Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

STIMULOTON 100 MG 28X100MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32605

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 32605
Kód EAN: 5995327120416
Kód SÚKL: 23778
Proč se užívá Stimuloton? Přípravek Stimuloton je určen především k léčbě příznaků deprese, a to provázené úzkostí, tak i bez ní. Lze jím léčit také nemocné, u kterých k depresi dochází opakovaně, i nemocné, kde se deprese střídají s mánií (chorobně dobrá nálada a urychlení psychických funkcí). Sertralin se také používá k léčbě obsedantně-kompulzivních (nutkavých) poruch, panických úzkostných poruch a potraumatických stresových poruch nebo sociální fobie (známé také jako sociální úzkost, což znamená strach ze setkání s novými lidmi, obava být jimi kritizován). Přípravek mohou v případě léčby obsedantně-kompulzivních poruch užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let. U deprese, panických poruch, sociální fobie a potraumatických stresových poruch by měl být přípravek podáván jen dospělým. Sertralin lze užívat nejen při prvním výskytu příznaků nemoci, ale je určen také k předcházení návratu příznaků onemocnění.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 9) 

sp.zn. sukls253146/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Stimuloton 50 mg potahované tablety 

Stimuloton 100 mg potahované tablety 

 

sertralini hydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je Stimuloton a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stimuloton užívat  

3. 

Jak se Stimuloton užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Stimuloton uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Stimuloton a k čemu se používá 

 
Stimuloton  obsahuje  léčivou  látku  sertralin.  Sertralin  patří  do  skupiny  látek  nazývaných  inhibitory 
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); tyto léky se používají k léčbě deprese a/nebo úzkosti. 
 
Stimuloton je určen k léčbě  

deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých) 

sociální úzkostné poruchy (u dospělých) 

posttraumatické stresové poruchy (u dospělých) 

panické poruchy (u dospělých) 

obsedantně-kompulzivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)  

 
Deprese je onemocnění, při kterém se můžete cítit smutný(á), nemůžete pořádně spát nebo se těšit ze 
života jako dříve. 
Obsedantně-kompulzivní porucha a panická porucha jsou onemocnění související s úzkostí, při nichž 
trpíte  utkvělými  představami  (obsesemi),  které  Vás  nutí  provádět  neustálé  rituály  (nutkání  - 
kompulze). 
Posttraumatická  stresová  porucha  je  stav,  který  se  může  projevit  po  velmi  emočním  traumatickém 
zážitku, a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti.  
Sociální  úzkostná  porucha  (sociální  fobie)  je  onemocnění  související  s úzkostí.  Je  charakterizováno 
pocity  intenzívní  úzkosti  nebo  strachu  ze  společenských  situací  (např.  rozhovor  s neznámým 
člověkem,  mluvení  před  velkou  skupinou  osob,  jedení  nebo  pití  před  ostatními,  nebo  obavy,  že  se 
chováte trapně).  
Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný k léčbě Vašeho onemocnění. 
Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jist(a), proč Vám byl přípravek Stimuloton předepsán. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stimuloton užívat 

 

Strana 2 (celkem 9) 

Neužívejte Stimuloton: 

jestliže jste alergický(á) na sertralin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

jestliže  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO  jako  je  selegilin, 
moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem musíte 
počkat  alespoň  týden,  než  zahájíte  léčbu  IMAO.  Po  ukončení  léčby  IMAO  musíte  počkat 
alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem.  

jestliže užíváte lék pimozid (k léčbě duševních poruch, jako je psychóza). 

 
Upozornění a opatření: 
Před užitím přípravku Stimuloton se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
Léky nemusí být vždy vhodné pro každého. Před užitím přípravku Stimuloton sdělte svému lékaři, zda 
trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) některým z následujících onemocnění: 

Pokud máte epilepsii nebo se u Vás epileptické záchvaty (křeče) objevily v minulosti. Máte-li 
epileptický záchvat, informujte ihned svého lékaře. 

Trpíte-li  maniodepresivním  onemocněním  (bipolární  porucha)  nebo  schizofrenií.  Procházíte-li 
manickou epizodou, informujte ihned svého lékaře. 

Pokud máte nebo jste někdy měl(a) sebevražedné myšlenky nebo myšlenky na sebepoškození 
(viz níže „Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy“). 

Pokud  máte  serotoninový  syndrom  a  neuroleptický  maligní  syndrom.  Užíváte-li  spolu  se 
sertralinem určité léky, může se ve vzácných případech tento syndrom objevit (příznaky viz bod 
4 „Možné nežádoucí účinky“). Váš lékař by Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto trpěl(a). 

Máte-li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem 
Stimuloton.  Informujte  svého  lékaře,  užíváte-li  nějaké  přípravky  k léčbě  vysokého  krevního 
tlaku, protože tyto léky mohou také ovlivňovat hladinu sodíku v krvi. 

Jste-li starší pacient(ka), můžete mít vyšší riziko nízké hladiny sodíku v krvi (viz výše). 

Pokud máte onemocnění jater; Váš lékař může rozhodnout, že potřebujete nižší dávku přípravku 
Stimuloton. 

Pokud  máte  cukrovku;  hladina  glukosy  v  krvi  může  být  přípravkem  Stimuloton  ovlivněna  a 
může být nutné upravit užívání přípravků k léčbě cukrovky. 

Trpíte-li krvácením nebo užíváte léky, které ředí krev (např. kyselina acetylsalicylová (aspirin), 
nebo warfarin), nebo které zvyšují riziko krvácení. 

Jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Stimuloton lze použít pouze k léčbě dětí a 
dospívajících  ve  věku  6-17 let  trpících  obsedantně-kompulzivní  poruchou  (OCD).  Pokud  se 
s tímto onemocněním léčíte, lékař Vás bude pečlivě kontrolovat (viz níže „Děti a dospívající“) 

Podstupujete-li elektrokonvulzivní léčbu (ECT). 

Máte-li potíže se zrakem, jako jsou některé typy glaukomu (zvýšený tlak v oku). 

Pokud  Vám  lékař  po  vyšetření  na  elektrokardiogramu  (EKG)  sdělil,  že  máte  abnormalitu 
záznamu srdeční činnosti, známou jako prodloužení QT intervalu. 

 
Neklid/akatizie 
Užití sertralinu bylo spojováno s úzkostným neklidem a potřebou pohybu, často s neschopností klidně 
stát  nebo  sedět  (akatizie). Toto  se  objevuje nejčastěji  během  prvních týdnů  léčby.  Zvyšování  dávky 
může být škodlivé, proto, zaznamenáte-li tyto příznaky, kontaktujte svého lékaře. 
 
Abstinenční příznaky 
Nežádoucí účinky související s ukončením léčby (abstinenční příznaky) jsou častým jevem, zvláště je-
li  léčba  ukončena  náhle  (viz  bod  3  „Jestliže  jste  přestal(a)  užívat  Stimuloton“  a  bod  4  „Možné 
nežádoucí  účinky“).  Riziko  vzniku  abstinenčních  příznaků  záleží  na  délce  léčby,  dávkování  a 
rychlosti,  s níž  je  dávka  snižována.  Obecně  jsou  tyto  příznaky  lehké  až  středně  těžké.  U  některých 
pacientů mohou být ale závažné. Obvykle se objevují během několika prvních dnů po ukončení léčby. 
Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2 týdnů. U některých pacientů přetrvávají déle (2 
až 3 měsíce nebo déle). Pro ukončení léčby sertralinem se doporučuje postupné snižování dávky po 
dobu  několika  týdnů  nebo  měsíců.  Vždy  se  o  nejvhodnějším  způsobu  ukončení  léčby  poraďte 
s lékařem. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy 

Strana 3 (celkem 9) 

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně 2 týdny, ale někdy i déle.  
 
Může být pravděpodobnější, že 
začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě

jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, 

pokud  jste  mladý  dospělý  pacient.  Informace  z klinických  studií  ukazují  na  zvýšené  riziko 
sebevražedného  chování  u  mladých  dospělých  (mladších  25 let)  s psychiatrickými 
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy. 

Pokud se u Vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostné 
stavy, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby 
Vám  řekli,  pokud  si  budou  myslet,  že  se  Vaše  deprese  nebo  úzkost  zhoršuje,  nebo  budou-li 
znepokojeni změnami ve Vašem chování. 
 
Děti a dospívající 
Sertralin  by  neměli  běžně  užívat  děti  a  dospívající  do  18 let,  s výjimkou  pacientů  s obsedantně-
kompulzivní poruchou (OCD). U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je 
zvýšené  riziko  výskytu  nežádoucích  účinků,  jako  jsou  pokusy  o  sebevraždu,  myšlenky  na 
sebepoškození nebo sebevraždu (sebevražedné myšlenky) a nepřátelské chování (převážně agresivita, 
vzdorovité  chování  a  hněv).  Lékař  přesto  může  přípravek  Stimuloton  pacientům  mladším  18 let 
předepsat,  pokud  usoudí,  že  to  je  v jejich  nejlepším  zájmu.  Pokud  Vám  lékař  předepsal  přípravek 
Stimuloton, jste mladší 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, lékaře znovu. Jestliže se u 
Vás  během  léčby  přípravkem  Stimuloton  rozvine  nebo  zhorší  některý  z výše  uvedených  příznaků, 
měl(a) byste o tom informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Stimuloton 
ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině 
prokázány. 
 
Další léčivé přípravky a Stimuloton
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Stimuloton a přípravek Stimuloton může snížit účinek 
jiných současně užívaných léků. 
 
Užívání přípravku Stimuloton s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky: 

Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (k léčbě deprese) a 
selegilin  (k  léčbě  Parkinsonovy  choroby),  antibiotikum  linezolid  a  methylenová  modř 
(používaná  k léčbě  vysoké  hladiny  methemoglobinu  v krvi).  Neužívejte  přípravek  Stimuloton 
spolu s těmito léky.  

Léky  k léčbě duševních poruch, jako je psychóza (pimozid). Neužívejte přípravek  Stimuloton 
spolu s pimozidem. 

 
Poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte následujících léky: 

Rostlinné  přípravky  obsahující  třezalku  tečkovanou  (Hypericum  perforatum).  Účinek  třezalky 
může přetrvávat i 1-2 týdny.  

Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan. 

Přípravky k léčbě silné bolesti (např. tramadol). 

Přípravky  užívané  při  anestezii  (znecitlivění)  nebo  k  léčbě  chronické  bolesti  (fentanyl, 
mivakurium a suxamethonium). 

Přípravky k léčbě migrény (např. sumatriptan). 

Přípravky na ředění krve (warfarin). 

Přípravky  k léčbě  bolesti/zánětu  kloubů  (nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSAID),  jako  je 
ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (aspirin). 

Přípravky na zklidnění (diazepam). 

Odvodňovací močopudné přípravky (diuretika). 

Přípravky k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital). 

Strana 4 (celkem 9) 

Přípravky k léčbě cukrovky (tolbutamid). 

Přípravky  k léčbě  nadměrné  tvorby  žaludečních  kyselin,  vředů

 

a  pálení  žáhy  (cimetidin, 

omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol). 

Přípravky k léčbě mánie a deprese (lithium). 

Jiné  přípravky  k  léčbě  deprese  (např.  amitriptylin,  nortriptylin,  fluoxetin,  fluvoxamin, 
nefazodon). 

Přípravky k léčbě schizofrenie a jiných duševních poruch (např. perfenazin, levomepromazin a 
olanzapin). 

Přípravky k

 

léčbě vysokého krevního tlaku, bolesti na hrudi a k úpravě srdečního rytmu (jako je 

flekainid, propafenon, verapamil a diltiazem). 

Přípravky  k léčbě  bakteriální  infekce  (jako  jsou  erythromycin,  klarithromycin,  telithromycin, 
rifampicin). 

Přípravky  k léčbě  plísňových  infekcí  (jako  je  ketokonazol,  itrakonazol,  posakonazol, 
vorikonazol a flukonazol). 

Přípravky  k léčbě  HIV/AIDS  a  hepatitidy  C  (žloutenky  typu  C)  (inhibitory  proteázy,  jako  je 
ritonavir a telaprevir). 

Přípravky k léčbě pocitu na zvracení a zvracení po operaci nebo chemoterapii (aprepitant). 

Přípravky,  které  mohou  zvýšit  riziko  změn  elektrické  aktivity  srdce  (např.  některá 
antipsychotika a antibiotika). 

 
Přípravek Stimuloton s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety přípravku Stimuloton se mohou užívat s jídlem i bez jídla.  
Během léčby přípravkem Stimuloton je třeba se vyhnout konzumaci alkoholických nápojů. 
Sertralin se nemá užívat současně s grapefruitovou šťávou, protože by mohla zvýšit hladinu sertralinu 
v těle. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně stanovena. Sertralin Vám bude v těhotenství podán 
pouze tehdy, usoudí-li lékař, že přínos pro Vás převyšuje možné riziko pro vyvíjející se dítě. Pokud 
jste  schopna  otěhotnět,  používejte  v období  užívání  sertralinu  vhodnou  antikoncepci  (např. 
antikoncepční pilulku). 
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Stimuloton. Užívání látek 
podobných  přípravku  Stimuloton  během  těhotenství,  zvláště  v posledních  3 měsících,  může  u  dětí 
zvýšit  riziko  výskytu  závažného  zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní  hypertenze  novorozenců, 
který  se  projevuje  zrychleným  dýcháním  a  promodráním.  Tyto  příznaky  se  obvykle  projeví  během 
prvních  24 hodin  po  porodu.  Pokud  tyto  příznaky  zpozorujete  u  svého  dítěte,  okamžitě  kontaktujte 
porodní asistentku a/nebo dětského lékaře. 
 
Vaše novorozené dítě může mít také další stavy, které obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po 
porodu. Příznaky zahrnují: 

potíže s dýcháním 

namodralá kůže nebo přehřívání, či podchlazení těla 

namodralé rty 

zvracení nebo potíže s krmením 

únava, nespavost nebo nadměrný pláč 

ztuhlé nebo ochablé svaly 

třes, chvění nebo křeče 

zesílené reflexní reakce 

podrážděnost 

nízká hladina krevního cukru. 

Objeví-li  se  u  Vašeho  dítěte  po  narození  některý  z těchto  příznaků,  nebo  pokud  máte  obavy  o  jeho 
zdraví, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám poradí. 
 
Existují důkazy o tom, že sertralin přechází do mateřského mléka. Sertralin je možné podat kojícím 
ženám pouze tehdy, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro dítě. 

Strana 5 (celkem 9) 

Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky by 
to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte ani 
neobsluhujte  stroje,  dokud  nebudete  vědět,  jak  tento  lék  ovlivňuje  Vaši  schopnost  tyto  činnosti 
vykonávat. 
 
 
3. 

Jak se Stimuloton užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.  
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí:  
Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha 
U deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy je obvyklá zahajovací dávka 50 mg denně. Tato denní 
dávka  může  být  zvyšována  po  50 mg  v alespoň  týdenních  intervalech  během  několika  týdnů. 
Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.  
Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha  
U panické poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy se léčba zahajuje 
dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně. Denní dávka může být poté zvyšována po 
50 mg během několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Stimuloton lze užít pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně-kompulzivní poruchou 
ve věku 6-17 let. 
Obsedantně-kompulzivní porucha: 
Děti ve věku 6-12 let: doporučená zahajovací dávka je 25 mg denně. Po týdnu může lékař dávku zvýšit 
na 50 mg denně. Maximální dávka je 200 mg denně.  
Dospívající  ve  věku  13-17 let:  doporučená  zahajovací  dávka  je  50 mg  denně.  Maximální  dávka  je 
200 mg denně.  
 
Máte-li problémy s játry nebo ledvinami, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho doporučením. 
 
Způsob podání: 
Tablety přípravku Stimuloton je možné užívat s jídlem i bez jídla. 
Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer. 
 
Lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na Vaší 
odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat. Léčba deprese 
má obvykle pokračovat dalších 6 měsíců od zlepšení příznaků. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Stimuloton, než jste měl(a)
 
Jestliže  náhodou  užijete  příliš  mnoho  přípravku  Stimuloton,  ihned  informujte  svého  lékaře  nebo 
vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam ještě 
nějaký lék zbývá.  
Příznaky předávkování jsou ospalost, pocit na zvracení a zvracení, zrychlený tep, třes, neklid, závrať a 
ve vzácných případech bezvědomí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Stimuloton 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokud  zapomenete  užít 
dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Stimuloton 

Strana 6 (celkem 9) 

Přípravek Stimuloton nevysazujte, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Před ukončením léčby tímto 
přípravkem Vám lékař bude postupně po několik týdnů snižovat dávku. Pokud náhle přestanete tento 
lék  užívat,  můžete  zaznamenat  nežádoucí  účinky,  jako  je  závrať,  ztuhlost,  poruchy  spánku,  neklid 
nebo  úzkost,  bolest  hlavy,  nevolnost,  zvracení  a  třes.  Zaznamenáte-li  některý  z těchto  nežádoucích 
účinků nebo i jiné nežádoucí účinky po vysazení léčby přípravkem Stimuloton, konzultujte to se svým 
lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nejčastějším nežádoucím účinkem je pocit na zvracení. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a jsou 
často s pokračující léčbou mírnější nebo vymizí. 
 
Informujte  svého  lékaře  ihned
,  zaznamenáte-li  jakýkoli  z následujících  příznaků  po  užití  tohoto 
přípravku; tyto příznaky mohou být závažné. 

 

Objeví-li  se  u Vás  závažná  kožní  vyrážka  způsobující  puchýře  (erythema  multiforme),  (může 
postihnout ústa a jazyk). To může být příznakem Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické 
epidermální nekrolýzy (TEN). V těchto případech Vám lékař ukončí léčbu.  

 

Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže 
s dýcháním, sípání, otok očních víček, obličeje nebo rtů. 

 

Zaznamenáte-li neklid, zmatenost, průjem, vysokou teplotu nebo zvýšený krevní tlak, nadměrné 
pocení  a  rychlý  srdeční  tep.  Toto  jsou  příznaky  serotoninového  syndromu.  Ve  vzácných 
případech se tento syndrom může objevit, užíváte-li současně se sertralinem i jiné léky. Lékař 
Vám může léčbu ukončit. 

 

Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater. 

 

Zaznamenáte-li  příznaky  deprese  s myšlenkami  na  sebepoškození  nebo  sebevraždu 
(sebevražedné myšlenky). 

 

Začnete-li  mít  po  zahájení  léčby  přípravkem  Stimuloton  pocit  neklidu  a  nejste 
schopen(schopna)  klidně  stát  nebo  sedět.  Kontaktujte  svého  lékaře,  začnete-li  se  cítit 
neklidný(á). 

 

Pokud máte epileptický záchvat (křeče).  

 

Procházíte-li manickou epizodou (viz bod 2 „Upozornění a opatření“). 

 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 
Nespavost,  závrať,  ospalost,  bolest  hlavy,  průjem,  nevolnost,  sucho  v ústech,  porucha  ejakulace, 
únava. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 
Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, deprese, zvláštní pocity, noční můry, úzkost, neklid, 
nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání zubů,  necitlivost a brnění, třes, svalové napětí, neobvyklé 
chutě,  nedostatek  pozornosti,  poruchy  zraku,  zvonění  v uších,  bušení  srdce,  návaly  horka,  zívání, 
bolest břicha, zvracení, zácpa,  podráždění žaludku, plynatost, vyrážka, zvýšené pocení, bolest svalů, 
porucha erekce, bolest na hrudi

 

bolest kloubů, malátnost. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
Infekce horních cest dýchacích, rýma, přecitlivělost, nízká hladina hormonů štítné žlázy, halucinace, 
pocit příliš velkého štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé myšlení, agresivita, křeče, neovladatelné stahy 
svalů, porucha koordinace, nadměrné pohyby, ztráta paměti, snížená citlivost, porucha řeči, závrať při 
vstávání, mdloby, migréna, zvětšené zornice, bolest ucha, zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, 

Strana 7 (celkem 9) 

návaly, potíže s dýcháním, sípání, dušnost, krvácení z nosu, zánět jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, 
nadměrná  produkce  slin,  porucha  jazyka,  říhání,  otok  oka,  červené  skvrny  na  kůži,  otok  obličeje, 
vypadávání  vlasů,  studený  pot,  suchá  kůže,  kopřivka,  svědění,  degenerativní  onemocnění  kloubů, 
svalová slabost, bolest zad, svalové záškuby, močení v noci, neschopnost se vymočit, zvýšený objem 
moči,  zvýšená  četnost  močení,  potíže  s močením,  únik  moči,  krvácení  z pochvy,  sexuální  porucha, 
ženská  sexuální  porucha,  nepravidelná  menstruace,  otok  končetin,  třesavka,  horečka,  slabost,  žízeň, 
zvýšení hladin jaterních enzymů, snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 
Střevní potíže, infekce ucha, rakovina, otok uzlin, vysoký cholesterol, nízká hladina krevního cukru, 
fyzické  příznaky  v důsledku  stresu  nebo  emocí,  léková  závislost,  psychotické  poruchy,  paranoia, 
sebevražedné  myšlenky,  náměsíčnost,  předčasná  ejakulace,  závažná  alergická  reakce,  kóma 
(bezvědomí), neobvyklé pohyby, potíže s pohybem,  zvýšená citlivost, porucha smyslového vnímání, 
zelený  zákal  (glaukom),  porucha  slzení,  tečky  v zorném  poli,  dvojité  vidění,  bolest  očí  ze  světla, 
překrvené oči,  obtížná kontrola hladin krevního cukru (cukrovka), srdeční  příhoda (infarkt), pomalý 
srdeční  tep,  srdeční  poruchy,  slabý  krevní  oběh  v horních  a  dolních  končetinách,  stažení  hrdla, 
zrychlené  dýchání,  zpomalené  dýchání,  potíže  s mluvením,  škytavka,  krev  ve  stolici,  zánět  sliznice 
dutiny  ústní,  vředy  na  jazyku,  poruchy  zubů,  poruchy  jazyka,  vředy  v ústech,  porucha  funkce  jater, 
puchýře  na  kůži,  vyrážka  ve  vlasech,  změna  struktury  vlasu,  změna  pachu  kůže,  poruchy  kostí, 
snížený objem moči, opožděný začátek močení, krev v moči, silné krvácení z pochvy, sucho v oblasti 
pochvy, zarudlý bolestivý penis a předkožka, výtok z genitálu, prodloužená erekce, výtok z prsů, kýla, 
snížená  léková  tolerance,  poruchy  chůze,  zvýšení  hladiny  cholesterolu  v krvi,  abnormální  sperma, 
zranění, procedura pro rozšíření cév. 
 
Během léčby sertralinem nebo krátce po ukončení léčby byly hlášeny případy sebevražedných 
představ a chování (viz bod 2). 
 
Po uvedení sertralinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

 

Pokles  počtu  bílých  krvinek  a  krevních  destiček,  potíže  se  žlázami  s vnitřní  sekrecí,  nízká 
hladina sodíku v krvi, zvýšení hladin cukru v krvi (diabetes),  

 

děsivé, neobvyklé sny, sebevražedné chování,  

 

potíže  s pohyby  svalů  (jako  jsou  nadměrné  pohyby,  svalové  napětí,  potíže  s chůzí

 

a

 

ztuhlost, 

křeče  a  nedobrovolné  pohyby  svalů),  náhlá  silná  bolest  hlavy  (což  může  být  příznakem 
závažného stavu nazývaného syndrom reverzibilní mozkové vazokonstrikce), 

 

poruchy  vidění,  nestejná  velikost  zornic,  neobvyklé  krvácení  (jako  je  krvácení  ze  žaludku), 
postupující jizvení plicní tkáně (intersticiální plicní onemocnění), zánět slinivky břišní, závažné 
poruchy funkce jater, žlutá kůže a oči (žloutenka),  

 

otok kůže, citlivost kůže na světlo, svalové křeče, zvětšení prsů, porucha srážlivosti krve, změny 
ve výsledcích laboratorních testů, noční pomočování. 

 

točení  hlavy,  mdloby  nebo  nepříjemný  pocit  na  hrudi,  které  mohou  být  příznakem  změn 
elektrické aktivity srdce (pozorované na EKG) nebo nepravidelností srdečního rytmu. 

 

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně  podobné těm, které byly 
pozorovány  u  dospělých  (viz  výše).  Nejčastější  nežádoucí  účinky  u  dětí  a  dospívajících  byly  bolest 
hlavy, nespavost, průjem a nevolnost. 
 
Příznaky objevující se po ukončení léčby 
Ukončíte-li  náhle  užívání  tohoto  přípravku,  můžete  zaznamenat  nežádoucí  účinky,  jako  je  závrať, 
ztuhlost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes (viz bod 
3 „Jestliže jste přestal(a) užívat Stimuloton“). 
 
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 

Strana 8 (celkem 9) 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak Stimuloton uchovávat  

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí! 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete  viditelných  známek  snížené  jakosti  (např.  změna 
barvy). 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Stimuloton obsahuje 

Léčivou látkou je  

Stimuloton 50 mg:  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  sertralini  hydrochloridum  55,95 mg,  což 
odpovídá sertralinum 50 mg. 
Stimuloton 100 mg:  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  sertralini  hydrochloridum  111,9 mg,  což 
odpovídá sertralinum 100 mg. 

Dalšími složkami jsou 

Jádro:  magnesium-stearát,  hyprolosa,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ A),  dihydrát 
hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa. 
Potahová vrstva: hypromelosa, makrogol 6000 a oxid titaničitý. 
 
Jak Stimuloton vypadá a co obsahuje toto balení
 
Stimuloton 50 mg: 
bílé  nebo  téměř  bílé,  bikonvexní,  potahované  tablety  s označením  E  a  271  na  jedné  straně  a  půlicí 
rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Stimuloton 100 mg: 
bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety s označením E a 272 na jedné straně a 
půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Přípravek je balen v průhledných PVC/PVDC/Al blistrech. 
Velikost balení: 
Stimuloton 50 mg: 30 tablet  
Stimuloton 100 mg: 28 tablet  
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
EGIS Pharmaceuticals PLC 

Strana 9 (celkem 9) 

Keresztúri út 30-38. 
1106 Budapešť 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
Mátyás király utca 65. 
9900 Körmend 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 1. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu STIMULOTON 100 MG 28X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu STIMULOTON 100 MG 28X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám