Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 65689
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100101
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Přípravek se užívá při středně těžké, nekomplikované, vyrovnané cukrovce (DM II. typu) starších lidí, zejména obézních, která nemůže být dostatečně kontrolována dietou a cvičením. Stadamet může být také kombinován se sulfonylmočovinovými přípravky (jiné přípravky k léčbě DM II. typu) při dodržení veškerých kontraindikací.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls33883/2007, sukls33884/2007
Příbalová informace :Informace pro uživatele
Stadamet 500
Stadamet 850
potahované tablety
metformini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Stadamet a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stadamet užívat
3. Jak se přípravek Stadamet používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Stadamet uchovávat
6. Další informace
1.) Co je Stadamet a k čemu se používá
Stadamet je perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.
Metformin zpomaluje vstřebávání glukózy ze střeva a snižuje tvorbu glukózy v játrech. Je vhodný
zejména u obézních diabetiků. Jen zcela výjimečně způsobuje pokles krevního cukru (hypoglykémii).
Stadamet je v kombinaci s vhodnou dietou určen pro léčení dospělých diabetiků, jejichž léčba
nevyžaduje podávání inzulínu.
Přípravek se užívá při středně těžké, nekomplikované, vyrovnané cukrovce (DM II. typu) starších lidí,
zejména obézních, která nemůže být dostatečně kontrolována dietou a cvičením. Stadamet může být
také kombinován se sulfonylmočovinovými přípravky (jiné přípravky k léčbě DM II.typu) při
dodržení veškerých kontraindikací.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stadamet užívat
Neužívejte Stadamet:
- při přecitlivělosti (alergii) na hydrochlorid metforminu nebo na kteroukoli další složku přípravku
- při poruše ledvinných funkcí
- při poruše jaterních funkcí
- při ztrátě kontroly hladiny cukru v krvi (ketoacidóza, prekoma, diabetické koma)
- při těžkých srdečních a cévních poruchách (včetně okluzivního onemocnění periferních tepen)
- při onemocnění plic s poruchou plicních funkcí (respirační nedostatečnosti)
- při snížené dodávce kyslíku do tělních tkání (hypoxické stavy např. v důsledku anemie, gangreny,
kolapsu, šoku)
- při onemocnění sítnice (horší než fáze I diabetické retinopatie)
- při katabolických stavech, např. při nádoru
2/7
- při těžkých chronických nebo akutních infekcích
- trpíte-li alkoholizmem.
Uvědomte si, jestli se u Vás kterýkoli z uvedených stavů vyskytl v minulosti.
Stadamet není určen k léčbě dětí a dospívajících.
Stadamet není určený k léčbě
- pacientů s cukrovkou I.typu
- pacientů, u kterých celkově druhotně selhala léčba přípravky sulfonylmočoviny při cukrovce II.typu
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stadamet je zapotřebí:
V následujících stavech se musí léčba přípravkem Stadamet přerušit:
- před plánovaným chirurgickým výkonem v celkovém znecitlivění
- před RTG vyšetřením za použití intravenózní kontrastní látky
- před počátkem redukční diety (s příjmem kalorií méně než 1000 kcal nebo 4200 kJ denně)
- u těhotných nebo u žen plánujících otěhotnění nebo u kojících matek
Jestliže se některý ze stavů vyskytuje u Vás, Váš lékař Vás převede na jinou léčbu snižující hladinu
cukru v krvi (inzulín).
Starší pacienti
Léčba přípravkem Stadamet je u starších pacientů přes 65 let spojena s určitým rizikem. Starší pacienti
mají větší pravděpodobnost orgánového poškození, a proto s tím spojených onemocnění, a vzhledem k
tomu zvýšené riziko zvýšení hladiny laktátu v krvi (laktátové acidózy) během léčby. Váš lékař
rozhodne, zda jste vhodným pacientem pro léčbu přípravkem Stadamet.
Jelikož se ledvinné funkce zhoršují s věkem, a snížené ledvinné funkce jsou spojeny s rizikem
laktátové acidózy, je třeba u starších pacientů kontrolovat ledvinné funkce (zjištění sérového
kreatininu a je-li třeba clearance kreatininu) a pokračovat v léčbě přípravkem Stadamet pouze při
průkazu normálních ledvinných funkcí. Dávka může být u starších pacientů snížena.
Stadamet není určen k léčbě diabetu I.typu. Neexistují žádné klinické zkušenosti s použitím přípravku
Stadamet při MODY (maturity onset diabetes of young adults), formě cukrovky II.typu.
Jaká opatření musíte mít na paměti užíváte-li přípravek Stadamet ?
Jelikož riziko hromadění metformin hydrochloridu v těle, a tudíž riziko laktátové acidózy, závisí
především na ledvinných funkcích, je průkaz normálních ledvinných funkcí předběžným předpoklad
léčby metforminem.
Vyšetření ledvinných funkcí (hladinu sérového kreatininu, a je-li třeba, např. u starších pacientů také
clearence kreatininu) je třeba provést před začátkem léčby a každých 6 měsíců v průběhu léčby
metforminem (popř. dříve např. u pacientů s přidruženou infekcí nebo u starších pacientů).
Rovněž jaterní testy je třeba kontrolovat na počátku a v průběhu léčby přípravkem Stadamet, protože
porucha jaterních funkcí ovlivňuje metabolismus laktátu.
V jednotlivých případech nemůže být vyloučena porucha metabolismu vitaminu B12, a proto je třeba
kontrolovat jedenkrát do roka u všech pacientů krevní obraz.
Jestliže očekáváte plánované RTG vyšetření za použití intravenózní kontrastní látky, musí být léčba
přípravkem Stadamet ukončena dva dny před vyšetřením a opět započata po dvou dnech po vyšetření,
aby se vyloučilo akutní ledvinné selhání.
Léčba přípravkem Stadamet musí být ukončena dva dny před a opět započata po dvou dnech po
chirurgickém zákroku v celkové anestézii.
3/7
Ve výjimečných případech může dojít v kombinaci s přípravky sulfonymočoviny nebo při použití
jiných přípravků (viz. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky) k přílišnému poklesu hladiny
krevního cukru (k hypoglykémii). Varovné příznaky zahrnují náhlé pocení, třesavku, zrychlení akce
srdeční, neklid, pocit hladu, brnění v ústech, bledost, bolest hlavy, ospalost, spánkové poruchy, pocit
úzkosti, nemotorné pohyby, podrážděnost a smutnou náladu. V důsledku rozvoje nízké hladiny cukru
v krvi může ztratit vědomí. Mírný pokles hladiny krevního cukru může být snadno odstraněn požitím
dextro-glukózy, cukru nebo nápoje nebo potraviny obsahující cukr. Jestliže příznaky nízké hladiny
krevního cukru nemohou být odstraněny, musíte neodkladně vyhledat lékařskou pomoc.
Konzumace alkoholu je rizikový faktor pro rozvoj poklesu hladiny krevního cukru a zvýšené hladiny
laktátu v krvi. Nekonzumujte proto alkoholické nápoje v průběhu léčby přípravkem Stadamet.
Jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, navštivte bezodkladně svého lékaře s cílem převedení na
jinou léčbu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Stadamet a jiných současně podávaných léků se mohu vzájemně ovlivňovat. Váš
lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete
užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Stadamet užívat
nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým lékařem.
V průběhu léčby přípravkem Stadamet musí být před a po skončení současné léčby jiným přípravkem
zkontrolována hladina cukru v krvi.
Hladinu cukru v krvi snižující účinek metforminu může být zvýšen při současném použití těchto
přípravků:
- inzulín, hladinu cukru v krvi snižující přípravky (sulfonylmočovina, akarbóza)
- protizánětlivé látky (salicyláty nebo pyrazolonové deriváty)
- přípravky zlepšující náladu (inhibitory MAO)
- některá antibiotika (oxytetracyklin)
- léky snižující krevní tlak (ACE inhibitory)
- léky snižující hladinu cholesterolu v krvi (fibráty)
- léky určené k léčbě nádorů (cyklofosfamid a látky typu cyklofosfamidu)
tak, že může dojít k přílišnému poklesu hladiny cukru v krvi.
Dlouhodobé použití přípravků na léčbu vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce
(sympatolytických přípravků jako klonidin, reserpin a guanethidin) může snížit hladinu krevního
cukru, ale větší klinický význam má zamaskování varovných známek nízké hladiny krevního cukru v
krvi.
Léky, které prodlužují vylučování metforminu (např. cimetidin) zvyšují riziko laktátové acidózy.
Hladinu cukru v krvi snižující účinek metforminu může být snížen při současném použití těchto
přípravků:
- protizánětlivé léky (glukokortikoidy)
- léky podporující srdeční činnost (adrenalin a jiná sympatomimetika)
- přípravky obsahující hormony (estrogeny a progesteron, glukagon, hormony štítné žlázy), perorální
antikoncepce
- močopudné léky (thiazidová a kličková diuretika)
- léky snižující krevní tlak (diazoxid)
- některé vitaminy (nikotináty)
Léky, které snižují vstřebávání metforminu (např. galaktomanan guar nebo cholestyramin) snižují
účinek přípravku Stadamet.
4/7
Jak ovlivňuje Stadamet účinek jiných léků?
Podíl vylučování látek snižujících srážení krve (fenprokumonu a snad i jiných kumarinových derivátů)
je zvýšen během léčby přípravkem Stadamet. V případě počátku nebo ukončení léčby u pacientů, kteří
užívají tyto přípravky, musí být srážení krve pečlivě kontrolováno.
Užívání přípravku Stadamet s jídlem a pitím
Jak pravidelné, tak příležitostné konzumování alkoholických nápojů je rizikovým faktorem pro rozvoj
poklesu hladiny cukru v krvi a nebezpečné zvýšení krevního laktátu.
Těhotenství a kojení:
Neexistují dostatečné klinické zkušenosti s použitím metforminu u těhotných žen. Jelikož kontrola
hladiny cukru v krvi při použití přípravků užívaných ústy není tak spolehlivá jako při léčbě inzulínem,
přípravky užívané ústy jsou nevhodné pro léčbu cukrovky během těhotenství. Lékem volby pro léčbu
cukrovky v těhotenství je inzulín. Pokud je to možné, léčba přípravky užívanými ústy se přeruší před
plánovaným těhotenstvím a pacientka se převede na inzulín.
Metformin se vylučuje do mateřského mléka. Ačkoliv nebyly popsány žádné nežádoucí účinky
metforminu v tomto smyslu, použití metforminu v době kojení se nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Metformin sám nesnižuje schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhovat stroje. Jestliže je
snížena schopnost řídit motorová vozidla, jedná se pravděpodobně o důsledek nízké hladiny krevního
cukru (hypoglykémie). Jestliže je metformin užíván v kombinaci s jinými přípravky snižujícími
hladinu cukru v krvi, mohou epizody s nízkou hladinou krevního cukru snížit schopnost řídit motorová
vozidla a obsluhovat stroje.
3. Jak se přípravek Stadamet užívá
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
Dále uvedené pokyny platí, pokud Váš lékař nedoporučí jiné podávání přípravku Stadamet. Prosím,
řiďte se dále uvedenými pokyny, jinak by Stadamet nemohl správně působit.
Kolik a jak často máte Stadamet užívat?
Stanovení přesné dávky musí být vždy provedeno lékařem, a to ve spojení s příslušnými dietními
opatřeními.
Léčba se zahajuje postupným zvyšováním dávky při použití počáteční dávky 1 2 tablety přípravku
Stadamet 500 denně (což odpovídá 0,5 1 g metformin hydrochloridu denně).
Při použití přípravku Stadamet 850 mg se jedná o počáteční dávku až 1 tableta Stadamet 850 (což
odpovídá 0,425 0,85 g metformin hydrochloridu denně).
Jestliže je kontrola hladiny cukru v krvi nedostatečná, dávka se postupně za lékařské kontroly zvyšuje
v intervalu několika dní až dvou týdnů až k dosažení léčebně účinné dávky.
Průměrná doporučená denní dávka je 1 6 tablet přípravku Stadamet 500 denně (což odpovídá 0,5 až
nejvýše 3 g metformin hydrochloridu) , popř. - 3 a tablet Stadamet 850 denně (což odpovídá
0,425 3 g metformin hydrochloridu).
Denní dávka 1,5 g metforminu hydrochloridu je obvykle dostačující. Zvýšení denní dávky na více než
3 a 1/2 tablety Stadamet 850 (což dopovídá více než 2,975 g metforminu hydrochloridu) nepřináší
obvykle další zlepšení.
5/7
Jak a kdy máte užívat Stadamet ?
Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, během jídla a zapíjejí se sklenicí vody.
Vzhledem k nové formuli tablety (tableta s dělící rýhou) se tablety Stadamet 850 snadno a přesně dělí.
Tableta může být rozpůlena obvyklým způsobem oběma rukama nebo umístěním tablety na plochu
s pevným povrchem větší rýhou směrem dolů a zatlačením na tabletu palcem.
Jestliže potřebná denní dávka je 2 nebo více tablet denně užívají se tyto ve dvou nebo třech
rozdělených dávkách s jídlem. Rozdělení dávek zlepší snášenlivost léčby metforminem spíše než
kontrolu hladiny cukru v krvi. Délka léčby závisí na průběhu onemocnění.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Stadamet než jste měl(a)
Předávkování metforminem hydrochloridem nezpůsobuje nadměrný pokles hladiny krevního cukru,
ale spíše má za následek riziko laktátové acidózy. V případě podezření na zvýšenou hladinu laktátu
v krvi nebo při známkách napovídajících předávkování metforminem, i při sebevražedném úmyslu, je
třeba pacienta převézt do nemocnice.
Známky počínající laktátové acidózy zahrnují podobné účinky metforminu na žaludeční a střevní trakt
- pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolest břicha. Plně vyvinutá laktátová acidóza se svalovou
bolestí následována zrychleným dýcháním, zastřeným vědomím a bezvědomím se může vyvinout
během několika hodin. Metforminem vyvolaná laktátová acidóza je smrtelná v 50% případů.
V případě podezření na laktátovou acidózu nebo při podezření na předávkování metforminem, např.
při sebevražedném úmyslu, je třeba pacienta neodkladně převézt do nemocnice. Hemodialýza je
nejúčinnější způsob odstranění laktátu a metforminu z krevního oběhu. Dále musí být zajištěna
podpora oběhu a musí být upraveno složení krve.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Stadamet
Nikdy neužívejte dvojnásobnou dávku, ale pokračujte dále v předepsaném dávkování.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Stadamet
Jestliže jste ukončili léčbu, s výjimkou ukončení na doporučení lékaře, je velmi pravděpodobné, že se
u Vás vyvine nekontrolované zvýšení hladiny krevního cukru a dlouhodobě pozdní komplikace
cukrovky - oční, ledvinné a cévní poškození.
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Stadamet nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.
Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u cca 5 - 20% pacientů jako střevní a žaludeční příznaky:
pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, nadýmání, úbytek váhy, průjem a kovová příchuť. Tyto
nežádoucí účinky obvykle neznamenají nezbytně přerušení léčby, protože odezní s pokračující léčbou
a to bez snížení dávkování. Jestliže přetrvává průjem, tak odezní s přerušením léčby. Výskyt a
intenzita žaludečních a střevních obtíží může být snížena postupným zvyšováním dávky metforminu a
užíváním metforminu s jídlem.
Příležitostně se může vyskytnout bolest hlavy, závratě a únava.
Existují velmi řídké záznamy o kožní reakci z přecitlivělosti.
Zhoršené vstřebávání vitaminu B12 a kyseliny listové může v jednotlivých případech vést k nadměrně
sníženému počtu červených krvinek (megaloblastická anemie). Z tohoto důvodu je třeba 1 x ročně
6/7
kontrolovat krevní obraz a v případě, že je počet červených krvinek příliš nízký, je třeba dodávat
vitamin B12.
Existují řídké záznamy o laktátové acidóze ve spojení s léčbou metforminem, která může vyústit v
život ohrožující stav (koma). Zvýšená hladina laktátu v krvi může být způsobena předávkováním
metforminem nebo nedodržením již předem existujících nebo současně vzniklých kontraindikací .
Z tohoto důvodu je třeba přísně dodržovat kontraindikace.
Příznaky počínající laktátové acidózy mohou být podobné jako přímé účinky metforminu na žaludeční
a střevní trakt: pocit na zvracení, zvracení, průjem a bolest břicha. Plně rozvinutá laktátová acidóza se
svalovými bolestmi a křečemi, hlubokým a rychlým dýcháním, poruchou vědomí a ztrátou vědomí se
může vyvinout v průběhu hodin.
Z tohoto důvodu, jestliže se u Vás objeví jakékoli z těchto příznaků během léčby přípravkem
Stadamet, přestaňte užívat Stadamet a ihned navštivte lékaře k pečlivému vyšetření (což může
zahrnovat i transport do nemocnice).
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka.
5. Jak přípravek Stadamet uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Stadamet obsahuje
Účinná látka:
Stadamet 500: Metformini hydrochloridum 500 mg v jedné potahované tabletě.
Stadamet 850: Metformini hydrochloridum 850 mg v jedné potahované tabletě.
Pomocné látky: Hypromelosa, makrogol 6000, magnesium-stearát, povidon, oxid titaničitý (E 171)
Jak přípravek Stadamet vypadá a co obsahuje toto balení
Stadamet 500 jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety
Stadamet 850 jsou bílé, oválné, potahované tablety se zkosenými hranami a půlící rýhou na obou
stranách. Tablety jsou na jedné straně zkoseny k půlící rýze.
Velikost balení:
30, 60, 100 nebo 120 potahovaných tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
STADA Arzneimittel AG
7/7
Stadastraße 2-18
61118 Bad Vilbel, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.4.2010

Recenze

Recenze produktu STADAMET 500 60X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu STADAMET 500 60X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze