Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Baxter Czech spol.s r.o.
Kód výrobku: 43186
Kód EAN: 5413760272627
Kód SÚKL: 19188
Držitel rozhodnutí: Baxter Czech spol.s r.o.
Přípravek Subcuvia je indikován k substituční léčbě u dospělých a mladistvých ve věku 12 let nebo starších, kteří trpí některými primárními (kongenitálními) syndromy imunodeficitu jako např.: - kongenitální agamaglobulinémií a hypogamaglobulinémií; - běžným variabilním imunodeficitem; - těžkým smíšeným imunodeficitem; - deficitem protilátek podtříd IgG s rekurentními infekcemi. Dále se přípravek Subcuvia používá k substituční léčbě při různých vážných krevních chorobách (myelomu nebo chronické lymfatické leukémii) s vážnými sekundárními (získanými) deficity protilátek a rekurentními infekcemi.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls176098/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok
Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek SUBCUVIA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SUBCUVIA používat
3. Jak se přípravek SUBCUVIA používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek SUBCUVIA uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK SUBCUVIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek SUBCUVIA patří do skupiny léčiv zvaných imunoglobuliny. Tato léčiva obsahují
protilátky, které jsou běžně přítomné ve Vaší krvi. Protilátky jsou bílkoviny, které pomáhají bojovat
proti infekci tím, že neutralizují bakterie, viry a další cizí tělesa. Přípravek SUBCUVIA se používá při
léčbě určitých onemocnění, která jsou způsobena nedostatkem protilátek v krvi. Tyto typy onemocnění
se nazývají syndromy deficitu protilátek. Pokud nemáte dostatek protilátek, stanete se náchylnějším k
častým infekcím. Pravidelné a dostatečné dávky přípravku SUBCUVIA mohou tento nedostatek
protilátek upravit.
Přípravek SUBCUVIA je možné předepisovat dospělým a dětem jako protilátkovou substituční léčbu.
Protilátková substituční léčba je nejčastěji předepisována následujícím pacientům:
lidem s vrozenou neschopností tvořit vlastní imunitní protilátky (kongenitální
agamaglobulinémie),
lidem, kteří nemohou tvořit dostatečné množství vlastních imunitních protilátek
(hypogamaglobulinémie),
lidem se smíšenými důvody pro neschopnost tvořit dostatečné množství vlastních imunitních
protilátek (běžný variabilní imunodeficit),
lidem, jejichž krev a další tělesné systémy nejsou schopny tvořit dostatek protilátek (závažný
kombinovaný imunodeficit),
lidem, kteří nemohou tvořit určitou skupinu protilátek (deficity podtříd IgG) s opakovanými
infekcemi.
Přípravek SUBCUVIA se dále používá k protilátkové substituční léčbě při určitých závažných
krevních onemocněních, jako jsou nádory kostní dřeně:
myelom
chronická lymfatická leukémie
Tyto nádory mohou vést k závažným sekundárním (získaným) protilátkovým deficitům a opakovaným
infekcím.
22. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SUBCUVIA
POUŽÍVAT
Přípravek SUBCUVIA NEPOUŽÍVEJTE v následujících případech
Přípravek SUBCUVIA NESMÍTE používat
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na imunoglobuliny nebo na kteroukoli další složku
přípravku SUBCUVIA (viz bod 6 Složení přípravku SUBCUVIA)
přípravek SUBCUVIA nesmíte aplikovat injekčně do krevní cévy (intravaskulárně)
přípravek SUBCUVIA nesmíte aplikovat injekčně do svalu (intramuskulárně), pokud trpíte
závažným deficitem trombocytů (nedostatkem krevních destiček) nebo jinou poruchou srážení
krve
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SUBCUVIA je zapotřebí
Následující body jsou velmi důležité a je nutné je zvážit před tím, než dostanete nebo použijete
přípravek SUBCUVIA:
Rychlost infuze: správná rychlost infuze je důležitá (viz bod 3, JAK SE PŘÍPRAVEK
SUBCUVIA POUŽÍVÁ). Je-li infuze příliš rychlá, zvyšuje se pravděpodobnost výskytu
vedlejších účinků.
Nežádoucí účinky jsou častější pokud
- používáte přípravek SUBCUVIA poprvé,
- jste dostával(a) jiný imunoglobulin a byl(a) jste převeden(a) na přípravek SUBCUVIA,
- jste nepoužíval(a) přípravek SUBCUVIA déle než 8 týdnů.
Deficit imunoglobulinu A (IgA): pokud trpíte nedostatkem s protilátkami proti IgA. Existuje
zvýšené riziko alergických reakcí.
Závažné alergické reakce (anafylaxe). Mohou se u Vás projevit závažné alergické reakce s
poklesem krevního tlaku. Tyto reakce se vyskytují vzácně, ale může k nim dojít i přesto, že jste
s podobnou léčbou dříve neměl(a) problémy.
Před odběrem krve upozorněte lékaře na to, že jste užívali přípravek SUBCUVIA. Užívání
přípravku SUBCUVIA totiž může ovlivnit výsledky krevního testu.
Domácí léčba
Před zahájením domácí léčby si musíte určit osobu, která na Vás bude dohlížet. Tato dohlížející osoba
Vám pomůže sledovat případné vedlejší účinky. V průběhu infuze musíte hlídat první příznaky
vedlejších účinků (další podrobnosti najdete v bodě 3. JAK SE PŘÍPRAVEK SUBCUVIA
POUŽÍVÁ). Pokud se u Vás některé z příznaků objeví, Vy nebo Váš dohled musíte ihned zastavit
infuzi a obrátit se na lékaře. Pokud se u Vás vyskytne závažný vedlejší účinek, musíte ihned vyhledat
lékařskou pohotovost.
Bezpečnost proti virům
Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy jsou přijímána opatření zabraňující šíření
infekce. Tato opatření zahrnují pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby se vyloučilo, že se možní
přenašeči infekce nestanou dárci. Darovaná krev a plazma je testována na přítomnost virů a jiných
infekcí. Krev a plazma je rovněž ošetřena tak, aby viry byly inaktivovány nebo odstraněny. Nelze
nicméně zaručit, že nedojde k přenosu infekce. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry či
jiné infekce. Přijatá opatření jsou považována za účinná u některých virů, jako je virus lidské
imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B a virus hepatitidy C. Opatření však nemusí být účinná proti
některým jiným virům, jako je např. virus hepatitidy A a parvovirus B19. Imunoglobuliny nejsou
spojovány s infekcemi způsobenými hepatitidou A ani parvovirem B19.
Důrazně doporučujeme, abyste si při aplikaci každé dávky přípravku SUBCUVIA zaznamenali číslo
šarže a datum použitelnosti.
3Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a očkováních, která
proběhla během posledních 6 týdnů.
Přípravek SUBCUVIA může snížit účinek některých živých vakcín, jako jsou např. vakcíny
proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím. Proto po aplikaci přípravku
SUBCUVIA budete muset před podáním některých vakcín počkat až 3 měsíce. Vakcínou proti
spalničkám možná budete moci být očkováni až za 1 rok po aplikaci přípravku SUBCUVIA.
Nemíchejte přípravek SUBCUVIA s jinými léčivými přípravky.
Těhotenství a kojení
Upozorněte prosím svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte. Váš lékař rozhodne, zda je možné
použít přípravek SUBCUVIA během těhotenství nebo kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SUBCUVIA POUŽÍVÁ
Zahájení léčby
Léčbu zahájí Váš lékař. Přípravek SUBCUVIA bude nejdříve pomalu injikován. Poté budete
minimálně 20 minut pozorován(a), aby se zjistilo, zda se u Vás nevyskytnou nežádoucí účinky.
Jakmile Vám lékař určí správnou dávku, může Vám povolit, abyste léčbu užívali sami doma.
Domácí léčba
Lékař Vám ukáže, jak se používá injektomat a vysvětlí Vám infuzní techniky. Lékař Vás rovněž naučí,
jak rozpoznat závažné nežádoucí účinky a co máte dělat, pokud se vyskytnou. Poradí vám také, jak
vést deník léčby. Jakmile prokážete, že si léčivo dokážete podávat sami, lékař Vám dovolí zahájit
domácí léčbu. Domácí léčbu můžete zahájit, pokud nemáte žádné závažné vedlejší účinky.
Příprava
Vždy používejte přípravek SUBCUVIA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jist(a), poraďte se se svým lékařem.
Určete si dohlížející osobu, která bude sledovat výskyt možných nežádoucích účinků v průběhu
infuze a minimálně 20 minut po aplikaci přípravku SUBCUVIA. Těmito nežádoucími účinky
mohou být nízký krevní tlak nebo alergická reakce. Váš lékař podá Vám a Vašemu dohledu
podrobné pokyny. Tyto pokyny zahrnují informace, díky nimž dokážete co nejdříve rozpoznat
alergické reakce. Mezi časné příznaky alergické reakce patří:
- pokles krevního tlaku (hypotenze)
- zrychlená tepová frekvence
- zvracení (nevolnost)
- studený pot
- zimnice
- pocit horka
- kopřivka
- svědění
- obtížné dýchání.
4V průběhu infuze musíte sledovat první příznaky alergických reakcí. Pokud se u Vás některý z výše
uvedených příznaků objeví, Vy nebo Váš dohled musíte ihned zastavit infuzi a kontaktovat lékaře.
Pokud máte závažné symptomy, musíte ihned vyhledat lékařskou pohotovost.
Před použitím zahřejte roztok na pokojovou teplotu (25 C) nebo tělesnou teplotu (37C).
K zahřátí léčiva nepoužívejte žádná ohřívací zařízení.
Nepoužívejte roztoky, které více než jen mírně zakalené. Roztok bude čirý nebo bledě žlutý až
světle hnědý. V průběhu skladování se může objevit tvorba lehkého zákalu nebo malé množství
pevných částic.
Po propíchnutí zátky lahvičku znovu nepoužívejte.
Infuze
1. Místem aplikace infuze jsou břicho, stehna nebo hýždě. Jehlu musíte umístit v
úhlu 45 až 90 stupňů.
2. Přípravek SUBCUVIA aplikujte subkutánně (pod kůži) v infuzi. Musíte se ujistit, že přípravek
SUBCUVIA není aplikován do cévy, neboť to může vést k šoku (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti
při použití přípravku SUBCUVIA je zapotřebí).
3. Dodržujte přesně dávkování a rychlost infuze, které Vám nařídil lékař. Obvyklá počáteční
rychlost je 10 ml/hod na pumpu. Rychlost infuze je možné zvýšit o 1 ml/h na pumpu po každé
nové infuzi až na max. 20 ml/h na pumpu. Současně můžete použít více než jednu pumpu.
4. Místo aplikace infuze měňte po každých 5 15 ml.
5. Každou stříkačku použijte pouze jednou.
6. Někdy není možné podat přípravek SUBCUVIA subkutánně (pod kůži). V těchto případech je
možné přípravek podat SUBCUVIA intramuskulárně (do svalu). Intramuskulární podání musí
provést lékař nebo zdravotní sestra.
7. Veďte si kompletní záznam dávkování přípravku SUBCUVIA pomocí lepení samolepicích
štítků do dávkovacího deníku.
Likvidace
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad zlikvidujte podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Na použité
jehly nenasazujte kryt. Použité jehly, stříkačky a lahvičky odkládejte do nádoby na ostrý odpad a
udržujte nádobu mimo dosah a dohled dětí. Nádobu na ostrý odpad likvidujte podle pokynů svého
lékaře. Nikdy nevyhazujte nepoužité jehly a stříkačky do nádob na domácí odpad.
Jestliže jste použil(a) více přípravku SUBCUVIA, než jste měl(a)
Musíte přísně dodržovat dávkování a rychlost infuze, které Vám nařídil lékař. Pokud jste náhodou
použil(a) více přípravku SUBCUVIA, než jste měl(a), informujte o tom svého lékaře.
Nejsou známy žádné příznaky předávkování.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek SUBCUVIA
Nezdvojujte následující infuzní dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Aplikujte si pouze další
obvyklou dávku a poznamenejte si do deníku, že jste dávku vynechal(a).
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek SUBCUVIA
Sdělte svému lékaři, že jste se rozhodl(a) přerušit léčbu a z jakého důvodu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek SUBCUVIA nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
5Pokud si všimnete některého z níže uvedených nežádoucích účinků, poraďte se ihned se svým
lékařem:
náhlý pokles krevního tlaku. Tento nežádoucí účinek se projevuje vzácně nebo
u 1 až 10 z 10000 léčených pacientů.
obtížné dýchání (dyspnoe), stažení hrudníku, zarudnutí obličeje a kůže, pocit horka
a kožní vyrážka (kopřivka). Tyto symptomy mohou být znakem závažné alergické reakce
(anafylaktického šoku či anafylaktoidní reakce) a mohou se objevit i u pacientů, kteří na dřívější
podání léku nereagovali hypersenzitivně. Tyto nežádoucí účinky se projevují velmi vzácně nebo
u méně než 1 z 10000 léčených pacientů.
Během užívání přípravku SUBCUVIA se mohou vyskytnout také následující nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů):
krvácení v místě injekce
bolest v místě injekce
zhmoždění v místě injekce (hematom v místě injekce)
zarudnutí místa injekce (erytém v místě injekce)
třesavka
Méně časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 z 1000 léčených pacientů):
omámenost
bolest hlavy
nevolnost
svědění v místě injekce nebo obecně (pruritus)
zarudnutí kůže (erytém)
zduření v místě injekce
bolest
vyčerpání (únava)
pocit horka
Vzácné nežádoucí účinky (u 1 až 10 z 10000 léčených pacientů):
tremor
srdeční frekvence zvýšená (tachykardie)
pocit chladu v končetinách, např. v rukách a nohách (chladná akra končetin)
bolest v oblasti žaludku (břišní bolest)
bolest v kloubech (artralgie)
ztuhlost svalů a kloubů (muskuloskeletální ztuhlost)
bolest ve svalech (myalgie)
vyrážka v místě injekce
zvýšené hodnoty alaninaminotransferázy
Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu NEBO nežádoucí účinky, které se vyskytují
velmi vzácně, tj. u méně než 1 z 10000 léčených pacientů:
alergické reakce (reakce přecitlivělosti)
pocit brnění, píchání nebo mravenčení v kůži (parestezie)
abnormálně nízký krevní tlak (hypotenze)
abnormálně vysoký krevní tlak (hypertenze)
zarudnutí
bledost
zvracení
otok obličeje
kožní vyrážka (kopřivka)
vyrážka s červenými skvrnami s hrbolky (makulopapulózní vyrážka)
kožní zánět způsobený alergií (alergická dermatitida)
nadměrné pocení (hyperhidróza)
6 bolest zad
hrudní diskomfort
horečka (pyrexie)
pacient se necítí dobře (malátnost)
reakce v místě injekce
kopřivka v místě injekce
zatvrdnutí v místě injekce (indurace v místě injekce)
teplo v místě injekce
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK SUBCUVIA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek SUBCUVIA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a na
krabičce za značkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při 2°C 8°C (v chladničce).
Chraňte před mrazem.
Přípravek SUBCUVIA je možné uchovávat při pokojové teplotě (do 25°C) až po dobu 6 týdnů.
Poznamenejte si datum přemístění do pokojové teploty a ukončení 6týdenního období na
krabičce. Po ukončení uchovávání při pokojové teplotě se přípravek již nesmí vracet do
chladničky. Pokud přípravek nepoužijete během 6 týdnů, je nutné jej zlikvidovat.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Pokud je roztok zakalený nebo mléčně zabarvený, přípravek SUBCUVIA nepoužívejte. Roztok
musí být čirý nebo jen lehce zakalený.
Po otevření lahvičky přípravek okamžitě spotřebujte.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek SUBCUVIA obsahuje
Léčivou látkou je normální lidský imunoglobulin.
Obsahuje 16 % (160 g/l) proteinum humanum, z něhož minimálně 95 % je imunoglobulin G (IgG).
Obsah podtříd IgG je následující:
IgG1 45 75 %,
IgG2 20 45 %,
IgG3 3 10 %,
IgG4 2 8 %,
Maximální obsah IgA je 4,8 g/l.
Pomocné látky jsou glycin, chlorid sodný a voda na injekci.
SUBCUVIA obsahuje 1,2 mg sodíku v 1 ml.
Jak přípravek SUBCUVIA vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek SUBCUVIA je injekční roztok v lahvičce (0,8 g/5 ml nebo 1,6 g/10 ml; velikost
balení 1 lahvička nebo 20 lahviček). Tekutý přípravek je čirý nebo bledě žlutý až světle hnědý. V
průběhu uchovávání se může vytvořit lehký zákal nebo malý počet viditelných částic. Nepoužívejte
roztok, který je více než jen mírně zakalený.
7Držitel rozhodnutí o registraci
Baxter AG
Industriestrasse 67
A 1221 Vídeň
Rakousko
Výrobce
Baxter AG
Industriestrasse 67
A 1221 Vídeň
Rakousko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
SUBCUVIA
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 11.1.2012
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách SÚKL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Dávkování a způsob podání
Dávkování
Léčba by měla být zahájena a monitorována lékařem se zkušenostmi s léčbou imunodeficitů.
Dávkování je třeba upravit pro každého pacienta v závislosti na farmakokinetické a klinické odpovědi.
Následující dávkovací schémata jsou pouze orientační.
Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byly udržovány hladiny cirkulujícího IgG přibližně 4
6 g/l. Při subkutánním podávání by mělo být dosaženo požadované hladiny IgG (měřeno před
podáním následující infuze). Je třeba během jednoho týdne podat úvodní dávku nejméně 0,20,5 g/kg
(vždy 0,10,15 g/kg tělesné hmotnosti v jeden den). Po ustálení hladiny IgG jsou v opakovaných
intervalech podávány udržovací dávky pro dosažení měsíční kumulativní dávky 0,40,8 g/kg.
Měly by být měřeny předinfuzní hladiny, aby bylo možné upravit dávku nebo dávkovací interval.
Při aplikaci přípravku SUBCUVIA je subkutánní způsob podání metodou volby.
Přípravek SUBCUVIA může být podáván i intramuskulárně. V těchto případech by měsíční
kumulativní dávka měla být rozdělena na týdenní nebo dvoutýdenní aplikace, aby byl aplikovaný
objem nízký. Za účelem dalšího snížení nepohodlí pacienta bude pravděpodobně nutné každou dávku
injikovat do jiného místa na těle pacienta.
Způsob podání
Normální lidský imunoglobulin se podává subkutánně nebo intramuskulárně.
Přípravek SUBCUVIA podávejte subkutánně. Ve výjimečných případech, kdy není možné subkutánní
podání, lze přípravek SUBCUVIA aplikovat intramuskulárně.
Přípravek je před použitím třeba zahřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu.
Nepoužívejte ohřívací zařízení.
8Subkutánní infuzi
pro domácí léčbu by měl zahájit lékař se zkušenostmi s vedením pacientů při domácí léčbě. Pacient
musí být informován o použití injektomatu, infuzních technikách, vedení záznamu léčby, o rozpoznání
a opatřeních v případě závažných nežádoucích účinků.
Doporučujeme dodržovat počáteční aplikační rychlost 10 ml/h na pumpu.
Při každé následné infuzi lze rychlost infuze zvýšit o 1 ml/h na pumpu. Doporučená maximální
rychlost je 20 ml/h na pumpu. Zároveň lze použít několik pump. Místo vpichu měňte po každých 5
15 ml.
Možným komplikacím lze často předejít zajištěním následujících opatření:
Při první pomalé injekci přípravku se lékař přesvědčí, že pacienti nejsou citliví na lidský
normální imunoglobulin.
U pacientů je pečlivě monitorován výskyt veškerých symptomů v průběhu infuze. Případný
výskyt nežádoucích účinků během první infuze a během jedné hodiny po první infuzi je třeba
sledovat zvláště u pacientů citlivých na lidský normální imunoglobulin, pacientů převedených z
alternativního přípravku nebo u pacientů, u kterých od předchozí infuze uběhl delší časový
úsek. Všechny ostatní pacienty je třeba sledovat po dobu alespoň 20 minut po podání.
Intramuskulární injekci musí podat lékař nebo zdravotní sestra.
Inkompatibility
Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.
SUBCUVIA je ochranná známka společnosti Baxter International Inc./Baxter Healthcare S.A.
Baxter je ochranná známka společnosti Baxter International Inc.

Recenze

Recenze produktu SUBCUVIA 1X10ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SUBCUVIA 1X10ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze