Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

SULPIROL 50 100X50MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14630

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 14630
Kód EAN: 4030855107490
Kód SÚKL: 46751
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Proč se užívá přípravek Sulpirol 50? Přípravek Sulpirol 50 se používá k léčbě depresivních stavů tam, kde jiná antidepresiva selhala. Dále se užívá k léčbě některých typů závrati (při závrati periferního původu z postižení labyrintu - např. při Méniérově chorobě, při polohové závrati a rotáční závrati - i při vestibulární závrati). Další indikace je léčba akutní i chronické schizofrenie. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let. Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

sp.zn. sukls152349/2011  
a sp.zn.
 sukls21140/2013 

  

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Sulpirol 50 

 

tvrdé tobolky 

sulpiridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Sulpirol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sulpirol užívat  

3. 

Jak se Sulpirol užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Sulpirol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je  Sulpirol  a k čemu se používá 

Sulpirol se používá: 

- k léčbě depresivních stavů u dospělých tam, kde jiná antidepresiva selhala. 

-  k  léčbě  některých  typů  závrati  u  dospělých  (při  závrati  periferního  původu  z  postižení  labyrintu  - 
např. při Méniérově chorobě, při polohové závrati a rotační závrati - i při vestibulární závrati). 

- k léčbě schizofrenie u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sulpirol užívat  

 
Neužívejte Sulpirol 
 

 

Jestliže jste alergický(á) na sulpirid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6);  

 

Pokud  máte  vzácný  nádor  dřeně  nadledvin  tzv.  feochromocytom,  který  je  provázen  bolestmi 
hlavy, návaly horka a periodickým vzestupem krevního tlaku;  

 

Jestliže  máte  zvýšenou  hladinu  prolaktinu  (hormon  tvořený  podvěskem  mozkovým),  nádor 
produkující  prolaktin  nebo  nádory,  jejichž  růst  ovlivňuje  hladina  prolaktinu  (např  některé 
nádory prsu);  

  Při akutní otravě alkoholem, přípravky na spaní nebo na zklidnění, přípravky typu morfinu pro 

ztišení bolestí, psychofarmaky (léčivy užívanými při duševních poruchách); 

  Při tzv. manické psychóze, tj. při chorobně povznesené až útočné náladě;  

  Při  organických  mozkových  poruchách,  spojených  s  podrážděností  (při  tzv. 

organickémpsychosyndromu), zejména u starších pacientů; 

  V kombinaci s levodopou (k léčbě Parkinsonovy choroby). 

 
Upozornění a opatření  
 
- Pokud máte epilepsii, musí být pro podávání přípravku zvláště závažné důvody, protože Sulpirol 
může zvyšovat možnost vzniku křečových stavů.  
- Jestliže jste léčen(a) některými antipsychotiky (léčba závažných psychiatrických onemocnění), může 
se u Vás objevit hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi). Proto patříte-li k pacientům 
(pacientkám) s cukrovkou nebo máte rizikové faktory pro její vznik a je Vám předepsán sulpirid, lékař 
Vám bude sledovat hladinu cukru v krvi.  
- Poraďte se s lékařempokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s 
krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je Sulpirol, je totiž 
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.  
- U starších pacientů (pacientek) může dojít k závažným zdravotním komplikacím (selhání srdce, 
zápal plic, náhlé úmrtí).  
- Při podávání léčivých přípravků stejného typu jako je Sulpirol může dojít ke snížení počtu určitých 
typů bílých krvinek, což se může projevit nevysvětlitelnými infekcemi nebo horečkami.  
- Pokud máte nebo jste měl(a) zelený zákal (glaukom), neprůchodnost střev, zúžení v trávicím traktu, 
mimovolní zadržování moči nebo zvětšení prostaty, bude Vás lékař pravidelně kontrolovat.  
- Zvýšenou pozornost bude lékař věnovat pacientům (pacientkám) s poruchou srdečního rytmu, 
s poruchou rovnováhy elektrolytů nebo vysokým krevním tlakem.  
- Pokud máte Parkinsonovu chorobu (projevující se výrazným třesem a svalovou ztuhlostí), lze užívat 
Sulpirol pouze v nezbytných případech a lékař Vás bude pečlivě kontrolovat.  
- Pokud máte nižší tepovou frekvenci nebo užíváte léky, které mohou způsobit nižší tepovou 
frekvenci, bude Vás lékař pravidelně kontrolovat. 
- Pokud jste mladší pacientka a máte nepravidelný menstruační cyklus, oznamte to svému lékaři. 
 
Další léčivé přípravky a Sulpirol  
 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Sulpirol se nesmí užívat s přípravky obsahujícími levodopu. 
Velice závažné poruchy srdečního rytmu (torsade de pointes) mohou být vyvolány při současném 
užívání přípravku Sulpirol 50 a následujících léčiv: 

 

léčiva na zpomalení srdeční činnosti - betablokátory, blokátory vápníkového kanálu - diltiazem, 

verapamil, klonidin, guanfacin, digitalis;  

 

diuretika  (léky  zvyšující  tvorbu  a  vylučování  moči),  léky  proti  zácpě,  amfotericin  B  podaný 

nitrožilně,  glukokortikoidy,  tetrakosaktidy  mohou  vyvolat  při  současném  užití  hypokalémii 
(snížení hladiny draslíku v krvi);  

 

antiarytmika třídy Ia (chinidin, disopyramid) a třídy III (amiodaron, sotalol) 

 

ostatní  léčiva  jako  např.  pimozid,  sultoprid,  haloperidol,  thioridazin  (neuroleptika);  methadon 

(léčba  bolesti  a  závislosti  na  morfinu  a  heroinu);  přípravky  k léčbě  deprese;  lithium  (lék 
stabilizující náladu), bepridil, cisaprid, thioridazin, erythromycin podávaný nitrožilně, vinkamin 
podávaný nitrožilně, halofantrin, pentamidin nebo sparfloxacin. 

Léčiva působící na centrální nervový systém jako léky proti bolestem, na znecitlivění, léky na spaní, 
pro uklidnění, k léčbě alergie, mohou zvyšovat tlumivý  účinek přípravku Sulpirol  a vyvolávat snížení 
pozornosti i spavost. 

Také alkohol zvyšuje účinek přípravku Sulpirol, zejména jeho účinek tlumivý, a mohou se objevit 
nejrůznější nepředpokládané reakce. Vyvarujte se proto požívání alkoholu v průběhu užívání tohoto  
přípravku. 
Účinek přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku může být při užívání přípravku Sulpirol zvýšen a 
může proto dojít k poklesu krevního tlaku, který se projeví závratěmi až ztrátou vědomí při rychlém 
vstávání, ale může být i snížen, což se projeví vzestupem krevního tlaku. 
Antacida a sukralfát snižují kyselost v trávicím traktu a snižují tak vstřebávání přípravku. Měla by se 
proto podávat v dostatečném časovém odstupu, minimálně dvě hodiny před podáním přípravku 
Sulpirol. 
Dochází k vzájemnému rušení účinku s přípravky k léčbě Parkinsonovy nemoci (amantadin, 
bromokriptin, kabergolin, lisurid, pergolid, piribedil, ropinirol) a mezi některými dalšími přípravky 
k léčbě duševních onemocnění (agonisty dopaminu a neuroleptiky).  

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v 
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Přípravek Sulpirol s jídlem, pitím a alkoholem
 
Sulpirol se užívá nezávisle na jídle. Během léčby nepijte alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotenství: 

V průběhu těhotenství se užívání přípravku Sulpirol nedoporučuje vzhledem k nedostatku klinických 
zkušeností. 
U novorozenců, jejichž matky užívaly Sulpirol v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) 
se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s 
dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, 
prosím, kontaktujte dětského lékaře. 
 
Kojení: 
Léčivá látka sulpirid se vylučuje do mléka kojících žen, a proto se kojení během léčby nedoporučuje. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Při užívání přípravku Sulpirol nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující 
zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů. 
Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Sulpirol 
Sulpirol obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte  
se s ním, než začnete užívat tento přípravek. 
 
 
3. 

Jak se Sulpirol užívá 

 
Vždy užívejte Sulpirol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  

Lékař  určí dávkování  individuálně  podle Vašich  potřeb  v  závislosti  na  Vašem  zdravotním  stavu,  na 
věku, hmotnosti, pohlaví i na povaze a závažnosti onemocnění. 

Léčba schizofrenie 

Dávkování dospělým: 

Dávkování se obvykle zahajuje dávkou 2 tobolky přípravku Sulpirol 3krát denně (tj. 300 mg sulpiridu 
denně) a zvolna se podle potřeby zvyšuje; obvykle dosáhne celodenní dávky 8 až 16 tobolek (tj. 400 - 
800 mg sulpiridu) denně. Celodenní dávka se rozdělí do 2 - 4 jednotlivých dávek. 

Celodenní dávka 20 tobolek přípravku Sulpirol (tj. 1000 mg sulpiridu) se běžně nesmí překročit; jen 
při  schizofrenii  nereagující  na  běžnou  léčbu  je  možné  v  individuálním  případě  užívat  32  tobolek 
přípravku, tj. 1600 mg sulpiridu denně. 

 
Dávkování dětem a dospívajícím: 

U dětí a dospívajících nesmí dávkování přesáhnout 3 - 10 mg sulpiridu na 1 kg tělesné hmotnosti 
denně; celodenní dávka se rozdělí do 2 - 3 jednotlivých dávek. Doporučené úvodní dávkování je 1 - 2 
mg/kg denně, doporučená udržovací dávka 5 mg/kg denně. Pro poměrně vysoký obsah léčivé látky se 
přípravek Sulpirol nehodí pro použití u dětí do 6 let. 

 

Léčba depresivních stavů 

Dávkování dospělým: 

Dávkování se obvykle zahajuje celodenní dávkou 1 až 3 tobolky přípravku Sulpirol (tj. 50 až 150 mg 
sulpiridu denně) a dávkování se pozvolna zvyšuje podle potřeby. Udržovací dávka obvykle bývá 1 až 
2 tobolky 3krát denně (tj. 150 až 300 mg sulpiridu denně). Vyšší dávkování nebývá obvykle nutné. 

 

Léčba závratí 

Dávkování dospělým: 

Dávkování se obvykle zahajuje celodenní dávkou 1 až 3 tobolky přípravku Sulpirol (tj. 50 až 150 mg 
sulpiridu denně). 

Obvyklá udržovací dávka pro dospělé je 1 - 2 tobolky 3krát denně (150 - 300 mg sulpiridu denně). 

Dávkování starším osobám: 

Osobám vyššího věku se obvykle podává nižší dávka ve srovnání s dávkováním, uvedeným výše. 

Dávkování při poruše funkce ledvin: 

Při poruše funkce ledvin lékař sníží dávkování sulpiridu v závislosti na stupni poruchy ledvin 
 

Tobolky polykejte celé, nerozkousané, zapijte je malým množstvím tekutiny. Užívají se nezávisle na 
jídle. 

Protože Sulpirol povzbuzuje mozkovou činnost, doporučuje se podat poslední denní dávku nejpozději 
do 16 hodin odpoledne, aby se zabránilo poruchám spánku. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sulpirol, než jste měl(a) 

Předávkování  se  může  projevit  neklidem,  zastřením  vědomí,  třesem,  svalovou  ztuhlostí,  snížením 
pohyblivosti; těžší otrava zesílením předchozích nežádoucích účinků, zmateností až ztrátou vědomí. 

Pokud  jste  požil(a)  vyšší  dávku,  než  Vám  lékař  předepsal,  anebo  jestliže  lék  omylem  požilo  dítě, 
vyhledejte neodkladně svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Sulpirol  
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte příští předepsanou 
dávku v další předepsanou dobu. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat Sulpirol  

Léčbu přípravkem Sulpirol o své vůli nepřerušujte ani předčasně neukončujte; velmi byste tím mohl(a) 
ohrozit úspěch léčení. Vždy se o tom nejdříve poraďte s lékařem. 
 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků,  ihned vyhledejte svého lékaře 
nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší nemocnici: 
- Alergická reakce projevující se vyrážkou, kopřivkou, otokem kůže, jazyka, rtů nebo kdekoliv v 
obličeji, obtížným dýcháním nebo polykáním. 
- Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní 
končetiny), mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. 
- Neuroleptický maligní syndrom; to je život ohrožující stav projevující se vysokou horečkou, 
svalovou ztuhlostí, třesem, pocením a poruchou vědomí. 
Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit. 

  
Následující nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu. 
Časté nežádoucí účinky  
Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů: 

  pocení, bolest hlavy, závrať, snížení tělesné aktivity 

  zrychlená srdeční frekvence 

  zácpa, pocit na zvracení, zvracení, snížená tvorba slin či nadměrné slinění 

 
Méně časté nežádoucí účinky  
Mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů:  

  třes, ztuhlost, nepohyblivost v končetinách a obličeji, porucha souhry normálních pohybů 

(dyskineze), stočení hlavy k jedné straně krku,  nervozita, spánkové poruchy a porucha 
koncentrace 

  zrakové poruchy 

  vysoký krevní tlak 

  problémy s močením 

  únava, zvýšení chuti k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky  
Mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů:  

 

  neuroleptický maligní syndrom (vysoká horečka, svalová ztuhlost a porucha vědomí) 

 

Není známo  (z dostupných údajů nelze určit) 

  snížený počet bílých krvinek (leukopenie,  neutropenie a agranulocytóza) 

  vyšší koncentrace prolaktinu v krvi 

  ospalost, útlum, křeče 

  při dlouhodobé léčbě (déle než 3 měsíce) mimovolní pohyby úst, obličeje a končetin 

  různé poruchy srdečního rytmu, srdeční zástava 

  krátkodobé snížení tlaku způsobené změnou polohy z leže do stoje 

  vznik krevních sraženin 

  zvýšená hladina jaterních enzymů 

  svědění a vyrážka  

  bolest prsu, napětí v prsu, zvětšení prsů, tvorba mléka mimo období kojení, menstruační poruchy, 

snížení libida, u mužů porucha erekce 

  syndrom z vysazení u novorozence 

 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 

5. 

Jak Sulpirol uchovávat  

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Sulpirol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné 
do:“nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co  Sulpirol obsahuje 
 

  Léčivou látkou je sulpiridum 50 mg v jedné tobolce. 
 

  Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, želatina, monohydrát laktózy, magnesium - 

stearát, mastek, oxid titaničitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 171). 

 

Jak Sulpirol vypadá a co obsahuje toto balení 

Sulpirol jsou tvrdé tobolky barvy slonové kosti obsahující bílý homogenní prášek. 

Tobolky jsou baleny v PP/Al blistru a v krabičce.  

Velikost balení 

20, 50 a 100 tobolek 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

HEXAL AG 

Industriestrasse 25 

D-83607 Holzkirchen, Německo 

Výrobce 

SALUTAS-PHARMA GmbH, Barleben, Německo 
LEK S.A., Varšava, Polsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz 
s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.2.2016. 
 
 

Recenze

Recenze produktu SULPIROL 50 100X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu SULPIROL 50 100X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám