Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku » Léky na boleni v krku

STREPSILS MED A CITRON 10 Pastilky rozp. v ústech - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15369
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: STREPSILS
Kód výrobku: 15369
Kód EAN: 5000167075755
Kód SÚKL: 45490
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)
Kdy se pastilky Strepsils užívají? Pastilky Strepsils se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4

 

sp.zn. sukls24300/2012 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

 

Strepsils Med a Citron 

0,6 mg/1,2 mg 

pastilky 

 amylmetacresolum/

alcohol dichlorobenzylicus

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Med a Citron používat  

3. 

Jak se Strepsils Med a Citron používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Strepsils Med a Citron uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá  

 

Pastilky  Strepsils  Med  a  Citron  obsahují  léčivé  látky  dichlorbenzylalkohol  a  amylmetakresol,  které 
mají  antiseptické  účinky  a  ničí  bakterie, 

viry  a  kvasinky 

způsobující  bolest  v krku  a  záněty  v ústní 

dutině. 
 

Strepsils Med a Citron se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a 
hltanu a k úlevě od bolesti v krku. 

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils 

Med a Citron po

užívat 

 

Nepoužívejte Strepsils Med a Citron: 

jestliže jste alergický(á) na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

 

přípravek není určen dětem do 5 let. 
 

Upozornění a opatření: 

Před použitím Strepsils Med a Citron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 

 

2/4 

-  Strepsils Med a Citron je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání 

může  dojít  k narušení  rovnováhy  běžné  ústní  mikroflóry  a  k nebezpečí  přemnožení  patogenních 
mikroorganismů); 

-  přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat 

lékaře. 

 

Děti:  

Strepsils Med a Citron není určen dětem do 5 let. 

 
Další léčivé přípravky a Strepsils Med a Citron:
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 
Při  současném  používání  s dalšími  místními  antiseptiky  nebo  antibiotiky  může  dojít  k prohloubení 
antimikrobiálního účinku.  
 

Strepsils Med a Citron s jídlem a pitím: 

Nedoporučuje se používat přípravek během jídla. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost: 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se nedoporučuje jej 
používat v období těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Strepsils  Med  a  Citron  nemá  žádný  nebo má  zanedbatelný vliv  na  schopnost  řídit  nebo obsluhovat 
stroje.  
 
Strepsils Med a Citron obsahuje glukosu a sacharosu: 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné dávce. Je 
nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.  

 
 

3. 

Jak se Strepsils Med a Citron používá 

 

Vždy používejte tento přípravek  přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 5 let.  

 

Doporučené dávkování přípravku je: 
 

Dospělí a dospívající od 15 let: Každé 2 - 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. 
Používejte maximálně 6 pastilek 

v průběhu 24 hodin.

 

 
Děti od 8 do 15 let: Používá se 4 x denně 1 pastilka. 

 

Děti od 5 do 7 let:  Používá se 3 x denně 1 pastilka. 
 

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se 

dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní. 

 

3/4 

 

Jestliže jste  použil(a) více pastilek Strepsils Med a Citron, než jste měl(a): 

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.

  

 

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle 

následujících četností: 
 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  hypersenzitivní  reakce  (reakce  z přecitlivělosti  projevující  se  jako  pocit  pálení  v ústech,  vyrážka, 

horečka, průjem); 

-  vyrážka; 
-  bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech. 

 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 

5.  

Jak Strepsils Med a Citron uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. 

 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce  a  tubě    za 
"Použitelné  do”  a  blistru  za 

EXP”.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni  uvedeného 

měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 

 

4/4 

 

6.  

Obsah balení a další informace  

 
Co Strepsils Med a Citron obsahuje: 

Léčivými látkami jsou:   alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum. 
Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg. 

 

Pomocnými  látky  jsou:  kyselina  vinná,  čištěný  med,  silice  máty  peprné,  deterpenovaná  citronová 
silice, chinolinová žluť, prostý sirup 67 %, usušená tekutá glukosa. 

 
Jak Strepsils Med a Citron vypadá a co obsahuje toto balení: 
Žluté  kulaté  pastilky  s charakteristickou  chutí  medu  a  citronu  s vyraženým  logem  „S“  na  obou 
stranách pastilky. 
 
a)  Blistr z PVC/PVDC/Al, krabička. 

Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 alebo 36 pastilek. 

 
b)  PP tuba s uzávěrem z PE. 

Tuba obsahuje 10 pastilek. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 

103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH, 

Slough, Velká Británie 
 
Výrobce: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 

Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB  

Nottingham, Velká Británie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o. 
Atrium Flóra  
Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3 
Tel.: +420 227 110 141 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.5.2016. 

Recenze

Recenze produktu STREPSILS MED A CITRON 10 Pastilky rozp. v ústech

Diskuze

Diskuze k produktu STREPSILS MED A CITRON 10 Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám