Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na bolest Léky na bolest v krku

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15396
100 %

Přípravek se užívá ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, při zánětech dásní a jako podpůrná léčba u anginy.

Více informací

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v úterý 19. 1.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 19. 1.

186 Kč (7,75 Kč/ks)

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

Kdy se přípravek užívá? Přípravek se užívá ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u anginy.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: STREPSILS
Produktová řada: STREPSILS pastilky
Kód výrobku: 15396
Kód EAN: 5000158103900
Kód SÚKL: 0238040
ATC skupina: Dichlorobenzenmethanol
Cesta podání: Orální podání
Držitel rozhodnutí: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

Příbalovou informaci k produktu STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek stáhnete ve formátu pdf zde: STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

sp.zn. sukls222085/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Strepsils Citron bez cukru 0,6 mg/1,2 mg pastilky amylmetacresolum/alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

pastilky amylmetacresolum, alcohol dichlorobenzylicus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Strepsils Citron bez cukru a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Citron bez cukru používat
 3. Jak se Strepsils Citron bez cukru používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Strepsils Citron bez cukru uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Strepsils Citron bez cukru a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Citron bez cukru obsahují léčivé látky dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v ústní dutině.

Strepsils Citron bez cukru se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Citron bez cukru používat

Nepoužívejte Strepsils Citron bez cukru:

 • jestliže jste alergický(á) na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • přípravek není určen dětem do 5 let. Upozornění a opatření:

Před použitím Strepsils Citron bez cukru se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • Strepsils Citron bez cukru je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů);
  • přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti:

Strepsils Citron bez cukru není určen dětem do 5 let.

Další léčivé přípravky a Strepsils Citron bez cukru:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Citron bez cukru s jídlem a pitím:

Nedoporučuje se používat pastilky během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se nedoporučuje jej používat v období těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Strepsils Citron bez cukru nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Citron bez cukru obsahuje isomalt a roztok maltitolu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1,8 g isomaltu a 0,46 g roztoku maltitolu v jedné dávce. Při vyšších dávkách může mít přípravek mírný projímavý účinek. Energetická hodnota maltitolu (nebo isomaltu) je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g).

3. Jak se Strepsils Citron bez cukru používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Citron bez cukru je určen dospělým, dospívajícím a dětem starším 5 let.

Doporučená dávkování přípravku je:

Dospělí a dospívající od 15 let: Každé 2 - 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Děti od 8 do 15 let: používá se 4x denně 1 pastilka.

Děti od 5 do 7 let: používá se 3x denně 1 pastilka.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují,vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 5 dní.

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Citron bez cukru, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem);
 • vyrážka;
 • bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Strepsils Citron bez cukru uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za "Použitelné do” a blistru za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Strepsils Citron bez cukru obsahuje:

Léčivými látkami jsou: amylmetacresolum, alcohol dichlorobenzylicus. Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg,alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg.

Pomocnými látkami jsou: kyselina vinná, dihydrát sodné soli sacharinu, citronové aroma, isomalt, roztok maltitolu.

Jak Strepsils Citron bez cukru vypadá a co obsahuje toto balení:

Bílé, až světle žluté kulaté pastilky charakteristické citronové chuti s vyraženým logem „S“ na obou stranách pastilky.

Blistr z PVC/PVDC/Al, krabička.

Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 pastilek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH, Slough, Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o. Atrium Flóra Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 Tel: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 2. 2019.

Recenze (3)

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

Diskuze

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka