Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 32605
Kód EAN: 5995327120416
Kód SÚKL: 23778
Proč se užívá Stimuloton? Přípravek Stimuloton je určen především k léčbě příznaků deprese, a to provázené úzkostí, tak i bez ní. Lze jím léčit také nemocné, u kterých k depresi dochází opakovaně, i nemocné, kde se deprese střídají s mánií (chorobně dobrá nálada a urychlení psychických funkcí). Sertralin se také používá k léčbě obsedantně-kompulzivních (nutkavých) poruch, panických úzkostných poruch a potraumatických stresových poruch nebo sociální fobie (známé také jako sociální úzkost, což znamená strach ze setkání s novými lidmi, obava být jimi kritizován). Přípravek mohou v případě léčby obsedantně-kompulzivních poruch užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let. U deprese, panických poruch, sociální fobie a potraumatických stresových poruch by měl být přípravek podáván jen dospělým. Sertralin lze užívat nejen při prvním výskytu příznaků nemoci, ale je určen také k předcházení návratu příznaků onemocnění.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 8)
sp.zn. sukls37866/2013, sukls37867/2013 a sp.zn. sukls37873/2013, sukls37874/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stimuloton 50 mg
Stimuloton 100 mg
potahované tablety

sertralini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Stimuloton a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stimuloton užívat
3. Jak se Stimuloton užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Stimuloton uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Stimuloton a k čemu se používá

Stimuloton obsahuje léčivou látku sertralin. Sertralin patří do skupiny látek nazývaných inhibitory
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); tyto léky se používají k léčbě deprese a/nebo úzkosti.

Stimuloton je určen k léčbě
- deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých)
- sociální úzkostné poruchy (u dospělých)
- posttraumatické stresové poruchy (u dospělých)
- panické poruchy (u dospělých)
- obsedantně kompulsivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)

Deprese je klinické onemocnění, při kterém se můžete cítit smutný(á), nemůžete pořádně spát nebo se
těšit ze života jako dříve.
Obsedantně kompulsivní porucha a panická porucha jsou onemocnění související s úzkostí, při nichž
trpíte soustavně představami (obsesí), které Vás nutí provádět neustálé rituály (nátlak).
Posttraumatická stresová porucha je stav, který se může projevit po velmi emočním traumatickém
zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti.
Sociální úzkostná porucha (sociální fobie) je onemocnění související s úzkostí. Je charakterizováno
pocity intenzívní úzkosti nebo strachu ze společenských situací (např. rozhovor s neznámým
člověkem, mluvení před velkou skupinou osob, jedení nebo pití před ostatními, nebo obavy, že se
chováte trapně).
Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný pro léčbu Vaší choroby.
Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jist(a), proč Vám byl přípravek Stimuloton předepsán.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stimuloton užívat

Strana 2 (celkem 8)
Neužívejte Stimuloton:
- jestliže jste alergický(á) na sertralin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- jestliže užíváte nebo jste užíval(a) inhibitory monoaminooxidázy (IMAO jako je selegilin,
moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem musíte
počkat alespoň týden, než zahájíte léčbu IMAO. Po ukončení léčby IMAO musíte počkat
alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem.
- jestliže užíváte lék pimozid (antipsychotický lék k léčbě duševních poruch).

Upozornění a opatření:
Před použitím přípravku Stimuloton se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
Léky nemusí být vždy vhodné pro každého. Před užitím přípravku Stimuloton sdělte svému lékaři, zda
trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) některým z následujících onemocnění:
- Serotoninový syndrom nebo neuroleptický maligní syndrom. Užíváte-li spolu se sertralinem
určité léky, mohou se tyto syndromy ve vzácných případech objevit (příznaky viz bod 4 Možné
nežádoucí účinky). Váš lékař by Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto trpěl(a).
- Máte-li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem
Stimuloton. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké léky na hypertenzi (vysoký krevní tlak),
protože tyto léky také mohou snižovat hladinu sodíku v krvi.
- Jste-li starší pacient(ka), je třeba zvýšené opatrnosti, protože můžete mít vyšší riziko nízké
hladiny sodíku v krvi (viz výše).
- Onemocnění jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku Stimuloton.
- Cukrovka; Vaše hladina krevní glukosy může být přípravkem Stimuloton ovlivněna a užívání
léků na cukrovku možná bude nutno tomu přizpůsobit.
- Epilepsie nebo epileptické záchvaty v předchorobí (v anamnéze). Máte-li záchvat, informujte
ihned svého lékaře.
- Trpíte-li maniodepresivním onemocněním (bipolární porucha) nebo schizofrenií nebo jestli jste
měl(a) tato onemocnění v minulosti. Máte-li manickou epizodu, informujte ihned svého lékaře.
- Máte nebo jste měl(a) sebevražedné myšlenky (viz níže Sebevražedné myšlenky a zhoršení
deprese nebo úzkostné poruchy).
- Trpíte-li krvácivostí nebo užíváte léky, které ředí krev (např. kyselina acetylsalicylová (aspirin),
nebo warfarin), nebo máte zvýšené riziko krvácení.
- Jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Stimuloton lze použít pouze k léčbě dětí a
dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně kompulsivní poruchou. Pokud se s tímto
onemocněním léčíte, Váš lékař Vás bude pečlivě kontrolovat (viz níže Užití u dětí a
dospívajících)
- Podstupujete-li elektrokonvulzivní léčbu (ECT).
- Máte-li potíže se zrakem, jako jsou některé typy glaukomu (zvýšený tlak v oku).

Pokud lékař plánuje provést u Vás test moči na výskyt látek zvaných benzodiazepiny, sdělte mu, že
užíváte nebo jste před několika dny užíval(a) přípravek obsahující sertralin. Tento přípravek může
totiž ovlivnit výsledky vyšetření.

Neklid/akatizie
Užití sertralinu bylo spojováno s akatizií (úzkostný neklid a potřeba pohybu, často neschopnost klidně
stát nebo sedět). Toto se objevuje nejčastěji během prvních týdnů léčby. Zvyšování dávky může být
škodlivé, proto, zaznamenáte-li tyto příznaky, kontaktujte svého lékaře.

Abstinenční příznaky
Abstinenční příznaky jsou častým jevem po ukončení léčby, zvláště, je-li léčba ukončena náhle (viz
bod 3 Jestliže jste přestal(a) užívat Stimuloton a bod 4 Možné nežádoucí účinky). Riziko vzniku
abstinenčních příznaků záleží na délce léčby, dávkování a rychlosti, s níž je dávka snižována. Obecně
jsou tyto příznaky mírné až střední intenzity. U některých pacientů mohou být ale závažné. Obvykle se
objevují během několika prvních dnů po ukončení léčby. Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní
během 2 týdnů. U některých pacientů přetrvávají déle (2-3 měsíce nebo déle). Pro ukončení léčby
sertralinem se doporučuje postupné snižování dávky po dobu několika týdnů nebo měsíců, vždy se o
nejvhodnějším způsobu ukončení léčby poraďte s lékařem.
Strana 3 (celkem 8)

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Trpíte-li depresí a/nebo úzkostnou poruchou, můžete někdy přemýšlet o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto stavy mohou zesílit na počátku léčby antidepresivy, protože nástup účinku těchto
léků trvá déle, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle.

Myšlenky podobné těmto můžete mít:
- pokud jste již někdy v minulosti přemýšlel(a) o sebepoškození nebo sebevraždě,
- pokud jste mladý dospělý pacient. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými stavy, kteří byli léčeni
antidepresivy.
Uvažujete-li někdy o sebepoškození nebo sebevraždě, kontaktujte svého lékaře nebo jděte rovnou do
nemocnice.
Může být pro Vás prospěšné svěřit se příbuzným nebo přátelům s tím, že trpíte depresí nebo máte
úzkostné stavy, a požádat je o přečtení této příbalové informace. Požádejte je, aby Vám řekli, jestliže
si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo jestliže budou znepokojeni změnami
ve Vašem chování.

Děti a dospívající
Sertralin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, s výjimkou pacientů s obsedantně
kompulsivní poruchou (obsessive-compulsive disorder - OCD). U pacientů do 18 let, kteří se léčí
některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o
sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a
hněv). Lékař přesto může přípravek Stimuloton pacientům mladším 18 let předepsat, pokud usoudí, že
to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Stimuloton pacientovi do 18 let a
chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, lékaře znovu. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou
léčeni přípravkem Stimuloton, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měl(a) byste o
tom informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Stimuloton ve vztahu
k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Další léčivé přípravky a Stimuloton
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Stimuloton a přípravek Stimuloton může snížit účinek
jiných současně užívaných léků.

Užívání přípravku Stimuloton s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky:
- Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (pro léčbu depresí)
a selegilin (pro léčbu Parkinsonovy choroby) a antibiotikum linezolid. Neužívejte přípravek
Stimuloton spolu s IMAO.
- Léky pro léčbu mentálních poruch (pimozid). Neužívejte přípravek Stimuloton spolu
s pimozidem.

Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků:
- Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Účinek třezalky
může přetrvávat i 1-2 týdny.
- Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan.
- Léky k léčbě těžké bolesti (např. tramadol).
- Léky užívané při anestezii (znecitlivění) nebo léčbě chronické bolesti (fentanyl).
- Léky k léčbě migrény (např. sumatriptan).
- Léky na ředění krve (warfarin).
- Antiagregační lék užívaný k prevenci vzniku krevních sraženin (tiklopidin).
- Léky k léčbě bolesti/zánětu kloubů - artritidy (nesteroidní protizánětlivé léky -NSA, jako je
ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (aspirin).
- Sedativa (diazepam).
- Diuretika (léky na odvodnění).
- Léky k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital).
Strana 4 (celkem 8)
- Léky k léčbě cukrovky (tolbutamid).
- Léky k léčbě nadměrné tvorby žaludečních kyselin a vředů (cimetidin, omeprazol, lansoprazol,
pantoprazol, rabeprazol).
- Léky k léčbě mánie a deprese (lithium).
- Jiné léky k léčbě deprese (např. amitriptylin, nortriptylin, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon).
- Léky k léčbě schizofrenie a jiných mentálních poruch (např. perfenazin, levomepromazin a
olanzapin).
- Přípravky k léčbě infekce (jako jsou antibiotika erythromycin, klarithromycin, telithromycin,
rifampicin nebo antimykotika flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol a
inhibitory HIV-proteázy).
- Přípravky používané k úpravě srdečního rytmu (jako je flekainid, propafenon, verapamil a
diltiazem).

Užívání přípravku Stimuloton s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety přípravku Stimuloton se mohou užívat s jídlem i bez jídla.
Během léčby přípravkem Stimuloton není vhodné pít alkoholické nápoje.
Sertralin (léčivá látka přípravku Stimuloton) by se neměl užívat současně s grapefruitovou šťávou,
protože by mohla zvýšit hladinu sertralinu v těle.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně studována. Sertralin je možné podat těhotným
ženám pouze tehdy, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro plod. Ženy ve
věku, kdy mohou otěhotnět, by v období užívání sertralinu měly používat vhodnou antikoncepci.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Stimuloton. Užívání látek
podobných přípravku Stimuloton během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí
zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců
(PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví
během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě
kontaktujte dětského lékaře.

Vaše novorozené dítě může mít také další stavy, které obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po
porodu. Příznaky zahrnují:
- potíže s dýcháním
- namodralá kůže nebo přehřívání, či podchlazení těla
- namodralé rty
- zvracení nebo potíže s krmením
- únava, nespavost nebo nadměrný pláč
- ztuhlé nebo ochablé svaly
- třes, chvění nebo křeče
- zesílené reflexní reakce
- podrážděnost
- nízká hladina krevního cukru.
Objeví-li se u Vašeho dítěte po narození některý z těchto příznaků, nebo pokud máte obavy o jeho
zdraví, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám poradí.

Existují údaje o tom, že sertralin proniká do mateřského mléka. Sertralin je možné podat kojícím
ženám pouze tehdy, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro dítě.
Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky by
to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte ani
neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak tento lék ovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti
vykonávat.

Strana 5 (celkem 8)

3. Jak se Stimuloton užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.
Tablety přípravku Stimuloton je možné užívat s jídlem i bez jídla.
Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí:
Deprese a obsedantně kompulzivní porucha
U deprese a obsedantně kompulzivní poruchy je obvyklá zahajovací dávka 50 mg denně. Tato denní
dávka může být zvyšována po 50 mg v alespoň jednotýdenních intervalech během několika týdnů.
Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.
Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha
U panické poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy se léčba zahajuje
dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně. Denní dávka může být poté zvyšována po
50 mg během několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Stimuloton lze užít pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně kompulzivní poruchou
ve věku 6-17 let.
Obsedantně kompulzivní porucha:
Děti ve věku 6-12 let: doporučená zahajovací dávka je 25 mg denně. Po týdnu může lékař dávku zvýšit
na 50 mg denně. Maximální dávka je 200 mg denně.
Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená zahajovací dávka je 50 mg denně. Maximální dávka je
200 mg denně.

Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho instrukcemi.
Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na Vaší
odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat. Léčba deprese
by měla obvykle pokračovat dalších 6 měsíců od zlepšení příznaků.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stimuloton, než jste měl(a)
Jestliže náhodou užijete příliš mnoho přípravku Stimuloton, ihned informujte svého lékaře nebo
vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam ještě
nějaký lék zbývá.
Příznaky předávkování jsou ospalost, pocit na zvracení a zvracení, zvýšený tep, třes, neklid, závrať a
ve vzácných případech bezvědomí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stimuloton
Pokud náhodou zapomenete užít dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Stimuloton
Přípravek Stimuloton nevysazujte, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Před ukončením léčby tímto
přípravkem Vám Váš lékař bude postupně po několik týdnů snižovat dávku. Pokud náhle přestanete
tento lék užívat, můžete zaznamenat nežádoucí účinky, jako je závrať, otupělost, poruchy spánku,
neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes. Zaznamenáte-li některý z těchto
účinků nebo i jiné účinky po vysazení léčby přípravkem Stimuloton, konzultujte to se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Strana 6 (celkem 8)

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je pocit na zvracení. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a
často s pokračující léčbou vymizí.

Informujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li jakýkoli z následujících nežádoucích účinků po užití
tohoto léku; tyto příznaky mohou být závažné.
Objeví-li se u Vás závažná kožní vyrážka způsobující puchýře (erythema multiforme), (může
postihnout ústa a jazyk). Toto může být příznakem Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické
epidermální nekrolýzy (TEN). V těchto případech Vám lékař ukončí léčbu.
Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže
s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů.
Zaznamenáte-li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak,
nadměrné pocení, svalovou ztuhlost a rychlý srdeční tep. Toto jsou příznaky serotoninového
syndromu nebo neuroleptického maligního syndromu. Ve vzácných případech se tyto syndromy
mohou objevit, užíváte-li současně se sertralinem i jiné léky. Váš lékař Vám může léčbu
ukončit.
Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater.
Zaznamenáte-li příznaky deprese s myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu
(sebevražednými myšlenkami).
Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Stimuloton pocit neklidu a nejste
schopen(schopna) klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit
neklidný(á).
Pokud máte záchvat (křečí).
Procházíte-li manickou epizodou (viz bod 2).

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých.

Velmi časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 z 10 pacientů):
Nespavost, závrať, ospalost, bolest hlavy, průjem, pocit na zvracení, sucho v ústech, porucha
ejakulace, únava.

Časté nežádoucí účinky (objevují se u 1-10 pacientů ze 100):
Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, deprese, zvláštní pocity, noční můry, úzkost,
vzrušenost, nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání zubů, otupělost a brnění, třes, svalové napětí,
neobvyklé chutě, nedostatek pozornosti, poruchy zraku, zvonění v uších, bušení srdce, návaly horka,
zívání, bolest břicha, zvracení, zácpa, podrážděný žaludek, plynatost, vyrážka, zvýšené pocení, bolest
svalů, sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce, bolest na hrudi.

Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1-10 pacientů z 1000):
Infekce horních cest dýchacích, rýma, halucinace, pocit velkého štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé
myšlení, křeče, neovladatelné stahy svalů, porucha koordinace, nadměrné pohyby, ztráta paměti,
snížená citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, migréna, bolest ucha, zrychlený srdeční tep, vysoký
krevní tlak, návaly, potíže s dýcháním, dušnost, pocit krátkého dechu, krvácení z nosu, zánět jícnu,
obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin, porucha jazyka, říhání, otok oka, červené
skvrny na kůži, vypadávání vlasů, studený pot, suchá kůže, kopřivka, zánět kloubů, svalová slabost,
bolest zad, svalové záškuby, močení v noci, neschopnost se vymočit, zvýšený objem moči, zvýšená
četnost močení, potíže s močením, krvácení z pochvy, ženská sexuální dysfunkce, malátnost, třesavka,
horečka, slabost, žízeň, snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u 1-10 pacientů z 10000):
Střevní potíže, infekce ucha, rakovina, otok uzlin, vysoký cholesterol, nízká hladina krevního cukru,
fyzické příznaky v důsledku stresu nebo emocí, léková závislost, psychotické poruchy, agrese,
paranoia, sebevražedné myšlenky/chování, náměsíčnost, předčasná ejakulace, kóma, neobvyklé
pohyby, potíže s pohybem, zvýšená citlivost, porucha smyslového vnímání, zelený zákal, porucha
Strana 7 (celkem 8)
slzení, tečky v zorném poli, dvojité vidění, bolestivost očí ze světla, překrvené oči, zvětšené zornice,
srdeční infarkt, pomalý srdeční tep, srdeční poruchy, slabý krevní oběh v horních a dolních
končetinách, stažení hrdla, zrychlené dýchání, zpomalené dýchání, potíže s mluvením, škytavka, krev
ve stolici, zánět sliznice dutiny ústní, vředy na jazyku, poruchy zubů, poruchy jazyka, vředy v ústech,
porucha funkce jater, puchýře na kůži, vyrážka ve vlasech, změna struktury vlasu, změna pachu kůže,
poruchy kostí, snížený objem moči, únik moči, opožděný začátek močení, silné krvácení z pochvy,
sucho v oblasti pochvy, zarudlý bolestivý penis a předkožka, výtok z genitálu, prodloužená erekce,
výtok z prsů, kýla, snížená léková tolerance, poruchy chůze, neobvyklé laboratorní testy, poruchy
spermatu, zranění, roztažení srdečních cév.

Po uvedení sertralinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček, nízká hladina hormonů štítné žlázy, endokrinní
potíže, nízká hladina sodíku v krvi, obtížná kontrola hladin krevního cukru (cukrovka), děsivé,
neobvyklé sny, sebevražedné chování, potíže s pohyby svalů (jako jsou nadměrné pohyby, zvýšené
nebo snížené svalové napětí a potíže s chůzí), náhlá silná bolest hlavy (což může být známkou
závažného stavu nazývaného syndrom reverzibilní mozkové vazokonstrikce), mdloby, poruchy vidění,
nestejná velikost zornic, neobvyklé krvácení (jako je krvácení z nosu, žaludku, nebo krev v moči),
zánět plic (intersticiální plicní onemocnění), zánět slinivky břišní, závažné onemocnění jater, žlutá
kůže a oči (žloutenka), otok kůže, citlivost kůže na světlo, svědění, bolest kloubů, svalové křeče,
zvětšení prsů, nepravidelná menstruace, otok končetin, porucha srážlivosti, noční pomočování a
závažné alergické reakce.
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné těm pozorovaným
u dospělých (viz výše). Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly bolesti hlavy,
nespavost, průjem a pocit na zvracení.

Příznaky objevující se po ukončení léčby
Ukončíte-li náhle užívání tohoto přípravku, můžete zaznamenat nežádoucí účinky jako je závrať,
otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit nemoci, skutečná nemoc a třes (viz
bod 3 Jestliže jste přestal/a užívat Stimuloton).

Imunologická skríningové vyšetření moči na benzodiazepiny může při léčbě přípravkem Stimuloton
vykazovat falešně pozitivní výsledky.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak Stimuloton uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí!

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (např. změna
barvy).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


Strana 8 (celkem 8)
6. Obsah balení a další informace

Co Stimuloton obsahuje
Stimuloton 50 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralini hydrochloridum 55,95 mg, což
odpovídá sertralinum 50 mg.
Stimuloton 100 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralini hydrochloridum 111,9 mg, což
odpovídá sertralinum 100 mg.
Jádro: magnesium-stearát, hyprolosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), dihydrát
hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva: hypromelosa, makrogol 6000 a oxid titaničitý.

Jak Stimuloton vypadá a co obsahuje toto balení
Stimuloton 50 mg:
bílé nebo téměř bílé, bikonvexní, potahované tablety s označením E a 271 na jedné straně a půlicí
rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Stimuloton 100 mg:
bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety s označením E a 272 na jedné straně a
půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení:
Stimuloton 50 mg: 30 tablet
Stimuloton 100 mg: 28 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38.
1106 Budapešť
Maďarsko

Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
Mátyás király utca 65.
9900 Körmend
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
10.4.2013

Recenze

Recenze produktu STIMULOTON 100 MG 28X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu STIMULOTON 100 MG 28X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze