Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG 250 Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26704

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 26704
Kód EAN:
Kód SÚKL: 27658
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Co je Stalevo a k čemu se používá Stalevo se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. Stalevo obsahuje v jedné potahované tabletě tři léčivé látky. Jedna tableta obsahuje 150 mg levodopy, která se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. Karbidopa a entakapon posiluji antiparkinsonický účinek levodopy.

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje: Levodopum 50 mg, carbidopum 12,5 mg a entacaponum 200 mg

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 1,2 mg sacharózy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Hnědavě- nebo našedle-červené, kulaté, konvexní, nerýhované potahované tablety, na jedné straně 
označené 'LCE 50'.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Stalevo je určeno k léčbě dospělých pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose hybnými 
fluktuacemi, které nebylo možno stabilizovat léčbou levodopa/inhibitory dopa dekarboxylázy (DDC).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Optimální denní dávka musí být u každého pacienta určena pečlivou titrací levodopy. Denní dávka by 
měla být přednostně přizpůsobena použití jedné tablety jedné ze sedmi možných lékových sil 
(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 
150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg 
levodopa/karbidopa/entakapon).

Pacient by měl být poučen, aby podávanou dávku užíval vždy pouze v jedné tabletě Staleva. Pacienti, 
kteří užívají méně než 70-100 mg karbidopy denně s větší pravděpodobností pocítí nauzeu a zvracení. 
Ačkoliv jsou zkušenosti s celkovou denní dávkou vyšší než 200 mg karbidopy omezené, maximální 
doporučená denní dávka entakaponu je 2000 mg, a proto je maximální denní dávka 10 tablet denně 
pro lékové síly Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 
125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg. Deset tablet Staleva 
150 mg/37,5 mg/200 mg odpovídá 375 mg karbidopy denně. Podle této denní dávky karbidopy je 
maximální doporučená dávka Staleva 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tablet denně a Staleva 
200 mg/50 mg/200 mg 7 tablet denně. 

Stalevo by mělo být obvykle podáváno pacientům, kteří jsou současně léčeni odpovídajícími dávkami 
levodopy se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC a entakaponem. 

Jak převést pacienty užívající přípravky levodopa/inhibitory DDC (karbidopa nebo benserazid) a 
tablety s entakaponem na Stalevo 

3

a. Pacienti, kteří jsou v současné době léčeni entakaponem a levodopou se standardním 
uvolňováním/karbidopou v dávkách ekvivalentních silám tablet Staleva, mohou být přímo převedeni 
na odpovídající tablety Staleva. Například: pacient užívající jednu tabletu 50 mg/12,5 mg 
levodopy/karbidopy společně s jednou tabletou entakaponu 200 mg čtyřikrát denně může užívat jednu 
tabletu Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg čtyřikrát denně namísto obvyklé dávky levodopy/karbidopy a 
entakaponu. 

b. Pokud se začínají léčit Stalevem pacienti doposud léčení entakaponem a levodopou/karbidopou 
v dávkách, které neodpovídají tabletám Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg (nebo 
75 mg/18,75 mg/200 mg nebo 100 mg/25 mg/200 mg nebo 125 mg/31,25 mg/200 mg nebo
150 mg/37,5 mg/200 mg nebo 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg), dávkování 
Staleva by mělo být pečlivě vytitrováno podle optimální klinické odpovědi. Na počátku by Stalevo 
mělo být nastaveno tak, aby odpovídalo co nejvíce doposud užívané celkové denní dávce levodopy. 

c. Pokud se začíná se Stalevem u pacientů, kteří jsou doposud léčeni entakaponem a 
levodopou/benserazidem se standardním uvolňováním, musí sedávkování levodopy/benserazidu 
ukončit předchozí noc a následující ráno začít se Stalevem. Počáteční dávka Staleva musí zajistit 
stejnou nebo lehce vyšší (5-10%) dávku levodopy. 

Jak převést na Stalevo pacienty, kteří doposud nejsou léčeni entakaponem 

Počáteční podávání Staleva může být zváženo v odpovídajících dávkách k současné léčbě některých 
pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose fluktuacemi, kteří nejsou stabilizováni na současné 
léčbě levodopou se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC. Nicméně se přímý přechod 
z levodopy/inhibitoru DDC na Stalevo nedoporučuje u pacientů, kteří mají dyskineze nebo jejichž 
denní dávka levodopy převyšuje 800 mg. U těchto pacientů je vhodné začít léčbu entakaponem jako 
oddělenou léčbu (entakapon v tabletách) a před přechodem na Stalevo nastavit dávku levodopy, 
pokud je to nutné. 

Entakapon posiluje účinek levodopy. Proto může být nutné v průběhu prvních dní až týdnů 
po zahájení léčby Stalevem snížení dávky levodopy o 10-30%, zvláště u pacientů s dyskinezemi. 
Denní dávka levodopy může být podle klinického stavu pacienta redukována prodloužením 
dávkovacích intervalů a/nebo snížením množství levodopy v dávce. 

Nastavení dávky v průběhu léčby

Pokud je potřeba více levodopy, měla by být v rámci doporučené dávky zvážena zvýšená frekvence 
dávek a/nebo použití alternativní síly Staleva. 

Pokud je potřeba méně levodopy, měla by být celková dávka Staleva redukována buď sníženou 
frekvencí podávání prodloužením času mezi dávkami nebo snížením síly podávaného Staleva.

Pokud jsou jiné přípravky levodopy současně užívány s tabletami Staleva, měla by být dodržována 
maximální doporučená dávka.

Ukončení léčby Stalevem: Pokud je ukončena léčba Stalevem (levodopa/karbidopa/entakapon) a 
pacient je převeden na léčbu levodopa/ inhibitor DDC bez entakaponu, je nutné upravit dávkování 
další antiparkinsonské léčby, zvláště levodopy, aby byla dosažena dostatečná kontrola parkinsonských 
symptomů.

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost Staleva u dětí do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou 
dostupné žádné údaje.

Starší pacienti: U starších pacientů není vyžadována žádná úprava dávky.

4

Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater je 
doporučeno opatrné podávání Staleva. Může být nutná redukce dávky (viz bod 5.2). Při závažném 
poškození jater viz bod 4.3.

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. 
Nebyly hlášeny žádné konkrétní studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s renální 
insuficiencí, a proto by mělo být Stalevo podáváno s opatrností pacientům s těžkým renálním 
poškozením, včetně těch, kteří jsou léčeni dialýzou (viz bod 5.2).

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně, s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). Jedna tableta obsahuje jednu 
léčebnou dávku a smí se podávat pouze vcelku.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

-

Těžká porucha funkce jater.

-

Glaukom úzkého úhlu.

-

Feochromocytom.

-

Současné podávání Staleva s neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-
B), (např. fenelzin, tranylcypromin). 

-

Současné podávání selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B (viz bod 4.5). 

-

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

-

Stalevo není doporučeno k léčbě lékově indukovaných extrapyramidových reakcí. 

-

Léčba Stalevem by měla být podávána s opatrností pacientům s ischemickou chorobou 
srdeční,těžkým kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, 
renálním nebo endokrinním onemocněním, vředovou chorobou nebo křečemi v anamnéze. 

-

U pacientů s anamnézou infarktu myokardu, kteří mají reziduální atriální, nodální nebo 
ventrikulární arytmie, by měly být sledovány kardiální funkce a věnována zvláštní péče 
v průběhu počátečního nastavování dávky. 

-

Všichni pacienti léčení Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na rozvoj duševních 
změn, depresí se suicidálními tendencemi a jiných závažných antisociálních poruch chování. 
Psychotičtí pacienti nebo pacienti s psychózou v anamnéze by měli být léčeni s opatrností. 

-

Současné podávání antipsychotik schopných blokovat dopaminový receptor, zvláště antagonistů 
receptoru D2, by mělo být prováděno s opatrností a pacient by měl být pečlivě sledován 
s ohledem na možnou ztrátu antiparkinsonského účinku nebo zhoršení parkinsonských 
symptomů. 

-

Pacienti s chronickým glaukomem širokého úhlu mohou být léčeni Stalevem s opatrností 
za předpokladu, že je dobře regulován nitrooční tlak a pacient je pečlivě sledován s ohledem 
na možné změny nitroočního tlaku. 

-

Stalevo může vyvolat ortostatickou hypotenzi. Proto by Stalevo mělo být podáváno s opatrností 
pacientům, kteří užívají jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit ortostatickou hypotenzi. 

-

Entakapon ve spojení s levodopou byl u pacientů s Parkinsonovou nemocí spojován 
se somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku, a proto je třeba dbát zvláštní opatrnosti 
při řízení nebo obsluze strojů (viz bod 4.7).

-

U pacientů užívajících entakapon a dopaminové agonisty (jako např. bromokriptin), selegilin 
nebo amantadin byly v klinických studiích častější dopaminergní nežádoucí účinky jako 
dyskineze ve srovnání s těmi, kteří s touto kombinací užívali placebo. Může být třeba upravit 
dávky dalších antiparkinsonik, pokud jde o substituci Stalevem u pacientů, kteří dosud nejsou 
léčeni entakaponem. 

-

U pacientů s Parkinsonovou nemocí byla vzácně pozorována sekundární rhabdomyolýza 
při těžkých dyskinezích nebo neuroleptický maligní syndrom (NMS). Proto by měla být každá 

5

náhlá redukce nebo ukončení dávky levodopy pečlivě sledována, zvláště u pacientů, kteří 
současně užívají neuroleptika. NMS, včetně rhabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizován 
motorickými symptomy (rigidita, myoklonus, tremor), změnami duševního stavu 
(např. agitovanost, zmatenost, koma), hypertermií, autonomními poruchami (tachykardie, 
nestabilní krevní tlak) a zvýšenou hladinou sérové kreatinin-fosfokinázy. Ve zvláštních 
případech mohou být patrné pouze některé z těchto symptomů a/nebo nálezů. Pro patřičné 
zvládnutí NMS je důležitá včasná diagnóza. Po náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen 
syndrom připomínající neuroleptický maligní syndrom, zahrnující svalovou rigiditu, zvýšení 
tělesné teploty, duševní změny a zvýšení sérové kreatinin-fosfokinázy. Ani NMS ani 
rhabdomyolýza nebyla hlášena ve spojení s léčbou entakaponem v kontrolovaných klinických 
studiích, ve kterých bylo podávání entakaponu náhle ukončeno. Od uvedení entakaponu na trh 
byly hlášeny izolované případy NMS, zvláště po náhlém snížení dávky nebo vysazení 
entakaponu a dalších současně podávaných dopaminergních léčivých přípravků. Pokud to bude 
nezbytné, měla by být náhrada Staleva levodopou a inhibitorem DDC bez entakaponu či jiná 
dopaminergní léčba provedena pomalu, přičemž může být nezbytné zvýšení dávky levodopy. 

-

Pokud je nutná celková anestezie, léčba Stalevem může pokračovat, dokud je pacientovi 
umožněno přijímat tekutiny a léčivé přípravky perorálně. Pokud musí být terapie přechodně 
ukončena, léčba Stalevem může být obnovena ve stejných dávkách jako dříve, jakmile bude 
možné přijímat perorální léčivé přípravky.

-

Při dlouhodobé léčbě Stalevem se doporučuje pravidelné hodnocení jaterních, 
hematopoetických, kardiovaskulárních a renálních funkcí.

-

Pokud pacienti trpí průjmem, doporučuje se sledovat jejich hmotnost, aby se zabránilo 
případnému nadměrnému snížení tělesné hmotnosti. Protrahovaný nebo přetrvávající průjem, 
objevující se během užívání entakaponu, může být příznakem kolitidy. V případě 
protrahovaného nebo přetrvávajícího průjmu je třeba lék vysadit a zvážit příslušnou léčbu a 
vyšetření.
Pacienti by měli být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. 
Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty 
dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo 
se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného 
libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého 
přejídání. Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se léčbu přehodnotit.

-

U pacientů s progresivní anorexií, astenií a úbytkem hmotnosti v relativně krátké době je nutno 
zvážit všeobecné lékařské vyšetření včetně vyšetření jaterních funkcí.

-

Levodopa/karbidopa může způsobit falešně pozitivní výsledky testu s diagnostickými proužky 
na přítomnost ketonů v moči a tato reakce se nezmění převařením vzorku moči. Použití metody 
založené na glukózové oxidáze může vést k falešně negativním výsledkům u glykosurie.

-

Stalevo obsahuje sacharózu, a proto by tento přípravek neměli užívat pacienti se vzácnými 
dědičnými poruchami intolerance fruktózy, malabsorpce glukózy-galaktózy nebo 
nedostatečnosti sacharázy-izomaltázy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Další antiparkinsonika: Dosud nebyly zaznamenány žádné známky interakce, které by vylučovaly 
současné užívání běžných antiparkinsonik spolu s léčbou Stalevem. Entakapon ve vysokých dávkách 
může ovlivnit absorpci karbidopy. Nicméně u doporučených léčebných schémat (200 mg entakaponu 
až 10x denně) nebyly pozorovány žádné interakce s karbidopou. Interakce mezi entakaponem a 
selegilinem byly zkoumány ve studiích s opakovanými dávkami u pacientů s Parkinsonovou nemocí 
léčených levodopou/inhibitorem DDC a nebyly pozorovány žádné interakce. Denní dávka selegilinu 
užívaného spolu se Stalevem by neměla přesáhnout 10 mg.

Pozornost by měla být věnována, pokud je některá z následujících léčivých látek podávána spolu 
s levodopou.

Antihypertenziva: Pokud je k léčbě přidána levodopa, může se u pacientů, kteří již užívají 
antihypertenziva, objevit ortostatická hypotenze. To může vyžadovat úpravu dávky antihypertenziva.

6

Antidepresiva: Vzácně byly při současném užívání tricyklických antidepresiv a levodopy/karbidopy 
hlášeny reakce zahrnující hypertenzi a dyskineze. Interakce mezi entakaponem a imipraminem a mezi 
entakaponem a moklobemidem byly studovány na zdravých dobrovolnících ve studiích s jednotlivými 
dávkami. Nebyly pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Signifikantní počet pacientů 
s Parkinsonovou nemocí byl léčen kombinací levodopy, karbidopy a entakaponu spolu s několika 
různými léčivými látkami, jako inhibitory MAO-A, tricyklická antidepresiva, inhibitory zpětného 
vychytávání noradrenalinu jako desipramin, maprotilin a venlafaxin a léčivými přípravky, které jsou 
metabolizovány prostřednictvím COMT (např. sloučeniny se strukturou katecholu, paroxetin). Nebyly 
pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Nicméně pozornost by měla být věnována, pokud 
jsou tyto léčivé přípravky užívány současně se Stalevem (viz body 4.3 a 4.4).

Další léčivé látky: Antagonisté dopaminového receptoru (např. některá antipsychotika a antiemetika), 
fenytoin a papaverin mohou redukovat léčebný účinek levodopy. Pacienti užívající tyto léčivé látky 
spolu se Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na možnou ztrátu terapeutické odpovědi.

S ohledem na afinitu entakaponu k cytochromu P450 2C9 in vitro (viz bod 5.2), může Stalevo 
potenciálně interferovat s léčivými látkami, jako je například S-warfarin, jejichž metabolismus je 
závislý na tomto izoenzymu. Entakapon nicméně neovlivňoval ve studiích na zdravých dobrovolnících 
plazmatické hladiny S-warfarinu, zatímco AUC R-warfarinu se zvýšila v průměru o 18% [CI

90

11-

26%].
Hodnoty INR se zvýšily v průměru o 13% [CI

90

6-19%]. Proto se při počátku léčby Stalevem 

u pacientů užívajících warfarin doporučuje kontrola INR.

Další možné interakce: Protože si levodopa konkuruje s určitými aminokyselinami, může být absorpce 
Staleva porušena u některých pacientů s dietou s vysokým obsahem proteinů.

Levodopa a entakapon mohou v trávícím traktu utvářet cheláty s železem. Proto by Stalevo a 
přípravky obsahující železo měly být užívány v odstupu alespoň 2-3 hodin (viz bod 4.8).

Údaje in vitro: Entakapon se váže na vazebné místo II lidského albuminu, které také váže některé 
další léčivé látky, včetně diazepamu a ibuprofenu. Na základě in vitro studií se neočekává 
signifikantní posun terapeutických koncentrací těchto léčivých látek. Proto dosud nebyly žádné 
zmínky o podobných interakcích popsány.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Adekvátní údaje o podávání kombinace levodopy/karbidopy/entakaponu těhotným ženám nejsou 
k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu jednotlivých složek (viz bod 5.3). 
Potenciální riziko pro člověka není známé. Stalevo by nemělo být během těhotenství podáváno, pokud 
výhody z této léčby plynoucí pro matku nepřevažují nad možnými riziky pro plod.

Kojení
Levodopa je vylučována do mateřského mléka u lidí. Je prokázáno, že v průběhu léčby levodopou je 
potlačeno kojení. Karbidopa a entakapon byly u zvířat vylučovány do mateřského mléka, ale není 
známo, zda jsou vylučovány do lidského mateřského mléka. Bezpečnost levodopy, karbidopy nebo 
entakaponu u kojenců není známa. Ženy by v průběhu léčby Stalevem neměly kojit.

Fertilita
V předklinických studiích se samotným entakaponem, karbidopou nebo levodopou nebyly pozorovány 
žádné negativní účinky na fertilitu. Studie fertility na zvířatech nebyly provedeny s kombinací 
entakaponu, karbidopy a levodopy.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

7

Stalevo může mít velký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Levodopa, karbidopa a entakapon 
mohou společně způsobit závratě a symptomatickou ortostatickou hypotenzi. Proto by se při řízení 
nebo obsluze strojů mělo dbát zvláštní opatrnosti.

Pacienti, u kterých se při léčbě Stalevem vyskytuje somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu 
spánku, musí být poučeni, aby se do vymizení těchto opakovaných epizod vyhnuli řízení a vykonávání 
aktivit, při kterých by jim nebo ostatním jejich snížená pozornost mohla přivodit těžký úraz nebo smrt 
(např. při obsluze strojů)(viz bod 4.4).

4.8

Nežádoucí účinky

a. Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji  hlášené  nežádoucí  účinky  Staleva  jsou  dyskineze,  které  se  objevují  přibližně  u  19% 
pacientů,  gastrointestinální  symptomy  včetně  nausey  a  průjmu,  které  se  objevují  přibližně  u  15%  a 
12% pacientů, bolesti svalů, kosterně-svalových struktur a pojivové tkáně, které se objevují přibližně 
u 12% pacientů a neškodné červenohnědé zbarvení moče (chromaturie), které se objevuje přibližně u 
10% léčených. V klinických studiích se Stalevem nebo entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitory byly zaznamenány závažné příhody krvácení do gastrointestinálního traktu (méně časté) a 
angioedém (vzácné). V souvislosti se Stalevem se může vyskytnout hepatitida se závažným průběhem 
a  převážně  cholestatickými  znaky,  rhabdomyolýza  a  neuroleptický  maligní  syndrom;  v  údajích  z 
klinických studií však nebyl žádný takový případ identifikován. 

b. Přehled nežádoucích účinků v tabulkové formě

Následující nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 1 byly shromážděny jak z dat jedenácti dvojitě 
zaslepených klinických studií s 3230 pacienty (1810 nemocných bylo léčeno Stalevem nebo 
entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem a 1420 pacientů bylo léčeno placebem v 
kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem nebo cabergolinem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitorem), tak z údajů získaných během postmarketingového sledování od uvedení entakaponu na 
trh pro kombinované použití s levodopou/DDC inhibitory.

Nežádoucí  účinky  jsou  klasifikovány  na  základě  četnosti  výskytu  podle  následující  konvence  (jako 
první  v  pořadí  jsou  uvedeny  nežádoucí  účinky  s  nejčastější  frekvencí):  velmi  časté  (≥1/10);  časté 
(≥1/100  až  <1/10);  méně  časté  (≥1/1000  až  <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné 
(<1/10  000),  není  známo  (podle  dostupných  údajů  nelze  odhadnout  – z  klinických  studií  ani  z 
epidemiologických studií nelze odvodit žádné spolehlivé odhady).

Tabulka 1. Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému
Časté:

Anémie

Méně časté:

Trombocytopénie

Poruchy metabolismu a výživy
Časté:

Pokles tělesné hmotnosti*, snížení chuti k jídlu*

Psychiatrické poruchy
Časté:

Deprese, halucinace, stav zmatenosti*, abnormální sny*, úzkosti, nespavost

Méně časté:

Psychóza, agitace* 

Není známo:

Sebevražedné chování

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Dyskineze*

8

Časté:

Zhoršení parkinsonismu (např. bradykineze)*, tremor, fenomén „on-off", 
dystonie, duševní poruchy (např. poruchy paměti, demence), somnolence, 
závratě*, bolesti hlavy

Není známo:

Neuroleptický maligní syndrom*

Poruchy oka
Časté:

Rozmazané vidění

Srdeční poruchy
Časté:

Projevy ischemické choroby srdeční jiné než infarkt myokardu (např. angina 
pectoris)**, nepravidelný srdeční rytmus 

Méně časté:

Infarkt myokardu**

Cévní poruchy:
Časté:

Ortostatická hypotenze, hypertenze

Méně časté:

Krvácení do gastrointestinálního traktu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté:

Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Průjem*, nausea*

Časté:

Zácpa*, zvracení*, dyspepsie, bolesti břicha a břišní dyskomfort*, sucho v 
ústech*

Méně časté:

Kolitida*, dysfagie

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté:

Abnormální jaterní testy*

Není známo:

Hepatitida převážně se znaky cholestázy (viz bod 4.4)*

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté:

Vyrážka*, hyperhidrosa

Méně časté:

Zbarvení jiných tkání či tekutin než moči (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)*

Vzácné:

Angioedém

Není známo:

Kopřivka*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Velmi časté:

Bolesti svalů, svalově-kosterního aparátu a pojivové tkáně*

Časté:

Svalové spasmy, arthralgie

Není známo:

Rhabdomyolýza*

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi časté:

Chromaturie*

Časté:

Infekce močových cest

Méně časté:

Retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

Bolesti na hrudi, periferní edém, pády, poruchy chůze, astenie, únavnost, 

Méně časté:

Malátnost

*Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou četnější (podle rozdílu 
frekvence nejméně o 1% v údajích z klinických studií) u entakaponu než u samotné levodopy/DDC 
inhibitoru. Viz oddíl c.

9

**Četnosti  incidence  infarktu  myokardu  (0,43%)  a  jiných  projevů  ischemické  choroby  srdeční 
(1,54%) jsou získány z analýzy 13 dvojitě zaslepených studií s 2082 pacienty na entakaponu trpícími 
motorickými fluktuacemi na konci účinnosti dávky.

c. Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou častější u entakaponu než
u samotné levodopy/DDC inhibitoru jsou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, označeny hvězdičkou. Některé z 
těchto  nežádoucích  účinků  souvisí  se  zvýšenou  dopaminergní  aktivitou  (např.  dyskineze,  nausea  a 
zvracení) a objevují se především na začátku léčby. Snížení dávky levodopy vede ke snížení intenzity 
a frekvence těchto dopaminergních reakcí. Je známo, že několik nežádoucích reakcí přímo souvisí s 
léčivou  látkou  entakapon,  včetně  průjmu  a  červenohnědého  zbarvení  moče.  V  některých  případech 
může  entakapon  také  způsobit  zbarvení  kůže,  nehtů,  vlasů  a  potu.  Ostatní  nežádoucí  účinky  s 
hvězdičkou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, jsou takto označené buďto na základě jejich četnějšího výskytu 
u entakaponu než u samotné levodopy/DDCI v klinických studiích (s rozdílem frekvence o nejméně 
1%)  nebo  na  základě  individuálních  bezpečnostních  hlášení  obdržených  po  uvedení  entakaponu  na 
trh.

Ve spojení  s levodopou/karbidopou  se  vzácně  objevily  konvulze,  nicméně  kauzální  vztah  k léčbě 
levodopou/karbidopou nebyl prokázán. 

Impulzivní poruchy: U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky 
obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou rozvinout symptomy jako patologické 
hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování a záchvatovité a nutkavé 
přejídání (viz bod 4.4).

Entakapone  v  kombinaci  s  levodopou  byl  spojován  s  izolovanými  případy  excesívní  somnolence 
během dne a epizodami náhlého nástupu spánku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení  podezření  na  nežádoucí  účinky  po  registraci  léčivého  přípravku  je  důležité.  Umožňuje  to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby  hlásili  podezření  na  nežádoucí  účinky  prostřednictvím  národního  systému  hlášení  nežádoucích 
účinků uvedeného v

 Dodatku V.

4.9

Předávkování

Postmarketingové údaje zahrnují izolované případy předávkování, při kterých byly hlášené nejvyšší 
denní dávky levodopy a entakaponu min. 10 000 mg, resp. 40 000 mg. Mezi akutní příznaky a známky 
v těchto případech patří agitovanost, stav zmatenosti, kóma, bradykardie, ventrikulární tachykardie, 
Cheyne-Stokesovo dýchání, změna barvy pokožky, jazyka a spojivek, a chromaturie. Zvládnutí 
akutního předávkování při léčbě Stalevem je podobné, jako při akutním předávkování levodopou. 
Pyridoxin však není účinný pro zrušení působení Staleva. Doporučuje se hospitalizace a celková 
podpůrná opatření by měla být použita spolu s neprodlenou laváží žaludku a opakovaným podáním 
živočišného uhlí po celou dobu. To může uspíšit vyloučení entakaponu zvláště snížením jeho 
absorpce/reabsorpce z GIT. Měly by být pečlivě sledovány respirační, oběhové a renální funkce. 
Měla by být započata monitorace EKG a pacient pečlivě sledován pro možný rozvoj arytmií. Pokud je 
potřeba, měla by být podána vhodná antiarytmická terapie. V úvahu by také měla být vzata možnost, 
že pacient užil spolu se Stalevem ještě další léčivé látky. Význam dialýzy při léčbě předávkování není 
znám.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

10

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonika, dopa a její deriváty 

Kód ATC: N04BA03

Podle současných znalostí jsou symptomy Parkinsonovy nemoci spojeny s deplecí dopaminu v corpus 
striatum
. Dopamin nepřestupuje hematoencefalickou bariéru. Levodopa, prekurzor dopaminu, 
hematoencefalickou bariéru přestupuje a zmírňuje příznaky nemoci. Pouze malá část podané dávky 
levodopy, pokud je podána bez inhibitorů metabolických enzymů, dosahuje centrálního nervového 
systému, protože je extenzivně metabolizována na periferii.

Karbidopa a benserazid jsou periferní inhibitory DDC, které redukují periferní metabolismus 
levodopy, a proto je více levodopy dostupno mozku. Pokud je redukována dekarboxylace levodopy 
současným podáním inhibitoru DDC, může být použita nižší dávka levodopy a je redukován výskyt 
nežádoucích účinků jako nauzea.

Při inhibici dekarboxylázy inhibitorem DDC se katechol-O-methyltransferáza (COMT) stává hlavní 
metabolickou cestou katalyzující konverzi levodopy na 3-O-methyldopu (3-OMD), potenciálně 
škodlivý metabolit levodopy. Entakapon je reverzibilní, specifický a zejména periferně účinný 
inhibitor COMT určený k souběžnému podání s levodopou. Entakapon zpomaluje clearance levodopy 
z krevního oběhu, což vede ke zvýšení plochy pod křivkou (area under the curve, AUC) 
ve farmakokinetickém profilu levodopy. Klinická odpověď na každou dávku levodopy je pak následně 
zvýšena a prodloužena.

Důkaz terapeutického efektu Staleva je založen na dvou dvojitě zaslepených studiích fáze III, 
ve kterých 376 pacientů s Parkinsonovou nemocí s end-of-dose hybnými fluktuacemi užívalo 
entakapon nebo placebo s jednotlivou dávkou levodopy/inhibitoru DDC. Pacienti do deníku 
zaznamenávali denní ON-periody s nebo bez entakaponu. V první studii entakapon zvýšil průměrnou 
ON-periodu proti počátku o 1 h 20 min (CI 

95%

45 min, 1 h 56 min). To korespondovalo s 8,3% 

proporčním zvýšením denní ON-periody. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 24% 
ve skupině s entakaponem a 0% v placebové skupině. Ve druhé studii byl průměrný podíl ON-periody 
zvýšen o 4,5% (CI 

95%

0,93%, 7,97%) proti počátku. To se projevilo v průměrném zvýšení denní ON-

periody o 35 min. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 18% u entakaponu a o 5% u placeba. 
Protože je efekt tablet Staleva rovnocenný účinku tablet entakaponu 200 mg podávaných současně 
s komerčně dostupnými přípravky karbidopy/levodopy se standardním uvolňováním v odpovídajících 
dávkách, jsou tyto výsledky aplikovatelné také k popisu účinku Staleva.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika léčivých látek

Absorpce/distribuce: Existují značné inter- a intraindividuální rozdíly v absorpci levodopy, karbidopy 
a entakaponu. Jak levodopa tak entakapon jsou rychle vstřebávány a eliminovány. Karbidopa je 
ve srovnání s levodopou absorbována a eliminována o něco pomaleji. Biologická dostupnost 
levodopy, pokud je podána odděleně od obou zbývajících látek, je 15 – 33%, u karbidopy 40 –70% a 
u entakaponu 35% po 200 mg perorální dávce. Potrava bohatá na velké neutrální aminokyseliny může 
zpozdit a redukovat absorpci levodopy. Jídlo významně neovlivňuje absorpci entakaponu. Distribuční 
objem jak levodopy (Vd 0,36 – 1,6 l/kg), tak entakaponu (Vd

ss

0,27 l/kg) je mírně menší, data 

pro karbidopu nejsou dostupná.

Levodopa je vázána na plazmatické proteiny pouze v menším rozsahu okolo 10-30% a karbidopa je 
vázána přibližně v 36%, zatímco entakapon je značně vázán na plazmatické proteiny (okolo 98%), 
zvláště na sérový albumin. V terapeutických koncentracích entakapon nevytěsňuje jiné, výrazně se 
vážící léčivé látky (např. warfarin, kyselina salicylová, fenylbutazon nebo diazepam), a není ani 
významnou měrou vytěsňován kteroukoliv z těchto látek v terapeutických nebo vyšších koncentracích.

11

Biotransformace a eliminace: Levodopa je významně metabolizována na různé metabolity, přičemž 
dekarboxylace dopa dekarboxylázou (DDC) a O-methylace catechol-O-methyltransferázou (COMT) 
jsou nejdůležitějšími cestami.

Karbidopa je metabolizována na dva hlavní metabolity, které jsou vylučovány močí jako glukuronidy 
a nekonjugované složky. Nezměněná karbidopa představuje 30% z celkové urinární exkrece.

Entakapon je před vyloučením močí (10 – 20%) a žlučí/stolicí (80 – 90%) téměř úplně metabolizován. 
Hlavní metabolickou cestou je glukuronidace entakaponu a jeho aktivní metabolit, cis-izomer, 
představuje přibližně 5% celkového plazmatického množství.

Celková clearance levodopy je v rozmezí 0,55 – 1,38 l/kg/h a entakaponu v rozmezí 0,70 l/kg/h. 
Eliminační poločas (t

1/2

) levodopy je 0,6 – 1,3 hodiny, karbidopy 2 - 3 hodiny a entakaponu 0,4 – 0,7 

hodiny, pokud jsou podány odděleně.

V důsledku krátkých eliminačních poločasů se neobjevuje při opakovaném podání skutečná 
akumulace.

Údaje z in vitro studií využívající lidské jaterní mikrozomální preparáty naznačují, že entakapon 
inhibuje cytochrom P450 2C9 (IC50 ~ 4 µM). Entakapon vykazuje malou nebo žádnou inhibici 
dalších typů izoenzymů P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19), viz bod 
4.5.

Charakteristika u pacientů

Starší pacienti: Při podání bez karbidopy a entakaponu je absorpce levodopy u starších pacientů větší 
a eliminace pomalejší než u mladých osob. Při kombinaci karbidopy s levodopou je však absorpce 
levodopy srovnatelná mezi staršími a mladými osobami, ale AUC je přesto 1,5 krát vyšší u starších 
pacientů v důsledku snížené aktivity DDC a nižší clearance v souvislosti s věkem. Neexistují 
významné rozdíly AUC karbidopy nebo entakaponu mezi mladšími (45 – 64 let) a staršími osobami 
(65 – 70 let).

Pohlaví: Biologická dostupnost levodopy je významně vyšší u žen než u mužů. 
Ve farmakokinetických studiích se Stalevem je biologická dostupnost levodopy vyšší u žen než 
u mužů, zejména v důsledku rozdílu tělesné hmotnosti, naproti tomu nejsou mezi pohlavími rozdíly 
u karbidopy a entakaponu.

Jaterní poškození: Metabolismus entakaponu je pomalejší u pacientů s lehkým a středně těžkým 
poškozením jater (Child-Pugh třídy A a B), což vede ke zvýšení plazmatických koncentrací 
entakaponu v absorpční i eliminační fázi (viz body 4.2 a 4.3). Nejsou hlášeny detailní 
farmakokinetické studie s karbidopou a levodopou u pacientů s jaterním poškozením, nicméně 
u pacientů s lehkým a středním poškozením jater by Stalevo mělo být podáváno s obezřetností.

Poškození ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. Nejsou hlášeny žádné 
podrobné studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s poškozením ledvin. Nicméně by 
mělo být zváženo prodloužení dávkovacích intervalů u pacientů, kteří podstupují dialýzu (viz bod 
4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje založené na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicitě 
po opakovaném podání, genotoxicitě a hodnocení kancerogenního potenciálu levodopy, karbidopy a 
entakaponu, pokud byly testovány samostatně nebo v kombinacích, neodhalily žádné zvláštní riziko 
pro člověka. Ve studiích toxicity po opakovaném podání entakaponu byla pozorována anemie, 
nejpravděpodobněji v důsledku schopnosti entakaponu tvořit cheláty s železem. Ve vztahu 
k reprodukční toxicitě entakaponu byla pozorována snížená fetální hmotnost a lehce zpožděný vývoj 

12

kostí u králíků při systémovém podávání dávek v terapeutickém rozmezí. Jak levodopa, tak kombinace 
karbidopy a levodopy způsobily u králíků viscerální a skeletální malformace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:
Sodná sůl kroskarmelózy 
Magnesium-stearát
Kukuřičný škrob
Mannitol (E-421)
Povidon K 30 (E1201) 

Potah:
Glycerol (85%) (E-422)
Hypromelóza
Magnesium-stearát
Polysorbát 80
Červený oxid železitý (E-172)
Sacharóza
Oxid titaničitý (E-171)
Žlutý oxid železitý (E-172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

HDPE lahvička s PP – uzávěrem s dětskou pojistkou

Velikost balení:
10, 30, 100, 130, 175 a 250 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

13

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/001-004
EU/1/03/260/013
EU/1/03/260/016

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. října 2003
Datum posledního prodloužení registrace: 17. října 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

 http://www.ema.europa.eu

14

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje: Levodopum 75 mg, carbidopum 18,75 mg a entacaponum 200 mg 

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje: 1,4 mg sacharózy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Světle hnědavé nebo červené, oválné potahované tablety na jedné straně označené 'LCE 75'.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Stalevo je určeno k léčbě dospělých pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose hybnými 
fluktuacemi, které nebylo možno stabilizovat léčbou levodopa/inhibitory dopa dekarboxylázy (DDC).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Optimální denní dávka musí být u každého pacienta určena pečlivou titrací levodopy. Denní dávka by 
měla být přednostně přizpůsobena použití jedné tablety jedné ze sedmi možných lékových sil 
(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 
125 mg/31,25 mg/200 mg,150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 
200 mg/50 mg/200 mg levodopa/karbidopa/entakapon).

Pacient by měl být poučen, aby podávanou dávku užíval vždy pouze v jedné tabletě Staleva. Pacienti, 
kteří užívají méně než 70-100 mg karbidopy denně s větší pravděpodobností pocítí nauzeu a zvracení. 
Ačkoliv jsou zkušenosti s celkovou denní dávkou vyšší než 200 mg karbidopy omezené, maximální 
doporučená denní dávka entakaponu je 2000 mg, a proto je maximální denní dávka 10 tablet denně 
pro lékové síly Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 
125 mg/31,25 mg/200 mg, nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg. Deset tablet Staleva 
150 mg/37,5 mg/200 mg odpovídá 375 mg karbidopy denně. Podle této denní dávky karbidopy je 
maximální doporučená dávka Staleva 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tablet denně a Staleva 
200 mg/50 mg/200 mg 7 tablet denně. 

Stalevo by mělo být obvykle podáváno pacientům, kteří jsou současně léčeni odpovídajícími dávkami 
levodopy se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC a entakaponem. 

Jak převést pacienty užívající přípravky levodopa/inhibitory DDC (karbidopa nebo benserazid) a 
tablety s entakaponem na Stalevo 

a. Pacienti, kteří jsou v současné době léčeni entakaponem a levodopou se standardním 
uvolňováním/karbidopou v dávkách ekvivalentních silám tablet Staleva, mohou být přímo převedeni 

15

na odpovídající tablety Staleva. Například: pacient užívající jednu tabletu 50 mg/12,5 mg 
levodopy/karbidopy společně s jednou tabletou entakaponu 200 mg čtyřikrát denně může užívat jednu 
tabletu Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg čtyřikrát denně namísto obvyklé dávky levodopy/karbidopy a 
entakaponu. 

b. Pokud se začínají léčit Stalevem pacienti doposud léčení entakaponem a levodopou/karbidopou 
v dávkách, které neodpovídají tabletám Staleva 75 mg/18,75 mg/200 mg (nebo 
50 mg/12,5 mg/200 mg nebo 100 mg/25 mg/200 mg nebo 125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 
150 mg/37,5 mg/200 mg nebo 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg), dávkování 
Staleva by mělo být pečlivě vytitrováno podle optimální klinické odpovědi. Na počátku by Stalevo 
mělo být nastaveno tak, aby odpovídalo co nejvíce doposud užívané celkové denní dávce levodopy. 

c. Pokud se začíná se Stalevem u pacientů, kteří jsou doposud léčeni entakaponem a levodopou/ 
benserazidem se standardním uvolňováním, musí se dávkování levodopy/benserazidu ukončit 
předchozí noc a následující ráno začít se Stalevem. Počáteční dávka Staleva musí zajistit stejnou nebo 
lehce vyšší (5-10%) dávku levodopy. 

Jak převést na Stalevo pacienty, kteří doposud nejsou léčeni entakaponem 

Počáteční podávání Staleva může být zváženo v odpovídajících dávkách k současné léčbě některých 
pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose fluktuacemi, kteří nejsou stabilizováni na současné 
léčbě levodopou se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC. Nicméně se přímý přechod 
z levodopy/inhibitoru DDC na Stalevo nedoporučuje u pacientů, kteří mají dyskineze nebo jejichž 
denní dávka levodopy převyšuje 800 mg. U těchto pacientů je vhodné začít léčbu entakaponem jako 
oddělenou léčbu (entakapon v tabletách) a před přechodem na Stalevo nastavit dávku levodopy, 
pokud je to nutné. 

Entakapon posiluje účinek levodopy. Proto může být nutné v průběhu prvních dní až týdnů 
po zahájení léčby Stalevem snížení dávky levodopy o 10-30%, zvláště u pacientů s dyskinezami. 
Denní dávka levodopy může být podle klinického stavu pacienta redukována prodloužením 
dávkovacích intervalů a/nebo snížením množství levodopy v dávce. 

Nastavení dávky v průběhu léčby

Pokud je potřeba více levodopy, měla by být v rámci doporučené dávky zvážena zvýšená frekvence 
dávek a/nebo použití alternativní síly Staleva. 

Pokud je potřeba méně levodopy, měla by být celková dávka Staleva redukována buď sníženou 
frekvencí podávání prodloužením času mezi dávkami nebo snížením síly podávaného Staleva.

Pokud jsou jiné přípravky levodopy současně užívány s tabletami Staleva, měla by být dodržována 
maximální doporučená dávka.

Ukončení léčby Stalevem: Pokud je ukončena léčba Stalevem (levodopa/karbidopa/entakapon) a 
pacient je převeden na léčbu levodopa/ inhibitor DDC bez entakaponu, je nutné upravit dávkování 
další antiparkinsonské léčby, zvláště levodopy, aby byla dosažena dostatečná kontrola parkinsonských 
symptomů.

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost Staleva u dětí do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou 
dostupné žádné údaje.

Starší pacienti: U starších pacientů není vyžadována žádná úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater je 
doporučeno opatrné podávání Staleva. Může být nutná redukce dávky (viz bod 5.2). Při závažném 
poškození jater viz bod 4.3.

16

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. 
Nebyly hlášeny žádné konkrétní studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s renální 
insuficiencí, a proto by mělo být Stalevo podáváno s opatrností pacientům s těžkým renálním 
poškozením, včetně těch, kteří jsou léčeni dialýzou (viz bod 5.2).

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně, s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). Jedna tableta obsahuje jednu 
léčebnou dávku a smí se podávat pouze vcelku.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

-

Těžká porucha funkce jater.

-

Glaukom úzkého úhlu.

-

Feochromocytom.

-

Současné podávání Staleva s neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-
B), (např. fenelzin, tranylcypromin).

-

Současné podávání selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B (viz bod 4.5).

-

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

-

Stalevo není doporučeno k léčbě lékově indukovaných extrapyramidových reakcí 

-

Stalevo by mělo být podáváno s opatrností pacientům s ischemickou chorobou srdeční, těžkým 
kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, renálním nebo 
endokrinním onemocněním, vředovou chorobou nebo křečemi v anamnéze. 

-

U pacientů s anamnézou infarktu myokardu, kteří mají reziduální atriální, nodální nebo 
ventrikulární arytmie, by měly být sledovány kardiální funkce a věnována zvláštní péče 
v průběhu počátečního nastavování dávky. 

-

Všichni pacienti léčení Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na rozvoj duševních 
změn, depresí se suicidálními tendencemi a jiných závažných antisociálních poruch chování. 
Psychotičtí pacienti nebo pacienti s psychózou v anamnéze by měli být léčeni s opatrností. 

-

Současné podávání antipsychotik schopných blokovat dopaminový receptor, zvláště antagonistů 
receptoru D2, by mělo být prováděno s opatrností a pacient by měl být pečlivě sledován 
s ohledem na možnou ztrátu antiparkinsonského účinku nebo zhoršení parkinsonských 
symptomů. 

-

Pacienti s chronickým glaukomem širokého úhlu mohou být léčeni Stalevem s opatrností 
za předpokladu, že je dobře regulován nitrooční tlak a pacient je pečlivě sledován s ohledem 
na možné změny nitroočního tlaku. 

-

Stalevo může vyvolat ortostatickou hypotenzi. Proto by Stalevo mělo být podáváno s opatrností 
pacientům, kteří užívají jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit ortostatickou hypotenzi. 

-

Entakapon ve spojení s levodopou byl u pacientů s Parkinsonovou nemocí spojován 
se somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku, a proto je třeba dbát zvláštní opatrnosti 
při řízení nebo obsluze strojů (viz bod 4.7).

-

U pacientů užívajících entakapon a dopaminové agonisty (jako např. bromokriptin), selegilin 
nebo amantadin byly v klinických studiích častější dopaminergní nežádoucí účinky jako 
dyskineze ve srovnání s těmi, kteří s touto kombinací užívali placebo. Může být třeba upravit 
dávky dalších antiparkinsonik, pokud jde o substituci Stalevem u pacientů, kteří dosud nejsou 
léčeni entakaponem. 

-

U pacientů s Parkinsonovou nemocí byla vzácně pozorována sekundární rhabdomyolýza 
při těžkých dyskinezích nebo neuroleptický maligní syndrom (NMS). Proto by měla být každá 
náhlá redukce nebo ukončení dávky levodopy pečlivě sledována, zvláště u pacientů, kteří 
současně užívají neuroleptika. NMS, včetně rhabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizován 
motorickými symptomy (rigidita, myoklonus, tremor), změnami duševního stavu (např. 
agitovanost, zmatenost, koma), hypertermií, autonomními poruchami (tachykardie, nestabilní 

17

krevní tlak) a zvýšenou hladinou sérové kreatinin-fosfokinázy. Ve zvláštních případech mohou 
být patrné pouze některé z těchto symptomů a/nebo nálezů. Pro patřičné zvládnutí NMS je 
důležitá včasná diagnóza. Po náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen syndrom 
připomínající neuroleptický maligní syndrom, zahrnující svalovou rigiditu, zvýšení tělesné 
teploty, duševní změny a zvýšení sérové kreatinin-fosfokinázy. Ani NMS ani rhabdomyolýza 
nebyla hlášena ve spojení s léčbou entakaponem v kontrolovaných klinických studiích, 
ve kterých bylo podávání entakaponu náhle ukončeno. Od uvedení entakaponu na trh byly 
hlášeny izolované případy NMS, zvláště po náhlém snížení dávky nebo vysazení entakaponu a 
dalších současně podávaných dopaminergních léčivých přípravků. Pokud to bude nezbytné, 
měla by být náhrada Staleva levodopou a inhibitorem DDC bez entakaponu či jiná 
dopaminergní léčba provedena pomalu, přičemž může být nezbytné zvýšení dávky levodopy. 

-

Pokud je nutná celková anestezie, léčba Stalevem může pokračovat, dokud je pacientovi 
umožněno přijímat tekutiny a léčivé přípravky perorálně. Pokud musí být terapie přechodně 
ukončena, léčba Stalevem může být obnovena ve stejných dávkách jako dříve, jakmile bude 
možné přijímat perorální léčivé přípravky.

-

Při dlouhodobé léčbě Stalevem se doporučuje pravidelné hodnocení jaterních, 
hematopoetických, kardiovaskulárních a renálních funkcí.

-

Pokud pacienti trpí průjmem, doporučuje se sledovat jejich hmotnost, aby se zabránilo 
případnému nadměrnému snížení tělesné hmotnosti. Protrahovaný nebo přetrvávající průjem, 
objevující se během užívání entakaponu, může být příznakem kolitidy. V případě 
protrahovaného nebo přetrvávajícího průjmu je třeba lék vysadit a zvážit příslušnou léčbu a 
vyšetření.

-

Pacienti by měli být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. 
Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty 
dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo 
se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného 
libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého 
přejídání. Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se léčbu přehodnotit.

-

U pacientů s progresivní anorexií, astenií a úbytkem hmotnosti v relativně krátké době je nutno 
zvážit všeobecné lékařské vyšetření včetně vyšetření jaterních funkcí.

-

Levodopa/karbidopa může způsobit falešně pozitivní výsledky testu s diagnostickými proužky 
na přítomnost ketonů v moči a tato reakce se nezmění převařením vzorku moči. Použití metody 
založené na glukózové oxidáze může vést k falešně negativním výsledkům u glykosurie.

-

Stalevo obsahuje sacharózu, a proto by tento přípravek neměli užívat pacienti se vzácnými 
dědičnými poruchami intolerance fruktózy, malabsorpce glukózy-galaktózy nebo 
nedostatečnosti sacharázy-izomaltázy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Další antiparkinsonika: Dosud nebyly zaznamenány žádné známky interakce, které by vylučovaly 
současné užívání běžných antiparkinsonik spolu s léčbou Stalevem. Entakapon ve vysokých dávkách 
může ovlivnit absorpci karbidopy. Nicméně u doporučených léčebných schémat (200 mg entakaponu 
až 10x denně) nebyly pozorovány žádné interakce s karbidopou. Interakce mezi entakaponem a 
selegilinem byly zkoumány ve studiích s opakovanými dávkami u pacientů s Parkinsonovou nemocí 
léčených levodopou/inhibitorem DDC a nebyly pozorovány žádné interakce. Denní dávka selegilinu 
užívaného spolu se Stalevem by neměla přesáhnout 10 mg.

Pozornost by měla být věnována, pokud je některá z následujících léčivých látek podávána spolu 
s levodopou.

Antihypertenziva: Pokud je k léčbě přidána levodopa, může se u pacientů, kteří již užívají 
antihypertenziva, objevit ortostatická hypotenze. To může vyžadovat úpravu dávky antihypertenziva.

Antidepresiva: Vzácně byly při současném užívání tricyklických antidepresiv a levodopy/karbidopy 
hlášeny reakce zahrnující hypertenzi a dyskineze. Interakce mezi entakaponem a imipraminem a mezi 
entakaponem a moklobemidem byly studovány na zdravých dobrovolnících ve studiích s jednotlivými 

18

dávkami. Nebyly pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Signifikantní počet pacientů 
s Parkinsonovou nemocí byl léčen kombinací levodopy, karbidopy a entakaponu spolu s několika 
různými léčivými látkami, jako inhibitory MAO-A, tricyklická antidepresiva, inhibitory zpětného 
vychytávání noradrenalinu jako desipramin, maprotilin a venlafaxin a léčivými přípravky, které jsou 
metabolizovány prostřednictvím COMT (např. sloučeniny se strukturou katecholu, paroxetin). Nebyly 
pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Nicméně pozornost by měla být věnována, pokud 
jsou tyto léčivé přípravky užívány současně se Stalevem (viz body 4.3 a 4.4).

Další léčivé látky: Antagonisté dopaminového receptoru (např. některá antipsychotika a antiemetika), 
fenytoin a papaverin mohou redukovat léčebný účinek levodopy. Pacienti užívající tyto léčivé látky 
spolu se Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na možnou ztrátu terapeutické odpovědi.

S ohledem na afinitu entakaponu k cytochromu P450 2C9 in vitro (viz bod 5.2), může Stalevo 
potenciálně interferovat s léčivými látkami, jako například S-warfarinem, jejichž metabolismus je 
závislý na tomto izoenzymu. Entakapon nicméně neovlivňoval ve studiích na zdravých dobrovolnících 
plazmatické hladiny S-warfarinu, zatímco AUC R-warfarinu se zvýšila v průměru o 18% [CI

90

11-

26%].
Hodnoty INR se zvýšily v průměru o 13% [CI

90

6-19%]. Proto se při počátku léčby Stalevem 

u pacientů užívajících warfarin doporučuje kontrola INR.

Další možné interakce: Protože si levodopa konkuruje s určitými aminokyselinami, může být absorpce 
Staleva porušena u některých pacientů s dietou s vysokým obsahem proteinů.

Levodopa a entakapon mohou v trávícím traktu utvářet cheláty s železem. Proto by Stalevo a 
přípravky obsahující železo měly být užívány v odstupu alespoň 2-3 hodin (viz bod 4.8).

Údaje in vitro: Entakapon se váže na vazebné místo II lidského albuminu, které také váže některé 
další léčivé látky, včetně diazepamu a ibuprofenu. Na základě in vitro studií se neočekává 
signifikantní posun terapeutických koncentrací těchto léčivých látek. Proto dosud nebyly žádné 
zmínky o podobných interakcích popsány.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Adekvátní údaje o podávání kombinace levodopy/karbidopy/entakaponu těhotným ženám nejsou 
k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu jednotlivých složek (viz bod 5.3). 
Potenciální riziko pro člověka není známé. Stalevo by nemělo být během těhotenství podáváno, pokud 
výhody z této léčby plynoucí pro matku nepřevažují nad možnými riziky pro plod.

Kojení
Levodopa je vylučována do mateřského mléka u lidí. Je prokázáno, že v průběhu léčby levodopou je 
potlačeno kojení. Karbidopa a entakapon byly u zvířat vylučovány do mateřského mléka, ale není 
známo, zda jsou vylučovány do lidského mateřského mléka. Bezpečnost levodopy, karbidopy nebo 
entakaponu u kojenců není známa. Ženy by v průběhu léčby Stalevem neměly kojit.

Fertilita
V předklinických studiích se samotným entakaponem, karbidopou nebo levodopou nebyly pozorovány 
žádné negativní účinky na fertilitu. Studie fertility na zvířatech nebyly provedeny s kombinací 
entakaponu, karbidopy a levodopy.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Stalevo může mít velký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Levodopa, karbidopa a entakapon 
mohou společně způsobit závratě a symptomatickou ortostatickou hypotenzi. Proto by se při řízení 
nebo obsluze strojů mělo dbát zvláštní opatrnosti.

19

Pacienti, u kterých se při léčbě Stalevem vyskytuje somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu 
spánku, musí být poučeni, aby se do vymizení těchto opakovaných epizod vyhnuli řízení a vykonávání 
aktivit, při kterých by jim nebo ostatním jejich snížená pozornost mohla přivodit těžký úraz nebo smrt 
(např. při obsluze strojů), (viz bod 4.4).

4.8

Nežádoucí účinky

a. Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji  hlášené  nežádoucí  účinky  Staleva  jsou  dyskineze,  které  se  objevují  přibližně  u  19% 
pacientů,  gastrointestinální symptomy  včetně  nausey  a  průjmu,  které  se  objevují  přibližně  u  15%  a 
12% pacientů, bolesti svalů, kosterně-svalových struktur a pojivové tkáně, které se objevují přibližně 
u 12% pacientů a neškodné červenohnědé zbarvení moče (chromaturie), které se objevuje přibližně u 
10% léčených. V klinických studiích se Stalevem nebo entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitory byly zaznamenány závažné příhody krvácení do gastrointestinálního traktu (méně časté) a 
angioedém (vzácné). V souvislosti se Stalevem se může vyskytnout hepatitida se závažným průběhem 
a  převážně  cholestatickými  znaky,  rhabdomyolýza  a  neuroleptický  maligní  syndrom;  v  údajích  z 
klinických studií však nebyl žádný takový případ identifikován. 

b. Přehled nežádoucích účinků v tabulkové formě

Následující nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 1 byly shromážděny jak z dat jedenácti dvojitě 
zaslepených klinických studií s 3230 pacienty (1810 nemocných bylo léčeno Stalevem nebo 
entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem a 1420 pacientů bylo léčeno placebem v 
kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem nebo cabergolinem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitorem), tak z údajů získaných během postmarketingového sledování od uvedení entakaponu na 
trh pro kombinované použití s levodopou/DDC inhibitory.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány na základě četnosti výskytu podle následující konvence (jako 
první v pořadí jsou uvedeny nežádoucí účinky s nejčastější frekvencí): velmi časté (≥1/10); časté 
(≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné 
(<1/10000), není známo (podle dostupných údajů nelze odhadnout – z klinických studií ani z 
epidemiologických studií nelze odvodit žádné spolehlivé odhady).

Tabulka 1. Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému
Časté:

Anémie

Méně časté:

Trombocytopénie

Poruchy metabolismu a výživy
Časté:

Pokles tělesné hmotnosti*, snížení chuti k jídlu*

Psychiatrické poruchy
Časté:

Deprese, halucinace, stav zmatenosti*, abnormální sny*, úzkosti, nespavost

Méně časté:

Psychóza, agitace* 

Není známo:

Sebevražedné chování

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Dyskineze*

Časté:

Zhoršení parkinsonismu (např. bradykineze)*, tremor, fenomén „on-off", dystonie, 
duševní poruchy (např. poruchy paměti, demence), somnolence, závratě*, bolesti 
hlavy

Není známo:

Neuroleptický maligní syndrom*

Poruchy oka

20

Časté:

Rozmazané vidění

Srdeční poruchy
Časté:

Projevy ischemické choroby srdeční jiné než infarkt myokardu (např. angina 
pectoris)**, nepravidelný srdeční rytmus 

Méně časté:

Infarkt myokardu**

Cévní poruchy:
Časté:

Ortostatická hypotenze, hypertenze

Méně časté:

Krvácení do gastrointestinálního traktu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté:

Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Průjem*, nausea*

Časté:

Zácpa*, zvracení*, dyspepsie, bolesti břicha a břišní dyskomfort*, sucho v ústech*

Méně časté:

Kolitida*, dysfagie

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté:

Abnormální jaterní testy*

Není známo:

Hepatitida převážně se znaky cholestázy (viz bod 4.4)*

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté:

Vyrážka*, hyperhidrosa

Méně časté:

Zbarvení jiných tkání či tekutin než moči (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)*

Vzácné:

Angioedém

Není známo:

Kopřivka*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Velmi časté:

Bolesti svalů, svalově-kosterního aparátu a pojivové tkáně*

Časté:

Svalové spasmy, arthralgie

Není známo:

Rhabdomyolýza*

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi časté:

Chromaturie*

Časté:

Infekce močových cest

Méně časté:

Retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

Bolesti na hrudi, periferní edém, pády, poruchy chůze, astenie, únavnost, 

Méně časté:

Malátnost

*Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou četnější (podle rozdílu 
frekvence nejméně o 1% v údajích z klinických studií) u entakaponu než u samotné levodopy/DDC 
inhibitoru. Viz oddíl c.

**Četnosti  incidence  infarktu  myokardu  (0,43%)  a  jiných  projevů  ischemické  choroby 
srdeční(1,54%) jsou získány z analýzy 13 dvojitě zaslepených studií s 2082 pacienty na entakaponu 
trpícími motorickými fluktuacemi na konci účinnosti dávky.

c. Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou častější u entakaponu než
u samotné levodopy/DDC inhibitoru jsou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, označeny hvězdičkou. Některé z 
těchto  nežádoucích  účinků  souvisí  se  zvýšenou  dopaminergní  aktivitou  (např.  dyskineze,  nausea  a 

21

zvracení) a objevují se především na začátku léčby. Snížení dávky levodopy vede ke snížení intenzity 
a frekvence těchto dopaminergních reakcí. Je známo, že několik nežádoucích reakcí přímo souvisí s 
léčivou  látkou  entakapon,  včetně  průjmu  a  červenohnědého  zbarvení  moče.  V  některých  případech 
může  entakapon  také  způsobit  zbarvení  kůže,  nehtů,  vlasů  a  potu.  Ostatní  nežádoucí  účinky  s 
hvězdičkou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, jsou takto označené buďto na základě jejich četnějšího výskytu 
u entakaponu než u samotné levodopy/DDCI v klinických studiích (s rozdílem frekvence o nejméně 
1%)  nebo  na  základě  individuálních  bezpečnostních  hlášení  obdržených  po  uvedení  entakaponu  na 
trh.

Ve  spojení  s levodopou/karbidopou  se  vzácně  objevily  konvulze,  nicméně  kauzální  vztah  k léčbě 
levodopou/karbidopou nebyl prokázán. 

Impulzivní poruchy: U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky 
obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou rozvinout symptomy jako patologické 
hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování a záchvatovité a nutkavé 
přejídání (viz bod 4.4).

Entakapone  v  kombinaci  s  levodopou  byl  spojován  s  izolovanými  případy  excesívní  somnolence 
během dne a epizodami náhlého nástupu spánku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení  podezření  na  nežádoucí  účinky  po  registraci  léčivého  přípravku  je  důležité.  Umožňuje  to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby  hlásili  podezření  na  nežádoucí  účinky  prostřednictvím  národního  systému  hlášení  nežádoucích 
účinků uvedeného v

 Dodatku V.

4.9

Předávkování

Postmarketingové údaje zahrnují izolované případy předávkování, při kterých byly hlášené nejvyšší 
denní dávky levodopy a entakaponu min. 10 000 mg, resp. 40 000 mg. Mezi akutní příznaky a známky 
v těchto případech patří agitovanost, stav zmatenosti, kóma, bradykardie, ventrikulární tachykardie, 
Cheyne-Stokesovo dýchání, změna barvy pokožky, jazyka a spojivek, a chromaturie. Zvládnutí 
akutního předávkování při léčbě Stalevem je podobné, jako při akutním předávkování levodopou. 
Pyridoxin však není účinný pro zrušení působení Staleva. Doporučuje se hospitalizace a celková 
podpůrná opatření by měla být použita spolu s neprodlenou laváží žaludku a opakovaným podáním 
živočišného uhlí po celou dobu. To může uspíšit vyloučení entakaponu zvláště snížením jeho 
absorpce/reabsorpce z GIT. Měly by být pečlivě sledovány respirační, oběhové a renální funkce. 
Měla by být započata monitorace EKG a pacient pečlivě sledován pro možný rozvoj arytmií. Pokud je 
potřeba, měla by být podána vhodná antiarytmická terapie. V úvahu by také měla být vzata možnost, 
že pacient užil spolu se Stalevem ještě další léčivé látky. Význam dialýzy při léčbě předávkování není 
znám.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonika, dopa a její deriváty 

Kód ATC: N04BA03

Podle současných znalostí jsou symptomy Parkinsonovy nemoci spojeny s deplecí dopaminu v corpus 
striatum
. Dopamin nepřestupuje hematoencefalickou bariéru. Levodopa, prekurzor dopaminu, 
hematoencefalickou bariéru přestupuje a zmírňuje příznaky nemoci. Pouze malá část podané dávky 
levodopy, pokud je podána bez inhibitorů metabolických enzymů, dosahuje centrálního nervového 
systému, protože je extenzivně metabolizována na periferii.

22

Karbidopa a benserazid jsou periferní inhibitory DDC, které redukují periferní metabolismus 
levodopy, a proto je více levodopy dostupno mozku. Pokud je redukována dekarboxylace levodopy 
současným podáním inhibitoru DDC, může být použita nižší dávka levodopy a je redukován výskyt 
nežádoucích účinků jako nauzea.

Při inhibici dekarboxylázy inhibitorem DDC se katechol-O-methyltransferáza (COMT) stává hlavní 
metabolickou cestou katalyzující konverzi levodopy na 3-O-methyldopu (3-OMD), potenciálně 
škodlivý metabolit levodopy. Entakapon je reverzibilní, specifický a zejména periferně účinný 
inhibitor COMT určený k souběžnému podání s levodopou. Entakapon zpomaluje clearance levodopy 
z krevního oběhu, což vede ke zvýšení plochy pod křivkou (area under the curve, AUC) 
ve farmakokinetickém profilu levodopy. Klinická odpověď na každou dávku levodopy je pak následně 
zvýšena a prodloužena.

Důkaz terapeutického efektu Staleva je založen na dvou dvojitě zaslepených studiích fáze III, ve 
kterých 376 pacientů s Parkinsonovou nemocí s end-of-dose hybnými fluktuacemi užívalo entakapon 
nebo placebo s jednotlivou dávkou levodopy/inhibitoru DDC. Pacienti do deníku zaznamenávali 
denní ON-periody s nebo bez entakaponu. V první studii entakapon zvýšil průměrnou ON-periodu 
proti počátku o 1 h 20 min (CI 

95%

45 min, 1 h 56 min). To korespondovalo s 8,3% proporčním 

zvýšením denní ON-periody. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 24% ve skupině 
s entakaponem a 0% v placebové skupině. Ve druhé studii byl průměrný podíl ON-periody zvýšen o 
4,5% (CI 

95%

0,93%, 7,97%) proti počátku. To se projevilo v průměrném zvýšení denní ON-periody o 

35 min. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 18% u entakaponu a o 5% u placeba. Protože je 
efekt tablet Staleva rovnocenný účinku tablet entakaponu 200 mg podávaných současně s komerčně 
dostupnými přípravky karbidopy/levodopy se standardním uvolňováním v odpovídajících dávkách, 
jsou tyto výsledky aplikovatelné také k popisu účinku Staleva.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika léčivých látek

Absorpce/distribuce: Existují značné inter- a intraindividuální rozdíly v absorpci levodopy, karbidopy 
a entakaponu. Jak levodopa tak entakapon jsou rychle vstřebávány a eliminovány. Karbidopa je ve 
srovnání s levodopou absorbována a eliminována o něco pomaleji. Biologická dostupnost levodopy, 
pokud je podána odděleně od obou zbývajících látek, je 15 – 33%, u karbidopy 40 –70% a u 
entakaponu 35% po 200 mg perorální dávce. Potrava bohatá na velké neutrální aminokyseliny může 
zpozdit a redukovat absorpci levodopy. Jídlo významně neovlivňuje absorpci entakaponu. Distribuční 
objem jak levodopy (Vd 0,36 – 1,6 l/kg), tak entakaponu (Vd

ss

0,27 l/kg) je mírně menší, data pro 

karbidopu nejsou dostupná.

Levodopa je vázána na plazmatické proteiny pouze v menším rozsahu okolo 10-30% a karbidopa je 
vázána přibližně v 36%, zatímco entakapon je značně vázán na plazmatické proteiny (okolo 98%) -
zvláště na sérový albumin. V terapeutických koncentracích entakapon nevytěsňuje jiné, výrazně se 
vážící léčivé látky (např. warfarin, kyselina salicylová, fenylbutazon nebo diazepam), a není ani 
významnou měrou vytěsňován kteroukoliv z těchto látek v terapeutických nebo vyšších koncentracích.

Biotransformace a eliminace: Levodopa je významně metabolizována na různé metabolity, přičemž 
dekarboxylace dopa dekarboxylázou (DDC) a O-methylace catechol-O-methyltransferázou (COMT) 
jsou nejdůležitějšími cestami.

Karbidopa je metabolizována na dva hlavní metabolity, které jsou vylučovány močí jako glukuronidy 
a nekonjugované složky. Nezměněná karbidopa představuje 30% z celkové urinární exkrece.

Entakapon je před vyloučením močí (10 – 20%) a žlučí/stolicí (80 – 90%) téměř úplně metabolizován. 
Hlavní metabolickou cestou je glukuronidace entakaponu a jeho aktivní metabolit, cis-izomer, 
představuje přibližně 5% celkového plazmatického množství.

23

Celková clearance levodopy je v rozmezí 0,55 – 1,38 l/kg/h a entakaponu v rozmezí 0,70 l/kg/h. 
Eliminační poločas (t

1/2

) levodopy je 0,6 – 1,3 hodiny, karbidopy 2 - 3 hodiny a entakaponu 0,4 – 0,7 

hodiny, pokud jsou podány odděleně.

V důsledku krátkých eliminačních poločasů se neobjevuje při opakovaném podání skutečná 
akumulace.

Údaje z in vitro studií využívající lidské jaterní mikrozomální preparáty naznačují, že entakapon 
inhibuje cytochrom P450 2C9 (IC50 ~ 4 µM). Entakapon vykazuje malou nebo žádnou inhibici 
dalších typů izoenzymů P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19), viz bod 
4.5.

Charakteristika u pacientů

Starší pacienti: Při podání bez karbidopy a entakaponu je absorpce levodopy u starších pacientů větší 
a eliminace pomalejší než u mladých osob. Při kombinaci karbidopy s levodopou je však absorpce 
levodopy srovnatelná mezi staršími a mladými osobami, ale AUC je přesto 1,5 krát vyšší u starších 
pacientů v důsledku snížené aktivity DDC a nižší clearance v souvislosti s věkem. Neexistují 
významné rozdíly AUC karbidopy nebo entakaponu mezi mladšími (45 – 64 let) a staršími osobami 
(65 – 70 let).

Pohlaví: Biologická dostupnost levodopy je významně vyšší u žen než u mužů. 
Ve farmakokinetických studiích se Stalevem je biologická dostupnost levodopy vyšší u žen než 
u mužů, zejména v důsledku rozdílu tělesné hmotnosti, naproti tomu nejsou mezi pohlavími rozdíly 
u karbidopy a entakaponu.

Jaterní poškození: Metabolismus entakaponu je pomalejší u pacientů s lehkým a středně těžkým 
poškozením jater (Child-Pugh třídy A a B), což vede ke zvýšení plasmatických koncentrací 
entakaponu v absorpční i eliminační fázi (viz body 4.2 a 4.3). Nejsou hlášeny detailní 
farmakokinetické studie s karbidopou a levodopou u pacientů s jaterním poškozením, nicméně 
u pacientů s lehkým a středním poškozením jater by Stalevo mělo být podáváno s obezřetností.

Poškození ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. Nejsou hlášeny žádné 
podrobné studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s poškozením ledvin. Nicméně by 
mělo být zváženo prodloužení dávkovacích intervalů u pacientů, kteří podstupují dialýzu (viz bod 
4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje založené na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicitě 
po opakovaném podání, genotoxicitě a hodnocení kancerogenního potenciálu levodopy, karbidopy a 
entakaponu, pokud byly testovány samostatně nebo v kombinacích, neodhalily žádné zvláštní 
nebezpečí pro člověka. Ve studiích toxicity po opakovaném podání entakaponu byla pozorována 
anemie, nejpravděpodobněji v důsledku schopnosti entakaponu tvořit cheláty s železem. Ve vztahu 
k reprodukční toxicitě entakaponu byla pozorována snížená fetální hmotnost a lehce zpožděný vývoj 
kostí u králíků při systémovém podávání dávek v terapeutickém rozmezí. Jak levodopa, tak kombinace 
karbidopy a levodopy způsobily u králíků viscerální a skeletální malformace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:
Sodná sůl kroskarmelózy 

24

Magnesium-stearát
Kukuřičný škrob
Mannitol (E-421)
Povidon K 30 (E1201) 

Potah:
Glycerol (85%) (E-422)
Hypromelóza
Magnesium-stearát
Polysorbát 80
Červený oxid železitý (E-172)
Sacharóza
Oxid titaničitý (E-171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

HDPE lahvička s PP – uzávěrem s dětskou pojistkou

Velikost balení:
10, 30, 100, 130 a 175 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

25

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/024-028

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. října 2003
Datum posledního prodloužení registrace: 17. října 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

 http://www.ema.europa.eu

26

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje: Levodopum 100 mg, carbidopum 25 mg a entacaponum 200 mg 

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje: 1,6 mg sacharózy 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.
Hnědavě- nebo našedle-červené, oválné, nerýhované potahované tablety na jedné straně označené 
'LCE 100'.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Stalevo je určeno k léčbě dospělých pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose hybnými 
fluktuacemi, které nebylo možno stabilizovat léčbou levodopa/inhibitory dopa dekarboxylázy (DDC).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Optimální denní dávka musí být u každého pacienta určena pečlivou titrací levodopy. Denní dávka by 
měla být přednostně přizpůsobena použití jedné tablety jedné ze sedmi možných lékových sil 
(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg /200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 
150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg 
levodopa/karbidopa/entakapon).

Pacient by měl být poučen, aby podávanou dávku užíval vždy pouze v jedné tabletě Staleva. Pacienti, 
kteří užívají méně než 70-100 mg karbidopy denně s větší pravděpodobností pocítí nauzeu a zvracení. 
Ačkoliv jsou zkušenosti s celkovou denní dávkou vyšší než 200 mg karbidopy omezené, maximální 
doporučená denní dávka entakaponu je 2000 mg, a proto je maximální denní dávka 10 tablet denně 
pro lékové síly Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 
125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg. Deset tablet Staleva 
150 mg/37,5 mg/200 mg odpovídá 375 mg karbidopy denně. Podle této denní dávky karbidopy je 
maximální doporučená dávka Staleva 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tablet denně a Staleva 
200 mg/50 mg/200 mg 7 tablet denně. 

Stalevo by mělo být obvykle podáváno pacientům, kteří jsou současně léčeni odpovídajícími dávkami 
levodopy se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC a entakaponem. 

Jak převést pacienty užívající přípravky levodopa/inhibitory DDC (karbidopa nebo benserazid) a 
tablety s entakaponem na Stalevo 

a. Pacienti, kteří jsou v současné době léčeni entakaponem a levodopou se standardním 
uvolňováním/karbidopou v dávkách ekvivalentních silám tablet Staleva, mohou být přímo převedeni 

27

na odpovídající tablety Staleva. Například: pacient užívající jednu tabletu 100 mg/25 mg 
levodopy/karbidopy společně s jednou tabletou entakaponu 200 mg čtyřikrát denně může užívat jednu 
tabletu Staleva 100 mg/25 mg/200 mg čtyřikrát denně namísto obvyklé dávky levodopy/karbidopy a 
entakaponu. 

b. Pokud se Stalevem začínají léčit pacienti doposud léčení entakaponem a levodopou/karbidopou 
v dávkách, které neodpovídají tabletám Staleva 100 mg/25 mg/200 mg (nebo 50 mg/12,5 mg/200 mg 
75 mg/18,75 mg/200 mg nebo 125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg nebo 
175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg), dávkování Staleva by mělo být pečlivě 
vytitrováno podle optimální klinické odpovědi. Na počátku by Stalevo mělo být nastaveno tak, aby 
odpovídalo co nejvíce doposud užívané celkové denní dávce levodopy. 

c. Pokud se začíná se Stalevem u pacientů, kteří jsou doposud léčeni entakaponem a levodopou/ 
benserazidem se standardním uvolňováním, musí se dávkování levodopy/benserazidu ukončit 
předchozí noc a následující ráno začít se Stalevem. Počáteční dávka Stalevamusí zajistit stejnou nebo 
lehce vyšší (5-10%) dávku levodopy. 

Jak převést na Stalevo pacienty, kteří doposud nejsou léčeni entakaponem 

Počáteční podávání Staleva může být zváženo v odpovídajících dávkách k současné léčbě některých 
pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose fluktuacemi, kteří nejsou stabilizováni na současné 
léčbě levodopou se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC. Nicméně se přímý přechod 
z levodopy/inhibitoru DDC na Stalevo nedoporučuje u pacientů, kteří mají dyskineze nebo jejichž 
denní dávka levodopy převyšuje 800 mg. U těchto pacientů je vhodné začít léčbu entakaponem jako 
oddělenou léčbu (entakapon v tabletách) a před přechodem na Stalevo nastavit dávku levodopy, 
pokud je to nutné. 

Entakapon posiluje účinek levodopy. Proto může být nutné v průběhu prvních dní až týdnů po 
zahájení léčby Stalevem snížení dávky levodopy o 10-30%, zvláště u pacientů s dyskinezemi. Denní 
dávka levodopy může být podle klinického stavu pacienta redukována prodloužením dávkovacích 
intervalů a/nebo snížením množství levodopy v dávce. 

Nastavení dávky v průběhu léčby

Pokud je potřeba více levodopy, měla by být v rámci doporučené dávky zvážena zvýšená frekvence 
dávek a/nebo použití alternativní síly Staleva. 

Pokud je potřeba méně levodopy, měla by být celková dávka Staleva redukována buď sníženou 
frekvencí podávání prodloužením času mezi dávkami nebo snížením síly podávaného Staleva.

Pokud jsou jiné přípravky levodopy současně užívány s tabletami Staleva, měla by být dodržována 
maximální doporučená dávka.

Ukončení léčby Stalevem: Pokud je ukončena léčba Stalevem (levodopa/karbidopa/entakapon) a 
pacient je převeden na léčbu levodopa/ inhibitor DDC bez entakaponu, je nutné upravit dávkování 
další antiparkinsonské léčby, zvláště levodopy, aby byla dosažena dostatečná kontrola parkinsonských 
symptomů.

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost Staleva u dětí do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou 
dostupné žádné údaje. 

Starší pacienti: U starších pacientů není vyžadována žádná úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater je 
doporučeno opatrné podávání Staleva. Může být nutná redukce dávky (viz bod 5.2). Při závažném 
poškození jater viz bod 4.3.

28

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. 
Nebyly hlášeny žádné konkrétní studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s renální 
insuficiencí, a proto by mělo být Stalevo podáváno s opatrností pacientům s těžkým renálním 
poškozením, včetně těch, kteří jsou léčeni dialýzou (viz bod 5.2).

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně, s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). Jedna tableta obsahuje jednu 
léčebnou dávku a smí se podávat pouze vcelku.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

-

Těžká porucha funkce jater.

-

Glaukom úzkého úhlu.

-

Feochromocytom.

-

Současné podávání Staleva s neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-
B), (např. fenelzin, tranylcypromin). 

-

Současné podávání selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B (viz bod 4.5). 

-

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

-

Stalevo není doporučeno k léčbě lékově indukovaných extrapyramidových reakcí. 

-

Léčba Stalevem by měla být podávána s opatrností pacientům s ischemickou chorobou 
srdeční, těžkým kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, 
renálním nebo endokrinním onemocněním, vředovou chorobou nebo křečemi v anamnéze. 

-

U pacientů s anamnézou infarktu myokardu, kteří mají reziduální atriální, nodální nebo 
ventrikulární arytmie, by měly být sledovány kardiální funkce a věnována zvláštní péče 
v průběhu počátečního nastavování dávky. 

-

Všichni pacienti léčení Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na rozvoj duševních 
změn, depresí se suicidálními tendencemi a jiných závažných antisociálních poruch chování. 
Psychotičtí pacienti nebo pacienti s psychózou v anamnéze by měli být léčeni s opatrností. 

-

Současné podávání antipsychotik schopných blokovat dopaminový receptor, zvláště antagonistů 
receptoru D2, by mělo být prováděno s opatrností a pacient by měl být pečlivě sledován 
s ohledem na možnou ztrátu antiparkinsonského účinku nebo zhoršení parkinsonských 
symptomů. 

-

Pacienti s chronickým glaukomem širokého úhlu mohou být léčeni Stalevem s opatrností za 
předpokladu, že je dobře regulován nitrooční tlak a pacient je pečlivě sledován s ohledem na 
možné změny nitroočního tlaku. 

-

Stalevo může vyvolat ortostatickou hypotenzi. Proto by Stalevo mělo být podáváno s opatrností 
pacientům, kteří užívají jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit ortostatickou hypotenzi. 

-

Entakapon ve spojení s levodopou byl u pacientů s Parkinsonovou nemocí spojován se 
somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku, a proto je třeba dbát zvláštní opatrnosti při 
řízení nebo obsluze strojů (viz bod 4.7).

-

U pacientů užívajících entakapon a dopaminové agonisty (jako např. bromokriptin), selegilin 
nebo amantadin byly v klinických studiích častější dopaminergní nežádoucí účinky jako 
dyskineze ve srovnání s těmi, kteří s touto kombinací užívali placebo. Může být třeba upravit 
dávky dalších antiparkinsonik, pokud jde o substituci Stalevem u pacientů, kteří dosud nejsou 
léčeni entakaponem. 

-

U pacientů s Parkinsonovou nemocí byla vzácně pozorována sekundární rhabdomyolýza 
při těžkých dyskinezích nebo neuroleptický maligní syndrom (NMS). Proto by měla být každá 
náhlá redukce nebo ukončení dávky levodopy pečlivě sledována, zvláště u pacientů, kteří 
současně užívají neuroleptika. NMS, včetně rhabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizován 
motorickými symptomy (rigidita, myoklonus, tremor), změnami duševního stavu (např. 

29

agitovanost, zmatenost, koma), hypertermií, autonomními poruchami (tachykardie, nestabilní 
krevní tlak) a zvýšenou hladinou sérové kreatinin-fosfokinázy. Ve zvláštních případech mohou 
být patrné pouze některé z těchto symptomů a/nebo nálezů. Pro patřičné zvládnutí NMS je 
důležitá včasná diagnóza. Po náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen syndrom 
připomínající neuroleptický maligní syndrom, zahrnující svalovou rigiditu, zvýšení tělesné 
teploty, duševní změny a zvýšení sérové kreatinin-fosfokinázy. Ani NMS ani rhabdomyolýza 
nebyla hlášena ve spojení s léčbou entakaponem v kontrolovaných klinických studiích, ve 
kterých bylo podávání entakaponu náhle ukončeno. Od uvedení entakaponu na trh byly hlášeny 
izolované případy NMS, zvláště po náhlém snížení dávky nebo vysazení entakaponu a dalších 
současně podávaných dopaminergních léčivých přípravků. Pokud to bude nezbytné, měla by být 
náhrada Staleva levodopou a inhibitorem DDC bez entakaponu či jiná dopaminergní léčba 
provedena pomalu, přičemž může být nezbytné zvýšení dávky levodopy. 

-

Pokud je nutná celková anestezie, léčba Stalevem může pokračovat, dokud je pacientovi 
umožněno přijímat tekutiny a léčivé přípravky perorálně. Pokud musí být terapie přechodně 
ukončena, léčba Stalevem může být obnovena ve stejných dávkách jako dříve, jakmile bude 
možné přijímat perorální léčivé přípravky.

-

Při dlouhodobé léčbě Stalevem se doporučuje pravidelné hodnocení jaterních, 
hematopoetických, kardiovaskulárních a renálních funkcí.

-

Pokud pacienti trpí průjmem, doporučuje se sledovat jejich hmotnost, aby se zabránilo 
případnému nadměrnému snížení tělesné hmotnosti. Protrahovaný nebo přetrvávající průjem,
objevující se během užívání entakaponu, může být příznakem kolitidy. V případě 
protrahovaného nebo přetrvávajícího průjmu je třeba lék vysadit a zvážit příslušnou léčbu a 
vyšetření.

-

Pacienti by měli být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. 
Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu 
a/nebo dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou 
rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, 
hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. 
Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se léčbu přehodnotit.

-

U pacientů s progresivní anorexií, astenií a úbytkem hmotnosti v relativně krátké době je nutno 
zvážit všeobecné lékařské vyšetření včetně funkce jater.

-

Levodopa/karbidopa může způsobit falešně pozitivní výsledky testu s diagnostickými proužky 
na přítomnost ketonů v moči a tato reakce se nezmění převařením vzorku moči. Použití metody 
založené na glukózové oxidáze může vést k falešně negativním výsledkům u glykosurie.

-

Stalevo obsahuje sacharózu, a proto by tento přípravek neměli užívat pacienti se vzácnými 
dědičnými poruchami intolerance fruktózy, malabsorpce glukózy-galaktózy nebo 
nedostatečnosti sacharázy-izomaltázy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Další antiparkinsonika: Dosud nebyly zaznamenány žádné známky interakce, které by vylučovaly 
současné užívání běžných antiparkinsonik spolu s léčbou Stalevem. Entakapon ve vysokých dávkách 
může ovlivnit absorpci karbidopy. Nicméně u doporučených léčebných schémat (200 mg entakaponu 
až 10x denně) nebyly pozorovány žádné interakce s karbidopou. Interakce mezi entakaponem a 
selegilinem byly zkoumány ve studiích s opakovanými dávkami u pacientů s Parkinsonovou nemocí 
léčených levodopou/inhibitorem DDC a nebyly pozorovány žádné interakce. Denní dávka selegilinu 
užívaného spolu se Stalevem by neměla přesáhnout 10 mg.

Pozornost by měla být věnována, pokud je některá z následujících léčivých látek podávána spolu 
s levodopou.

Antihypertenziva: Pokud je k léčbě přidána levodopa, může se u pacientů, kteří již užívají 
antihypertenziva, objevit ortostatická hypotenze. To může vyžadovat úpravu dávky antihypertenziva.

Antidepresiva: Vzácně byly při současném užívání tricyklických antidepresiv a levodopy/karbidopy 
hlášeny reakce zahrnující hypertenzi a dyskineze. Interakce mezi entakaponem a imipraminem a mezi 

30

entakaponem a moklobemidem byly studovány na zdravých dobrovolnících ve studiích s jednotlivými 
dávkami. Nebyly pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Signifikantní počet pacientů 
s Parkinsonovou nemocí byl léčen kombinací levodopy, karbidopy a entakaponu spolu s několika 
různými léčivými látkami, jako inhibitory MAO-A, tricyklická antidepresiva, inhibitory zpětného 
vychytávání noradrenalinu jako desipramin, maprotilin a venlafaxin a léčivými přípravky, které jsou 
metabolizovány prostřednictvím COMT (např. sloučeniny se strukturou katecholu, paroxetin). Nebyly 
pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Nicméně pozornost by měla být věnována, pokud 
jsou tyto léčivé přípravky užívány současně se Stalevem (viz body 4.3 a 4.4).

Další léčivé látky: Antagonisté dopaminového receptoru (např. některá antipsychotika a antiemetika), 
fenytoin a papaverin mohou redukovat léčebný účinek levodopy. Pacienti užívající tyto léčivé látky 
spolu se Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na možnou ztrátu terapeutické odpovědi.

S ohledem na afinitu entakaponu k cytochromu P450 2C9 in vitro (viz bod 5.2), může Stalevo 
potenciálně interferovat s léčivými látkami, jako například S-warfarinem, jejichž metabolismus je 
závislý na tomto izoenzymu. Entakapon nicméně neovlivňoval ve studiích na zdravých dobrovolnících 
plazmatické hladiny S-warfarinu, zatímco AUC R-warfarinu se zvýšila v průměru o 18% [CI

90

11-

26%].
Hodnoty INR se zvýšily v průměru o 13% [CI

90

6-19%]. Proto se při počátku léčby Stalevem 

u pacientů užívajících warfarin doporučuje kontrola INR.

Další možné interakce: Protože si levodopa konkuruje s určitými aminokyselinami, může být absorpce 
Staleva porušena u některých pacientů s dietou s vysokým obsahem proteinů.

Levodopa a entakapon mohou v trávícím traktu utvářet cheláty s železem. Proto by Stalevo a 
přípravky obsahující železo měly být užívány v odstupu alespoň 2-3 hodin (viz bod 4.8).

Údaje in vitro: Entakapon se váže na vazebné místo II lidského albuminu, které také váže některé 
další léčivé látky, včetně diazepamu a ibuprofenu. Na základě in vitro studií se neočekává 
signifikantní posun terapeutických koncentrací těchto léčivých látek. Proto dosud nebyly žádné 
zmínky o podobných interakcích popsány.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Adekvátní údaje o podávání kombinace levodopy/karbidopy/entakaponu těhotným ženám nejsou 
k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu jednotlivých složek (viz bod 5.3). 
Potenciální riziko pro člověka není známé. Stalevo by nemělo být během těhotenství podáváno, pokud 
výhody z této léčby plynoucí pro matku nepřevažují nad možnými riziky pro plod.

Kojení
Levodopa je vylučována do mateřského mléka u lidí. Je prokázáno, že v průběhu léčby levodopou je 
potlačeno kojení. Karbidopa a entakapon byly u zvířat vylučovány do mateřského mléka, ale není 
známo, zda jsou vylučovány do lidského mateřského mléka. Bezpečnost levodopy, karbidopy nebo 
entakaponu u kojenců není známa. Ženy by v průběhu léčby Stalevem neměly kojit.

Fertilita
V předklinických studiích se samotným entakaponem, karbidopou nebo levodopou nebyly pozorovány 
žádné negativní účinky na fertilitu. Studie fertility na zvířatech nebyly provedeny s kombinací 
entakaponu, karbidopy a levodopy.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Stalevo může mít velký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Levodopa, karbidopa a entakapon 
mohou společně způsobit závratě a symptomatickou ortostatickou hypotenzi. Proto by se při řízení 
nebo obsluze strojů mělo dbát zvláštní opatrnosti.

31

Pacienti, u kterých se při léčbě Stalevem vyskytuje somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu 
spánku, musí být poučeni, aby se do vymizení těchto opakovaných epizod vyhnuli řízení a vykonávání 
aktivit, při kterých by jim nebo ostatním jejich snížená pozornost mohla přivodit těžký úraz nebo smrt 
(např. při obsluze strojů), (viz také bod 4.4).

4.8

Nežádoucí účinky

a. Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji  hlášené  nežádoucí  účinky  Staleva  jsou  dyskineze,  které  se  objevují  přibližně  u  19% 
pacientů,  gastrointestinální  symptomy  včetně  nausey  a  průjmu,  které  se  objevují  přibližně  u  15%  a 
12% pacientů, bolesti svalů, kosterně-svalových struktur a pojivové tkáně, které se objevují přibližně 
u 12% pacientů a neškodné červenohnědé zbarvení moče (chromaturie), které se objevuje přibližně u 
10% léčených. V klinických studiích se Stalevem nebo entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitory byly zaznamenány závažné příhody krvácení do gastrointestinálního traktu (méně časté) a 
angioedém (vzácné). V souvislosti se Stalevem se může vyskytnout hepatitida se závažným průběhem 
a  převážně  cholestatickými  znaky,  rhabdomyolýza  a  neuroleptický  maligní  syndrom;  v  údajích  z 
klinických studií však nebyl žádný takový případ identifikován. 

b. Přehled nežádoucích účinků v tabulkové formě

Následující nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 1 byly shromážděny jak z dat jedenácti dvojitě 
zaslepených klinických studií s 3230 pacienty (1810 nemocných bylo léčeno Stalevem nebo 
entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem a 1420 pacientů bylo léčeno placebem v 
kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem nebo cabergolinem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitorem), tak z údajů získaných během postmarketingového sledování od uvedení entakaponu na 
trh pro kombinované použití s levodopou/DDC inhibitory.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány na základě četnosti výskytu podle následující konvence (jako 
první v pořadí jsou uvedeny nežádoucí účinky s nejčastější frekvencí): velmi časté (≥1/10); časté 
(≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné 
(<1/10000), není známo (podle dostupných údajů nelze odhadnout – z klinických studií ani z 
epidemiologických studií nelze odvodit žádné spolehlivé odhady).Tabulka 1. Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému
Časté:

Anémie

Méně časté:

Trombocytopénie

Poruchy metabolismu a výživy
Časté:

Pokles tělesné hmotnosti*, snížení chuti k jídlu*

Psychiatrické poruchy
Časté:

Deprese, halucinace, stav zmatenosti*, abnormální sny*, úzkosti, nespavost

Méně časté:

Psychóza, agitace* 

Není známo:

Sebevražedné chování

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Dyskineze*

Časté:

Zhoršení parkinsonismu (např. bradykineze)*, tremor, fenomén „on-off", dystonie, 
duševní poruchy (např. poruchy paměti, demence), somnolence, závratě*, bolesti 
hlavy

Není známo:

Neuroleptický maligní syndrom*

Poruchy oka
Časté:

Rozmazané vidění

32

Srdeční poruchy
Časté:

Projevy ischemické choroby srdeční jiné než infarkt myokardu (např. angina 
pectoris)**, nepravidelný srdeční rytmus 

Méně časté:

Infarkt myokardu**

Cévní poruchy:
Časté:

Ortostatická hypotenze, hypertenze

Méně časté:

Krvácení do gastrointestinálního traktu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté:

Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Průjem*, nausea*

Časté:

Zácpa*, zvracení*, dyspepsie, bolesti břicha a břišní dyskomfort*, sucho v 
ústech*

Méně časté:

Kolitida*, dysfagie

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté:

Abnormální jaterní testy*

Není známo:

Hepatitida převážně se znaky cholestázy (viz bod 4.4)*

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté:

Vyrážka*, hyperhidrosa

Méně časté:

Zbarvení jiných tkání či tekutin než moči (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)*

Vzácné:

Angioedém

Není známo:

Kopřivka*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Velmi časté:

Bolesti svalů, svalově-kosterního aparátu a pojivové tkáně*

Časté:

Svalové spasmy, arthralgie

Není známo:

Rhabdomyolýza*

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi časté:

Chromaturie*

Časté:

Infekce močových cest

Méně časté:

Retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

Bolesti na hrudi, periferní edém, pády, poruchy chůze, astenie, únavnost, 

Méně časté:

Malátnost

*Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou četnější (podle rozdílu 
frekvence nejméně o 1% v údajích z klinických studií) u entakaponu než u samotné levodopy/DDC 
inhibitoru. Viz oddíl c.

**Četnosti  incidence  infarktu  myokardu  (0,43%)  a  jiných  projevů  ischemické  choroby 
srdeční(1,54%) jsou získány z analýzy 13 dvojitě zaslepených studií s 2082 pacienty na entakaponu 
trpícími motorickými fluktuacemi na konci účinnosti dávky.

c. Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou častější u entakaponu než
u samotné levodopy/DDC inhibitoru jsou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, označeny hvězdičkou. Některé z 
těchto  nežádoucích  účinků  souvisí  se  zvýšenou  dopaminergní  aktivitou  (např.  dyskineze,  nausea  a 

33

zvracení) a objevují se především na začátku léčby. Snížení dávky levodopy vede ke snížení intenzity 
a frekvence těchto dopaminergních reakcí. Je známo, že několik nežádoucích reakcí přímo souvisí s 
léčivou  látkou  entakapon,  včetně  průjmu  a  červenohnědého  zbarvení  moče.  V  některých  případech 
může  entakapon  také  způsobit  zbarvení  kůže,  nehtů,  vlasů  a  potu.  Ostatní  nežádoucí  účinky  s 
hvězdičkou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, jsou takto označené buďto na základě jejich četnějšího výskytu 
u entakaponu než u samotné levodopy/DDCI v klinických studiích (s rozdílem frekvence o nejméně 
1%)  nebo  na  základě  individuálních  bezpečnostních  hlášení  obdržených  po  uvedení  entakaponu  na 
trh.

Ve spojení s levodopou/karbidopou se vzácně objevily konvulze, nicméně kauzální vztah k léčbě 
levodopou/karbidopou nebyl prokázán. 

Impulzivní poruchy: U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky 
obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou rozvinout symptomy jako patologické 
hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování a záchvatovité a nutkavé 
přejídání (viz bod 4.4).

Entakapone  v  kombinaci  s  levodopou  byl  spojován  s  izolovanými  případy  excesívní  somnolence 
během dne a epizodami náhlého nástupu spánku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení  podezření  na  nežádoucí  účinky  po  registraci  léčivého  přípravku  je  důležité.  Umožňuje  to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby  hlásili  podezření  na  nežádoucí  účinky  prostřednictvím  národního  systému  hlášení  nežádoucích 
účinků uvedeného v

 Dodatku V.

4.9

Předávkování

Postmarketingové údaje zahrnují izolované případy předávkování, při kterých byly hlášené nejvyšší 
denní dávky levodopy a entakaponu min. 10 000 mg, resp. 40 000 mg. Mezi akutní příznaky a známky 
v těchto případech patří agitovanost, stav zmatenosti, kóma, bradykardie, ventrikulární tachykardie, 
Cheyne-Stokesovo dýchání, změna barvy pokožky, jazyka a spojivek, a chromaturie. Zvládnutí 
akutního předávkování při léčbě Stalevem je podobné, jako při akutním předávkování levodopou. 
Pyridoxin však není účinný pro zrušení působení Staleva. Doporučuje se hospitalizace a celková 
podpůrná opatření by měla být použita spolu s neprodlenou laváží žaludku a opakovaným podáním 
živočišného uhlí po celou dobu. To může uspíšit vyloučení entakaponu zvláště snížením jeho 
absorpce/reabsorpce z GIT. Měly by být pečlivě sledovány respirační, oběhové a renální funkce. Měla 
by být započata monitorace EKG a pacient pečlivě sledován pro možný rozvoj arytmií. Pokud je
potřeba, měla by být podána vhodná antiarytmická terapie. V úvahu by také měla být vzata možnost, 
že pacient užil spolu se Stalevem ještě další léčivé látky. Význam dialýzy při léčbě předávkování není 
znám.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonika, dopa a její deriváty

Kód ATC: N04BA03

Podle současných znalostí jsou symptomy Parkinsonovy nemoci spojeny s deplecí dopaminu v corpus 
striatum
. Dopamin nepřestupuje hematoencefalickou bariéru. Levodopa, prekurzor dopaminu, 
hematoencefalickou bariéru přestupuje a zmírňuje příznaky nemoci. Pouze malá část podané dávky 
levodopy, pokud je podána bez inhibitorů metabolických enzymů, dosahuje centrálního nervového 
systému, protože je extenzivně metabolizována na periferii.

34

Karbidopa a benserazid jsou periferní inhibitory DDC, které redukují periferní metabolismus 
levodopy, a proto je více levodopy dostupno mozku. Pokud je redukována dekarboxylace levodopy 
současným podáním inhibitoru DDC, může být použita nižší dávka levodopy a je redukován výskyt 
nežádoucích účinků jako nauzea.

Při inhibici dekarboxylázy inhibitorem DDC se katechol-O-methyltransferáza (COMT) stává hlavní 
metabolickou cestou katalyzující konverzi levodopy na 3-O-methyldopu (3-OMD), potenciálně 
škodlivý metabolit levodopy. Entakapon je reverzibilní, specifický a zejména periferně účinný 
inhibitor COMT určený k souběžnému podání s levodopou. Entakapon zpomaluje clearance levodopy 
z krevního oběhu, což vede ke zvýšení plochy pod křivkou (area under the curve, AUC) 
ve farmakokinetickém profilu levodopy. Klinická odpověď na každou dávku levodopy je pak následně 
zvýšena a prodloužena.

Důkaz terapeutického efektu Staleva je založen na dvou dvojitě zaslepených studiích fáze III, ve 
kterých 376 pacientů s Parkinsonovou nemocí s end-of-dose hybnými fluktuacemi užívalo entakapon 
nebo placebo s jednotlivou dávkou levodopy/inhibitoru DDC. Pacienti do deníku zaznamenávali 
denní ON-periody s nebo bez entakaponu. V první studii entakapon zvýšil průměrnou ON-periodu 
proti počátku o 1 h 20 min (CI 

95%

45 min, 1 h 56 min). To korespondovalo s 8,3% proporčním 

zvýšením denní ON-periody. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 24% ve skupině 
s entakaponem a 0% v placebové skupině. Ve druhé studii byl průměrný podíl ON-periody zvýšen o 
4,5% (CI 

95%

0,93%, 7,97%) proti počátku. To se projevilo v průměrném zvýšení denní ON-periody o 

35 min. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 18% u entakaponu a o 5% u placeba. Protože je 
efekt tablet Staleva rovnocenný účinku tablet entakaponu 200 mg podávaných současně s komerčně 
dostupnými přípravky karbidopy/levodopy se standardním uvolňováním v odpovídajících dávkách, 
jsou tyto výsledky aplikovatelné také k popisu účinku Staleva.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika léčivých látek

Absorpce/distribuce: Existují značné inter- a intraindividuální rozdíly v absorpci levodopy, karbidopy 
a entakaponu. Jak levodopa tak entakapon jsou rychle vstřebávány a eliminovány. Karbidopa je ve 
srovnání s levodopou absorbována a eliminována o něco pomaleji. Biologická dostupnost levodopy, 
pokud je podána odděleně od obou zbývajících látek, je 15 – 33%, u karbidopy 40 –70% a u 
entakaponu 35% po 200 mg perorální dávce. Potrava bohatá na velké neutrální aminokyseliny může 
zpozdit a redukovat absorpci levodopy. Jídlo významně neovlivňuje absorpci entakaponu. Distribuční 
objem jak levodopy (Vd 0,36 – 1,6 l/kg), tak entakaponu (Vd

ss

0,27 l/kg) je mírně menší, data pro 

karbidopu nejsou dostupná.

Levodopa je vázána na plazmatické proteiny pouze v menším rozsahu okolo 10-30% a karbidopa je 
vázána přibližně v 36%, zatímco entakapon je značně vázán na plazmatické proteiny (okolo 98%) -
zvláště na sérový albumin. V terapeutických koncentracích entakapon nevytěsňuje jiné, výrazně se 
vážící léčivé látky (např. warfarin, kyselina salicylová, fenylbutazon nebo diazepam), a není ani 
významnou měrou vytěsňován kteroukoliv z těchto látek v terapeutických nebo vyšších koncentracích.

Biotransformace a eliminace: Levodopa je významně metabolizována na různé metabolity, přičemž 
dekarboxylace dopa dekarboxylázou (DDC) a O-methylace catechol-O-methyltransferázou (COMT) 
jsou nejdůležitějšími cestami.

Karbidopa je metabolizována na dva hlavní metabolity, které jsou vylučovány močí jako glukuronidy 
a nekonjugované složky. Nezměněná karbidopa představuje 30% z celkové urinární exkrece.
Entakapon je před vyloučením močí (10 – 20%) a žlučí/stolicí (80 – 90%) téměř úplně metabolizován. 
Hlavní metabolickou cestou je glukuronidace entakaponu a jeho aktivní metabolit, cis-izomer, 
představuje přibližně 5% celkového plazmatického množství.

35

Celková clearance levodopy je v rozmezí 0,55 – 1,38 l/kg/h a entakaponu v rozmezí 0,70 l/kg/h. 
Eliminační poločas (t

1/2

) levodopy je 0,6 – 1,3 hodiny, karbidopy 2 - 3 hodiny a entakaponu 0,4 –

0,7 hodiny, pokud jsou podány odděleně.

V důsledku krátkých eliminačních poločasů se neobjevuje při opakovaném podání skutečná 
akumulace.

Údaje z in vitro studií využívající lidské jaterní mikrozomální preparáty naznačují, že entakapon 
inhibuje cytochrom P450 2C9 (IC50 ~ 4 µM). Entakapon vykazuje malou nebo žádnou inhibici 
dalších typů izoenzymů P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19), viz bod 
4.5.

Charakteristika u pacientů

Starší pacienti: Při podání bez karbidopy a entakaponu je absorpce levodopy u starších pacientů větší 
a eliminace pomalejší než u mladých osob. Při kombinaci karbidopy s levodopou je však absorpce 
levodopy srovnatelná mezi staršími a mladými osobami, ale AUC je přesto 1,5 krát vyšší u starších 
pacientů v důsledku snížené aktivity DDC a nižší clearance v souvislosti s věkem. Neexistují 
významné rozdíly AUC karbidopy nebo entakaponu mezi mladšími (45 – 64 let) a staršími osobami 
(65 – 70 let).

Pohlaví: Biologická dostupnost levodopy je významně vyšší u žen než u mužů. 
Ve farmakokinetických studiích se Stalevem je biologická dostupnost levodopy vyšší u žen než 
u mužů, zejména v důsledku rozdílu tělesné hmotnosti, naproti tomu nejsou mezi pohlavími rozdíly 
u karbidopy a entakaponu.

Jaterní poškození: Metabolismus entakaponu je pomalejší u pacientů s lehkým a středně těžkým 
poškozením jater (Child-Pugh třídy A a B), což vede ke zvýšení plazmatických koncentrací 
entakaponu v absorpční i eliminační fázi (viz body 4.2 a 4.3). Nejsou hlášeny detailní
farmakokinetické studie s karbidopou a levodopou u pacientů s jaterním poškozením, nicméně 
u pacientů s lehkým a středním poškozením jater by Stalevo mělo být podáváno s obezřetností.

Poškození ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. Nejsou hlášeny žádné 
podrobné studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s poškozením ledvin. Nicméně by 
mělo být zváženo prodloužení dávkovacích intervalů u pacientů, kteří podstupují dialýzu (viz bod 
4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje založené na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicitě 
po opakovaném podání, genotoxicitě a hodnocení kancerogenního potenciálu levodopy, karbidopy a 
entakaponu, pokud byly testovány samostatně nebo v kombinacích, neodhalily žádné zvláštní riziko 
pro člověka. Ve studiích toxicity po opakovaném podání entakaponu byla pozorována anemie, 
nejpravděpodobněji v důsledku schopnosti entakaponu tvořit cheláty s železem. Ve vztahu 
k reprodukční toxicitě entakaponu byla pozorována snížená fetální hmotnost a lehce zpožděný vývoj 
kostí u králíků při systémovém podávání dávek v terapeutickém rozmezí. Jak levodopa, tak kombinace 
karbidopy a levodopy způsobily u králíků viscerální a skeletální malformace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:
Sodná sůl kroskarmelózy 

36

Magnesium-stearát
Kukuřičný škrob
Mannitol (E421)
Povidon K 30 (E1201) 

Potah:
Glycerol (85%) (E422)
Hypromelóza
Magnesium-stearát
Polysorbát 80
Červený oxid železitý (E172)
Sacharóza
Oxid titaničitý (E171)
Žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

HDPE lahvička s PP - uzávěrem s dětskou pojistkou

Velikost balení:
10, 30, 100, 130, 175 a 250 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

37

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/005-008 
EU/1/03/260/014
EU/1/03/260/017

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. října 2003
Datum posledního prodloužení registrace: 17. října 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

 http://www.ema.europa.eu

38

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Stalevo 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje: Levodopum 125 mg, carbidopum 31,25 mg a entacaponum 200 mg

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje: 1,6 mg sacharózy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.
Světle hnědavé nebo červené, oválné potahované tablety na jedné straně označené 'LCE 125'.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Stalevo je určeno k léčbě dospělých pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose hybnými 
fluktuacemi, které nebylo možno stabilizovat léčbou levodopa/inhibitory dopa dekarboxylázy (DDC).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Optimální denní dávka musí být u každého pacienta určena pečlivou titrací levodopy. Denní dávka by 
měla být přednostně přizpůsobena použití jedné tablety jedné ze sedmi možných lékových sil 
(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg /200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 
150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg 
levodopa/karbidopa/entakapon).

Pacient by měl být poučen, aby podávanou dávku užíval vždy pouze v jedné tabletě Staleva. Pacienti, 
kteří užívají méně než 70-100 mg karbidopy denně s větší pravděpodobností pocítí nauzeu a zvracení. 
Ačkoliv jsou zkušenosti s celkovou denní dávkou vyšší než 200 mg karbidopy omezené, maximální 
doporučená denní dávka entakaponu je 2000 mg, a proto je maximální denní dávka 10 tablet denně 
pro lékové síly Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 
125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg. Deset tablet Staleva 
150 mg/37,5 mg/200 mg odpovídá 375 mg karbidopy denně. Podle této denní dávky karbidopy je 
maximální doporučená dávka Staleva 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tablet denně a Staleva 
200 mg/50 mg/200 mg 7 tablet denně. 

Stalevo by mělo být obvykle podáváno pacientům, kteří jsou současně léčeni odpovídajícími dávkami 
levodopy se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC a entakaponem. 

Jak převést pacienty užívající přípravky levodopa/inhibitory DDC (karbidopa nebo benserazid) a 
tablety s entakaponem na Stalevo 

a. Pacienti, kteří jsou v současné době léčeni entakaponem a levodopou se standardním 
uvolňováním/karbidopou v dávkách ekvivalentních silám tablet Staleva, mohou být přímo převedeni 
na odpovídající tablety Staleva. Například: pacient užívající jednu tabletu 50 mg/12,5 mg 

39

levodopy/karbidopy společně s jednou tabletou entakaponu 200 mg čtyřikrát denně může užívat jednu 
tabletu Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg čtyřikrát denně namísto obvyklé dávky levodopy/karbidopy a 
entakaponu. 

b. Pokud se Stalevem začínají léčit pacienti doposud léčení entakaponem a levodopou/karbidopou 
v dávkách, které neodpovídají tabletám Staleva 125 mg/31,25 mg/200 mg (nebo 
50 mg/12,5 mg/200 mg nebo 75 mg/18,75 mg/200 mg nebo 100 mg/25 mg/200 mg nebo
150 mg/37,5 mg/200 mg nebo 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg), dávkování 
Staleva by mělo být pečlivě vytitrováno podle optimální klinické odpovědi. Na počátku by Stalevo 
mělo být nastaveno tak, aby odpovídalo co nejvíce doposud užívané celkové denní dávce levodopy. 

c. Pokud se začíná se Stalevem u pacientů, kteří jsou doposud léčeni entakaponem a levodopou/ 
benserazidem se standardním uvolňováním, musí se dávkování levodopy/benserazidu ukončit 
předchozí noc a následující ráno začít se Stalevem. Počáteční dávka Staleva musí zajistit stejnou nebo 
lehce vyšší (5-10%) dávku levodopy. 

Jak převést na Stalevo pacienty, kteří doposud nejsou léčeni entakaponem 

Počáteční podávání Staleva může být zváženo v odpovídajících dávkách k současné léčbě některých 
pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose fluktuacemi, kteří nejsou stabilizováni na současné 
léčbě levodopou se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC. Nicméně se přímý přechod 
z levodopy/inhibitoru DDC na Stalevo nedoporučuje u pacientů, kteří mají dyskineze nebo jejichž 
denní dávka levodopy převyšuje 800 mg. U těchto pacientů je vhodné začít léčbu entakaponem jako 
oddělenou léčbu (entakapon v tabletách) a před přechodem na Stalevo nastavit dávku levodopy, 
pokud je to nutné. 

Entakapon posiluje účinek levodopy. Proto může být nutné v průběhu prvních dní až týdnů po 
zahájení léčby Stalevem snížení dávky levodopy o 10-30%, zvláště u pacientů s dyskinezemi. Denní 
dávka levodopy může být podle klinického stavu pacienta redukována prodloužením dávkovacích 
intervalů a/nebo snížením množství levodopy v dávce. 

Nastavení dávky v průběhu léčby

Pokud je potřeba více levodopy, měla by být v rámci doporučené dávky zvážena zvýšená frekvence 
dávek a/nebo použití alternativní síly Staleva. 

Pokud je potřeba méně levodopy, měla by být celková dávka Staleva redukována buď sníženou 
frekvencí podávání prodloužením času mezi dávkami nebo snížením síly podávaného Staleva.

Pokud jsou jiné přípravky levodopy současně užívány s tabletami Staleva, měla by být dodržována 
maximální doporučená dávka.

Ukončení léčby Stalevem: Pokud je ukončena léčba Stalevem (levodopa/karbidopa/entakapon) a 
pacient je převeden na léčbu levodopa/ inhibitor DDC bez entakaponu, je nutné upravit dávkování 
další antiparkinsonské léčby, zvláště levodopy, aby byla dosažena dostatečná kontrola parkinsonských 
symptomů.

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost Staleva u dětí do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou 
dostupné žádné údaje. 

Starší pacienti: U starších pacientů není vyžadována žádná úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater je 
doporučeno opatrné podávání Staleva. Může být nutná redukce dávky (viz bod 5.2). Při závažném 
poškození jater viz bod 4.3.

40

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. 
Nebyly hlášeny žádné konkrétní studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s renální 
insuficiencí, a proto by mělo být Stalevo podáváno s opatrností pacientům s těžkým renálním 
poškozením, včetně těch, kteří jsou léčeni dialýzou (viz bod 5.2).

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně, s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). Jedna tableta obsahuje jednu 
léčebnou dávku a smí se podávat pouze vcelku.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

-

Těžká porucha funkce jater.

-

Glaukom úzkého úhlu.

-

Feochromocytom.

-

Současné podávání s neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-B), (např. 
fenelzin, tranylcypromin). 

-

Současné podávání selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B (viz bod 4.5). 

-

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

-

Stalevo není doporučeno k léčbě lékově indukovaných extrapyramidových reakcí. 

-

Léčba Stalevem by měla být podávána s opatrností pacientům s ischemickou chorobou srdeční, 
těžkým kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, renálním nebo 
endokrinním onemocněním, vředovou chorobou nebo křečemi v anamnéze. 

-

U pacientů s anamnézou infarktu myokardu, kteří mají reziduální atriální, nodální nebo 
ventrikulární arytmie, by měly být sledovány kardiální funkce a věnována zvláštní péče 
v průběhu počátečního nastavování dávky. 

-

Všichni pacienti léčení Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na rozvoj duševních 
změn, depresí se suicidálními tendencemi a jiných závažných antisociálních poruch chování. 
Psychotičtí pacienti nebo pacienti s psychózou v anamnéze by měli být léčeni s opatrností. 

-

Současné podávání antipsychotik schopných blokovat dopaminový receptor, zvláště antagonistů 
receptoru D2, by mělo být prováděno s opatrností a pacient by měl být pečlivě sledován 
s ohledem na možnou ztrátu antiparkinsonského účinku nebo zhoršení parkinsonských 
symptomů. 

-

Pacienti s chronickým glaukomem širokého úhlu mohou být léčeni Stalevem s opatrností za 
předpokladu, že je dobře regulován nitrooční tlak a pacient je pečlivě sledován s ohledem na 
možné změny nitroočního tlaku. 

-

Stalevo může vyvolat ortostatickou hypotenzi. Proto by Stalevo mělo být podáváno s opatrností 
pacientům, kteří užívají jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit ortostatickou hypotenzi. 

-

Entakapon ve spojení s levodopou byl u pacientů s Parkinsonovou nemocí spojován se 
somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku, a proto je třeba dbát zvláštní opatrnosti při 
řízení nebo obsluze strojů (viz bod 4.7).

-

U pacientů užívajících entakapon a dopaminové agonisty (jako např. bromokriptin), selegilin 
nebo amantadin byly v klinických studiích častější dopaminergní nežádoucí účinky jako 
dyskineze ve srovnání s těmi, kteří s touto kombinací užívali placebo. Dávky dalších 
antiparkinsonik může být potřeba upravit, pokud jde o substituci Stalevem u pacientů, kteří 
dosud nejsou léčeni entakaponem. 

-

U pacientů s Parkinsonovou nemocí byla vzácně pozorována sekundární rhabdomyolýza 
při těžkých dyskinezích nebo neuroleptický maligní syndrom (NMS). Proto by měla být každá 
náhlá redukce nebo ukončení dávky levodopy pečlivě sledována, zvláště u pacientů, kteří 
současně užívají neuroleptika. NMS, včetně rhabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizován 
motorickými symptomy (rigidita, myoklonus, tremor), změnami duševního stavu (např. 
agitovanost, zmatenost, koma), hypertermií, autonomními poruchami (tachykardie, nestabilní 

41

krevní tlak) a zvýšenou hladinou sérové kreatinin-fosfokinázy. Ve zvláštních případech mohou 
být patrné pouze některé z těchto symptomů a/nebo nálezů. Pro patřičné zvládnutí NMS je 
důležitá včasná diagnóza. Po náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen syndrom 
připomínající neuroleptický maligní syndrom, zahrnující svalovou rigiditu, zvýšení tělesné 
teploty, duševní změny a zvýšení sérové kreatinin-fosfokinázy. Ani NMS ani rhabdomyolýza 
nebyla hlášena ve spojení s léčbou entakaponem v kontrolovaných klinických studiích, ve 
kterých bylo podávání entakaponu náhle ukončeno. Od uvedení entakaponu na trh byly hlášeny 
izolované případy NMS, zvláště po náhlém snížení dávky nebo vysazení entakaponu a dalších 
současně podávaných dopaminergních léčivých přípravků. Pokud to bude nezbytné, měla by být 
náhrada Staleva levodopou a inhibitorem DDC bez entakaponu či jiná dopaminergní léčba 
provedena pomalu, přičemž může být nezbytné zvýšení dávky levodopy. 

-

Pokud je nutná celková anestezie, léčba Stalevem může pokračovat, dokud je pacientovi 
umožněno přijímat tekutiny a léčivé přípravky perorálně. Pokud musí být terapie přechodně 
ukončena, léčba Stalevem může být obnovena ve stejných dávkách jako dříve, jakmile bude 
možné přijímat perorální léčivé přípravky.

-

Při dlouhodobé léčbě Stalevem se doporučuje pravidelné hodnocení jaterních, 
hematopoetických, kardiovaskulárních a renálních funkcí.

-

Pokud pacienti trpí průjmem, doporučuje se sledovat jejich hmotnost, aby se zabránilo 
případnému nadměrnému snížení tělesné hmotnosti. Protrahovaný nebo přetrvávající průjem, 
objevující se během užívání entakaponu, může být příznakem kolitidy. V případě 
protrahovaného nebo přetrvávajícího průjmu je třeba lék vysadit a zvážit příslušnou léčbu a 
vyšetření.

-

Pacienti by měli být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. 
Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu 
a/nebo dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou 
rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, 
hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. 
Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se léčbu přehodnotit.

-

U pacientů s progresivní anorexií, astenií a úbytkem hmotnosti v relativně krátké době je nutno 
zvážit všeobecné lékařské vyšetření včetně funkce jater.

-

Levodopa/karbidopa může způsobit falešně pozitivní výsledky testu s diagnostickými proužky 
na přítomnost ketonů v moči a tato reakce se nezmění převařením vzorku moči. Použití metody 
založené na glukózové oxidáze může vést k falešně negativním výsledkům u glykosurie.

-

Stalevo obsahuje sacharózu, a proto by tento přípravek neměli užívat pacienti se vzácnými 
dědičnými poruchami intolerance fruktózy, malabsorpce glukózy-galaktózy nebo 
nedostatečnosti sacharázy-izomaltázy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Další antiparkinsonika: Dosud nebyly zaznamenány žádné známky interakce, které by vylučovaly 
současné užívání běžných antiparkinsonik spolu s léčbou Stalevem. Entakapon ve vysokých dávkách 
může ovlivnit absorpci karbidopy. Nicméně u doporučených léčebných schémat (200 mg entakaponu 
až 10x denně) nebyly pozorovány žádné interakce s karbidopou. Interakce mezi entakaponem a 
selegilinem byly zkoumány ve studiích s opakovanými dávkami u pacientů s Parkinsonovou nemocí 
léčených levodopou/inhibitorem DDC a nebyly pozorovány žádné interakce. Denní dávka selegilinu 
užívaného spolu se Stalevem by neměla přesáhnout 10 mg.

Pozornost by měla být věnována, pokud je některá z následujících léčivých látek podávána spolu 
s levodopou.

Antihypertenziva: Pokud je k léčbě přidána levodopa, může se u pacientů, kteří již užívají 
antihypertenziva, objevit ortostatická hypotenze. To může vyžadovat úpravu dávky antihypertenziva.

Antidepresiva: Vzácně byly při současném užívání tricyklických antidepresiv a levodopy/karbidopy 
hlášeny reakce zahrnující hypertenzi a dyskineze. Interakce mezi entakaponem a imipraminem a mezi 
entakaponem a moklobemidem byly studovány na zdravých dobrovolnících ve studiích s jednotlivými 

42

dávkami. Nebyly pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Signifikantní počet pacientů 
s Parkinsonovou nemocí byl léčen kombinací levodopy, karbidopy a entakaponu spolu s několika 
různými léčivými látkami, jako inhibitory MAO-A, tricyklická antidepresiva, inhibitory zpětného 
vychytávání noradrenalinu jako desipramin, maprotilin a venlafaxin a léčivými přípravky, které jsou 
metabolizovány prostřednictvím COMT (např. sloučeniny se strukturou katecholu, paroxetin). Nebyly 
pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Nicméně pozornost by měla být věnována, pokud 
jsou tyto léčivé přípravky užívány současně se Stalevem (viz body 4.3 a 4.4).

Další léčivé látky: Antagonisté dopaminového receptoru (např. některá antipsychotika a antiemetika), 
fenytoin a papaverin mohou redukovat léčebný účinek levodopy. Pacienti užívající tyto léčivé látky 
spolu se Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na možnou ztrátu terapeutické odpovědi.

S ohledem na afinitu entakaponu k cytochromu P450 2C9 in vitro (viz bod 5.2), může Stalevo 
potenciálně interferovat s léčivými látkami, jako například S-warfarinem, jejichž metabolismus je 
závislý na tomto izoenzymu. Entakapon nicméně neovlivňoval ve studiích na zdravých dobrovolnících 
plazmatické hladiny S-warfarinu, zatímco AUC R-warfarinu se zvýšila v průměru o 18% [CI

90

11-

26%].
Hodnoty INR se zvýšily v průměru o 13% [CI

90

6-19%]. Proto se při počátku léčby Stalevem 

u pacientů užívajících warfarin doporučuje kontrola INR.

Další možné interakce: Protože si levodopa konkuruje s určitými aminokyselinami, může být absorpce 
Staleva porušena u některých pacientů s dietou s vysokým obsahem proteinů.

Levodopa a entakapon mohou v trávícím traktu utvářet cheláty s železem. Proto by Stalevo a 
přípravky obsahující železo měly být užívány v odstupu alespoň 2-3 hodin (viz bod 4.8).

Údaje in vitro: Entakapon se váže na vazebné místo II lidského albuminu, které také váže některé 
další léčivé látky, včetně diazepamu a ibuprofenu. Na základě in vitro studií se neočekává 
signifikantní posun terapeutických koncentrací těchto léčivých látek. Proto dosud nebyly žádné 
zmínky o podobných interakcích popsány.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Adekvátní údaje o podávání kombinace levodopy/karbidopy/entakaponu těhotným ženám nejsou 
k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu jednotlivých složek (viz bod 5.3). 
Potenciální riziko pro člověka není známé. Stalevo by nemělo být během těhotenství podáváno, pokud 
výhody z této léčby plynoucí pro matku nepřevažují nad možnými riziky pro plod.

Kojení
Levodopa je vylučována do mateřského mléka u lidí. Je prokázáno, že v průběhu léčby levodopou je 
potlačeno kojení. Karbidopa a entakapon byly u zvířat vylučovány do mateřského mléka, ale není 
známo, zda jsou vylučovány do lidského mateřského mléka. Bezpečnost levodopy, karbidopy nebo 
entakaponu u kojenců není známa. Ženy by v průběhu léčby Stalevem neměly kojit.

Fertilita
V předklinických studiích se samotným entakaponem, karbidopou nebo levodopou nebyly pozorovány 
žádné negativní účinky na fertilitu. Studie fertility na zvířatech nebyly provedeny s kombinací 
entakaponu, karbidopy a levodopy.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Stalevo může mít velký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Levodopa, karbidopa a entakapon 
mohou společně způsobit závratě a symptomatickou ortostatickou hypotenzi. Proto by se při řízení 
nebo obsluze strojů mělo dbát zvláštní opatrnosti.

43

Pacienti, u kterých se při léčbě Stalevem vyskytuje somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu 
spánku, musí být poučeni, aby se do vymizení těchto opakovaných epizod vyhnuli řízení a vykonávání 
aktivit, při kterých by jim nebo ostatním jejich snížená pozornost mohla přivodit těžký úraz nebo smrt 
(např. při obsluze strojů), (viz také bod 4.4).

4.8

Nežádoucí účinky

a. Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji  hlášené  nežádoucí  účinky  Staleva  jsou  dyskineze,  které  se  objevují  přibližně  u  19% 
pacientů,  gastrointestinální  symptomy  včetně  nausey a  průjmu,  které  se  objevují  přibližně  u  15%  a 
12% pacientů, bolesti svalů, kosterně-svalových struktur a pojivové tkáně, které se objevují přibližně 
u 12% pacientů a neškodné červenohnědé zbarvení moče (chromaturie), které se objevuje přibližně u 
10% léčených. V klinických studiích se Stalevem nebo entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitory byly zaznamenány závažné příhody krvácení do gastrointestinálního traktu (méně časté) a 
angioedém (vzácné). V souvislosti se Stalevem se může vyskytnout hepatitida se závažným průběhem 
a  převážně  cholestatickými  znaky,  rhabdomyolýza  a  neuroleptický  maligní  syndrom;  v  údajích  z 
klinických studiích však nebyl žádný takový případ identifikován. 

b. Přehled nežádoucích účinků v tabulkové formě

Následující nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 1 byly shromážděny jak z dat jedenácti dvojitě 
zaslepených klinických studií s 3230 pacienty (1810 nemocných bylo léčeno Stalevem nebo 
entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem a 1420 pacientů bylo léčeno placebem v 
kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem nebo cabergolinem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitorem), tak z údajů získaných během postmarketingového sledování od uvedení entakaponu na 
trh pro kombinované použití s levodopou/DDC inhibitory.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány na základě četnosti výskytu podle následující konvence (jako 
první v pořadí jsou uvedeny nežádoucí účinky s nejčastější frekvencí): velmi časté (≥1/10); časté 
(≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné 
(<1/10000), není známo (podle dostupných údajů nelze odhadnout – z klinických studií ani z 
epidemiologických studií nelze odvodit žádné spolehlivé odhady).

Tabulka 1. Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému
Časté:

Anémie

Méně časté:

Trombocytopénie

Poruchy metabolismu a výživy
Časté:

Pokles tělesné hmotnosti*, snížení chuti k jídlu*

Psychiatrické poruchy
Časté:

Deprese, halucinace, stav zmatenosti*, abnormální sny*, úzkosti, nespavost

Méně časté:

Psychóza, agitace* 

Není známo:

Sebevražedné chování

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Dyskineze*

Časté:

Zhoršení parkinsonismu (např. bradykineze)*, tremor, fenomén „on-ff", dystonie, 
duševní poruchy (např. poruchy paměti, demence), somnolence, závratě*, bolesti 
hlavy

Není známo:

Neuroleptický maligní syndrom*

Poruchy oka

44

Časté:

Rozmazané vidění

Srdeční poruchy
Časté:

Projevy ischemické choroby srdeční jiné než infarkt myokardu (např. angina 
pectoris)**, nepravidelný srdeční rytmus 

Méně časté:

Infarkt myokardu**

Cévní poruchy:
Časté:

Ortostatická hypotenze, hypertenze

Méně časté:

Krvácení do gastrointestinálního traktu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté:

Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Průjem*, nausea*

Časté:

Zácpa*, zvracení*, dyspepsie, bolesti břicha a břišní dyskomfort*, sucho v 
ústech*

Méně časté:

Kolitida*, dysfagie

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté:

Abnormální jaterní testy*

Není známo:

Hepatitida převážně se znaky cholestázy (viz bod 4.4)*

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté:

Vyrážka*, hyperhidrosa

Méně časté:

Zbarvení jiných tkání či tekutin než moči (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)*

Vzácné:

Angioedém

Není známo:

Kopřivka*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Velmi časté:

Bolesti svalů, svalově-kosterního aparátu a pojivové tkáně*

Časté:

Svalové spasmy, arthralgie

Není známo:

Rhabdomyolýza*

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi časté:

Chromaturie*

Časté:

Infekce močových cest

Méně časté:

Retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

Bolesti na hrudi, periferní edém, pády, poruchy chůze, astenie, únavnost, 

Méně časté:

Malátnost

*Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou četnější (podle rozdílu 
frekvence nejméně o 1% v údajích z klinických studií) u entakaponu než u samotné levodopy/DDC 
inhibitoru. Viz oddíl c.

**Četnosti  incidence  infarktu  myokardu  (0,43%)  a  jiných  projevů  ischemické  choroby 
srdeční(1,54%) jsou získány z analýzy 13 dvojitě zaslepených studií s 2082 pacienty na entakaponu
trpícími motorickými fluktuacemi na konci účinnosti dávky.

c. Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou častější u entakaponu než
u samotné levodopy/DDC inhibitoru jsou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, označeny hvězdičkou. Některé z 

45

těchto  nežádoucích  účinků  souvisí  se  zvýšenou  dopaminergní  aktivitou  (např.  dyskineze,  nausea  a 
zvracení) a objevují se především na začátku léčby. Snížení dávky levodopy vede ke snížení intenzity 
a frekvence těchto dopaminergních reakcí. Je známo, že několik nežádoucích reakcí přímo souvisí s 
léčivou  látkou  entakapon,  včetně  průjmu  a  červenohnědého  zbarvení  moče.  V  některých  případech 
může  entakapon  také  způsobit  zbarvení  kůže,  nehtů,  vlasů  a  potu.  Ostatní  nežádoucí  účinky  s 
hvězdičkou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, jsou takto označené buďto na základě jejich četnějšího výskytu 
u entakaponu než u samotné levodopy/DDCI v klinických studiích (s rozdílem frekvence o nejméně 
1%)  nebo  na  základě  individuálních  bezpečnostních  hlášení  obdržených  po  uvedení  entakaponu  na 
trh.

Ve  spojení  s levodopou/karbidopou  se  vzácně  objevily  konvulze,  nicméně  kauzální  vztah  k léčbě 
levodopou/karbidopou nebyl prokázán. 

Impulzivní poruchy: U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky 
obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou rozvinout symptomy jako patologické 
hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování a záchvatovité a nutkavé 
přejídání (viz bod 4.4).

Entakapone  v  kombinaci  s  levodopou  byl  spojován  s  izolovanými  případy  excesívní  somnolence 
během dne a epizodami náhlého nástupu spánku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení  podezření  na  nežádoucí  účinky  po  registraci  léčivého  přípravku  je  důležité.  Umožňuje  to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby  hlásili  podezření  na  nežádoucí  účinky  prostřednictvím  národního  systému  hlášení  nežádoucích 
účinků uvedeného v

 Dodatku V.

4.9

Předávkování

Postmarketingové údaje zahrnují izolované případy předávkování, při kterých byly hlášené nejvyšší 
denní dávky levodopy a entakaponu min. 10 000 mg, resp. 40 000 mg. Mezi akutní příznaky a známky 
v těchto případech patří agitovanost, stav zmatenosti, kóma, bradykardie, ventrikulární tachykardie, 
Cheyne-Stokesovo dýchání, změna barvy pokožky, jazyka a spojivek, a chromaturie. Zvládnutí 
akutního předávkování při léčbě Stalevem je podobné, jako při akutním předávkování levodopou. 
Pyridoxin však není účinný pro zrušení působení Staleva. Doporučuje se hospitalizace a celková 
podpůrná opatření by měla být použita spolu s neprodlenou laváží žaludku a opakovaným podáním 
živočišného uhlí po celou dobu. To může uspíšit vyloučení entakaponu zvláště snížením jeho 
absorpce/reabsorpce z GIT. Měly by být pečlivě sledovány respirační, oběhové a renální funkce. Měla 
by být započata monitorace EKG a pacient pečlivě sledován pro možný rozvoj arytmií. Pokud je 
potřeba, měla by být podána vhodná antiarytmická terapie. V úvahu by také měla být vzata možnost, 
že pacient užil spolu se Stalevem ještě další léčivé látky. Význam dialýzy při léčbě předávkování není 
znám.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonika, dopa a její deriváty

Kód ATC: N04BA03

Podle současných znalostí jsou symptomy Parkinsonovy nemoci spojeny s deplecí dopaminu v corpus 
striatum
. Dopamin nepřestupuje hematoencefalickou bariéru. Levodopa, prekurzor dopaminu, 
hematoencefalickou bariéru přestupuje a zmírňuje příznaky nemoci. Pouze malá část podané dávky 

46

levodopy, pokud je podána bez inhibitorů metabolických enzymů, dosahuje centrálního nervového 
systému, protože je extenzivně metabolizována na periferii.

Karbidopa a benserazid jsou periferní inhibitory DDC, které redukují periferní metabolismus 
levodopy, a proto je více levodopy dostupno mozku. Pokud je redukována dekarboxylace levodopy 
současným podáním inhibitoru DDC, může být použita nižší dávka levodopy a je redukován výskyt 
nežádoucích účinků jako nauzea.

Při inhibici dekarboxylázy inhibitorem DDC se katechol-O-methyltransferáza (COMT) stává hlavní 
metabolickou cestou katalyzující konverzi levodopy na 3-O-methyldopu (3-OMD), potenciálně 
škodlivý metabolit levodopy. Entakapon je reverzibilní, specifický a zejména periferně účinný 
inhibitor COMT určený k souběžnému podání s levodopou. Entakapon zpomaluje clearance levodopy 
z krevního oběhu, což vede ke zvýšení plochy pod křivkou (area under the curve, AUC) 
ve farmakokinetickém profilu levodopy. Klinická odpověď na každou dávku levodopy je pak následně 
zvýšena a prodloužena.

Důkaz terapeutického efektu Staleva je založen na dvou dvojitě zaslepených studiích fáze III, ve 
kterých 376 pacientů s Parkinsonovou nemocí s end-of-dose hybnými fluktuacemi užívalo entakapon 
nebo placebo s jednotlivou dávkou levodopy/inhibitoru DDC. Pacienti do deníku zaznamenávali 
denní ON-periody s nebo bez entakaponu. V první studii entakapon zvýšil průměrnou ON-periodu 
proti počátku o 1 h 20 min (CI 

95%

45 min, 1 h 56 min). To korespondovalo s 8,3% proporčním 

zvýšením denní ON-periody. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 24% ve skupině 
s entakaponem a 0% v placebové skupině. Ve druhé studii byl průměrný podíl ON-periody zvýšen o 
4,5% (CI 

95%

0,93%, 7,97%) proti počátku. To se projevilo v průměrném zvýšení denní ON-periody o 

35 min. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 18% u entakaponu a o 5% u placeba. Protože je 
efekt tablet Staleva rovnocenný účinku tablet entakaponu 200 mg podávaných současně s komerčně 
dostupnými přípravky karbidopy/levodopy se standardním uvolňováním v odpovídajících dávkách, 
jsou tyto výsledky aplikovatelné také k popisu účinku Staleva.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika léčivých látek

Absorpce/distribuce: Existují značné inter- a intraindividuální rozdíly v absorpci levodopy, karbidopy 
a entakaponu. Jak levodopa tak entakapon jsou rychle vstřebávány a eliminovány. Karbidopa je ve
srovnání s levodopou absorbována a eliminována o něco pomaleji. Biologická dostupnost levodopy, 
pokud je podána odděleně od obou zbývajících látek, je 15 – 33%, u karbidopy 40 –70% a u 
entakaponu 35% po 200 mg perorální dávce. Potrava bohatá na velké neutrální aminokyseliny může 
zpozdit a redukovat absorpci levodopy. Jídlo významně neovlivňuje absorpci entakaponu. Distribuční 
objem jak levodopy (Vd 0,36 – 1,6 l/kg), tak entakaponu (Vd

ss

0,27 l/kg) je mírně menší, data pro 

karbidopu nejsou dostupná.

Levodopa je vázána na plazmatické proteiny pouze v menším rozsahu okolo 10-30% a karbidopa je 
vázána přibližně v 36%, zatímco entakapon je značně vázán na plazmatické proteiny (okolo 98%) -
zvláště na sérový albumin. V terapeutických koncentracích entakapon nevytěsňuje jiné, výrazně se 
vážící léčivé látky (např. warfarin, kyselina salicylová, fenylbutazon nebo diazepam), a není ani 
významnou měrou vytěsňován kteroukoliv z těchto látek v terapeutických nebo vyšších koncentracích.

Biotransformace a eliminace: Levodopa je významně metabolizována na různé metabolity, přičemž 
dekarboxylace dopa dekarboxylázou (DDC) a O-methylace catechol-O-methyltransferázou (COMT) 
jsou nejdůležitějšími cestami.

Karbidopa je metabolizována na dva hlavní metabolity, které jsou vylučovány močí jako glukuronidy 
a nekonjugované složky. Nezměněná karbidopa představuje 30% z celkové urinární exkrece.

47

Entakapon je před vyloučením močí (10 – 20%) a žlučí/stolicí (80 – 90%) téměř úplně metabolizován. 
Hlavní metabolickou cestou je glukuronidace entakaponu a jeho aktivní metabolit, cis-izomer, 
představuje přibližně 5% celkového plazmatického množství.

Celková clearance levodopy je v rozmezí 0,55 – 1,38 l/kg/h a entakaponu v rozmezí 0,70 l/kg/h. 
Eliminační poločas (t

1/2

) levodopy je 0,6 – 1,3 hodiny, karbidopy 2 - 3 hodiny a entakaponu 0,4 –

0,7 hodiny, pokud jsou podány odděleně.

V důsledku krátkých eliminačních poločasů se neobjevuje při opakovaném podání skutečná 
akumulace.

Údaje z in vitro studií využívající lidské jaterní mikrozomální preparáty naznačují, že entakapon 
inhibuje cytochrom P450 2C9 (IC50 ~ 4 µM). Entakapon vykazuje malou nebo žádnou inhibici 
dalších typů izoenzymů P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19), viz bod 
4.5.

Charakteristika u pacientů

Starší pacienti: Při podání bez karbidopy a entakaponu je absorpce levodopy u starších pacientů větší 
a eliminace pomalejší než u mladých osob. Při kombinaci karbidopy s levodopou je však absorpce 
levodopy srovnatelná mezi staršími a mladými osobami, ale AUC je přesto 1,5 krát vyšší u starších 
pacientů v důsledku snížené aktivity DDC a nižší clearance v souvislosti s věkem. Neexistují 
významné rozdíly AUC karbidopy nebo entakaponu mezi mladšími (45 – 64 let) a staršími osobami 
(65 – 70 let).

Pohlaví: Biologická dostupnost levodopy je významně vyšší u žen než u mužů. 
Ve farmakokinetických studiích se Stalevem je biologická dostupnost levodopy vyšší u žen než 
u mužů, zejména v důsledku rozdílu tělesné hmotnosti, naproti tomu nejsou mezi pohlavími rozdíly 
u karbidopy a entakaponu.

Jaterní poškození: Metabolismus entakaponu je pomalejší u pacientů s lehkým a středně těžkým 
poškozením jater (Child-Pugh třídy A a B), což vede ke zvýšení plazmatických koncentrací 
entakaponu v absorpční i eliminační fázi (viz body 4.2 a 4.3). Nejsou hlášeny detailní 
farmakokinetické studie s karbidopou a levodopou u pacientů s jaterním poškozením, nicméně 
u pacientů s lehkým a středním poškozením jater by Stalevo mělo být podáváno s obezřetností.

Poškození ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. Nejsou hlášeny žádné 
podrobné studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s poškozením ledvin. Nicméně by 
mělo být zváženo prodloužení dávkovacích intervalů u pacientů, kteří podstupují dialýzu (viz bod 
4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje založené na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicitě 
po opakovaném podání, genotoxicitě a hodnocení kancerogenního potenciálu levodopy, karbidopy a 
entakaponu, pokud byly testovány samostatně nebo v kombinacích, neodhalily žádné zvláštní riziko 
pro člověka. Ve studiích toxicity po opakovaném podání entakaponu byla pozorována anemie, 
nejpravděpodobněji v důsledku schopnosti entakaponu tvořit cheláty s železem. Ve vztahu 
k reprodukční toxicitě entakaponu byla pozorována snížená fetální hmotnost a lehce zpožděný vývoj 
kostí u králíků při systémovém podávání dávek v terapeutickém rozmezí. Jak levodopa, tak kombinace 
karbidopy a levodopy způsobily u králíků viscerální a skeletální malformace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

48

Jádro tablety:
Sodná sůl kroskarmelózy 
Magnesium-stearát
Kukuřičný škrob
Mannitol (E421)
Povidon K 30 (E1201) 

Potah:
Glycerol (85%) (E422)
Hypromelóza
Magnesium-stearát
Polysorbát 80
Červený oxid železitý (E172)
Sacharóza
Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

HDPE lahvička s PP - uzávěrem s dětskou pojistkou

Velikost balení:
10, 30, 100, 130 a 175 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

49

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/029-033

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. října 2003
Datum posledního prodloužení registrace: 17. října 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na

http://www.ema.europa.eu

50

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Stalevo 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje: Levodopum 150 mg, carbidopum 37,5 mg a entacaponum 200 mg

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 1,9 mg sacharózy 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.
Hnědavě- nebo našedle-červené, podlouhlé elipsovité tablety na jedné straně označené 'LCE 150'.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Stalevo je určeno k léčbě dospělých pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose hybnými 
fluktuacemi, které nebylo možno stabilizovat léčbou levodopa/inhibitory dopa dekarboxylázy (DDC).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Optimální denní dávka musí být u každého pacienta určena pečlivou titrací levodopy. Denní dávka by 
měla být přednostně přizpůsobena použití jedné tablety jedné ze sedmi možných lékových sil 
(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg,
150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg 
levodopa/karbidopa/entakapon).

Pacient by měl být poučen, aby podávanou dávku užíval vždy pouze v jedné tabletě Staleva. Pacienti, 
kteří užívají méně než 70-100 mg karbidopy denně s větší pravděpodobností pocítí nauzeu a zvracení. 
Ačkoliv jsou zkušenosti s celkovou denní dávkou vyšší než 200 mg karbidopy omezené, maximální 
doporučená denní dávka entakaponu je 2000 mg, a proto je maximální denní dávka 10 tablet denně 
pro lékové síly Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 
125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg. Deset tablet Staleva 
150 mg/37,5 mg/200 mg odpovídá 375 mg karbidopy denně. Podle této denní dávky karbidopy je 
maximální doporučená dávka Staleva 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tablet denně a Staleva 
200 mg/50 mg/200 mg 7 tablet denně. 

Stalevo by mělo být obvykle podáváno pacientům, kteří jsou současně léčeni odpovídajícími dávkami 
levodopy se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC a entakaponem. 

Jak převést pacienty užívající přípravky levodopa/inhibitory DDC (karbidopa nebo benserazid) a 
tablety s entakaponem na Stalevo 

a. Pacienti, kteří jsou v současné době léčeni entakaponem a levodopou se standardním 
uvolňováním/karbidopou v dávkách ekvivalentních silám tablet Staleva, mohou být přímo převedeni 
na odpovídající tablety Staleva. Například: pacient užívající jednu tabletu 150 mg/37,5 mg 

51

levodopy/karbidopy společně s jednou tabletou entakaponu 200 mg čtyřikrát denně může užívat jednu 
tabletu Staleva 150 mg/37,5 mg/200 mg čtyřikrát denně namísto obvyklé dávky levodopy/karbidopy a 
entakaponu. 

b. Pokud se začínají léčit Stalevem pacienti doposud léčení entakaponem a levodopou/karbidopou 
v dávkách, které neodpovídají tabletám Staleva 150 mg/37,5 mg/200 mg (nebo 
50 mg/12,5 mg/200 mg nebo 75 mg/18,75 mg/200 mg nebo 100 mg/25 mg/200 mg nebo 
125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg), dávkování 
Staleva by mělo být pečlivě vytitrováno podle optimální klinické odpovědi. Na počátku by Stalevo 
mělo být nastaveno tak, aby odpovídalo co nejvíce doposud užívané celkové denní dávce levodopy. 

c. Pokud se začíná se Stalevem u pacientů, kteří jsou doposud léčeni entakaponem a levodopou/ 
benserazidem se standardním uvolňováním, musí se dávkování levodopy/benserazidu ukončit 
předchozí noc a následující ráno začít se Stalevem. Počáteční dávka Staleva musí zajistit stejnou nebo 
lehce vyšší (5-10%) dávku levodopy. 

Jak převést na Stalevo pacienty, kteří doposud nejsou léčeni entakaponem 

Počáteční podávání Staleva může být zváženo v odpovídajících dávkách k současné léčbě některých 
pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose fluktuacemi, kteří nejsou stabilizováni na současné 
léčbě levodopou se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC. Nicméně se přímý přechod 
z levodopy/inhibitoru DDC na Stalevo nedoporučuje u pacientů, kteří mají dyskineze nebo jejichž 
denní dávka levodopy převyšuje 800 mg. U těchto pacientů je vhodné začít léčbu entakaponem jako 
oddělenou léčbu (entakapon v tabletách) a před přechodem na Stalevo nastavit dávku levodopy, 
pokud je to nutné. 

Entakapon posiluje účinek levodopy. Proto může být nutné v průběhu prvních dní až týdnů po 
zahájení léčby Stalevem snížení dávky levodopy o 10-30%, zvláště u pacientů s dyskinezemi. Denní 
dávka levodopy může být podle klinického stavu pacienta redukována prodloužením dávkovacích 
intervalů a/nebo snížením množství levodopy v dávce. 

Nastavení dávky v průběhu léčby

Pokud je potřeba více levodopy, měla by být v rámci doporučené dávky zvážena zvýšená frekvence 
dávek a/nebo použití alternativní síly Staleva. 

Pokud je potřeba méně levodopy, měla by být celková dávka Staleva redukována buď sníženou 
frekvencí podávání prodloužením času mezi dávkami nebo snížením síly podávaného Staleva.

Pokud jsou jiné přípravky levodopy současně užívány s tabletami Staleva, měla by být dodržována 
maximální doporučená dávka.

Ukončení léčby Stalevem: Pokud je ukončena léčba Stalevem (levodopa/karbidopa/entakapon) a 
pacient je převeden na léčbu levodopa/ inhibitor DDC bez entakaponu, je nutné upravit dávkování 
další antiparkinsonské léčby, zvláště levodopy, aby byla dosažena dostatečná kontrola parkinsonských 
symptomů.

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost Staleva u dětí do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou 
dostupné žádné údaje.

Starší pacienti: U starších pacientů není vyžadována žádná úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater je 
doporučeno opatrné podávání Staleva. Může být nutná redukce dávky (viz bod 5.2). Při závažném 
poškození jater viz bod 4.3.

52

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. 
Nebyly hlášeny žádné konkrétní studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s renální 
insuficiencí, a proto by mělo být Stalevo podáváno s opatrností pacientům s těžkým renálním 
poškozením, včetně těch, kteří jsou léčeni dialýzou (viz bod 5.2).

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně, s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). Jedna tableta obsahuje jednu 
léčebnou dávku a smí se podávat pouze vcelku.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

-

Těžká porucha funkce jater.

-

Glaukom úzkého úhlu.

-

Feochromocytom.

-

Současné podávání Staleva s neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-
B), (např. fenelzin, tranylcypromin). 

-

Současné podávání selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B (viz bod 4.5). 

-

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

-

Stalevo není doporučeno k léčbě lékově indukovaných extrapyramidových reakcí. 

-

Léčba Stalevem by měla být podávána s opatrností pacientům s ischemickou chorobou srdeční, 
těžkým kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, renálním nebo 
endokrinním onemocněním, vředovou chorobou nebo křečemi v anamnéze. 

-

U pacientů s anamnézou infarktu myokardu, kteří mají reziduální atriální, nodální nebo 
ventrikulární arytmie, by měly být sledovány kardiální funkce a věnována zvláštní péče 
v průběhu počátečního nastavování dávky. 

-

Všichni pacienti léčení Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na rozvoj duševních 
změn, depresí se suicidálními tendencemi a jiných závažných antisociálních poruch chování. 
Psychotičtí pacienti nebo pacienti s psychózou v anamnéze by měli být léčeni s opatrností. 

-

Současné podávání antipsychotik schopných blokovat dopaminový receptor, zvláště antagonistů 
receptoru D2, by mělo být prováděno s opatrností a pacient by měl být pečlivě sledován 
s ohledem na možnou ztrátu antiparkinsonského účinku nebo zhoršení parkinsonských 
symptomů. 

-

Pacienti s chronickým glaukomem širokého úhlu mohou být léčeni Stalevem s opatrností za 
předpokladu, že je dobře regulován nitrooční tlak a pacient je pečlivě sledován s ohledem na 
možné změny nitroočního tlaku. 

-

Stalevo může vyvolat ortostatickou hypotenzi. Proto by Stalevo mělo být podáváno s opatrností 
pacientům, kteří užívají jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit ortostatickou hypotenzi. 

-

Entakapon ve spojení s levodopou byl u pacientů s Parkinsonovou nemocí spojován se 
somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku, a proto je třeba dbát zvláštní opatrnosti při 
řízení nebo obsluze strojů (viz bod 4.7).

-

U pacientů užívajících entakapon a dopaminové agonisty (jako např. bromokriptin), selegilin 
nebo amantadin byly v klinických studiích častější dopaminergní nežádoucí účinky jako 
dyskineze ve srovnání s těmi, kteří s touto kombinací užívali placebo. Může být třeba upravit 
dávky dalších antiparkinsonik, pokud jde o substituci Stalevem u pacientů, kteří dosud nejsou 
léčeni entakaponem. 

-

U pacientů s Parkinsonovou nemocí byla vzácně pozorována sekundární rhabdomyolýza 
při těžkých dyskinezích nebo neuroleptický maligní syndrom (NMS). Proto by měla být každá 
náhlá redukce nebo ukončení dávky levodopy pečlivě sledována, zvláště u pacientů, kteří 
současně užívají neuroleptika. NMS, včetně rhabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizován 
motorickými symptomy (rigidita, myoklonus, tremor), změnami duševního stavu (např. 
agitovanost, zmatenost, koma), hypertermií, autonomními poruchami (tachykardie, nestabilní 

53

krevní tlak) a zvýšenou hladinou sérové kreatinin-fosfokinázy. Ve zvláštních případech mohou 
být patrné pouze některé z těchto symptomů a/nebo nálezů. Pro patřičné zvládnutí NMS je 
důležitá včasná diagnóza. Po náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen syndrom 
připomínající neuroleptický maligní syndrom, zahrnující svalovou rigiditu, zvýšení tělesné 
teploty, duševní změny a zvýšení sérové kreatinin-fosfokinázy. Ani NMS ani rhabdomyolýza 
nebyla hlášena ve spojení s léčbou entakaponem v kontrolovaných klinických studiích, ve 
kterých bylo podávání entakaponu náhle ukončeno. Od uvedení entakaponu na trh byly hlášeny 
izolované případy NMS, zvláště po náhlém snížení dávky nebo vysazení entakaponu a dalších 
současně podávaných dopaminergních léčivých přípravků. Pokud to bude nezbytné, měla by být 
náhrada Staleva levodopou a inhibitorem DDC bez entakaponu či jiná dopaminergní léčba 
provedena pomalu, přičemž může být nezbytné zvýšení dávky levodopy. 

-

Pokud je nutná celková anestezie, léčba Stalevem může pokračovat, dokud je pacientovi 
umožněno přijímat tekutiny a léčivé přípravky perorálně. Pokud musí být terapie přechodně 
ukončena, léčba Stalevem může být obnovena ve stejných dávkách jako dříve, jakmile bude 
možné přijímat perorální léčivé přípravky.

-

Při dlouhodobé léčbě Stalevem se doporučuje pravidelné hodnocení jaterních, 
hematopoetických, kardiovaskulárních a renálních funkcí.

-

Pokud pacienti trpí průjmem, doporučuje se sledovat jejich hmotnost, aby se zabránilo 
případnému nadměrnému snížení tělesné hmotnosti. Protrahovaný nebo přetrvávající průjem, 
objevující se během užívání entakaponu, může být příznakem kolitidy. V případě 
protrahovaného nebo přetrvávajícího průjmu je třeba lék vysadit a zvážit příslušnou léčbu a 
vyšetření.

-

Pacienti by měli být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch.
Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu 
a/nebo dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou 
rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, 
hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. 
Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se léčbu přehodnotit.

-

U pacientů s progresivní anorexií, astenií a úbytkem hmotnosti v relativně krátké době je nutno 
zvážit všeobecné lékařské vyšetření včetně jaterních funkcí.

-

Levodopa/karbidopa může způsobit falešně pozitivní výsledky testu s diagnostickými proužky 
na přítomnost ketonů v moči a tato reakce se nezmění převařením vzorku moči. Použití metody 
založené na glukózové oxidáze může vést k falešně negativním výsledkům u glykosurie.

-

Stalevo obsahuje sacharózu, a proto by tento přípravek neměli užívat pacienti se vzácnými 
dědičnými poruchami intolerance fruktózy, malabsorpce glukózy-galaktózy nebo
nedostatečnosti sacharázy-izomaltázy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Další antiparkinsonika: Dosud nebyly zaznamenány žádné známky interakce, které by vylučovaly 
současné užívání běžných antiparkinsonik spolu s léčbou Stalevem. Entakapon ve vysokých dávkách 
může ovlivnit absorpci karbidopy. Nicméně u doporučených léčebných schémat (200 mg entakaponu 
až 10x denně) nebyly pozorovány žádné interakce s karbidopou. Interakce mezi entakaponem a 
selegilinem byly zkoumány ve studiích s opakovanými dávkami u pacientů s Parkinsonovou nemocí 
léčených levodopou/inhibitorem DDC a nebyly pozorovány žádné interakce. Denní dávka selegilinu 
užívaného spolu se Stalevem by neměla přesáhnout 10 mg.

Pozornost by měla být věnována, pokud je některá z následujících léčivých látek podávána spolu 
s levodopou.

Antihypertenziva: Pokud je k léčbě přidána levodopa, může se u pacientů, kteří již užívají 
antihypertenziva, objevit ortostatická hypotenze. To může vyžadovat úpravu dávky antihypertenziva.

Antidepresiva: Vzácně byly při současném užívání tricyklických antidepresiv a levodopy/karbidopy 
hlášeny reakce zahrnující hypertenzi a dyskineze. Interakce mezi entakaponem a imipraminem a mezi 
entakaponem a moklobemidem byly studovány na zdravých dobrovolnících ve studiích s jednotlivými 

54

dávkami. Nebyly pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Signifikantní počet pacientů 
s Parkinsonovou nemocí byl léčen kombinací levodopy, karbidopy a entakaponu spolu s několika 
různými léčivými látkami, jako inhibitory MAO-A, tricyklická antidepresiva, inhibitory zpětného 
vychytávání noradrenalinu jako desipramin, maprotilin a venlafaxin a léčivými přípravky, které jsou 
metabolizovány prostřednictvím COMT (např. sloučeniny se strukturou katecholu, paroxetin). Nebyly 
pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Nicméně pozornost by měla být věnována, pokud 
jsou tyto léčivé přípravky užívány současně se Stalevem (viz body 4.3 a 4.4).

Další léčivé látky: Antagonisté dopaminového receptoru (např. některá antipsychotika a antiemetika), 
fenytoin a papaverin mohou redukovat léčebný účinek levodopy. Pacienti užívající tyto léčivé látky 
spolu se Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na možnou ztrátu terapeutické odpovědi.

S ohledem na afinitu entakaponu k cytochromu P450 2C9 in vitro (viz bod 5.2), může Stalevo 
potenciálně interferovat s léčivými látkami, jako například S-warfarinem, jejichž metabolismus je 
závislý na tomto izoenzymu. Entakapon nicméně neovlivňoval ve studiích na zdravých dobrovolnících 
plazmatické hladiny S-warfarinu, zatímco AUC R-warfarinu se zvýšila v průměru o 18% [CI

90

11-

26%].
Hodnoty INR se zvýšily v průměru o 13% [CI

90

6-19%]. Proto se při počátku léčby Stalevem 

u pacientů užívajících warfarin doporučuje kontrola INR.

Další možné interakce: Protože si levodopa konkuruje s určitými aminokyselinami, může být absorpce 
Staleva porušena u některých pacientů s dietou s vysokým obsahem proteinů.

Levodopa a entakapon mohou v trávícím traktu utvářet cheláty s železem. Proto by Stalevo a 
přípravky obsahující železo měly být užívány v odstupu alespoň 2-3 hodin (viz bod 4.8).

Údaje in vitro: Entakapon se váže na vazebné místo II lidského albuminu, které také váže některé 
další léčivé látky, včetně diazepamu a ibuprofenu. Na základě in vitro studií se neočekává 
signifikantní posun terapeutických koncentrací těchto léčivých látek. Proto dosud nebyly žádné 
zmínky o podobných interakcích popsány.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Adekvátní údaje o podávání kombinace levodopy/karbidopy/entakaponu těhotným ženám nejsou 
k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu jednotlivých složek (viz bod 5.3). 
Potenciální riziko pro člověka není známé. Stalevo by nemělo být během těhotenství podáváno, pokud 
výhody z této léčby plynoucí pro matku nepřevažují nad možnými riziky pro plod.

Kojení
Levodopa je vylučována do mateřského mléka u lidí. Je prokázáno, že v průběhu léčby levodopou je 
potlačeno kojení. Karbidopa a entakapon byly u zvířat vylučovány do mateřského mléka, ale není 
známo, zda jsou vylučovány do lidského mateřského mléka. Bezpečnost levodopy, karbidopy nebo 
entakaponu u kojenců není známa. Ženy by v průběhu léčby Stalevem neměly kojit.

Fertilita
V předklinických studiích se samotným entakaponem, karbidopou nebo levodopou nebyly pozorovány 
žádné negativní účinky na fertilitu. Studie fertility na zvířatech nebyly provedeny s kombinací 
entakaponu, karbidopy a levodopy.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Stalevo může mít velký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Levodopa, karbidopa a entakapon 
mohou společně způsobit závratě a symptomatickou ortostatickou hypotenzi. Proto by se při řízení 
nebo obsluze strojů mělo dbát zvláštní opatrnosti.

55

Pacienti, u kterých se při léčbě Stalevem vyskytuje somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu 
spánku, musí být poučeni, aby se do vymizení těchto opakovaných epizod vyhnuli řízení a vykonávání 
aktivit, při kterých by jim nebo ostatním jejich snížená pozornost mohla přivodit těžký úraz nebo smrt 
(např. při obsluze strojů), (viz bod 4.4).

4.8

Nežádoucí účinky

a. Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji  hlášené  nežádoucí  účinky  Staleva  jsou  dyskineze,  které  se  objevují  přibližně  u  19% 
pacientů,  gastrointestinální  symptomy  včetně  nausey  a  průjmu,  které  se  objevují  přibližně  u  15%  a 
12% pacientů, bolesti svalů, kosterně-svalových struktur a pojivové tkáně, které se objevují přibližně 
u 12% pacientů a neškodné červenohnědé zbarvení moče (chromaturie), které se objevuje přibližně u 
10% léčených. V klinických studiích se Stalevem nebo entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitory byly zaznamenány závažné příhody krvácení do gastrointestinálního traktu (méně časté) a 
angioedém (vzácné). V souvislosti se Stalevem se může vyskytnout hepatitida se závažným průběhem 
a  převážně  cholestatickými  znaky,  rhabdomyolýza  a  neuroleptický  maligní  syndrom;  v  údajích  z 
klinických studií však nebyl žádný takový případ identifikován. 

b. Přehled nežádoucích účinků v tabulkové formě

Následující nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 1 byly shromážděny jak z dat jedenácti dvojitě 
zaslepených klinických studií s 3230 pacienty (1810 nemocných bylo léčeno Stalevem nebo 
entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem a 1420 pacientů bylo léčeno placebem v 
kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem nebo cabergolinem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitorem), tak z údajů získaných během postmarketingového sledování od uvedení entakaponu na 
trh pro kombinované použití s levodopou/DDC inhibitory.

Nežádoucí  účinky  jsou  klasifikovány  na  základě  četnosti  výskytu  podle  následující  konvence  (jako 
první  v  pořadí  jsou  uvedeny  nežádoucí  účinky  s  nejčastější  frekvencí):  velmi  časté  (≥1/10);  časté 
(≥1/100  až  <1/10);  méně  časté  (≥1/1000  až  <1/100);  vzácné  (≥1/10000  až  <1/1000),  velmi  vzácné 
(<1/10000),  není  známo  (podle  dostupných  údajů  nelze  odhadnout  – z  klinických  studií  ani  z 
epidemiologických studií nelze odvodit žádné spolehlivé odhady).

Tabulka 1. Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému
Časté:

Anémie

Méně časté:

Trombocytopénie

Poruchy metabolismu a výživy
Časté:

Pokles tělesné hmotnosti*, snížení chuti k jídlu*

Psychiatrické poruchy
Časté:

Deprese, halucinace, stav zmatenosti*, abnormální sny*, úzkosti, nespavost

Méně časté:

Psychóza, agitace* 

Není známo:

Sebevražedné chování

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Dyskineze*

Časté:

Zhoršení parkinsonismu (např. bradykineze)*, tremor, fenomén „on-off", 
dystonie, duševní poruchy (např. poruchy paměti, demence), somnolence, 
závratě*, bolesti hlavy

Není známo:

Neuroleptický maligní syndrom*

Poruchy oka

56

Časté:

Rozmazané vidění

Srdeční poruchy
Časté:

Projevy ischemické choroby srdeční jiné než infarkt myokardu (např. angina 
pectoris)**, nepravidelný srdeční rytmus 

Méně časté:

Infarkt myokardu**

Cévní poruchy:
Časté:

Ortostatická hypotenze, hypertenze

Méně časté:

Krvácení do gastrointestinálního traktu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté:

Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Průjem*, nausea*

Časté:

Zácpa*, zvracení*, dyspepsie, bolesti břicha a břišní dyskomfort*, sucho v 
ústech*

Méně časté:

Kolitida*, dysfagie

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté:

Abnormální jaterní testy*

Není známo:

Hepatitida převážně se znaky cholestázy (viz bod 4.4)*

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté:

Vyrážka*, hyperhidrosa

Méně časté:

Zbarvení jiných tkání či tekutin než moči (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)*

Vzácné:

Angioedém

Není známo:

Kopřivka*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Velmi časté:

Bolesti svalů, svalově-kosterního aparátu a pojivové tkáně*

Časté:

Svalové spasmy, arthralgie

Není známo:

Rhabdomyolýza*

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi časté:

Chromaturie*

Časté:

Infekce močových cest

Méně časté:

Retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

Bolesti na hrudi, periferní edém, pády, poruchy chůze, astenie, únavnost, 

Méně časté:

Malátnost

*Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou četnější (podle rozdílu 
frekvence nejméně o 1% v údajích z klinických studií) u entakaponu než u samotné levodopy/DDC 
inhibitoru. Viz oddíl c.

**Četnosti  incidence  infarktu  myokardu  (0,43%)  a  jiných  projevů  ischemické  choroby 
srdeční(1,54%) jsou získány z analýzy 13 dvojitě zaslepených studií s 2082 pacienty na entakaponu 
trpícími motorickými fluktuacemi na konci účinnosti dávky.

c. Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou častější u entakaponu než
u samotné levodopy/DDC inhibitoru jsou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, označeny hvězdičkou. Některé z 

57

těchto  nežádoucích  účinků  souvisí  se  zvýšenou  dopaminergní  aktivitou  (např.  dyskineze,  nausea  a 
zvracení) a objevují se především na začátku léčby. Snížení dávky levodopy vede ke snížení intenzity 
a frekvence těchto dopaminergních reakcí. Je známo, že několik nežádoucích reakcí přímo souvisí s 
léčivou  látkou  entakapon,  včetně  průjmu  a  červenohnědého  zbarvení  moče.  V  některých  případech 
může  entakapon  také  způsobit  zbarvení  kůže,  nehtů,  vlasů  a  potu.  Ostatní  nežádoucí  účinky  s 
hvězdičkou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, jsou takto označené buďto na základě jejich četnějšího výskytu 
u entakaponu než u samotné levodopy/DDCI v klinických studiích (s rozdílem frekvence o nejméně 
1%)  nebo  na  základě  individuálních  bezpečnostních  hlášení  obdržených  po  uvedení  entakaponu na 
trh.

Ve spojení  s levodopou/karbidopou  se  vzácně  objevily  konvulze,  nicméně  kauzální  vztah  k léčbě 
levodopou/karbidopou nebyl prokázán. 

Impulzivní poruchy: U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky 
obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou rozvinout symptomy jako patologické 
hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování a záchvatovité a nutkavé 
přejídání (viz bod 4.4).

Entakapone  v  kombinaci  s  levodopou  byl  spojován  s  izolovanými případy  excesívní  somnolence 
během dne a epizodami náhlého nástupu spánku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení  podezření  na  nežádoucí  účinky  po  registraci  léčivého  přípravku  je  důležité.  Umožňuje  to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby  hlásili  podezření  na  nežádoucí  účinky  prostřednictvím  národního  systému  hlášení  nežádoucích 
účinků uvedeného v

 Dodatku V.

4.9

Předávkování

Postmarketingové údaje zahrnují izolované případy předávkování, při kterých byly hlášené nejvyšší 
denní dávky levodopy a entakaponu min. 10 000 mg, resp. 40 000 mg. Mezi akutní příznaky a známky 
v těchto případech patří agitovanost, stav zmatenosti, kóma, bradykardie, ventrikulární tachykardie, 
Cheyne-Stokesovo dýchání, změna barvy pokožky, jazyka a spojivek, a chromaturie. Zvládnutí 
akutního předávkování při léčbě Stalevem je podobné, jako při akutním předávkování levodopou. 
Pyridoxin však není účinný pro zrušení působení Staleva. Doporučuje se hospitalizace a celková 
podpůrná opatření by měla být použita spolu s neprodlenou laváží žaludku a opakovaným podáním 
živočišného uhlí po celou dobu. To může uspíšit vyloučení entakaponu zvláště snížením jeho 
absorpce/reabsorpce z GIT. Měly by být pečlivě sledovány respirační, oběhové a renální funkce. 
Měla by být započata monitorace EKG a pacient pečlivě sledován pro možný rozvoj arytmií. Pokud je 
potřeba, měla by být podána vhodná antiarytmická terapie. V úvahu by také měla být vzata možnost, 
že pacient užil spolu se Stalevem ještě další léčivé látky. Význam dialýzy při léčbě předávkování není 
znám.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonika, dopa a její deriváty

Kód ATC: N04BA03

Podle současných znalostí jsou symptomy Parkinsonovy nemoci spojeny s deplecí dopaminu v corpus 
striatum
. Dopamin nepřestupuje hematoencefalickou bariéru. Levodopa, prekurzor dopaminu, 
hematoencefalickou bariéru přestupuje a zmírňuje příznaky nemoci. Pouze malá část podané dávky 

58

levodopy, pokud je podána bez inhibitorů metabolických enzymů, dosahuje centrálního nervového 
systému, protože je extenzivně metabolizována na periferii.

Karbidopa a benserazid jsou periferní inhibitory DDC, které redukují periferní metabolismus 
levodopy, a proto je více levodopy dostupno mozku. Pokud je redukována dekarboxylace levodopy 
současným podáním inhibitoru DDC, může být použita nižší dávka levodopy a je redukován výskyt 
nežádoucích účinků jako nauzea.

Při inhibici dekarboxylázy inhibitorem DDC se katechol-O-methlytransferáza (COMT) stává hlavní 
metabolickou cestou katalyzující konverzi levodopy na 3-O-methyldopu (3-OMD), potenciálně 
škodlivý metabolit levodopy. Entakapon je reverzibilní, specifický a zejména periferně účinný 
inhibitor COMT určený k souběžnému podání s levodopou. Entakapon zpomaluje clearance levodopy 
z krevního oběhu, což vede ke zvýšení plochy pod křivkou (area under the curve, AUC) 
ve farmakokinetickém profilu levodopy. Klinická odpověď na každou dávku levodopy je pak následně 
zvýšena a prodloužena.

Důkaz terapeutického efektu Staleva je založen na dvou dvojitě zaslepených studiích fáze III, ve 
kterých 376 pacientů s Parkinsonovou nemocí s end-of-dose hybnými fluktuacemi užívalo entakapon 
nebo placebo s jednotlivou dávkou levodopy/inhibitoru DDC. Pacienti do deníku zaznamenávali 
denní ON-periody s nebo bez entakaponu. V první studii entakapon zvýšil průměrnou ON-periodu 
proti počátku o 1 h 20 min (CI 

95%

45 min, 1 h 56 min). To korespondovalo s 8,3% proporčním 

zvýšením denní ON-periody. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 24% ve skupině 
s entakaponem a 0% v placebové skupině. Ve druhé studii byl průměrný podíl ON-periody zvýšen o 
4,5% (CI 

95%

0,93%, 7,97%) proti počátku. To se projevilo v průměrném zvýšení denní ON-periody o 

35 min. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 18% u entakaponu a o 5% u placeba. Protože je 
efekt tablet Staleva rovnocenný účinku tablet entakaponu 200 mg podávaných současně s komerčně 
dostupnými přípravky karbidopy/levodopy se standardním uvolňováním v odpovídajících dávkách, 
jsou tyto výsledky aplikovatelné také k popisu účinku Staleva.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika léčivých látek

Absorpce/distribuce: Existují značné inter- a intraindividuální rozdíly v absorpci levodopy, karbidopy 
a entakaponu. Jak levodopa tak entakapon jsou rychle vstřebávány a eliminovány. Karbidopa je ve 
srovnání s levodopou absorbována a eliminována o něco pomaleji. Biologická dostupnost levodopy, 
pokud je podána odděleně od obou zbývajících látek, je 15 – 33%, u karbidopy 40 – 70% a u 
entakaponu 35% po 200 mg perorální dávce. Potrava bohatá na velké neutrální aminokyseliny může 
zpozdit a redukovat absorpci levodopy. Jídlo významně neovlivňuje absorpci entakaponu. Distribuční 
objem jak levodopy (Vd 0,36 – 1,6 l/kg), tak entakaponu (Vd

ss

0,27 l/kg) je mírně menší, data pro 

karbidopu nejsou dostupná.

Levodopa je vázána na plazmatické proteiny pouze v menším rozsahu okolo 10-30% a karbidopa je 
vázána přibližně v 36%, zatímco entakapon je značně vázán na plazmatické proteiny (okolo 98%), 
zvláště na sérový albumin. V terapeutických koncentracích entakapon nevytěsňuje jiné, výrazně se 
vážící léčivé látky (např. warfarin, kyselina salicylová, fenylbutazon nebo diazepam), a není ani 
významnou měrou vytěsňován kteroukoliv z těchto látek v terapeutických nebo vyšších koncentracích.

Biotransformace a eliminace: Levodopa je významně metabolizována na různé metabolity, přičemž 
dekarboxylace dopa dekarboxylázou (DDC) a O-methylace catechol-O-methyltransferázou (COMT) 
jsou nejdůležitějšími cestami.

Karbidopa je metabolizována na dva hlavní metabolity, které jsou vylučovány močí jako glukuronidy 
a nekonjugované složky. Nezměněná karbidopa představuje 30% z celkové urinární exkrece.

59

Entakapon je před vyloučením močí (10 – 20%) a žlučí/stolicí (80 – 90%) téměř úplně metabolizován. 
Hlavní metabolickou cestou je glukuronidace entakaponu a jeho aktivní metabolit, cis-izomer, 
představuje přibližně 5% celkového plazmatického množství.

Celková clearance levodopy je v rozmezí 0,55 – 1,38 l/kg/h a entakaponu v rozmezí 0,70 l/kg/h. 
Eliminační poločas (t

1/2

) levodopy je 0,6 – 1,3 hodiny, karbidopy 2 - 3 hodiny a entakaponu 0,4 –

0,7 hodiny, pokud jsou podány odděleně.

V důsledku krátkých eliminačních poločasů se neobjevuje při opakovaném podání skutečná 
akumulace.

Údaje z in vitro studií využívající lidské jaterní mikrozomální preparáty naznačují, že entakapon 
inhibuje cytochrom P450 2C9 (IC50 ~ 4 µM). Entakapon vykazuje malou nebo žádnou inhibici 
dalších typů izoenzymů P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19), viz bod 
4.5.

Charakteristika u pacientů

Starší pacienti: Při podání bez karbidopy a entakaponu je absorpce levodopy u starších pacientů větší 
a eliminace pomalejší než u mladých osob. Při kombinaci karbidopy s levodopou je však absorpce 
levodopy srovnatelná mezi staršími a mladými osobami, ale AUC je přesto 1,5 krát vyšší u starších 
pacientů v důsledku snížené aktivity DDC a nižší clearance v souvislosti s věkem. Neexistují 
významné rozdíly AUC karbidopy nebo entakaponu mezi mladšími (45 – 64 let) a staršími osobami 
(65 – 70 let).

Pohlaví: Biologická dostupnost levodopy je významně vyšší u žen než u mužů. 
Ve farmakokinetických studiích se Stalevem je biologická dostupnost levodopy vyšší u žen než 
u mužů, zejména v důsledku rozdílu tělesné hmotnosti, naproti tomu nejsou mezi pohlavími rozdíly 
u karbidopy a entakaponu.

Jaterní poškození: Metabolismus entakaponu je pomalejší u pacientů s lehkým a středně těžkým 
poškozením jater (Child-Pugh třídy A a B), což vede ke zvýšení plazmatických koncentrací 
entakaponu v absorpční i eliminační fázi (viz body 4.2 a 4.3). Nejsou hlášeny detailní 
farmakokinetické studie s karbidopou a levodopou u pacientů s jaterním poškozením, nicméně 
u pacientů s lehkým a středním poškozením jater by Stalevo mělo být podáváno s obezřetností.

Poškození ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. Nejsou hlášeny žádné 
podrobné studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s poškozením ledvin. Nicméně by 
mělo být zváženo prodloužení dávkovacích intervalů u pacientů, kteří podstupují dialýzu (viz bod 
4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje založené na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicitě 
po opakovaném podání, genotoxicitě a hodnocení kancerogenního potenciálu levodopy, karbidopy a 
entakaponu, pokud byly testovány samostatně nebo v kombinacích, neodhalily žádné zvláštní riziko 
pro člověka. Ve studiích toxicity po opakovaném podání entakaponu byla pozorována anemie, 
nejpravděpodobněji v důsledku schopnosti entakaponu tvořit cheláty s železem. Ve vztahu 
k reprodukční toxicitě entakaponu byla pozorována snížená fetální hmotnost a lehce zpožděný vývoj 
kostí u králíků při systémovém podávání dávek v terapeutickém rozmezí. Jak levodopa, tak kombinace 
karbidopy a levodopy způsobily u králíků viscerální a skeletální malformace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

60

Jádro tablety:
Sodná sůl kroskarmelózy 
Magnesium-stearát
Kukuřičný škrob
Mannitol (E421)
Povidon K 30 (E1201) 

Potah:
Glycerol (85%) (E422)
Hypromelóza
Magnesium-stearát
Polysorbát 80
Červený oxid železitý (E172)
Sacharóza
Oxid titaničitý (E171)
Žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

HDPE lahvička s PP - uzávěrem s dětskou pojistkou

Velikost balení:
10, 30, 100, 130, 175 a 250 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

61

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/009-012
EU/1/03/260/015
EU/1/03/260/018

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. října 2003
Datum posledního prodloužení registrace: 17. října 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

 http://www.ema.europa.eu

62

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje: Levodopum 175 mg, carbidopum 43,75 mg a entacaponum 200 mg

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje: 1,89 mg sacharózy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.
Světle hnědavé nebo červené, oválné, nerýhované potahované tablety na jedné straně označené 'LCE 
175'.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Stalevo je určeno k léčbě dospělých pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose hybnými 
fluktuacemi, které nebylo možno stabilizovat léčbou levodopa/inhibitory dopa dekarboxylázy (DDC).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Optimální denní dávka musí být u každého pacienta určena pečlivou titrací levodopy. Denní dávka by 
měla být přednostně přizpůsobena použití jedné tablety jedné ze sedmi možných lékových sil 
(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg /200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 
150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg 
levodopa/karbidopa/entakapon).

Pacient by měl být poučen, aby podávanou dávku užíval vždy pouze v jedné tabletě Staleva. Pacienti, 
kteří užívají méně než 70-100 mg karbidopy denně s větší pravděpodobností pocítí nauzeu a zvracení. 
Ačkoliv jsou zkušenosti s celkovou denní dávkou vyšší než 200 mg karbidopy omezené, maximální 
doporučená denní dávka entakaponu je 2000 mg, a proto je maximální denní dávka 10 tablet denně 
pro lékové síly Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 
125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg. Deset tablet Staleva 
150 mg/37,5 mg/200 mg odpovídá 375 mg karbidopy denně. Podle této denní dávky karbidopy je 
maximální doporučená dávka Staleva 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tablet denně a Staleva 
200 mg/50 mg/200 mg 7 tablet denně. 

Stalevo by mělo být obvykle podáváno pacientům, kteří jsou současně léčeni odpovídajícími dávkami 
levodopy se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC a entakaponem. 

Jak převést pacienty užívající přípravky levodopa/inhibitory DDC (karbidopa nebo benserazid) a 
tablety s entakaponem na Stalevo 

a. Pacienti, kteří jsou v současné době léčeni entakaponem a levodopou se standardním 
uvolňováním/karbidopou v dávkách ekvivalentních silám tablet Staleva, mohou být přímo převedeni 

63

na odpovídající tablety Staleva. Například: pacient užívající jednu tabletu 50 mg/12,5 mg 
levodopy/karbidopy společně s jednou tabletou entakaponu 200 mg čtyřikrát denně může užívat jednu 
tabletu Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg čtyřikrát denně namísto obvyklé dávky levodopy/karbidopy a 
entakaponu. 

b. Pokud se Stalevem začínají léčit pacienti doposud léčení entakaponem a levodopou/karbidopou 
v dávkách, které neodpovídají tabletám Staleva 175 mg/43,75 mg/200 mg (nebo 
50 mg/12,5 mg/200 mg nebo 75 mg/18,75 mg/200 mg nebo 100 mg/25 mg/200 mg nebo 
150 mg/37,5 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg), dávkování Staleva by mělo být pečlivě 
vytitrováno podle optimální klinické odpovědi. Na počátku by Stalevo mělo být nastaveno tak, aby 
odpovídalo co nejvíce doposud užívané celkové denní dávce levodopy. 

c. Pokud se začíná se Stalevem u pacientů, kteří jsou doposud léčeni entakaponem a levodopou/ 
benserazidem se standardním uvolňováním, musí se dávkování levodopy/benserazidu ukončit 
předchozí noc a následující ráno začít se Stalevem. Počáteční dávka Staleva musí zajistit stejnou nebo 
lehce vyšší (5-10%) dávku levodopy. 

Jak převést na Stalevo pacienty, kteří doposud nejsou léčeni entakaponem 

Počáteční podávání Staleva může být zváženo v odpovídajících dávkách k současné léčbě některých 
pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose fluktuacemi, kteří nejsou stabilizováni na současné 
léčbě levodopou se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC. Nicméně se přímý přechod 
z levodopy/inhibitoru DDC na Stalevo nedoporučuje u pacientů, kteří mají dyskineze nebo jejichž 
denní dávka levodopy převyšuje 800 mg. U těchto pacientů je vhodné začít léčbu entakaponem jako 
oddělenou léčbu (entakapon v tabletách) a před přechodem na Stalevo nastavit dávku levodopy, 
pokud je to nutné. 

Entakapon posiluje účinek levodopy. Proto může být nutné v průběhu prvních dní až týdnů po 
zahájení léčby Stalevem snížení dávky levodopy o 10-30%, zvláště u pacientů s dyskinezemi. Denní 
dávka levodopy může být podle klinického stavu pacienta redukována prodloužením dávkovacích 
intervalů a/nebo snížením množství levodopy v dávce. 

Nastavení dávky v průběhu léčby

Pokud je potřeba více levodopy, měla by být v rámci doporučené dávky zvážena zvýšená frekvence 
dávek a/nebo použití alternativní síly Staleva. 

Pokud je potřeba méně levodopy, měla by být celková dávka Staleva redukována buď sníženou 
frekvencí podávání prodloužením času mezi dávkami nebo snížením síly podávaného Staleva.

Pokud jsou jiné přípravky levodopy současně užívány s tabletami Staleva, měla by být dodržována 
maximální doporučená dávka.

Ukončení léčby Stalevem: Pokud je ukončena léčba Stalevem (levodopa/karbidopa/entakapon) a 
pacient je převeden na léčbu levodopa/ inhibitor DDC bez entakaponu, je nutné upravit dávkování 
další antiparkinsonské léčby, zvláště levodopy, aby byla dosažena dostatečná kontrola parkinsonských 
symptomů.

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost Staleva u dětí do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou 
dostupné žádné údaje. 

Starší pacienti: U starších pacientů není vyžadována žádná úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater je 
doporučeno opatrné podávání Staleva. Může být nutná redukce dávky (viz bod 5.2). Při závažném 
poškození jater viz bod 4.3.

64

Pacienti s poruchou funkc ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. Nebyly 
hlášeny žádné konkrétní studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s renální 
insuficiencí, a proto by mělo být Stalevo podáváno s opatrností pacientům s těžkým renálním 
poškozením, včetně těch, kteří jsou léčeni dialýzou (viz bod 5.2).

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně, s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). Jedna tableta obsahuje jednu 
léčebnou dávku a smí se podávat pouze vcelku.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

-

Těžká porucha funkce jater.

-

Glaukom úzkého úhlu.

-

Feochromocytom.

-

Současné podávání Staleva s neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-
B), (např. fenelzin, tranylcypromin). 

-

Současné podávání selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B (viz bod 4.5). 

-

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

-

Stalevo není doporučeno k léčbě lékově indukovaných extrapyramidových reakcí. 

-

Léčba Stalevem by měla být podávána s opatrností pacientům s ischemickou chorobou srdeční, 
těžkým kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, renálním nebo 
endokrinním onemocněním, vředovou chorobou nebo křečemi v anamnéze. 

-

U pacientů s anamnézou infarktu myokardu, kteří mají reziduální atriální, nodální nebo 
ventrikulární arytmie, by měly být sledovány kardiální funkce a věnována zvláštní péče 
v průběhu počátečního nastavování dávky. 

-

Všichni pacienti léčení Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na rozvoj duševních 
změn, depresí se suicidálními tendencemi a jiných závažných antisociálních poruch chování. 
Psychotičtí pacienti nebo pacienti s psychózou v anamnéze by měli být léčeni s opatrností. 

-

Současné podávání antipsychotik schopných blokovat dopaminový receptor, zvláště antagonistů 
receptoru D2, by mělo být prováděno s opatrností a pacient by měl být pečlivě sledován 
s ohledem na možnou ztrátu antiparkinsonského účinku nebo zhoršení parkinsonských 
symptomů. 

-

Pacienti s chronickým glaukomem širokého úhlu mohou být léčeni Stalevem s opatrností za 
předpokladu, že je dobře regulován nitrooční tlak a pacient je pečlivě sledován s ohledem na 
možné změny nitroočního tlaku. 

-

Stalevo může vyvolat ortostatickou hypotenzi. Proto by Stalevo mělo být podáváno s opatrností 
pacientům, kteří užívají jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit ortostatickou hypotenzi. 

-

Entakapon ve spojení s levodopou byl u pacientů s Parkinsonovou nemocí spojován se 
somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku, a proto je třeba dbát zvláštní opatrnosti při 
řízení nebo obsluze strojů (viz bod 4.7).

-

U pacientů užívajících entakapon a dopaminové agonisty (jako např. bromokriptin), selegilin 
nebo amantadin byly v klinických studiích častější dopaminergní nežádoucí účinky jako 
dyskineze ve srovnání s těmi, kteří s touto kombinací užívali placebo. Dávky dalších 
antiparkinsonik může být potřeba upravit, pokud jde o substituci Stalevem u pacientů, kteří 
dosud nejsou léčeni entakaponem. 

-

U pacientů s Parkinsonovou nemocí byla vzácně pozorována sekundární rhabdomyolýza 
při těžkých dyskinezích nebo neuroleptický maligní syndrom (NMS). Proto by měla být každá 
náhlá redukce nebo ukončení dávky levodopy pečlivě sledována, zvláště u pacientů, kteří 
současně užívají neuroleptika. NMS, včetně rhabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizován 
motorickými symptomy (rigidita, myoklonus, tremor), změnami duševního stavu (např. 

65

agitovanost, zmatenost, koma), hypertermií, autonomními poruchami (tachykardie, nestabilní 
krevní tlak) a zvýšenou hladinou sérové kreatinin-fosfokinázy. Ve zvláštních případech mohou 
být patrné pouze některé z těchto symptomů a/nebo nálezů. Pro patřičné zvládnutí NMS je 
důležitá včasná diagnóza. Po náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen syndrom 
připomínající neuroleptický maligní syndrom, zahrnující svalovou rigiditu, zvýšení tělesné 
teploty, duševní změny a zvýšení sérové kreatinin-fosfokinázy. Ani NMS ani rhabdomyolýza 
nebyla hlášena ve spojení s léčbou entakaponem v kontrolovaných klinických studiích, ve 
kterých bylo podávání entakaponu náhle ukončeno. Od uvedení entakaponu na trh byly hlášeny 
izolované případy NMS, zvláště po náhlém snížení dávky nebo vysazení entakaponu a dalších 
současně podávaných dopaminergních léčivých přípravků. Pokud to bude nezbytné, měla by být 
náhrada Staleva levodopou a inhibitorem DDC bez entakaponu či jiná dopaminergní léčba 
provedena pomalu, přičemž může být nezbytné zvýšení dávky levodopy. 

-

Pokud je nutná celková anestezie, léčba Stalevem může pokračovat, dokud je pacientovi 
umožněno přijímat tekutiny a léčivé přípravky perorálně. Pokud musí být terapie přechodně 
ukončena, léčba Stalevem může být obnovena ve stejných dávkách jako dříve, jakmile bude 
možné přijímat perorální léčivé přípravky.

-

Při dlouhodobé léčbě Stalevem se doporučuje pravidelné hodnocení jaterních, 
hematopoetických, kardiovaskulárních a renálních funkcí.

-

Pokud pacienti trpí průjmem, doporučuje se sledovat jejich hmotnost, aby se zabránilo 
případnému nadměrnému snížení tělesné hmotnosti. Protrahovaný nebo přetrvávající průjem, 
objevující se během užívání entakaponu, může být příznakem kolitidy. V případě 
protrahovaného nebo přetrvávajícího průjmu je třeba lék vysadit a zvážit příslušnou léčbu a 
vyšetření.

-

Pacienti by měli být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. 
Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu 
a/nebo dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou 
rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, 
hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. 
Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se léčbu přehodnotit.

-

U pacientů s progresivní anorexií, astenií a úbytkem hmotnosti v relativně krátké době je nutno 
zvážit všeobecné lékařské vyšetření včetně funkce jater.

-

Levodopa/karbidopa může způsobit falešně pozitivní výsledky testu s diagnostickými proužky 
na přítomnost ketonů v moči a tato reakce se nezmění převařením vzorku moči. Použití metody 
založené na glukózové oxidáze může vést k falešně negativním výsledkům u glykosurie.

-

Stalevo obsahuje sacharózu, a proto by tento přípravek neměli užívat pacienti se vzácnými 
dědičnými poruchami intolerance fruktózy, malabsorpce glukózy-galaktózy nebo 
nedostatečnosti sacharázy-izomaltázy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Další antiparkinsonika: Dosud nebyly zaznamenány žádné známky interakce, které by vylučovaly 
současné užívání běžných antiparkinsonik spolu s léčbou Stalevem. Entakapon ve vysokých dávkách 
může ovlivnit absorpci karbidopy. Nicméně u doporučených léčebných schémat (200 mg entakaponu 
až 10x denně) nebyly pozorovány žádné interakce s karbidopou. Interakce mezi entakaponem a 
selegilinem byly zkoumány ve studiích s opakovanými dávkami u pacientů s Parkinsonovou nemocí 
léčených levodopou/inhibitorem DDC a nebyly pozorovány žádné interakce. Denní dávka selegilinu 
užívaného spolu se Stalevem by neměla přesáhnout 10 mg.

Pozornost by měla být věnována, pokud je některá z následujících léčivých látek podávána spolu 
s levodopou.

Antihypertenziva: Pokud je k léčbě přidána levodopa, může se u pacientů, kteří již užívají 
antihypertenziva, objevit ortostatická hypotenze. To může vyžadovat úpravu dávky antihypertenziva.

Antidepresiva: Vzácně byly při současném užívání tricyklických antidepresiv a levodopy/karbidopy 
hlášeny reakce zahrnující hypertenzi a dyskineze. Interakce mezi entakaponem a imipraminem a mezi 

66

entakaponem a moklobemidem byly studovány na zdravých dobrovolnících ve studiích s jednotlivými 
dávkami. Nebyly pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Signifikantní počet pacientů 
s Parkinsonovou nemocí byl léčen kombinací levodopy, karbidopy a entakaponu spolu s několika 
různými léčivými látkami, jako inhibitory MAO-A, tricyklická antidepresiva, inhibitory zpětného 
vychytávání noradrenalinu jako desipramin, maprotilin a venlafaxin a léčivými přípravky, které jsou 
metabolizovány prostřednictvím COMT (např. sloučeniny se strukturou katecholu, paroxetin). Nebyly 
pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Nicméně pozornost by měla být věnována, pokud 
jsou tyto léčivé přípravky užívány současně se Stalevem (viz body 4.3 a 4.4).

Další léčivé látky: Antagonisté dopaminového receptoru (např. některá antipsychotika a antiemetika), 
fenytoin a papaverin mohou redukovat léčebný účinek levodopy. Pacienti užívající tyto léčivé látky 
spolu se Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na možnou ztrátu terapeutické odpovědi.

S ohledem na afinitu entakaponu k cytochromu P450 2C9 in vitro (viz bod 5.2), může Stalevo 
potenciálně interferovat s léčivými látkami, jako například S-warfarinem, jejichž metabolismus je 
závislý na tomto izoenzymu. Entakapon nicméně neovlivňoval ve studiích na zdravých dobrovolnících 
plazmatické hladiny S-warfarinu, zatímco AUC R-warfarinu se zvýšila v průměru o 18% [CI

90

11-

26%].
Hodnoty INR se zvýšily v průměru o 13% [CI

90

6-19%]. Proto se při počátku léčby Stalevem 

u pacientů užívajících warfarin doporučuje kontrola INR.

Další možné interakce: Protože si levodopa konkuruje s určitými aminokyselinami, může být absorpce 
Staleva porušena u některých pacientů s dietou s vysokým obsahem proteinů.

Levodopa a entakapon mohou v trávícím traktu utvářet cheláty s železem. Proto by Stalevo a 
přípravky obsahující železo měly být užívány v odstupu alespoň 2-3 hodin (viz bod 4.8).

Údaje in vitro: Entakapon se váže na vazebné místo II lidského albuminu, které také váže některé 
další léčivé látky, včetně diazepamu a ibuprofenu. Na základě in vitro studií se neočekává 
signifikantní posun terapeutických koncentrací těchto léčivých látek. Proto dosud nebyly žádné 
zmínky o podobných interakcích popsány.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Adekvátní údaje o podávání kombinace levodopy/karbidopy/entakaponu těhotným ženám nejsou 
k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu jednotlivých složek (viz bod 5.3). 
Potenciální riziko pro člověka není známé. Stalevo by nemělo být během těhotenství podáváno, pokud 
výhody z této léčby plynoucí pro matku nepřevažují nad možnými riziky pro plod.

Kojení
Levodopa je vylučována do mateřského mléka u lidí. Je prokázáno, že v průběhu léčby levodopou je 
potlačeno kojení. Karbidopa a entakapon byly u zvířat vylučovány do mateřského mléka, ale není 
známo, zda jsou vylučovány do lidského mateřského mléka. Bezpečnost levodopy, karbidopy nebo 
entakaponu u kojenců není známa. Ženy by v průběhu léčby Stalevem neměly kojit.

Fertilita
V předklinických studiích se samotným entakaponem, karbidopou nebo levodopou nebyly pozorovány 
žádné negativní účinky na fertilitu. Studie fertility na zvířatech nebyly provedeny s kombinací 
entakaponu, karbidopy a levodopy.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Stalevo může mít velký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Levodopa, karbidopa a entakapon 
mohou společně způsobit závratě a symptomatickou ortostatickou hypotenzi. Proto by se při řízení 
nebo obsluze strojů mělo dbát zvláštní opatrnosti.

67

Pacienti, u kterých se při léčbě Stalevem vyskytuje somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu 
spánku, musí být poučeni, aby se do vymizení těchto opakovaných epizod vyhnuli řízení a vykonávání 
aktivit, při kterých by jim nebo ostatním jejich snížená pozornost mohla přivodit těžký úraz nebo smrt 
(např. při obsluze strojů), (viz také bod 4.4).

4.8

Nežádoucí účinky

a. Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji  hlášené  nežádoucí  účinky  Staleva  jsou  dyskineze,  které  se  objevují  přibližně  u  19% 
pacientů,  gastrointestinální  symptomy  včetně  nausey  a  průjmu,  které  se  objevují  přibližně  u  15%  a 
12% pacientů, bolesti svalů, kosterně-svalových struktur a pojivové tkáně, které se objevují přibližně 
u 12% pacientů a neškodné červenohnědé zbarvení moče (chromaturie), které se objevuje přibližně u 
10% léčených. V klinických studiích se Stalevem nebo entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitory byly zaznamenány závažné příhody krvácení do gastrointestinálního traktu (méně časté) a 
angioedém (vzácné). V souvislosti se Stalevem se může vyskytnout hepatitida se závažným průběhem 
a  převážně  cholestatickými  znaky,  rhabdomyolýza  a  neuroleptický  maligní  syndrom;  v  údajích  z 
klinických studiích však nebyl žádný takový případ identifikován. 

b. Přehled nežádoucích účinků v tabulkové formě

Následující nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 1 byly shromážděny jak z dat jedenácti dvojitě 
zaslepených klinických studií s 3230 pacienty (1810 nemocných bylo léčeno Stalevem nebo 
entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem a 1420 pacientů bylo léčeno placebem v 
kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem nebo cabergolinem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitorem), tak z údajů získaných během postmarketingového sledování od uvedení entakaponu na 
trh pro kombinované použití s levodopou/DDC inhibitory.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány na základě četnosti výskytu podle následující konvence (jako 
první v pořadí jsou uvedeny nežádoucí účinky s nejčastější frekvencí): velmi časté (≥1/10); časté 
(≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné 
(<1/10000), není známo (podle dostupných údajů nelze odhadnout – z klinických studií ani z 
epidemiologických studií nelze odvodit žádné spolehlivé odhady).

Tabulka 1. Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému
Časté:

Anémie

Méně časté:

Trombocytopénie

Poruchy metabolismu a výživy
Časté:

Pokles tělesné hmotnosti*, snížení chuti k jídlu*

Psychiatrické poruchy
Časté:

Deprese, halucinace, stav zmatenosti*, abnormální sny*, úzkosti, nespavost

Méně časté:

Psychóza, agitace* 

Není známo:

Sebevražedné chování

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Dyskineze*

Časté:

Zhoršení parkinsonismu (např. bradykineze)*, tremor, fenomén „on-ff", dystonie, 
duševní poruchy (např. poruchy paměti, demence), somnolence, závratě*, bolesti 
hlavy

Není známo:

Neuroleptický maligní syndrom*

68

Poruchy oka
Časté:

Rozmazané vidění

Srdeční poruchy
Časté:

Projevy ischemické choroby srdeční jiné než infarkt myokardu (např. angina 
pectoris)**, nepravidelný srdeční rytmus 

Méně časté:

Infarkt myokardu**

Cévní poruchy:
Časté:

Ortostatická hypotenze, hypertenze

Méně časté:

Krvácení do gastrointestinálního traktu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté:

Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Průjem*, nausea*

Časté:

Zácpa*, zvracení*, dyspepsie, bolesti břicha a břišní dyskomfort*, sucho v 
ústech*

Méně časté:

Kolitida*, dysfagie

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté:

Abnormální jaterní testy*

Není známo:

Hepatitida převážně se znaky cholestázy (viz bod 4.4)*

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté:

Vyrážka*, hyperhidrosa

Méně časté:

Zbarvení jiných tkání či tekutin než moči (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)*

Vzácné:

Angioedém

Není známo:

Kopřivka*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Velmi časté:

Bolesti svalů, svalově-kosterního aparátu a pojivové tkáně*

Časté:

Svalové spasmy, arthralgie

Není známo:

Rhabdomyolýza*

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi časté:

Chromaturie*

Časté:

Infekce močových cest

Méně časté:

Retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

Bolesti na hrudi, periferní edém, pády, poruchy chůze, astenie, únavnost, 

Méně časté:

Malátnost

*Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou četnější (podle rozdílu 
frekvence nejméně o 1% v údajích z klinických studií) u entakaponu než u samotné levodopy/DDC 
inhibitoru. Viz oddíl c.

**Četnosti  incidence  infarktu  myokardu  (0,43%)  a  jiných  projevů  ischemické  choroby 
srdeční(1,54%) jsou získány z analýzy 13 dvojitě zaslepených studií s 2082 pacienty na entakaponu 
trpícími motorickými fluktuacemi na konci účinnosti dávky.

d. Popis vybraných nežádoucích účinků

69

Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou častější u entakaponu než
u samotné levodopy/DDC inhibitoru jsou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, označeny hvězdičkou. Některé z 
těchto  nežádoucích  účinků  souvisí  se  zvýšenou  dopaminergní  aktivitou  (např.  dyskineze,  nausea  a 
zvracení) a objevují se především na začátku léčby. Snížení dávky levodopy vede ke snížení intenzity 
a frekvence těchto dopaminergních reakcí. Je známo, že několik nežádoucích reakcí přímo souvisí s 
léčivou  látkou  entakapon,  včetně  průjmu  a  červenohnědého  zbarvení  moče.  V  některých  případech 
může  entakapon  také  způsobit  zbarvení  kůže,  nehtů,  vlasů  a  potu.  Ostatní  nežádoucí  účinky  s 
hvězdičkou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, jsou takto označené buďto na základě jejich četnějšího výskytu 
u entakaponu než u samotné levodopy/DDCI v klinických studiích (s rozdílem frekvence o nejméně 
1%)  nebo  na  základě  individuálních  bezpečnostních  hlášení  obdržených  po  uvedení  entakaponu  na 
trh.

Ve spojení  s levodopou/karbidopou  se  vzácně  objevily  konvulze,  nicméně  kauzální  vztah  k léčbě 
levodopou/karbidopou nebyl prokázán. 

Impulzivní poruchy: U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky 
obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou rozvinout symptomy jako patologické 
hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování a záchvatovité a nutkavé 
přejídání (viz bod 4.4).

Entakapone  v  kombinaci  s  levodopou  byl  spojován  s  izolovanými  případy  excesívní  somnolence 
během dne a epizodami náhlého nástupu spánku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení  podezření  na  nežádoucí  účinky  po  registraci  léčivého  přípravku  je  důležité.  Umožňuje  to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby  hlásili  podezření  na  nežádoucí  účinky  prostřednictvím  národního  systému  hlášení  nežádoucích 
účinků uvedeného v

 Dodatku V.

4.9

Předávkování

Postmarketingové údaje zahrnují izolované případy předávkování, při kterých byly hlášené nejvyšší 
denní dávky levodopy a entakaponu min. 10 000 mg, resp. 40 000 mg. Mezi akutní příznaky a známky 
v těchto případech patří agitovanost, stav zmatenosti, kóma, bradykardie, ventrikulární tachykardie, 
Cheyne-Stokesovo dýchání, změna barvy pokožky, jazyka a spojivek, a chromaturie. Zvládnutí 
akutního předávkování při léčbě Stalevem je podobné, jako při akutním předávkování levodopou. 
Pyridoxin však není účinný pro zrušení působení Staleva. Doporučuje se hospitalizace a celková 
podpůrná opatření by měla být použita spolu s neprodlenou laváží žaludku a opakovaným podáním 
živočišného uhlí po celou dobu. To může uspíšit vyloučení entakaponu zvláště snížením jeho 
absorpce/reabsorpce z GIT. Měly by být pečlivě sledovány respirační, oběhové a renální funkce. Měla 
by být započata monitorace EKG a pacient pečlivě sledován pro možný rozvoj arytmií. Pokud je 
potřeba, měla by být podána vhodná antiarytmická terapie. V úvahu by také měla být vzata možnost, 
že pacient užil spolu se Stalevem ještě další léčivé látky. Význam dialýzy při léčbě předávkování není 
znám.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonika, dopa a její deriváty, Kód ATC: N04BA03

Podle současných znalostí jsou symptomy Parkinsonovy nemoci spojeny s deplecí dopaminu v corpus 
striatum
. Dopamin nepřestupuje hematoencefalickou bariéru. Levodopa, prekurzor dopaminu, 
hematoencefalickou bariéru přestupuje a zmírňuje příznaky nemoci. Pouze malá část podané dávky 

70

levodopy, pokud je podána bez inhibitorů metabolických enzymů, dosahuje centrálního nervového 
systému, protože je extenzivně metabolizována na periferii.

Karbidopa a benserazid jsou periferní inhibitory DDC, které redukují periferní metabolismus 
levodopy, a proto je více levodopy dostupno mozku. Pokud je redukována dekarboxylace levodopy 
současným podáním inhibitoru DDC, může být použita nižší dávka levodopy a je redukován výskyt 
nežádoucích účinků jako nauzea.

Při inhibici dekarboxylázy inhibitorem DDC se katechol-O-methyltransferáza (COMT) stává hlavní 
metabolickou cestou katalyzující konverzi levodopy na 3-O-methyldopu (3-OMD), potenciálně 
škodlivý metabolit levodopy. Entakapon je reverzibilní, specifický a zejména periferně účinný 
inhibitor COMT určený k souběžnému podání s levodopou. Entakapon zpomaluje clearance levodopy 
z krevního oběhu, což vede ke zvýšení plochy pod křivkou (area under the curve, AUC) 
ve farmakokinetickém profilu levodopy. Klinická odpověď na každou dávku levodopy je pak následně 
zvýšena a prodloužena.

Důkaz terapeutického efektu Staleva je založen na dvou dvojitě zaslepených studiích fáze III, ve 
kterých 376 pacientů s Parkinsonovou nemocí s end-of-dose hybnými fluktuacemi užívalo entakapon 
nebo placebo s jednotlivou dávkou levodopy/inhibitoru DDC. Pacienti do deníku zaznamenávali 
denní ON-periody s nebo bez entakaponu. V první studii entakapon zvýšil průměrnou ON-periodu 
proti počátku o 1 h 20 min (CI 

95%

45 min, 1 h 56 min). To korespondovalo s 8,3% proporčním 

zvýšením denní ON-periody. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 24% ve skupině 
s entakaponem a 0% v placebové skupině. Ve druhé studii byl průměrný podíl ON-periody zvýšen o 
4,5% (CI 

95%

0,93%, 7,97%) proti počátku. To se projevilo v průměrném zvýšení denní ON-periody o 

35 min. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 18% u entakaponu a o 5% u placeba. Protože je 
efekt tablet Staleva rovnocenný účinku tablet entakaponu 200 mg podávaných současně s komerčně 
dostupnými přípravky karbidopy/levodopy se standardním uvolňováním v odpovídajících dávkách, 
jsou tyto výsledky aplikovatelné také k popisu účinku Staleva.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika léčivých látek

Absorpce/distribuce: Existují značné inter- a intraindividuální rozdíly v absorpci levodopy, karbidopy 
a entakaponu. Jak levodopa tak entakapon jsou rychle vstřebávány a eliminovány. Karbidopa je ve 
srovnání s levodopou absorbována a eliminována o něco pomaleji. Biologická dostupnost levodopy, 
pokud je podána odděleně od obou zbývajících látek, je 15 – 33%, u karbidopy 40 –70% a u 
entakaponu 35% po 200 mg perorální dávce. Potrava bohatá na velké neutrální aminokyseliny může 
zpozdit a redukovat absorpci levodopy. Jídlo významně neovlivňuje absorpci entakaponu. Distribuční 
objem jak levodopy (Vd 0,36 – 1,6 l/kg), tak entakaponu (Vd

ss

0,27 l/kg) je mírně menší, data pro 

karbidopu nejsou dostupná.

Levodopa je vázána na plazmatické proteiny pouze v menším rozsahu okolo 10-30% a karbidopa je 
vázána přibližně v 36%, zatímco entakapon je značně vázán na plazmatické proteiny (okolo 98%) -
zvláště na sérový albumin. V terapeutických koncentracích entakapon nevytěsňuje jiné, výrazně se 
vážící léčivé látky (např. warfarin, kyselina salicylová, fenylbutazon nebo diazepam), a není ani 
významnou měrou vytěsňován kteroukoliv z těchto látek v terapeutických nebo vyšších koncentracích.

Biotransformace a eliminace: Levodopa je významně metabolizována na různé metabolity, přičemž 
dekarboxylace dopa dekarboxylázou (DDC) a O-methylace catechol-O-methyltransferázou (COMT) 
jsou nejdůležitějšími cestami.

Karbidopa je metabolizována na dva hlavní metabolity, které jsou vylučovány močí jako glukuronidy 
a nekonjugované složky. Nezměněná karbidopa představuje 30% z celkové urinární exkrece.

71

Entakapon je před vyloučením močí (10 – 20%) a žlučí/stolicí (80 – 90%) téměř úplně metabolizován. 
Hlavní metabolickou cestou je glukuronidace entakaponu a jeho aktivní metabolit, cis-izomer, 
představuje přibližně 5% celkového plazmatického množství.

Celková clearance levodopy je v rozmezí 0,55 – 1,38 l/kg/h a entakaponu v rozmezí 0,70 l/kg/h. 
Eliminační poločas (t

1/2

) levodopy je 0,6 – 1,3 hodiny, karbidopy 2 - 3 hodiny a entakaponu 0,4 –

0,7 hodiny, pokud jsou podány odděleně.

V důsledku krátkých eliminačních poločasů se neobjevuje při opakovaném podání skutečná 
akumulace.

Údaje z in vitro studií využívající lidské jaterní mikrozomální preparáty naznačují, že entakapon 
inhibuje cytochrom P450 2C9 (IC50 ~ 4 µM). Entakapon vykazuje malou nebo žádnou inhibici 
dalších typů izoenzymů P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19), viz bod 
4.5.

Charakteristika u pacientů

Starší pacienti: Při podání bez karbidopy a entakaponu je absorpce levodopy u starších pacientů větší 
a eliminace pomalejší než u mladých osob. Při kombinaci karbidopy s levodopou je však absorpce 
levodopy srovnatelná mezi staršími a mladými osobami, ale AUC je přesto 1,5 krát vyšší u starších 
pacientů v důsledku snížené aktivity DDC a nižší clearance v souvislosti s věkem. Neexistují 
významné rozdíly AUC karbidopy nebo entakaponu mezi mladšími (45 – 64 let) a staršími osobami 
(65 – 70 let).

Pohlaví: Biologická dostupnost levodopy je významně vyšší u žen než u mužů. 
Ve farmakokinetických studiích se Stalevem je biologická dostupnost levodopy vyšší u žen než 
u mužů, zejména v důsledku rozdílu tělesné hmotnosti, naproti tomu nejsou mezi pohlavími rozdíly 
u karbidopy a entakaponu.

Jaterní poškození: Metabolismus entakaponu je pomalejší u pacientů s lehkým a středně těžkým 
poškozením jater (Child-Pugh třídy A a B), což vede ke zvýšení plazmatických koncentrací 
entakaponu v absorpční i eliminační fázi (viz body 4.2 a 4.3). Nejsou hlášeny detailní 
farmakokinetické studie s karbidopou a levodopou u pacientů s jaterním poškozením, nicméně 
u pacientů s lehkým a středním poškozením jater by Stalevo mělo být podáváno s obezřetností.

Poškození ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. Nejsou hlášeny žádné 
podrobné studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s poškozením ledvin. Nicméně by 
mělo být zváženo prodloužení dávkovacích intervalů u pacientů, kteří podstupují dialýzu (viz bod 
4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje založené na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicitě 
po opakovaném podání, genotoxicitě a hodnocení kancerogenního potenciálu levodopy, karbidopy a 
entakaponu, pokud byly testovány samostatně nebo v kombinacích, neodhalily žádné zvláštní riziko 
pro člověka. Ve studiích toxicity po opakovaném podání entakaponu byla pozorována anemie, 
nejpravděpodobněji v důsledku schopnosti entakaponu tvořit cheláty s železem. Ve vztahu 
k reprodukční toxicitě entakaponu byla pozorována snížená fetální hmotnost a lehce zpožděný vývoj 
kostí u králíků při systémovém podávání dávek v terapeutickém rozmezí. Jak levodopa, tak kombinace 
karbidopy a levodopy způsobily u králíků viscerální a skeletální malformace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

72

Jádro tablety:
Sodná sůl kroskarmelózy 
Magnesium-stearát
Kukuřičný škrob
Mannitol (E421)
Povidon K 30 (E1201) 

Potah:
Glycerol (85%) (E422)
Hypromelóza
Magnesium-stearát
Polysorbát 80
Červený oxid železitý (E172)
Sacharóza
Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

HDPE lahvička s PP - uzávěrem s dětskou pojistkou

Velikost balení:
10, 30, 100, 130 a 175 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

73

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/034-038

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. října 2003
Datum posledního prodloužení registrace: 17. října 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

 http://www.ema.europa.eu

74

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje: Levodopum 200 mg, carbidopum 50 mg a entacaponum 200 mg

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje: 2,3 mg sacharózy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Tmavé hnědočervené, oválné, nerýhované potahované tablety, na jedné straně označené 'LCE 200'.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Stalevo je určeno k léčbě dospělých pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose hybnými 
fluktuacemi, které nebylo možno stabilizovat léčbou levodopa/inhibitory dopa dekarboxylázy (DDC).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Optimální denní dávka musí být u každého pacienta určena pečlivou titrací levodopy. Denní dávka by 
měla být přednostně přizpůsobena použití jedné tablety jedné ze sedmi možných lékových sil 
(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg,
150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg nebo 200 mg/50 mg/200 mg 
levodopa/karbidopa/entakapon).

Pacient by měl být poučen, aby podávanou dávku užíval vždy pouze v jedné tabletě Staleva. Pacienti, 
kteří užívají méně než 70- 100 mg karbidopy denně s větší pravděpodobností pocítí nauzeu a zvracení. 
Ačkoliv jsou zkušenosti s celkovou denní dávkou vyšší než 200 mg karbidopy omezené, maximální 
doporučená denní dávka entakaponu je 2000 mg, a proto je maximální denní dávka 10 tablet denně 
pro lékové síly Staleva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 
125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg. Deset tablet Staleva 
150 mg/37,5 mg/200 mg odpovídá 375 mg karbidopy denně. Podle této denní dávky karbidopy je 
maximální doporučená dávka Staleva 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tablet denně a Staleva 
200 mg/50 mg/200 mg 7 tablet denně.

Stalevo by mělo být obvykle podáváno pacientům, kteří jsou současně léčeni odpovídajícími dávkami 
levodopy se standardním uvolňováním/ inhibitorem DDC a entakaponem. 

Jak převést pacienty užívající přípravky levodopa/inhibitory DDC (karbidopa nebo benserazid) a 
tablety s entakaponem na Stalevo 

a. Pacienti, kteří jsou v současné době léčeni entakaponem a levodopou se standardním 
uvolňováním/karbidopou v dávkách ekvivalentních silám tablet Staleva, mohou být přímo převedeni 

75

na odpovídající tablety Staleva. Například: pacient užívající jednu tabletu 200 mg/50 mg 
levodopy/karbidopy společně s jednou tabletou entakaponu 200 mg čtyřikrát denně může užívat jednu 
tabletu Staleva 200 mg/50 mg/200 mg čtyřikrát denně namísto obvyklé dávky levodopy/karbidopy a 
entakaponu. 

b. Pokud se začínají léčit Stalevem pacienti doposud léčení entakaponem a levodopou/karbidopou 
v dávkách, které neodpovídají tabletám Staleva 200 mg/50 mg/200 mg (nebo 50 mg/12,5 mg/200 mg 
nebo 75 mg/18,75 mg/200 mg nebo 100 mg/25 mg/200 mg nebo 125 mg/31,25 mg/200 mg nebo
150 mg/37,5 mg/200 mg nebo 175 mg/43,75 mg/200 mg), dávkování Staleva by mělo být pečlivě 
vytitrováno podle optimální klinické odpovědi. Na počátku by Stalevo mělo být nastaveno tak, aby 
odpovídalo co nejvíce doposud užívané celkové denní dávce levodopy. 

c. Pokud se začíná se Stalevem u pacientů, kteří jsou doposud léčeni entakaponem a levodopou/ 
benserazidem se standardním uvolňováním, musí se dávkování levodopy/benserazidu ukončit 
předchozí noc a následující ráno začít se Stalevem. Počáteční dávka Staleva musí zajistit stejnou nebo 
lehce vyšší (5-10%) dávku levodopy. 

Jak převést na Stalevo pacienty, kteří doposud nejsou léčeni entakaponem 

Počáteční podávání Staleva může být zváženo v odpovídajících dávkách k současné léčbě některých 
pacientů s Parkinsonovou nemocí a end-of-dose fluktuacemi, kteří nejsou stabilizováni na současné 
léčbě levodopou se standardním uvolňováním/inhibitorem DDC. Nicméně se přímý přechod 
z levodopy/inhibitoru DDC na Stalevo nedoporučuje u pacientů, kteří mají dyskineze nebo jejichž 
denní dávka levodopy převyšuje 800 mg. U těchto pacientů se doporučuje začít léčbu entakaponem 
jako oddělenou léčbu (entakapon v tabletách) a před přechodem na Stalevo nastavit dávku levodopy, 
pokud je to nutné. 

Entakapon posiluje účinek levodopy. Proto může být nutné v průběhu prvních dní až týdnů po 
zahájení léčby Stalevem snížení dávky levodopy o 10-30%, zvláště u pacientů s dyskinezemi. Denní 
dávka levodopy může být podle klinického stavu pacienta redukována prodloužením dávkovacích 
intervalů a/nebo snížením množství levodopy v dávce. 

Nastavení dávky v průběhu léčby

Pokud je potřeba více levodopy, měla by být v rámci doporučené dávky zvážena zvýšená frekvence 
dávek a/nebo použití alternativní síly Staleva. 

Pokud je potřeba méně levodopy, měla by být celková dávka Staleva redukována buď sníženou 
frekvencí podávání prodloužením času mezi dávkami nebo snížením síly podávaného Staleva.

Pokud jsou jiné přípravky levodopy současně užívány s tabletami Staleva, měla by být dodržována 
maximální doporučená dávka.

Ukončení léčby Stalevem: Pokud je ukončena léčba Stalevem (levodopa/karbidopa/entakapon) a 
pacient je převeden na léčbu levodopa/ inhibitor DDC bez entakaponu, je nutné upravit dávkování 
další antiparkinsonské léčby, zvláště levodopy, aby byla dosažena dostatečná kontrola parkinsonských 
symptomů.

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost Staleva u dětí do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou 
dostupné žádné údaje.

Starší pacienti: U starších pacientů není vyžadována žádná úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater je 
doporučeno opatrné podávání Staleva. Může být nutná redukce dávky (viz bod 5.2). Při závažném 
poškození jater viz bod 4.3.

76

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. 
Nebyly hlášeny žádné konkrétní studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s renální 
insuficiencí, a proto by mělo být Stalevo podáváno s opatrností pacientům s těžkým renálním 
poškozením, včetně těch, kteří jsou léčeni dialýzou (viz bod 5.2).

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně, s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). Jedna tableta obsahuje jednu 
léčebnou dávku a smí se podávat pouze vcelku.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

-

Těžká porucha funkce jater.

-

Glaukom úzkého úhlu.

-

Feochromocytom.

-

Současné podávání Staleva s neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-
B), (např. fenelzin, tranylcypromin). 

-

Současné podávání selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B (viz bod 4.5). 

-

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

-

Stalevo není doporučeno k léčbě lékově indukovaných extrapyramidových reakcí. 

-

Léčba Stalevem by měla být podávána s opatrností pacientům s ischemickou chorobou 
srdeční, těžkým kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, 
renálním, nebo endokrinním onemocněním, vředovou chorobou nebo křečemi v anamnéze. 

-

U pacientů s anamnézou infarktu myokardu, kteří mají reziduální atriální, nodální nebo 
ventrikulární arytmie, by měly být sledovány kardiální funkce a věnována zvláštní péče 
v průběhu počátečního nastavování dávky. 

-

Všichni pacienti léčení Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na rozvoj duševních 
změn, depresí se suicidálními tendencemi a jiných závažných antisociálních poruch chování. 
Psychotičtí pacienti nebo pacienti s psychózou v anamnéze by měli být léčeni s opatrností. 

-

Současné podávání antipsychotik schopných blokovat dopaminový receptor, zvláště antagonistů 
receptoru D2, by mělo být prováděno s opatrností a pacient by měl být pečlivě sledován 
s ohledem na možnou ztrátu antiparkinsonského účinku nebo zhoršení parkinsonských 
symptomů. 

-

Pacienti s chronickým glaukomem širokého úhlu mohou být léčeni Stalevem s opatrností za 
předpokladu, že je dobře regulován nitrooční tlak a pacient je pečlivě sledován s ohledem na 
možné změny nitroočního tlaku. 

-

Stalevo může vyvolat ortostatickou hypotenzi. Proto by Stalevo mělo být podáváno s opatrností 
pacientům, kteří užívají jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit ortostatickou hypotenzi. 

-

Entakapon ve spojení s levodopou byl u pacientů s Parkinsonovou nemocí spojován se 
somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku, a proto je třeba dbát zvláštní opatrnosti při 
řízení nebo obsluze strojů (viz bod 4.7).

-

U pacientů užívajících entakapon a dopaminové agonisty (jako např. bromokriptin), selegilin 
nebo amantadin byly v klinických studiích častější dopaminergní nežádoucí účinky jako 
dyskineze ve srovnání s těmi, kteří s touto kombinací užívali placebo. Může být třeba upravit 
dávky dalších antiparkinsonik, pokud jde o substituci Stalevem u pacientů, kteří dosud nejsou 
léčeni entakaponem. 

-

U pacientů s Parkinsonovou nemocí byla vzácně pozorována sekundární rhabdomyolýza 
při těžkých dyskinezích nebo neuroleptický maligní syndrom (NMS). Proto by měla být každá 
náhlá redukce nebo ukončení dávky levodopy pečlivě sledována, zvláště u pacientů, kteří 
současně užívají neuroleptika. NMS, včetně rhabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizován 
motorickými symptomy (rigidita, myoklonus, tremor), změnami duševního stavu (např. 

77

agitovanost, zmatenost, koma), hypertermií, autonomními poruchami (tachykardie, nestabilní 
krevní tlak) a zvýšenou hladinou sérové kreatinin-fosfokinázy. Ve zvláštních případech mohou 
být patrné pouze některé z těchto symptomů a/nebo nálezů. Pro patřičné zvládnutí NMS je 
důležitá včasná diagnóza. Po náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen syndrom 
připomínající neuroleptický maligní syndrom, zahrnující svalovou rigiditu, zvýšení tělesné 
teploty, duševní změny a zvýšení sérové kreatinin-fosfokinázy. Ani NMS ani rhabdomyolýza 
nebyla hlášena ve spojení s léčbou entakaponem v kontrolovaných klinických studiích, ve 
kterých bylo podávání entakaponu náhle ukončeno. Od uvedení entakaponu na trh byly hlášeny 
izolované případy NMS, zvláště po náhlém snížení dávky nebo vysazení entakaponu a dalších 
současně podávaných dopaminergních léčivých přípravků. Pokud to bude nezbytné, měla by být 
náhrada Staleva levodopou a inhibitorem DDC bez entakaponu či jiná dopaminergní léčba 
provedena pomalu, přičemž může být nezbytné zvýšení dávky levodopy. 

-

Pokud je nutná celková anestezie, léčba Stalevem může pokračovat, dokud je pacientovi 
umožněno přijímat tekutiny a léčivé přípravky perorálně. Pokud musí být terapie přechodně 
ukončena, léčba Stalevem může být obnovena ve stejných dávkách jako dříve, jakmile bude 
možné přijímat perorální léčivé přípravky.

-

Při dlouhodobé léčbě Stalevem se doporučuje pravidelné hodnocení jaterních, 
hematopoetických, kardiovaskulárních a renálních funkcí.

-

Pokud pacienti trpí průjmem, doporučuje se sledovat jejich hmotnost, aby se zabránilo 
případnému nadměrnému snížení tělesné hmotnosti. Protrahovaný nebo přetrvávající průjem, 
objevující se během užívání entakaponu, může být příznakem kolitidy. V případě 
protrahovaného nebo přetrvávajícího průjmu je třeba lék vysadit a zvážit příslušnou léčbu a 
vyšetření.

-

Pacienti by měli být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. 
Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu 
a/nebo dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou 
rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, 
hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. 
Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se léčbu přehodnotit.

-

U pacientů s progresivní anorexií, astenií a úbytkem hmotnosti v relativně krátké době je nutno
zvážit všeobecné lékařské vyšetření včetně vyšetření jaterních funkcí.

-

Levodopa/karbidopa může způsobit falešně pozitivní výsledky testu s diagnostickými proužky 
na přítomnost ketonů v moči a tato reakce se nezmění převařením vzorku moči. Použití metody
založené na glukózové oxidáze může vést k falešně negativním výsledkům u glykosurie.

-

Stalevo obsahuje sacharózu, a proto by tento přípravek neměli užívat pacienti se vzácnými 
dědičnými poruchami intolerance fruktózy, malabsorpce glukózy-galaktózy nebo 
nedostatečnosti sacharázy-izomaltázy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Další antiparkinsonika: Dosud nebyly zaznamenány žádné známky interakce, které by vylučovaly 
současné užívání běžných antiparkinsonik spolu s léčbou Stalevem. Entakapon ve vysokých dávkách 
může ovlivnit absorpci karbidopy. Nicméně u doporučených léčebných schémat (200 mg entakaponu 
až 10x denně) nebyly pozorovány žádné interakce s karbidopou. Interakce mezi entakaponem a 
selegilinem byly zkoumány ve studiích s opakovanými dávkami u pacientů s Parkinsonovou nemocí 
léčených levodopou/inhibitorem DDC a nebyly pozorovány žádné interakce. Denní dávka selegilinu 
užívaného spolu se Stalevem by neměla přesáhnout 10 mg.

Pozornost by měla být věnována, pokud je některá z následujících léčivých látek podávána spolu 
s levodopou.

Antihypertenziva: Pokud je k léčbě přidána levodopa, může se u pacientů, kteří již užívají 
antihypertenziva, objevit ortostatická hypotenze. To může vyžadovat úpravu dávky antihypertenziva.

Antidepresiva: Vzácně byly při současném užívání tricyklických antidepresiv a levodopy/karbidopy 
hlášeny reakce zahrnující hypertenzi a dyskineze. Interakce mezi entakaponem a imipraminem a mezi 

78

entakaponem a moklobemidem byly studovány na zdravých dobrovolnících ve studiích s jednotlivými 
dávkami. Nebyly pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Signifikantní počet pacientů 
s Parkinsonovou nemocí byl léčen kombinací levodopy, karbidopy a entakaponu spolu s několika 
různými léčivými látkami, jako inhibitory MAO-A, tricyklická antidepresiva, inhibitory zpětného 
vychytávání noradrenalinu jako desipramin, maprotilin a venlafaxin a léčivými přípravky, které jsou 
metabolizovány prostřednictvím COMT (např. sloučeniny se strukturou katecholu, paroxetin). Nebyly 
pozorovány žádné farmakodynamické interakce. Nicméně pozornost by měla být věnována, pokud 
jsou tyto léčivé přípravky užívány současně se Stalevem (viz body 4.3 a 4.4).

Další léčivé látky: Antagonisté dopaminového receptoru (např. některá antipsychotika a antiemetika), 
fenytoin a papaverin mohou redukovat léčebný účinek levodopy. Pacienti užívající tyto léčivé látky 
spolu se Stalevem by měli být pečlivě sledováni s ohledem na možnou ztrátu terapeutické odpovědi.

S ohledem na afinitu entakaponu k cytochromu P450 2C9 in vitro (viz bod 5.2), může Stalevo 
potenciálně interferovat s léčivými látkami, jako například S-warfarinem, jejichž metabolismus je 
závislý na tomto izoenzymu. Entakapon nicméně neovlivňoval ve studiích na zdravých dobrovolnících 
plazmatické hladiny S-warfarinu, zatímco AUC R-warfarinu se zvýšila v průměru o 18% [CI

90

11-

26%].
Hodnoty INR se zvýšily v průměru o 13% [CI

90

6-19%]. Proto se při počátku léčby Stalevem 

u pacientů užívajících warfarin doporučuje kontrola INR.

Další možné interakce: Protože si levodopa konkuruje s určitými aminokyselinami, může být absorpce 
Staleva porušena u některých pacientů s dietou s vysokým obsahem proteinů.

Levodopa a entakapon mohou v trávícím traktu utvářet cheláty s železem. Proto by Stalevo a 
přípravky obsahující železo měly být užívány v odstupu alespoň 2-3 hodin (viz bod 4.8).

Údaje in vitro: Entakapon se váže na vazebné místo II lidského albuminu, které také váže některé 
další léčivé látky, včetně diazepamu a ibuprofenu. Na základě in vitro studií se neočekává 
signifikantní posun terapeutických koncentrací těchto léčivých látek. Proto dosud nebyly žádné 
zmínky o podobných interakcích popsány.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Adekvátní údaje o podávání kombinace levodopy/karbidopy/entakaponu těhotným ženám nejsou 
k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu jednotlivých složek. (viz bod 5.3) 
Potenciální riziko pro člověka není známé. Stalevo by nemělo být během těhotenství podáváno, pokud 
výhody z této léčby plynoucí pro matku nepřevažují nad možnými riziky pro plod.

Kojení
Levodopa je vylučována do mateřského mléka u lidí. Je prokázáno, že v průběhu léčby levodopou je 
potlačeno kojení. Karbidopa a entakapon byly u zvířat vylučovány do mateřského mléka, ale není 
známo, zda jsou vylučovány do lidského mateřského mléka. Bezpečnost levodopy, karbidopy nebo 
entakaponu u kojenců není známa. Ženy by v průběhu léčby Stalevem neměly kojit.

Fertilita
V předklinických studiích se samotným entakaponem, karbidopou nebo levodopou nebyly pozorovány 
žádné negativní účinky na fertilitu. Studie fertility na zvířatech nebyly provedeny s kombinací 
entakaponu, karbidopy a levodopy.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Stalevo může mít velký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Levodopa, karbidopa a entakapon 
mohou společně způsobit závratě a symptomatickou ortostatickou hypotenzi. Proto by se při řízení 
nebo obsluze strojů mělo dbát zvláštní opatrnosti.

79

Pacienti, u kterých se při léčbě Stalevem vyskytuje somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu 
spánku, musí být poučeni, aby se do vymizení těchto opakovaných epizod vyhnuli řízení a vykonávání 
aktivit, při kterých by jim nebo ostatním jejich snížená pozornost mohla přivodit těžký úraz nebo smrt 
(např. při obsluze strojů), (viz bod 4.4).

4.8

Nežádoucí účinky

a. Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji  hlášené  nežádoucí  účinky  Staleva  jsou  dyskineze,  které  se  objevují  přibližně  u  19% 
pacientů,  gastrointestinální  symptomy  včetně  nausey  a  průjmu,  které  se  objevují  přibližně u  15%  a 
12% pacientů, bolesti svalů, kosterně-svalových struktur a pojivové tkáně, které se objevují přibližně 
u 12% pacientů a neškodné červenohnědé zbarvení moče (chromaturie), které se objevuje přibližně u 
10% léčených. V klinických studiích se Stalevem nebo entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitory byly zaznamenány závažné příhody krvácení do gastrointestinálního traktu (méně časté) a 
angioedém (vzácné). V souvislosti se Stalevem se může vyskytnout hepatitida se závažným průběhem 
a  převážně  cholestatickými  znaky,  rhabdomyolýza  a  neuroleptický  maligní  syndrom;  v  údajích  z 
klinických studií však nebyl žádný takový případ identifikován. 

b. Přehled nežádoucích účinků v tabulkové formě

Následující nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 1 byly shromážděny jak z dat jedenácti dvojitě 
zaslepených klinických studií s 3230 pacienty (1810 nemocných bylo léčeno Stalevem nebo 
entakaponem v kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem a 1420 pacientů bylo léčeno placebem v 
kombinaci s levodopou/DDC inhibitorem nebo cabergolinem v kombinaci s levodopou/DDC 
inhibitorem), tak z údajů získaných během postmarketingového sledování od uvedení entakaponu na 
trh pro kombinované použití s levodopou/DDC inhibitory.

Nežádoucí  účinky  jsou  klasifikovány  na  základě  četnosti  výskytu  podle  následující  konvence  (jako 
první  v  pořadí  jsou  uvedeny  nežádoucí  účinky  s  nejčastější  frekvencí):  velmi  časté  (≥1/10);  časté 
(≥1/100  až  <1/10);  méně  časté  (≥1/1000  až  <1/100);  vzácné  (≥1/10000  až  <1/1000),  velmi  vzácné 
(<1/10000),  není  známo  (podle  dostupných  údajů  nelze  odhadnout  – z  klinických  studií  ani  z 
epidemiologických studií nelze odvodit žádné spolehlivé odhady).

Tabulka 1. Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému
Časté:

Anémie

Méně časté:

Trombocytopénie

Poruchy metabolismu a výživy
Časté:

Pokles tělesné hmotnosti*, snížení chuti k jídlu*

Psychiatrické poruchy
Časté:

Deprese, halucinace, stav zmatenosti*, abnormální sny*, úzkosti, nespavost

Méně časté:

Psychóza, agitace* 

Není známo:

Sebevražedné chování

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Dyskineze*

Časté:

Zhoršení parkinsonismu (např. bradykineze)*, tremor, fenomén „on-off", 
dystonie, duševní poruchy (např. poruchy paměti, demence), somnolence, 
závratě*, bolesti hlavy

Není známo:

Neuroleptický maligní syndrom*

80

Poruchy oka
Časté:

Rozmazané vidění

Srdeční poruchy
Časté:

Projevy ischemické choroby srdeční jiné než infarkt myokardu (např. angina 
pectoris)**, nepravidelný srdeční rytmus 

Méně časté:

Infarkt myokardu**

Cévní poruchy:
Časté:

Ortostatická hypotenze, hypertenze

Méně časté:

Krvácení do gastrointestinálního traktu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté:

Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Průjem*, nausea*

Časté:

Zácpa*, zvracení*, dyspepsie, bolesti břicha a břišní dyskomfort*, sucho v 
ústech*

Méně časté:

Kolitida*, dysfagie

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté:

Abnormální jaterní testy*

Není známo:

Hepatitida převážně se znaky cholestázy (viz bod 4.4)*

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté:

Vyrážka*, hyperhidrosa

Méně časté:

Zbarvení jiných tkání či tekutin než moči (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)*

Vzácné:

Angioedém

Není známo:

Kopřivka*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Velmi časté:

Bolesti svalů, svalově-kosterního aparátu a pojivové tkáně*

Časté:

Svalové spasmy, arthralgie

Není známo:

Rhabdomyolýza*

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi časté:

Chromaturie*

Časté:

Infekce močových cest

Méně časté:

Retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

Bolesti na hrudi, periferní edém, pády, poruchy chůze, astenie, únavnost, 

Méně časté:

Malátnost

*Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou četnější (podle rozdílu 
frekvence nejméně o 1% v údajích z klinických studií) u entakaponu než u samotné levodopy/DDC 
inhibitoru. Viz oddíl c.

**Četnosti  incidence  infarktu  myokardu  (0,43%)  a  jiných  projevů  ischemické  choroby 
srdeční(1,54%) jsou získány z analýzy 13 dvojitě zaslepených studií s 2082 pacienty na entakaponu 
trpícími motorickými fluktuacemi na konci účinnosti dávky.

c. Popis vybraných nežádoucích účinků

81

Nežádoucí účinky, které lze přisoudit především entakaponu nebo které jsou častější u entakaponu než
u samotné levodopy/DDC inhibitoru jsou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, označeny hvězdičkou. Některé z 
těchto  nežádoucích  účinků  souvisí  se  zvýšenou  dopaminergní  aktivitou  (např.  dyskineze,  nausea  a 
zvracení) a objevují se především na začátku léčby. Snížení dávky levodopy vede ke snížení intenzity 
a frekvence těchto dopaminergních reakcí. Je známo, že několik nežádoucích reakcí přímo souvisí s 
léčivou  látkou  entakapon,  včetně  průjmu  a  červenohnědého  zbarvení  moče.  V  některých  případech 
může  entakapon  také  způsobit  zbarvení  kůže,  nehtů,  vlasů  a  potu.  Ostatní  nežádoucí  účinky  s 
hvězdičkou v Tabulce 1, oddílu 4.8b, jsou takto označené buďto na základě jejich četnějšího výskytu 
u entakaponu než u samotné levodopy/DDCI v klinických studiích (s rozdílem frekvence o nejméně 
1%)  nebo  na  základě  individuálních  bezpečnostních  hlášení  obdržených  po  uvedení  entakaponu  na 
trh.

Ve spojení  s levodopou/karbidopou  se  vzácně  objevily  konvulze,  nicméně  kauzální  vztah  k léčbě 
levodopou/karbidopou nebyl prokázán. 

Impulzivní poruchy: U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky 
obsahujícími levodopu včetně přípravku Stalevo se mohou rozvinout symptomy jako patologické 
hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování a záchvatovité a nutkavé 
přejídání (viz bod 4.4).

Entakapone  v  kombinaci  s  levodopou  byl  spojován  s  izolovanými  případy  excesívní  somnolence 
během dne a epizodami náhlého nástupu spánku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení  podezření  na  nežádoucí  účinky  po  registraci  léčivého  přípravku  je  důležité.  Umožňuje  to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby  hlásili  podezření  na  nežádoucí  účinky  prostřednictvím  národního  systému  hlášení  nežádoucích 
účinků uvedeného v

 Dodatku V.

4.9

Předávkování

Postmarketingové údaje zahrnují izolované případy předávkování, při kterých byly hlášené nejvyšší 
denní dávky levodopy a entakaponu min. 10 000 mg, resp. 40 000 mg. Mezi akutní příznaky a známky 
v těchto případech patří agitovanost, stav zmatenosti, kóma, bradykardie, ventrikulární tachykardie, 
Cheyne-Stokesovo dýchání, změna barvy pokožky, jazyka a spojivek, a chromaturie. Zvládnutí 
akutního předávkování při léčbě Stalevem je podobné, jako při akutním předávkování levodopou. 
Pyridoxin však není účinný pro zrušení působení Staleva. Doporučuje se hospitalizace a celková 
podpůrná opatření by měla být použita spolu s neprodlenou laváží žaludku a opakovaným podáním 
živočišného uhlí po celou dobu. To může uspíšit vyloučení entakaponu zvláště snížením jeho 
absorpce/reabsorpce z GIT. Měly by být pečlivě sledovány respirační, oběhové a renální funkce. 
Měla by být započata monitorace EKG a pacient pečlivě sledován pro možný rozvoj arytmií. Pokud je 
potřeba, měla by být podána vhodná antiarytmická terapie. V úvahu by také měla být vzata možnost, 
že pacient užil spolu se Stalevem ještě další léčivé látky. Význam dialýzy při léčbě předávkování není 
znám.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonika, dopa a její deriváty, Kód ATC: N04BA03

Podle současných znalostí jsou symptomy Parkinsonovy nemoci spojeny s deplecí dopaminu v corpus 
striatum
. Dopamin nepřestupuje hematoencefalickou bariéru. Levodopa, prekurzor dopaminu, 
hematoencefalickou bariéru přestupuje a zmírňuje příznaky nemoci. Pouze malá část podané dávky 

82

levodopy, pokud je podána bez inhibitorů metabolických enzymů, dosahuje centrálního nervového 
systému, protože je extenzivně metabolizována na periferii.

Karbidopa a benserazid jsou periferní inhibitory DDC, které redukují periferní metabolismus 
levodopy, a proto je více levodopy dostupno mozku. Pokud je redukována dekarboxylace levodopy 
současným podáním inhibitoru DDC, může být použita nižší dávka levodopy a je redukován výskyt 
nežádoucích účinků jako nauzea.

Při inhibici dekarboxylázy inhibitorem DDC se katechol-O-methyltransferáza (COMT) stává hlavní 
metabolickou cestou katalyzující konverzi levodopy na 3-O-methyldopu (3-OMD), potenciálně 
škodlivý metabolit levodopy. Entakapon je reverzibilní, specifický a zejména periferně účinný 
inhibitor COMT určený k souběžnému podání s levodopou. Entakapon zpomaluje clearance levodopy 
z krevního oběhu, což vede ke zvýšení plochy pod křivkou (area under the curve, AUC) 
ve farmakokinetickém profilu levodopy. Klinická odpověď na každou dávku levodopy je pak následně 
zvýšena a prodloužena.

Důkaz terapeutického efektu Staleva je založen na dvou dvojitě zaslepených studiích fáze III, ve 
kterých 376 pacientů s Parkinsonovou nemocí s end-of-dose hybnými fluktuacemi užívalo entakapon 
nebo placebo s jednotlivou dávkou levodopy/inhibitoru DDC. Pacienti do deníku zaznamenávali 
denní ON-periody s nebo bez entakaponu. V první studii entakapon zvýšil průměrnou ON-periodu 
proti počátku o 1 h 20 min (CI 

95%

45 min, 1 h 56 min). To korespondovalo s 8,3% proporčním 

zvýšením denní ON-periody. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 24% ve skupině 
s entakaponem a 0% v placebové skupině. Ve druhé studii byl průměrný podíl ON-periody zvýšen o 
4,5% (CI 

95%

0,93%, 7,97%) proti počátku. To se projevilo v průměrném zvýšení denní ON-periody o 

35 min. Tomu odpovídal pokles denní OFF-periody o 18% u entakaponu a o 5% u placeba. Protože je 
efekt tablet Staleva rovnocenný účinku tablet entakaponu 200 mg podávaných současně s komerčně 
dostupnými přípravky karbidopy/levodopy se standardním uvolňováním v odpovídajících dávkách, 
jsou tyto výsledky aplikovatelné také k popisu účinku Staleva.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika léčivých látek

Absorpce/distribuce: Existují značné inter- a intraindividuální rozdíly v absorpci levodopy, karbidopy 
a entakaponu. Jak levodopa tak entakapon jsou rychle vstřebávány a eliminovány. Karbidopa je ve 
srovnání s levodopou absorbována a eliminována o něco pomaleji. Biologická dostupnost levodopy, 
pokud je podána odděleně od obou zbývajících látek, je 15 - 33%, u karbidopy 40 -70% a u 
entakaponu 35% po 200 mg perorální dávce. Potrava bohatá na velké neutrální aminokyseliny může 
zpozdit a redukovat absorpci levodopy. Jídlo významně neovlivňuje absorpci entakaponu. Distribuční 
objem jak levodopy (Vd 0,36 – 1,6 l/kg), tak entakaponu (Vd

ss

0,27 l/kg) je mírně menší, data pro 

karbidopu nejsou dostupná.

Levodopa je vázána na plazmatické proteiny pouze v menším rozsahu okolo 10-30% a karbidopa je 
vázána přibližně v 36%, zatímco entakapon je značně vázán na plazmatické proteiny (okolo 98%) -
zvláště na sérový albumin. V terapeutických koncentracích entakapon nevytěsňuje jiné, výrazně se 
vážící léčivé látky (např. warfarin, kyselina salicylová, fenylbutazon nebo diazepam), a není ani 
významnou měrou vytěsňován kteroukoliv z těchto látek v terapeutických nebo vyšších koncentracích.

Biotransformace a eliminace: Levodopa je významně metabolizována na různé metabolity, přičemž 
dekarboxylace dopa dekarboxylázou (DDC) a O-methylace catechol-O-methyltransferázou (COMT) 
jsou nejdůležitějšími cestami.

Karbidopa je metabolizována na dva hlavní metabolity, které jsou vylučovány močí jako glukuronidy 
a nekonjugované složky. Nezměněná karbidopa představuje 30% z celkové urinární exkrece.

83

Entakapon je před vyloučením močí (10 – 20%) a žlučí/stolicí (80 – 90%) téměř úplně metabolizován. 
Hlavní metabolickou cestou je glukuronidace entakaponu a jeho aktivní metabolit, cis-izomer, 
představuje přibližně 5% celkového plazmatického množství.

Celková clearance levodopy je v rozmezí 0,55 – 1,38 l/kg/h a entakaponu v rozmezí 0,70 l/kg/h. 
Eliminační poločas (t

1/2

) levodopy je 0,6 – 1,3 hodiny, karbidopy 2 - 3 hodiny a entakaponu 0,4 –

0,7 hodiny, pokud jsou podány odděleně.

V důsledku krátkých eliminačních poločasů se neobjevuje při opakovaném podání skutečná 
akumulace.

Údaje z in vitro studií využívající lidské jaterní mikrozomální preparáty naznačují, že entakapon 
inhibuje cytochrom P450 2C9 (IC50 ~ 4 µM). Entakapon vykazuje malou nebo žádnou inhibici 
dalších typů izoenzymů P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19), viz bod 
4.5.

Charakteristika u pacientů

Starší pacienti: Při podání bez karbidopy a entakaponu je absorpce levodopy u starších pacientů větší 
a eliminace pomalejší než u mladých osob. Při kombinaci karbidopy s levodopou je však absorpce 
levodopy srovnatelná mezi staršími a mladými osobami, ale AUC je přesto 1,5 krát vyšší u starších 
pacientů v důsledku snížené aktivity DDC a nižší clearance v souvislosti s věkem. Neexistují 
významné rozdíly AUC karbidopy nebo entakaponu mezi mladšími (45 – 64 let) a staršími osobami 
(6 – 70 let).

Pohlaví: Biologická dostupnost levodopy je významně vyšší u žen než u mužů. 
Ve farmakokinetických studiích se Stalevem je biologická dostupnost levodopy vyšší u žen než 
u mužů, zejména v důsledku rozdílu tělesné hmotnosti, naproti tomu nejsou mezi pohlavími rozdíly 
u karbidopy a entakaponu.

Jaterní poškození: Metabolismus entakaponu je pomalejší u pacientů s lehkým a středně těžkým 
poškozením jater (Child-Pugh třídy A a B), což vede ke zvýšení plazmatických koncentrací 
entakaponu v absorpční i eliminační fázi (viz body 4.2 a 4.3). Nejsou hlášeny detailní 
farmakokinetické studie s karbidopou a levodopou u pacientů s jaterním poškozením, nicméně 
u pacientů s lehkým a středním poškozením jater by Stalevo mělo být podáváno s obezřetností.

Poškození ledvin: Poškození ledvin neovlivňuje farmakokinetiku entakaponu. Nejsou hlášeny žádné 
podrobné studie o farmakokinetice levodopy a karbidopy u pacientů s poškozením ledvin. Nicméně by 
mělo být zváženo prodloužení dávkovacích intervalů u pacientů, kteří podstupují dialýzu (viz bod 
4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje založené na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicitě 
po opakovaném podání, genotoxicitě a hodnocení kancerogenního potenciálu levodopy, karbidopy a 
entakaponu, pokud byly testovány samostatně nebo v kombinacích, neodhalily žádné zvláštní riziko 
pro člověka. Ve studiích toxicity po opakovaném podání entakaponu byla pozorována anemie, 
nejpravděpodobněji v důsledku schopnosti entakaponu tvořit cheláty s železem. Ve vztahu 
k reprodukční toxicitě entakaponu byla pozorována snížená fetální hmotnost a lehce zpožděný vývoj 
kostí u králíků při systémovém podávání dávek v terapeutickém rozmezí. Jak levodopa, tak kombinace 
karbidopy a levodopy způsobily u králíků viscerální a skeletální malformace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

84

Jádro tablety:
Sodná sůl kroskarmelózy 
Magnesium-stearát
Kukuřičný škrob
Mannitol (E421)
Povidon K 30 (E1201) 

Potah:
Glycerol (85%)(E422)
Hypromelóza
Magnesium-stearát
Polysorbát 80
Červený oxid železitý (E172)
Sacharóza
Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

HDPE lahvička s PP - uzávěrem s dětskou pojistkou

Velikost balení:
10, 30, 100, 130 a 175 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

85

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/0019-023

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. října 2003
Datum posledního prodloužení registrace: 17. října 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http.//www.ema.europa.eu

86

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ 
A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

87

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 
léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam 
EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském 
webovém portálu pro léčivé přípravky.

D

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Neuplatňuje se.

88

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

89

A. OZNAČENÍ NA OBALU

90

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ LAHVIČKY A VNĚJŠÍHO OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stalevo 50 mg/ 12,5 mg/200 mg potahované tablety
levodopum/carbidopum/entacaponum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje levodopum 50 mg, carbidopum 12,5 mg a entacaponum 200 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 potahovaných tablet
30 potahovaných tablet
100 potahovaných tablet
130 potahovaných tablet
175 potahovaných tablet
250 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

91

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/260/001 10 potahovaných tablet
EU/1/03/260/002 30 potahovaných tablet 
EU/1/03/260/003 100 potahovaných tablet
EU/1/03/260/004 250 potahovaných tablet
EU/1/03/260/013 175 potahovaných tablet
EU/1/03/260/016 130 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

stalevo 50/12,5/200 mg

92

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ LAHVIČKY A VNĚJŠÍHO OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stalevo 75 mg/ 18,75 mg/200 mg potahované tablety
levodopum/carbidopum/entacaponum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje levodopum 75 mg , carbidopum 18,75 mg a entacaponum 200 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 potahovaných tablet
30 potahovaných tablet
100 potahovaných tablet
130 potahovaných tablet
175 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

93

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO 
ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/024 10 potahovaných tablet
EU/1/03/260/025 30 potahovaných tablet 
EU/1/03/260/026 100 potahovaných tablet
EU/1/03/260/027 130 potahovaných tablet
EU/1/03/260/028 175 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

stalevo 75/18,75/200 mg

94

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ LAHVIČKY A VNĚJŠÍHO OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg potahované tablety
levodopum/carbidopum/entacaponum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje levodopum 100 mg, carbidopum 25 mg a entacaponum 200 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 potahovaných tablet
30 potahovaných tablet
100 potahovaných tablet
130 potahovaných tablet
175 potahovaných tablet
250 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

95

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/005 10 potahovaných tablet
EU/1/03/260/006 30 potahovaných tablet 
EU/1/03/260/007 100 potahovaných tablet
EU/1/03/260/008 250 potahovaných tablet
EU/1/03/260/014 175 potahovaných tablet
EU/1/03/260/017 130 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

stalevo 100/25/200 mg

96

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ LAHVIČKY A VNĚJŠÍHO OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg potahované tablety
levodopum/carbidopum/entacaponum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje levodopum 125 mg, carbidopum 31,25 mg a entacaponum 200 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 potahovaných tablet
30 potahovaných tablet
100 potahovaných tablet
130 potahovaných tablet
175 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

97

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/029 10 potahovaných tablet
EU/1/03/260/030 30 potahovaných tablet 
EU/1/03/260/031 100 potahovaných tablet
EU/1/03/260/032 130 potahovaných tablet
EU/1/03/260/033 175 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

stalevo 125/31,25/200 mg

98

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ LAHVIČKY A VNĚJŠÍHO OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg potahované tablety
levodopum/carbidopum/entacaponum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje levodopum 150 mg, carbidopum 37,5 mg a entacaponum 200 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 potahovaných tablet
30 potahovaných tablet
100 potahovaných tablet
130 potahovaných tablet
175 potahovaných tablet
250 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

99

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/009 10 potahovaných tablet
EU/1/03/260/010 30 potahovaných tablet 
EU/1/03/260/011 100 potahovaných tablet
EU/1/03/260/012 250 potahovaných tablet
EU/1/03/260/015 175 potahovaných tablet
EU/1/03/260/018 130 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

stalevo 150/37,5/200 mg

100

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ LAHVIČKY A VNĚJŠÍHO OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg potahované tablety
levodopum/carbidopum/entacaponum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje levodopum 175 mg, carbidopum 43,75 mg a entacaponum 200 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 potahovaných tablet
30 potahovaných tablet
100 potahovaných tablet
130 potahovaných tablet
175 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

101

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/034 10 potahovaných tablet
EU/1/03/260/035 30 potahovaných tablet 
EU/1/03/260/036 100 potahovaných tablet
EU/1/03/260/037 130 potahovaných tablet
EU/1/03/260/038 175 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

stalevo 175/43,75/200 mg

102

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

OZNAČENÍ LAHVIČKY A VNĚJŠÍHO OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg potahované tablety
levodopum/carbidopum/entacaponum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje levodopum 200 mg, carbidopum 50 mg a entacaponum 200 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 potahovaných tablet
30 potahovaných tablet
100 potahovaných tablet
130 potahovaných tablet
175 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

103

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/260/019 10 potahovaných tablet
EU/1/03/260/020 30 potahovaných tablet 
EU/1/03/260/021 100 potahovaných tablet
EU/1/03/260/022 130 potahovaných tablet
EU/1/03/260/023 175 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

stalevo 200/50/200 mg

104

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

105

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg potahované tablety

Levodopum/carbidopum/entacaponum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

3.

Jak se Stalevo užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Stalevo uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

Stalevo obsahuje v jedné potahované tabletě tři léčivé látky (levodopu, karbidopu a entakapon). 
Stalevo se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci.

Parkinsonovu nemoc způsobuje nízká hladina látky zvané dopamin v mozku. Levodopa zvyšuje 
množství dopaminu a tím snižuje příznaky Parkinsonovy nemoci. Karbidopa a entakapon posilují 
antiparkinsonický účinek levodopy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat 

Neužívejte Stalevo, jestliže

-

jste alergický(á) na levodopu, karbidopu nebo entakapon nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 

-

máte glaukom s úzkým úhlem (oční onemocnění)

-

máte nádorové onemocnění nadledvin

-

užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinaci selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B 
nebo neselektivní inhibitory MAO)

-

jste v minulosti prodělal(a) neuroleptický maligní syndrom (NMS – vzácná reakce na léčiva 
používaná k léčbě těžkých duševních onemocnění)

-

jste v minulosti prodělal(a) netraumatickou rhabdomyolýzu (vzácné onemocnění svalů)

-

máte těžké onemocnění jater. 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stalevo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste 
někdy v minulosti prodělal(a):
-

srdeční infarkt nebo jiné onemocnění srdce včetně srdečních arytmií (poruchy srdečního rytmu) 
nebo cév

-

astma nebo jakékoliv jiné onemocnění plic 

106

-

jaterní onemocnění, neboť může být zapotřebí dávku upravit

-

onemocnění ledvin nebo hormonální poruchu

-

žaludeční vředy nebo křeče

-

jestliže máte dlouhotrvající průjem, sdělte to svému lékaři, protože to může být příznak zánětu 
tlustého střeva

-

některou formu závažného duševního onemocnění, jako je například psychóza

-

chronický glaukom s otevřeným úhlem, neboť může být nutné upravit dávku a kontrolovat 
nitrooční tlak.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže užíváte:
-

antipsychotika (léčivé přípravky používané k léčbě psychózy)

-

lék, který může způsobit snížení krevního tlaku, když vstáváte ze židle nebo z postele. Měl(a) 
byste si být vědom(a) toho, že Stalevo může tyto reakce zhoršovat.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže během léčby Stalevem:
-

se objeví výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, 
horečku, zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. V takovém případě se ihned 
spojte se svým lékařem

-

cítíte depresi, máte sebevražedné myšlenky nebo si povšimnete ve svém chování neobvyklých 
změn

-

náhle usnete nebo cítíte silnou ospalost. Pokud k tomu dojde, neměl(a) byste řídit ani používat 
žádné nástroje či stroje (viz rovněž bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“)

-

se objeví nebo zhorší nekontrolované pohyby poté, co začnete užívat Stalevo. Pokud k tomu 
dojde, Váš lékař možná bude muset upravit dávky Vašeho antiparkinsonika

-

se objeví průjem – doporučuje se sledovat hmotnost, aby nedošlo k možné nadměrné ztrátě 
tělesné hmotnosti

-

se objeví progresivní anorexie (nechutenství), astenie (slabost, vyčerpání) a pokles hmotnosti 
během relativně krátké doby – v takovém případě je zapotřebí zvážit celkové lékařské vyšetření 
včetně vyšetření funkce jater

-

chcete ukončit užívání Staleva – viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo“.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete 
odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a)poškodit sebe či 
své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové 
hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo 
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset 
přehodnotit Vaši léčbu.

Během dlouhodobé léčby Stalevem Váš lékař může provádět některé obvyklé laboratorní testy.

Jestliže budete muset podstoupit chirurgický výkon, oznamte prosím svému lékaři, že užíváte Stalevo.

Používání Staleva k léčbě extrapyramidových příznaků (např. mimovolních pohybů, třesu, svalové 
ztuhlosti a svalových stahů) způsobených jinými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Děti a dospívající
U pacientů do 18 let nebyla bezpečnost a účinnost Staleva stanovena. Proto u pacientů do 18 let není 
použití tohoto léčivého přípravku doporučeno.

Další léčivé přípravky a přípravek Stalevo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

107

Neužívejte Stalevo, pokud užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinace selektivních inhibitorů 
MAO-A a MAO-B nebo neselektivní inhibitory MAO).

Stalevo může zesilovat působení a nežádoucí účinky určitých léčivých přípravků. Mezi ně patří:
-

moklobemid, amitryptilin, desipramin, maprotilin, venlafaxin a paroxetin, používané k léčbě 
deprese 

-

rimiterol a isoprenalin, používané k léčbě respiračních onemocnění 

-

adrenalin, používaný k léčbě závažných alergických reakcí

-

noradrenalin, dopamin a dobutamin, používané k léčbě srdečního onemocnění a nízkého tlaku 

-

alfa-methyldopa, používaná k léčbě vysokého krevního tlaku

-

apomorfin, který se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. 

Účinky Staleva mohou být sníženy některými dalšími léky. Mezi ně patří:
-

antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, nevolnosti a zvracení

-

fenytoin, používaný k prevenci (předcházení) křečí

-

papaverin, používaný k uvolnění křečí svalstva.

Stalevo může ztížit vstřebávání železa. Proto neužívejte Stalevo společně s přípravky obsahujícími 
železo. Stalevo a přípravky s obsahem železa užívejte s odstupem nejméně 2 až 3 hodin.

Stalevo s jídlem a pitím

Stalevo se může užívat s jídlem nebo bez jídla. U některých pacientů se Stalevo nevstřebává tak 
dobře, pokud se užívá spolu nebo krátce po požití potravy bohaté na bílkoviny (například maso, ryby, 
mléčné výrobky, semena a ořechy). Zeptejte se svého lékaře, pokud si myslíte, že se Vás shora 
uvedené skutečnosti týkají.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Během léčby Stalevem byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stalevo může způsobit pokles krevního tlaku, a tím vyvolat pocity ospalosti nebo závratí. Buďte proto 
mimořádně opatrní během řízení nebo při obsluze jakýchkoliv nástrojů či strojů.
Jestliže máte pocit silné ospalosti nebo někdy náhle usnete, počkejte, dokud se nebudete cítit zcela 
čilí, než budete řídit nebo dělat cokoliv, co vyžaduje Vaši plnou bdělost. Jinak můžete sebe a ostatní 
vystavit riziku těžkého úrazu nebo úmrtí.

Stalevo obsahuje sacharózu

Stalevo obsahuje sacharózu (1,2 mg v 1 tabletě). Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí 
k některým cukrům, obraťte se na svého lékaře před tím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Stalevo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti:
-

Váš lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet Staleva denně užívat. 

-

Tablety nelámejte ani nedělte na menší části.

108

-

Vždy užívejte pouze jednu tabletu.

-

Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení nebo snížení dávky.

-

Jestliže užíváte Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/ 
25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg tablety, neužívejte více 
než 10 tablet denně.

Pokud si myslíte, že účinek Staleva je příliš silný nebo naopak příliš slabý, nebo pokud zjistíte, že se 
u Vás objevily možné nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

První otevření lahvičky: otevřete uzávěr a palcem tlačte 
na fólii, dokud se neprotrhne. Viz obrázek 1.

Obrázek 1

Jestliže jste užil(a) více Staleva, než jste měl(a)

V případě, že jste náhodně užil(a) více tablet Staleva, než jste měl(a), neprodleně to sdělte svému 
lékaři nebo lékárníkovi. V případě předávkování můžete pociťovat zmatenost nebo vzrušení, může se 
Vám zpomalit nebo zrychlit tep nebo se Vám může změnit barva pokožky, jazyka, očí nebo moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stalevo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou tabletu.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá více než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, a další tabletu již v obvyklém čase. 

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá méně než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, počkejte 1 hodinu a poté si vezměte další tabletu. 
Poté pokračujte jako obvykle. 

Mezi užitím tablet Staleva vždy ponechte nejméně 1 hodinu, aby se zabránilo případným nežádoucím 
účinkům.

Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo

Neukončujte léčbu Stalevem, pokud Vám to nenařídí Váš lékař. V takovém případě Vám lékař možná 
bude muset upravit dávkování jiných antiparkinsonik, zejména levodopy, aby byly Vaše příznaky 
dostatečně kontrolovány. Jestliže náhle přestanete užívat Stalevo a jiná antiparkinsonika, může to vést 
k nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Mnoho nežádoucích účinků je možné zmírnit úpravou dávkování.

Obraťte se ihned na svého lékaře, jestliže se během léčby Stalevem objeví následující příznaky:
-

Výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, horečku, 
zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. Může se jednat o příznaky 
neuroleptického maligního syndromu (NMS, což je vzácná závažná reakce na léčiva používaná 

109

k léčbě poruch centrálního nervového systému) nebo rhabdomyolýzy (vzácná těžká svalová 
porucha).

-

Alergická reakce, jejíž příznaky mohou zahrnovat kopřivku, svědění, vyrážku, otok obličeje, 
rtů, jazyka nebo hrdla. Může způsobovat obtíže při dýchání či polykání.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)
-

nekontrolované pohyby (dyskineze) 

-

pocit nevolnosti (nauzea)

-

neškodné zbarvení moči do hnědočervena

-

bolesti svalů

-

průjem

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)
-

omámenost nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku, vysoký krevní tlak

-

zhoršení příznaků parkinsonismu, závratě, ospalost

-

zvracení, bolesti břicha a dyskomfort v oblasti břicha, pálení žáhy, sucho v ústech, zácpa 

-

nespavost, halucinace, zmatenost, abnormální sny (včetně nočních děsů), únava

-

duševní změny – včetně poruch paměti, úzkostí a deprese (případně se sebevražednými 
myšlenkami) 

-

případy onemocnění srdce nebo arterií (např. bolest na hrudi), nepravidelný srdeční rytmus

-

častější pády

-

dušnost

-

zvýšené pocení, vyrážky

-

křeče ve svalech, otoky dolních končetin

-

rozmazané vidění

-

anémie (snížený počet červených krvinek)

-

snížení chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

-

bolesti hlavy, bolesti kloubů

-

infekce močových cest

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)
-

srdeční infarkt

-

krvácení do střev 

-

změny krvinek, které mohou vést ke krvácení, abnormální výsledky testů funkce jater

-

svalové křeče

-

pocit agitovanosti

-

psychotické příznaky 

-

kolitida (zánět tlustého střeva) 

-

zbarvení jiných tkání a tekutin než je moč (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)

-

potíže s polykáním

-

neschopnost se vymočit

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
-

hepatitida (zánět jater)

-

svědění

Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:
- Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit. Mezi tyto činnosti 
mohou patřit:
-

Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.

-

Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí 
zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

-

Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

-

Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé 
přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

110

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některých z nežádoucích účinků. Váš lékař 
s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Stalevo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Stalevo obsahuje

-

Léčivými látkami Staleva jsou levodopum, carbidopum a entacaponum.

-

Jedna tableta Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg obsahuje levodopum 50 mg, carbidopum 12,5 mg 
a entacaponum 200 mg.

-

Pomocnými látkami v jádře tablety jsou sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, 
kukuřičný škrob, mannitol (E421) a povidon (E1201).

-

Pomocnými látkami v potahu tablety jsou glycerol (85%)(E422), hypromelóza, magnesium-
stearát, polysorbát 80, červený oxid železitý (E172), sacharóza, oxid titaničitý (E171) a žlutý 
oxid železitý (E172).

Jak Stalevo vypadá a co obsahuje toto balení

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg jsou nahnědlé nebo šedočervené, kulaté, konvexní, nerýhované 
potahované tablety na jedné straně označené „LCE 50“.

Stalevo se dodává v šesti různých velikostech balení (10, 30, 100, 130, 175 nebo 250 tablet). Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

111

Belgique/België/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
UAB Orion Pharma
Tel. +370 5 276 9499

България
Novartis Pharma Services Inc.
Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma GmbH
Allemagne/Deutschland
Tél/Tel: +49 911 273 0

Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Orion Pharma A/S
Tlf: +45 8614 0000

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 21222872

Deutschland
Orion Pharma GmbH
Tel: +49 40 899 689-0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
Orion Pharma Eesti OÜ
Tel: +372 66 44 551

Norge
Orion Pharma AS
Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα
Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: + 30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Orion Pharma Poland Sp z.o.o.
Tel.: + 48 22 8333177, 8321036

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Orion Pharma (Ireland) Ltd.
c/o Allphar Services Ltd.
Tel: +353 1 428 7777

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland 
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakìa s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

112

Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Sverige
Orion Pharma AB
Tel: +46 8 623 6440

Latvija
Orion Corporation
Orion Pharma pārstāvniecība
Tel: +371 20028332

United Kingdom
Orion Pharma (UK) Ltd.
Tel: +44 1635 520 300

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

113

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg potahované tablety

Levodopum/carbidopum/entacaponum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

3.

Jak se Stalevo užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Stalevo uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

Stalevo obsahuje v jedné potahované tabletě tři léčivé látky (levodopu, karbidopu a entakapon). 
Stalevo se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci.

Parkinsonovu nemoc způsobuje nízká hladina látky zvané dopamin v mozku. Levodopa zvyšuje 
množství dopaminu a tím snižuje příznaky Parkinsonovy nemoci. Karbidopa a entakapon posilují 
antiparkinsonický účinek levodopy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

Neužívejte Stalevo, jestliže

-

jste alergický(á) na levodopu, karbidopu nebo entakapon nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6)

-

máte glaukom s úzkým úhlem (oční onemocnění)

-

máte nádorové onemocnění nadledvin

-

užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinaci selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B 
nebo neselektivní inhibitory MAO)

-

jste v minulosti prodělal(a) neuroleptický maligní syndrom (NMS – vzácná reakce na léčiva 
používaná k léčbě těžkých duševních onemocnění)

-

jste v minulosti prodělal(a) netraumatickou rhabdomyolýzu (vzácné onemocnění svalů)

-

máte těžké onemocnění jater. 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stalevo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste 
někdy v minulosti prodělal(a):
-

srdeční infarkt nebo jiné onemocnění srdce včetně srdečních arytmií (poruchy srdečního rytmu) 
nebo cév

-

astma nebo jakékoliv jiné onemocnění plic

114

-

jaterní onemocnění, neboť může být zapotřebí dávku upravit

-

onemocnění ledvin nebo hormonální poruchu

-

žaludeční vředy nebo křeče

-

jestliže máte dlouhotrvající průjem, sdělte to svému lékaři, protože to může být příznak zánětu 
tlustého střeva

-

některou formu závažného duševního onemocnění, jako je například psychóza

-

chronický glaukom s otevřeným úhlem, neboť může být nutné upravit dávku a kontrolovat 
nitrooční tlak.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže užíváte:
-

antipsychotika (léčivé přípravky používané k léčbě psychózy)

-

lék, který může způsobit snížení krevního tlaku, když vstáváte ze židle nebo z postele. Měl(a) 
byste si být vědom(a) toho, že Stalevo může tyto reakce zhoršovat.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže během léčby Stalevem:
-

se objeví výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, 
horečku, zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. V takovém případě se ihned 
spojte se svým lékařem.

-

cítíte depresi, máte sebevražedné myšlenky nebo si povšimnete ve svém chování neobvyklých 
změn

-

náhle usnete nebo cítíte silnou ospalost. Pokud k tomu dojde, neměl(a) byste řídit ani používat 
žádné nástroje či stroje (viz rovněž bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“)

-

se objeví nebo zhorší nekontrolované pohyby poté, co začnete užívat Stalevo. Pokud k tomu 
dojde, Váš lékař možná bude muset upravit dávky Vašeho antiparkinsonika

-

se objeví průjem – doporučuje se sledovat hmotnost, aby nedošlo k možné nadměrné ztrátě 
tělesné hmotnosti

-

se objeví progresivní anorexie (nechutenství), astenie (slabost, vyčerpání) a pokles hmotnosti 
během relativně krátké doby – v takovém případě je zapotřebí zvážit celkové lékařské vyšetření 
včetně vyšetření funkce jater

-

chcete ukončit užívání Staleva – viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo“.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete 
odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a)poškodit sebe či 
své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové 
hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo 
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset 
přehodnotit Vaši léčbu.

Během dlouhodobé léčby Stalevem Váš lékař může provádět některé obvyklé laboratorní testy.

Jestliže budete muset podstoupit chirurgický výkon, oznamte prosím svému lékaři, že užíváte Stalevo.

Používání Staleva k léčbě extrapyramidových příznaků (např. mimovolních pohybů, třesu, svalové 
ztuhlosti a svalových stahů) způsobených jinými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Děti a dospívající
U pacientů do 18 let nebyla bezpečnost a účinnost Staleva stanovena. Proto u pacientů do 18 let není 
použití tohoto léčivého přípravku doporučeno.

Další léčivé přípravky a přípravek Stalevo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

115

Neužívejte Stalevo, pokud užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinace selektivních inhibitorů 
MAO-A a MAO-B nebo neselektivní inhibitory MAO).

Stalevo může zesilovat působení a nežádoucí účinky určitých léčivých přípravků. Mezi ně patří:
-

moklobemid, amitryptilin, desipramin, maprotilin, venlafaxin a paroxetin, používané k léčbě 
deprese 

-

rimiterol a isoprenalin, používané k léčbě respiračních onemocnění 

-

adrenalin, používaný k léčbě závažných alergických reakcí

-

noradrenalin, dopamin a dobutamin, používané k léčbě srdečního onemocnění a nízkého tlaku 

-

alfa-methyldopa, používaná k léčbě vysokého krevního tlaku

-

apomorfin, který se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. 

Účinky Staleva mohou být sníženy některými dalšími léky. Mezi ně patří:
-

antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, nevolnosti a zvracení

-

fenytoin, používaný k prevenci (předcházení) křečí

-

papaverin, používaný k uvolnění křečí svalstva.

Stalevo může ztížit vstřebávání železa. Proto neužívejte Stalevo společně s přípravky obsahujícími 
železo. Stalevo a přípravky s obsahem železa užívejte s odstupem nejméně 2 až 3 hodin.

Stalevo s jídlem a pitím

Stalevo se může užívat s jídlem nebo bez jídla. U některých pacientů se Stalevo nevstřebává tak 
dobře, pokud se užívá spolu nebo krátce po požití potravy bohaté na bílkoviny (například maso, ryby, 
mléčné výrobky, semena a ořechy). Zeptejte se svého lékaře, pokud si myslíte, že se Vás shora 
uvedené skutečnosti týkají.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby Stalevem byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stalevo může způsobit pokles krevního tlaku, a tím vyvolat pocity ospalosti nebo závratí. Buďte proto 
mimořádně opatrní během řízení nebo při obsluze jakýchkoliv nástrojů či strojů.
Jestliže máte pocit silné ospalosti nebo někdy náhle usnete, počkejte, dokud se nebudete cítit zcela 
čilí, než budete řídit nebo dělat cokoliv, co vyžaduje Vaši plnou bdělost. Jinak můžete sebe a ostatní 
vystavit riziku těžkého úrazu nebo úmrtí.

Stalevo obsahuje sacharózu
Stalevo obsahuje sacharózu (1,4 mg v 1 tabletě). Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí 
k některým cukrům, obraťte se na svého lékaře před tím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Stalevo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti:
-

Váš lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet Staleva denně užívat. 

-

Tablety nelámejte ani nedělte na menší části.

-

Vždy užívejte pouze jednu tabletu.

116

-

Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení nebo snížení dávky.

-

Jestliže užíváte Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/ 
25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg tablety, neužívejte více 
než 10 tablet denně.

Pokud si myslíte, že účinek Staleva je příliš silný nebo naopak příliš slabý, nebo pokud zjistíte, že se u 
Vás objevily možné nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

První otevření lahvičky: otevřete uzávěr a palcem tlačte 
na fólii, dokud se neprotrhne. Viz obrázek 1.

Obrázek 1

Jestliže jste užil(a) více Staleva, než jste měl(a):

V případě, že jste náhodně užil(a) více tablet Staleva, než jste měl(a), neprodleně to sdělte svému 
lékaři nebo lékárníkovi. V případě předávkování můžete pociťovat zmatenost nebo vzrušení, může se 
Vám zpomalit nebo zrychlit tep nebo se Vám může změnit barva pokožky, jazyka, očí nebo moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stalevo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou tabletu.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá více než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, a další tabletu již v obvyklém čase. 

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá méně než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, počkejte 1 hodinu a poté si vezměte další tabletu. 
Poté pokračujte jako obvykle. 

Mezi užitím tablet Staleva vždy ponechte nejméně 1 hodinu, aby se zabránilo případným nežádoucím 
účinkům.

Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo

Neukončujte léčbu Stalevem, pokud Vám to nenařídí Váš lékař. V takovém případě Vám lékař možná 
bude muset upravit dávkování jiných antiparkinsonik, zejména levodopy, aby byly Vaše příznaky 
dostatečně kontrolovány. Jestliže náhle přestanete užívat Stalevo a jiná antiparkinsonika, může to vést 
k nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Mnoho nežádoucích účinků je možné zmírnit úpravou dávkování.

Obraťte se ihned na svého lékaře, jestliže se během léčby Stalevem objeví následující příznaky:
-

Výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, horečku, 
zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. Může se jednat o příznaky 
neuroleptického maligního syndromu (NMS, což je vzácná závažná reakce na léčiva používaná 
k léčbě poruch centrálního nervového systému) nebo rhabdomyolýzy (vzácná těžká svalová 
porucha).

117

-

Alergická reakce, jejíž příznaky mohou zahrnovat kopřivku, svědění, vyrážku, otok obličeje, rtů, 

jazyka nebo hrdla. Může způsobovat obtíže při dýchání či polykání.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)
-

nekontrolované pohyby (dyskineze)

-

pocit nevolnosti (nauzea),

-

neškodné zbarvení moči do hnědočervena

-

bolesti svalů

-

průjem

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)
-

omámenost nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku, vysoký krevní tlak

-

zhoršení příznaků parkinsonismu, závratě, ospalost

-

zvracení, bolesti břicha a dyskomfort v oblasti břicha, pálení žáhy, sucho v ústech, zácpa 

-

nespavost, halucinace, zmatenost, abnormální sny (včetně nočních děsů), únava

-

duševní změny – včetně poruch paměti, úzkostí a deprese (případně se sebevražednými 
myšlenkami) 

-

případy onemocnění srdce nebo arterií (např. bolest na hrudi), nepravidelný srdeční rytmus 

-

častější pády

-

dušnost

-

zvýšené pocení, svědění,

-

křeče ve svalech, otoky dolních končetin

-

rozmazané vidění

-

anémie (snížený počet červených krvinek)

-

snížení chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

-

bolesti hlavy, bolesti kloubů

-

infekce močových cest

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)
-

srdeční infarkt

-

krvácení do střev

-

změny krvinek, které mohou vést ke krvácení, abnormální výsledky testů funkce jater

-

svalové křeče

-

pocit agitovanosti

-

psychotické příznaky 

-

kolitida (zánět tlustého střeva) 

-

zbarvení jiných tkání a tekutin než je moč (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)

-

potíže s polykáním

-

neschopnost se vymočit

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
-

hepatitida (zánět jater)

-

svědění

Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:
- Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit. Mezi tyto činnosti 
mohou patřit:
-

Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.

-

Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí 
zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

-

Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

-

Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé 
přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některých z nežádoucích účinků. Váš lékař 
s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

118

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Stalevo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Stalevo obsahuje

-

Léčivými látkami Staleva jsou levodopum, carbidopum a entacaponum.

-

Jedna tableta Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg obsahuje levodopum 75 mg, carbidopum 
18,75 mg a entacaponum 200 mg.

-

Pomocnými látkami v jádře tablety jsou sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, 
kukuřičný škrob, mannitol (E 421) a povidon (E1201).

-

Pomocnými látkami v potahu tablety jsou glycerol (85%)(E422), hypromelóza, magnesium-
stearát, polysorbát 80, červený oxid železitý (E172), sacharóza a oxid titaničitý (E171) .

Jak Stalevo vypadá a co obsahuje toto balení

Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg jsou světle nahnědle červené, oválné, potahované tablety na jedné 
straně označené „LCE 75“.

Stalevo tablety 75 mg/18,75 mg/200 mg se dodává v pěti různých velikostech balení (10, 30, 100, 130 
nebo 175 tablet). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgique/België/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
UAB Orion Pharma
Tel. +370 5 276 9499

119

България
Novartis Pharma Services Inc.
Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma GmbH
Allemagne/Deutschland
Tél/Tel: +49 911 273 0

Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Orion Pharma A/S
Tlf: +45 8614 0000

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 21222872

Deutschland
Orion Pharma GmbH
Tel: +49 40 899 689-0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
Orion Pharma Eesti OÜ
Tel: +372 66 44 551

Norge
Orion Pharma AS
Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα
Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: + 30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Orion Pharma Poland Sp z.o.o.
Tel.: + 48 22 8333177, 8321036

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Orion Pharma (Ireland) Ltd.
c/o Allphar Services Ltd.
Tel: +353 1 428 7777

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland 
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakìa s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Sverige
Orion Pharma AB
Tel: +46 8 623 6440

120

Latvija
Orion Corporation
Orion Pharma pārstāvniecība
Tel: +371 20028332

United Kingdom
Orion Pharma (UK) Ltd.
Tel: +44 1635 520 300

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

121

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg potahované tablety

Levodopum/carbidopum/entacaponum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informacie:
1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

3.

Jak se Stalevo užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Stalevo uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

Stalevo obsahuje v jedné potahované tabletě tři léčivé látky (levodopu, karbidopu a entakapon). 
Stalevo se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci.

Parkinsonovu nemoc způsobuje nízká hladina látky zvané dopamin v mozku. Levodopa zvyšuje 
množství dopaminu a tím snižuje příznaky Parkinsonovy nemoci. Karbidopa a entakapon posilují 
antiparkinsonický účinek levodopy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

Neužívejte Stalevo, jestliže

-

jste alergický(á) na levodopu, karbidopu nebo entakapon nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6)

-

máte glaukom s úzkým úhlem (oční onemocnění)

-

máte nádorové onemocnění nadledvin

-

užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinaci selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B 
nebo neselektivní inhibitory MAO)

-

jste v minulosti prodělal(a) neuroleptický maligní syndrom (NMS – vzácná reakce na léčiva 
používaná k léčbě těžkých duševních onemocnění)

-

jste v minulosti prodělal(a) netraumatickou rhabdomyolýzu (vzácné onemocnění svalů)

-

máte těžké onemocnění jater. 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stalevo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste 
někdy v minulosti prodělal(a):
-

srdeční infarkt nebo jiné onemocnění srdce včetně srdečních arytmií (poruchy srdečního rytmu) 
nebo onemocnění cév

-

astma nebo jakékoliv jiné onemocnění plic

122

-

jaterní onemocnění, neboť může být zapotřebí dávku upravit

-

onemocnění ledvin nebo hormonální poruchu

-

žaludeční vředy nebo křeče

-

jestliže máte dlouhotrvající průjem, sdělte to svému lékaři, protože to může být příznak zánětu 
tlustého střeva

-

některou formu závažného duševního onemocnění, jako je například psychóza

-

chronický glaukom s otevřeným úhlem, neboť může být nutné upravit dávku a kontrolovat 
nitrooční tlak.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže užíváte:
-

antipsychotika (léčivé přípravky používané k léčbě psychózy)

-

lék, který může způsobit snížení krevního tlaku, když vstáváte ze židle nebo z postele. Měl(a) 
byste si být vědom(a) toho, že Stalevo může tyto reakce zhoršovat.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže během léčby Stalevem:
-

se objeví výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, 
horečku, zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. V takovém případě se ihned 
spojte se svým lékařem.

-

cítíte depresi, máte sebevražedné myšlenky nebo si povšimnete ve svém chování neobvyklých 
změn

-

náhle usnete nebo cítíte silnou ospalost. Pokud k tomu dojde, neměl(a) byste řídit ani používat 
žádné nástroje či stroje (viz rovněž bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“)

-

se objeví nebo zhorší nekontrolované pohyby poté, co začnete užívat Stalevo. Pokud k tomu 
dojde, Váš lékař možná bude muset upravit dávky Vašeho antiparkinsonika

-

se objeví průjem – doporučuje se sledovat hmotnost, aby nedošlo k možné nadměrné ztrátě 
tělesné hmotnosti

-

se objeví progresivní anorexie (nechutenství), astenie (slabost, vyčerpání) a pokles hmotnosti 
během relativně krátké doby – v takovém případě je zapotřebí zvážit celkové lékařské vyšetření 
včetně vyšetření funkce jater

-

chcete ukončit užívání Staleva – viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo“.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete 
odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a)poškodit sebe či 
své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové 
hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo 
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset 
přehodnotit Vaši léčbu.

Během dlouhodobé léčby Stalevem Váš lékař může provádět některé obvyklé laboratorní testy.

Jestliže budete muset podstoupit chirurgický výkon, oznamte prosím svému lékaři, že užíváte Stalevo.

Používání Staleva k léčbě extrapyramidových příznaků (např. mimovolních pohybů, třesu, svalové 
ztuhlosti a svalových stahů) způsobených jinými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Děti a dospívající
U pacientů do 18 let nebyla bezpečnost a účinnost Staleva stanovena. Proto u pacientů do 18 let není 
použití tohoto léčivého přípravku doporučeno.

Další léčivé přípravky a přípravek Stalevo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

123

Neužívejte Stalevo, pokud užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinace selektivních inhibitorů 
MAO-A a MAO-B nebo neselektivní inhibitory MAO).

Stalevo může zesilovat působení a nežádoucí účinky určitých léčivých přípravků. Mezi ně patří: 
-

moklobemid, amitryptilin, desipramin, maprotilin, venlafaxin a paroxetin, používané k léčbě 
deprese

-

rimiterol a isoprenalin, používané k léčbě respiračních onemocnění 

-

adrenalin, používaný k léčbě závažných alergických reakcí 

-

noradrenalin, dopamin a dobutamin, používané k léčbě srdečních onemocnění a nízkého 
krevního tlaku 

-

alfa-methyldopa, používaná k léčbě vysokého krevního tlaku 

-

apomorfin, který se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. 

Účinky Staleva mohou být sníženy některými dalšími léky. Mezi ně patří:
-

antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, nevolnosti a zvracení

-

fenytoin, používaný k prevenci (předcházení) křečí

-

papaverin, používaný k uvolnění křečí svalstva.

Stalevo může ztížit vstřebávání železa. Proto neužívejte Stalevo společně s přípravky obsahujícími 
železo. Stalevo a přípravky s obsahem železa užívejte s odstupem nejméně 2 až 3 hodin.

Stalevo s jídlem a pitím

Stalevo se může užívat s jídlem nebo bez jídla. U některých pacientů se Stalevo nevstřebává tak 
dobře, pokud se užívá spolu nebo krátce po požití potravy bohaté na bílkoviny (například maso, ryby, 
mléčné výrobky, semena a ořechy). Zeptejte se svého lékaře, pokud si myslíte, že se Vás shora 
uvedené skutečnosti týkají.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Během léčby Stalevem byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stalevo může způsobit pokles krevního tlaku, a tím vyvolat pocity ospalosti nebo závratí. Buďte proto 
mimořádně opatrní během řízení nebo při obsluze jakýchkoliv nástrojů či strojů.

Jestliže máte pocit silné ospalosti nebo někdy náhle usnete, počkejte, dokud se nebudete cítit zcela 
čilí, než budete řídit nebo dělat cokoliv, co vyžaduje Vaši plnou bdělost. Jinak můžete sebe a ostatní 
vystavit riziku těžkého úrazu nebo úmrtí.

Stalevo obsahuje sacharózu
Stalevo obsahuje sacharózu (1,6 mg v 1 tabletě). Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí 
k některým cukrům, obraťte se na svého lékaře před tím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Stalevo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti:

124

-

Váš lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet Staleva denně užívat. 

-

Tablety nelámejte ani nedělte na menší části.

-

Vždy užívejte pouze jednu tabletu.

-

Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení nebo snížení dávky.

-

Jestliže užíváte Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/ 
25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg tablety, neužívejte více 
než 10 tablet denně.

Pokud si myslíte, že účinek Staleva je příliš silný nebo naopak příliš slabý, nebo pokud zjistíte, že se u 
Vás objevily možné nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

První otevření lahvičky: otevřete uzávěr a palcem tlačte 
na fólii, dokud se neprotrhne. Viz obrázek 1.

Obrázek 1

Jestliže jste užil(a) více Staleva, než jste měl(a):

V případě, že jste náhodně užil(a) více tablet Staleva, než jste měl(a), neprodleně to sdělte svému 
lékaři nebo lékárníkovi. V případě předávkování můžete pociťovat zmatenost nebo vzrušení, může se 
Vám zpomalit nebo zrychlit tep nebo se Vám může změnit barva pokožky, jazyka, očí nebo moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stalevo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou tabletu.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá více než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, a další tabletu již v obvyklém čase. 

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá méně než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, počkejte 1 hodinu a poté si vezměte další tabletu. 
Poté pokračujte jako obvykle. 

Mezi užitím tablet Staleva vždy ponechte nejméně 1 hodinu, aby se zabránilo případným nežádoucím 
účinkům.

Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo

Neukončujte léčbu Stalevem, pokud Vám to nenařídí Váš lékař. V takovém případě Vám lékař možná 
bude muset upravit dávkování jiných antiparkinsonik, zejména levodopy, aby byly Vaše příznaky 
dostatečně kontrolovány. Jestliže náhle přestanete užívat Stalevo a jiná antiparkinsonika, může to vést 
k nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Mnoho nežádoucích účinků je možné zmírnit úpravou dávkování.

Obraťte se ihned na svého lékaře, jestliže se během léčby Stalevem objeví následující příznaky: 
-

Výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, horečku, 
zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. Může se jednat o příznaky 

125

neuroleptického maligního syndromu (NMS, což je vzácná závažná reakce na léčiva používaná 
k léčbě poruch centrálního nervového systému) nebo rhabdomyolýzy (vzácná těžká svalová 
porucha).

-

Alergická reakce, jejíž příznaky mohou zahrnovat kopřivku, svědění, vyrážku, otok obličeje, rtů, 
jazyka nebo hrdla. Může způsobovat obtíže při dýchání či polykání.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)
-

nekontrolované pohyby (dyskineze)

-

pocit nevolnosti (nauzea)

-

neškodné zbarvení moči do hnědočervena

-

bolesti svalů

-

průjem

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)
-

omámenost nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku, vysoký krevní tlak

-

zhoršení příznaků parkinsonismu, závratě, ospalost

-

zvracení, bolesti břicha a dyskomfort v oblasti břicha, pálení žáhy, sucho v ústech, zácpa

-

nespavost, halucinace, zmatenost, abnormální sny (včetně nočních děsů), únava

-

duševní změny – včetně poruch paměti, úzkostí a deprese (případně se sebevražednými 
myšlenkami) 

-

případy onemocnění srdce nebo arterií (např. bolest na hrudi), nepravidelný srdeční rytmus

-

častější pády

-

dušnost

-

zvýšené pocení, vyrážky

-

křeče ve svalech, otoky dolních končetin

-

rozmazané vidění

-

anémie (snížený počet červených krvinek)

-

snížení chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

-

bolesti hlavy, bolesti kloubů

-

infekce močových cest

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)
-

srdeční infarkt

-

krvácení do střev

-

změny krvinek, které mohou vést ke krvácení, abnormální výsledky testů funkce jater

-

svalové křeče

-

pocit agitovanosti

-

psychotické příznaky 

-

kolitida (zánět tlustého střeva) 

-

zbarvení jiných tkání a tekutin než je moč (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)

-

potíže s polykáním

-

neschopnost se vymočit

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
-

hepatitida (zánět jater)

-

svědění

Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:
- Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit. Mezi tyto činnosti 
mohou patřit:
-

Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.

-

Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí 
zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

-

Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

-

Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé 
přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

126

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některých z nežádoucích účinků. Váš lékař 
s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Stalevo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Stalevo obsahuje

-

Léčivými látkami Staleva jsou levodopum, carbidopum a entacaponum.

-

Jedna tableta Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg obsahuje levodopum 100 mg, carbidopum 25 mg a 
entacaponum 200 mg.

-

Pomocnými látkami v jádře tablety jsou sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, 
kukuřičný škrob, mannitol (E421) a povidon (E1201).

-

Pomocnými látkami v potahu tablety jsou glycerol (85%)(E422), hypromelóza, magnesium-
stearát, polysorbát 80, červený oxid železitý (E172), sacharóza, oxid titaničitý (E171) a žlutý 
oxid železitý (E172).

Jak Stalevo vypadá a co obsahuje toto balení

Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg jsou nahnědlé nebo šedočervené, oválné, nerýhované potahované 
tablety na jedné straně označené „LCE 100“.

Stalevo se dodává v šesti různých velikostech balení (10, 30, 100, 130, 175 nebo 250 tablet). Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

127

Belgique/België/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
UAB Orion Pharma
Tel. +370 5 276 9499

България
Novartis Pharma Services Inc.
Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma GmbH
Allemagne/Deutschland
Tél/Tel: +49 911 273 0

Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Orion Pharma A/S
Tlf: +45 8614 0000

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 21222872

Deutschland
Orion Pharma GmbH
Tel: +49 40 899 689-0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
Orion Pharma Eesti OÜ
Tel: +372 66 44 551

Norge
Orion Pharma AS
Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα
Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: + 30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Orion Pharma Poland Sp z.o.o.
Tel.: + 48 22 8333177, 8321036

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Orion Pharma (Ireland) Ltd.
c/o Allphar Services Ltd.
Tel: +353 1 428 7777

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland 
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakìa s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

128

Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Sverige
Orion Pharma AB
Tel: +46 8 623 6440

Latvija
Orion Corporation
Orion Pharma pārstāvniecība
Tel: +371 20028332

United Kingdom
Orion Pharma (UK) Ltd.
Tel: +44 1635 520 300

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

129

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg potahované tablety

Levodopum/carbidopum/entacaponum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

3.

Jak se Stalevo užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Stalevo uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

Stalevo obsahuje v jedné potahované tabletě tři léčivé látky (levodopu, karbidopu a entakapon). 
Stalevo se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci.

Parkinsonovu nemoc způsobuje nízká hladina látky zvané dopamin v mozku. Levodopa zvyšuje 
množství dopaminu a tím snižuje příznaky Parkinsonovy nemoci. Karbidopa a entakapon posilují 
antiparkinsonický účinek levodopy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat 

Neužívejte Stalevo, jestliže

-

jste alergický(á) na levodopu, karbidopu nebo entakapon nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6)

-

máte glaukom s úzkým úhlem (oční onemocnění)

-

máte nádorové onemocnění nadledvin

-

užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinaci selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B 
nebo neselektivní inhibitory MAO)

-

jste v minulosti prodělal(a) neuroleptický maligní syndrom (NMS – vzácná reakce na léčiva 
používaná k léčbě těžkých duševních onemocnění)

-

jste v minulosti prodělal(a) netraumatickou rhabdomyolýzu (vzácné onemocnění svalů)

-

máte těžké onemocnění jater. 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stalevo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste 
někdy v minulosti prodělal(a):
-

srdeční infarkt nebo jiné onemocnění srdce včetně srdečních arytmií (poruchy srdečního rytmu) 
nebo onemocnění cév

-

astma nebo jakékoliv jiné onemocnění plic

-

jaterní onemocnění, neboť může být zapotřebí dávku upravit

130

-

onemocnění ledvin nebo hormonální poruchu

-

žaludeční vředy nebo křeče

-

jestliže máte dlouhotrvající průjem, sdělte to svému lékaři, protože to může být příznak zánětu 
tlustého střeva

-

některou formu závažného duševního onemocnění, jako je například psychóza

-

chronický glaukom s otevřeným úhlem, neboť může být nutné upravit dávku a kontrolovat 
nitrooční tlak.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže užíváte:
-

antipsychotika (léčivé přípravky používané k léčbě psychózy)

-

lék, který může způsobit snížení krevního tlaku, když vstáváte ze židle nebo z postele. Měl(a) 
byste si být vědom(a) toho, že Stalevo může tyto reakce zhoršovat.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže během léčby Stalevem:
-

se objeví výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, 
horečku, zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. V takovém případě se ihned 
spojte se svým lékařem.

-

cítíte depresi, máte sebevražedné myšlenky nebo si povšimnete ve svém chování neobvyklých 
změn

-

náhle usnete nebo cítíte silnou ospalost. Pokud k tomu dojde, neměl(a) byste řídit ani používat 
žádné nástroje či stroje (viz rovněž bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“)

-

se objeví nebo zhorší nekontrolované pohyby poté, co začnete užívat Stalevo. Pokud k tomu 
dojde, Váš lékař možná bude muset upravit dávky Vašeho antiparkinsonika

-

se objeví průjem – doporučuje se sledovat hmotnost, aby nedošlo k možné nadměrné ztrátě 
tělesné hmotnosti

-

se objeví progresivní anorexie (nechutenství), astenie (slabost, vyčerpání) a pokles hmotnosti 
během relativně krátké doby – v takovém případě je zapotřebí zvážit celkové lékařské vyšetření 
včetně vyšetření funkce jater

-

chcete ukončit užívání Staleva – viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo“.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete 
odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a)poškodit sebe či 
své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové 
hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo 
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset 
přehodnotit Vaši léčbu.

Během dlouhodobé léčby Stalevem Váš lékař může provádět některé obvyklé laboratorní testy.

Jestliže budete muset podstoupit chirurgický výkon, oznamte prosím svému lékaři, že užíváte Stalevo.

Používání Staleva k léčbě extrapyramidových příznaků (např. mimovolních pohybů, třesu, svalové 
ztuhlosti a svalových stahů) způsobených jinými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Děti a dospívající
U pacientů do 18 let nebyla bezpečnost a účinnost Staleva stanovena. Proto u pacientů do 18 let není 
použití tohoto léčivého přípravku doporučeno.

Další léčivé přípravky a přípravek Stalevo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Stalevo, pokud užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinace selektivních inhibitorů 
MAO-A a MAO-B nebo neselektivní inhibitory MAO).

131

Stalevo může zesilovat působení a nežádoucí účinky určitých léčivých přípravků. Mezi ně patří:
-

moklobemid, amitryptilin, desipramin, maprotilin, venlafaxin a paroxetin, používané k léčbě 
deprese

-

rimiterol a isoprenalin, používané k léčbě respiračních onemocnění 

-

adrenalin, používaný k léčbě závažných alergických reakcí 

-

noradrenalin, dopamin a dobutamin, používané k léčbě srdečních onemocnění a nízkého 
krevního tlaku 

-

alfa-methyldopa, používaná k léčbě vysokého krevního tlaku 

-

apomorfin, který se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. 

Účinky Staleva mohou být sníženy některými dalšími léky. Mezi ně patří:
-

antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, nevolnosti a zvracení

-

fenytoin, používaný k prevenci (předcházení) křečí

-

papaverin, používaný k uvolnění křečí svalstva.

Stalevo může ztížit vstřebávání železa. Proto neužívejte Stalevo společně s přípravky obsahujícími 
železo. Stalevo a přípravky s obsahem železa užívejte s odstupem nejméně 2 až 3 hodin.

Stalevo s jídlem a pitím

Stalevo se může užívat s jídlem nebo bez jídla. U některých pacientů se Stalevo nevstřebává tak 
dobře, pokud se užívá spolu nebo krátce po požití potravy bohaté na bílkoviny (například maso, ryby, 
mléčné výrobky, semena a ořechy). Zeptejte se svého lékaře, pokud si myslíte, že se Vás shora 
uvedené skutečnosti týkají.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby Stalevem byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stalevo může způsobit pokles krevního tlaku, a tím vyvolat pocity ospalosti nebo závratí. Buďte proto 
mimořádně opatrní během řízení nebo při obsluze jakýchkoliv nástrojů či strojů.

Jestliže máte pocit silné ospalosti nebo někdy náhle usnete, počkejte, dokud se nebudete cítit zcela 
čilí, než budete řídit nebo dělat cokoliv, co vyžaduje Vaši plnou bdělost. Jinak můžete sebe a ostatní 
vystavit riziku těžkého úrazu nebo úmrtí.

Stalevo obsahuje sacharózu
Stalevo obsahuje sacharózu (1,6 mg v 1 tabletě). Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí 
k některým cukrům, obraťte se na svého lékaře před tím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Stalevo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti:

Váš lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet Staleva denně užívat. 
-

Tablety nelámejte ani nedělte na menší části.

132

-

Vždy užívejte pouze jednu tabletu.

-

Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení nebo snížení dávky.

-

Jestliže užíváte Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/ 
25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg tablety, neužívejte více 
než 10 tablet denně.

Pokud si myslíte, že účinek Staleva je příliš silný nebo naopak příliš slabý, nebo pokud zjistíte, že se u 
Vás objevily možné nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

První otevření lahvičky: otevřete uzávěr a palcem tlačte 
na fólii, dokud se neprotrhne. Viz obrázek 1.

Obrázek 1

Jestliže jste užil(a) více Staleva, než jste měl(a):

V případě, že jste náhodně užil(a) více tablet Staleva, než jste měl(a), neprodleně to sdělte svému 
lékaři nebo lékárníkovi. V případě předávkování můžete pociťovat zmatenost nebo vzrušení, může se 
Vám zpomalit nebo zrychlit tep nebo se Vám může změnit barva pokožky, jazyka, očí nebo moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stalevo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou tabletu.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá více než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, a další tabletu již v obvyklém čase. 

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá méně než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, počkejte 1 hodinu a poté si vezměte další tabletu. 
Poté pokračujte jako obvykle. 

Mezi užitím tablet Staleva vždy ponechte nejméně 1 hodinu, aby se zabránilo případným nežádoucím 
účinkům.

Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo

Neukončujte léčbu Stalevem, pokud Vám to nenařídí Váš lékař. V takovém případě Vám lékař možná 
bude muset upravit dávkování jiných antiparkinsonik, zejména levodopy, aby byly Vaše příznaky 
dostatečně kontrolovány. Jestliže náhle přestanete užívat Stalevo a jiná antiparkinsonika, může to vést 
k nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Mnoho nežádoucích účinků je možné zmírnit úpravou dávkování.

Obraťte se ihned na svého lékaře, jestliže se během léčby Stalevem objeví následující příznaky: 
-

Výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, horečku, 
zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. Může se jednat o příznaky 
neuroleptického maligního syndromu (NMS, což je vzácná závažná reakce na léčiva používaná 

133

k léčbě poruch centrálního nervového systému) nebo rhabdomyolýzy (vzácná těžká svalová 
porucha).

-

Alergická reakce, jejíž příznaky mohou zahrnovat kopřivku, svědění, vyrážku, otok obličeje, rtů, 
jazyka nebo hrdla. Může způsobovat obtíže při dýchání či polykání.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)
-

nekontrolované pohyby (dyskineze)

-

pocit nevolnosti (nauzea)

-

neškodné zbarvení moči do hnědočervena

-

bolesti svalů

-

průjem

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)
-

omámenost nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku, vysoký krevní tlak

-

zhoršení příznaků parkinsonismu, závratě, ospalost

-

zvracení, bolesti břicha a dyskomfort v oblasti břicha, pálení žáhy, sucho v ústech, zácpa

-

nespavost, halucinace, zmatenost, abnormální sny (včetně nočních děsů), únava

-

duševní změny – včetně poruch paměti, úzkostí a deprese (případně se sebevražednými 
myšlenkami) 

-

případy onemocnění srdce nebo arterií (např. bolest na hrudi), nepravidelný srdeční rytmus 

-

častější pády

-

dušnost

-

zvýšené pocení, vyrážky

-

křeče ve svalech, otoky dolních končetin

-

rozmazané vidění

-

anémie (snížený počet červených krvinek)

-

snížení chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

-

bolesti hlavy, bolesti kloubů

-

infekce močových cest

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)
-

srdeční infarkt

-

krvácení do střev

-

změny krvinek, které mohou vést ke krvácení, abnormální výsledky testů funkce jater

-

svalové křeče

-

pocit agitovanosti

-

psychotické příznaky 

-

kolitida (zánět tlustého střeva) 

-

zbarvení jiných tkání a tekutin než je moč (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)

-

potíže s polykáním

-

neschopnost se vymočit

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
-

hepatitida (zánět jater)

-

svědění

Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:
- Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit. Mezi tyto činnosti 
mohou patřit:
-

Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.

-

Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí 
zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

-

Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

-

Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé 
přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

134

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některých z nežádoucích účinků. Váš lékař
s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Stalevo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Stalevo obsahuje

-

Léčivými látkami Staleva jsou levodopum, carbidopum a entacaponum.

-

Jedna tableta Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg obsahuje levodopum 125 mg, carbidopum 
31,25 mg a entacaponum 200 mg.

-

Pomocnými látkami v jádře tablety jsou sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, 
kukuřičný škrob, mannitol (E421) a povidon (E1201).

-

Pomocnými látkami v potahu tablety jsou glycerol (85%) (E422), hypromelóza, magnesium-
stearát, polysorbát 80, červený oxid železitý (E172), sacharóza a oxid titaničitý (E171).

Jak Stalevo vypadá a co obsahuje toto balení

Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg jsou světle nahnědle červené, oválné, potahované tablety na jedné 
straně označené „LCE 125“.

Stalevo tablety 125 mg/31,25 mg/200 mg se dodává v pěti různých velikostech balení (10, 30, 100, 
130 nebo 175 tablet). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

135

Belgique/België/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
UAB Orion Pharma
Tel. +370 5 276 9499

България
Novartis Pharma Services Inc.
Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma GmbH
Allemagne/Deutschland
Tél/Tel: +49 911 273 0

Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Orion Pharma A/S
Tlf: +45 8614 0000

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 21222872

Deutschland
Orion Pharma GmbH
Tel: +49 40 899 689-0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
Orion Pharma Eesti OÜ
Tel: +372 66 44 551

Norge
Orion Pharma AS
Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα
Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: + 30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Orion Pharma Poland Sp z.o.o.
Tel.: + 48 22 8333177, 8321036

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Orion Pharma (Ireland) Ltd.
c/o Allphar Services Ltd.
Tel: +353 1 428 7777

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland 
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakìa s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

136

Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Sverige
Orion Pharma AB
Tel: +46 8 623 6440

Latvija
Orion Corporation
Orion Pharma pārstāvniecība
Tel: +371 20028332

United Kingdom
Orion Pharma (UK) Ltd.
Tel: +44 1635 520 300

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

137

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg potahované tablety

Levodopum/carbidopum/entacaponum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

3.

Jak se Stalevo užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Stalevo uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

Stalevo obsahuje v jedné potahované tabletě tři léčivé látky (levodopu, karbidopu a entakapon). 
Stalevo se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci.

Parkinsonovu nemoc způsobuje nízká hladina látky zvané dopamin v mozku. Levodopa zvyšuje 
množství dopaminu a tím snižuje příznaky Parkinsonovy nemoci. Karbidopa a entakapon posilují 
antiparkinsonický účinek levodopy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

Neužívejte Stalevo, jestliže
-

jste alergický(á) na levodopu, karbidopu nebo entakapon nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6)

-

máte glaukom s úzkým úhlem (oční onemocnění)

-

máte nádorové onemocnění nadledvin

-

užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinace selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B 
nebo neselektivní inhibitory MAO)

-

jste v minulosti prodělal(a) neuroleptický maligní syndrom (NMS – vzácná reakce na léčiva 
používaná k léčbě těžkých duševních onemocnění)

-

jste v minulosti prodělal(a) netraumatickou rhabdomyolýzu (vzácné onemocnění svalů)

-

máte těžké onemocnění jater. 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stalevo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste 
někdy v minulosti prodělal(a):
-

srdeční infarkt nebo jiné onemocnění srdce včetně srdečních arytmií (poruchy srdečního rytmu) 
nebo onemocnění cév

-

astma nebo jakékoliv jiné onemocnění plic

-

jaterní onemocnění, neboť může být zapotřebí dávku upravit

138

-

onemocnění ledvin nebo hormonální poruchu

-

žaludeční vředy nebo křeče

-

jestliže máte dlouhotrvající průjem, sdělte to svému lékaři, protože to může být příznak zánětu 
tlustého střeva

-

některou formu závažného duševního onemocnění, jako je například psychóza

-

chronický glaukom s otevřeným úhlem, neboť může být nutné upravit dávku a kontrolovat 
nitrooční tlak.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže užíváte:
-

antipsychotika (léčivé přípravky používané k léčbě psychózy)

-

lék, který může způsobit snížení krevního tlaku, když vstáváte ze židle nebo z postele. Měl(a) 
byste si být vědom(a) toho, že Stalevo může tyto reakce zhoršovat.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže během léčby Stalevem:
-

se objeví výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, 
horečku, zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. V takovém případě se ihned
spojte se svým lékařem.

-

cítíte depresi, máte sebevražedné myšlenky nebo si povšimnete ve svém chování neobvyklých 
změn

-

náhle usnete nebo cítíte silnou ospalost. Pokud k tomu dojde, neměl(a) byste řídit ani používat 
žádné nástroje či stroje (viz rovněž bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“)

-

se objeví nebo zhorší nekontrolované pohyby poté, co začnete užívat Stalevo. Pokud k tomu 
dojde, Váš lékař možná bude muset upravit dávky Vašeho antiparkinsonika 

-

se objeví průjem – doporučuje se sledovat hmotnost, aby nedošlo k možné nadměrné ztrátě 
tělesné hmotnosti

-

se objeví progresivní anorexie (nechutenství), astenie (slabost, vyčerpání) a pokles hmotnosti 
během relativně krátké doby – v takovém případě je zapotřebí zvážit celkové lékařské vyšetření 
včetně vyšetření funkce jater

-

chcete ukončit užívání Staleva – viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo“.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete 
odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a)poškodit sebe či 
své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové 
hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo 
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset 
přehodnotit Vaši léčbu.

Během dlouhodobé léčby Stalevem Váš lékař může provádět některé obvyklé laboratorní testy.

Jestliže budete muset podstoupit chirurgický výkon, oznamte prosím svému lékaři, že užíváte Stalevo.

Používání Staleva k léčbě extrapyramidových příznaků (např. mimovolních pohybů, třesu, svalové 
ztuhlosti a svalových stahů) způsobených jinými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Děti a dospívající
U pacientů do 18 let nebyla bezpečnost a účinnost Staleva stanovena. Proto u pacientů do 18 let není 
použití tohoto léčivého přípravku doporučeno.

Další léčivé přípravky a přípravek Stalevo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Stalevo, pokud užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinace selektivních inhibitorů 
MAO-A a MAO-B nebo neselektivní inhibitory MAO).

139

Stalevo může zesilovat působení a nežádoucí účinky určitých léčivých přípravků. Mezi ně patří: 
-

moklobemid, amitryptilin, desipramin, maprotilin, venlafaxin a paroxetin, používané k léčbě 
deprese

-

rimiterol a isoprenalin, používané k léčbě respiračních onemocnění

-

adrenalin, používaný k léčbě závažných alergických reakcí

-

noradrenalin, dopamin a dobutamin používané k léčbě srdečních onemocnění a nízkého 
krevního tlaku

-

alfa-methyldopa, používaná k léčbě vysokého krevního tlaku 

-

apomorfin, který se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. 

Účinky Staleva mohou být sníženy některými dalšími léky. Mezi ně patří:
-

antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, nevolnosti a zvracení

-

fenytoin, používaný k prevenci (předcházení) křečí 

-

papaverin, používaný k uvolnění křečí svalstva.

Stalevo může ztížit vstřebávání železa. Proto neužívejte Stalevo společně s přípravky obsahujícími 
železo. Stalevo a přípravky s obsahem železa užívejte s odstupem nejméně 2 až 3 hodin.

Stalevo s jídlem a pitím

Stalevo se může užívat s jídlem nebo bez jídla. U některých pacientů se Stalevo nevstřebává tak 
dobře, pokud se užívá spolu nebo krátce po požití potravy bohaté na bílkoviny (například maso, ryby, 
mléčné výrobky, semena a ořechy). Zeptejte se svého lékaře, pokud si myslíte, že se Vás shora 
uvedené skutečnosti týkají.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby Stalevem byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stalevo může způsobit pokles krevního tlaku, a tím vyvolat pocity ospalosti nebo závratí. Buďte proto 
mimořádně opatrní během řízení nebo při obsluze jakýchkoliv nástrojů či strojů.
Jestliže máte pocit silné ospalosti nebo někdy náhle usnete, počkejte, dokud se nebudete cítit zcela 
čilí, než budete řídit nebo dělat cokoliv, co vyžaduje Vaši plnou bdělost. Jinak můžete sebe a ostatní 
vystavit riziku těžkého úrazu nebo úmrtí.

Stalevo obsahuje sacharózu
Stalevo obsahuje sacharózu (1,9 mg v 1 tabletě). Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí 
k některým cukrům, obraťte se na svého lékaře před tím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Stalevo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti
-

Váš lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet Staleva denně užívat. 

-

Tablety nelámejte ani nedělte na menší části.

-

Vždy užívejte pouze jednu tabletu.

-

Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení nebo snížení dávky.

140

-

Jestliže užíváte Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg,
100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg nebo 150 mg/37,5 mg/200 mg tablety, 
neužívejte více než 10 tablet denně.

Pokud si myslíte, že účinek Staleva je příliš silný nebo naopak příliš slabý, nebo pokud zjistíte, že se u 
Vás objevily možné nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

První otevření lahvičky: otevřete uzávěr a palcem tlačte 
na fólii, dokud se neprotrhne. Viz obrázek 1.

Obrázek 1

Jestliže jste užil(a) více Staleva, než jste měl(a):

V případě, že jste náhodně užil(a) více tablet Staleva, než jste měl(a) neprodleně to sdělte svému 
lékaři nebo lékárníkovi. V případě předávkování můžete pociťovat zmatenost nebo vzrušení, může se 
Vám zpomalit nebo zrychlit tep nebo se Vám může změnit barva pokožky, jazyka, očí nebo moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stalevo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou tabletu.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá více než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, a další tabletu již v obvyklém čase. 

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá méně než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, počkejte 1 hodinu a poté si vezměte další tabletu. 
Poté pokračujte jako obvykle.

Mezi užitím tablet Staleva vždy ponechte nejméně 1 hodinu, aby se zabránilo případným nežádoucím 
účinkům.

Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo

Neukončujte léčbu Stalevem, pokud Vám to nenařídí Váš lékař. V takovém případě Vám lékař možná 
bude muset upravit dávkování jiných antiparkinsonik, zejména levodopy, aby byly Vaše příznaky 
dostatečně kontrolovány. Jestliže náhle přestanete užívat Stalevo a jiná antiparkinsonika, může to vést 
k nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Mnoho nežádoucích účinků je možné zmírnit úpravou dávkování.

Obraťte se ihned na svého lékaře, jestliže se během léčby Stalevem objeví následující příznaky: 
-

Výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, horečku, 
zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. Může se jednat o příznaky 
neuroleptického maligního syndromu (NMS, což je vzácná závažná reakce na léčiva používaná 
k léčbě poruch centrálního nervového systému) nebo rhabdomyolýzy (vzácná těžká svalová 
porucha).

141

-

Alergická reakce, jejíž příznaky mohou zahrnovat kopřivku, svědění, vyrážku, otok obličeje, rtů, 
jazyka nebo hrdla. Může způsobovat obtíže při dýchání či polykání.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)
-

nekontrolované pohyby (dyskineze)

-

pocit nevolnosti (nauzea)

-

neškodné zbarvení moči do hnědočervena

-

bolesti svalů

-

průjem

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)
-

omámenost nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku, vysoký krevní tlak

-

zhoršení příznaků parkinsonismu, závratě, ospalost

-

zvracení, bolesti břicha a dyskomfort v oblasti břicha, pálení žáhy, sucho v ústech, zácpa

-

nespavost, halucinace, zmatenost, abnormální sny (včetně nočních děsů), únava

-

duševní změny – včetně poruch paměti, úzkostí a deprese (případně se sebevražednými 
myšlenkami)

-

případy onemocnění srdce nebo arterií (např. bolest na hrudi), nepravidelný srdeční rytmus

-

častější pády

-

dušnost

-

zvýšené pocení, vyrážky

-

křeče ve svalech, otoky dolních končetin

-

rozmazané vidění

-

anémie (snížený počet červených krvinek)

-

snížení chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

-

bolesti hlavy, bolesti kloubů

-

infekce močových cest

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)
-

srdeční infarkt

-

krvácení do střev

-

změny krvinek, které mohou vést ke krvácení, abnormální výsledky testů funkce jater

-

svalové křeče

-

pocit agitovanosti

-

psychotické příznaky 

-

kolitida (zánět tlustého střeva) 

-

zbarvení jiných tkání a tekutin než je moč (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)

-

potíže s polykáním

-

neschopnost se vymočit

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
-

hepatitida (zánět jater)

-

svědění

Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:
- Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit. Mezi tyto činnosti 
mohou patřit:
-

Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.

-

Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí 
zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

-

Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

-

Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé 
přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některých z nežádoucích účinků. Váš lékař 
s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

142

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Stalevo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Stalevo obsahuje

-

Léčivými látkami Staleva jsou levodopum, carbidopum a entacaponum.

-

Jedna tableta Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg obsahuje levodopum 150 mg, carbidopum 
37,5 mg a entacaponum 200 mg.

-

Pomocnými látkami v jádře tablety jsou sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, 
kukuřičný škrob, mannitol (E421) a povidon (E1201).

-

Pomocnými látkami v potahu tablety jsou glycerol (85%) (E422), hypromelóza, magnesium-
stearát, polysorbát 80, červený oxid železitý (E172), sacharóza, oxid titaničitý (E171) a žlutý 
oxid železitý (E172).

Jak Stalevo vypadá a co obsahuje toto balení

Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg jsou nahnědlé nebo šedočervené, podlouhlé, elipsovité, nerýhované 
potahované tablety na jedné straně označené „LCE 150“.

Stalevo se dodává v šesti různých velikostech balení (10, 30, 100, 130, 175 nebo 250 tablet). Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

143

Belgique/België/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
UAB Orion Pharma
Tel. +370 5 276 9499

България
Novartis Pharma Services Inc.
Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma GmbH
Allemagne/Deutschland
Tél/Tel: +49 911 273 0

Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Orion Pharma A/S
Tlf: +45 8614 0000

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 21222872

Deutschland
Orion Pharma GmbH
Tel: +49 40 899 689-0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
Orion Pharma Eesti OÜ
Tel: +372 66 44 551

Norge
Orion Pharma AS
Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα
Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: + 30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Orion Pharma Poland Sp z.o.o.
Tel.: + 48 22 8333177, 8321036

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Orion Pharma (Ireland) Ltd.
c/o Allphar Services Ltd.
Tel: +353 1 428 7777

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland 
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakìa s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

144

Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Sverige
Orion Pharma AB
Tel: +46 8 623 6440

Latvija
Orion Corporation
Orion Pharma pārstāvniecība
Tel: +371 20028332

United Kingdom
Orion Pharma (UK) Ltd.
Tel: +44 1635 520 300

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

145

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg potahované tablety

Levodopum/carbidopum/entacaponum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

3.

Jak se Stalevo užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Stalevo uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

Stalevo obsahuje v jedné potahované tabletě tři léčivé látky (levodopu, karbidopu a entakapon). 
Stalevo se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci.

Parkinsonovu nemoc způsobuje nízká hladina látky zvané dopamin v mozku. Levodopa zvyšuje 
množství dopaminu a tím snižuje příznaky Parkinsonovy nemoci. Karbidopa a entakapon posilují 
antiparkinsonický účinek levodopy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

Neužívejte Stalevo, jestliže

-

jste alergický(á) na levodopu, karbidopu nebo entakapon nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6)

-

máte glaukom s úzkým úhlem (oční onemocnění)

-

máte nádorové onemocnění nadledvin

-

užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinaci selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B 
nebo neselektivní inhibitory MAO)

-

jste v minulosti prodělal(a) neuroleptický maligní syndrom (NMS – vzácná reakce na léčiva 
používaná k léčbě těžkých duševních onemocnění)

-

jste v minulosti prodělal(a) netraumatickou rhabdomyolýzu (vzácné onemocnění svalů)

-

máte těžké onemocnění jater. 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stalevo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste 
někdy v minulosti prodělal(a):
-

srdeční infarkt nebo jiné onemocnění srdce včetně srdečních arytmií (poruchy srdečního rytmu) 
nebo onemocnění cév

-

astma nebo jakékoliv jiné onemocnění plic

146

-

jaterní onemocnění, neboť může být zapotřebí dávku upravit

-

onemocnění ledvin nebo hormonální poruchu

-

žaludeční vředy nebo křeče

-

jestliže máte dlouhotrvající průjem, sdělte to svému lékaři, protože to může být příznak zánětu
tlustého střeva

-

některou formu závažného duševního onemocnění, jako je například psychóza

-

chronický glaukom s otevřeným úhlem, neboť může být nutné upravit dávku a kontrolovat 
nitrooční tlak.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže užíváte:
-

antipsychotika (léčivé přípravky používané k léčbě psychózy)

-

lék, který může způsobit snížení krevního tlaku, když vstáváte ze židle nebo z postele. Měl(a) 
byste si být vědom(a) toho, že Stalevo může tyto reakce zhoršovat.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže během léčby Stalevem:
-

se objeví výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, 
horečku, zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. V takovém případě se ihned 
spojte se svým lékařem.

-

cítíte depresi, máte sebevražedné myšlenky nebo si povšimnete ve svém chování neobvyklých 
změn

-

náhle usnete nebo cítíte silnou ospalost. Pokud k tomu dojde, neměl(a) byste řídit ani používat 
žádné nástroje či stroje (viz rovněž bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“)

-

se objeví nebo zhorší nekontrolované pohyby poté, co začnete užívat Stalevo. Pokud k tomu 
dojde, Váš lékař možná bude muset upravit dávky Vašeho antiparkinsonika

-

se objeví průjem – doporučuje se sledovat hmotnost, aby nedošlo k možné nadměrné ztrátě 
tělesné hmotnosti

-

se objeví progresivní anorexie (nechutenství), astenie (slabost, vyčerpání) a pokles hmotnosti 
během relativně krátké doby – v takovém případě je zapotřebí zvážit celkové lékařské vyšetření 
včetně vyšetření funkce jater

-

chcete ukončit užívání Staleva – viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo“.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete 
odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a)poškodit sebe či 
své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové 
hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo 
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset 
přehodnotit Vaši léčbu.

Během dlouhodobé léčby Stalevem Váš lékař může provádět některé obvyklé laboratorní testy.

Jestliže budete muset podstoupit chirurgický výkon, oznamte prosím svému lékaři, že užíváte Stalevo.

Používání Staleva k léčbě extrapyramidových příznaků (např. mimovolních pohybů, třesu, svalové 
ztuhlosti a svalových stahů) způsobených jinými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Děti a dospívající
U pacientů do 18 let nebyla bezpečnost a účinnost Staleva stanovena. Proto u pacientů do 18 let není 
použití tohoto léčivého přípravku doporučeno.

Další léčivé přípravky a přípravek Stalevo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

147

Neužívejte Stalevo, pokud užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinace selektivních inhibitorů 
MAO-A a MAO-B nebo neselektivní inhibitory MAO).

Stalevo může zesilovat působení a nežádoucí účinky určitých léčivých přípravků. Mezi ně patří:
-

moklobemid, amitryptilin, desipramin, maprotilin, venlafaxin a paroxetin, používané k léčbě 
deprese

-

rimiterol a isoprenalin, používané k léčbě respiračních onemocnění 

-

adrenalin, používaný k léčbě závažných alergických reakcí 

-

noradrenalin, dopamin a dobutamin, používané k léčbě srdečních onemocnění a nízkého 
krevního tlaku 

-

alfa-methyldopa, používaná k léčbě vysokého krevního tlaku 

-

apomorfin, který se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. 

Účinky Staleva mohou být sníženy některými dalšími léky. Mezi ně patří:
-

antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, nevolnosti a zvracení

-

fenytoin, používaný k prevenci (předcházení) křečí

-

papaverin, používaný k uvolnění křečí svalstva.

Stalevo může ztížit vstřebávání železa. Proto neužívejte Stalevo společně s přípravky obsahujícími 
železo. Stalevo a přípravky s obsahem železa užívejte s odstupem nejméně 2 až 3 hodin.

Stalevo s jídlem a pitím

Stalevo se může užívat s jídlem nebo bez jídla. U některých pacientů se Stalevo nevstřebává tak 
dobře, pokud se užívá spolu nebo krátce po požití potravy bohaté na bílkoviny (například maso, ryby, 
mléčné výrobky, semena a ořechy). Zeptejte se svého lékaře, pokud si myslíte, že se Vás shora 
uvedené skutečnosti týkají.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby Stalevem byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stalevo může způsobit pokles krevního tlaku, a tím vyvolat pocity ospalosti nebo závratí. Buďte proto 
mimořádně opatrní během řízení nebo při obsluze jakýchkoliv nástrojů či strojů.

Jestliže máte pocit silné ospalosti nebo někdy náhle usnete, počkejte, dokud se nebudete cítit zcela 
čilí, než budete řídit nebo dělat cokoliv, co vyžaduje Vaši plnou bdělost. Jinak můžete sebe a ostatní 
vystavit riziku těžkého úrazu nebo úmrtí.

Stalevo obsahuje sacharózu
Stalevo obsahuje sacharózu (1,89 mg v 1 tabletě). Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte 
nesnášenlivostí k některým cukrům, obraťte se na svého lékaře před tím, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat.

3.

Jak se Stalevo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti:

148

Váš lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet Staleva denně užívat. 
-

Tablety nelámejte ani nedělte na menší části.

-

Vždy užívejte pouze jednu tabletu.

-

Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení nebo snížení dávky.

-

Jestliže užíváte Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg tablety, neužívejte více než 8 tablet této 
lékové síly denně.

Pokud si myslíte, že účinek Staleva je příliš silný nebo naopak příliš slabý, nebo pokud zjistíte, že se u 
Vás objevily možné nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více Staleva, než jste měl(a):

V případě, že jste náhodně užil(a) více tablet Staleva, než jste měl(a), neprodleně to sdělte svému 
lékaři nebo lékárníkovi. V případě předávkování můžete pociťovat zmatenost nebo vzrušení, může se 
Vám zpomalit nebo zrychlit tep nebo se Vám může změnit barva pokožky, jazyka, očí nebo moči.

První otevření lahvičky: otevřete uzávěr a palcem tlačte 
na fólii, dokud se neprotrhne. Viz obrázek 1.

Obrázek 1

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stalevo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou tabletu.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá více než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, a další tabletu již v obvyklém čase. 

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá méně než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, počkejte 1 hodinu a poté si vezměte další tabletu. 
Poté pokračujte jako obvykle. 

Mezi užitím tablet Staleva vždy ponechte nejméně 1 hodinu, aby se zabránilo případným nežádoucím 
účinkům.

Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo

Neukončujte léčbu Stalevem, pokud Vám to nenařídí Váš lékař. V takovém případě Vám lékař možná 
bude muset upravit dávkování jiných antiparkinsonik, zejména levodopy, aby byly Vaše příznaky 
dostatečně kontrolovány. Jestliže náhle přestanete užívat Stalevo a jiná antiparkinsonika, může to vést 
k nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Mnoho nežádoucích účinků je možné zmírnit úpravou dávkování.

Obraťte se ihned na svého lékaře, jestliže se během léčby Stalevem objeví následující příznaky: 
-

Výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, horečku, 
zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. Může se jednat o příznaky 

149

neuroleptického maligního syndromu (NMS, což je vzácná závažná reakce na léčiva používaná 
k léčbě poruch centrálního nervového systému) nebo rhabdomyolýzy (vzácná těžká svalová 
porucha).

-

Alergická reakce, jejíž příznaky mohou zahrnovat kopřivku, svědění, vyrážku, otok obličeje, rtů, 
jazyka nebo hrdla. Může způsobovat obtíže při dýchání či polykání.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)
-

nekontrolované pohyby (dyskineze)

-

pocit nevolnosti (nauzea)

-

neškodné zbarvení moči do hnědočervena

-

bolesti svalů

-

průjem

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)
-

omámenost nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku, vysoký krevní tlak

-

zhoršení příznaků parkinsonismu, závratě, ospalost

-

zvracení, bolesti břicha a dyskomfort v oblasti břicha, pálení žáhy, sucho v ústech, zácpa

-

nespavost, halucinace, zmatenost, abnormální sny (včetně nočních děsů), únava

-

duševní změny – včetně poruch paměti, úzkostí a deprese (případně se sebevražednými 
myšlenkami) 

-

případy onemocnění srdce nebo arterií (např. bolest na hrudi), nepravidelný srdeční rytmus 

-

častější pády

-

dušnost

-

zvýšené pocení, vyrážky

-

křeče ve svalech, otoky dolních končetin

-

rozmazané vidění

-

anémie (snížený počet červených krvinek)

-

snížení chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

-

bolesti hlavy, bolesti kloubů

-

infekce močových cest

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)
-

srdeční infarkt

-

krvácení do střev

-

změny krvinek, které mohou vést ke krvácení, abnormální výsledky testů funkce jater

-

svalové křeče

-

pocit agitovanosti

-

psychotické příznaky 

-

kolitida (zánět tlustého střeva) 

-

zbarvení jiných tkání a tekutin než je moč (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)

-

potíže s polykáním

-

neschopnost se vymočit

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
-

hepatitida (zánět jater)

-

svědění

Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:
- Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit. Mezi tyto činnosti 
mohou patřit:
-

Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.

-

Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí 
zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

-

Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

-

Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé 
přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

150

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některých z nežádoucích účinků. Váš lékař 
s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Stalevo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Stalevo obsahuje

-

Léčivými látkami Staleva jsou levodopum, carbidopum a entacaponum.

-

Jedna tableta Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg obsahuje levodopum 175 mg, carbidopum 
43,75 mg a entacaponum 200 mg.

-

Pomocnými látkami v jádře tablety jsou sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, 
kukuřičný škrob, mannitol (E421) a povidon (E1201).

-

Pomocnými látkami v potahu tablety jsou glycerol (85%) (E422), hypromelóza, magnesium-
stearát, polysorbát 80, červený oxid železitý (E172), sacharóza a oxid titaničitý (E171).

Jak Stalevo vypadá a co obsahuje toto balení

Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg jsou světle nahnědle červené, oválné, nerýhované potahované 
tablety na jedné straně označené „LCE 125“.

Stalevo tablety 175 mg/43,75 mg/200 mg se dodává v pěti různých velikostech balení (10, 30, 100, 
130 nebo 175 tablet). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

151

Belgique/België/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
UAB Orion Pharma
Tel. +370 5 276 9499

България
Novartis Pharma Services Inc.
Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma GmbH
Allemagne/Deutschland
Tél/Tel: +49 911 273 0

Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Orion Pharma A/S
Tlf: +45 8614 0000

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 21222872

Deutschland
Orion Pharma GmbH
Tel: +49 40 899 689-0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
Orion Pharma Eesti OÜ
Tel: +372 66 44 551

Norge
Orion Pharma AS
Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα
Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: + 30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Orion Pharma Poland Sp z.o.o.
Tel.: + 48 22 8333177, 8321036

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Orion Pharma (Ireland) Ltd.
c/o Allphar Services Ltd.
Tel: +353 1 428 7777

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland 
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakìa s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

152

Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Sverige
Orion Pharma AB
Tel: +46 8 623 6440

Latvija
Orion Corporation
Orion Pharma pārstāvniecība
Tel: +371 20028332

United Kingdom
Orion Pharma (UK) Ltd.
Tel: +44 1635 520 300

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

153

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg potahované tablety

Levodopum/carbidopum/entacaponum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

3.

Jak se Stalevo užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Stalevo uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Stalevo a k čemu se používá

Stalevo obsahuje v jedné potahované tabletě tři léčivé látky (levodopu, karbidopu a entakapon). 
Stalevo se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci.

Parkinsonovu nemoc způsobuje nízká hladina látky zvané dopamin v mozku. Levodopa zvyšuje 
množství dopaminu a tím snižuje příznaky Parkinsonovy nemoci. Karbidopa a entakapon posilují 
antiparkinsonický účinek levodopy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stalevo užívat

Neužívejte Stalevo, jestliže

-

jste alergický(á) na levodopu, karbidopu nebo entakapon nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6)

-

máte glaukom s úzkým úhlem (oční onemocnění)

-

máte nádorové onemocnění nadledvin

-

užíváte určité léčivé přípravky na léčbu deprese (kombinace selektivních inhibitorů MAO-A a 
MAO-B nebo neselektivní inhibitory MAO)

-

jste v minulosti prodělal(a) neuroleptický maligní syndrom (NMS – vzácná reakce na léčivé 
přípravky používané k léčbě těžkých duševních onemocnění)

-

jste v minulosti prodělal(a) netraumatickou rhabdomyolýzu (vzácné onemocnění svalů)

-

máte těžké onemocnění jater. 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stalevo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste 
někdy v minulosti prodělal(a):
-

srdeční infarkt nebo jiné onemocnění srdce včetně srdečních arytmií (poruchy srdečního rytmu) 
nebo onemocnění cév

-

astma nebo jakékoliv jiné onemocnění plic

154

-

jaterní onemocnění, neboť může být zapotřebí dávku upravit

-

onemocnění ledvin nebo hormonální poruchu

-

žaludeční vředy nebo křeče

-

jestliže máte dlouhotrvající průjem, sdělte to svému lékaři, protože to může být příznak zánětu 
tlustého střeva

-

některou formu závažného duševního onemocnění, jako je například psychóza

-

chronický glaukom s otevřeným úhlem, neboť může být nutné upravit dávku a kontrolovat 

nitrooční tlak.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže užíváte:
-

antipsychotika (léčivé přípravky používané k léčbě psychózy)

-

lék, který může způsobit snížení krevního tlaku, když vstáváte ze židle nebo z postele. Měl(a) 
byste si být vědom(a) toho, že Stalevo může tyto reakce zhoršovat.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže během léčby Stalevem:
-

se objeví výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, 
horečku, zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. V takovém případě se ihned 
spojte se svým lékařem

-

cítíte depresi, máte sebevražedné myšlenky nebo si povšimnete ve svém chování neobvyklých 
změn

-

náhle usnete nebo cítíte silnou ospalost. Pokud k tomu dojde, neměl(a) byste řídit ani používat 
žádné nástroje či stroje (viz rovněž bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“)

-

se objeví nebo zhorší nekontrolované pohyby poté, co začnete užívat Stalevo. Pokud k tomu 
dojde, Váš lékař možná bude muset upravit dávky Vašeho antiparkinsonika

-

se objeví průjem, doporučuje se sledovat hmotnost, aby nedošlo k možné nadměrné ztrátě 
tělesné hmotnosti

-

se objeví progresivní anorexie (nechutenství), astenie (slabost, vyčerpání) a pokles hmotnosti 
během relativně krátké doby, v takovém případě je zapotřebí zvážit celkové lékařské vyšetření 
včetně vyšetření funkce jater

-

chcete ukončit užívání Staleva, viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo“.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete 
odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a)poškodit sebe či 
své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové 
hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo 
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset 
přehodnotit Vaši léčbu.

Během dlouhodobé léčby Stalevem Váš lékař může provádět některé obvyklé laboratorní testy.

Jestliže budete muset podstoupit chirurgický výkon, oznamte, prosím, svému lékaři, že užíváte 
Stalevo.

Používání Staleva k léčbě extrapyramidových příznaků (např. mimovolních pohybů, třesu, svalové 
ztuhlosti a svalových stahů) způsobených jinými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Děti a dospívající
U pacientů do 18 let nebyla bezpečnost a účinnost Staleva stanovena. Proto u pacientů do 18 let není 
použití tohoto léčivého přípravku doporučeno.

Další léčivé přípravky a přípravek Stalevo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

155

Neužívejte Stalevo, pokud užíváte určitá léčiva na léčbu deprese (kombinace selektivních inhibitorů 
MAO-A a MAO-B nebo neselektivní inhibitory MAO).

Stalevo může zesilovat působení a nežádoucí účinky určitých léčivých přípravků. Mezi ně patří: 
-

moklobemid, amitryptilin, desipramin, maprotilin, venlafaxin a paroxetin, používané k léčbě 
deprese 

-

rimiterol a isoprenalin, používané k léčbě respiračních onemocnění

-

adrenalin, používaný k léčbě závažných alergických reakcí 

-

noradrenalin, dopamin a dobutamin používané k léčbě srdečních onemocnění a nízkého 
krevního tlaku

-

alfa-methyldopa, používaná k léčbě vysokého krevního tlaku 

-

apomorfin, který se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. 

Účinky Staleva mohou být sníženy některými dalšími léky. Mezi ně patří:
-

antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, nevolnosti a zvracení

-

fenytoin používaný k prevenci (předcházení) křečí

-

papaverin používaný k uvolnění křečí svalstva.

Stalevo může ztížit vstřebávání železa. Proto neužívejte Stalevo společně s přípravky obsahujícími 
železo. Stalevo a přípravky s obsahem železa užívejte s odstupem nejméně 2 až 3 hodin.

Stalevo s jídlem a pitím

Stalevo se může užívat s jídlem nebo bez jídla. U některých pacientů se Stalevo nevstřebává tak 
dobře, pokud se užívá spolu nebo krátce po požití potravy bohaté na bílkoviny (například maso, ryby, 
mléčné výrobky, semena a ořechy). Zeptejte se svého lékaře, pokud si myslíte, že se Vás shora 
uvedené skutečnosti týkají.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby Stalevem byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stalevo může způsobit pokles krevního tlaku, a tím vyvolat pocity ospalosti nebo závratí. Buďte proto 
mimořádně opatrní během řízení nebo při obsluze jakýchkoliv nástrojů či strojů.

Jestliže máte pocit silné ospalosti nebo někdy náhle usnete, počkejte, dokud se nebudete cítit zcela 
čilí, než budete řídit nebo dělat cokoliv, co vyžaduje Vaši plnou bdělost. Jinak můžete sebe a ostatní 
vystavit riziku těžkého úrazu nebo úmrtí.

Stalevo obsahuje sacharózu
Stalevo obsahuje sacharózu (2,3 mg/tableta). Pokud Vám Váš lékař sdělil, že máte nesnášenlivost 
některých cukrů, obraťte se na svého lékaře před tím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Stalevo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti:
-

Váš lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet Staleva denně užívat.

156

-

Tablety nelámejte ani nedělte na menší části.

-

Vždy užívejte pouze jednu tabletu.

-

Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení nebo snížení dávky.

-

Jestliže užíváte Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg tablety, neužívejte více než 7 tablet denně.

Pokud si myslíte, že účinek Staleva je příliš silný nebo naopak příliš slabý, nebo pokud zjistíte, že se u 
Vás objevily možné nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

První otevření lahvičky: otevřete uzávěr a palcem tlačte 
na fólii, dokud se neprotrhne. Viz obrázek 1.

Obrázek 1

Jestliže jste užil(a) více Staleva, než jste měl(a):

V případě, že jste náhodně užil(a) více tablet Staleva, než jste měl(a), neprodleně to sdělte svému 
lékaři nebo lékárníkovi. V případě předávkování můžete pociťovat zmatenost nebo vzrušení, může se 
Vám zpomalit nebo zrychlit tep nebo se Vám může změnit barva pokožky, jazyka, očí nebo moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stalevo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou tabletu.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá více než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, a další tabletu již v obvyklém čase. 

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá méně než 1 hodina: 
vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, počkejte 1 hodinu a poté si vezměte další tabletu. 
Poté pokračujte jako obvykle.

Mezi užitím tablet Staleva vždy ponechte nejméně 1 hodinu, aby se zabránilo případným nežádoucím 
účinkům.

Jestliže jste přestal(a) užívat Stalevo

Neukončujte léčbu Stalevem, pokud Vám to nenařídí Váš lékař. V takovém případě Vám lékař možná 
bude muset upravit dávkování jiných antiparkinsonik, zejména levodopy, aby byly Vaše příznaky 
dostatečně kontrolovány. Jestliže náhle přestanete užívat Stalevo a jiná antiparkinsonika, může to vést 
k nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Mnoho nežádoucích účinků je možné zmírnit úpravou dávkování.

Obraťte se ihned na svého lékaře, jestliže se během léčby Stalevem objeví následující příznaky:
-

Výrazná ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, horečku, 
zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. Může se jednat o příznaky 
neuroleptického maligního syndromu (NMS, což je vzácná závažná reakce na léčiva používaná 
k léčbě poruch centrálního nervového systému) nebo rhabdomyolýzy (vzácná těžká svalová 
porucha).

157

-

Alergická reakce, jejíž příznaky mohou zahrnovat kopřivku, svědění, vyrážku, otok obličeje, rtů, 
jazyka nebo hrdla. Může způsobovat obtíže při dýchání či polykání.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)
-

nekontrolované pohyby (dyskineze)

-

pocit nevolnosti (nauzea)

-

neškodné zbarvení moči do hnědočervena

-

bolesti svalů

-

průjem

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)
-

omámenost nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku, vysoký krevní tlak

-

zhoršení příznaků parkinsonismu, závratě, ospalost

-

zvracení, bolesti břicha a dyskomfort v oblasti břicha, pálení žáhy, sucho v ústech, zácpa

-

nespavost, halucinace, zmatenost, abnormální sny (včetně nočních děsů), únava

-

duševní změny – včetně poruch paměti, úzkostí a deprese (případně se sebevražednými 

myšlenkami) 

-

případy onemocnění srdce nebo arterií (např. bolest na hrudi), nepravidelný srdeční rytmus

-

častější pády

-

dušnost

-

zvýšené pocení, vyrážky

-

křeče ve svalech, otoky dolních končetin

-

rozmazané vidění

-

anémie (snížený počet červených krvinek)

-

snížení chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

-

bolesti hlavy, bolesti kloubů

-

infekce močových cest

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)
-

srdeční infarkt

-

krvácení do střev

-

změny krvinek, které mohou vést ke krvácení

-

svalové křeče

-

pocit agitovanosti

-

psychotické příznaky 

-

kolitida (zánět tlustého střeva) 

-

zbarvení jiných tkání a tekutin než je moč (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)

-

potíže s polykáním

-

neschopnost se vymočit

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
-

hepatitida (zánět jater)

-

svědění

Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:
- Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit. Mezi tyto činnosti 
mohou patřit:
-

Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.

-

Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí 
zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

-

Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

-

Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé 
přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některých z nežádoucích účinků. Váš lékař 
s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

158

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Stalevo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Stalevo obsahuje

-

Léčivými látkami přípravku Staleva jsou levodopum, carbidopum a entacaponum.

-

Jedna tableta Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg obsahuje levodopum 200 mg , carbidopum 50 mg a 
entacaponum 200 mg.

-

Pomocnými látkami v jádře tablety jsou sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, 
kukuřičný škrob, mannitol (E421) a povidon (E1201).

-

Pomocnými látkami v potahu tablety jsou glycerol (85%) (E422), hypromelóza, magnesium-
stearát, polysorbát 80, červený oxid železitý (E172), sacharóza a oxid titaničitý (E171).

Jak Stalevo vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg: tmavě hnědočervené, oválné, nerýhované potahované tablety 
na jedné straně označené ‘LCE 200‘.

Tablety Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg se dodávají v pěti různých velikostech balení (10, 30, 100, 130 
nebo 175 tablet) Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgique/België/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
UAB Orion Pharma
Tel. +370 5 276 9499

159

България
Novartis Pharma Services Inc.
Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma GmbH
Allemagne/Deutschland
Tél/Tel: +49 911 273 0

Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Orion Pharma A/S
Tlf: +45 8614 0000

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 21222872

Deutschland
Orion Pharma GmbH
Tel: +49 40 899 689-0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
Orion Pharma Eesti OÜ
Tel: +372 66 44 551

Norge
Orion Pharma AS
Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα
Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: + 30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Orion Pharma Poland Sp z.o.o.
Tel.: + 48 22 8333177, 8321036

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Orion Pharma (Ireland) Ltd.
c/o Allphar Services Ltd.
Tel: +353 1 428 7777

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakìa s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Sverige
Orion Pharma AB
Tel: +46 8 623 6440

160

Latvija
Orion Corporation
Orion Pharma pārstāvniecība
Tel: +371 20028332

United Kingdom
Orion Pharma (UK) Ltd.
Tel: +44 1635 520 300

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

Recenze

Recenze produktu STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG 250 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG 250 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám