Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZAKLADY FARMACEUTYCZNE 'POLPHARMA' S.A., STAROGARD
Kód výrobku: 16132
Kód EAN: 5903060005815
Kód SÚKL: 93577
Držitel rozhodnutí: ZAKLADY FARMACEUTYCZNE 'POLPHARMA' S.A., STAROGARD
Přípravek se používá při místní léčbě akutní, subakutní a chronické oční infekce vyvolané bakteriemi citlivými na sulfacetamid a při profylaxi (předcházení) infekce po poranění nebo popálení oka. Přípravek mohou používat dospělí a dětí starší než 2 měsíce.

Příbalový leták

1
sp.zn.: sukls63418/2009


Příbalová informace: informace pro uživatele

Sulphacetamide 10% - Polpharma oční kapky, roztok

sulfacetamidum natricum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci viz bod 4.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma
používat
3. Jak se přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma a k čemu se používá

Přípravek se používá při místní léčbě akutní, subakutní a chronické oční infekce vyvolané bakteriemi
citlivými na sulfacetamid a při profylaxi (předcházení) infekce po poranění nebo popálení oka.
Přípravek mohou používat dospělí a děti starší než 2 měsíce.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma
používat

Nepoužívejte přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma
Jestliže jste alergický(á) na sodnou sůl sulfacetamidu, sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Lokální podávání přípravku po delší dobu může vyvolat nadměrný růst mikroorganismů necitlivých k
sulfonamidům a plísním a rovněž může dojít k rozvoji bakteriálních kmenů necitlivých k
sulfonamidům.

Hnisavá sekrece snižuje účinnost přípravku. Při opakovaném podávání sulfonamidů bez ohledu na
cestu podání může dojít k reakci z přecitlivělosti. Vyvine-li se alergická reakce s projevy hnisavé
2
sekrece, zhoršení známek zánětu nebo zhoršení bolesti, je třeba léčbu přerušit a informovat Vašeho
lékaře.
Vyskytnou-li se alergické projevy, jako je kožní vyrážka nebo další těžké reakce, podávání přípravku
musí být přerušeno.

Roztok tmavne na světle, nebo pokud je vystaven vyšší teplotě.

Další léčivé přípravky a přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Sulphacetamide 10% - Polpharma se nesmí používat současně s dalšími očními přípravky, které
obsahují soli stříbra. Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem Sulphacetamide 10% -
Polpharma žádné další oční přípravky.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství
Bezpečnost podávání sulfacetamidu v těhotenství nebyla dosud stanovena.
Sulfacetamid lze použít v těhotenství pouze tehdy, jestliže výsledek léčby matky převáží možné riziko
pro plod.

Kojení
Sulfacetamid může vyvolat mozkové poškození u kojených novorozenců, proto je třeba přerušit kojení
nebo léčbu tímto přípravkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.
Nějakou dobu po použití přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma mohou přetrvávat poruchy
vidění. Neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se stav nezlepší.


3. Jak se přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma používá

Dávkování
Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem.

Při léčbě očních infekcí se obvykle do spodního spojivkového vaku postiženého oka (postižených očí)
vkapávají 1-2 kapky, 6-8krát denně v intervalech nejméně 2-3 hodiny.
Přípravek se obvykle používá po dobu 7-10 dnů.
Při profylaxi infekce nebo po poranění či popálení oka je možné provést výplach oka celým obsahem
ampulky.

Způsob použití
Odtrhněte ampulku od lišty, ukruťte prodlouženou špičku ampulky a jemně ji stiskněte (viz obr.).
První dvě vytlačené kapky zlikvidujte a další vkápněte do spojivkového vaku. Celý obsah ampulky se
používá k výplachu oka rovněž až po likvidaci prvních dvou kapek.
Obsah ampulek k jednorázovému použití musí být použití okamžitě po otevření ampulky zlikvidován
a to i veškerý nespotřebovaný zbytek.

Přípravek je určen výhradně k aplikaci do oka. Obr. 1
Balení k jednorázovému použití zaručuje sterilitu roztoku. Sulfacetamide
10%-
Polpharma

0,5 ml
3
Jestliže jste použil(a) více přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) vyšší než předepsanou dávku přípravku nebo tak učinil někdo jiný, informujte o tom
okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Sulphacetamide 10% - Polpharma
Zapomenete-li použít dávku přípravku, použijte ji co nejdříve.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen. Po nakapání do oka se může, vyskytnou mírné přechodné
podráždění, bolest nebo pálení oka. Ojediněle se u některých pacientů mohou vyskytnout vyrážky na
kůži celého těla.
Méně často se vyskytují nespecifické záněty spojivek, sekundární infekce a alergické reakce. Během
léčby se může vyvinout ulcerace rohovky vyvolaná bakteriemi nebo plísněmi. Velmi vzácně může
dojít k závažné reakci na sulfonamidy, včetně Stevens-Johnsonova syndromu, toxické epidermolýzy
(nápadná křehkost pokožky, která se snadno poškodí), fulminantní (prudce probíhající) nekrózy jater,
agranulocytózy, aplastické anemie a dalších abnormalit krevního obrazu, případně až s následkem
úmrtí.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte Vašemu lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C), ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k
poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek nesmí být likvidován cestou domácího odpadu a cestou vodní kanalizace. Nepoužitý
přípravek vraťte do lékárny. Chráníte tím životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma obsahuje
- Léčivou látkou je sulfacetamidum natricum monohydricum. Jedna 0,5 ml ampulka obsahuje
sulfacetamidum natricum monohydricum 50 mg.
4
- Dalšími složkami jsou: sulfacetamid, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci.

Jak přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý nebo lehce nažloutlý roztok. Roztok tmavne na světle, nebo pokud je vystaven vyšší
teplotě.

1 balení obsahuje 12 polyethylenových ampulek k jednorázovému použití (12×0,5 ml).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
13.11.2013


Recenze

Recenze produktu SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMA 12X0.5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMA 12X0.5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze