Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Kód výrobku: 20608
Kód EAN: 8595006791332
Kód SÚKL: 58872
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG
Co je Sporanox? Sporanox je léčivý přípravek určený k léčbě plísňových onemocnění. Sporanox je antimykotikum, lék určený k léčbě plísňových infekcí pochvy, kůže, ústní dutiny, očí, nehtů nebo vnitřních orgánů.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls244593/2009
a příloha k sp.zn.: sukls240536/2010PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SPORANOX
tvrdé tobolky
itraconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je SPORANOX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPORANOX užívat
3. Jak se SPORANOX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak SPORANOX uchovávat
6. Další informace


1. CO JE SPORANOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sporanox je antimykotikum, lék určený k léčbě plísňových infekcí pochvy, kůže, ústní dutiny,
očí, nehtů nebo vnitřních orgánů.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SPORANOX UŽÍVAT

Neužívejte SPORANOX
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na itrakonazol nebo na kteroukoli další složku
přípravku SPORANOX.
- jestliže jste těhotná (kromě případu, že lékař ví, že jste těhotná a rozhodne, že SPORANOX
potřebujete).
Jste-li ve věku, kdy můžete otěhotnět, zajistěte se v průběhu léčby přípravkem
SPORANOX proti otěhotnění vhodnými antikoncepčními prostředky. Vzhledem k tomu,
že léčivá látka přípravku SPORANOX přetrvává v těle ještě delší dobu po ukončení
užívání, pokračujte v antikoncepčních opatřeních až do příští menstruace, která následuje
po ukončení užívání přípravku SPORANOX.
- jestliže trpíte srdečním selháváním (zvanou rovněž městnavé srdeční selhání), mohl by
SPORANOX stav zhoršit. Pokud Váš lékař přesto rozhodne, že budete SPORANOX
užívat, zajistěte si dostupnost rychlé lékařské pomoci pro případ, když by u Vás došlo ke
2/7
zkrácení dechu, neočekávanému zvýšení tělesné hmotnosti, otokům nohou, neobvyklé
únavě nebo počínajícímu nočnímu probouzení.

SPORANOX rovněž nesmíte užívat spolu
- s léky určenými k léčbě alergie (přecitlivělosti), obsahujícími zejména terfenadin,
astemizol a mizolastin;
- s některými léky užívanými k léčbě anginy pectoris (silné bolesti na hrudi) a vysokého
krevního tlaku obsahujícími zejména bepridil a nisoldipin;
- s léky určenými k léčbě některých zažívacích obtíží obsahujícími cisaprid;
- s některými léky snižujícími hladinu cholesterolu obsahujícími např. simvastatin a
lovastatin;
- s léky proti nespavosti obsahujícími midazolam a triazolam;
- s léky určenými k léčbě duševních poruch obsahujícími pimozid a sertindol;
- s léky určenými k léčbě závislosti na opioidech obsahujícími levacetylmethadol;
- s léky určenými k léčbě migrény obsahujícími námelové alkaloidy, např. dihydroergotamin
a ergotamin;
- s léky určenými k úpravě krvácení a stažení dělohy po porodu obsahujícími námelové
alkaloidy, např. ergometrin (ergonovin) a methylergometrin (methylergonovin);
- s léky určenými k léčbě nepravidelností srdečního rytmu obsahujícími např. chinidin a
dofetilid.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SPORANOX je zapotřebí
- pokud užíváte jakékoli další léky. V tomto případě o tom vždy informujte lékaře, protože
současné užívání může být škodlivé.

Dále vždy informujte lékaře
- Pokud trpíte jaterními poruchami. Mohou být důvodem k úpravě dávkování přípravku
SPORANOX.
Okamžitě přestaňte SPORANOX užívat a navštivte lékaře, pokud byste v průběhu léčby
přípravkem SPORANOX zpozoroval(a) některý z těchto příznaků: ztrátu chuti k jídlu,
nevolnost, zvracení, únavu, bolesti břicha nebo velmi tmavé zbarvení moče.
Pokud užíváte SPORANOX, lékař Vás může vyzvat k pravidelnému vyšetření krve.
Důvodem je včasné vyloučení jaterních poruch, třebaže se vyskytují jen velmi vzácně.
- Pokud trpíte srdečními obtížemi. V případě, že se lékař rozhodl Vám předepsat
SPORANOX, informujte o příznacích, na které máte dávat pozor. Na lékaře se obraťte
neprodleně vždy, když zpozorujete zkrácení dechu, neočekávaný přírůstek tělesné
hmotnosti, otoky nohou, neobvyklou únavu nebo počínající noční probouzení.
- Pokud trpíte ledvinovými poruchami. Mohou být důvodem k úpravě dávkování přípravku
SPORANOX.
- Pokud zpozorujete během užívání přípravku SPORANOX neobvyklé pocity brnění,
necitlivosti nebo slabosti v rukou nebo nohou.
- Pokud se u Vás dříve vyskytla alergická reakce (přecitlivělost) na jiné antimykotikum.
- Pokud trpíte neutropenií (nedostatkem určitého druhu bílých krvinek), AIDS nebo jste
byl(a) podroben(a) transplantaci. Je možné, že bude muset být upraveno dávkování
přípravku SPORANOX.
- Jestliže se u Vás objeví jakékoli příznaky zhoršeného sluchu. Okamžitě přestaňte
SPORANOX užívat. Ve velmi vzácných případech utrpěli pacienti užívající SPORANOX
dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
3/7
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky
nesmějí být užívány současně a u některých léků musí být při současném užívání přizpůsobeno
dávkování.

Příklady léků, které nesmějí být nikdy užívány současně s přípravkem SPORANOX:
- některé léky určené k léčbě alergie obsahující zejména terfenadin, astemizol a mizolastin;
- některé léky určené k léčbě anginy pectoris (silné bolesti na hrudi) a vysokého krevního
tlaku obsahující zejména bepridil a nisoldipin;
- léky určené k léčbě některých zažívacích obtíží obsahující cisaprid;
- některé léky snižující hladinu cholesterolu obsahující např. simvastatin a lovastatin;
- některé léky proti nespavosti obsahující midazolam a triazolam;
- léky určené k léčbě duševních poruch obsahující pimozid a sertindol;
- léky určené k léčbě závislosti na opioidech obsahující levacetylmethadol;
- léky určené k léčbě migrény obsahující námelové alkaloidy, např. dihydroergotamin a
ergotamin;
- léky určené k úpravě krvácení a stažení dělohy po porodu obsahující námelové alkaloidy,
např. ergometrin (ergonovin) a methylergometrin (methylergonovin);
- některé léky určené k léčbě nepravidelností srdečního rytmu obsahující např. chinidin a
dofetilid.

Některé léky mohou ve velké míře způsobovat snížení účinku přípravku SPORANOX. To platí
zejména pro některé léky určené k léčbě epilepsie (padoucnice) obsahující např. karbamazepin,
fenytoin a fenobarbital, a tuberkulózy obsahující např. rifampicin, rifabutin a izoniazid. Jestliže
užíváte léky obsahující některé z těchto léčiv, je zapotřebí vždy informovat svého lékaře, aby
mohl podniknout potřebná opatření.

Příklady, kdy kombinace s ostatními léky vyžaduje buď úpravu dávkování přípravku
SPORANOX nebo těchto léků:
- antibiotika klarithromycin, erythromycin a rifabutin;
- některé léky působící na srdce a cévní systém obsahující digoxin, disopyramid, některé tzv.
blokátory kalciových kanálů, cilostazol;
- léky zpomalující krevní srážlivost;
- léky užívané vnitřně, podávané injekčně nebo vdechované při léčbě zánětů, astmatu a
alergií obsahující methylprednisolon, budesonid, flutikason a dexamethason;
- léky podávané obvykle nemocným po transplantacích orgánů obsahující cyklosporin A,
takrolimus a rapamycin (zvaný rovněž sirolimus);
- některé inhibitory HIV proteázy;
- některé léky určené k léčbě rakoviny;
- některé léky užívané k léčbě úzkosti nebo k navození spánku (trankvilizéry) obsahující
zejména buspiron, alprazolam a brotizolam;
­ léky určené k léčbě alergie obsahující ebastin;
­ léky určené k léčbě depresí obsahující reboxetin;
­ léky určené ke snížení cholesterolu obsahující atorvastatin;
­ léky určené k léčbě migrén obsahující eletriptan;
­ léky určené k léčbě malárie obsahující halofantrin;
­ léky určené k léčbě silné bolesti obsahující fentanyl;
­ léky určené k léčbě cukrovky obsahující repaglinid.

Užíváte-li některé léky obsahující výše uvedená léčiva, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

4/7
Správné vstřebávání léčiva vyžaduje dostatečnou kyselost žaludečních šťáv. Léky, které kyselé
žaludeční prostředí neutralizují, nelze proto užívat dříve než 2 hodiny po užití tobolek
SPORANOX. Ze stejných důvodů, pokud jste léčen(a) přípravky snižujícími uvolňování
žaludeční kyseliny, zapíjejte tobolky SPORANOX nealkoholickým nápojem typu koly.

V případě pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Užívání přípravku SPORANOX s jídlem a pitím
SPORANOX užívejte vždy bezprostředně po hlavních jídlech, neboť jen tak je zajištěno
dokonalé vstřebávání. Tobolku zapíjejte trochou vody.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

SPORANOX neužívejte, jste-li těhotná.
Jste-li ve věku, kdy můžete otěhotnět, zajistěte se v průběhu léčby přípravkem SPORANOX proti
otěhotnění vhodnými antikoncepčními prostředky. Vzhledem k tomu, že léčivá látka přípravku
SPORANOX přetrvává v těle ještě delší dobu po ukončení užívání, pokračujte v antikoncepčních
opatřeních až do příští menstruace, která následuje po ukončení užívání přípravku SPORANOX.

Jestliže kojíte, upozorněte na tuto skutečnost svého lékaře ještě před zahájením užívání přípravku
SPORANOX; velmi malá množství léčivé látky mohou totiž proniknout do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
SPORANOX nezpůsobuje obtíže při řízení vozidel a obsluze strojů, pokud nepociťujete závratě.

Důležité informace o některých složkách přípravku SPORANOX
Tobolky SPORANOX obsahují glukózu. Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete užívat tento léčivý přípravek.


3. JAK SE SPORANOX UŽÍVÁ

Vždy užívejte SPORANOX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jakou dávku a jak dlouho budete SPORANOX užívat, závisí na druhu plísně a místě infekce. Váš
lékař Vás bude podrobně informovat.

SPORANOX není vhodný k léčbě dětí, ale výjimečně jej může lékař předepsat.

Tyto údaje platí pro SPORANOX, pokud lékař nepředepsal jinak:

Typ infekce Denní dávka Délka užívání
Poševní infekce 2 tobolky 2x denně
nebo
2 tobolky 1x denně
1 den

3 dny
Kožní infekce 2 tobolky 1x denně
nebo
1 tobolka 1x denně
7 dní

2 týdny
Jestliže jsou postiženy dlaně nebo chodidla, je možné, že bude zapotřebí užívat 2x denně 2 tobolky po
7 dní nebo 1x denně 1 tobolku po jeden měsíc.
Infekce 1 tobolka 1x denně 2 týdny
5/7
v ústech
Infekce očí 2 tobolky 1x denně 3 týdny
Infekce vnitřních orgánů 1 4 tobolky denně delší období
Infekce nehtů: v závislosti na Vaší individuální potřebě lékař zvolí buď kontinuální nebo pulzní léčbu
Kontinuální léčba infekcí
nehtů na nohou
2 tobolky 1x denně 3 měsíce
Pulzní léčba infekcí nehtů 2 tobolky 2x denně 1 týden
Pak se užívání přípravku SPORANOX na 3 týdny přeruší.
Dále se cyklus opakuje jednou při postižení nehtů rukou a dvakrát při postižení nehtů nohou (včetně
nebo bez postižení nehtů rukou)
viz tabulka níže
týden 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6 týden 7 týden 8 týden 9 týden 10
Pouze nehty
rukou
2 tobolky
2x denně
Vynechání 2 tobolky
2x denně
konec léčby
Nehty nohou
(včetně nebo
bez postižení
nehtů rukou)
2 tobolky
2x denně
Vynechání 2 tobolky
2x denně
vynechání 2 tobolky
2x denně
konec
léčby
Kontinuální léčba: plynulá, nepřetržitá léčba
Pulzní léčba: přerušovaná léčba

Při kožních infekcích poškození vymizí úplně teprve za několik týdnů po ukončení léčby. To je
typické pro plísňové infekce: lék ničí plísně samé, avšak příznaky onemocnění odezní až s
obnovou zdravé kůže.

Poškození nehtů vymizí až za 6 9 měsíců po ukončení léčby, protože lék působí pouze proti
plísni a zdravý nehet potom dorůstá několik měsíců. Neznepokojujte se proto, pokud v průběhu
léčby nezpozorujete výrazné zlepšení, neboť léčivo setrvává a působí v nehtech ještě po několik
měsíců. Z těchto důvodů ukončete léčbu přesně dle rady lékaře, třebaže se nedostaví viditelné
zlepšení.

Infekce vnitřních orgánů: Léčba vyžaduje vyšší dávkování a dlouhodobější podávání.

Dodržujte vždy rady ošetřujícího lékaře, který přizpůsobí dávkování přesně Vašemu zdravotnímu
stavu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku SPORANOX, než jste měl(a)
V případě požití nadměrného množství přípravku přivolejte ihned lékaře, aby mohl včas zahájit
potřebná opatření.

Informace pro lékaře při případném předávkování:
Dojde-li k náhodnému předávkování, je třeba přistoupit k podpůrným opatřením. Během první
hodiny po polknutí lze provést výplach žaludku a v případě nutnosti podat aktivní uhlí.
Itrakonazol nelze odstranit hemodialýzou. Neexistuje specifické antidotum.

Jestliže jste zapomněl(a) užít SPORANOX
Vezměte si tobolku, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se však již doba na další dávku, zapomenutou
dávku vynechejte a pokračujte v užívání, jak Vám bylo předepsáno. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
6/7

Podobně jako všechny léky, může mít i SPORANOX nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Během léčby se můžete setkat s těmito projevy: žaludeční nevolností, pocitem na zvracení,
zvracením, průjmem, bolestmi břicha a zácpou. Rovněž mohou dostavit zkrácení dechu, bolesti
hlavy, menstruační obtíže, poruchy erekce, závratě, svalová slabost nebo bolest, bolest kloubů,
zánět slinivky břišní, nepříjemná chuť, horečka nebo vypadávání vlasů.

Přecitlivělost k přípravku SPORANOX je vzácná. Projevuje se např. kožní vyrážkou, svěděním,
kopřivkou, zkrácením dechu nebo dechovou nedostatečností a/nebo otoky v obličeji. Lékaře nebo
lékařskou pomoc vyhledejte neprodleně při závažné alergické reakci.

Velmi vzácně se může dostavit přecitlivělost na světlo, pocit brnění v končetinách nebo závažné
kožní poruchy (projevující se vyrážkou s odlupující se kůží a puchýřky v ústech, očích a na
genitáliích nebo vyrážkou s malými vřídky nebo puchýřky).. Pokud se objeví některé z těchto
příznaků, ukončete užívání tobolek SPORANOX a vyhledejte lékaře.

Na lékaře se obraťte neprodleně vždy, když zpozorujete zkrácení dechu, neočekávané zvýšení
tělesné hmotnosti, otoky nohou, neobvyklou únavu nebo počínající noční probouzení.

Velmi vzácně se může objevit jeden nebo více příznaků, které mohou svědčit pro jaterní
onemocnění: ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, únava, bolesti v břiše, zežloutnutí kůže nebo
očního bělma (žloutenka), velmi tmavé zbarvení moče a světlá stolice. V těchto případech
ukončete užívání přípravku a neprodleně vyhledejte svého lékaře.

Pokud začnete vidět neostře nebo dvojitě, objeví se ušní šelest, ztratíte kontrolu nad udržením
moče nebo močíte mnohem více než obvykle, poraďte se s lékařem. Pokud se u Vás vyskytnou
jakékoli příznaky zhoršeného sluchu, přestaňte SPORANOX užívat a oznamte to svému lékaři.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK SPORANOX UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
SPORANOX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte SPORANOX, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co SPORANOX obsahuje
7/7

- Léčivou látkou je itraconazolum. Jedna tobolka obsahuje itrakonazolum 100 mg.
- Pomocnými látkami jsou zrněný cukr ( kukuřičný škrob, tekutá glukóza), hypromelóza a
makrogol 20 000. Plášť tobolky obsahuje oxid titaničitý, indigokarmín, sodnou sůl
erythrosinu a želatinu.

Jak SPORANOX vypadá a co obsahuje toto balení
SPORANOX je vyráběn v lékové formě tvrdých želatinových tobolek se spodní částí průhlednou,
růžovou a vrchní částí neprůhlednou, modrou, obsahujících slabě nažloutlé drobné pelety.
Tobolky jsou určeny k perorálnímu podání.

SPORANOX je vyráběn ve velikostech balení 4, 14, 15 a 28 tobolek.
Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Janssen Cilag S.p.A., Borgo San Michele, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
6.6.2012


Recenze

Recenze produktu SPORANOX 28X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu SPORANOX 28X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze