Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

SUMAMIGREN 100 MG 4X100MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101091

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101091
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107982
Sumamigren je antimigrenózní lék používaný k léčbě záchvatů migrény. Migréna způsobuje záchvaty bolestí hlavy, někdy s nevolností nebo s jinými příznaky, např. u některých lidí se objeví citlivost na světlo a hluku. Sumamigren by měl být používán pouze k léčbě migrenózních bolestí hlavy diagnostikovaných lékařem. Sumamigren by neměl být používán k léčbě běžných bolestí hlavy.

Příbalový leták

1/6 

 

Sp.zn.sukls95716/2014 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Sumamigren 50 mg 

Sumamigren 100 mg 

potahované tablety 

 

sumatriptanum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
  
1. 

Co je Sumamigren a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sumamigren užívat  

3. 

Jak se Sumamigren užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Sumamigren uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Sumamigren a k čemu se používá 

 
Tento léčivý přípravek se prodává ve formě tablet obsahujících sumatriptan. 
Sumatriptan patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných triptany (agonisté receptoru 5HT

1

). 

 
Sumamigren je léčivý přípravek proti migréně užívaný k léčení záchvatů migrény. Migréna vyvolává 
záchvaty bolestí hlavy, které jsou někdy spojeny s nevolností nebo jinými příznaky (někteří jedinci se 
při ní stávají citliví třeba na světlo nebo hluk).  

Sumamigren se smí užívat jedině v případech, kdy migrenózní bolesti hlavy diagnostikoval lékař.  
Sumamigren se nesmí užívat při běžných bolestech hlavy.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sumamigren užívat  

 
Neužívejte Sumamigren:  

 

jestliže jste alergický(á) na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).

  

  jestliže máte problémy se srdcem jako je srdeční onemocnění nebo angina pectoris.  
  jestliže jste někdy v minulosti prodělal(a) srdeční záchvat nebo mozkovou příhodu. 
  jestliže máte závažnou poruchu funkce jater.  

2/6 

 

  jestliže máte (nadměrně) vysoký krevní tlak, nebo jestliže je Váš krevní tlak vysoký i 

navzdory užívání léků.  

  jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval(a) ergotamin, deriváty ergotaminu (k léčbě migrény, 

včetně methysergidu) nebo nějakou jinou látku ze skupiny agonistů receptorů pro triptany/5-
hydroxytryptamin

1

 (5-HT

1

) (např. zolmitriptan, rizatriptan, eletriptan proti migréně).  

  jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval(a) inhibitory monoaminooxidázy (MAO) 

(například moklobemid proti depresím nebo selegilin k léčbě Parkinsonovy choroby).  

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Sumamigren se poraďte se svým lékařem

 

jestliže máte poruchu funkce jater či ledvin.  

 

jestliže máte symptomy onemocnění srdce, jako je přechodná bolest na hrudi nebo pocit tlaku na 
hrudi, které mohou vystřelovat až ke krku.  

 

jestliže jste potenciálně ohrožen(a) rozvojem srdečního onemocnění (jste např. diabetik, silný kuřák 
nebo právě proděláváte substituční nikotinovou léčbu), a zvláště jestliže jste žena v menopauze 
nebo muž ve věku nad 40 let s těmito rizikovými faktory; před předepsáním přípravku Sumamigren  
by měl lékař ověřit Vaši srdeční funkci. Ve velmi vzácných případech se po užívání sumatriptanu 
objevily závažné srdeční potíže, aniž by byly zjištěny nějaké příznaky choroby srdce. V případě 
jakýchkoliv obav se obraťte na svého ošetřujícího lékaře a poraďte se s ním.     

 

jestliže máte epilepsii (epileptické záchvaty), jestliže jste měl někdy dříve epileptické záchvaty 
nebo nějaké jiné onemocnění, které zvyšuje riziko záchvatů.  

 

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á) na některá antibiotika nazývaná sulfonamidy.  

 
Nadměrné užívání sumatriptanu (tzn. jeho opakované užívání po dobu několika dní za sebou) není u 
tohoto přípravku správné a může vyvolat zesílení vedlejších účinků a vést k chronickým bolestem 
hlavy vyžadující dočasné vysazení léčby.  Poraďte se proto se svým ošetřujícím lékařem, jestliže 
začnete mít časté nebo každodenní bolesti hlavy, protože můžete trpět bolestí hlavy z 
nadměrného užívání léku. 
 
Další léčivé přípravky a Sumamigren 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Informujte svého ošetřujícího lékaře, jestliže: 

  užíváte léky obsahující ergotamin nebo methysergid (k léčbě migrény); 

  užíváte inhibitory MAO (např. moklobemid proti depresi nebo selegilin k léčbě Parkinsonovy 

choroby), nebo jste léčbu pomocí inhibitorů MAO ukončil v minulých dvou týdnech;  

  užíváte léky na léčbu maniodepresivních (bipolárních) poruch, jako je lithium; 

  užíváte selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI proti depresi a jiným 

duševním potížím), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), nebo 
rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Zkušenosti s užíváním tohoto přípravku během těhotenství jsou omezené. Proto se obraťte na svého 
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka s prosbou o radu ještě před tím, než začnete přípravek Sumamigren  
během těhotenství užívat. 
Sumatriptan přechází do mateřského mléka. V důsledku této skutečnosti se nesmí kojit po dobu 12 
hodin po užití přípravku Sumamigren a mléko, které se v tomto období utvoří, se musí vylít.  

3/6 

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Sumatriptan může vyvolávat pocit ospalosti. V případě takového pocitu neřiďte motorová vozidla ani 
neobsluhujte stroje.  
 
Sumamigren obsahuje laktózu 
Přípravek Sumamigren obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí 
některých cukrů, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
Sumamigren 50 mg obsahuje barvivo Ponceau 4R (E124) 
To může vyvolávat alergické reakce. 

 
 

3. 

Jak se Sumamigren užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem.  
 
Sumamigren se nesmí užívat k předcházení záchvatu migrény.  
 
Tablety tohoto přípravku se polykají celé a zapíjejí se vodou.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí 
 

  Užijte jednu 50 mg tabletu co nejdříve po nástupu migrény. V některých případech může být 

nutné užít dávku 100 mg (jaká dávka je vhodná ve Vašem případě, určí ošetřující lékař). 

 
Jestliže neměla první dávka žádný účinek, druhou dávku neužívejte. V těchto případech můžete 
užít jiné přípravky proti bolesti, jak jsou paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou nebo nesteroidní 
protizánětlivé léky. 

 
  Pokud se symptomy vrátí, můžete si druhou tabletu vzít po dvou hodinách.  

 
Maximální dávka sumatriptanu je 300 mg během 24 hodin. 
 
V případě jaterních potíží vám lékař může předepsat nižší dávku. 
 
Použití u dětí a dospívajících (do 18 let) 
Děti a dospívající nesmí užívat přípravek Sumamigren.  
 
V případě užití tohoto přípravku dítětem nebo dospívající osobou je nutné kontaktovat okamžitě lékaře 
nebo zdravotní zařízení. Balení a zbývající tablety vezměte s sebou.  
 
Starší pacienti (nad 65 let) 
Přípravek Sumamigren se u pacientů ve věku přes 65 let nedoporučuje. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sumamigren než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), kontaktujte okamžitě svého lékaře, nejbližší 
nemocniční zařízení nebo referenční toxikologické pracoviště (Toxikologické informační středisko). 
Balení a zbývající tablety vezměte s sebou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Sumamigren užít 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

4/6 

 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Není známo, jak často se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky, ale mohou být závažné a je 
nutné se okamžitě obrátit na ošetřujícího lékaře neužít další dávku: 

  Náhlá dušnost, chvění nebo tíseň na hrudi, otok očních víček, obličeje nebo rtů, kožní vyrážka 

– červené skvrny nebo kopřivka (puchýřky na kůži), což mohou být příznaky alergické reakce. 

  Záchvaty (obvykle u osob s epilepsií v anamnéze). 
  Raynaudův syndrom, který se může projevovat jako bledost nebo zmodrání kůže a/nebo bolest 

prstů na rukou či nohou, uší, nosu či čelistí v důsledku chladu nebo stresu.  

  Zánět tlustého střeva (část zažívacího traktu), který se může projevit jako bolest levé spodní 

části břicha a/nebo průjem s příměsí krve.  

 

Časté vedlejší účinky (postihují méně než 1 z 10 pacientů) 

  Zrudnutí (několikaminutové zčervenání obličeje), závratě, pocit slabosti, únavy a ospalosti 

(což je důležité v případě, že řídíte motorové vozidlo nebo obsluhujete stroj). 

  Krátkodobé zvýšení krevního tlaku krátce po užití přípravku. 

  Pocit nevolnosti (nauzea) nebo dokonce nevolnost (zvracení) – pokud nesouvisí se samotným 

záchvatem migrény. 

  Mravenčení (parestézie), bolestivost svalů. 
  Hypoestézie (stav, kdy je tělo mnohem méně citlivé na podněty, jako jsou světlo, dotek nebo 

bolest). 

  Bolest, pocity horka nebo chladu, pocity těžkosti, tlaku nebo tísně. Jestliže tyto účinky 

přetrvávají nebo jsou obzvláštězávažné, zvláště bolest na hrudi nebo u srdce vystřelující až do 
paží, informujte o tom okamžitě svého ošetřujícího lékaře, neboť ve vzácných případech byly 
takové potíže způsobeny srdečním záchvatem.  

  Dýchavičnost (krátký dech), ztížené nebo obtížné dýchání (dyspnoe). 

 
Velmi vzácné vedlejší účinky (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů) 

  Jestliže Vám budou odebírat krev na jaterní testy, aby se zkontrolovala funkce jater, a užili jste 

přípravek Sumamigren, informujte o této skutečnosti svého ošetřujícího lékaře, neboť může 
dojít ke zkreslení výsledků takových jaterních testů.  

 
Hlášeny byly také následující vedlejší účinky, u nichž však není známa četnost výskytu (z 
dostupných údajů nelze určit).  

  Poruchy vidění jako mžitky, dvojité vidění a snížené vidění. V některých případech se objevila 

i trvalá ztráta zraku.  

  Snížení krevního tlaku, které může vést k pocitu na omdlení, a to zvláště při změně polohy ze 

sedu nebo lehu do polohy ve stoje.  

  Zpomalení nebo zrychlení frekvence srdeční činnosti, bušení srdce (pocit rychlého chodu 

srdce), změny srdečního rytmu, bolest na hrudi. 

  Chvění, třes nebo nekontrolované pohyby. 
  Průjem, zvýšená potivost.  
  Bolestivost kloubů, ztuhlost krku.  
  Úzkost. 
  Záchvaty u pacientů s anamnézou záchvatů, ale také u těch, u nichž nejsou žádné 

predisponující faktory zjevné.  

5/6 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Sumamigren uchovávat 

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za 

“Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 

Nepoužívejte přípravek Sumamigren, pokud bude krabička viditelně poškozena. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Sumamigren obsahuje 
 
Pro sílu 50 mg: 
Léčivou látkou je sumatriptanum (sumatriptan). 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, 
stearan hořečnatý, mastek, koloidní oxid křemičitý bezvodý, hypromelóza, makrogol 6000, oxid 
titaničitý (E171), červeň Ponceau 4R (E124 – pouze 50mg tablety) a trietylcitrát.  
 
Pro sílu 100 mg: 
Léčivou látkou je sumatriptanum (sumatriptan). 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl krokarmelózy, 
stearan hořečnatý, mastek, koloidní oxid křemičitý bezvodý, hypromelóza, makrogol 6000, oxid 
titaničitý (E171), a trietylcitrát.  

 

Jak přípravek Sumamigren vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Potahovaná tableta 
 
Potahované tablety o síle 50 mg jsou světle růžové barvy, podlouhlé, dvojvypuklé a jsou opatřeny půlicí 
rýhou.  
Velikost balení: 1, 2, 4, 6, 12 nebo 18 tablet. 
 
Potahované tablety o síle 100 mg jsou bílé barvy, podlouhlé, dvojvypuklé. 
Velikost balení: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 nebo 20 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

6/6 

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Zakłady Farmaceutyczne SA, ul. Pelplińska 19, 83-200, Starogard Gdański, Polsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Maďarsko:  

 

Sumatriptan POLPHARMA 50 mg/100 mg 

Slovenská republika:  

Sumamigren 50 mg/100 mg 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.10.2014 

 

Recenze

Recenze produktu SUMAMIGREN 100 MG 4X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SUMAMIGREN 100 MG 4X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám