchvaty), jestliže jste měl někdy dříve epileptické záchvaty
nebo nějaké jiné onemocnění, které zvyšuje riziko záchvatů.
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některé antibiotika nazývaná sulfonamidy.
Nadměrné užívání sumatriptanu (tzn. jeho opakované užívání po dobu několika dní za sebou) není u
tohoto přípravku správné a může vyvolat zesílení vedlejších účinků a vést k chronickým bolestem
hlavy vyžadujícím dočasné vysazení léčby. Poraďte se proto se svým ošetřujícím lékařem, jestliže
začnete mít časté nebo každodenní bolesti hlavy, protože můžete trpět bolestí hlavy z
nadměrného užívání léku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Řekněte, prosím, svému ošetřujícímu lékaři, jestliže:
užíváte léky obsahující ergotamin nebo methysergid (k léčbě migrény);
užíváte inhibitory MAO (např. moklobemid proti depresi nebo selegilin k léčbě Parkinsonovy
choroby), nebo jste léčbu pomocí MAOI ukončil v minulých dvou týdnech;
užíváte léky na léčbu maniodepresivních ( bipolárních) poruch, jako je lithium;
užíváte selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI proti depresi a jiným
duševním potížím), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), nebo
rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).
Informujte, prosím, svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávno době nějaké jiné léky, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu,
rostlinných nebo přírodních přípravcích.
Těhotenství a kojení
Zkušenosti s užíváním tohoto přípravku během těhotenství jsou omezené. Proto se obraťte na svého
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka s prosbou o radu ještě před tím, než začnete přípravek Sumamigren
během těhotenství užívat.
Sumatriptan přechází do mateřského mléka. V důsledku této skutečnosti se nesmí kojit po dobu 12
hodin po užití přípravku Sumamigren a mléko, které se v tomto období utvoří, se musí vylít.
Než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se o tom se svým lékařem nebo lékárníkem.
3Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Sumatriptan může vyvolávat pocit ospalosti. V případě takového pocitu se nedoporučuje ani řídit
motorová vozidla ani obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Sumamigren
Přípravek Sumamigren obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SUMAMIGREN UŽÍVÁ
Přípravek Sumamigren vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste něčím jistý/á,
poraďte se o tom se svým lékařem nebo lékárníkem.
Sumamigren se nesmí užívat k předcházení záchvatu migrény.
Tablety tohoto přípravku se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody.
Dávkování:
Dospělí
Užijte jednu 50 mg tabletu co nejdříve po nástupu migrény. V některých případech může být
nutné užít dávku 100 mg (jaká dávka je vhodná ve Vašem případě, určí ošetřující lékař).
Pokud se symptomy vrátí, můžete si druhou tabletu vzít po dvou hodinách.
Jestliže neměla první dávka žádný účinek, druhou dávku neužívejte. Maximální dávka je 300
mg během 24 hodin.
V případě jaterních potíží vám lékař může předepsat nižší dávku.
Děti a dospívající (ve věku do 18 let)
Děti a dospívající nesmí užívat přípravek Sumamigren.
V případě užití tohoto přípravku dítětem nebo dospívající osobou je nutné kontaktovat okamžitě lékaře
nebo zdravotní zařízení. Balení a zbývající tablety vezměte s sebou.
Starší pacienti (nad 65 let)
Přípravek Sumamigren se u této věkové kategorie nedoporučuje.
Jestliže jste užil/a více přípravku Sumamigren než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku, než jste měl/a, kontaktujte okamžitě svého lékaře, nejbližší
nemocniční zařízení nebo referenční toxikologické pracoviště Ke Karlovu 2, Praha 2. Balení a
zbývající tablety vezměte s sebou.
Jestliže jste zapomněl/a přípravek Sumamigren užít
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sumamigren nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
4Četnost dále uvedených vedlejších účinků je dle dohody definována takto:
Časté: Minimálně 1 ze 100 a méně než 1 z 10 pacientů
Velmi vzácné: Méně než 1 z 10,000 pacientů
Není známo, jak často se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky, ale mohou být závažné a je
nutné se okamžitě obrátit na ošetřujícího lékaře a neužít další dávku:
Náhlá dušnost, chvění nebo tíseň na hrudi, otok očních víček, obličeje nebo rtů, kožní vyrážka
červené skvrny nebo kopřivka (puchýřky na kůži), které mohou být příznaky alergické
reakce.
Záchvaty (obvykle u osob s epilepsií v anamnéze).
Raynaudův syndrom, který se může projevovat jako bledost nebo zmodrání kůže a/nebo bolest
prstů na rukou či nohou, uší, nosu či čelistí v důsledku chladu nebo stresu.
Zánět tlustého střeva (část zažívacího traktu), který se může projevit jako bolest levé spodní
části břicha a/nebo průjem s příměsí krve.
Časté vedlejší účinky
Zrudnutí (několikaminutové zčervenání obličeje), závratě, pocit slabosti, únavy a ospalosti
(což je důležité v případě, že řídíte motorové vozidlo nebo obsluhujete stroj).
Krátkodobé zvýšení krevního tlaku krátce po užití přípravku.
Pocit nevolnosti (nauzea) nebo dokonce nevolnost (zvracení) pokud nesouvisí se samotným
záchvatem migrény.
Mravenčení (parestézie), bolestivost svalů.
Hypoestézie (stav, kdy je tělo mnohem méně citlivé na světelné stimuly, na dotek nebo
bolest).
Bolest, pocity horka nebo chladu, pocity těžkosti, tlaku nebo tísně. Jestliže tyto účinky
přetrvávají nebo jsou obzvláště těžké, zvláště bolest na hrudi nebo u srdce vystřelující až do
paží, informujte o tom okamžitě svého ošetřujícího lékaře, neboť se takové potíže vyvolané
srdečním záchvatem ve vzácných případech vyskytovaly.
Dýchavičnost (krátký dech), ztížené nebo obtížné dýchání (dyspnoe).
Velmi vzácné vedlejší účinky
Jestliže Vám budou odebírat krev na jaterní testy, aby se prokázala funkce jater, a užili jste
přípravek Sumamigren, informujte o této skutečnosti svého ošetřujícího lékaře, neboť může
dojít ke zkreslení výsledků takových jaterních testů.
Hlášeny byly také následující vedlejší účinky, u nichž však není známa četnost výskytu.
Poruchy vidění jako mžitky, dvojité vidění a snížené vidění. V některých případech se
objevily trvalé ztráty zraku.
Snížení krevního tlaku, které může vést k pocitu na omdlení, a to zvláště při změně polohy ze
sedu nebo lehu do polohy ve stoje.
Zpomalení nebo zrychlení frekvence srdeční činnosti, bušení srdce (pocit rychlého chodu
srdce), změny srdečního rytmu, bolest na hrudi.
Chvění, třes nebo nekontrolované pohyby.
Průjem, zvýšená potivost.
Bolestivost kloubů, ztuhlost krku, úzkost.
Záchvaty u pacientů s anamnézou záchvatů, ale také u těch, u nichž nejsou žádné
predisponující faktory zjevné.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to,
prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
55. JAK PŘÍPRAVEK SUMAMIGREN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte přípravek Sumamigren po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Sumamigren, pokud bude viditelně poškozen.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Sumamigren obsahuje
Pro sílu 50 mg:
- Léčivou látkou je sumatriptan.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl
kroskarmelózy, stearan hořečnatý, mastek, koloidní oxid křemičitý bezvodý, hypromelóza,
makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), košenilová červeň (E124 pouze 50 mg tablety) a
trietylcitrát.
Pro sílu 100 mg:
- Léčivou látkou je sumatriptan.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl
kroskarmelózy, stearan hořečnatý, mastek, koloidní oxid křemičitý bezvodý, hypromelóza,
makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), a trietylcitrát.
Jak přípravek Sumamigren vypadá a co obsahuje toto balení
Potahovaná tableta
Potahované tablety o síle 50 mg jsou světle růžové barvy, podlouhlé, dvojvypuklé a jsou opatřeny
dělicí rýhou.
Velikost balení: 1, 2, 4, 6, 12 nebo 18 tablet.
Potahované tablety o síle 100 mg jsou bílé barvy, podlouhlé, dvojvypuklé.
Velikost balení: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 nebo 20 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Pharmaceutical Works Polpharma SA, Starogard Gdański, Polsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Maďarsko: Sumatriptan POLPHARMA 50mg/100mg
Slovensko: Sumamigren 50mg/100 mg
Spojené království: Sumatriptan 50/100 mg tablets
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 05/2013

Recenze

Recenze produktu SUMAMIGREN 50 MG 12X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SUMAMIGREN 50 MG 12X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám