Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

STADAMET 500 60X500MG Potahované tablety - recenze

Kód výrobku: 65689

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - STADAMET 500 60X500MG Potahované tablety

 

1/7 

sp.zn. sukls18479/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Stadamet 500 mg potahované tablety 
Stadamet 850 mg potahované tablety 

metformini hydrochloridum 

 

  
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Zvláštní pozornost věnujte informacím o laktátové acidóze v bodě „Upozornění a opatření“. 
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,  

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Stadamet a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stadamet užívat 

3. 

Jak se přípravek Stadamet používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Stadamet uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1.         Co je přípravek Stadamet a k čemu se používá 
 
Přípravek  Stadamet  obsahuje  metformin,  lék  k  léčbě  cukrovky.  Patří  do  skupiny  léků  nazývaných 
biguanidy.  
 
Inzulín je hormon, který je produkován ve slinivce břišní a pomáhá Vašemu tělu využívat glukózu 
(cukr) z krve. Vaše tělo používá glukózu k výrobě energie nebo ji skladuje k pozdějšímu použití.  
Jestliže trpíte cukrovkou, Vaše slinivka nevytváří dostatek inzulínu nebo Vaše tělo není schopno 
vytvořený inzulín náležitě využít. To vede k vysoké hladině cukru v krvi. Přípravek Stadamet 
zpomaluje vstřebávání glukózy ze střeva a snižuje tvorbu glukózy v játrech a tak pomáhá snížit 
hladinu krevního cukru co nejblíže

 

normální

 

úrovni.  

 
Jestliže jste dospělá osoba s nadváhou, pomůže vám dlouhodobé užívání přípravku Stadamet snížit 
riziko komplikací souvisejících s cukrovkou. Užívání přípravku Stadamet je spojeno se stabilní 
tělesnou hmotností, nebo s jejím mírným úbytkem. 
 
Přípravek Stadamet je užíván k léčbě pacientů trpících diabetem 2. typu (také nazývaný „cukrovka 
nezávislá na inzulínu“), především u pacientů s nadváhou, když se samotná dieta a fyzické cvičení 
ukázaly jako nedostatečné pro kontrolu Vaší hladiny krevního cukru.  
 
Dospělí mohou užívat přípravek Stadamet samostatně nebo společně s dalšími léky k léčbě cukrovky 
(léky užívané perorálně – ústy, nebo inzulín). 
 
Děti od 10 let a dospívající mohou užívat přípravek Stadamet samostatně nebo společně s inzulínem. 
 
 

 

2/7 

 
 
2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stadamet užívat 
 
Neužívejte přípravek Stadamet: 

  Pokud jste alergický(á) na metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

  Pokud máte problémy s játry. 

  Pokud máte závažné zhoršení funkce ledvin. 

  Pokud  máte  nekontrolovaný  diabetes  například  se  závažnou  hyperglykémií  (vysoká  hladina 

glukózy v krvi), pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, 
laktátovou  acidózou  (viz  „Riziko  laktátové  acidózy“  níže)  nebo  ketoacidózou.  Ketoacidóza  je 
onemocnění, při kterém se látky označované jako „ketolátky“ hromadí v krvi a které může vést k 
diabetickému  prekómatu.  Příznaky  zahrnují  bolest  žaludku,  rychlé  a  hluboké  dýchání,  ospalost 
nebo  neobvyklý  ovocný  zápach  dechu.  Pokud  jste  ztratil(a)  příliš  mnoho  tělních  tekutin 
(dehydratace),  například  při  dlouhodobém  nebo  těžkém  průjmu,  nebo  pokud  jste  zvracel(a) 
několikrát po sobě. Dehydratace může vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat 
riziko laktátové acidózy (viz „upozornění a opatření“). 

  Pokud  máte  závažnou  infekci,  například  infekci  plic,  průdušek  nebo  ledvin.  Závažné  infekce 

mohou vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz 
„upozornění a opatření“). 

  Pokud  podstupujete  léčbu  akutního  srdečního  selhání  nebo  jste  nedávno  prodělal(a)  srdeční 

infarkt, máte vážné problémy s krevním oběhem (jako je šok) nebo trpíte dýchacími obtížemi. To 
může  vést  k nedostatečnému  zásobování  tkání  kyslíkem,  což  pro  Vás  může  znamenat  riziko 
laktátové acidózy (viz „upozornění a opatření“). 

  Pokud konzumujete mnoho alkoholických nápojů. 
 
 
 
Upozornění a opatření 
Riziko laktátové acidózy 
Přípravek Stadamet může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný 
jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Riziko vzniku laktátové 
acidózy se také zvyšuje při nekontrolovaném diabetu, závažných infekcích, dlouhodobém hladovění 
nebo požívání alkoholu, dehydrataci (viz další informace níže), onemocněních jater 
a jakýchkoli stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při 
akutním závažném onemocnění srdce). 
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám 
poskytne další pokyny. 
 
 
 
Ukončete užívání přípravku Stadamet na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může 
souviset s dehydratací
 (významná ztráta tělesných tekutin), jako při silném zvracení, průjmu, 
horečce, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. Promluvte si se svým lékařem, který 
Vám poskytne další pokyny.  
 
Ukončete užívání přípravku Stadamet a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční 
pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy
, protože tento stav může 
vést ke kómatu. 
 
Mezi příznaky laktátové acidózy patří: 

 

zvracení, 

 

bolest žaludku (bolest břicha), 

 

3/7 

 

svalové křeče, 

 

celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou, 

 

problémy s dýcháním, 

 

snížení tělesné teploty a srdečního tepu. 

Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčena v nemocnici. 

 
Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku Stadamet v období během 
tohoto zákroku a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy  musíte léčbu přípravkem Stadamet 
ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit. 
 
Přípravek Stadamet užívaný samostatně nezpůsobuje hypoglykemii (příliš nízká hladina cukru v krvi). 
Jestliže však užíváte přípravek Stadamet společně s  dalšími léky k léčbě diabetu, které mohou vyvolat 
hypoglykemii  (např.  deriváty  sulfonylurey,  inzulín,  meglitinidy),  existuje  riziko  hypoglykemie. 
Jestliže u sebe pozorujete příznaky hypoglykemie, například slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý 
srdeční tep, poruchy zraku nebo problém se soustředit, obvykle pomůže, když sníte nebo vypijete něco 
s obsahem cukru. 
 
Během léčby přípravkem Stadamet bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin minimálně jednou 
ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci ledvin. 
 
 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Stadamet 
Pokud  Vám  musí  být  podána  injekce  do  žíly  s  kontrastní  látkou,  která  obsahuje  jód,  například  při 
vyšetření  pomocí  RTG  nebo  skenu,  musíte  užívání  přípravku  Stadamet  ukončit  před  nebo  v  době 
podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem  Stadamet ukončit a kdy ji můžete 
znovu zahájit. 

  Informujte  svého lékaře  o všech  lécích,  které  užíváte,  které jste  v  nedávné  době  užíval(a)  nebo 

které možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi a funkce 
ledvin  nebo  Váš  lékař  může  upravit  dávkování  přípravku  Stadamet.  Je  zvláště  důležité  uvést 
následující:léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika), 

  léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory COX-

2, jako je ibuprofen a celecoxib), 

  určité léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory a blokátory receptoru pro angiotenzin 

II), 

  beta-2-agonisté jako například salbutamol nebo terbutalin (používané při léčbě astmatu), 

  kortikosteroidy (používané při léčbě řady obtíží, například prudkých zánětů kůže nebo u astmatu). 

  další léky používané k léčbě diabetu. 
 
Účinek přípravku Stadamet na snížení hladiny cukru v  krvi  může být  zvýšen při současném použití 
těchto přípravků: 
- inzulín, hladinu cukru v krvi snižující přípravky (sulfonylmočovina, akarbóza) 
- protizánětlivé látky (salicyláty nebo pyrazolonové deriváty) 
- přípravky zlepšující náladu (inhibitory MAO) 
- některá antibiotika (oxytetracyklin) 
- léky snižující krevní tlak (ACE inhibitory) 
- léky snižující hladinu cholesterolu v krvi (fibráty) 
- léky určené k léčbě nádorů (cyklofosfamid a látky typu cyklofosfamidu) 
tak, že může dojít k přílišnému poklesu hladiny cukru v krvi. 
 
Dlouhodobé  použití  přípravků  na  léčbu  vysokého  krevního  tlaku  a  onemocnění  srdce 
(sympatolytických  přípravků  jako  klonidin,  reserpin  a  guanethidin)  může  snížit  hladinu  krevního 

 

4/7 

cukru, ale větší klinický význam má zamaskování varovných známek nízké hladiny krevního cukru v 
krvi. 
 
Léky, které prodlužují vylučování metforminu (např. cimetidin) zvyšují riziko laktátové acidózy. 
 
 Účinek přípravku Stadamet na snížení hladiny cukru v  krvi  může být snížen při současném použití 
těchto přípravků: 
- protizánětlivé léky (glukokortikoidy) 
- léky podporující srdeční činnost (adrenalin a jiná sympatomimetika) 
- přípravky obsahující hormony (estrogeny a progesteron, glukagon, hormony štítné žlázy), perorální 
antikoncepce 
- močopudné léky (thiazidová a kličková diuretika) 
- léky snižující krevní tlak (diazoxid) 
- některé vitaminy (nikotináty) 
 
Léky,  které  snižují  vstřebávání  metforminu  (např.  galaktomanan  guar  nebo  cholestyramin)  snižují 
účinek přípravku Stadamet. 
 
Jak ovlivňuje přípravek Stadamet účinek jiných léků? 
Přípravek  Stadamet  zvyšuje  podíl  vylučování látek  snižujících  srážení  krve  (fenprokumonu  a  snad  i 
jiných kumarinových derivátů). Jestliže užíváte léčivé přípravky snižující srážení krve, bude Váš lékař 
při zahájení a ukončení léčby přípravkem Stadamet pečlivě kontrolovat Vaše ukazatele srážení krve.  
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Stadamet s alkoholem 
Během  užívání  přípravku  Stadamet  se  vyhněte  nadměrné  konzumaci  alkoholu,  protože  to  může 
zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“). 
 
Těhotenství a kojení: 
Během těhotenství musíte cukrovku léčit inzulínem. 
Přípravek Stadamet se během kojení nemá podávat. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek Stadamet užívaný samostatně nevyvolává hypoglykemii (velmi nízká hladina cukru v krvi). 
To znamená, že neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.   
 
Dbejte však zvýšené opatrnosti, jestliže užíváte přípravek Stadamet společně s dalšími přípravky k 
léčbě cukrovky, které mohou způsobovat hypoglykemii (např. deriváty sulfonylurey, inzulín, 
meglitinidy). Mezi příznaky hypoglykemie patří slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, 
poruchy zraku nebo problém soustředit se. Jestliže pocítíte tyto příznaky, neřiďte dopravní prostředky 
ani neobsluhujte stroje. 
 
 
3.         Jak se přípravek Stadamet užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  něčím  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek  Stadamet  nemůže  nahradit  přínosy  zdravého  životního  stylu.  Dodržujte  doporučení  svého 
lékaře týkající se diety a provádějte pravidelné tělesné cvičení. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 

 

5/7 

 
Děti  ve  věku  od  10  let a  dospívající  užívají  obvykle  úvodní  dávku  500  mg  nebo  850  mg  přípravku 
Stadamet jednou  denně.  Maximální  denní dávka  je  2 000  mg  užívaná  ve  2  nebo  3  dílčích  dávkách. 
Léčba dětí ve věku mezi 10 a 12 lety je doporučena pouze na základě konkrétního doporučení Vašeho 
lékaře, protože zkušenosti s léčbou u této věkové skupiny jsou omezené. 
 
Dospělí  užívají  obvykle  na  začátku  léčby  500  mg  nebo  850  mg  přípravku  Stadamet  dvakrát  nebo 
třikrát denně. Maximální denní dávka je 3 000 mg užívaná ve 3 dílčích dávkách. 
 
Pokud máte zhoršenou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku. 
  
Jestliže užíváte také inzulín, informujte se u svého lékaře, jak začít užívat přípravek Stadamet. 
 
Lékařské sledování 

  Lékař  bude  provádět  pravidelné  testy  na  hladinu  krevního  cukru  a  upraví  vám  dávkování 

přípravku  Stadamet  podle  hladiny  krevního  cukru.  Lékaře  navštěvujte  pravidelně.  To  je  zvlášť 
důležité u dětí, dospívajících a u starších osob.  

 

Lékař  provede  kontrolu  funkce  ledvin  alespoň  jednou  ročně.  U  starších  osob  a  v případech 
nesprávné funkce ledvin mohou být kontroly vyžadovány častěji

.  

 
 
Jak se přípravek Stadamet užívá 
Užívejte přípravek Stadamet s jídlem nebo po jídle. Tím zabráníte nežádoucím účinkům na trávení. 
Tablety se nedrtí a nekousají. Tablety se polykají a zapíjejí se sklenicí vody.  

 

Pokud užíváte jednu dávku denně, užívejte ji ráno (při snídani). 

 

Pokud  užíváte  dvě  dávky  denně,  užívejte  jednu  dávku  ráno  (při  snídani)  a  druhou  večer  (při 
večeři). 

 

Pokud užíváte tři dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani), druhou v poledne (při 
obědě) a třetí večer (při večeři). 

 
Pokud  po  určité  době budete  mít  pocit,  že jsou  účinky  přípravku  Stadamet  příliš  silné  nebo  naopak 
příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Stadamet než jste měl(a) 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Stadamet, než jste měl(a), může dojít k laktátové acidóze. Příznaky 
laktátové acidózy jsou nespecifické, jako je zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celková 
nevolnost se značnou únavou a dýchací obtíže. Dalšími příznaky jsou snížená tělesná teplota a snížený 
tep.  
Jestliže se takové příznaky u Vás projeví, musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomocprotože 
laktátová acidóza může vést ke kómatu.
 Okamžitě přestaňte užívat přípravek Stadamet a ihned 
kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Stadamet 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  Pokračujte dále 
v předepsaném dávkování. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Stadamet 
Jestliže jste ukončili léčbu, s výjimkou ukončení na doporučení lékaře, je velmi pravděpodobné, že se 
u  Vás  vyvine  nekontrolované  zvýšení  hladiny  krevního  cukru  a  dlouhodobě  pozdní  komplikace 
cukrovky - oční, ledvinné a cévní poškození. 
 

 

6/7 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4.         Možné nežádoucí účinky 
 
Přípravek Stadamet může způsobit velmi vzácný (může postihnout až 1 uživatele z 10 000), ale velmi 
závažný  nežádoucí  účinek  označovaný  jako  laktátová  acidóza  (viz  bod  „Upozornění  a  opatření“). 
Pokud k tomu dojde, musíte okamžitě ukončit užívání přípravku Stadamet a kontaktovat lékaře 
nebo nejbližší nemocniční pohotovost
, protože laktátová acidóza může vést ke kómatu. 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 osoby z 10) 

  Zažívací  problémy,  jako  jsou  nevolnost  (nauzea),  zvracení,  průjem,  bolest  břicha  a  ztráta  chuti 

k jídlu.  Tyto  nežádoucí  účinky  se  nejčastěji  objevují  v úvodu  léčby  přípravkem  Stadamet. 
Nežádoucí účinky zmírníte, jestliže si dávku rozvrhnete na celý den a budete 

p

řípravek

 

Stadamet 

užívat během jídla nebo bezprostředně po jídle. Pokud příznaky neustoupí, přestaňte přípravek 
Stadamet užívat a informujte svého lékaře.
 

 
Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 osoby z 10) 

  Změny chuti. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 osoby z 10 000) 

  Příznaky laktátové acidózy jsou nespecifické (viz bod „Upozornění a opatření“). 

  Anomálie testů funkce jater nebo hepatitida (zánět jater může způsobit únavu, ztrátu chuti k jídlu, 

váhový úbytek, to může a nemusí být provázeno zežloutnutím kůže nebo bělma očí). Jestliže se 
u Vás tyto příznaky projeví, přestaňte přípravek Stadamet užívat a informujte svého lékaře. 

  Kožní reakce jako zarudnutí kůže (erytém), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka).  

  Nízká hladina vitamínu B12 v krvi. 
 
Děti a dospívající 
Omezené údaje u dětí a dospívajících ukázaly, že nežádoucí účinky svojí povahou a závažností 
odpovídaly těm, které byly pozorovány i u dospělých. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.         Jak přípravek Stadamet uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Pokud je léčeno přípravkem Stadamet dítě, je doporučeno, 
aby rodiče a pečovatelé dohlíželi na užívání tohoto léku. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

7/7 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.         Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Stadamet obsahuje 
Léčivou látkou je:  
Stadamet  500:  Metformini  hydrochloridum  500  mg  v  jedné  potahované  tabletě  (což  odpovídá 
metforminum 390 mg).  
Stadamet  850:  Metformini  hydrochloridum  850  mg  v  jedné  potahované  tabletě  (což  odpovídá 
metforminum 662,9 mg).  
 
Pomocnými látkami jsou hypromelosa, makrogol 6000, magnesium-stearát, povidon 25, oxid titaničitý 
(E 171) 
 
Jak přípravek Stadamet vypadá a co obsahuje toto balení 
Stadamet 500 jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety 
Stadamet  850  jsou  bílé,  oválné,  potahované  tablety  se  zkosenými  hranami  a  půlicí  rýhou  na  obou 
stranách.  
Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její  rozdělení  na  stejné 
dávky. 
 
Velikost balení:  
30, 60, 100 nebo 120 potahovaných tablet  
 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 3. 2017 
 
 
 
 

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 65689
Kód EAN: 4011548017753
Kód SÚKL: 34289
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá při středně těžké, nekomplikované, vyrovnané cukrovce (DM II. typu) starších lidí, zejména obézních, která nemůže být dostatečně kontrolována dietou a cvičením. Stadamet může být také kombinován se sulfonylmočovinovými přípravky (jiné přípravky k léčbě DM II. typu) při dodržení veškerých kontraindikací.

Recenze

Recenze produktu STADAMET 500 60X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu STADAMET 500 60X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám