Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

STADAMET 1000 120X1000MG Potahované tablety - diskuze

Kód výrobku: 37860

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - STADAMET 1000 120X1000MG Potahované tablety

 

sp.zn.sukls182179/2014 

 
 

Příbalová informace - Rp. 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to  
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

 

V příbalové informaci naleznete: 
1) Co je přípravek Stadamet 1000 a k čemu se používá 
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  Stadamet 1000 užívat 
3) Jak se přípravek Stadamet 1000  užívá 
4) Možné nežádoucí účinky 
5) Uchovávání přípravku Stadamet 1000 
6) Další informace 

 

 
 
 

Léčivou  látkou  je: 

STADAMET 1000 

(Metforminum) 

potahované tablety 

Jedná  potahovaná  tableta  obsahuje:  Metforminum  780  mg  (ve  formě  Metformini  hydrochloridum 
1000 mg) 

 

Pomocné  látky  jsou: 
Hypromelosa, makrogol 6000, magnesium-stearát, povidon  25, oxid titaničitý (E171) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci /Výrobce 
Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
6118 Bad Vibel 
Německo 

 

1.) Co je Stadamet 1000  a k čemu se používá 
Stadamet 1000 je perorální antidiabetikum, derivát biquanidu. 
Metformin, léčivá  látka léku, snižuje hladinu cukru v krvi. Metformin zpomaluje vstřebávání glukózy 
ze  střeva,  snižuje  tvorbu  glukózy  v játrech  a  zvyšuje  ve  svalech  citlivost  k inzulínu.  Je  vhodný 
zejména u obézních diabetiků. 
Stadamet 1000 je určen k léčbě na inzulínu nezávislého typu diabetes mellitus (cukrovky) při selhání 
dietních opatření a cvičení. 
Lék je určen pro dospělé pacienty buď jako jediný lék na léčbu cukrovky, nebo v kombinaci s dalšími 
přípravky (jiná antidiabetika k vnitřnímu užití nebo inzulín). 
Děti od 10 let a mladiství mohou lék užívat buď jako jediný lék na léčbu cukrovky, nebo v kombinaci 
s inzulínem. 

 

 

2.) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  Stadamet 1000 užívat? 
Neužívejte přípravek : 
-  pokud  máte  diabetickou  ketoacidózou  (nárůst  kyselých  látek  v krvi  vyvolaný  odbouráváním  tuků 
místo cukru), 
- pokud jste v diabetickém prekomatu nebo komatu 
- pokud jste přecitlivělý(á) na metformin-hydrochlorid nebo na kteroukoliv pomocnou látku. 
- pokud máte těžkou ledvinnou či jaterní nedostatečnost, pokud trpíte závislosti  na alkoholu nebo jste 
jím intoxikován(a). V tomto případě budete užívat inzulín místo tohoto léku. 
-  pokud  trpíte  onemocněním  s rizikem  poruchy  ledvin  (např.  dehydratace,  závažné  infekce,  šok, 
podávání jodidových kontrastních látek do cévy) 
- pokud trpíte srdečním nebo dechovým selháním, pokud jste prodělal(a) nedávno infarkt myokardu 

 

- pokud jste těhotná nebo kojíte, budete užívat inzulín. 

 

Pokud plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře a léčba Vám bude změněna na inzulín. 

 

Vzhledem  k  možnému  přestupu  metforminu  do  mateřského  mléka  a  tím  při  kojení  do  dětského 
organizmu,  nesmí  tento  lék  užívat  kojící  ženy.  Je  nezbytná  změna  léčby  na  inzulín,  nebo  přerušení 
kojení. 

 

Pokud  se  stavy  uvedené  v  tomto  odstavci  u  Vás  vyskytnou  teprve  během  užívání  přípravku, 
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. 

 

Zvláštní optarnosti při užívání přípravku je zapotřebí při těchto stavech 
U  pacientů  s poškozenými  ledvinami   může   docházet   k hromadění   metforminu  v těle.  Pokud se  
k tomuto   stavu   přidají   další   rizikové   faktory   (např.   špatně   kontrolovaná   cukrovka,   hladovění, 
nadměrné  užívání  alkoholu,  jaterní  nedostatečnost)  může  dojít  ke  stavu  nazývanému  laktacidemická 
acidóza. Ta hrozí i při předávkování přípravku. Pokud máte bolesti v břiše, sníženou teplotu a ztrácíte 
vědomí, okamžitě kontaktujte lékaře. Léčba tohoto stavu vyžaduje hospitalizaci. 

 

Jelikož  poškození  ledvin  by  způsobilo  nežádoucí  účinky  při  užívání  tohoto  léku,  lékař  Vám  bude 
pravidelně při léčbě metforminem kontrolovat Vaše ledvinné funkce (1x – 4x ročně). 

 

Pokud  se  podrobíte  vyšetření  s užitím  jodových  kontrastních  látek,  léčba  metforminem  Vám  bude 
před  vyšetřením  přerušena  a  znovu  obnovena  až  za  48  hodin,  pokud  funkce  Vašich  ledvin  budou 
normalizovány. 

 

Pokud  se  podrobíte  chirurgickému  zákroku,  léčba  metforminem  Vám  bude  48  hodin  před  tímto 
zákrokem  přerušena  a  znovu  obnovena  až  za  dalších  48  hodin,  pokud  funkce  Vašich  ledvin  budou 
normalizovány. 

 

Zvláštní opatrnosti a zvýšené kontroly je třeba při podávání léku dětem před pubertou. 

Obvyklé laboratorní testy diabetiků Vám musí být prováděny pravidelně. 

 

Užívání léku Stadamet 1000 s jídlem a pitím 
Vyhýbejte se konzumaci alkoholu. 

 

K dosažení optimální  léčby diabetu dodržujte předepsanou  dietu, pravidelnou a dostatečnou fyzickou 
aktivitu a optimální tělesnou hmotnost. 
Pokud stále trpíte nadváhou, dodržujte sále nízkokalorickou dietu. 

 

Metformin sám nikdy nezpůsobí hypoglykémii, ale je doporučená opatrnost při kombinaci s inzulínem 
nebo deriváty sulfonylmočoviny. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů. 
Stadamet 1000  sám nevyvolává hypoglykémii a proto neovlivňuje schopnost řídit a ovládat stroje. Při 
kombimbinované  terapii  s  jinými  látkami  snižujícími  hladiny  glykémie  (s  antidiabetiky  ze  skupiny 
sulfonylmočoviny, s inzulínem, repaglinidem) zde ale existuje hypoglykemické riziko. 

 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Účinky léku Stadamet 1000 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Lékař 
proto má být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat a to 
na  lékařský  předpis  i  bez  něj.  Než  začnete  současně  s  užíváním  léku  Stadamet  1000   užívat  nějaký 
volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. 

 

 

Alkohol 
Akutní alkoholová intoxikace zvyšuje riziko vzniku laktacidemické acidózy zejména při 
- hladovění nebo podvýživě 
- a při poruše jaterních funkcí. 

 

Konzumace alkoholu a alkohol obsahujících přípravků není doporučena. 

 

Jodové kontrastní látky 
Jodové i.v.  kontrastní látky  mohou  v kombinaci s  metforminem způsobit prudké snížení ledvinných 
funkcí vedoucí k hromadění metforminu a zvýšenému riziku vzniku laktacidemické acidózy. Pokud je 
takové  vyšetření  nutné,  je  třeba  přerušit  léčbu  metforminem  před  nebo  během  podání  jodových 
kontrastních látek a opět zahájit až za 48 hodin po jejich aplikaci, a pouze tehdy, pokud jsou ledvinné 
funkce obnoveny k normálu. 

 

Glukokortikoidy, beta-2 sympatomimetika a diuretika 
Glukokortikoidy (systémově a lokálně podané), beta-2 sympatomimetika a diuretika vykazují vnitřní 
hyperglykemickou  aktivitu.  Pokud  některý  z těchto  léků  užíváte,  je  nutné  u  Vás  provádět  častější 
kontrolu  hladiny  glukózy  v  krvi,  zvláště  na  počátku  léčby.  Pokud  je  to  nutné,  je  třeba  úprava 
dávkování léku Stadamet 1000 v průběhu užívání těchto léků a pak i po jeho ukončení. 

 

ACE inhibitory 
ACE inhibitory  mohou snížit  hladinu  glukózy  v  krvi.  Pokud  je to  nutné, je třeba  úprava  dávkování 
léku Stadamet 1000  v průběhu užívání ACE inhibitorů a pak i po jeho ukončení. 

 

3.) Jak se přípravek Stadamet 1000  používá? 
Obecně se dávka  léku  řídí požadovanou  hodnotou  hladiny  cukru  v  krvi.  Podává  se  nejmenší  dávka 
metforminu dostačující k dosažení kompenzace diabetes mellitus. Přesné dávkování určí vždy lékař. 
Léčba  lékem  Stadamet  1000  musí  být  zahájena  a  sledována  lékařem.  Lék  musí  být  užíván   
v předepsaných dávkách a v předepsaném čase. 
Úvodní i udržovací dávky jsou určeny podle výsledků pravidelných kontrol hladiny cukru v krvi  
a v moči. 

 

Obvykle se užívá:  
Dospělí  
Monoterapie a kombinace s dalšími perorálními antidiabetiky 
Obvyklá  počáteční  dávka  je  500  mg  (1/2  tablety  léku  Stadamet  1000)  až  850  mg  metforminu- 
hydrochloridu 2x nebo 3x denně, podávaná během jídla nebo po jídle. 
Po 10 až 15 dnech musí být dávka přizpůsobena naměřené hladině glukózy v krvi. Pomalé zvyšování 
dávek může zlepšit toleranci trávicího traktu. 
Maximální doporučená denní dávka metforminu-hydrochloridu jsou 3 g. 
Metforminem je  možné nahradit jiný typ perorální antidiabetické terapie; v takovém případě se tato 
předchozí terapie vysadí a nahradí se metforminem v dávkách, které zde byly uvedeny. 

 

Kombinace   s  inzulínem 
Metformin  může  být  použit  v  kombinované  terapii  s  inzulínem  s  cílem  dosáhnout  lepší  kontroly 
hladiny  glukózy  v  krvi.  Metformin  je  podáván  v  obvyklé  počáteční  dávce  500  mg(1/2  tablety  léku 
Stadamet 1000) až 850 mg metforminu- hydrochloridu 2x nebo 3x denně, zatímco dávkování inzulínu 
je přizpůsobeno naměřené hladině glukózy v krvi. 

 

Starší pacienti 
Vzhledem k možnému snížení ledvinných funkcí u starších pacientů je nutné dávkování metforminu- 
hydrochloridu těmto funkcím přizpůsobit. Je proto nutná pravidelná kontrola funkce ledvin. 

 

Děti a mladiství 
Monoterapie  a  kombinace  s  inzulínem 
Stadamet 1000  může být užíván dětmi od 10 let a dospívajícími. 

 

Obvyklá  počáteční  dávka  je  500  mg  (1/2  tablety  léku  Stadamet  1000)  až  850  mg  metforminu- 
hydrochloridu 1x denně, podávaná během jídla nebo po jídle. 

 

Po  10  až  15  dnech  musí  být  dávka  přizpůsobena  naměřené  hladině  glukózy  v  krvi.  Pomalé 
zvyšování  dávek  může  zlepšit  toleranci  trávicího  traktu.  Maximální  doporučená  denní  dávka 
metforminu- hydrochloridu jsou 2 g, přijímané ve dvou nebo třech rozdělených dávkách. 

 

Způsob podání 
Díky  dělící  rýze,  ve  které  se  tableta  rozlomí,  mohou  být  potahované  tablety  půleny,  tak  jako 
ostatní  léky.  Tablety  mohou  být  rozpůleny  rukama  nebo  položením  na  hranu  tvrdého  hladkého 
předmětu větší rýhou dolů a zatlačením palce na nepodloženou polovinu tablety. 

 

Způsob užívání 
Tablety polykejte celé, nerozkousané a zapíjejte je dostatečným  množstvím tekutiny během jídla 
nebo po jídle. 

 

Jak dlouho by ste měli užívat přípravek? 
Léčba přípravkem Stadamet 1000 je obvykle dlouhodobá. 

 

Upozornění pro případ předávkování 
Pokud jste užil dávku navíc nebo dávku vyšší než je předepsaná, a pokud lék omylem užil někdo 
jiný, okamžitě informujte lékaře. 

 

 

Léčba předávkování: 

 

Nejefektivnější metodou odstranění metforminu i laktátu z těla je hemodialýza. 

 

4.) Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Stadamet 1000  nežádoucí 
účinky. Jaké nežádoucí účinky se mohou vyskytnout během léčby?  
Poruchy metabolismu a výživy 
U  pacientů  dlouhodobě  léčených  metforminem  byl  sledován  pokles  vstřebávání  vitamínu  
B12  a pokles jeho hladiny v séru. 
Laktacidemická acidóza (0,03 případu na 1000 pacientů ročně).  
 
Poruchy nervového systému 
Poruchy chuti. 

 

Poruchy trávicího systému 
Nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti. Tyto nežádoucí účinky se častěji vyskytují 
na  začátku léčby  a  většinou samy  vymizí. K  zabránění  vzniku těchto  potíží je  doporučeno  užívat 
metformin denně ve 2  nebo 3 dávkách během jídla nebo po jídle. Pomalé zvyšování dávek může 
zlepšit toleranci trávicího traktu. 

 

Poruchy kůže a podkoží 
Reakce kůže jako zarudnutí, svědění, kopřivka. 

 

Poruchy jater a žlučníku 
Abnormality  jaterních  funkčních  testů  nebo  hepatitidy  vyléčené  po  přerušení 
léčby. 

 

U dětí ve věku od 10 do 16 let léčených metforminem během 1 roku byly hlášené podobné 
nežádoucí účinky jako u dospělých. 

 

 
 
 
 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o 
bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
5.) Uchovávání přípravku 
Žádné zvláštní podmínky uchovávání 

 

6.) Další informace 
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu! 
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí! 

 

Balení: 
15,20,30,50,60,90,100,118,120,150,180,200 a 600 potahovaných tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.10.2014 
 

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 37860
Kód EAN: 4011548016725
Kód SÚKL: 95281
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Stadamet 1000 je určen k léčbě na inzulínu nezávislého typu diabetes mellitus (cukrovky) při selhání dietních opatření a cvičení. Lék je určen pro dospělé pacienty buď jako jediný lék na léčbu cukrovky, nebo v kombinaci s dalšími přípravky (jiná antidiabetika k vnitřnímu užití nebo inzulín). Děti od 10 let a mladiství mohou lék užívat buď jako jediný lék na léčbu cukrovky, nebo v kombinaci s inzulínem.

Recenze

Recenze produktu STADAMET 1000 120X1000MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu STADAMET 1000 120X1000MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám