Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

SUFENTA 5X2ML/10RG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21632

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 21632
Kód EAN: 8595006791042
Kód SÚKL: 93701
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Co je Sufenta, Sufenta forte? Sufenta, Sufenta forte jsou silně účinné léky proti bolesti používané v nemocnicích. Při nitrožilním podání během chirurgického výkonu zesilují stav celkové ztráty citlivosti (narkóza nebo znecitlivění). Sufenta, Sufenta forte mohou být používány k celkovému i místnímu znecitlivění: - při celkovém znecitlivění je injekce podána do žíly (nitrožilně); - při místním zrecitlivění je injekce podána do příslušné oblasti míšních obalů (epidurálně). Tento způsob je využíván např. u tzv. bezbolestných porodů nebo při léčbě pooperační bolesti.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls150693/2012, sukls150680/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

SUFENTA, 0,005 mg/ml, injekční roztok
SUFENTA FORTE, 0,05 mg/ml, injekční roztok
Sufentanilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je SUFENTA/SUFENTA FORTE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE
používat
3. Jak se SUFENTA/SUFENTA FORTE používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je SUFENTA/SUFENTA FORTE a k čemu se používá

SUFENTA/SUFENTA FORTE jsou silně účinné léčivé přípravky proti bolesti používané
v nemocnicích.
Při nitrožilním (intravenózním) podání během chirurgického výkonu zesilují stav celkové ztráty
citlivosti (narkóza nebo znecitlivění).
SUFENTA/SUFENTA FORTE mohou být používány k celkovému i místnímu znecitlivění:
- při celkovém znecitlivění je injekce podána do žíly (nitrožilně);
- při místním znecitlivění je injekce podána do příslušné oblasti míšních obalů (epidurálně).
Tento způsob je využíván např. u takzvaných bezbolestných porodů nebo při léčbě
pooperační bolesti.

POUŽITÍ U DĚTÍ
SUFENTA/SUFENTA FORTE podané intravenózně jsou určeny k tlumení bolesti během
navození a/nebo celkového znecitlivění u dětí ve věku od 1 měsíce.

SUFENTA/SUFENTA FORTE podané epidurálně jsou určeny u dětí od 1 roku ke zvládnutí
pooperační bolesti po celkovém zákroku, operaci v oblasti hrudníku nebo ortopedické operaci.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUFENTA/SUFENTA
FORTE používat

2/7
Nepoužívejte přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE
- jestliže jste alergický(á) na sufentanil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6);
- jestliže jste alergický(á) na jakýkoli podobný silně účinný přípravek proti bolesti.

Vzhledem k možným dechovým obtížím novorozence by do oddělení pupeční šňůry neměly být
SUFENTA/SUFENTA FORTE podávány do žíly (nitrožilně) během porodu nebo císařského
řezu. Injekce podaná do prostoru míšních obalů (epidurálně) je pro novorozence bezpečná.
SUFENTA/SUFENTA FORTE by neměly být podávány do prostoru míšních obalů (epidurálně)
v případě šoku, rozsáhlého krvácení, celkové infekce nebo zánětu v okolí místa injekce.
Epidurálně by neměly být SUFENTA/SUFENTA FORTE podávány ani při současném užívání
některých léků, např. proti krevní srážlivosti.

Upozornění a opatření
Důležité!
SUFENTA/SUFENTA FORTE jsou silně účinné přípravky proti bolesti a mohou být podávány
pouze kvalifikovanými osobami.
Některé silně účinné přípravky proti bolesti včetně přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE
mohou oslabovat dýchání. To se může přihodit po operaci, a proto zůstanete ještě nějakou dobu
pod lékařským dohledem. Pokud zpozorujete silnou ospalost nebo dýchací obtíže, přivolejte
okamžitě lékaře nebo zdravotní sestru.

Plicní choroby nebo dechové obtíže, mozkové poruchy, porušená funkce štítné žlázy, jater,
srdce nebo ledvin
Pokud trpíte těmito poruchami, informujte vždy svého lékaře, aby mohl zajistit vhodnou péči.

Děti a dospívající
Vzhledem k možnosti předávkování nebo poddávkování přípravků SUFENTA/SUFENTA
FORTE, se jejich intravenózní podání novorozencům nedoporučuje.

Epidurální podání přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE se nedoporučuje u dětí mladších než
1 rok.

Další léčivé přípravky a SUFENTA/SUFENTA FORTE
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

- Některé léky určené k léčbě depresí zvané inhibitory MAO nelze s přípravky
SUFENTA/SUFENTA FORTE kombinovat. Tyto léky se nemají užívat 2 týdny před
podáním přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE.
- Pokud jste po dlouhou dobu užíval(a) některé silně účinné léky proti bolesti, sdělte to
svému lékaři. Je možné, že bude zapotřebí upravit dávku.
- Sdělte rovněž svému lékaři, pokud pravidelně požíváte alkohol, užíváte drogy nebo užíváte
léky, které mohou zpomalovat Vaše reakce (např. léky proti nespavosti, na uklidnění, k
léčbě duševních poruch).
- Pokud užíváte léky proti AIDS, např. ritonavir, nebo některé léky proti plísňovým
onemocněním (obsahující např. ketokonazol, itrakonazol) sdělte to svému lékaři. Je možné,
že bude zapotřebí snížit dávku přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
3/7

Pokud jste těhotná, informujte lékaře, který rozhodne, zda Vám mohou být
SUFENTA/SUFENTA FORTE podány nitrožilně.
Ke zmírnění porodních bolestí by měly být SUFENTA/SUFENTA FORTE podávány pouze do
prostoru míšních obalů (epidurálně).
Pokud kojíte nebo si přejete kojit, poraďte se nejdříve s lékařem, který rozhodne o dávce a
způsobu podání přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
SUFENTA/SUFENTA FORTE mohou nepříznivě ovlivnit bdělost a schopnosti nutné k řízení.
Než usednete po podání přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE za volant nebo začnete
pracovat se strojními zařízeními, měl(a) byste vyčkat dostatečně dlouhou dobu do odeznění
účinku. Vždy se však nejprve poraďte s lékařem.


3. Jak se SUFENTA/SUFENTA FORTE používá

Vždy používejte přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

SUFENTA/SUFENTA FORTE se podávají do žíly (nitrožilně) k celkovému znecitlivění nebo do
příslušného prostoru míšních obalů (epidurálně) ke znecitlivění určité oblasti.
Dávka a způsob podání závisí na okolnostech. Lékař určí potřebnou dávku na základě údajů o
Vaší hmotnosti, věku a zdravotním stavu.
K podání do prostoru míšních obalů (epidurálně) se používá tenká trubice, kterou jsou
SUFENTA/SUFENTA FORTE podávány. Touto trubicí lze v případě potřeby podávat více
dávek.

INTRAVENÓZNÍ PODÁNÍ
Použití u dětí starších než 1 měsíc a dospívajících
Přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE Vám (Vašemu dítěti) vstříkne pomalu do žíly
anesteziolog. Dávka závisí na dávce současně podaného anestetika (znecitlivujícího přípravku),
typu a trvání zákroku a určí ji anesteziolog.

EPIDURÁLNÍ PODÁNÍ
Použití u dětí starších než 1 rok a dospívajících
Přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE Vám (Vašemu dítěti) vstříkne pomalu do epidurálního
prostoru (prostoru míšních obalů) anesteziolog, který má zkušenosti s anestezií u dětí. Dávka
závisí na současném podání místního znecitlivujícího přípravku a požadované délce bez bolesti.
Dětští pacienti budou sledováni na známky dechového útlumu alespoň 2 hodiny po epidurálním
podání přípravku SUFENTA/SUFENTA FORTE.

Jestliže jste použil(a) více přípravku SUFENTA/SUFENTA FORTE, než jste měl(a)
Je-li nedopatřením podána vyšší dávka, lékař zahájí neprodleně nutná opatření. Hlavním
příznakem je výrazně zeslabené dýchání.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
4/7

Podobně jako všechny léky, může mít i SUFENTA/SUFENTA FORTE nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, pak převážně v průběhu operace a jsou pod kontrolou
lékaře. Některé se však mohou objevit i krátce po operaci, proto zůstáváte ještě nějakou dobu pod
odborným dohledem.
Příkladem nežádoucích účinků jsou: neobvykle pomalé a mělké dýchání nebo dočasná zástava
dechu, stahy dýchacích cest a hlasivek, škytání, zpomalená, zrychlená nebo nepravidelná srdeční
činnost, nízký nebo vysoký krevní tlak, svalová ztuhlost nebo mimovolní svalové pohyby včetně
pomalých, toporných nebo trhavých pohybů (také u novorozenců), náhlé svalové záškuby, snížení
(u novorozenců) nebo abnormální svalové napětí, křeče nebo záchvaty (např. epilepsie).
Rovněž se mohou objevit závratě, pocit na zvracení a zvracení nebo bolest hlavy.
Dalšími nežádoucími účinky mohou být:
- Zástava srdce nebo dechu, porucha elektrického vodivého systému v srdci
(atrioventrikulární blokáda), abnormální EKG (typ vyšetření srdce).
- Nedostatečné proudění krve do tělních tkání (šok), namodralé zbarvení pokožky nebo
sliznic způsobené nedostatkem kyslíku v krvi (také u novorozenců).
- Koma (bezvědomí), nervozita, ospalost, útlum, nedostatek zájmu.
- Tekutina v plicích, kýchání, svědění, výtok z nosu a zduření nosní sliznice, kašel, chrapot.
- Bledost, zimnice, horečka, zvýšení nebo snížení tělesné teploty.
- Porucha zraku, zúžení zornic.
- Problémy s močením (zadržování nebo inkontinence).
- Bolest včetně bolesti zad a bolesti v místě injekce a reakce v místě injekce.
- Alergická vyrážka, svědění, nadměrné pocení, zčervenání pokožky, vyrážka (také u
novorozenců), suchá kůže, změna zbarvení kůže.

Mohou se vyskytnout alergické reakce, které se projeví např. kožní vyrážkou, svěděním,
zkrácením dechu nebo otokem v obličeji.
Po podání do prostoru míšních obalů (epidurálním) se mohou dostavit mírná ospalost nebo
svědění.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Očekává se, že četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí budou stejné jako u dospělých.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek SUFENTA/SUFENTA FORTE uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Přípravek podléhá zákonu o návykových látkách.
5/7


6. Obsah balení a další informace

Co SUFENTA/SUFENTA FORTE obsahuje

- Léčivou látkou je sufentanilum. Jeden ml přípravku SUFENTA obsahuje 0,005 mg
sufentanilu (jako sufentanil-citrát). Jeden ml přípravku SUFENTA FORTE obsahuje 0,05 mg
sufentanilu (jako sufentanil-citrát).
- Dalšími složkami/pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.

Jak SUFENTA/SUFENTA FORTE vypadá a co obsahuje toto balení
SUFENTA/SUFENTA FORTE je čirý, bezbarvý injekční roztok bez mechanických nečistot.
SUFENTA je dostupná v 2ml ampulkách balených po 5 v krabičce.
SUFENTA FORTE je dostupná buď v 1ml ampulkách balených po 5 v krabičce nebo v 5ml
ampulkách balených po 5 v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Torrile, Parma, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 23.1.2013


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ
Dávkování přípravků SUFENTA/SUFENTA FORTE by mělo být stanovováno individuálně
s přihlédnutím k věku, tělesné hmotnosti, fyzické kondici, patologickému stavu, užívání dalších
léčivých přípravků, druhu chirurgického výkonu a anestezie.
Při suplementárním dávkování je zapotřebí počítat s účinkem úvodní dávky.

INTRAVENÓZNÍ APLIKACE
- K vyloučení bradykardie se doporučuje aplikovat intravenózně anticholinergikum v nízké
dávce. K prevenci nauzey a zvracení lze podat droperidol.
- Použití jako analgetického doplňku
Při chirurgickém výkonu zajišťuje SUFENTA v dávce 0,5 5 g/kg intenzivní analgezii
redukcí sympatické odpovědi na chirurgickou stimulaci a zachováním kardiovaskulární
stability. Délka působení je závislá na dávce. Dávka 0,5 g/kg zajišťuje trvání účinku
50 minut. Doplňující dávky 10 25 g mohou být dodávány dle individuální potřeby
pacienta a délky chirurgického výkonu.
- Použití jako anestetika
Při dávkách 8 g/kg zajišťuje SUFENTA spánek a udržuje hlubokou analgezii závislou na
dávce bez použití přídatných anestetik. Kromě toho jsou zeslabeny sympatické a
hormonální odpovědi na chirurgické stimuly.
Suplementární dávky 25 50 g obvykle postačují k udržení kardiovaskulární stability
během anestezie.

Použití u dětí starších než 1 měsíc a dospívajících
6/7
Vzhledem k vysoké variabilitě farmakokinetických parametrů u novorozenců nelze uvést žádné
doporučení pro dávkování.

Děti > 1 měsíc
Není-li to kontraindikováno, je u všech dávek doporučena premedikace anticholinergiky, např.
atropinem.

Indukce anestezie
Přípravek SUFENTA lze podat jako pomalý bolus v dávce 0,2 0,5 g/kg po dobu 30 sekund
nebo déle v kombinaci s látkou indukující anestezii. Pro větší výkony (např. operace srdce) lze
podat dávky až do 1 g/kg.

Udržování anestezie u ventilovaných pacientů
Přípravek SUFENTA lze podat jako součást balancované anestezie. Dávka závisí na dávce
současně podaného anestetika, typu a trvání chirurgického výkonu. Počáteční dávka 0,3
2 g/kg se podává jako pomalý bolus po dobu alespoň 30 sekund a dále lze dle potřeby přidat
další bolusy 0,1 1 g/kg až do celkové maximální dávky 5 g/kg u operace srdce.

EPIDURÁLNÍ APLIKACE
Před aplikací přípravku SUFENTA je zapotřebí ověřit správné umístění jehly nebo katétru v
epidurálním prostoru.
- Použití k léčbě pooperační bolesti
Úvodní dávka 30 50 g by měla zajistit úlevu bolesti v trvání do 4 6 hodin. Přídatné
bolusy 25 g mohu být dodány v případě zjevného slábnutí analgezie.
- Použití jako analgetického doplňku během porodních bolestí a vaginálního porodu
Přídavek přípravku SUFENTA v dávce 10 g k epidurálně aplikovanému bupivakainu
(0,125 - 0,25 %) zajišťuje delší trvání a vyšší kvalitu analgezie. V případě potřeby mohou
být aplikovány dvě další injekce této kombinace. Doporučuje se nepřesáhnout celkovou
dávku 30 g sufentanilu.

Použití u dětí starších než 1 rok a dospívajících
Použití epidurální anestezie pomocí přípravku SUFENTA u pediatrických pacientů bylo
dokumentováno pouze na malém počtu pacientů.

Přípravek SUFENTA může dětem epidurálně podávat pouze anesteziolog speciálně vyškolený pro
dětskou epidurální anestezii a pro zvládnutí respirační deprese způsobené opioidy. K dispozici
musí být příslušné zařízení pro resuscitaci, včetně přístrojů pro zabezpečení dýchacích cest a
antagonistů opioidů.
Pediatrické pacienty je nutno monitorovat na známky respirační deprese alespoň 2 hodiny po
epidurálním podání přípravku SUFENTA.

Děti > 1 rok
Jednotlivý bolus dávky 0,25 0,75 g/kg přípravku SUFENTA podaný během operace přinesl
úlevu od bolesti v rozmezí 1 a 12 hodin. Trvání účinné analgezie je ovlivněno chirurgickým
výkonem a současným použitím epidurálních amidových lokálních anestetik.

Děti < 1 rok
Bezpečnost a účinnost přípravku SUFENTA u dětí mladších než 1 rok nebyly stanoveny.

Použití ve stáří a u zvláštních skupin pacientů:
7/7
V souladu se zásadami aplikace opioidů je zapotřebí snížit dávku u starších nebo oslabených
pacientů.

NÁVOD K POUŽITÍ
V případě potřeby mohou být SUFENTA/SUFENTA FORTE podávány v infúzi spolu s roztoky
chloridu sodného nebo glukózy. Tyto roztoky jsou kompatibilní s plastovými infúzními
soupravami a měly by být aplikovány do 24 hodin po naředění.

Informace pro lékaře v případě předávkování
Bezprostřední opatření:
V případě hypoventilace nebo apnoe podejte kyslík a zahajte asistované nebo kontrolované
dýchání.
K léčbě respirační deprese se používá naloxon. Mějte na paměti, že může být zapotřebí podání
doplňkových dávek.
Další opatření:
Provází-li respirační depresi svalová rigidita, lze podat neuromuskulární blokátor.
Závažnou nebo perzistující hypotenzi vyvolanou hypovolémií lze eliminovat aplikací infúzních
roztoků.
Pacienta je zapotřebí pečlivě monitorovat a v případě potřeby zahájit další podpůrná opatření.

Recenze

Recenze produktu SUFENTA 5X2ML/10RG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SUFENTA 5X2ML/10RG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám