Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

STILNOX 10X10MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24168
Zolpidem užívají dospělí pacienti trpící nespavostí.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Zolpidem užívají dospělí pacienti trpící nespavostí.

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Kód výrobku: 24168
Kód EAN: 8595116521546
Kód SÚKL: 16285
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Zolpidem užívají dospělí pacienti trpící nespavostí. Je určen ke krátkodobému podávání, doba léčby nemá překročit 4 týdny.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls263148/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Stilnox 10 mg potahované tablety 

zolpidemi tartras  

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Stilnox a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stilnox užívat 

3. 

Jak se přípravek Stilnox užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Stilnox uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

 

1. 

Co je přípravek Stilnox a k čemu se používá 

 

Přípravek Stilnox patří mezi tzv. hypnotika, tedy léky navozující spánek. Léčivou látkou obsaženou 
v  přípravku  Stilnox je zolpidem. Zolpidem zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet probuzení, 
prodlužuje celkovou dobu spánku a zlepšuje jeho kvalitu obnovením fyziologické stavby spánku. 
Zolpidem užívají dospělí pacienti starší 18 let trpící nespavostí, která je vysiluje nebo vede k jejich 
těžkému rozrušení. 
Je určen ke krátkodobému podávání, doba léčby nemá překročit 4 týdny. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stilnox užívat 

Neužívejte přípravek Stilnox 

Jestliže jste alergický(á) na zolpidem nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

Jestliže máte závažné onemocnění jater. 

Pokud máte akutní a/nebo závažné problémy s dýcháním. 

Jestliže máte závažnou svalovou slabost. 

Jestliže máte syndrom zástavy dechu ve spánku. 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stilnox je zapotřebí 

Jestliže máte závažné problémy s dýcháním, protože hypnotika mohou tlumit aktivitu 
dechového centra a Vaše dýchací problémy se mohou zhoršit. 

Jestliže máte onemocnění jater nebo jste starší (více než 65 let), může být zapotřebí, aby lékař 
snížil dávku přípravku Stilnox. 

 

Jestliže trpíte depresí, bude Vás lékař častěji kontrolovat. Během léčby zolpidemem může být 
odhalena dříve existující deprese. Protože nespavost může být projevem deprese, v případě 
přetrvávání nespavosti lékař přehodnotí Vaši léčbu. 

 

Tam, kde je to možné, lékař před zahájením léčby stanoví příčinu nespavosti. Pokud nedojde 
k  potlačení nespavosti po 7 - 14 dnech léčby, poraďte se se svým lékařem. 

 

Upozornění a opatření 
Dále jsou uvedeny všeobecné informace vztahující se ke známým účinkům hypnotik. 

 

Psychiatrické a "paradoxní" reakce 
Při podávání zolpidemu a podobných látek se mohou vyskytnout příznaky, jako je neklid, zvýšená 
nespavost, pohybový neklid, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry, halucinace, 
psychóza, neobvyklé chování a další nežádoucí poruchy chování. Pokud k nim dojde, vyhledejte 
lékaře. Tyto projevy jsou pravděpodobnější u starších nemocných. 

 

Náměsíčnost a související chování 
U pacientů, kteří užívali zolpidem a nebyli zcela probuzeni, byla hlášena náměsíčnost a s ní spojené 
chování, jako např. „řízení vozidla“, příprava a konzumace jídla, telefonování nebo soulož. Pacient si 
tuto činnost zpětně nepamatuje (amnézie). Riziko výskytu takového chování se zvyšuje při užití 
zolpidemu s dalšími látkami tlumícími centrální nervový systém (včetně alkoholu), stejně jako při 
překročení maximální doporučené dávky zolpidemu. V případě výskytu takového chování vyhledejte 
okamžitě lékaře, který rozhodne o další léčbě. 

 

Amnézie 
Zolpidem a podobné látky mohou vyvolat ztrátu paměti (anterográdní amnézii), ke které nejčastěji 
dochází několik hodin po podání přípravku. Riziko se sníží, pokud máte zajištěný nepřerušovaný 
spánek po dobu 8 hodin. 

 

Tolerance 
Při opakovaném užívání zolpidemu a podobných látek se v průběhu několika týdnů může vyvinout 
určitá ztráta účinku. 

 

Závislost 
Podávání přípravku může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko se zvyšuje s dávkou a 
trváním léčby a je vyšší u pacientů, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu nebo drogách. Při vzniku 
závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako např. bolest hlavy, 
svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. 
V těžkých případech může dojít k následujícím projevům: psychické poruchy (pocity nereálnosti, 
cizoty okolního světa a  pocity odcizení ve vztahu k okolí nebo k sobě samému), zvýšená citlivost 
sluchu (hyperakuze), brnění nebo mravenčení v končetinách, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický 
kontakt, halucinace. Mohou se objevit i křeče. Při výskytu těchto příznaků vyhledejte lékaře, protože 
léčba závislosti musí probíhat pod lékařským dohledem. 

 

Návrat nespavosti 
Při vysazení zolpidemu se mohou znovu objevit příznaky, které k léčbě vedly, a to ve zvýšené 
intenzitě. Přítomny mohou být i další nežádoucí účinky, včetně změn nálady, úzkosti a neklidu. 

 

Závažná poranění 
Zolpidem může způsobovat ospalost a snižovat pozornost, což může způsobit pád a případné závažné 
poranění. 

 

Sebevražda 
U pacientů léčených zolpidemem byl bez ohledu na přítomnost deprese zaznamenán zvýšený výskyt 
sebevražd a sebevražedných pokusů. Souvislost s léčbou zolpidemem však není zřejmá.  
 

 

Porucha srdečního rytmu (syndrom dlouhého QT intervalu) 
Pokud máte poruchu srdečního rytmu zvanou vrozený syndrom dlouhého QT intervalu, kterou lze 
zjistit na EKG, lékař zváží, zda je pro Vás tento přípravek vhodný. 
 
Porucha psychomotorických funkcí objevující se následující den 
(viz také bod „Řízení dopravních 
prostředků a obsluha strojů“). 
Den po užití přípravku Stilnox může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně 
zhoršení schopnosti řízení, pokud: 

přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost; 

užijete vyšší než doporučenou dávku; 

užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, 
které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené 
látky. 

Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním. 
Další dávku už během téže noci neužívejte. 

 

V případě zolpidemu a podobných látek s krátkodobým účinkem mohou vzniknout abstinenční 
příznaky i během intervalu mezi dávkami. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Stilnox 
Při užívání zolpidemu s dále uvedenými přípravky může být následující den zvýšené riziko ospalosti 
a poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršené schopnosti řídit vozidla. 

Přípravky k léčbě některých duševních potíží (antipsychotika). 

Přípravky k léčbě poruch spánku (hypnotika). 

Přípravky na uklidnění nebo snížení úzkosti. 

Přípravky k léčbě deprese. 

Přípravky k léčbě středně silné až silné bolesti (opioidní analgetika). 

Přípravky k léčbě epilepsie. 

Přípravky používané k anestezii (znecitlivění). 

Přípravky k léčbě senné rýmy, vyrážky nebo jiných alergií, které mohou způsobit ospalost 
(sedativní antihistaminika). 

Při užívání zolpidemu v kombinaci s antidepresivy včetně bupropionu, desipraminu, fluoxetinu, 
sertralinu a venlafaxinu můžete vidět věci, které nejsou skutečné (halucinace). 

 

Zolpidem se nedoporučuje užívat s třezalkou tečkovanou, fluvoxaminem a ciprofloxacinem. 

 

Látky, které tlumí nebo navozují tvorbu určitých jaterních enzymů, mohou zesílit účinek některých 
hypnotik. Při současném užívání zolpidemu s ketokonazolem (lék užívaný k léčbě plísňových 
onemocnění) se mohou zvýšit tlumivé účinky. 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné 
době nebo které možná budete užívat. 

 

Přípravek Stilnox s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Stilnox je možné užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Při užívání přípravku Stilnox nepijte alkohol, protože to může zesílit tlumivý účinek přípravku. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem  nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Těhotenst ví : 
Přípravek obvykle neužívají těhotné ženy. 

 

Pokud je zolpidem užíván v pozdní fázi těhotenství nebo při porodu, lze očekávat ovlivnění 
novorozence, jako je podchlazení, snížené svalové napětí a pomalé či povrchní dýchání. Pokud byl 

 

zolpidem užíván na konci těhotenství současně s dalšími látkami tlumícími centrální nervovou 
soustavu, byly u novorozenců hlášeny případy závažného dechového útlumu. 
U dětí narozených matkám, které chronicky užívají látky podobné zolpidemu během pozdní fáze 
těhotenství, může u novorozence navíc dojít k rozvoji fyzické závislosti a abstinenčních příznaků. 

 

Kojení:  
Protože malé množství zolpidemu proniká do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby přípravek 
užívaly kojící ženy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Přípravek Stilnox má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, může způsobit 
mikrospánek. Den po užití přípravku Stilnox je (stejně jako u ostatních hypnotických léků) nutno 
počítat s tím, že: 

-  můžete se cítit ospalý(á), spavý(á), mít závratě nebo být zmatený(á); 
-  rychlost rozhodování se může zpomalit; 
-  můžete mít rozmazané nebo dvojité vidění; 
-  může dojít ke zhoršení pozornosti. 

Ke zmenšení výše uvedených nežádoucích účinků se mezi užitím zolpidemu a řízení vozidel, 
obsluhou strojů a prací ve výškách doporučuje odstup nejméně 8 hodin. 

 

Při užívání přípravku Stilnox nepijte alkohol a neužívejte jiné psychoaktivní látky, protože to může 
ještě zesílit výše uvedené nežádoucí účinky. 

 

Přípravek Stilnox obsahuje laktózu 
Pokud  Vám lékař řekl,  že nesnášíte některé cukry, poraďte se  se  svým lékařem,  než začnete užívat 
tento léčivý přípravek. 

 

 

3. 

Jak se přípravek Stilnox užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Doporučená dávka je 10 mg přípravku Stilnox za 24 hodin. U některých pacientů lze předepsat nižší 
dávku. Přípravek Stilnox je třeba podávat: 

-  v jedné dávce, 
-  těsně před spaním. 

 

Je důležité, abyste nejméně 8 hodin po užití přípravku neprováděl(a) aktivity vyžadující zvýšenou 
pozornost. 
Nepřekračujte dávku 10 mg za 24 hodin. 

 

Přípravek Stilnox užijte těsně před ulehnutím nebo po ulehnutí, zapijte malým množstvím 
tekutiny.  Přípravek by měl být užíván pouze v případě, že lze zajistit 8hodinový spánek. 

 

Délka léčby 
Léčba by měla být co nejkratší. Délka léčby se obvykle pohybuje od několika dní do dvou týdnů. 
Maximální doba podávání včetně postupného vysazování přípravku jsou 4 týdny. 
Váš lékař zvolí režim postupného vysazování v závislosti na Vašich konkrétních potřebách. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stilnox, než jste měl(a) 
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem může dojít k poruchám vědomí od 
spavosti až po lehké bezvědomí, výrazně těžší projevy byly pozorovány při kombinaci s dalšími 
látkami tlumícími centrální nervový systém včetně alkoholu. 
Pokud jste užil(a) více přípravku, ihned kontaktujte lékaře nebo nemocnici. Vezměte si s sebou 
krabičku se zbývajícími tabletami. Nevyhledávejte pomoc sám (sama). 

 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stilnox 
Pokud si zapomenete vzít tabletu těsně před spaním a vzpomenete si až během noci, užijte ji pouze 
v případě, že máte zajištěnu dostatečnou dobu nepřetržitého spánku (8 hodin). Pokud to není možné, 
vezměte si následující tabletu až další den před spaním. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Stilnox 
Bez porady s lékařem neměňte způsob dávkování. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Pokud se u Vás objeví vyrážka, svědění, otoky, problémy s dýcháním nebo těžké duševní potíže, 
vyhledejte lékaře. 

 

Mezi často hlášené nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) patří:  

•  spavost; 
•  bolest hlavy; 
•  závratě; 
•  zhoršení nespavosti; 
•  výpadky paměti někdy spojené s neobvyklým chováním; 
•  halucinace; 
•  pohybový neklid; 
•  noční můry; 
•  únava; 
•  průjem; 
•  pocit na zvracení; 
•  zvracení; 
•  bolest břicha; 
•  bolest zad; 
•  infekce horních a dolních cest dýchacích. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000) jsou: 

• zmatenost; 
• podrážděnost; 
•  třes; 
• dvojité vidění. 

 
Další nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit, jsou:  

•  snížená úroveň  vědomí; 
•  neklid; 
•  agresivita; 
•  zuřivost; 
•  psychóza; 
•  neobvyklé chování;  
•  rozmazané vidění; 
•  poruchy pozornosti; 

 

•  poruchy řeči; 
•  deprese; 
•  euforická (nadměrně veselá) nálada; 
•  bludy;  
•  „náměsíčnost“; 
•  závislost; 
•  změny libida (pohlavní touhy); 
•  poruchy chůze; 
•  léková tolerance (ztráta léčebného účinku); 
•  pády (hlavně u starších pacientů, a pokud zolpidem nebyl užíván v souladu s doporučeným 

dávkováním); 

•  svalová slabost; 
•  vyrážka; 
•  svědění; 
•  kopřivka; 
•  zvýšené pocení; 
•  zvýšení hodnot jaterních  enzymů; 
•  poškození jater; 
•  angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech, způsobující obtíže podle 

postiženého  místa);  

•  snížení chuti k jídlu; 
•  snížení dechové frekvence. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři  nebo 
lékárníkovi. 

 

Hlášení nežádoucích úči nků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48
 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Stilnox uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.   
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou „EXP“. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Stilnox obsahuje 

Léčivou látkou je zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované tabletě. 

Pomocnými látkami jsou v jádře tablety monohydrát laktosy (90,4 mg v jedné  potahované 
tabletě), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát a v 
potahové vrstvě: hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171). 

 

Jak přípravek Stilnox vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Přípravek Stilnox jsou bílé až téměř bílé podlouhlé potahované tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, 
na druhé straně vyraženo „STILNOX“. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Přípravek je balen do bezbarvého průhledného PVC blistru uzavřeného Al fólií a do krabičky. 
Velikost balení: 10 nebo 20 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 

 

Výrobce: 
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie 
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 9. 2017 

Recenze

Recenze produktu STILNOX 10X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu STILNOX 10X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám