Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

STADALAX 50X5MG Obalené tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11599

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 11599
Kód EAN: 4011548002438
Kód SÚKL: 87223
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Krátkodobá léčba zácpy a stavů vyžadujících usnadnění vyprázdnění střev, jako je např. srážení krve v cévách (trombóza) - komplikace hemoroidů, trhlina (fisura), vyhřeznutí (prolaps), fistula (píštěl) nebo nádor v oblasti konečníku či operace střev.

Příbalový leták

sp.zn. sukls257687/2011 (Rx) 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

STADALAX  

5 mg, obalené tablety  

bisacodylum 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 -    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek STADALAX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADALAX užívat 

3. 

Jak se přípravek STADALAX používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek STADALAX uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek STADALAX a k čemu se používá 
 
Přípravek STADALAX  je projímadlo, které patří do skupiny tzv. triarylmethanových léčiv. Účinkuje 
v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku (pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) a změkčuje 
stolici. 
 
 
Přípravek STADALAX se používá 

  Ke krátkodobé léčbě zácpy 

  Při onemocněních, kdy je nutné, aby stolice byla měkká a její vyprazdňování snadné 

 
Přípravek STADALAX je určen pro dospělé, dospívající a děti od 2 let.  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADALAX užívat 
 
 NEUŽÍVEJTE  přípravek STADALAX  

  jestliže  jste  alergický(á)  na  bisakodyl  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  

(uvedenou v bodě 6). 

  při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev 

  jestliže trpíte následujícími obtížemi, např. bolestí břicha, nevolností, zvracením, horečkou. 

Tyto obtíže mohou být známkami závažného onemocnění (náhlá příhoda břišní, akutní zánět v 
břišní  dutině  jako  např.  zánět  slepého  střeva).  Pokud  výše  zmíněné  příznaky  máte,  ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

  jestliže trpíte akutním zánětlivým střevním onemocněním 

 

  jestliže  trpíte  onemocněním  spojeným  s nerovnováhou  vody  a  elektrolytů  (např.  výrazná 

dehydratace/odvodnění - ztráta a nedostatek vody v organismu) 

  přípravek nepodávejte dětem do 2 let 

 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku STADALAX se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem 

 

V případě  zácpy  je  nutné  projímadla  užívat  pouze  krátkodobě.  Přípravek  by  neměl  být  užíván 
každodenně nebo po delší dobu. 
 
Zvýšená ztráta tekutin střevem může vést k dehydrataci (odvodnění).  K příznakům dehydratace patří 
žízeň  a  snížení  tvorby  moči.  Dehydratace  může  mít  v určitých  případech  (např.  u  pacientů 
s poškozením ledvin nebo u starších pacientů) škodlivé zdravotní následky.  

 

Při užívání tohoto přípravku se u některých pacientů objevila krev ve stolici. Obvykle se objevila jen 
v malém  množství  a  tyto  obtíže  samovolně  ustoupily.  Přesto  vždy  upozorněte  v takovém  případě 
svého lékaře, aby vyloučil jiné onemocnění.  
 

U  pacientů,  kteří  užívali  bisakodyl,  byl  popsán  výskyt  závratí  a/nebo  mdlob.  Tyto  účinky 
mohou  souviset  se  zácpou  (namáhání  při  stolici,  bolest  břicha  u  zácpy)  a  nemusí  nutně 
souviset s podáním přípravku. 
 

 
 

Další léčivé přípravky a přípravek 

STADALAX

 

 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida, inhibitory protonové pumpy) 

Antacida  nebo  inhibitory  protonové  pumpy  (léky  k léčbě  pálení  žáhy  a  onemocnění  žaludku  či 
dvanácterníku)  neužívejte  spolu  s přípravkem  STADALAX,  aby  se  léčivá  látka  přípravku 
STADALAX neuvolnila z tablety předčasně.  
Pokud potřebujete takové léky užít, užijte je nejdříve za půl hodiny po užití přípravku STADALAX. 
 
Močopudné léky (diuretika), kortikosteroidy   
Přípravek může zvýšit ztrátu (vylučování) draslíku, kterou způsobují močopudné léky (diuretika) nebo 
kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění). 
 
Srdeční glykosidy (léky na posílení srdeční činnosti) 
V důsledku  ztráty  draslíku  se  může  zvýšit  citlivost  k některým  lékům  na  posílení  srdeční  činnosti 
(srdeční glykosidy). 
 
 
Užívání přípravku STADALAX s jídlem a pitím 
Přípravek STADALAX neužívejte spolu s mlékem.  
 
Těhotenství a kojení: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
  
U léčivé látky bisakodylu nebyly dosud hlášeny žádné škodlivé nebo nežádoucí účinky při podávání 
v těhotenství.  Studie  hodnotící  jeho  podávání  v těhotenství  ale  nebyly  provedeny.  Proto  přípravek 
STADALAX  v těhotenství užívejte jen na doporučení lékaře.  
 

Léčivá látka přípravku STADALAX nepřechází do mateřského mléka, a proto se může tento přípravek 
v období kojení užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit či obsluhovat stroje. 
Prosím, mějte ale na paměti, že se mohou objevit nežádoucí účinky jako je závrať nebo křeče v břiše, 
které by mohly Vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje snížit. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, 
musíte se vyvarovat těchto potenciálně nebezpečných činností. 
 
  
Přípravek STADALAX obsahuje glukózu, laktózu a sacharózu.  
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat.  
 
 
3. Jak se přípravek STADALAX užívá 
 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

  

 
Doporučená dávka přípravku STADALAX je: 
 
Krátkodobá léčba zácpy: 
Dospělí, dospívající a děti starší než 10 let: 
Podávají se 1-2 obalené tablety  1krát denně večer před spaním. 
 
Děti ve věku 2-10 let: 
Podává se 1 obalená tableta  1krát denně večer před spaním. 
Děti ve věku 2-3 roky mohou tento přípravek užívat pouze výjimečně, po doporučení lékařem a pouze 
v případě, že jsou schopny spolknout tabletu (jinak existuje riziko vdechnutí tablety). U této věkové 
skupiny pacientů může být vhodnější podat bisakodyl ve formě čípků. 
 
Použití při onemocněních, u kterých je třeba usnadnit vyprazdňování stolice: 
 
Dospělí  
V tomto případě je přípravek určen pouze pro dospělé.  
Léčba  se  zpravidla  zahajuje  dávkou  1-2  obalené  tablety  1krát  denně  večer  před  spaním,  další 
dávkování  i  délku  léčby  pak  určí  lékař  podle  individuální  potřeby  pacienta  a  podle  charakteru 
základního onemocnění.  
 
Způsob podání 
Tablety se užívají večer a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (kromě mléka). 
Tablety nekousejte. 
 
Při užití přípravku STADALAX večer se dostaví nutkání na stolici přibližně za 10 hodin. 
 
Délka léčby 
Délku léčby určí lékař. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku STADALAX než jste měl(a) 
Předávkování  může  vést  k průjmům  a  křečím  v břiše.  Zároveň  dochází  k velkým  ztrátám  tekutin, 
draslíku a dalších elektrolytů (minerálů). Jestliže se u Vás objeví tyto obtíže, poraďte se s lékařem. 
 

Způsob,  jakým  je  předávkování  léčeno,  závisí  na  tom,  jaké  příznaky  převažují.  Zpravidla  je  třeba 
doplnit ztráty tekutin a solí (zvláště draslíku). 
 
Upozornění 
Dlouhodobé nadměrné užívání projímadel (např. přípravku STADALAX) může mít za následek vážné 
poškození střevní sliznice, chronické průjmy, bolest břicha, sníženou hladinu draslíku v krvi, zvýšené 
vylučování aldosteronu (hormon kůry nadledvin) nebo může vést ke vzniku ledvinových kamenů. Při 
dlouhodobém nadměrném užívání projímadel může také dojít k poškození ledvin, zvýšení koncentrací 
alkalických  látek  v krvi  (metabolická  alkalóza)  a  ke  vzniku  svalové  slabosti  a  srdečních  poruch  (v 
důsledku  nízkých  hladin  draslíku  v krvi). 

Může  rovněž  vést  k zhoršení  zácpy  a  k závislosti  na 

projímadlech.

 

 
Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek STADALAX 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky, které se objevily při užívání tohoto přípravku, byly bolest 
břicha a průjem.  
 

Hodnocení nežádoucích účinků vychází z následujících četností: 

Velmi časté 

Postihují vice než 1 pacienta z 10 

Časté 

Postihují 1 až 10 pacientů ze 100 

Méně časté 

Postihují 1 až 10 pacientů z 1000 

Vzácné 

Postihují 1 až 10 pacientů z 10 000 

Velmi vzácné 

Postihují méně než 1 pacienta  z 10 000 

Není známo 

Četnost nelze z dostupných údajů určit 

Možné nežádoucí účinky 
 
Časté: 
Křeče  v břiše,  bolesti  břicha,  průjem,  pocit  na  zvracení,  zvracení,  krev  ve  stolici,  žaludeční  nebo 
střevní obtíže, obtíže v oblasti řitního otvoru a konečníku. 
 
Méně časté: 
Závrať 
 
Vzácné:  
Alergické  reakce  včetně těžké  celkové  alergické  reakce  (anafylaktická  reakce), otoky  kůže  a  sliznic 
různých částí těla (angioneurotický edém) 
Ztráta tekutin 
Zánět tlustého střeva 
Mdloby, krátká ztráta vědomí (synkopa) 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek STADALAX uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  krabičce  a  blistru  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25° C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek STADALAX obsahuje 
Léčivou látkou je bisacodylum 5 mg v 1 obalené tabletě 
 
Dalšími složkami přípravku STADALAX jsou: 
mikrokrystalická celulosa, celacefát, sirup tekuté glukosy, směs  mono-, di, triglyceridů, bramborový 
škrob,  monohydrát  laktosy,  magnesium-stearát,  kukuřičný  škrob,  dextrin,  panenský  ricinový  olej, 
sacharosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, talek, montanglykolový vosk, oxid titaničitý,  
 
Jak přípravek STADALAX vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek STADALAX jsou bílé, hladké, kulaté bikonvexní obalené tablety, uložené v blistru. 
 
Velikost balení:  
50 nebo 100 obalených tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
D-61118 Bad Vilbel  
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.5.2016. 
 
 

Recenze

Recenze produktu STADALAX 50X5MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu STADALAX 50X5MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám