Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku » Léky na boleni v krku

STREPSILS POMERANČ S VITAMIN. C 12 Pastilky rozp. v ústech

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15378

84 % 5 recenzí

Užívají se ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, při zánětech dásní a jako podpůrná léčba u angíny.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

Užívají se ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, při zánětech dásní a jako podpůrná léčba u angíny.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: STREPSILS
Kód výrobku: 15378
Kód EAN: 5000158102699
Kód SÚKL: 27926
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Kdy se pastilky Strepsils užívají? Pastilky Strepsils se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

2

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 20 mg potahované tablety 
SPRYCEL 50 mg potahované tablety 
SPRYCEL 70 mg potahované tablety 
SPRYCEL 80 mg potahované tablety 
SPRYCEL 100 mg potahované tablety 
SPRYCEL 140 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
SPRYCEL 20 mg potahované tablety 
Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 20 mg (jako monohydrát). 
 
Pomocná látka se známým účinkem 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 27 mg monohydrátu laktosy. 
 
SPRYCEL 50 mg potahované tablety 
Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 50 mg (jako monohydrát). 
 
Pomocná látka se známým účinkem 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 67,5 mg monohydrátu laktosy. 
 
SPRYCEL 70 mg potahované tablety 
Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 70 mg (jako monohydrát). 
 
Pomocná látka se známým účinkem 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 94,5 mg monohydrátu laktosy. 
 
SPRYCEL 80 mg potahované tablety 
Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 80 mg (jako monohydrát). 
 
Pomocná látká se známým účinkem 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 108 mg monohydrátu laktosy. 
 
SPRYCEL 100 mg potahované tablety 
Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 100 mg (jako monohydrát). 
 
Pomocná látká se známým účinkem 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 135,0 mg monohydrátu laktosy. 
 
SPRYCEL 140 mg potahované tablety 
Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 140 mg (jako monohydrát). 
 
Pomocná látká se známým účinkem 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 189 mg monohydrátu laktosy. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Potahovaná tableta (tableta). 
 

 

 

3

SPRYCEL 20 mg potahované tablety 
Bílá až bělavá, bikonvexní, kulatá potahovaná tableta s textem „BMS“ vyraženým na jedné straně a 
"527" na druhé straně. 
 
SPRYCEL 50 mg potahované tablety 
Bílá až bělavá, bikonvexní, oválná potahovaná tableta s textem „BMS“ vyraženým na jedné straně a 
"528" na druhé straně. 
 
SPRYCEL 70 mg potahované tablety 
Bílá až bělavá, bikonvexní, kulatá potahovaná tableta s textem „BMS“ vyraženým na jedné straně a 
"524" na druhé straně. 
 
SPRYCEL 80 mg potahované tablety 
Bílá až bělavá, bikonvexní, trojúhelníková potahovaná tableta s textem „BMS 80“ vyraženým na jedné 
straně a "855" na druhé straně. 
 
SPRYCEL 100 mg potahované tablety 
Bílá až bělavá, bikonvexní, oválná potahovaná tableta s textem „BMS 100“ vyraženým na jedné straně 
a "852" na druhé straně. 
 
SPRYCEL 140 mg potahované tablety 
Bílá až bělavá, bikonvexní, kulatá potahovaná tableta s textem „BMS 140“ vyraženým na jedné straně 
a "857" na druhé straně. 
 
 
4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
SPRYCEL je indikován k léčbě dospělých pacientů s: 

 

nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) chronickou myelogenní 
leukémií (CML) v chronické fázi.  

 

chronickou, akcelerovanou nebo blastickou fází CML s rezistencí či intolerancí k předchozí 
léčbě včetně imatinibu- mesylátu. 

 

Ph+ akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) a s lymfoidní blastickou CML s rezistencí či 
intolerancí k předchozí léčbě. 

 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčbu by měl zahájit lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě pacientů s leukémií. 
 
Dávkování 
Doporučená zahajovací dávka pro léčbu chronické fáze CML je 100 mg dasatinibu jednou denně. 
 
Doporučená zahajovací dávka pro léčbu akcelerované, myeloidní nebo lymfoidní blastické fáze 
(pokročilé stadium) CML nebo Ph+ ALL je 140 mg jednou denně (viz bod 4.4). 
 
Délka léčby 
V klinických studiích léčba přípravkem SPRYCEL trvala do doby progrese nemoci nebo do doby, kdy 
ji pacient přestal tolerovat. Vliv ukončení léčby na dlouhodobý výsledek onemocnění po dosažení 
cytogenetické nebo molekulární odpovědi [včetně kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR), velké 
molekulární odpovědi (MMR) a MR4.5] nebyl zkoumán. 
 
Aby se dosáhlo doporučené dávky, je SPRYCEL dostupný jako potahované tablety o síle 20 mg, 
50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg a 140 mg. Zvýšení či snížení dávky je doporučeno na základě odpovědi 
pacienta na léčbu a její snášenlivosti. 
 

 

 

4

Zvyšování dávky 
V klinických studiích u dospělých pacientů s CML a Ph+ ALL bylo umožněno zvýšení dávky na 
140 mg jednou denně (u chronické fáze CML) nebo 180 mg jednou denně (v případě pokročilého 
stadia CML nebo u Ph+ ALL) u těch pacientů, u nichž nebyla dosažena hematologická nebo 
cytogenetická odpověď při podávání doporučené počáteční dávky. 
 
Úprava dávkování při nežádoucích účincích 
 
Myelosuprese 
V klinických studiích byla myelosuprese léčena přerušením medikace, snížením dávky nebo 
vysazením zkoušené léčby. Podle potřeby byla použita transfuze krevních destiček a červených 
krvinek. U pacientů s rezistentní myelosupresí byl použit hematopoetický růstový faktor. 
Pokyny pro úpravu dávkování jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
 

Tabulka č. 1: 

Úprava dávkování při neutropenii a trombocytopenii 

Chronická fáze CML 
(zahajovací dávka 100 mg 
jednou denně) 

ANC < 0,5 x 10

9

/l 

a/nebo 
trombocyty < 50 x 10

9

/l 

1 Přerušte léčbu, dokud ANC 

≥ 1,0 x 10

9

/l a krevní destičky 

≥ 50 x 10

9

/l. 

 
2 Obnovte léčbu původní zahajovací 

dávkou. 

 
3  Jestliže je počet trombocytů 

< 25 x 10

9

/l a/nebo se opět objeví ANC 

< 0,5 x 10

9

/l po dobu > 7 dnů, 

zopakujte krok 1 a obnovte léčbu 
sníženou dávkou 80 mg jednou denně v 
druhé epizodě. Ve třetí epizodě dále 
snižte dávku na 50 mg jednou denně (u 
nově diagnostikovaných pacientů) nebo 
ji přerušte (u pacientů s rezistencí či 
intolerancí k předchozí léčbě, včetně 
imatinibu). 

 

Akcelerovaná a blastická 
fáze CML a Ph+ ALL 
(zahajovací dávka 140 mg 
jednou denně) 

ANC < 0,5 x 10

9

/l 

a/nebo 
trombocyty < 10 x 10

9

/l 

1  Zkontrolujte, zda cytopenie souvisí 

s leukémií (aspirace nebo biopsie 
kostní dřeně). 

 
2  Jestliže cytopenie nesouvisí s leukémií, 

přerušte léčbu, dokud ANC 
≥ 1,0 x 10

9

/l a trombocyty ≥ 20 x 10

9

/l, 

a poté obnovte léčbu původní 
zahajovací dávkou. 

 
3  Jestliže se opět objeví cytopenie, 

zopakujte krok 1 a obnovte léčbu 
sníženou dávkou 100 mg jednou denně 
(druhá epizoda) nebo 80 mg jednou 
denně (třetí epizoda). 

 
4  Pokud cytopenie souvisí s leukémií, 

zvažte zvýšení dávky na 180 mg 
jednou denně. 

 

ANC: absolutní počet neutrofilů 
 

 

 

5

Ne-hematologické nežádoucí účinky 
Jestliže se při podávání dasatinibu vyvinou středně závažné ne-hematologické nežádoucí účinky 
stupně 2, má se do jejich zvládnutí nebo k návratu do výchozího stavu léčba přerušit. Pokud jde o 
první výskyt, má se pokračovat ve stejné dávce, pokud jde o opakující se nežádoucí účinky, má se 
dávka snížit. Jestliže se při podávání dasatinibu vyvinou závažné ne-hematologické nežádoucí účinky 
stupně 3 nebo 4, musí být do jejich zvládnutí léčba přerušena. Poté může být podle potřeby obnovena 
léčba sníženou dávkou v závislosti na závažnosti původního nežádoucího účinku. U pacientů s 
chronickou fází CML, kteří dostávali 100 mg jednou denně, se doporučuje snížení dávky na 80 mg 
jednou denně, dále pokud je to nutné, snížení z 80 mg na 50 mg jednou denně. U pacientů s pokročilou 
fází CML nebo Ph+ ALL, kteří dostávali dávku 140 mg jednou denně, se doporučuje snížení dávky na 
100 mg jednou denně, dále pokud je to nutné, snížení ze 100 mg na 50 mg jednou denně. 
 
Pleurální výpotek 
Jestliže je diagnostikován pleurální výpotek, má seléčba dasatinibem přerušit, dokud nedojde k 
vymizení příznaků nebo se stav pacienta nevrátí do výchozího stavu. Jestliže se epizoda nezlepší 
přibližně během jednoho týdne, má se zvážit možnost nasazení diuretik, kortikosteroidů nebo obou 
skupin současně (viz body 4.4 a 4.8). Po vyřešení první příhody se má pokračovat v podávání stejné 
dávky dasatinibu. Po vyřešení opakované příhody se má pokračovat v podávání dávky snížené o jeden 
stupeň. Po vyřešení závažné příhody (stupeň 3 nebo 4) může být léčba obnovena ve snížené dávce 
odpovídající závažnosti nežádoucího účinku. 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost a účinnost SPRYCEL u dětí a dospívajících do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou 
dostupné žádné údaje (viz bod 5.1). 
 
Starší pacienti
 
U těchto pacientů nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní farmakokinetické rozdíly v závislosti 
na věku. U starších pacientů není třeba doporučovat snížení dávky. 
 
Porucha funkce jater 
Pacienti s mírnou, středně težkou nebo těžkou poruchou funkce jater mohou dostávat doporučenou 
zahajovací dávku. Nicméně, u pacientů s poruchou funkce jater je třeba SPRYCEL používat s 
opatrností (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Porucha funkce ledvin 
Nebyly prováděny žádné klinické studie s přípravkem SPRYCEL u pacientů se sníženou funkcí ledvin 
(ze studie u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází CML byli vyloučeni pacienti se 
sérovou koncentrací kreatininu > 3krát vyšší, než je horní hranice normy a z klinických studií u 
pacientů s chronickou fází CML s rezistencí či intolerancí na předchozí léčbu s imatinibem byli 
vyloučeni pacienti se sérovou koncentrací kreatininu > 1,5krát vyšší, než je horní hranice normy). 
Jelikož renální clearance dasatinibu a jeho metabolitů je < 4 %, neočekává se u pacientů s renální 
insuficiencí pokles celkové tělesné clearance. 
 
Způsob podání 
SPRYCEL se musí podávat perorálně. 
Potahované tablety se nesmí drtit nebo krájet, aby se minimalizovalo riziko dermální expozice, tablety 
se musí polykat celé. Mohou být podávány s jídlem nebo bez jídla a mají se užívat pravidelně buď 
ráno nebo večer. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v 
bodě 6.1. 
 

 

 

6

4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Klinicky relevantní interakce 
Dasatinib je substrát a inhibitor cytochromu P450 (CYP) 3A4. Proto existuje možnost interakce 
s jinými současně podávanými léčivými přípravky, které se metabolizují primárně enzymem CYP3A4 
nebo jeho účinek modulují (viz bod 4.5). 
 
Souběžné užívání dasatinibu a léčivých přípravků nebo látek, které silně inhibují enzym CYP3A4 
(např. ketokonazol, itrakonazol, erythromycin, klarithromycin, ritonavir, telithromycin, grapefruitový 
džus), může zvýšit expozici dasatinibu. Proto se u pacientů léčených dasatinibem nedoporučuje 
souběžné podávání silných inhibitorů CYP3A4 (viz bod 4.5). 
 
Souběžné užívání dasatinibu a léčivých přípravků, které indukují enzym CYP3A4 (např. 
dexamethason, fenytoin, karbamazepin, rifampicin, fenobarbital nebo rostlinné přípravky obsahující 
Hypericum perforatum neboli třezalku tečkovanou), může výrazně snížit expozici dasatinibu a 
potenciálně zvýšit riziko selhání léčby. Proto je třeba u pacientů léčených dasatinibem volit při 
současném podávání alternativní léčivé přípravky s nižším potenciálem indukce CYP3A4 (viz 
bod 4.5). 
 
Souběžné užívání dasatinibu a substrátu CYP3A4 může zvýšit expozici substrátu CYP3A4. Proto je 
nutná opatrnost, pokud se dasatinib podává současně se substráty CYP3A4 s nízkým terapeutickým 
indexem, jako je astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, bepridil nebo ergotové alkaloidy 
(ergotamin, dihydroergotamin) (viz bod 4.5). 
 
Souběžné užívání dasatinibu a antagonisty histaminu-2 (H

2

) (např. famotidin), inhibitoru protonové 

pumpy (např. omeprazol) nebo hydroxidu hlinitého/hydroxidu hořečnatého může snížit expozici 
dasatinibu. Proto se nedoporučuje podávat antagonisty H

2

 a inhibitory protonové pumpy a přípravky 

obsahující hydroxid hlinitý/hydroxid hořečnatý se musí podat do 2 hodin před nebo 2 hodiny po 
podání dasatinibu (viz bod 4.5). 
 
Zvláštní populace 
Dle zjistění farmakokinetické studie jednorázového podávání mohou pacienti s mírnou, středně těžkou 
nebo těžkou poruchou funkce jater dostávat doporučenou zahajovací dávku (viz body 4.2 a 5.2). Kvůli 
omezením této klinické studie se při podávání dasatinibu pacientům s poruchou funkce jater 
doporučuje opatrnost (viz bod 4.2). 
 
Důležité nežádoucí reakce 
Myelosuprese 
Léčba dasatinibem je spojena s anemií, neutropenií a trombocytopenií. Jejich výskyt je časnější a 
častější u pacientů v pokročilé fázi CML nebo pacientů s Ph+ ALL než u pacientů v chronické fázi 
CML. Po dobu prvních dvou měsíců je třeba provádět každý týden kompletní krevní obraz u pacientů 
s pokročilou fází CML nebo Ph+ ALL, a poté jednou měsíčně nebo je-li to klinicky indikováno. U 
pacientů s chronickou fází CML je třeba provádět kompletní krevní obraz každý druhý týden po dobu 
12 týdnů, poté každý 3. měsíc nebo je-li to klinicky indikováno. Myelosuprese je v zásadě reverzibilní 
a obvykle odezní po dočasném vysazení dasatinibu nebo po snížení dávky (viz body 4.2 a 4.8). 
 
Krvácení 
U pacientů s chronickou fází CML (n=548) se vyskytlo krvácení stupně 3 nebo 4 u 5 pacientů (1 %) 
léčených dasatinibem. V klinických studiích u pacientů s pokročilou fází CML, kteří byli léčeni 
doporučenou dávkou přípravku SPRYCEL (n=304), se těžké krvácení do centrální nervové soustavy 
(CNS) vyskytlo u 1 % pacientů. Jeden případ skončil fatálně a byl spojen s trombocytopenií stupně 4 
dle kriterií CTC (Common Toxicity Criteria). Gastrointestinální krvácení stupně 3 nebo 4 se vyskytlo 
u 6 % pacientů s pokročilou fází CML a obvykle vyžadovalo vysazení léčby a transfuze. Další typy 
krvácení stupně 3 nebo 4 se vyskytly u 2 % pacientů s pokročilou fází CML. Většina krvácivých 
nežádoucích účinků byla u těchto pacientů typicky spojena s trombocytopenií stupně 3 nebo 4 (viz 
bod 4.8). Navíc in vitro a in vivo testy krevních destiček naznačují, že léčba přípravkem SPRYCEL 
reverzibilně ovlivňuje aktivaci krevních destiček. 

 

 

7

 
Je nutná opatrnost, pokud pacienti musí užívat léčivé přípravky inhibující funkci krevních destiček 
nebo antikoagulancia. 
 
Retence tekutin 
Podávání dasatinibu je spojeno s retencí tekutin. Ve fázi III klinické studie u pacientů s nově 
diagnostikovanou chronickou fází CML byla po minimálně 60 měsících dalšího sledování retence 
tekutin stupně 3 nebo 4 hlášena u 13 pacientů (5 %) ve skupině léčené dasatinibem a u 2 pacientů 
(1 %) ve skupině s imatinibem (viz bod 4.8). U všech pacientů s chronickou fází CML léčených 
přípravkem SPRYCEL se závažná retence tekutin vyskytla u 32 pacientů (6 %), kteří byli léčeni 
doporučenou dávkou přípravku SPRYCEL (n=548). V klinických studiích u pacientů s pokročilou fází 
CML léčených přípravkem SPRYCEL v doporučené dávce (n=304) byla retence tekutin stupně 3 nebo 
4 hlášena u 8 % pacientů, včetně pleurálního a perikardiálního výpotku stupně 3 nebo 4 hlášeného u 
7 %, respektive 1 % pacientů. U těchto pacientů byly hlášeny plicní edém stupně 3 nebo 4 a plicní 
hypertenze u 1 % pacientů. 
 
Pacientům, u nichž se vyvinou symptomy naznačující možnost pleurálního výpotku, jako je dušnost 
nebo suchý kašel, je třeba provést rentgen hrudníku. Závažný pleurální výpotek stupně 3 nebo 4 může 
vyžadovat torakocentézu a kyslíkovou terapii. Retence tekutin byla zvládnuta typicky podpůrnými 
léčebnými opatřeními, jako jsou podávání diuretik a krátkodobé podávání steroidů (viz body 4.2 a 
4.8). U pacientů ve věku 65 let a starších je pravděpodobnější výskyt pleurálního výpotku, dyspnoe, 
kašle, perikardiálního výpotku a městnavého srdečního selhání než u mladších jedinců, a proto by měli 
být pečlivě sledováni. 
 
Plicní arteriální hypertenze (PAH) 
PAH (prekapilární plicní arteriální hypertenze potvrzená pravostrannou srdeční katetrizací) byla 
hlášena v souvislosti s léčbou dasatinibem (viz bod 4.8). V těchto případech byla PAH hlášena po 
zahájení léčby dasatinibem i během léčby trvající déle než 1 rok. 
 
Před zahájením léčby dasatinibem se u pacientů musejí vyšetřit známky a příznaky přidruženého 
kardiopulmonálního onemocnění. U každého pacienta s přítomnými příznaky srdeční choroby má být 
provedena echokardiografie při zahájení léčby, a její provedení má být zváženo u pacientů s 
rizikovými faktory pro srdeční nebo plicní onemocnění. U pacientů, u nichž se objeví dyspnoe a únava 
po zahájení léčby, se mají vyšetřit časté etiologie zahrnující pleurální výpotek, plicní edém, anemii 
nebo plicní infiltraci. V souladu s doporučeními pro řešení nehematologických nežádoucích účinků 
(viz bod 4.2) může být dávka dasatinibu snížena nebo může být léčba v průběhu tohoto hodnocení 
přerušena. Pokud se nedospěje k objasnění, nebo pokud se stav nezlepší po snížení dávky nebo 
přerušení léčby, měla by se zvážit diagnóza PAH. Diagnostický přístup musí být v souladu s 
doporučenými postupy. Pokud se PAH potvrdí, musí být léčba dasatinibem nastálo ukončena. 
Sledování se musí provádět v souladu s doporučenými postupy. Po ukončení terapie dasatinibem bylo 
u pacientů s PAH pozorováno zlepšení hemodynamických a klinických parametrů. 
 
Prodloužení QT 
Data in vitro naznačují, že dasatinib může prodlužovat srdeční ventrikulární repolarizaci (interval QT) 
(viz bod 5.3). V klinické studii fáze III s minimálním 60měsíčním sledováním měl z 258 pacientů s 
nově diagnostikovanou CML v chronické fázi léčených dastatinibem a 258 pacientů léčených 
imatinibem v každé skupině 1 pacient (< 1 %) prodloužený QTc interval hlášený jako nežádoucí 
účinek. Ve skupině pacientů léčených dasatinibem byla průměrná změna intervalu QTc oproti výchozí 
hodnotě 3,0 msec ve srovnání se skupinou pacientů léčených imatinibem, ve které byla změna 
8,2 msec. V každé skupině měl jeden pacient (< 1 %) QTcF > 500 msec. V klinických studiích fáze II 
u 865 pacientů s leukémií léčených dasatinibem byla průměrná změna intervalu QTc oproti výchozí 
hodnotě podle Fridericiovy metody (QTcF) 4 - 6 msec; horní hranice 95% intervalu spolehlivosti pro 
všechny průměrné změny oproti výchozí hodnotě byla < 7 msec (viz bod 4.8).  
Z 2 182 pacientů s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě imatinibem léčených dasatinibem v 
klinických studiích bylo u 15 (1 %) pacientů hlášeno prodloužení QTc jako nežádoucí reakce. U 21 
těchto pacientů (1 %) bylo QTcF > 500 msec.  
 

 

 

8

Dasatinib je třeba podávat s opatrností pacientům, kteří mají nebo mohou mít prodloužení QT. Jsou to 
zejména pacienti s hypokalémií nebo hypomagnezémií, pacienti s kongenitálním syndromem dlouhého 
QT, pacienti užívající antiarytmika nebo jiné léčivé přípravky, jež vedou k prodloužení QT a pacienti s 
vysokou kumulativní dávkou antracyklinu. Hypokalémii nebo hypomagnezémii je třeba před 
zahájením podávání dasatinibu upravit. 
 
Srdeční nežádoucí účinky 
Dasatinib byl hodnocen v randomizované studii u 519 pacientů s nově diagnostikovanou CML v 
chronické fázi, která zahrnovala pacienty s předchozím srdečním onemocněním. U pacientů 
užívajících dasatinib byly hlášeny srdeční nežádoucí účinky městnavé srdeční selhání/srdeční 
dysfunkce, perikardiální výpotek, arytmie, palpitace, prodloužení QT intervalu a infarkt myokardu 
(včetně fatálního). Nežádoucí srdeční účinky byly častěji hlášeny u pacientů s rizikovými faktory nebo 
se srdečním onemocněním v anamnéze. Pacienti s rizikovými faktory (např. hypertenze, 
hyperlipidémie, diabetes) nebo se srdečním onemocněním v anamnéze (např. po perkutánní koronární 
intervenci, prokázanou koronární arteriární chorobou) by měli být pečlivě sledováni kvůli klinickým 
příznakům a symptomům souvisejícím s poruchou srdeční funkce, jako je bolest na hrudi, dechová 
nedostatečnost a diaforéza. 
 
Při výskytu těchto klinických příznaků nebo symptomů se lékařům doporučuje přerušit podávání 
dasatinibu. Po zvládnutí těchto potíží by mělo před znovuzahájením léčby dasatinibem následovat 
funkční zhodnocení. Dasatinib může být podán v původní dávce po mírných/středně závažných 
nežádoucích účincích (≤ stupně 2) nebo ve snížené dávce po závažných nežádoucích účincích 
(≥ stupně 3) (viz bod 4.2). Pacienti, kteří pokračují v léčbě, by měli být pravidelně monitorováni. 
 
Pacienti s nekompenzovaným nebo významným kardiovaskulárním onemocněním nebyli do 
klinických studií zařazeni. 
 
Reaktivace hepatitidy B 
U pacientů, kteří jsou chronickými nosiči hepatitidy B, dochází k reaktivaci po zahájení léčby 
inhibitory tyrosinkinázy BCR-ABL. Některé případy vyústily v akutní selhání jater nebo ve 
fulminantní hepatitidu vedoucí k transplantaci jater nebo došlo k úmrtí pacienta.  
Před zahájením léčby přípravkem SPRYCEL mají být pacienti vyšetřeni na infekci HBV. Před 
zahájením léčby u pacientů s pozitivní sérologií hepatitidy B (včetně těch s aktivním onemocněním) a 
u pacientů, u kterých v průběhu léčby vyjde pozitivní test infekce HBV, je třeba se obrátit na 
odborníky na onemocnění jater a léčbu hepatitidy B. Nosiči HBV, kteří potřebují léčbu přípravkem 
SPRYCEL, mají být po celou dobu léčby a několik měsíců po jejím ukončení pečlivě sledováni s 
ohledem na možný výskyt známek a příznaků aktivní infekce HBV (viz bod 4.8). 
 
Laktosa 
Tento léčivý přípravek obsahuje 135 mg monohydrátu laktosy ve 100 mg denní dávky a 189 mg 
monohydrátu laktosy v denní dávce 140 mg. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance 
galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by neměli užívat tento 
léčivý přípravek. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Léčivé látky, které mohou zvyšovat koncentraci dasatinibu v plazmě 
Studie in vitro ukazují, že dasatinib je substrátem CYP3A4. Souběžné užití dasatinibu a léčivých 
přípravků nebo látek, které jsou silnými inhibitory enzymu CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol, 
erythromycin, klarithromycin, ritonavir, telithromycin, grapefruitový džus), může zvýšit koncentraci 
dasatinibu. Proto se u pacientů léčených dasatinibem nedoporučuje systémové podávání silných 
inhibitorů CYP3A4. 
 
Na základě experimentů in vitro je v klinicky relevantních koncentracích vazba dasatinibu na 
bílkoviny v plazmě zhruba 96 %. Nebyly provedeny žádné klinické studie ke zhodnocení interakcí 
dasatinibu s jinými léčivými přípravky vážícími se na bílkoviny. Potenciál pro vytěsnění a jeho 
klinický význam není znám. 

 

 

9

 
Léčivé látky, které mohou snižovat koncentraci dasatinibu v plazmě 
Když byl dasatinib podán po 8denních dávkách 600 mg rifampicinu, silného induktoru CYP3A4 
podávaného vždy večer, AUC dasatinibu se snížila o 82 %. Jiné léčivé přípravky, které indukují 
aktivitu enzymu CYP3A4 (např. dexamethason, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital nebo rostlinné 
přípravky obsahující Hypericum perforatum neboli třezalku tečkovanou), mohou také zvyšovat 
metabolizmus a snižovat koncentraci dasatinibu v plazmě. Proto se souběžné užívání silných induktorů 
CYP3A4 a dasatinibu nedoporučuje. U pacientů, u nichž je indikován rifampicin nebo jiné induktory 
CYP3A4, je třeba použít alternativní léčivé přípravky s menším indukčním potenciálem tohoto 
enzymu. 
 
Antagonisté histaminu-2 a inhibitory protonové pumpy 
Dlouhodobé potlačování sekrece žaludeční kyseliny pomocí antagonistů H

2

 nebo inhibitorů protonové 

pumpy (např. famotidin a omeprazol) pravděpodobně snižuje koncentraci dasatinibu. Ve studii 
jednorázové dávky u zdravých subjektů snížilo podání famotidinu 10 hodin před jednorázovou dávkou 
přípravku SPRYCEL koncentraci dasatinibu o 61 %. Ve studii na 14 zdravých jedincích došlo po 
podání jednorázové dávky 100 mg přípravku SPRYCEL, kterému 22 hodin předtím předcházelo 
4denní podávání 40 mg omeprazolu v režimu setrvalého stavu, k poklesu hodnoty AUC dasatinibu o 
43 % a C

max

 dasatinibu o 42 %. U pacientů léčených přípravkem SPRYCEL je třeba zvážit použití 

antacid místo antagonistů H

2

 nebo inhibitorů protonové pumpy (viz bod 4.4). 

 
Antacida 
Neklinická data prokazují, že rozpustnost dasatinibu závisí na hodnotě pH. U zdravých subjektů 
souběžné použití antacid hydroxidu hlinitého/hydroxidu hořečnatého s přípravkem SPRYCEL snížilo 
AUC u jednorázové dávky přípravku SPRYCEL o 55 % a C

max

 o 58 %. Když však byla antacida 

podána 2 hodiny před jednorázovou dávkou přípravku SPRYCEL, v koncentraci dasatinibu nebyly 
pozorovány žádné relevantní změny. Antacida tedy mohou být podávána do 2 hodin před nebo 
2 hodiny po podání přípravku SPRYCEL (viz bod 4.4). 
 
Léčivé látky, jejichž plazmatickou koncentraci může dasatinib měnit 
Souběžné použití dasatinibu a substrátu CYP3A4 může zvyšovat působení substrátu CYP3A4. Ve 
studii u zdravých subjektů jednorázová dávka 100 mg dasatinibu zvýšila AUC a C

max

 simvastatinu, 

což je známý substrát CYP3A4, o 20, respektive 37 %. Nelze vyloučit, že po mnohočetných dávkách 
dasatinibu je tento efekt větší. Substráty CYP3A4, o nichž je známo, že mají úzký terapeutický index 
(např. astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, bepridil nebo ergotové alkaloidy [ergotamin, 
dihydroergotamin]), je tedy třeba podávat pacientům užívajícím dasatinib s opatrností (viz bod 4.4). 
Údaje in vitro naznačují možné riziko interakcí se substráty CYP2C8, jako jsou glitazony. 
 
4.6 Fertilita, 

těhotenství a kojení 

 
Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen 
Pohlavně aktivní muži a ženy ve fertilním věku mají používat během léčby účinné metody 
antikoncepce. 
 
Těhotenství 
Na základě zkušeností u lidí existuje podezření, že dasatinib podávaný během těhotenství způsobuje 
kongenitální malformace včetně defektů neurální trubice a má škodlivé farmakologické účinky na 
plod. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).  
SPRYCEL by neměl být během těhotenství podáván, pokud klinický stav ženy léčbu dasatinibem 
nevyžaduje. Jestliže je SPRYCEL používán v průběhu těhotenství, musí být pacientka informována o 
potenciálním riziku pro plod. 
 
Kojení 
Informace o vylučování dasatinibu do lidského či zvířecího mateřského mléka jsou 
nedostatečné/omezené. Fyzikálně-chemické a dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje o 
dasatinibu ukazují, že se dasatinib vylučuje do mateřského mléka a že nelze vyloučit riziko pro kojené 
dítě. 

 

 

10

V průběhu léčby přípravkem SPRYCEL by se mělo kojení ukončit. 
 
Fertilita 
Účinek dasatinibu na sperma není znám (viz bod 5.3).  
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Přípravek SPRYCEL má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienty je třeba 
upozornit, že se u nich v průběhu léčby dasatinibem mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou 
například závratě nebo neostré vidění. Proto se při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů 
doporučuje opatrnost. 
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
Níže uvedená data odráží expozici přípravku SPRYCEL u 2 712 pacientů v klinických studiích 
zahrnujících 324 pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází CML a u 2 388 pacientů s CML s 
rezistencí či intolerancí na imatinib nebo Ph+ ALL. Střední doba léčby u 2 712 pacientů léčených 
přípravkem SPRYCEL byla 19,2 měsíců (rozmezí 0–93,2 měsíců). 
 
Ve studii fáze III u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází CML s minimálně 5letým 
sledováním byla střední doba léčby přibližně 60 měsíců pro přípravek SPRYCEL (rozsah 0,03–
72,7 měsíců) i pro imatinib (rozsah 0,3–74,6 měsíců). U 1 618 pacientů s chronickou fází CML byla 
střední doba léčby 29 měsíců (rozsah 0–92,9 měsíců).  U 1 094 pacientů s pokročilou fází CML nebo 
Ph+ ALL byla střední doba léčby pro pacienty 6,2 měsíců (rozsah 0–9,32 měsíců).  
Ze 2 712 léčených pacientů bylo 18 % ≥ 65 let, zatímco 5 % bylo ≥ 75 let.  
 
U většiny pacientů léčených přípravkem SPRYCEL se po určité době objevily nežádoucí účinky. V 
celkové populaci 2 712 pacientů léčených přípravkem SPRYCEL byla léčba kvůli nežádoucím 
účinkům ukončena u 520 pacientů (19 %). Většina z nich byla mírného až středního stupně. 
 
Ve studii fáze III s minimálním 12měsíčním sledováním u pacientů s nově diagnostikovanou 
chronickou fází CML byla léčba ukončena kvůli nežádoucím účinkům u 5 % pacientů léčených 
přípravkem SPRYCEL a u 4 % pacientů léčených imatinibem. Po minimálním 60měsíčním sledování 
byl úhrnný výskyt ukončení léčby 14 %, resp. 7 %. Ve skupině 1 618 pacientů s chronickou fází CML 
léčených dasatinibem byla kvůli nežádoucím účinkům léčba ukončena u 329 pacientů (20,3 %) a ve 
skupině 1 094 pacientů s pokročilou fází onemocnění léčených dasatinibem byla léčba kvůli 
nežádoucím účinkům ukončena u 191 pacientů (17,5 %). 
 
Většina pacientů v chronické fázi CML intolerantních k imatinibu tolerovala léčbu přípravkem 
SPRYCEL. V klinických studiích s 24měsíčním sledováním chronické fáze CML mělo 10 pacientů z 
215 pacientů intolerantních k imatinibu při léčbě přípravkem SPRYCEL stejný stupeň 3 nebo 4 
ne-hematologické toxicity jako u předchozí terapie imatinibem; 8 z těchto 10 pacientů zvládlo léčbu 
snížením dávky a mohli pokračovat v léčbě přípravkem SPRYCEL. 

 

Na základě minimálního 12měsíčního sledování  byly nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky u 
pacientů léčených přípravkem SPRYCEL s nově diagnostikovanou chronickou fází CML retence 
tekutin (včetně pleurálního výpotku) (19 %), průjem (17 %), bolest hlavy (12 %), vyrážka (11 %), 
muskuloskeletární bolest (11 %), nauzea (8 %), únava (8 %), myalgie (6 %), zvracení (5 %) a zánět 
svalů (4 %). Po minimálním 60měsíčním sledování byl úhrnný výskyt vyrážky (14 %), bolesti svalů a 
kostí (14 %), bolesti hlavy (13 %), únavy (11 %), nauzey (10 %), myalgie (7 %), zvracení (5 %) a 
zánětu svalů nebo křečí (5 %); došlo tedy ke zvýšení o ≤ 3 %. Celkový výskyt retence tekutin a 
průjmu byl 39 %, resp. 22 %. Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky u pacientů rezistentních 
nebo intolerantních k předchozí léčbě imatinibem léčených přípravkem SPRYCEL byly retence 
tekutin (včetně pleurálního výpotku), průjem, bolesti hlavy, nauzea, kožní vyrážka, dušnost, krvácení, 
únava, bolest svalů a kostí, infekce, zvracení, kašel, bolesti břicha a pyrexie. U 5 % pacientů s 

 

 

11

rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě imatinibem léčených přípravkem SPRYCEL byla hlášena 
febrilní neutropenie související s podáváním léčiva. 
 
V klinických studiích u pacientů s rezistencí nebo intolerancí k předchozí léčbě imatinibem bylo 
doporučeno, aby léčba imatinibem byla ukončena alespoň 7 dnů před zahájením léčby přípravkem 
SPRYCEL. 
 
Seznam nežádoucích účinků v tabulce

 

V klinických a post-marketingových studiích s přípravkem SPRYCEL byly u pacientů hlášeny 
následující nežádoucí účinky, kromě laboratorních abnormalit (tabulka 2). Tyto účinky jsou uvedeny 
podle tříd orgánových systémů a podle frekvence výskytu. Frekvence výskytu jsou definovány jako: 
velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 
až < 1/1 000); není známo (z dostupných post-marketingových údajů nelze určit).  
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Tabulka č. 2: 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Infekce a infestace 
Velmi časté 

infekce (včetně bakteriální, virové, plísňové, nespecifikované) 

Časté 

pneumonie (včetně bakteriální, virové a plísňové), infekce/zánět horních cest 
dýchacích, herpetická virová infekce, infekční enterokolitida, sepse (včetně méně 
častých případů s fatálními následky) 

Není známo 

reaktivace hepatitidy B 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi časté 

myelosuprese (včetně anemie, neutropenie, trombocytopenie) 

Časté 

febrilní neutropenie 

Méně časté 

lymfadenopatie, lymfocytopenie

Vzácné 

aplázie červených krvinek 

Poruchy imunitního systému 
Méně časté 

hypersenzitivita (včetně erythema nodosum) 

Endokrinní poruchy 
Méně časté 

hypotyreóza 

Vzácné 

hypertyreóza, tyreoiditida 

Poruchy metabolismu a výživy 
Časté 

poruchy chuti k jídlu

a

, hyperurikémie 

Méně časté 

syndrom nádorového rozpadu, dehydratace, hypoalbuminémie, hypercholesterolémie 

Vzácné 

diabetes mellitus 

Psychiatrické poruchy 
Časté 

deprese, insomnie 

Méně časté 

úzkost, stav zmatenosti, afektivní labilita, snížení libida 

Poruchy nervového systému 
Velmi časté 

bolesti hlavy 

Ćasté 

neuropatie (včetně periferní neuropatie), závratě, dysgeusie, somnolence 

Méně časté 

krvácení do CNS*

b

, synkopa, tremor, amnézie, porucha rovnováhy 

Vzácné 

cévní mozková příhoda, přechodná ischemická ataka, křeče, zánět očního nervu, 
obrna VII. hlavového nervu, demence, ataxie 

Poruchy oka 
Časté 

poruchy vidění (zahrnující porušené vidění, rozmazané vidění a sníženou ostrost 
vidění), suchost očí 

Méně časté 

postižení zraku, konjunktivitida, fotofobie, zvýšená tvorba slz 

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté 

tinitus 

Méně časté 

ztráta sluchu, vertigo 

Srdeční poruchy 
Časté 

městnavé srdeční selhání/srdeční dysfunkce*

c

, perikardiální výpotek*, arytmie 

(včetně tachykardie), palpitace 

 

 

12

Méně časté 

infarkt myokardu (včetně fatálních následků)*, prodloužený QT na 
elektrokardiogramu*, perikarditida, ventrikulární arytmie (včetně ventrikulární 
tachykardie), angina pectoris, kardiomegalie, abnormální T vlna na 
elektrokardiogramu, zvýšený troponin 

Vzácné 

cor pulmonale, myokarditida, akutní koronární syndrom, srdeční zástava, prodloužení 
PR intervalu na elektrokardiogramu, koronární nemoc, pleuroperikarditida 

Není známo 

fibrilace síní/síňový flutter 

Cévní poruchy 
Velmi časté 

krvácení*

d

 

Časté 

hypertenze, návaly horka 

Méně časté 

hypotenze, tromboflebitida 

Vzácné 

hluboká žilní trombóza, embolie, livedo retikularis 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Velmi časté 

pleurální výpotek*, dyspnoe 

Časté 

plicní edém*, plicní hypertenze*, plicní infiltrace, pneumonitida, kašel 

Méně časté 

plicní arteriální hypertenze, bronchospazmus, astma 

Vzácné 

plicní embolie, syndrom akutní respirační tísně 

Není známo 

intersticiální plicní onemocnění 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi časté 

průjem, zvracení, nauzea, bolest břicha 

Časté 

gastrointestinální krvácení*, kolitida (včetně neutropenní kolitidy), gastritida, zánět 
sliznic (včetně mukozitidy/stomatitidy), dyspepsie, abdominální distenze, zácpa, 
onemocnění měkkých tkání v dutině ústní 

Méně časté 

pankreatitida (včetně akutní pankreatitidy), vřed v horním gastrointestinálním traktu, 
ezofagitida, ascites*, anální fisura, dysfagie, gastroezofageální refluxní choroba 

Vzácné 

gastroenteropatie se ztrátou bílkovin, ileus, anální píštěl 

Není známo 

fatální gastrointestinální krvácení* 

Poruchy jater a žlučových cest  
Méně časté 

hepatitida, cholecystitida, cholestáza 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi časté 

kožní vyrážka

e

 

Časté 

alopecie, dermatitida (včetně ekzému), pruritus, akné, suchá kůže, urtika, 
hyperhidróza 

Méně časté 

neutrofilní dermatóza, fotosenzitivita, porucha pigmentace, panikulitida, kožní vřed, 
bulózní stavy, poruchy nehtů, syndrom palmoplantární erytrodysestézie, porucha 
ochlupení 

Vzácné 

leukocytoklastická vaskulitida, kožní fibróza 

Není známo 

Stevens-Johnsonův syndrom

f

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Velmi časté 

bolesti svalů 

Časté 

artralgie, myalgie, svalová slabost, svalová ztuhlost, svalová křeč 

Méně časté 

rhabdomyolýza, osteonekróza, zánět svalů, tendinitida, artritida 

Poruchy ledvin a močových cest 
Méně časté 

renální poškození (včetně renálního selhání), časté močení, proteinurie 

Není známo 

nefrotický syndrom 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím
Vzácné 

potrat 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Méně časté 

gynekomastie, porucha menstruace 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Velmi časté 

periferní edém

g

, únava, pyrexie, edém obličeje

h

  

Časté 

astenie, bolesti, bolesti na prsou, generalizovaný edém* 

i

, zimnice 

Méně časté 

malátnost, jiný superficiální edém

ij

 

Vzácné 

porucha chůze 

 

 

13

Vyšetření 
Časté 

úbytek hmotnosti, zvýšení hmotnosti 

Méně časté 

zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi, zvýšená gama-glutamyltransferáza 

Poranění, otravy a procedurální komplikace 
Časté 

kontuze 

 

a

  Zahrnuje sníženou chuť k jídlu, předčasnou nasycenost, zvýšenou chuť k jídlu. 

 

b

  Zahrnuje krvácení do centrální nervové soustavy, otok mozku, krvácení do mozku, extradurální hematom, intrakraniální 

krvácení, hemoragická cévní mozková příhoda, subarachnoidální krvácení, subdurální hematom a subdurální krvácení. 

 

c

  Zahrnuje zvýšený natriuretický peptid v mozku, ventrikulární dysfunkci, levostrannou ventrikulární dysfunkci, 

pravostrannou ventrikulární dysfunkci, srdeční selhání, akutní srdeční selhání, chronické srdeční selhání, městnavé srdeční 
selhání, kardiomyopatii, městnavou kardiomyopatii, diastolickou dysfunkci, sníženou ejekční frakci a ventrikulární 
selhání, levostranné ventrikulární selhání, pravostranné ventrikulární selhání a ventrikulární hypokinezu. 

 

d

  Nezahrnuje gastrointestinální krvácení a krvácení do CNS; tyto nežádoucí účinky jsou uvedeny ve třídě 

gastrointestinálních poruch a poruch nervového systému. 

 

e

  Zahrnuje vyrážku po podání léku, erytém, multiformní erytém, erytrózu, exfoliativní vyrážku, generalizovaný erytém, 

genitální vyrážku, vyrážku z horka, milium, potničky, pustulární psoriázu, vyrážku, erytematózní vyrážku, folikulární 
vyrážku, generalizovanou vyrážku, makulární vyrážku, makulopapulózní vyrážku, papulózní vyrážku, svědivou vyrážku, 
pustulózní vyrážku, vezikulózní vyrážku, exfoliaci kůže, podráždění kůže, toxický kožní výsev, vezikulózní urtikarii a 
cévní vyrážku. 

 

f

  Z postmarketingového sledování byly hlášeny jednotlivé případy Stevens-Johnsonova syndromu. Nedalo se určit, zdali 

tyto mukokutánní nežádoucí účinky přímo souvisely s přípravkem SPRYCEL nebo s konkomitantním léčivým 
přípravkem. 

 

g

  Edém závislý na gravitaci, lokalizovaný edém, periferní edém. 

 

h

  Zahrnuje edém spojivek, oční edém, otok očí, edém očních víček, edém obličeje, edém rtů, makulární edém, edém úst, 

orbitální edém, periorbitální edém, otok obličeje.

 

 

i

  Hyperhydratace, retence tekutin, gastrointestinální edém, generalizovaný edém, edém, edém způsobený onemocněním 

srdce, perirenální prosáknutí, edém po výkonu, viscerální edém. 

 

j

  Otok genitálií, edém místa incize, edém genitálií, edém penisu, otok penisu, edém skrota, kožní otok, otok varlete, 

vulvovaginální otok. 

 

Další podrobnosti, viz část "Popis vybraných nežádoucích účinků" 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků 

 

Myelosuprese 
Léčba přípravkem SPRYCEL se spojuje s anemií, neutropenií a trombocytopenií. Jejich výskyt je 
časnější a častější u pacientů s pokročilou fází CML neb Ph+ ALL než u pacientů v chronické fázi 
CML (viz bod 4.4).  
 
Krvácení 
S lékem spojené nežádoucí účinky krvácení v rozsahu od petechií a epistaxe až po gastrointestinální 
krvácení stupně 3 nebo 4 nebo krvácení do CNS byly hlášeny nejméně u 10 % pacientů užívajících 
přípravek SPRYCEL (viz bod 4.4). 
 
Retence tekutin 
Různé nežádoucí účinky, jako je pleurální výpotek, ascites, plicní edém a perikardiální výpotek s nebo 
bez superficiálního edému, mohou být společně označeny jako “retence tekutin”. Ve studii nově 
diagnostikované chronické fáze CML byl po minimálním 60měsíčním sledování hlášen nežádoucí 
účinek retence tekutin spojený s užíváním dasatinibu včetně pleurálního výpotku (28 %), 
superficiálního edému (14 %), plicní hypertenze (5 %), generalizovaného edému 4 % a perikardiálního 
výpotku (4 %). Výskyt městnavého srdečního selhání/srdeční dysfunkce a plicního edému byl hlášen u 
< 2 % pacientů. 

 

 

14

Celkový výskyt pleurálního výpotku (všech stupňů) souvisejícího s léčbou dasatinibem byl v průběhu 
času 10 % ve 12 měsících, 14 % ve 24 měsících, 19 % ve 36 měsících, 24 % ve 48 měsících a 28 % v 
60 měsících. Celkový výskyt opakujícího se pleurálního výpotku souvisejícího s léčbou dasatinibem 
mělo 46 pacientů. 17 pacientů mělo 2 izolované nežádoucí účinky, 6 mělo 3 nežádoucí účinky, 
18 mělo 4 až 8 nežádoucích účinků a 5 mělo > 8 epizod pleurálního výpotku. 
Střední doba do objevení se pleurálního výpotku stupně 1 nebo 2 byla 114 týdnů (rozmezí: 
4 až 299 týdnů). Méně než 10 % pacientů s pleurálním výpotkem mělo závažné pleurální výpotky 
(stupně 3 nebo 4) související s léčbou dasatinibem. Střední doba do prvního výskytu pleurálního 
výpotku stupně ≥ 3 souvisejícího s léčbou dasatinibem byla 175 týdnů (rozmezí: 114 až 274 týdnů). 
Střední doba trvání pleurálního výpotku (všech stupňů) byla 283 dnů (~40 týdnů). 
Pleurální výpotek byl obvykle reverzibilní a zvládnut přerušením podávání přípravku SPRYCEL a 
použitím diuretik nebo zavedením dalších vhodných opatření podpůrné léčby (viz body 4.2 a 4.4). 
Mezi pacienty s pleurálním výpotkem (n=73), kteří byli léčeni dasatinibem, jich mělo 45 (62 %) 
přerušenou léčbu a 30 (41 %) pacientům byla snížena dávka. Navíc 34 (47 %) pacientům byla 
podávána diuretika, 23 (32 %) kortikosteroidy a 20 (27 %) pacientům byly podávány jak 
kortikosteroidy, tak diuretika. 9 (12 %) pacientů podstoupilo odstranění tekutiny z pohrudniční dutiny 
(thorakotomie). 
6 % pacientů léčených dasatinibem ukončilo léčbu z důvodu výskytu pleurálního výpotku 
souvisejícího s léčbou. 
Výskyt pleurálního výpotku nezhoršil u pacientů schopnost dosahovat odpovědi. Mezi pacienty s 
pleurálním výpotkem léčenými dasatinibem dosáhlo 96 % cCCyR, 82 % dosáhlo MMR a 50 % 
dosáhlo MR4.5 navzdory ukončení dávkování nebo upravení dávky. 
Další informace o pacientech s chronickou fází CML a pokročilou fází CML nebo Ph+ ALL viz 
bod 4.4. 
 
Plicní arteriální hypertenze (PAH) 
V souvislosti s vystavením dasatinibu byla hlášena PAH (prekapilární plicní arteriální hypertenze 
potvrzená pravostrannou srdeční katetrizací). V těchto případech byla PAH hlášena po zahájení léčby 
dasatinibem i během léčby trvající déle než 1 rok. Pacienti s PAH, o kterých bylo referováno během 
léčeby dasatinibem, často užívali konkomitantní léčivé přípravky nebo trpěli, kromě základní 
malignity, dalšími onemocněními. U pacientů s PAH bylo po ukončení terapie dasatinibem 
pozorováno zlepšení hemodynamických a klinických parametrů. 
 
Prodloužení QT 
Ve fázi III studie u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází CML měl po minimálním 
12měsíčním sledování 1 pacient (< 1 %) lečený přípravkem SPRYCEL QTcF > 500 msec (viz 
bod 4.4). Po minimálním 60měsíčním sledování nebyli hlášení další pacienti, kteří by měli 
QTcF > 500 msec. 
V pěti klinických studiích fáze II u pacientů s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě imatinibem 
bylo před zahájením a během léčby opakovaně prováděno EKG v předem stanovených časových 
intervalech. Výsledky 865 pacientů užívajících přípravek SPRYCEL v dávce 70 mg dvakrát denně 
byly hodnoceny centrálně. Interval QT byl korigován podle srdeční frekvence pomocí Fridericiovy 
metody. Ve všech časových intervalech po užití dávky v den 8 byly průměrné změny oproti výchozí 
hodnotě intervalu QTcF 4–6 msec při související horní mezi 95 % intervalu spolehlivosti < 7 msec. 
Z 2 182 pacientů, kteří byli v klinických studiích léčeni přípravkem SPRYCEL, bylo u 15 (1 %) 
pacientů hlášeno prodloužení QTc jako nežádoucí účinek. U 21 pacientů (1 %) se prodloužil QTcF na 
> 500 msec (viz bod 4.4). 
 
Srdeční nežádoucí účinky 
U pacientů s rizikovými faktory nebo se srdečním onemocněním v anamnéze by měly být pečlivě 
monitorovány příznaky nebo symptomy srdeční dysfunkce, vyhodnoceny a vhodně léčeny (viz bod 
4.4).  
 
Reaktivace hepatitidy B 
V souvislosti s tyrosinkinázou BCR-ABL byla zaznamenána reaktivace hepatitidy B. Některé případy 
vyústily v akutní selhání jater nebo ve fulminantní hepatitidu vedoucí k transplantaci jater nebo došlo 
k úmrtí pacienta (viz bod 4.4). 

 

 

15

 
Ve studii optimalizace dávkování fáze III u pacientů s CML v chronické fázi s rezistencí nebo 
intolerancí na předchozí léčbu imatinibem (medián trvání léčby 30 měsíců) byla indicence výskytu 
pleurálního výpotku a městnavého srdečního selhání/srdeční dysfunkce nižší u pacientů léčených 
přípravkem SPRYCEL v dávce 100 mg jednou denně, než u pacientů léčených přípravkem SPRYCEL 
v dávce 70 mg dvakrát denně. Také myelosuprese byla méně často hlášena u léčebné skupiny při 
dávce 100 mg jednou denně (viz Abnormality laboratorních hodnot níže). Střední doba trvání léčby ve 
skupině 100 mg jednou denně byla 37 měsíců (rozmezí 1–91 měsíců). Celkový výskyt vybraných 
nežádoucích účinků, které byly hlášeny při doporučené zahajovací dávce 100 mg jednou denně, je 
uveden v Tabulce 3a. 
 
Tabulka č. 3a: 

Vybrané nežádoucí účinky hlášené ve studii optimalizace dávkování fáze 3 

(chronická fáze CML s intolerancí nebo rezistencí na imatinib)

a

   

 

Minimální 2leté 

sledování 

Minimální 5leté 

sledování 

Minimální 7leté 

sledování 

 Všechny 

stupně

 

Stupně 

3/4 

Všechny 

stupně 

Stupně 

3/4 

Všechny 

stupně 

Stupně 

3/4 

Preferovaný název 

Procento (%) pacientů 

Průjem 

27 2 28 2 28 2 

Retence tekutin 

34 4 42 6 48 7 

Superficiální 

edém 

18 0 21 0 22 0 

 

Pleurální 

výpotek 

18 2 24 4 28 5 

 

Generalizovaný 

edém 

3 0  4 0 4 0 

 

Perikardiální 

výpotek 

2 1  2 1 3 1 

 

Plicní 

hypertenze 0 0  0 0 2 1 

Krvácení 

11 1 11 1 12 1 

 Gastrointestinální 
 krvácení 

2 1  2 1 2 1 

a

  Výsledky studie optimalizace dávkování fáze 3 hlášené u populace (n=165) při doporučené zahajovací dávce 100 mg 

jednou denně 

 

 
Ve studii fáze III optimalizace dávkování ve fázi u pacientů s pokročilou fází CML a Ph+ ALL byla 
střední doba trvání léčby 14 měsíců u akcelerované fáze CML, 3 měsíce u myeloidní blastické fáze 
CML, 4 měsíce u lymfoidní blastické fáze CML a 3 měsíce u Ph+ ALL. Vybrané nežádoucí účinky, 
které byly hlášeny při doporučené zahajovací dávce 140 mg jednou denně jsou uvedeny v Tabulce 3b. 
Rovněž byl studován léčebný režim 70 mg dvakrát denně. Režim 140 mg jednou denně prokázal 
srovnatelný profil účinku s režimem 70 mg dvakrát denně, ovšem příznivější bezpečnostní profil. 
 
Tabulka č. 3b: 

Vybrané nežádoucí účinky hlášené během studie optimalizace dávkování fáze 

III: pokročilá fáze CML and Ph+ ALL 

 

140 mg jednou denně n = 304 

 

Všechny stupně

Stupně 3/4 

 
Preferovaný název 

Procento (%) pacientů 

Průjem 

28 3 

Retence tekutin 

33 7 

Superficiální edém 

15 

< 1 

Pleurální výpotek 

20 

Generalizovaný edém 

Městnavé srdeční selhání/ 

srdeční dysfunkce

b

 

1 0 

Perikardiální výpotek 

Plicní edém 

Krvácení 

23 8 

Gastrointestinální krvácení 

 

 

16

a

  Výsledky hlášené ze studie optimalizace dávkování fáze 3 u populace (n=304) při doporučené zahajovací dávce přípravku 

SPRYCEL 140 mg jednou denně ve 2letém sledování po skončení studie. 

b

 Zahrnuje ventrikulární dysfunkci, srdeční selhání, městnavé srdeční selhání, kardiomyopatii, městnavou kardiomyopatii, 

diastolickou dysfunkci, sníženou ejekční frakci a ventrikulární selhání. 

 
Abnormality laboratorních hodnot 
 
Hematologie  
Ve studii fáze III s nově diagnostikovanou chronickou fází CML byly po minimálním 12měsíčním 
sledování u pacientů užívajících přípravek SPRYCEL hlášeny laboratorní abnormality stupně 3 nebo 
4: neutropenie (21 %), trombocytopenie (19 %) a anemie (10 %). Celkový výskyt po minimálním 
60měsíčním sledování byl 29 % u neutropenie, 22 % u trombocytopenie a 13 % u anemie. 
 
U pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází CML užívajících přípravek SPRYCEL, u kterých 
se objevila myelosuprese stupně 3 nebo 4, se stav po minimálním 12měsíčním sledování zpravidla 
zlepšil po krátkém přerušení a/nebo po snížení dávky léku a permanentní přerušení léčby nastalo u 
1,6 % pacientů. Po minimálním 60měsíčním sledování činil celkový výskyt trvalého přerušení z 
důvodu myelosuprese stupně 3 nebo 4 2,3 %. 
 
U pacientů s CML s rezistencí či intolerancí na předchozí léčbu imatinibem byly cytopenie 
(trombocytopenie, neutropenie a anemie) pravidelným nálezem. Výskyt cytopenií však zcela zřejmě 
závisel také na stadiu nemoci. Frekvence hematologických abnormalit stupně 3 a 4 je uvedena v 
tabulce č. 4.  
 

Tabulka č. 4: 

Hematologické laboratorní abnormality stupně 3/4 dle CTC v klinických 

studiích u pacientů s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě imatinibem

a

  

 

Chronická fáze

(n= 165)

b

 

Akcelerovaná fáze

(n= 157)

c

 

Myeloidní 

blastická fáze 

(n= 74)

c

 

Lymfoidní 

blastická fáze

a Ph+ ALL 

(n= 168)

c

 

 

Procento (%) pacientů 

Hematologické parametry 

 

 

 

 

 Neutropenie 

36 

58 

77 

76 

 

Trombocytopenie 23 

63 78 

74 

 Anemie 

13 

47 

74 

44 

a

  Výsledky hlášené ze studie optimalizace dávkování fáze 3 ve 2letém sledování. 

b

  Výsledky studie CA180-034 při doporučené zahajovací dávce 100 mg jednou denně. 

c

  Výsledky studie CA180-035 při doporučené zahajovací dávce 140 mg jednou denně. 

Stupně dle CTC: neutropenie (stupeň 3 ≥ 0,5 – < 1,0 × 10

9

/l, stupeň 4 < 0,5 × 10

9

/l); trombocytopenie (stupeň 3 ≥ 25 –

< 50 × 10

9

/l, stupeň 4 < 25 × 10

9

/l); anemie (hemoglobin stupeň 3 ≥ 65 – < 80 g/l, stupeň 4 < 65 g/l). 

 
Kumulativní výskyt cytopenie stupně 3 nebo 4 ve skupině pacientů léčených dávkou 100mg jednou 
denně byly podobné po 2 a 5 letech včetně: neutropenie (35 % vs. 36 %), trombocytopenie (23 % vs. 
24 %) a anemie (13 % vs. 13 %).  
U pacientů, které postihla myelosuprese stupně 3 nebo 4, obvykle došlo po krátkém vysazení léku 
a/nebo snížení dávky ke zlepšení, přičemž k trvalému ukončení léčby bylo nutné přistoupit u 5 % 
pacientů. Většina pacientů pokračovala v léčbě bez dalších známek myelosuprese. 
 
Biochemie  
Ve studii s nově diagnostikovanou chronickou fází CML byla po minimálním 12měsíčním sledování u 
4 % pacientů užívajících přípravek SPRYCEL hlášena hypofosfatémie stupně 3 nebo 4, u ≤ 1 % 
pacientů bylo hlášeno zvýšení transamináz, kreatininu a bilirubinu stupně 3 nebo 4. Celkový výskyt po 
minimálním 60měsíčním sledování byl 7 % u hypofosfatémie stupně 3 nebo 4, 1 % zvýšení kreatininu 
a bilirubinu stupně 3 nebo 4 a zvýšení transamináz stupně 3 nebo 4 zůstalo 1 %. Kvůli těmto 
biochemickým laboratorním parametrům nedošlo k žádnému přerušení léčby přípravkem SPRYCEL. 

 

 

17

 
2leté sledování 
Zvýšení transamináz nebo bilirubinu stupně 3 nebo 4 bylo hlášeno u 1 % pacientů v chronické fázi 
CML (s rezistencí či intolerancí na imatinib), přičemž zvýšení těchto hodnot bylo hlášeno s vyšší 
četností 1 až 7 % u pacientů s pokročilou fází CML a Ph+ ALL. Obvykle to bylo léčeno snížením 
dávky nebo přerušením léčby. Ve fázi III studie optimalizace dávkování u chronické fáze CML bylo 
zvýšení transamináz nebo bilirubinu stupně 3 nebo 4 hlášeno u ≤ 1 % pacientů s podobně nízkou 
incidencí ve čtyřech léčebných skupinách. Ve fázi III studie optimalizace dávkování u pokročilé fáze 
CML a Ph+ ALL bylo zvýšení transamináz nebo bilirubinu stupně 3 nebo 4 hlášeno u 1 % až 5 % 
pacientů napříč léčebnými skupinami 
 
U přibližně 5 % pacientů léčených přípravkem SPRYCEL, kteří měli normální výchozí hodnoty, došlo 
v určitém okamžiku v průběhu studie k přechodné hypokalcémii stupně 3 nebo 4. Obecně nebyl zjištěn 
žádný vztah mezi sníženou hladinou kalcia a klinickými symptomy. Pacienti, u nichž se vyvinula 
hypokalcémie stupně 3 nebo 4, se často zlepšili při perorální suplementaci kalcia. Hypokalcémie, 
hypokalémie a hypofosfatémie stupně 3 nebo 4 byly hlášeny u pacientů ve všech fázích CML, avšak 
se zvyšující se četností byly hlášeny u pacientů s myeloidní nebo lymfoidní blastickou fází CML a 
Ph+ ALL. Zvýšení kreatininu stupně 3 nebo 4 bylo hlášeno u < 1 % pacientů v chronické fázi CML a 
častěji bylo hlášeno u 1 až 4 % pacientů v pokročilé fázi CML. 
 
Zvláštní populace 
I když byl bezpečnostní profil přípravku SPRYCEL u starších pacientů obdobný tomu v populaci 
mladší, u pacientů ve věku ≥ 65 let byly častěji hlášeny nežádoucí účinky jako únava, pleurální 
výpotek, dyspnoe, kašel, slabší gastrointestinální krvácení a porucha chuti k jídlu a pravděpodobněji 
méně často hlášeny nežádoucí účinky jako břišní distenze, závrať, perikardiální výpotek, městnavé 
srdeční selhání a snížení tělesné hmotnosti, a proto by měli být monitorováni pozorněji (viz bod 4.4). 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
Zkušenost s předávkováním přípravku SPRYCEL během klinických studií je limitována na ojedinělé 
případy. Nejvyšší předávkování 280 mg za den po dobu jednoho týdne bylo hlášeno u dvou pacientů a 
u obou se objevil významně nízký počet krevních destiček. Vzhledem k tomu, že dasatinib je spojený 
s myelosupresí stupně 3 nebo 4 (viz bod 4.4), pacienti, kteří užijí vyšší než doporučenou dávku, by 
měli být důkladně monitorováni kvůli myelosupresi a měli by dostat vhodnou podpůrnou léčbu. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, inhibitory proteinkinázy, ATC kód: L01XE06 
 
Dasatinib inhibuje aktivitu BCR-ABL kinázy a kináz ze skupiny SRC, jakož i řady dalších vybraných 
onkogenních kináz včetně c-KIT, kináz efrinového (EPH) receptoru a receptoru PDGFβ. Dasatinib je 
silný subnanomolární inhibitor BCR-ABL kinázy s účinností při koncentraci 0,6–0,8 nM. Váže se jak 
na neaktivní, tak i na aktivní konformaci enzymu BCR-ABL. 
 
In vitro je dasatinib účinný v liniích leukemických buněk představujících varianty nemoci citlivé i 
rezistentní na imatinib. Tyto neklinické studie ukazují, že dasatinib dokáže překonat rezistenci na 
imatinib vyplývající z BCR-ABL overexprese, doménových mutací BCR-ABL kinázy, aktivace 
alternativních signalizačních drah zahrnujících kinázy ze skupiny SRC (LYN, HCK) a overexprese 

 

 

18

genu multilékové rezistence. Kromě toho dasatinib inhibuje kinázy ze skupiny SRC při 
subnanomolární koncentraci. 
 
In vivo
 při separátních experimentech s použitím myších modelů CML zabránil dasatinib progresi 
chronické CML do blastické fáze a prodloužil přežití myší nesoucích buněčné linie CML derivované 
od pacientů a rostoucí na různých místech včetně centrálního nervového systému. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
Ve studii fáze I byly pozorovány hematologické i cytogenetické odpovědi ve všech fázích CML a 
Ph+ ALL u prvních 84 pacientů, kteří byli léčeni a dále sledováni po dobu 27 měsíců. Odpovědi byly 
trvalé ve všech fázích CML i Ph+ ALL.  
 
Byly provedeny čtyři jednoramenné nekontrolované otevřené klinické studie fáze II, jejichž cílem bylo 
stanovit bezpečnost a účinnost dasatinibu u pacientů s CML v chronické, akcelerované nebo myeloidní 
blastické fázi, kteří byli rezistentní nebo intolerantní k imatinibu. Jedna randomizovaná 
nekomparativní studie byla provedena u pacientů v chronické fázi, u nichž selhala počáteční léčba 
imatinibem v dávce 400 nebo 600 mg. Zahajovací dávka dasatinibu byla 70 mg dvakrát denně. Změny 
dávkování byly povoleny za účelem zlepšení účinku nebo řešení toxicity (viz bod 4.2). 
Byly provedeny dvě randomizované otevřené klinické studie fáze III s cílem zhodnotit účinnost 
dasatinibu podávaného jednou denně ve srovnání s imatinibem podávaným dvakrát denně. Dále pak 
byla provedena jedna otevřená randomizovaná srovnávací studie fáze III u dospělých pacientů, kterým 
byla nově diagnostikována chronická fáze CML. 
 
Účinnost dasatinibu je založena na četnosti hematologických a cytogenetických odpovědí. 
Stálost odpovědi a odhadovaná míra přežití poskytují další důkazy klinického prospěchu dasatinibu. 
 
Ve studiích bylo celkem hodnoceno 2 712 pacientů, z nichž 23 % bylo ve věku ≥ 65 let a 5 % ve věku 
≥ 75 let.  
 
Chronická fáze CML – nově diagnostikovaná 
Mezinárodní otevřená multicentrická randomizovaná komparativní studie fáze III byla provedena u 
pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází CML. Pacienti byli randomizováni buď do skupiny 
SPRYCEL 100 mg jednou denně, nebo imatinib 400 mg jednou denně. Primárním cílovým 
parametrem účinnosti byl výskyt potvrzené kompletní cytogenetické odpovědi (cCCyR) za 12 měsíců. 
Sekundární cílové parametry účinnosti zahrnovaly dobu cCCyR (měření doby trvání odpovědi), dobu 
k dosažení cCCyR, výskyt velké molekulární odpovědi (MMR), dobu k dosažení MMR, přežití bez 
další progrese (PFS) a celkové přežití (OS). Ostatní relevantní výsledky účinnosti zahrnovaly výskyt 
CCyR a výskyt celkové molekulární odpovědi (CMR). Studie pokračuje. 
 
Celkem 519 pacientů bylo randomizováno do léčené skupiny: 259 přípravkem SPRYCEL a 260 
imatinibem. Základní charakteristiky obou skupin byly vyvážené s ohledem na věk (medián 46 let pro 
skupinu SPRYCEL, resp. 49 pro skupinu s imatinibem; s 10 %, resp. 11 % pacientů ve věku ≥ 65 let), 
pohlaví (ženy 44 %, resp. 37 %) a rasu (bělošská 51 %, resp. 55 %; asijská 43 %, resp. 37 %). Před 
zahájením léčby bylo v obou skupinách rozložení Hasfordova indexu obdobné (nízké riziko: 33 % ve 
skupině přípravku SPRYCEL, resp. 34 % ve skupině imatinib; střední riziko: 48 %, resp. 47 %; 
vysoké riziko 19 %, resp. 19 %).  
Minimální doba sledování byla 12 měsíců, 85 % pacientů randomizovaných do skupiny přípravku 
SPRYCEL a 81 % ze skupiny imatinib bylo léčeno léčbou první volby. Přerušení léčby během 
12 měsíců v důsledku progrese onemocnění nastalo u 3 % pacientů ze skupiny léčených přípravkem 
SPRYCEL a u 5 % pacientů léčených imatinibem. 
 
Po minimálním 60měsíčním sledování bylo stále léčeno lečbou první volby 60 % pacientů 
randomizovaných do skupiny SPRYCEL a 63 % pacientů randomizovaných do skupiny s imatinibem. 
Přerušení léčby během 60 měsíců v důsledku progrese onemocnění nastalo u 11 % pacientů léčených 
přípravkem SPRYCEL a u 14 % pacientů léčených imatinibem. 
 

 

 

19

Výsledky účinnosti znázorňuje tabulka č. 5. Statisticky významně větší část pacientů ve skupině 
přípravku SPRYCEL dosáhla potvrzené kompletní cytogenetické odpovědi (cCCyR) ve srovnání s 
pacienty ve skupině imatinibu během 12 měsíců léčby. Účinnost přípravku SPRYCEL byla 
konzistentní napříč různými podskupinami, které zahrnovaly rozdělení podle věku, pohlaví, 
Hasfordova indexu před zahájením léčby.  
 

 

 

20

Tabulka č. 5: 

Výsledky účinnosti ze studie fáze 3 u pacientů s nově diagnostikovanou 

chronickou fází CML  

 SPRYCEL 

n= 259 

imatinib 

n= 260 

p-value 

 

Odpověď (95% CI) 

 

Cytogenetická odpověď  

 

 

 

ve 12 měsících 

 

 

 

 cCCyR

a

 

 

76,8% (71,2–81,8) 

66,2% (60,1-71,9) 

p< 0,007* 

 CCyR

b

 

85,3% (80,4–89,4) 

73,5% (67,7–78,7) 

 

ve 24 měsících 

 

 

 

cCCyR

a

 

80,3% 74,2% 

 

CCyR

b

 

87,3% 82,3% 

 

ve 36 měsících 

 

 

 

cCCyR

a

 

82,6% 77,3% 

 

CCyR

b

 

88,0% 83,5% 

 

ve 48 měsících 

 

 

 

cCCyR

a

 

82,6% 78,5% 

 

CCyR

b

 

87,6% 83,8% 

 

v 60 měsících 

 

 

 

cCCyR

a

 

83,0% 78,5% 

 

CCyR

b

 

88,0% 83,8% 

 

Velká molekulární odpověď

c

 

 

 

 

12 měsíců 

52,1% (45,9-58,3) 

33,8% (28,1-39,9) 

p< 0,00003* 

24 měsíců  

64,5% (58,3–70,3) 

50% (43,8–56,2) 

 

36 měsíců 

69,1% (63,1–74,7) 

56,2% (49,9–62,3) 

 

48 měsíců 

75,7% (70,0–80,8) 

62,7% (56,5–68,6) 

 

60 měsíců 

76,4% (70,8–81,5) 

64,2% (58,1–70,1) 

p=0,0021 

 

Poměr rizika (Hazard Ratio=HR) 

 

 

ve 12 měsících (99.99% CI) 

 

Doba k dosažení cCCyR 

1,55 (1,0–2,3) 

p< 0,0001* 

Doba k dosažení MMR 

2,01 (1,2–3,4) 

p< 0,0001* 

Doba trvání cCCyR 

0,7 (0,4–1,4) 

p< 0,035 

 

ve 24 měsících (95% CI) 

 

Doba k dosažení cCCyR 

1,49 (1,22–1,82) 

 

Doba k dosažení MMR 

1,69 (1,34–2,12) 

 

Doba trvání cCCyR 

0,77 (0,55–1,10) 

 

 

ve 36 měsících (95% CI) 

 

Doba k dosažení cCCyR 

1,48 (1,22–1,80) 

 

 

 

21

Tabulka č. 5: 

Výsledky účinnosti ze studie fáze 3 u pacientů s nově diagnostikovanou 

chronickou fází CML  

 SPRYCEL 

n= 259 

imatinib 

n= 260 

p-value 

Doba k dosažení MMR 

1,59 (1,28–1,99) 

 

Doba trvání cCCyR 

0,77 (0,53–1,11) 

 

 

ve 48 měsících (95% CI) 

 

Doba k dosažení cCCyR 

1,45 (1,20–1,77) 

 

Doba k dosažení MMR 

1,55 (1,26–1,91) 

 

Doba trvání cCCyR 

0,81 (0,56–1,17) 

 

 

v 60 měsících (95% CI) 

 

Doba k dosažení cCCyR 

1,46 (1,20–1,77) 

p=0,0001 

Doba k dosažení MMR 

1,54 (1,25–1,89) 

p<0,0001 

Doba trvání cCCyR 

0,79 (0,55–1,13) 

p=0,1983 

a

  Potvrzená kompletní cytogenetická odpověď (cCCyR) je definována jako odpověď zaznamenaná na dvou po sobě 

jdoucích vyšetřeních (v rozmezí alespoň 28 dní).  

b

  Kompletní cytogenetická odpověď (CCyR) je založena na jednom cytogenetickém vyšetření kostní dřeně. 

c

  Velká molekulární odpověď (v jakékoliv době) byla definovaná jako hladina transkriptů BCR-ABL ≤ 0,1 % na 

mezinárodně uznávané škále stanovená metodou RQ-PCR ve vzorku periferní krve. Uvedeny jsou kumulativní 
výskyty reprezentující minimální sledování ke specifickému časovému ohraničení. 

* Nastaveno pro Hasfordův index a označuje statistickou významnost na dané hladině statistické významnosti. 
CI = interval spolehlivosti

 

 
Po 60měsíčním sledování střední doba k dosažení cCCyR byla 3,1 měsíce ve skupině přípravku 
SPRYCEL a 5,8 měsíců ve skupině imatinibu u pacientů, u nichž došlo k potvrzené kompletní 
cytogenetické odpovědi. Střední doba k dosažení MMR po 60měsíčním sledování byla 9,3 měsíců ve 
skupině přípravku SPRYCEL a 15,0 měsíců ve skupině imatinibu. Tyto výsledky jsou v souladu s 
pozorovanými výsledky ve 12, 24 a 36 měsících.  
 
Doba do dosažení velké molekulární odpovědi (MMR) je zobrazena graficky na Obrázku 1. Doba do 
dosažení MMR byla konzistentně kratší u pacientů léčených dasatinibem ve srovnání s pacienty 
léčenými imatinibem. 
 

 

 

22

Obrázek 1: Odhad doby do dosažení velké molekulární odpovědi (MMR) podle Kaplana-Meiera 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSÍCE 

             
     ___ 
Dasatinib        

 

 

------ 

Imatinib 

Censorováno 

      

Censorováno 

 

SKUPINA 

 

 

# ODPOVÍDAJÍCÍ / # RANDOMIZOVANÍ   

POMĚR RIZKA (95% CI) 

 
Dasatinib 

   198/259 

Iimatinib    167/260 
Dasatinib 

vs. 

imatinib 

        1,54 

(1,25 

1,89) 

 

Výskyt cCCyR ve 3 měsících (54 % ve skupině SPRYCEL, resp. 30 % ve skupině imatinib), 
6 měsících (70 %, resp. 56 %), 9 měsících (75 %, resp. 63 %), 24 měsících (80 % a 74 %), 36 měsících 
(83 % a 77 %), 48 měsících (83 % a 79 %) a 60 měsících (83 % a 79 %) byl v souladu s primárním 
cílovým parametrem účinnosti. Výskyt MMR ve 3 měsících (8 % pro skupinu SPRYCEL, resp. 0,4 % 
pro skupinu imatinib), 6 měsících (27 %, resp. 8 %), 9 měsících (39 %, resp. 18 %), ve 12 měsících 
(46 %, resp. 28 %), ve 24 měsících (64 % a 46 %), ve 36 měsících (67 % a 55 %), ve 48 měsících 
(73 % a 60 %) a v 60 měsících (76 % a 64 %) byl také v souladu s primárním cílovým parametrem 
účinnosti. 
 
Hodnoty MMR v konkrétních časových bodech jsou zobrazeny graficky na Obrázku 2. Hodnoty 
MMR byly konzistentně vyšší u pacientů léčených dasatinibem ve srovnání s pacienty léčenými 
imatinibem. 
 

PODÍL ODPOVÍDAJ

ÍCÍ

C

 

 

23

Obrázek 2:  Hodnoty MMR v průběhu času – Všichni radnomizovaní pacienti ve studii fáze 3 u 

nově diagnostikovaných pacientů s chronickou fází CML 

 

počet měsíců od randomizace 

 

 

 

 

 

 

     ______ Dasatinib 100 mg jednou denně 259 
     --------- Imatinib 400 mg jednou denně 260 

 
 
Podíl pacientů, kteří dosáhli hladiny transkriptů BCR-ABL ≤0,01 % (4-log snížení), byl vyšší ve 
skupině SPRYCEL v porovnání se skupinou imatinibu (54,1 % versus 45 %). Podíl pacientů, kteří 
dosáhli hladiny transkriptů BCR-ABL ≤0,0032 % (4.5-log snížení), byl vyšší ve skupině SPRYCEL 
oproti skupině imatinibu (44 % versus 34 %).  
 
Hodnoty MR4,5 v průběhu času jsou zobrazeny graficky na Obrázku 3. Hodnoty MR4,5 byly 
konzistentně vyšší u pacientů léčených dasatinibem ve srovnání s pacienty léčenými imatinibem. 
 

% s

 MMR 

V 1. roce 

46%, p<.0001 

Ve 2. roce 

64%, p<.0001 

Ve 3. roce 

67%, p<.0055 

Ve 4. roce 

73%, p<.0021 

V 5. roce 

76%, p<.0022 

 

 

24

Obrázek 3: Hodnoty MR4,5 v průběhu času – Všichni radnomizovaní pacienti ve studii fáze 3 
u nově diagnostikovaných pacientů s chronickou fází CML

 

 

 

počet měsíců od randomizace 

 

 

 

 

 

 

     ______ Dasatinib 100 mg jednou denně 259 
     --------- --------- Imatinib 400 mg jednou denně 260 

 
Výskyt MMR u každé rizikové skupiny stanovený podle Hasfordova indexu byl vyšší ve skupině 
SPRYCEL ve srovnání se skupinou imatinibu (nízké riziko: 90 %, resp. 69 %; střední riziko: 71 %, 
resp. 65 %; vysoké riziko: 67 %, resp. 54 %). 
 
V další analýze dosáhlo časné molekulární odpovědi (definované jako hladina BCR-ABL  10 % ve 
3 měsících) více pacientů ve skupině dasatinibu (84 %) oproti skupině imatinibu (64 %). Pacienti s 
časnou molekulární odpovědí měli nižší riziko přeměny, vyšší míru přežití bez progrese (PFS) a vyšší 
míru celkového přežití (OS), viz tabulka 6. 
 

Tabulka č. 6: 

Pacienti ve skupině dasatinibu s BCR-ABL ≤ 10 % a > 10 % ve 3 měsících 

Dasatinib N = 235 

Pacienti s BCR-ABL ≤ 10% ve 
3 měsících 

Pacienti s BCR-ABL > 10% ve 
3 měsících 

Počet pacientů (%) 

198 (84,3) 

37 (15,7) 

Přeměna u pacientů ve 60 měsících, n/N 
(%) 

6/198 (3,0) 

5/37 (13,5) 

Podíl pacientů přežívajících bez progrese 
(PFS) ve 60 měsících (95% CI) 

92,0% (89,6, 95,2) 

73,8% (52,0, 86,8) 

Podíl celkově přežívajících pacientů (OS) 
v 60 měsících (95% CI) 

93,8% (89,3, 96,4) 

80,6% (63,5, 90,2) 

 
Hodnoty OS v konkrétních časových bodech jsou zobrazeny graficky na Obrázku 4. Hodnota OS byla 
konzistentně vyšší u pacientů léčených dasatinibem, kteří dosáhli BCR-ABL úrovně ≤ 10 % po třech 
měsících léčby, než u pacientů, kteří této úrovně nedosáhli. 
 

% s MR4,5 

V 5.roce 

42%, p<.0251 

V 1. roce 

5%, p<.2394 

Ve 2. roce 

19%, p<.0008 

Ve 3. roce 

24%, p<.0013 

Ve 4. roce 

34%, p<.0055 

 

 

25

Obrázek 4: "Landmark" analýza celkového přežití u dasatinibu při BCR-ABL úrovni (≤ 10 % 

nebo > 10 %) po 3 měsících léčby ve studii fáze 3 u nově diagnostikovaných pacientů 
s chronickou fází CML

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSÍCE 

Rizikoví pacienti 

<=10%

 

198  198  197  196  195

193  193  191  191

190

188

187

187

184

182

181

180

179  179  177  171  96

54

29

3

0

>10%

 

37 

37 

37 

35 

34

34 

34 

33 

33

31

30

29

29

29

28

28

28

27 

27 

27 

26 

15

10

6

0

0

 
     ___
≤10% 

       

 

 

------ 

>10% 

Censorováno 

     

Censorováno 

 
SKUPINA  

 

# UMRTI / # Pacienti   

MEDIAN (95% CI) 

 

POMER RIZIKA (95% CI) 

≤10% 

  14/198 

    .(. 

.) 

>10% 

  8/37 

    .(. 

.) 

            0,29 

(0,12 

0,69) 

 
 
Progrese onemocnění byla definována jako úbytek krevních buněk navzdory odpovídající terapii, 
ztráta kompletní hematologické odpovědi (CHR), částečná ztráta CyR nebo CCyR, progrese do 
akcelerované fáze nebo blastické krize, nebo smrt. Odhadovaný podíl pacientů přežívajících bez 
progrese (PFS) 60 měsíců byl 88,9 % (CI: 84 % - 92,4 %) jak u skupiny přípravku SPRYCEL, tak 
imatinibu. Ve 48 měsících přechod do akcelerované fáze nebo do blastické nastal u méně pacientů 
léčených dasatinibem (n = 8;3 %) než u pacientů léčených imatinibem (n = 15; 5,8 %). Odhadované 
procento přežití po 60 měsících bylo 90,9 % (CI: 86,6 % - 93,8 %) u pacientů léčených dasatinibem a 
89,6 % (CI: 85,2 % - 92,8 %) u pacientů léčených imatinibem. Nevyskytl se žádný rozdíl mezi OS 
(HR 1,01, 95 % CI: 0,58–1,73, p= 0,9800) a PFS (HR 1,00, 95 % CI: 0,58–1,72, p = 0,9998) u 
dasatinibu a imatinibu. 
 
U pacientů, u nichž byla hlášena progrese onemocnění nebo ukončení léčby dasatinibem nebo 
imatinibem, bylo pořadí BCR-ABL provedeno u těch pacientů, kde byly k dispozici krevní vzorky. 
Výskyt mutací pozorovaný v obou léčených skupinách byl podobný. Mezi pacienty léčenými 
dasatinibem byly zjištěny mutace T315I, F317I/L a V299L. Spektrum mutací zjištěné ve skupině 
léčené imatinibem bylo odlišné. Na základě údajů in vitro se dasatinib nejevil účinný proti mutaci 
T315I. 
 
Chronická fáze CML – rezistence a intolerance k předchozí léčbě imatinibem 
Byly provedeny dvě klinické studie u pacientů rezistentních k imatinibu nebo intolerantních k 
imatinibu; primárním cílovým parametrem účinnosti byla v těchto studiích velká cytogenetická 
odpověď (MCyR).  
 
Studie 1 
Otevřená randomizovaná nekomparativní multicentrická studie byla provedena u pacientů, u nichž 
selhala předchozí léčba imatinibem v dávce 400 nebo 600 mg. Pacienti byli randomizováni (2:1) buď 
do skupiny dasatinib (70 mg dvakrát denně), nebo imatinib (400 mg dvakrát denně). Přeřazení do 
alternativní léčebné skupiny bylo povoleno, jestliže pacient vykazoval známky progrese nemoci nebo 
intolerance, kterou nebylo možné zvládnout úpravou dávkování. Primárním cílovým parametrem byla 

PODÍL P

Ř

EŽIVŠÍCH

 

 

 

26

velká cytogenetická odpověď (MCyR) za 12 týdnů. K dispozici jsou výsledky u 150 pacientů: 101 
bylo randomizováno do skupiny s dasatinibem a 49 do skupiny s imatinibem (všichni rezistentní na 
imatinib). Medián doby od diagnózy do randomizace byl 64 měsíců ve skupině s dasatinibem a 
52 měsíců ve skupině s imatinibem. Všichni pacienti podstoupili extenzivní předléčení. Předchozí 
kompletní hematologická odpověď (CHR) na imatinib byla dosažena u 93 % z celkové populace 
pacientů. Předchozí velká cytogenetická odpověď (MCyR) na imatinib byla dosažena u 28 % pacientů 
ve skupině dasatinib a u 29 % pacientů ve skupině imatinib. 
Střední délka léčby byla 23 měsíce u dasatinibu (přičemž 44 % pacientů je doposud léčeno po dobu 
> 24 měsíců) a 3 měsíce u imatinibu (přičemž 10 % pacientů je doposud léčeno po dobu > 24 měsíců). 
Ve skupině s dasatinibem dosáhlo kompletní hematologickou odpověď (CHR) před přeřazením 
(cross-over) 93 % pacientů a ve skupině s imatinibem dosáhlo kompletní hematologickou odpověď 
(CHR) před přeřazením 82 % pacientů. 
 
V průběhu 3 měsíců, došlo k velké cytogenetické odpovědi (MCyR) častěji ve skupině dasatinib 
(36 %) než ve skupině imatinib (29 %), přičemž u 22 % pacientů ve skupině s dasatinibem byla 
hlášena kompletní cytogenetická odpověď (CCyR), zatímco ve skupině s imatinibem byla kompletní 
cytogenetická odpověď (CCyR) dosažena pouze u 8 % pacientů. Při delší léčbě a následném sledování 
(střední délka 24 měsíců), byla MCyR dosažena u 53 % pacientů léčených dasatinibem (CCyR u 
44 %) a u 33 % pacientů léčených imatinibem (CCyR u 18 %) před přeřazením do druhé léčebné 
skupiny. Z pacientů, kteří byli před zařazením do studie léčeni imatinibem v dávce 400 mg, dosáhlo 
MCyR 61 % pacientů v rameni s dasatinibem a 50 % v rameni s imatinibem. 
Podle Kaplan-Meierových odhadů byl podíl pacientů, u kterých se MCyR udržela 1 rok, 92 % (95 % 
CI: [85 % - 100 %]) u dasatinibu (CCyR 97 %, 95 % CI: [92 % - 100 %]) a 74 % (95 % CI: [49 % - 
100 %]) u imatinibu (CCyR 100 %). Podíl pacientů, u kterých se MCyR udržela 18 měsíců, byl 90 % 
(95 % CI: [82% - 98%]) u dasatinibu (CCyR 94%, 95 % CI: [87% - 100 %]) a 74 % (95 % CI: [49 % - 
100 %]) u imatinibu (CCyR 100 %). 
 
Podle Kaplan-Meierových odhadů podíl přežívajících pacientů bez progrese (PFS) 1 rok byl 91 % 
(95 % CI: [85 % - 97 %]) ve skupině s dasatinibem a 73 % (95 % CI: [54 % - 91 %]) s imatinibem. 
Podíl pacientů přežívajících bez progrese 2 roky byl 86 % (95 % CI: [78% - 93%]) ve skupině s 
dasatinibem a 65% (95 % CI: [43% - 87%]) s imatinibem. 
 
Léčba selhala u celkem 43 % pacientů ve skupině dasatinib a u 82 % pacientů ve skupině imatinib. 
Selhání léčby bylo definováno jako progrese nemoci nebo převedení (cross-over) na jinou léčbu 
(chybějící odpověď, intolerance zkoušeného léku atd). 
 
Podíl velké molekulární odpovědi (definovaný jako BCR-ABL/kontrolní transkripce ≤ 0,1 % podle 
RQ-PCR ve vzorcích periferní krve) byl před přeřazením do alternativní léčebné skupny 29 % pro 
dasatinib a 12 % pro imatinib. 
 
Studie 2 
Otevřená jednoramenná multicentrická studie byla provedena u pacientů rezistentních nebo 
intolerantních k imatinibu (tj. u pacientů, u nichž v průběhu léčby imatinibem došlo k závažné toxicitě, 
která zabránila další léčbě). 
Celkem 387 pacientům byl podáván dasatinib v dávce 70 mg dvakrát denně (288 rezistentních 
pacientů a 99 intolerantních pacientů). Střední doba od diagnózy do zahájení léčby byla 61 měsíců. 
Většina pacientů (53 %) podstoupila předchozí léčbu imatinibem po dobu více než 3 let. Většina 
rezistentních pacientů (72 %) užívala imatinib v dávce > 600 mg. Kromě léčby imatinibem 
podstoupilo 35 % pacientů předchozí cytotoxickou chemoterapii, 65 % předchozí léčbu interferonem a 
10 % předchozí transplantaci kmenových buněk. U 38 % pacientů byly zjištěny výchozí mutace, o 
nichž je známo, že vyvolávají rezistenci na imatinib. Střední doba léčby dasatinibem byla 24 měsíce, 
přičemž 51 % pacientů je doposud léčeno po dobu > 24 měsíců. Výsledky účinnosti jsou uvedeny 
v tabulce č. 7. MCyR byla dosažena u 55 % pacientů rezistentních na imatinib a u 82 % pacientů 
intolerantních k imatinibu. V průběhu minimálně 24 měsíců sledování (follow-up) pouze u 21 
z 240  pacientů, kteří dosáhli velké cytogenetické odpovědi (MCyR), došlo k progresi nemoci a nebylo 
dosaženo střední doby trvání MCyR. 
 

 

 

27

Podle Kaplan-Meierových odhadů u 95 % pacientů (95 % CI: [92 % - 98 %]) trvala MCyR 1 rok a u 
88 % pacientů (95 % CI: [83 % a-93 %]) trvala MCyR 2 roky. Podíl pacientů, u kterých trvala CCyR 
1 rok, byl 97 % (95 % CI: [94 % - 99 %]) a za 2 roky to bylo 90 % (95 % CI: [86 % - 95 %]). 42 % 
pacientů rezistentních na imatinib s žádnou předcházející MCyR na imatinib (n= 188) dosáhlo s 
dasatinibem MCyR. 
U 38 % pacientů zařazených do této studie se zjistilo 45 různých mutací BCR-ABL. Kompletní 
hematologické odpovědi nebo velké cytogenetické odpovědi (MCyR) bylo dosaženo u pacientů, kteří 
měli různé druhy BCR-ABL mutací spojených s rezistencí na imatinib kromě T315I. Výskyt MCyR za 
2 roky byl podobný, ať už měli pacienti jakoukoli výchozí BCR-ABL mutaci (63 %), P-loop mutaci 
(61 %), nebo žádnou mutaci (62 %). 
 
Mezi pacienty rezistentními na imatinib byl odhadovaný podíl PFS za 1 rok 88 % (95 % CI: [84 % - 
92 %]) a 75 % (95 % CI: [69 % - 81 %]) za 2 roky. Mezi pacienty intolerantními k imatinibu byl 
odhadovaný podíl PFS za 1 rok 98 % (95 % CI: [95% - 100%]) a 94% (95 % CI: [88% - 99%]) za 
2 roky. 
 
Výskyt velké molekulární odpovědi za 24 měsíců byl 45 % (35 % u pacientů rezistentních na imatinib 
a 74 % u pacientů netolerujících imatinib). 
 
Akcelerovaná fáze CML 
Otevřená jednoramenná multicentrická studie byla provedena u pacientů intolerantních nebo 
rezistentních na imatinib. Celkem 174 pacientům byl podáván dasatinib v dávce 70 mg dvakrát denně 
(161 rezistentních pacientů a 13 intolerantních pacientů k imatinibu). Střední doba od diagnózy do 
zahájení léčby byla 82 měsíců. Střední doba léčby dasatinibem byla 14 měsíců, přičemž 31 % pacientů 
je doposud léčeno po dobu > 24 měsíců. Výskyt velké molekulární odpovědi za 24 měsíců byl 46 % 
(zhodnoceno u 41 pacientů s CCyR). Další výsledky účinnosti jsou uvedeny v tabulce č. 7. 
 
Myeloidní blastická fáze CML 
Byla provedena otevřená jednoramenná multicentrická studie u pacientů intolerantních nebo 
rezistentních na léčbu imatinibem. Celkem 109 pacientům byl podáván dasatinib v dávce 70 mg 
dvakrát denně (99 rezistentních pacientů a 10 intolerantních pacientů k imatinibu). Střední doba od 
diagnózy do zahájení léčby byla 48 měsíců. Střední doba léčby dasatinibem byla 3,5 měsíce, přičemž 
12 % pacientů je doposud léčeno po dobu > 24 měsíců. Výskyt velké molekulární odpovědi za 
24 měsíců byl 68% (zhodnoceno u 19 pacientů s CCyR). Další výsledky účinnosti jsou uvedeny 
v tabulce č. 7. 

 

Lymfoidní blastická fáze CML a Ph+ ALL 
Byla provedena otevřená jednoramenná multicentrická studie u pacientů v lymfoidní blastické fázi 
CML nebo s Ph+ ALL, kteří byli intolerantní nebo rezistentní na předchozí léčbu imatinibem. Celkem 
48 pacientům v lymfoidní blastické fázi CML byl podáván dasatinib v dávce 70 mg dvakrát denně 
(42 rezistentních pacientů a 6 intolerantních pacientů k imatinibu). Střední doba od diagnózy do 
zahájení léčby byla 28 měsíců. Střední doba léčby dasatinibem byla 3 měsíce, přičemž 2 % pacientů je 
doposud léčeno po dobu > 24 měsíců. Výskyt velké molekulární odpovědi za 24 měsíců byl 50 % 
(všech 22 léčených pacientů s CCyR). Kromě toho 46 pacientů s Ph+ ALL bylo léčeno dasatinibem 
v dávce 70 mg dvakrát denně (44 rezistentních a 2 intolerantní pacienti k imatinibu). Střední doba od 
diagnózy do zahájení léčby byla 18 měsíců. Střední doba léčby dasatinibem byla 3 měsíce, přičemž 
7 % pacientů je doposud léčeno po dobu > 24 měsíců. Výskyt velké molekulární odpovědi za 
24 měsíců byl 52% (všech 25 léčených pacientů s CCyR). Další výsledky účinnosti jsou uvedeny 
v tabulce č. 7. Je pozoruhodné, že byla rychle dosažena velká hematologická odpověď (MaHR) 
(většinou do 35 dnů od podání první dávky dasatinibu u pacientů v lymfoidní blastické fázi CML a do 
55 dnů u pacientů s Ph+ ALL). 
 

 

 

28

Tabulka č. 7 

Účinnost v jednoramenných klinických studiích

a

 fáze II s přípravkem 

SPRYCEL 

 Chronická 

(n= 387) 

Akcelerovan

á 

(n= 174)

a

 

Myeloidní 

blastická 
(n= 109)

a

 

Lymfoidní 

blastická 

(n= 48)

a

 

Ph+ ALL 

(n= 46) 

Hematologická odpověď

b

 (%) 

MaHR (95% CI) 

n/a 

64% (57-72) 

33% (24-43) 

35% (22-51) 

41% (27-57) 

 

CHR (95% CI) 

91% (88-94) 

50% (42-58) 

26% (18-35) 

29% (17-44) 

35% (21-50) 

 

NEL (95% CI) 

n/a 

14% (10-21) 

7% (3-14) 

6% (1-17) 

7% (1-18) 

Trvání MaHR (%; Kaplan-Meierovy odhady) 

 

 

 

 

1. rok 

n/a 

79% (71-87) 

71% (55-87) 

29% (3-56) 

32% (8-56) 

 

2. rok 

n/a 

60% (50-70) 

41% (21-60) 

10% (0-28) 

24% (2-47) 

Cytogenetická odpověď

c

 (%) 

MCyR (95% CI) 

62% (57-67) 

40% (33-48) 

34% (25-44) 

52% (37-67) 

57% (41-71) 

 

CCyR (95% CI) 

54% (48-59) 

33% (26-41) 

27% (19-36) 

46% (31-61) 

54% (39-69) 

Přežití (%; Kaplan-Meierovy odhady) 

Bez progrese 1. rok 

 

91% (88-94) 

 

64% (57-72) 

 

35% (25-45) 

 

14% (3-25) 

 

21% (9-34) 

 

2. rok 

80% (75-84) 

46% (38-54) 

20% (11-29) 

5% (0-13) 

12% (2-23) 

Celkem 1. rok 

 

97% (95-99) 

 

83% (77-89) 

 

48% (38-59) 

 

30% (14-47) 

 

35% (20-51) 

 

2. rok 

94% (91-97) 

72% (64-79) 

38% (27-50) 

26% (10-42) 

31% (16-47) 

Údaje uvedené v této tabulce jsou ze studií, kde jako zahajovací byla použita dávka 70 mg dvakrát denně. Viz bod 4.2 
doporučená zahajovací dávka.  

a

 Ve 

zvýrazněném fontu jsou uvedeny výsledky primárních cílových parametrů.

 

b

  Kritéria hematologické odpovědi (všechny odpovědi byly potvrzeny po 4 týdnech):Velká hematologická odpověď: 

(MaHR) = kompletní hematologická odpověď (CHR)¨+ žádný průkaz leukémie (NEL)  

CHR (chronická CML): Bílé krvinky (WBC) ≤ institucionální ULN, krevní destičky < 450 000/mm

3

, žádné blasty 

ani promyelocyty v periferní krvi, < 5 % myelocytů plus metamyelocytů v periferní krvi, < 20 % basofilů 
v periferní krvi a žádné extramedulární postižení. 
CHR (pokročilá CML/Ph+ ALL): WBC ≤ institucionální ULN, ANC ≥ 1 000/mm

3

, krevní destičky 

≥ 100 000/mm

3

, žádné blasty ani promyelocyty v periferní krvi, blasty v kostní dřeni ≤ 5 %, < 5 % myelocytů plus 

metamyelocytů v periferní krvi, < 20 % basofilů v periferní krvi a žádné extramedulární postižení. 
NEL: stejná kritéria jako u CHR, ale ANC ≥ 500/mm

3

 a < 1 000/mm

3

 a/nebo krevní destičky ≥ 20 000/mm

3

 a 

≤ 100 000/mm

3

c

  Kritéria cytogenetické odpovědi: kompletní (0% Ph+ metafází) nebo parciální  (> 0 %-35 %).  Velká  cytogenetická 

odpověď (MCyR) (0 %-35 %) zahrnuje jak kompletní, tak i parciální odpovědi. 

n/a = neuplatňuje se; CI = konfidenční interval; ULN = horní hranice normálního rozpětí

 
Výsledek u pacientů s transplantací kostní dřeně po léčbě dasatinibem nebyl plně vyhodnocen. 
 
Klinické studie fáze III u pacientů s CML v chronické, akcelerované fázi, nebo v myeloidní blastické 
krizi, a pacientů s Ph+ ALL, kteří byli rezistentní nebo intolerantní k imatinibu 
 
Byly provedeny dvě randomizované, otevřené studie pro zhodnocení účinnosti dasatinibu při podávání 
jednou denně ve srovnání s podáváním dasatinibu dvakrát denně. Výsledky uvedené níže vycházejí z 
2letého a 7letého sledování od zahájení léčby dasatinibem. 
 
Studie 1 
Ve studii chronické fáze CML byla primárním cílovým parametrem MCyR u pacientů rezistentních na 
imatinib. Hlavním sekundárním cílovým parametrem byla MCyR při celkové denní dávce u 
imatinib-rezistentních pacientů. Další sekundární cílové parametry zahrnovaly trvání MCyR, přežití 
bez další progrese (PFS) a celkové přežití. Celkem 670 pacientů, z nichž 497 bylo rezistentních na 
imatinib, bylo randomizováno do skupin užívajících dasatinib v dávce 100 mg jednou denně, 140 mg 

 

 

29

jednou denně, 50 mg dvakrát denně nebo 70 mg dvakrát denně. Střední doba léčby pro všechny dosud 
léčené pacienty s minimálně 5letým sledováním (n=205) byla 59 měsíců (rozpětí 28–66 měsíců). 
Střední doba léčení byla 29,8 měsíců (rozpětí < 1–92,9  měsíců) pro všechny pacienty v 7letém 
sledování.  
 
Účinnosti bylo dosaženo v rámci všech skupin léčených dasatinibem v režimu jednou denně, což 
demonstruje porovnatelnou účinnost (non-inferiorita) s režimem dvakrát denně u primárního cílového 
parametru účinnosti (rozdíl v MCyR 1,9 %; 95 % interval spolehlivosti [-6,8 % - 10,6 %]); nicméně 
léčebný režim100 mg jednou denně ukázal zlepšení bezpečnosti a snášenlivosti.  Výsledky účinnosti 
jsou uvedeny v tabulce č. 8 a 9. 
 

Tabulka č. 8:

 

Účinnost přípravku SPRYCEL ve studii fáze III optimalizace 

dávkování: imatinib rezistentní nebo intolerantní pacienti, chronická fáze CML 
(2leté výsledky) 

 Všichni 

pacienti 

n=167

  Imatinib rezistentní pac. 

n=124

Výskyt hematologické odpovědi

b

 (%) (95% CI) 

CHR 

92% (86-95)

Cytogenetická odpověď

c

 (%) (95% CI) 

MCyR 

 

Všichni pacienti  

63% (56-71)

Imatinib rezistentní pacienti 

59% (50-68) 

 CCyR 

 

  Všichni pacienti 

50% (42-58)

  Imatinib 

rezistentní 

pac. 

44% (35-53) 

Velká molekulární odpověď u pacientů, kteří dosáhli CCyR

d

 (%) (95% CI) 

Všichni pacienti 

69% (58-79)

Imatinib rezistentní pac. 

72% (58-83)

a

  Výsledky zaznamenané při doporučené zahajovací dávce 100 mg jednou denně.

 

b

  Kriteria hematologické odpovědi (všchny odpovědi byly potvrzeny po 4 týdnech): CHR (chronická CML): Bílé krvinky 

(WBC) ≤ institucionální ULN, krevní destičky < 450 000/mm

3

, žádné blasty ani promyelocyty v periferní krvi, < 5 % 

myelocytů plus metamyelocytů v periferní krvi, basofily v periferní krvi < 20 %, a žádné extramedulární postižení. 

c

 Kritéria 

cytogenetické 

odpovědi: kompletní (0% Ph+ metafází) nebo parciální (> 0%–35%). Velká cytogenetická 

odpověď (MCyR) (0%–35%) zahrnuje jak kompletní, tak i parciální odpovědi. 

d

  Kritéria velké molekulární odpovědi: Definovaná jako BCR-ABL/kontrolní transkripce ≤ 0,1 % podle RQ-PCR ve 

vzorcích periferní krve.

 

 

 

 

 

30

Tabulka č. 9: 

Dlouhodobá účinnost přípravku SPRYCEL ve studii fáze III optimalizace 

dávkování: imatinib rezistentní nebo intolerantní pacienti, chronická fáze CML

a

  

 Minimální 

doba 

sledování 

 

1 rok  

2 roky  

5 let  

7 let  

Velká molekulární odpověď 

Všichni pacienti 

NA 

37% (57/154) 

44% (71/160) 

46% (73/160) 

Imatinib rezistentní pacienti 

NA 

35% (41/117) 

42% (50/120) 

43% (51/120) 

Imatinib intolerantní pacienti 

NA 

43% (16/37) 

53% (21/40) 

55% (22/40) 

Přežití bez progrese

b

 

Všichni pacienti 

90% (86, 95) 

80% (73, 87) 

51% (41, 60) 

42% (33, 51) 

Imatinib rezistentní pacienti 

88% (82, 94) 

77% (68, 85) 

49% (39, 59) 

39% (29, 49) 

Imatinib intolerantní pacienti 

97% (92, 100) 

87% (76, 99) 

56% (37, 76) 

51% (32, 67) 

Celkové přežití 

Všichni pacienti 

96% (93, 99) 

91% (86, 96) 

78% (72, 85) 

65% (56, 72) 

Imatinib rezistentní pacienti 

94% (90, 98) 

89% (84, 95) 

77% (69, 85) 

63% (53, 71) 

Imatinib intolerantní pacienti 

100% (100, 100) 

95% (88, 100) 

82% (70, 94) 

70% (52, 82) 

a

  Výsledky zaznamenané při doporučené zahajovací dávce 100 mg jednou denně.

 

b

  Progrese byla definována jako zvýšení počtu WBC, ztráta CHR nebo MCyR,  30 % zvýšení v Ph+ metafázích, potvrzené 

AP/BP onemocnění nebo úmrtí. Ukazatel PFS byl analyzován na principu intent-to-treat a pacienti byli sledování do 
příhod včetně následné léčby. 

 

Podle Kaplan-Meierových odhadů byla část pacientů léčených přípravkem dasatinib 100 mg jednou 
denně, kteří udrželi MCyR 18 měsíců, 93 % (95% CI: [88%-98%]). 
 
Účinnost byla také hodnocena u pacientů, kteří byli intolerantní na imatinib. V této skupině pacientů, 
kteří užívali 100 mg jednou denně, bylo dosaženo MCyR u 77 % a CCyR u 67 %. 

 

 
Studie 2 
Ve studii pokročilé fáze CML a Ph+ ALL, byla primárním cílovým parametrem MaHR. Celkem bylo 
611 pacientů randomizováno do skupin, kterým byl podáván dasatinib v dávce 140 mg jednou denně 
nebo 70 mg dvakrát denně. Střední doba trvání léčby byla přibližně 6 měsíců (rozpětí 0,03–
31 měsíců). 
 
Skupina s režimem dávkování jednou denně demonstrovala porovnatelnou účinnost (non-inferiorita) s 
režimem dávkování dvakrát denně u primárního cílového parametru účinnosti (rozdíl v MaHR 0,8 %; 
95 % interval spolehlivosti [-7,1 % - 8,7 %]); nicméně léčebný režim140 mg jednou denně ukázal 
zlepšení bezpečnosti a snášenlivosti. 
Míra odpovědi je uvedena v tabulce č. 10. 
 

 

 

31

Tabulka č. 10: 

Účinnost přípravku SPRYCEL ve studii optimalizace dávkování fáze III: 

pokročilá fáze CML a Ph+ ALL (2leté výsledky)

a

 

 

Akcelerovaná 

(n= 158) 

Myeloidní blastická 

(n= 75) 

Lymfoidní blastická 

(n= 33) 

Ph+ ALL 

(n= 40) 

MaHR

b

  

 (95% CI) 

66%  

(59-74) 

28%  

(18-40) 

42%  

(26-61) 

38% 

(23-54) 

CHR

b

  

(95% CI) 

47%  

(40-56) 

17%  

(10-28) 

21%  

(9-39) 

33% 

(19-49) 

 NEL

b

  

(95% CI) 

19%  

(13-26) 

11%  

(5-20) 

21%  

(9-39) 

5% 

(1-17) 

MCyR

c

  

(95% CI) 

39%  

(31-47) 

28%  

(18-40) 

52%  

(34-69) 

70% 

(54-83) 

 CCyR  
(95% CI) 

32%  

(25-40) 

17%  

(10-28) 

39%  

(23-58) 

50% 

(34-66) 

a

  Výsledky získané při doporučené úvodní dávce 140 mg jednou denně (viz kap. 4.2). 

b

  Kritéria hematologické odpovědi (všechny odpovědi byly potvrzeny po 4 týdnech): Velká hematologická odpověď 

(MaHR) = kompletní hematologická odpověď (CHR) + žádné známky leukemie (NEL). 

CHR: WBC ≤ institucionální ULN, ANC ≥ 1 000/mm

3

, krevní destičky ≥ 100 000/mm

3

, žádné blasty ani 

promyelocyty v periferní krvi, blasty kostní dřeně ≤ 5 %, < 5 % myelocytů plus metamyelocytů v periferní krvi, 
basofily v periferní krvi < 20 %, a žádné extramedulární postižení. 

NEL: stejná kriteria jako pro CHR, ale ANC ≥ 500/mm

3

 a < 1 000/mm

3

, nebo krevní destičky ≥ 20 000/mm

3

 a 

≤ 100 000/mm

3

c

  MCyR zahrnuje jak kompletní (0% Ph+ metafáze), tak parciální (> 0% - 35%) odpovědi. 

CI = interval spolehlivosti; ULN = horní limit normálního rozsahu.

 
U pacientů v akcelerované fázi CML léčených dávkou 140 mg jednou denně střední doba trvání 
MaHR a střední doba celkového přežití nebyla dosažena, ale medián PFS byl 25 měsíců. 
 
U pacientů v myeloidní blastické fázi CML léčených dávkou 140 mg jednou denně byla střední doba 
trvání MaHR 8 měsíců; střední doba PFS byla 4 měsíce; střední doba celkového přežití byla 8 měsíců. 
U pacientů v lymfoidní blastické fázi CML léčených dávkou 140 mg jednou denně byla střední doba 
trvání MaHR 5 měsíců; střední doba PFS byla 5 měsíců, střední doba celkového přežití byla 
11 měsíců. 
 
U pacientů s Ph+ ALL léčených dávkou 140 mg jednou denně byla střední doba trvání MaHR 
5 měsíců; střední doba PFS byla 4 měsíce, střední doba celkového přežití byla 7 měsíců. 
 
Pediatrická populace 
Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s 
přípravkem SPRYCEL u jedné nebo více subskupin pediatrické populace s Philadelphia chromozom 
(BCR-ABL translokace)-pozitivní chronickou myeloidní leukémií a Philadelphia chromozom 
(BCR-ABL translokace)-pozitivní akutní lymfoblastickou leukemií (viz bod 4.2 informace pro 
pediatrické užití). 
 
5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Farmakokinetika dasatinibu byla hodnocena u 229 dospělých zdravých subjektů a u 84 pacientů. 
 
Absorpce 
Dasatinib se po perorálním podání pacientům rychle absorbuje, vrcholové koncentrace jsou dosaženy 
po 0,5–3 hodinách. Po perorálním podání je zvýšení průměrné expozice (AUC

τ

) přibližně přímo 

úměrné zvýšení dávky v rozsahu od 25 mg do 120 mg dvakrát denně. Celkový průměrný terminální 
poločas dasatinibu u pacientů je přibližně 5–6 hodin. 
 

 

 

32

Data získaná od zdravých subjektů po podání jednorázové dávky 100 mg dasatinibu 30 minut po jídle 
s vysokým obsahem tuků ukázala 14 % zvýšení průměrné hodnoty AUC dasatinibu. Jídlo s nízkým 
obsahem tuků podané 30 minut před dasatinibem mělo za následek 21 % zvýšení průměrné hodnoty 
AUC dasatinibu. Pozorovaný vliv jídla nepředstavuje klinicky významné změny expozice. 
 
Distribuce v organismu 
U pacientů má dasatinib velký zdánlivý distribuční objem (2 505 l), což ukazuje, že tento léčivý 
přípravek je extenzivně distribuován do extravaskulárního prostoru. Při klinicky relevantních 
koncentracích byla vazba dasatinibu na plazmatické proteiny podle experimentů in vitro přibližně 
96 %. 
 
Biotransformace 
Dasatinib se u lidí extenzivně metabolizuje mnoha enzymy, jež se účastní produkce metabolitů. U 
zdravých subjektů, jimž bylo podáno 100 mg [

14

C]-značeného dasatinibu, představoval nezměněný 

dasatinib 29 % cirkulující radioaktivity v plazmě. Plazmatická koncentrace a měřená aktivita in vitro 
ukazují, že metabolity dasatinibu zřejmě nehrají větší roli ve sledované farmakologii přípravku. 
Hlavním enzymem odpovědným za metabolizmus dasatinibu je CYP3A4. 
 
Eliminace z organismu 
Vylučování probíhá převážně stolicí, většinou ve formě metabolitů. Po jednorázové perorální dávce 
[

14

C]-značeného dasatinibu se přibližně 89 % dávky vyloučilo do 10 dnů, přičemž 4 % radioaktivity se 

objevilo v moči, 85 % radioaktivity se objevilo ve stolici. Nezměněný dasatinib představoval 0,1 % 
dávky v moči a 19 % dávky ve stolici, přičemž zbytek dávky byl ve formě metabolitů. 
 
Poškození jater a ledvin 
Vliv zhoršené funkce jater na farmakokinetiku jednorázové dávky dasatinibu byla hodnocena u 
8 pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater, kteří dostávali dávku 50 mg, a u 5 pacientů s 
těžkou poruchou funkce jater, kteří dostávali dávku 20 mg, a byla porovnávána se skupinou zdravých 
dobrovolníků, kteří dostávali dávku dasatinibu 70 mg. Střední hodnota C

max

 a AUC dasatinibu 

korigovaná na dávku 70 mg, byla u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater snížena o 47 %, 
resp. o 8 % oproti pacientům s normální funkcí jater. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater byla 
střední hodnota C

max 

 a AUC korigovaná na dávku 70 mg snížena o 43 %, resp. o 28 % oproti 

pacientům s normální funkcí jater (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Dasatinib a jeho metabolity se vylučují ledvinami pouze minimálně. 
 
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Neklinický bezpečnostní profil dasatinibu byl hodnocen v souboru studií in vitro a in vivo na myších, 
potkanech, opicích a králících. 
 
Primární toxicita byla zjištěna v gastrointestinálním, hemopoetickém a lymfatickém systému. 
Gastrointestinální toxicita představovala u potkanů a opic dávku limitující toxicitu (tzv. DLT), neboť 
střeva byla konzistentním cílovým orgánem. U potkanů bylo minimální až střední snížení 
erytrocytových parametrů doprovázeno změnami v kostní dřeni; podobné změny se s nižší incidencí 
objevily u opic. Lymfatická toxicita u potkanů spočívala v lymfatické depleci lymfatických žláz, 
sleziny a brzlíku a ve snížené hmotnosti lymfatických orgánů. Změny v gastrointestinálním, 
hemopoetickém a lymfatickém systému byly po ukončení léčby reverzibilní. 
 
Renální změny u opic léčených po dobu až 9 měsíců se omezily na zvýšení mineralizace ledvin. Ve 
studii na opicích, jimž byla podána akutní jednorázová perorální dávka, bylo pozorováno krvácení do 
kůže, ale takovéto krvácení již nebylo pozorováno ve studiích s opakovanými dávkami na opicích 
nebo potkanech. U potkanů dasatinib inhiboval shlukování krevních destiček in vitro a prodlužoval čas 
krvácení do pokožky in vivo, avšak nevyvolával spontánní hemoragii. 
 
Aktivita dasatinibu in vitro při analýze hERG a Purkyněho vláken naznačuje možnost prodloužení 
srdeční ventrikulární repolarizace (interval QT). Ve studii in vivo s jednorázovou dávkou na 

 

 

33

telemetricky měřených opicích při vědomí však nebyly zjištěny žádné změny intervalu QT ani tvaru 
vlny na EKG. 
 
Dasatinib nebyl mutagenní při studiích bakteriálních buněk in vitro (Amesův test) ani genotoxický při 
mikronukleárních studiích in vivo na potkanech. Dasatinib byl klastogenní in vitro pro dělící se 
vaječníkové buňky čínského křečka (CHO). 
 
V konvenční studii fertility a časného embryonálního vývoje u potkanů neovlivňoval dasatinib samčí 
ani samičí fertilitu, ale při dávkách přibližujících se klinickým expozicím u lidí indukoval 
embryoletalitu. Při studiích embryofetálního vývoje indukoval dasatinib rovněž embryoletalitu 
zároveň se zmenšením velikosti vrhu u potkanů stejně jako se změnami fetálního skeletu u potkanů i 
králíků. Tyto účinky se vyskytovaly při dávkách, které nevyvolávaly toxicitu u matek, což značí, že 
dasatinib je látka se selektivní toxicitou na reprodukci od implantace až po dokončení organogeneze. 
 
U myší indukoval dasatinib imunosupresi, která byla závislá na dávce a kterou bylo možné účinně 
zvládat snížením dávky a/nebo změnami v dávkování. Dasatinib měl fototoxický potenciál v testu 
fototoxicity vychytávání neutrálního červeného světla na myších fibroblastech in vitro. V testech in 
vivo
 po jednorázovém perorálním podání samicím myší bez srsti nebyl dasatinib shledán fototoxickým 
při expozicích až do výše trojnásobku expozice u lidí po podání doporučené terapeutické dávky (na 
základě AUC). 
 
Ve dvouleté studii kancerogenity byly potkanům podávány perorální dávky dasatinibu 0,3 mg/kg/den, 
1 mg/kg/den a 3 mg/kg/den. Po podávání nejvyšší dávky dosáhla plazmatická expozice (AUC) úrovně 
srovnatelné s expozicí u člověka při doporučeném rozsahu zahajovacích dávek 100 mg až 140 mg 
denně. Byl zaznamenán statisticky významný zvýšený výskyt skvamózního buněčného karcinomu a 
papilomů v děloze a na děložním čípku samic léčených vysokými dávkami, a adenomu prostaty u 
samců léčených nízkými dávkami. Význam těchto nálezů ze studie kancerogenity u potkanů není pro 
člověka známý. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek  
 
Jádro tablety 
Monohydrát laktosy 
Mikrokrystalická celulosa 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Hyprolosa 
Magnesium-stearát 
 
Potahová vrstva tablety 
Hypromelosa 
Oxid titaničitý 
Makrogol 400 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 Doba 

použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

 

34

 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
SPRYCEL 20 mg, 50 mg, 70 mg potahované tablety 
Al/Al blistry (kalendářní blistry nebo jednodávkové perforované blistry). 
Lahvička z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE) s dětským bezpečnostním polypropylenovým 
uzávěrem. 
 
Krabička obsahující 56 potahovaných tablet ve 4 kalendářních blistrech se 14 potahovanými tabletami 
v každém blistru. 
 
Krabička obsahující 60 potahovaných tablet v jednodávkových perforovaných blistrech. 
 
Krabička obsahující jednu lahvičku se 60 potahovanými tabletami. 
 
SPRYCEL 80 mg, 100 mg, 140 mg potahované tablety 
Al/Al blistry (jednodávkové perforované blistry). 
Lahvička z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE) s dětským bezpečnostním polypropylenovým 
uzávěrem. 
 
Krabička obsahující 30 potahovaných tablet v jednodávkových perforovaných blistrech. 
 
Krabička obsahující jednu lahvičku se 30 potahovanými tabletami. 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
6.6 Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Potahované tablety se skládají z jádra tablety obaleného potahem, který má zabránit působení účinné 
látky na zdravotnické pracovníky. Pokud se však potahované tablety náhodně rozdrtí nebo rozbijí, 
zdravotničtí pracovnící by měli při likvidaci použít jednorázové rukavice určené pro 
chemoterapeutika, aby se minimalizovalo riziko kožní expozice. 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
SPRYCEL 20 mg potahované tablety 
EU/1/06/363/004 
EU/1/06/363/007 
EU/1/06/363/001 
 
SPRYCEL 50 mg potahované tablety 
EU/1/06/363/005 
EU/1/06/363/008 
EU/1/06/363/002 

 

 

35

 
SPRYCEL 70 mg potahované tablety 
EU/1/06/363/006 
EU/1/06/363/009 
EU/1/06/363/003 
 
SPRYCEL 80 mg potahované tablety 
EU/1/06/363/013 
EU/1/06/363/012 
 
SPRYCEL 100 mg potahované tablety 
EU/1/06/363/011 
EU/1/06/363/010 
 
SPRYCEL 140 mg potahované tablety 
EU/1/06/363/015 
EU/1/06/363/014 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 20. listopad 2006 
Datum posledního prodloužení registrace:  15. července 2016 
 
 
10. DATUM 

REVIZE 

TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 

 

36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU 

 

 

37

A. VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Itálie 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

  Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek  
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7  
směrnice 2001/83/ES a jakékoliv následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

  Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 
 
 
 

 

 

38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

 

39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

 

40

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
KRABIČKA A ŠTÍTEK PRO BALENÍ V LAHVÍCH 
KRABIČKA PRO BALENÍ V BLISTRECH 
 
 
1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 20 mg potahované tablety 
dasatinibum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 20 mg (jako monohydrát). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje monohydrát laktosy. 
Další údaje v příbalové informaci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
56 potahovaných tablet 
60 x 1 potahovaná tableta 
60 potahovaných tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Krabička: 
EXP 
Štítek na lahvičce: 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

 

41

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/06/363/004 – 56 potahovaných tablet (blistry) 
EU/1/06/363/007 – 60 x 1 potahovaná tableta (jednodávkové blistry) 
EU/1/06/363/001 – 60 potahovaných tablet (lahvička) 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Krabička: 
č.š.: 
Štítek na lahvičce: 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: 
sprycel 20 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
Krabička: 
2D čárový kód s jedinečným indentifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
Krabička: 
PC: 
SN: 
NN: 

 

 

42

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTR  
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 20 mg tablety 
dasatinibum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
kalendářní balení: 
Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle  

 

 

43

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
KRABIČKA A ŠTÍTEK PRO BALENÍ V LAHVÍCH 
KRABIČKA PRO BALENÍ V BLISTRECH 
 
 
1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 50 mg potahované tablety 
dasatinibum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 50 mg (jako monohydrát). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje monohydrát laktosy. 
Další údaje v příbalové informaci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
56 potahovaných tablet 
60 x 1 potahovaná tableta 
60 potahovaných tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Krabička: 
EXP 
Štítek na lahvičce: 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

 

44

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/06/363/005 – 56 potahovaných tablet (blistry) 
EU/1/06/363/008 – 60 x 1 potahovaná tableta (jednodávkové blistry) 
EU/1/06/363/002 – 60 potahovaných tablet (lahvička) 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Krabička: 
č.š.: 
Štítek na lahvičce: 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: 
sprycel 50 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
Krabička: 
2D čárový kód s jedinečným indentifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
Krabička: 
PC: 
SN: 
NN: 

 

 

45

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTR  
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 50 mg tablety 
dasatinibum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
kalendářní balení: 
Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

 

 

46

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
KRABIČKA A ŠTÍTEK PRO BALENÍ V LAHVÍCH 
KRABIČKA PRO BALENÍ V BLISTRECH 
 
 
1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 70 mg potahované tablety 
dasatinibum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 70 mg (jako monohydrát). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje monohydrát laktosy. 
Další údaje v příbalové informaci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
56 potahovaných tablet 
60 x 1 potahovaná tableta 
60 potahovaných tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Krabička: 
EXP 
Štítek na lahvičce: 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

 

47

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/06/363/006 – 56 potahovaných tablet (blistry) 
EU/1/06/363/009 – 60 x 1 potahovaná tableta (jednodávkové blistry) 
EU/1/06/363/003 – 60 potahovaných tablet (lahvička) 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Krabička: 
č.š.: 
Štítek na lahvičce: 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: 
sprycel 70 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
Krabička: 
2D čárový kód s jedinečným indentifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
Krabička: 
PC: 
SN: 
NN: 

 

 

48

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTR  
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 70 mg tablety 
dasatinibum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
kalendářní balení: 
Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 

 

 

49

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
KRABIČKA A ŠTÍTEK PRO BALENÍ V LAHVÍCH 
KRABIČKA PRO BALENÍ V BLISTRECH 
 
 
1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 80 mg potahované tablety 
dasatinibum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 80 mg (jako monohydrát). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje monohydrát laktosy. 
Další údaje v příbalové informaci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 x 1 potahovaná tableta 
30 potahovaných tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Krabička: 
EXP 
Štítek na lahvičce: 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 

 

 

50

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
 
EU/1/06/363/013 – 30 x 1 potahovaná tableta (jednodávkové blistry) 
EU/1/06/363/012 – 30 potahovaných tablet (lahvička) 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Krabička: 
č.š.: 
Štítek na lahvičce: 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: 
sprycel 80 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
Krabička: 
2D čárový kód s jedinečným indentifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
Krabička: 
PC: 
SN: 
NN: 

 

 

51

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTR  
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 80 mg tablety 
dasatinibum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
 

 

 

52

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
KRABIČKA A ŠTÍTEK PRO BALENÍ V LAHVÍCH 
KRABIČKA PRO BALENÍ V BLISTRECH 
 
 
1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 100 mg potahované tablety 
dasatinibum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 100 mg (jako monohydrát). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje monohydrát laktosy. 
Další údaje v příbalové informaci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 x 1 potahovaná tableta 
30 potahovaných tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Krabička: 
EXP 
Štítek na lahvičce: 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 

 

 

53

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
 
EU/1/06/363/011 – 30 x 1 potahovaná tableta (jednodávkové blistry) 
EU/1/06/363/010 – 30 potahovaných tablet (lahvička) 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Krabička: 
č.š.: 
Štítek na lahvičce: 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: 
sprycel 100 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
Krabička: 
2D čárový kód s jedinečným indentifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
Krabička: 
PC: 
SN: 
NN: 

 

 

54

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTR  
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 100 mg tablety 
dasatinibum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
 

 

 

55

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
KRABIČKA A ŠTÍTEK PRO BALENÍ V LAHVÍCH 
KRABIČKA PRO BALENÍ V BLISTRECH 
 
 
1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 140 mg potahované tablety 
dasatinibum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 140 mg (jako monohydrát). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje monohydrát laktosy. 
Další údaje v příbalové informaci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 x 1 potahovaná tableta 
30 potahovaných tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Krabička: 
EXP 
Štítek na lahvičce: 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 

 

 

56

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
 
EU/1/06/363/015 – 30 x 1 potahovaná tableta (jednodávkové blistry) 
EU/1/06/363/014 – 30 potahovaných tablet (lahvička) 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Krabička: 
č.š.: 
Štítek na lahvičce: 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: 
sprycel 140 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
Krabička: 
2D čárový kód s jedinečným indentifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
Krabička: 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

 

57

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTR  
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
SPRYCEL 140 mg tablety 
dasatinibum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
 
 

 

 

58

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

 

59

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SPRYCEL 20 mg potahované tablety 
SPRYCEL 50 mg potahované tablety 
SPRYCEL 70 mg potahované tablety 
SPRYCEL 80 mg potahované tablety 

SPRYCEL 100 mg potahované tablety 
SPRYCEL 140 mg potahované tablety 

dasatinibum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, dříve než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je SPRYCEL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPRYCEL užívat 

3. 

Jak se SPRYCEL užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak SPRYCEL uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je SPRYCEL a k čemu se používá 

 
SPRYCEL obsahuje léčivou látku dasatinib. Tento přípravek se užívá k léčbě chronické myeloidní 
leukémie (CML) u dospělých. Leukémie je nádorové onemocnění bílých krvinek. Bílé krvinky 
obvykle pomáhají organizmu při boji s infekcí. U osob s CML dochází k nekontrolovanému růstu 
bílých krvinek, tzv. granulocytů. SPRYCEL zastavuje růst těchto leukemických buněk. 
 
SPRYCEL se také užívá k léčbě Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) akutní lymfoblastické 
leukémie (ALL) a lymfoidní blastické CML u dospělých, u nichž nezabrala předchozí léčba. U osob 
s ALL se bílé krvinky zvané lymfocyty množí příliš rychle a přežívají příliš dlouho. SPRYCEL 
potlačuje růst těchto leukemických buněk. 
 
Máte-li jakékoli otázky, jak SPRYCEL funguje nebo proč Vám byl tento lék předepsán, zeptejte se 
svého lékaře. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPRYCEL užívat 

 
Neužívejte přípravek SPRYCEL 

 

jestliže jste alergický(á) na dasatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

Poraďte se se svým lékařem, pokud byste mohl/a být alergický(á). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku SPRYCEL se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem  

 

jestliže užíváte léky na zředění krve nebo k zabránění vzniku sraženin (viz „Další léčivé 
přípravky a přípravek SPRYCEL“) 

 

 

60

 

jestliže máte potíže s játry nebo se srdcem nebo jestliže jste tyto potíže měl(a) v minulosti 

 

jestliže při užívání přípravku SPRYCEL začnete mít potíže s dýcháním, bolesti na prsou nebo 
kašel
: mohly by to být známky zadržování tekutin v plicích nebo hrudníku (mohou být častější 
u pacientů ve věku 65 let a starších), nebo to může být důsledkem změn v krevních cévách 
zásobujících plíce 

 

pokud jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte v 
současné době. Přípravek SPRYCEL může hepatitidu B znovu aktivovat, což může v některých 
případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem na možný 
výskyt známek této infekce. 

 
Váš lékař bude pravidelně sledovat Váš zdravotní stav a kontrolovat, zda má SPRYCEL požadovaný 
účinek. Po dobu užívání přípravku SPRYCEL Vám bude pravidelně prováděno vyšetření krve. 
 
Děti a dospívající

 

SPRYCEL se nedoporučuje pro pacienty mladších 18 let. V této věkové skupině jsou pouze omezené 
zkušenosti s používáním přípravku SPRYCEL. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek SPRYCEL 
Informujte svého lékaře
 o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
 
SPRYCEL se odbourává převážně v játrech. Určité léky mohou ovlivňovat účinek přípravku 
SPRYCEL, pokud se podávají společně. 
 
Současně s přípravkem SPRYCEL neužívejte tyto léky: 

 

ketokonazol, itrakonazol – jde o protiplísňové léky 

 

erytromycin, klaritromycin, telitromycin – jde o antibiotika 

 

ritonavir – jde o protivirový lék 

 

dexametazon – jde o kortikosteroid 

 

fenytoin, karbamazepin, fenobarbital – jde o léky na epilepsii 

 

rifampicin – jde o lék na tuberkulózu 

 

famotidin, omeprazol – jde o léky, které blokují žaludeční kyseliny 

 

třezalka tečkovaná – rostlinný přípravek, který je dostupný bez lékařského předpisu a používá se 
k léčbě deprese a jiných stavů (také znám jako Hypericum perforatum

 
Neužívejte léky, které neutralizují žaludeční kyseliny (antacida, jako je např. hydroxid hlinitý nebo 
hydroxid hořečnatý) 2 hodiny před nebo 2 hodiny po užití přípravku SPRYCEL. 
 
Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte léky na zředění krve nebo zabránění vzniku 
sraženin. 
 
Přípravek SPRYCEL s jídlem a pitím 
Neužívejte přípravek SPRYCEL s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud
 jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, okamžitě to řekněte svému lékaři. 
SPRYCEL se nemá užívat v těhotenství, není-li to nezbytně nutné. Váš lékař vám vysvětlí možná 
rizika užívání přípravku SPRYCEL během těhotenství. 
Mužům i ženám užívajícím SPRYCEL se doporučuje používat po dobu léčby účinnou antikoncepci. 
 
Jestliže kojíte, informujte svého lékaře. Při léčbě přípravkem SPRYCEL máte kojení ukončit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Věnujte zvláštní opatrnost řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů, pokud se u Vás objevily 
nežádoucí účinky, jako jsou závratě a neostré vidění. Není známo, zda SPRYCEL ovlivňuje Vaši 
schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 
 

 

 

61

SPRYCEL obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že  nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

 Jak se SPRYCEL užívá 

 
SPRYCEL Vám bude předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou leukémie. Vždy užívejte 
tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. SPRYCEL se předepisuje dospělým. 
 
Počáteční dávka doporučená pro pacienty v chronické fázi CML je 100 mg jednou denně. 
 
Počáteční dávka doporučená pro pacienty v akcelerované fázi nebo blastické krizi CML nebo s 
Ph+ ALL je 140 mg jednou denně. 
 
Tablety užívejte každý den ve stejnou dobu. 
 
V závislosti na Vaší odpovědi na léčbu Vám lékař může dávku zvýšit nebo snížit nebo dokonce na čas 
léčbu přerušit. Aby se dosáhlo vyšší nebo nižší dávky, může být potřeba kombinovat tablety o různých 
sílách. 
 
Tablety mohou být dodávány v balení s kalendářními blistry. Jsou to blistry s označením dne v 
týdnu. Šipky ukazují další tabletu, která se má užít podle Vašeho léčebného režimu. 
 
Jak se přípravek SPRYCEL užívá 
Tablety polykejte celé. Nedrťte je. Mohou se užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Zvláštní pokyny pro manipulaci s přípravkem SPRYCEL 
Rozdrobení tablet přípravku SPRYCEL je nepravděpodobné. Pokud k tomu dojde, osoby jiné než 
pacient musejí při manipulaci s přípravkem SPRYCEL použít rukavice. 
 
Jak dlouho se SPRYCEL užívá 
Užívejte SPRYCEL denně, dokud Vám lékař neřekne, že jej máte přestat užívat. Určitě užívejte 
SPRYCEL tak dlouho, jak Vám byl předepsán.

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku SPRYCEL, než jste měl(a) 
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl(a), okamžitě se poraďte se svým lékařem. Je 
možné, že budete potřebovat lékařské ošetření.

 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SPRYCEL 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte další plánovanou 
dávku v předepsané době. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující projevy mohou být příznaky závažných nežádoucích účinků. 

 

jestliže máte bolesti na prsou, stížené dýchání, kašel a mdloby 

 

jestliže se u vás objeví nečekané krvácení nebo modřiny bez jakéhokoli zranění 

 

jestliže zjistíte krev ve zvratcích, stolici nebo v moči nebo jestliže máte černou stolici 

 

 

62

 

jestliže se u vás objeví známky infekce, jako je horečka, silná zimnice 

 

jestliže máte horečku, bolest v ústech nebo v krku, objeví se puchýře nebo olupování kůže 
a/nebo sliznic 

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zjistíte kterýkoli z výše uvedených příznaků. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1 pacienta z 10) 

 

Infekce (zahrnující bakteriální, virové a plísňové) 

 

Srdce a plíce: dušnost 

 

Zažívací problémy: průjem, nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení 

 

Kůže, vlasy, oči, všeobecně: kožní vyrážka, horečka, otoky obličeje, rukou a nohou, bolest 
hlavy, pocit únavy nebo slabosti, krvácení 

 

Bolest: bolest svalů, bolest břicha 

 

Testy mohou ukázat: nízký počet krevních destiček, nízký počet bílých krvinek (neutropenie), 
chudokrevnost, tekutina na plicích 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10) 

 

Infekce: zápal plic, herpetické virové infekce, infekce horních cest dýchacích, těžké infekce 
krve nebo tkání (včetně méně častých případů se smrtelnými následky) 

 

Srdce a plíce: bušení srdce, nepravidelný srdeční tep, městnavé srdeční selhání, zhoršená 
funkce srdečního svalu, vysoký krevní tlak, vzestup krevního tlaku v plicích, kašel. 

 

Zažívací problémy: nechutenství, poruchy chutě, nadýmání nebo nafouknuté břicho, zánět 
tlustého střeva, zácpa, pálení žáhy, afty, zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti, 
zánět žaludeční sliznice 

 

Kůže, vlasy, oči, všeobecně: píchání v kůži, svědění, suchá kůže, akné, zánět kůže, trvalý šum 
v uších, vypadávání vlasů, nadměrné pocení, poruchy vidění (zahrnující neostré vidění a 
porušené vidění), suchost očí, modřiny, deprese, nespavost, návaly, závratě, pohmožděniny 
(modřiny), nechutenství, spavost, celkový otok 

 

Bolest: bolesti kloubů, svalová slabost, bolesti na prsou, bolest v oblasti rukou a nohou, 
zimnice, ztuhlost svalů a kloubů, svalové křeče 

 

Testy mohou ukázat: tekutina u srdce, tekutina na plicích, poruchy srdečního rytmu, horečka 
doprovázející snížené množství bílých krvinek (neutropenie), krvácení do zažívacího traktu, 
vysoké hladiny kyseliny močové v krvi 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100) 

 

Srdce a plíce: srdeční záchvat (včetně smrtelných následků), zánět výstelky (vláknitá struktura) 
obklopující srdce, nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi v důsledku nedostatečného 
prokrvení srdce (angina pektoris), nízký krevní tlak, zúžení dýchacích cest, které může způsobit 
dýchací obtíže, astma, vzestup krevního tlaku v tepnách (krevních cévách) plic 

 

Zažívací problémy: zánět slinivky břišní, vřed v trávicím systému, zánět jícnu, roztažení břišní 
stěny, trhlinky na kůži análního otvoru, potíže při polykání, zánět žlučníku, ucpání žlučovodu, 
gastroezofageální reflux (stav, kdy se kyselina a další obsah žaludku vrací zpět do jícnu) 

 

Kůže, vlasy, oči, všeobecně: alergická reakce včetně přecitlivělosti, červené bulky na kůži 
(erythema nodosum), úzkost, zmatenost, výkyvy nálad, nižší sexuální touha, mdloby, třes, zánět 
oka, který způsobuje zarudnutí nebo bolest, kožní onemocnění charakterizované citlivými, 
červenými, dobře ohraničenými skvrnami, s náhlou horečkou a zvýšeným počtem bílých 
krvinek (neutrofilní dermatóza), ztráta sluchu, citlivost na světlo, zhoršení zraku, zvýšená tvorba 
slz, změna barvy kůže, zánět podkožní tukové tkáně, kožní vřed, puchýřky na kůži, poruchy 
nehtů, porucha ochlupení, změny na kůži dlaní a chodidel (palmární/plantární erytrodysestézie), 
selhání ledvin, časté močení, zvětšení prsou u mužů, menstruační porucha, celková slabost a 
neklid, snížená funkce štítné žlázy, ztráta rovnováhy při chůzi, osteonekróza (onemocnění, kdy 
v důsledku sníženého zásobování kostí krví může dojít k úbytku a odumření kosti), zánět 
kloubu, otok kůže kdekoli na těle 

 

Bolest: zánět žil, který může způsobit zarudnutí, přecitlivělost a otok, zánět šlachy 

 

Mozek: ztráta paměti 

 

Testy mohou ukázat: abnormální výsledky krevních testů a případně zhoršení funkce ledvin 
způsobené odpadními produkty rozpadajícího se nádoru (syndrom nádorového rozpadu), nízké 
hladiny albuminu v krvi, nízké hladiny lymfocytů (druh bílých krvinek) v krvi, vysokou hladinu 

 

 

63

cholesterolu v krvi, zduření lymfatických uzlin, krvácení do mozku, nepravidelnost elektrické 
aktivity srdce, zvětšené srdce, zánět jater, bílkovinu v moči, zvýšenou kreatinfosfokinázu 
(enzym zejména nacházející se v srdci, mozku a kosterním svalstvu), zvýšený troponin (enzym 
zejména nacházející se v srdeční a kosterní svalovině), zvýšenou gama-glutamyltransferázu 
(enzym nacházející se zejména v játrech) 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000) 

 

Srdce a plíce: zvětšení pravé srdeční komory, zánět srdečního svalu, soubor příznaků 
vyplývajících z ucpání přítoku krve do srdečního svalu (akutní koronární syndrom), srdeční 
zástava (přerušení krevního oběhu), onemocnění srdečních tepen, zánět tkáně, která obaluje 
srdce a plíce, krevní sraženiny, krevní sraženiny v plicích 

 

Zažívací problémy: ztráta životně důležitých látek jako je bílkovina ze zažívacího traktu, 
neprůchodnost střev, řitní píštěl (abnormální kanálek, kdy dojde k propojení konečníku s kůží v 
okolí řitního otvoru), porucha funkce ledvin, diabetes (cukrovka) 

 

Kůže, vlasy, oči, všeobecně: křeče, zánět očního nervu, který může způsobit úplnou nebo 
částečnou ztrátu vidění, modrofialové mramorování kůže, nadměrná funkce štítné žlázy, zánět 
štítné žlázy, ataxie (stav spojený s nedostatkem svalové koordinace), potíže s chůzí, samovolný 
potrat, zánět podkožních cév, kožní fibróza (zmnožení vaziva v kůži až ztuhnutí kůže) 

 

Mozek: mozková příhoda (mrtvice), přechodná příhoda neurologické poruchy způsobená 
sníženým průtokem krve, obrna nervu v obličeji, demence 

 
Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny (četnost výskytu není známá), zahrnovaly: 

 

Zápal plic 

 

Krvácení do žaludku nebo do střev, což může způsobit úmrtí 

 

Recidiva (reaktivace) hepatitdy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění (infekce jater) 

 

Horečnaté stavy, puchýře na kůži a tvorbu vředů na sliznicích. 

 

Onemocnění ledvin s příznaky, které zahrnují edém a abnormální výsledky laboratorních testů, 
jako je bílkovina v moči a nízká hladina bílkovin v krvi 

 
Váš lékař bude v průběhu léčby tyto účinky sledovat. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak SPRYCEL uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku na lahvičce, blistru 
nebo krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

 

 

64

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co SPRYCEL obsahuje 

 

Léčivou látkou je dasatinibum. Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum (jako 
monohydrát) 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg nebo 140 mg. 

 

Dalšími pomocnými látkami jsou: 

 

Jádro tablety: monohydrát laktosy (viz bod 2 "Čemu musíte věnovat pozornost, než 
začnete SPRYCEL užívat"); mikrokrystalická celulosa; sodná sůl kroskarmelosy; 
hyprolosa; magnesium-stearát 

 

Potahová vrstva tablety: hypromelosa; oxid titaničitý; makrogol 400 

 
Jak SPRYCEL vypadá a co obsahuje toto balení 
SPRYCEL 20 mg: potahovaná tableta je bílá až bělavá kulatá bikonvexní tableta s textem „BMS“ 
vyraženým na jedné straně a číslem „527“ na druhé straně. 
 
SPRYCEL 50 mg: potahovaná tableta je bílá až bělavá oválná bikonvexní tableta s textem „BMS“ 
vyraženým na jedné straně a číslem „528“ na druhé straně. 
 
SPRYCEL 70 mg: potahovaná tableta je bílá až bělavá kulatá bikonvexní tableta s textem „BMS“ 
vyraženým na jedné straně a číslem „524“ na druhé straně. 
 
SPRYCEL 80 mg: potahovaná tableta je bílá až bělavá trojúhelníková bikonvexní tableta s textem 
„BMS 80“ vyraženým na jedné straně a číslem „855“ na druhé straně. 
 
SPRYCEL 100 mg: potahovaná tableta je bílá až bělavá oválná bikonvexní tableta s textem „BMS 
100“ vyraženým na jedné straně a číslem „852“ na druhé straně. 
 
SPRYCEL 140 mg: potahovaná tableta je bílá až bělavá kulatá bikonvexní tableta s textem „BMS 
140“ vyraženým na jedné straně a číslem „857“ na druhé straně. 
 
SPRYCEL 20 mg, 50 mg nebo 70 mg potahované tablety se dodávají v krabičkách obsahujících 
56 potahovaných tablet ve 4 kalendářních blistrech se 14 potahovanými tabletami v každém blistru a 
v krabičkách obsahujících 60 potahovaných tablet v perforovaných jednodávkových blistrech. Jsou 
rovněž dostupné také v lahvích s dětským bezpečnostním uzávěrem obsahujících 60 potahovaných 
tablet. Každá krabička obsahuje jednu lahev. 
 
SPRYCEL 80 mg, 100 mg nebo 140 mg potahové tablety se dodávají v krabičkách obsahujících 
30 potahovaných tablet v perforovaných jednodávkových blistrech. Jsou rovněž dostupné také v 
lahvích s dětským bezpečnostním uzávěrem obsahujících 30 potahovaných tablet. Každá krabička 
obsahuje jednu lahev. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Itálie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

 

65

 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Lietuva 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140  

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 
 

Luxembourg/Luxemburg 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 
 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 
 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 
 

Malta 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Deutschland 
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 
 

Nederland 
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 
 

Eesti 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +372 640 1030

 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 
 

Ελλάδα 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 30 210 6074300 
 

Österreich 
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 
 

España 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB

,

 

S.A. 

Tel: + 34 91 456 53 00 
 

Polska 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

P

OLSKA 

S

P

.

 Z O

.

O

Tel.: + 48 22 5796666 
 

France 
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0) 1 58 83 84 96 
 

Portugal 
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 
 

Hrvatska 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
T

EL

:

 

+385

 

1

 

2078

 

508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 
 

Ireland 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 
 

Slovenija 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 
 

Italia 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Suomi/Finland 
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 
 

 

 

66

Κύπρος 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 357 800 92666 
 

Sverige 
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 
 

Latvija 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 
 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese  

http://www.ema.europa.eu

 Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky týkající 

se vzácných onemocnění a jejich léčby. 

Recenze (5)

Recenze produktu STREPSILS POMERANČ S VITAMIN. C 12 Pastilky rozp. v ústech

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 84 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

60 %

cena

dobrý
80 %

80 %

super cena

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu STREPSILS POMERANČ S VITAMIN. C 12 Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

60 % 05/11/2012

cena

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám