Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na tlumení kašle

STOPTUSSIN 1X10ML Kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15875
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: TUSSIN
Kód výrobku: 15875
Kód EAN: 8594737045813
Kód SÚKL: 88111
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství. Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a plic. Stoptussin lze podat i k utišení kašle před a po operaci. Na doporučení lékaře lze použít i u astmatu, tuberkulózy a zaprášení plic.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls233319/2009 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

STOPTUSSIN 

 

Perorální kapky, roztok. 

 (Butamirati citras , guaifenesinum ) 

 

                                                                                                                                                                                                 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte    tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci ::  
1. 

Co je přípravek STOPTUSSIN a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN

 

užívat  

3. 

Jak se přípravek STOPTUSSIN užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek STOPTUSSIN uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek STOPTUSSIN a k čemu se používá 

 
Přípravek Stoptussin tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho 
vykašlávání. 
Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích 
horních  a  dolních  dýchacích  cest,  při  zánětu  hrtanu,  průdušek  a  plic.  Na  doporučení  lékaře  lze 
přípravek Stoptussin podat i k utišení kašle před a po operaci, u astmatu, tuberkulózy a zaprášení plic. 
 
 
Tento přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 měsíců věku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN užívat  

 
Neužívejte přípravek Stoptussin 
-  

 jestliže jste alergický(á) na guaifenesin,  butamirát nebo na  kteroukoliv další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis) 
-  

 v prvních třech měsících těhotenství. Pro užívání v dalším průběhu těhotenství a v období 
kojení musí být závažné důvody. 

-  -   u dětí mladších 6 měsíců. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku STOPTUSSIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

2/5 

Jestliže trpíte vlhkým či dlouhotrvajícím kašlem souvisejícím s kouřením, astmatem, chronickým 
zánětem průdušek nebo rozedmou plic (emfyzémem), neměli byste být léčeni kombinací léčivých 
látek butamirát a guaifenesin, kterou obsahuje tento přípravek. 
 
 Další léčivé přípravky  a přípravek Stoptussin
 
 
Účinky přípravku Stoptussin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.  
Guaifenesin zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem obsahujících paracetamol nebo kyselinu 
acetylsalicylovou, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků působících na centrální nervový systém jako 
jsou  léky  na  uklidnění  a  na  spaní  (sedativa  a  hypnotika)  nebo  celková  anestetika,  a  zvyšuje  účinek 
léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia). 
 
Přípravek  může  falešně  zvýšit  hladiny  kyseliny  vanilmandlové  a  5-hydroxy-indoloctové  při  jejich 
stanovení  v moči.  Pokud  budete  podstupovat  toto  laboratorní  vyšetření  moči,  léčbu  přípravkem 
Stoptussin je nutné přerušit 48 hodin před sběrem moči. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek STOPTUSSIN  s jídlem, pitím a alkoholem 
Stoptussin  se  užívá  po  jídle.  Minimální  příjem  tekutiny  by  měl  být  při  každém  podání  kapek  asi 
100 ml.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Stoptussin se nesmí užívat v prvních 3 měsících těhotenství. Pro užívání přípravku v dalším průběhu 
těhotenství  a  v období  kojení  musí  být  závažné  důvody,  jeho  užívání  je  proto  možné  pouze  na 
doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek  může  ovlivnit  nepříznivě  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a 
rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách).

 

Pokud u Vás 

dojde  k ovlivnění  pozornosti,  nevykonávejte  činnosti  jako  je  řízení  motorových  vozidel,  obsluha 
strojů, práce ve výškách apod. 
 
 
Přípravek Stoptussin obsahuje 38 % obj. alkoholu
, tj. do 350 mg v jedné dávce, toto množství 
odpovídá 8,9 ml piva nebo 3,7 ml vína. Škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem. Obsah alkoholu by 
měl být zohledněn u pacientů s jaterním onemocněním, epilepsií, těhotných nebo kojících žen a dětí. 
 
 
3. 

Jak se přípravek STOPTUSSIN užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se dávkuje podle hmotnosti pacienta: 
 

hmotnost 

počet dávek na den 

počet kapek v jedné dávce 

do 7 kg 

3-4 

7-12 kg 

3-4 

12-20 kg 

14 

20-30 kg  

3-4 

14 

 

3/5 

30-40 kg 

3-4 

16 

40-50 kg 

25 

50-70 kg 

30 

nad 70 kg 

40 

 
Maximální denní dávka guaifenesinu je pro děti do 2 let 300 mg/den (102 kapek), pro děti od 2 do 6 
let 600 mg/den (204 kapek), od 6 do 12 let 1200 mg/den a pro dospělé a děti od 12 let 2400 mg/den. 
 
Dávka se odkape z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru, a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy. U 
velikosti balení 50 ml  se dávka odměří  pomocí dávkovací pipety, pokud je tato součástí balení (viz 
Návod k použití plastové dávkovací pipety). Minimální příjem tekutiny by měl být při každém podání 
kapek asi 100 ml. Užívá se po jídle. 
 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Stoptussin, než jste měl(a): 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stoptussin: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen.  
Často se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolest žaludku, zvracení, 
průjem), bolesti hlavy a závratě.  
Velmi vzácně  se mohou vyskytnout kožní vyrážka a kopřivka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku 
 
 
 

 

4/5 

 
 
5. 

Jak přípravek STOPTUSSIN uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  do  25°C  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem.  Chraňte  před 
chladem a mrazem. 
 
 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  za  Použitelné  do:. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Stoptussin obsahuje 
Léčivými látkami jsou: 
butamirati citras 4 mg a guaifenesinum 100 mg v 1 ml 
(1 ml = 34 kapek). 
Pomocnými látkami jsou:  
ethanol 96%, aroma alpských květin, čištěná voda, polysorbát 80, propylenglykol, tekutý lékořicový 
extrakt. 

 

Jak přípravek Stoptussin vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirá viskózní žlutá až žlutohnědá kapalina nasládlé a mírně natrpklé chuti. 
Velikost balení: 10 ml, 25 ml, 50 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p.305, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5.3.2014. 

 

5/5 

Návod k použití plastové dávkovací pipety 

 

Pro snadnější a přesnější dávkování přípravku Stoptussin 50 ml 
 je v balení přiložena dávkovací pipeta (viz obrázek A) 
 
Číslice na stupnici pipety udávají počet kapek v jedné dávce. 
 

1.  Odšroubujte uzávěr lahvičky (proti směru hodinových ručiček). 
2.  Zasuňte pipetu do nasávací vložky v hrdle lékovky ve svislé pozici (viz obrázek B).  
3.  Následně lahvičku s nasazenou pipetou obraťte dnem vzhůru, pipetu si přidržte a tahem za píst 

natáhněte potřebný počet kapek dle popsaného dávkování (viz obrázek C).  
Pro dávku 40 kapek odměřte pipetou 10 + 30 kapek. 

4.  Vraťte lahvičku s pipetou zpět do svislé polohy. 
5.  Pipetu s nataženou dávkou jemným tahem vytáhněte z nasávací vložky. 
6.  Odměřené množství kapek aplikujte do vody, čaje nebo ovocné šťávy. 
7.  Zašroubujte uzávěr lahvičky (po směru hodinových ručiček). 
8.  Po aplikaci je doporučeno propláchnout pipetu vlažnou vodou. 

 
 
 
 

 

 
 

lékovka 

pipeta 

 

A. Kompletní rozložené balení 

B.  nasazení pipety na 

lahvičku 

C.  natažení roztoku 

do pipety 

 

Recenze

Recenze produktu STOPTUSSIN 1X10ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu STOPTUSSIN 1X10ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám