Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na suchý kašel

STOPTUSSIN TABLETY 20 Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 49983

92 % 5 recenzí

K léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest.

Více informací

92
Běžná cena: 107 Kč, Ušetříte: 14 % (15 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: TUSSIN
Kód výrobku: 49983
Kód EAN: 8594737050015
Kód SÚKL: 95459
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Stoptussin tablety je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře. Přípravek mohou užívat děti od 12 let a dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls31946/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

STOPTUSSIN TABLETY 

(Butamirati citras, Guaifenesinum) 

Tablety 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem 

 
Co naleznete v této příbalové informaci :  
1. 

Co je přípravek STOPTUSSIN TABLETY a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN TABLETY 
užívat  

3. 

Jak se přípravek STOPTUSSIN TABLETY užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek STOPTUSSIN TABLETY uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek STOPTUSSIN TABLETY a k čemu se používá 

Přípravek  tlumí  dráždění  ke  kašli,  mění  skladbu  průduškového  hlenu  a  usnadňuje  tak  jeho 
vykašlávání.  
Přípravek  STOPTUSSIN  TABLETY  je  určen  k léčbě  suchého,  dráždivého,  obtížně 
ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na 
doporučení lékaře.  
Přípravek mohou užívat děti od 12 let a dospělí. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN TABLETY 
užívat
 

 
Neužívejte přípravek STOPTUSSIN TABLETY 

-  jestliže jste přecitlivělý(á) / alergický(á) na butamirát-citrát, guaifenesin nebo na 

kteroukoliv pomocnou látku přípravku STOPTUSSIN TABLETY(uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis) 

-     v prvních třech měsících těhotenství 

-  nepodávejte dětem mladším 12 let. 

 
Upozornění a opatření 

 

 

2/4 

Před užitím přípravku STOPTUSSIN TABLETY se poraďte se svým lékařem, lékárníkem 
nebo zdravotní sestrou: 
jestliže trpíte vlhkým produktivním kašlem, přetrvávajícím nebo chronickým kašlem 
doprovázejícím kouření, astma, chronický zánět průdušek či rozedmu plic. V těchto případech 
byste neměli přípravek STOPTSUSSIN TABLETY užívat. 
 
Během užívání přípravku STOPTSUSSIN TABLETY se nedoporučuje pít alkoholické 
nápoje. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek STOPTUSSIN TABLETY 
Účinky  přípravku  STOPTUSSIN  TABLETY  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se 
mohou vzájemně ovlivňovat.  
Přípravek  zvyšuje  účinek  léků  proti  nachlazení  a  bolestem  obsahujících  paracetamol  nebo 
kyselinu  acetylsalicylovou,  zvyšuje  tlumivý  účinek  alkoholu,  léků  působících  na  centrální 
nervový systém, jako jsou léky na uklidnění a na spaní (hypnotika a sedativa) nebo celková 
anestetika, a  zvyšuje účinek léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia). 
 
Přípravek  může  falešně  zvýšit  hladiny  kyseliny  vanilmandlové  a  5-hydroxy-indoloctové  při 
jejich  stanovení  v moči.  Pokud  budete  podstupovat  toto  laboratorní  vyšetření  moči,  léčbu 
přípravkem STOPTSUSSIN TABLETY je nutné přerušit 48 hodin před sběrem moči. 
 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste 
užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné 
bez lékařského předpisu. 
 
Přípravek STOPTUSSIN TABLETY s jídlem a pitím 
Tablety je vhodné užívat nebo podávat dětem po jídle. Tablety se polykají celé (popř. půlené) 
zapíjí se tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek  se  nesmí  užívat  v prvních  třech  měsících  těhotenství,  užívání  přípravku  v dalším 
průběhu těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  STOPTUSSIN  TABLETY  má  malý  nebo  mírný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
3. 

Jak se přípravek STOPTUSSIN TABLETY užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací  nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování přípravku je: 
Přípravek STOPTUSSIN TABLETY se užívá podle hmotnosti pacienta: 

 

Hmotnost 

Počet tablet v jedné  Frekvence 

 

3/4 

pacienta 

dávce 

podávání 

do 50 kg 

1/2 tablety 

4krát denně 

50-70 kg 

1 tableta 

3krát denně 

70-90 kg 

1 a 1/2 tablety 

3krát denně 

nad 90 kg 

2 tablety 

3krát denně 

 
Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin.  
Pokud u Vás do 3 dnů nedojde ke zlepšení příznaků nebo se příznaky zhorší, musíte se poradit 
s lékařem. 
 
Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 7 dnů. 
 
Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Stoptussin  tablety  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý, 
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku STOPTUSSIN TABLETY, než jste měl(a) 
Při  náhodném  požití  většího  množství  přípravku  dítětem  či  dospělým,  okamžitě  vyhledejte 
lékaře či lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek STOPTUSSIN TABLETY 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku . 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek STOPTUSSIN TABLETY nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
Při  doporučeném  dávkování  je  přípravek  obvykle  dobře  snášen.  Ojediněle  se  mohou 
vyskytnout  zažívací  potíže  (nevolnost,  nechutenství,  bolesti  žaludku,  zvracení,  průjem), 
bolesti hlavy, závratě a kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, kopřivka). 
 
V případě  výskytu  kožních  reakcí  z přecitlivělosti  nebo  přetrvávajících  zažívacích  potíží, 
bolestí hlavy nebo závratí, vyhledejte lékaře, jakmile to bude možné.  
 
Jestliže  zaznamenáte  jakýkoliv  nežádoucí  účinek,  který  není  uveden  v této  příbalové 
informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

4/4 

 
5. 

Jak přípravek STOPTUSSIN TABLETY uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za 
Použitelné do:. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek STOPTUSSIN TABLETY obsahuje 
 

Léčivými  látkami  jsou  butamirati  citras  0,004  g;  guaifenesinum  0,1  g  
v 1 tabletě. 

Pomocnými  látkami  jsou  srážený  oxid  křemičitý,  mannitol, mikrokrystalická  celulosa, 
glycerol-tribehenát, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek STOPTUSSIN TABLETY vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé ploché kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně 
Velikost balení: 20 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č.p. 305 
PSČ 747 70 Opava-Komárov  
Česká republika 
 
Výrobce
 
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č.p. 305 
PSČ 747 70 Opava-Komárov  
Česká republika 
 
Teva Operations Poland Sp. z o.o. 
80 Mogilska   
31-546 Krakow 
Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

17.2.2014 

Recenze (5)

Recenze produktu STOPTUSSIN TABLETY 20 Tablety

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

80 %

80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu STOPTUSSIN TABLETY 20 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Vilém M.

80 % 25/01/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám