Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMU 8X60DÁV Roztok k inhal. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101718

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Kód výrobku: 101718
Kód EAN:
Kód SÚKL: 109813
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Spiriva Respimat pomáhá lépe dýchat lidem, kteří trpí chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). CHOPN je dlouhodobé onemocnění plic, které způsobuje dušnost a kašel. Termín CHOPN je spojen s chronickou bronchitidou a emfyzémem. Vzhledem k tomu, že CHOPN je dlouhodobé onemocnění, musíte Spiriva Respimat užívat každodenně a ne jen v situacích, kdy máte dýchací problémy nebo jiné příznaky CHOPN.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls235942/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu roztok k inhalaci 

tiotropium 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Spiriva Respimat a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spiriva Respimat používat 
3. Jak se Spiriva Respimat používá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Spiriva Respimat uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Spiriva Respimat a k čemu se používá 

 
Spiriva Respimat pomáhá lépe dýchat lidem, kteří trpí chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) 
nebo astmatem. CHOPN je dlouhodobé onemocnění plic, které způsobuje dušnost a kašel. Termín 
CHOPN je spojen s chronickou bronchitidou a emfyzémem. Astma je dlouhodobé onemocnění 
charakterizované zánětem dýchacích cest a jejich zúžením.  
Vzhledem k tomu, že CHOPN a astma jsou dlouhodobá onemocnění, musíte Spiriva Respimat 
používat každodenně a nejen v situacích, kdy máte dýchací problémy nebo jiné příznaky. Při léčbě 
astmatu je nutno používat přípravek Spiriva Respimat spolu s tzv. inhalačními kortikosteroidy  
a dlouhodobě působícími beta

2

-agonisty.  

 
Spiriva Respimat je dlouhodobě působící bronchodilatační lék, který pomáhá rozšířit dýchací cesty,  
a tím usnadňuje proudění vzduchu dovnitř a ven z plic. Pravidelné používání přípravku Spiriva 
Respimat může také pomoci v případě přetrvávající dušnosti související s Vaším onemocněním,  
a pomůže minimalizovat dopady tohoto onemocnění na Váš každodenní život. Každodenní používání 
přípravku Spiriva Respimat kromě toho pomáhá při prevenci náhlých krátkodobých zhoršení příznaků 
Vaší chronické obstrukční plicní nemoci, které mohou trvat i několik dní. 
 
Pro správné dávkování přípravku Spiriva Respimat si pročtěte bod 3. Jak se Spiriva Respimat používá 
a návod k použití uvedený na druhé straně této příbalové informace. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spiriva Respimat používat  

 
Nepoužívejte Spiriva Respimat 
 
-  jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na tiotropium nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6).   

-  jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na atropin nebo podobné léky jako ipratropium nebo 

oxitropium 

 
Upozornění a opatření 
 
Před použitím přípravku Spiriva Respimat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Poraďte se se svým lékařem, jestliže trpíte zeleným očním zákalem s úzkým úhlem, problémy 
s prostatou nebo máte potíže s vyprazdňováním moči. 
 
Jestliže máte problémy s ledvinami, prosím, informujte lékaře. 
  
Při používání přípravku Spiriva Respimat dejte pozor, aby Vám sprej nevnikl do očí. To by mohlo vést 
k bolestivosti očí nebo očním problémům, rozmazanému vidění, vizuálnímu haló nebo duhovému 
vidění ve spojení se zčervenáním očí (tj. zelený oční zákal s úzkým úhlem). Oční potíže mohou být 
doprovázeny bolestí hlavy, pocitem na zvracení nebo zvracením. Vypláchněte oči teplou vodou, 
ukončete užívání tiotropium-bromidu a ihned se poraďte se svým lékařem o dalším postupu. 
 
Jestliže se Vaše dýchání zhorší nebo se u Vás vyskytne kožní vyrážka, otok nebo svědění 
bezprostředně po použití inhalátoru, jeho používání přerušte a ihned se poraďte se svým lékařem. 
 
Sucho v ústech, které se ve spojitosti s anticholinergní léčbou vyskytuje, může dlouhodobě přispívat 
ke vzniku zubního kazu. Proto, prosím, věnujte zvýšenou pozornost zubní hygieně. 
 
Přípravek Spiriva Respimat je určen k udržovací léčbě chronické obstrukční plicní nemoci nebo 
astmatu. Nepoužívejte tento přípravek k léčbě náhlé dušnosti nebo sípotu. Za tímto účelem Vám lékař 
musí poskytnout jiný inhalační přípravek („záchrannou léčbu“). Řiďte se pokyny, které Vám lékař 
poskytne. 
 
Pokud Vám byl předepsán přípravek Spiriva Respimat k léčbě astmatu, musí být přidán k inhalačním 
kortikosteroidům nebo dlouhodobě působícím beta

2

-agonistům. Pokračujte v užívání inhalačních 

kortikosteroidů, které Vám předepsal Váš lékař, i když se cítíte lépe.  
 
V případě, že jste prodělal(a) srdeční infarkt v posledních 6 měsících nebo se u Vás vyskytla jakákoli 
nestabilní nebo život ohrožující nepravidelná srdeční činnost nebo těžké srdeční selhání během 
posledního roku, prosím, informujte svého lékaře. Je to důležité, aby lékař rozhodl, zda-li je přípravek 
Spiriva pro Vás vhodným lékem.  
 
Nepoužívejte Spiriva Respimat častěji než jednou denně. 
 
Svého lékaře máte kontaktovat také, když cítíte, že se Vaše dýchání zhoršuje. 
 
Oznamte svému lékaři, pokud máte cystickou fibrózu, protože přípravek Spiriva Respimat by u Vás 
mohl zhoršit projevy cystické fibrózy. 
 
Děti a dospívající  
Přípravek Spiriva Respimat se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let věku. 
 

 

Další léčivé přípravky a Spiriva Respimat 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Zejména prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užíval(a) 
anticholinergní léky, např. ipratropium nebo oxitropium. 
 
Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky ze vzájemné interakce při podávání přípravku Spiriva 
Respimat současně s jinými léky, obvykle užívanými při léčbě CHOPN k úlevě od dušnosti (jako např. 
salbutamol), methylxantiny (např. theofylin), léčivými přípravky na alergie, léky ke snížení viskozity 
hlenu (např. ambroxol), modifikátory leukotrienů (např. montelukast), kromony, léčbou anti-IgE 
(např. omalizumab) a/nebo inhalačními nebo perorálními kortikosteroidy (např. budesonid, 
prednisolon). 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Neměla byste tento přípravek používat, pokud Vám nebyl Vaším lékařem doporučen. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Studie zabývající se účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly 
provedeny. V případě závrati nebo rozmazaného vidění může být schopnost řídit dopravní prostředky 
nebo obsluhovat stroje ovlivněna. 
 
 
3. 

Jak se Spiriva Respimat používá  

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Spiriva Respimat je určena výlučně k inhalačnímu podávání. 
 
Doporučená dávka přípravku pro dospělé je:  
 
Účinek přípravku Spiriva Respimat přetrvává 24 hodin, což Vám umožní používat jej jen JEDNOU 
DENNĚ
, pokud možno každý den ve stejný čas. Pokaždé proveďte DVA VSTŘIKY
 
Protože CHOPN a astma jsou dlouhodobá onemocnění, používejte Spiriva Respimat každý den  
a nikoli pouze v případě problémů s dýcháním. Doporučenou dávku nepřekračujte. 
 
Spiriva Respimat není vzhledem k nedostatku údajů týkajících se účinnosti a bezpečnosti určena 
k léčbě dětí a dospívajících do 18 let věku. 
 
Ujistěte se, zda víte, jak správně svůj inhalátor Spiriva Respimat používat. Návod k použití inhalátoru 
Spiriva Respimat je uveden na druhé straně tohoto letáku. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Spiriva Respimat, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Spiriva Respimat, než dva vstřiky za den, poraďte se ihned se svým 
lékařem. Může u Vás být zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako je sucho v ústech, zácpa, 
problémy s vyprazdňováním moči, zrychlená srdeční činnost nebo rozmazané vidění. 
 

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Spiriva Respimat 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku (DVA VSTŘIKY JEDNOU DENNĚ), užijte ji, jakmile si na to 
vzpomenete, ale neužívejte dvě dávky současně nebo ve stejný den. Následující dávku pak užijte jako 
obvykle. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Spiriva Respimat 
Předtím, než přestanete Spiriva Respimat používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud s používáním přípravku Spiriva Respimat přestanete, může u Vás dojít ke zhoršení příznaků  
a projevů CHOPN. 
 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vyhodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: 
 
Časté:   

 

postihují až 1 z 10 pacientů 

Méně časté: 

 

postihují až 1 ze 100 pacientů 

Vzácné: 

 

postihují až 1 z 1000 pacientů 

Není známo:   

četnost výskytu nelze určit z dostupných údajů 

 
Níže popsané nežádoucí účinky se objevily u pacientů, kteří tento lék používali. Jsou rozděleny podle 
četnosti výskytu na časté, méně časté, vzácné nebo není známo. 
 

Nežádoucí účinek 

Četnost výskytu 
CHOPN 

Četnost výskytu 
Astma 

Sucho v ústech 

Časté 

Časté 

Závrať 

Méně časté 

Méně časté 

Bolest hlavy 

Méně časté 

Méně časté 

Potíže se spánkem (nespavost) 

Vzácné 

Méně časté 

Nepravidelný srdeční tep (fibrilace síní, 
supraventrikulární tachykardie) 

Vzácné 

Není známo 

Vnímání srdeční činnosti (palpitace) 

Vzácné 

Méně časté 

Rychlejší tep srdce (tachykardie) 

Vzácné 

Neznámé 

Kašel 

Méně časté 

Méně časté 

Krvácení z nosu (epistaxe) 

Vzácné 

Není známo 

Zánět v hrdle (faryngitida) 

Méně časté 

Méně časté 

Chrapot (dysfonie) 

Méně časté 

Méně časté 

Pocit tísně na hrudi spojený s kašlem, sípáním nebo 
dušností bezprostředně po inhalaci 
(bronchospazmus) 

Vzácné 

Méně časté 

Zácpa 

Méně časté 

Vzácné 

Plísňové infekce dutiny ústní a hrdla 
(orofaryngeální kandidóza) 

Méně časté 

Méně časté 

Obtížné polykání (dysfagie) 

Vzácné 

Není známo 

Kožní vyrážka 

Méně časté 

Vzácné 

Svědění (pruritus) 

Méně časté 

Vzácné 

Obtížné močení (zadržování moči) 

Méně časté 

Není známo 

Bolesti při močení (dysurie) 

Méně časté 

Není známo 

 

Nežádoucí účinek 

Četnost výskytu 
CHOPN 

Četnost výskytu 
Astma 

Vznik světelných kruhů okolo zdrojů světla nebo 
barevných obrazů ve spojení se zarudntím očí 
(glaukom) 

Vzácné 

Není známo 

Zvýšení nitroočního tlaku 

Vzácné 

Není známo 

Rozmazané vidění 

Vzácné 

Není známo 

Zánět hrtanu (laryngitida) 

Vzácné 

Není známo 

Pálení žáhy (refluxní choroba jícnu) 

Vzácné 

Není známo 

Zubní kazy 

Vzácné 

Není známo 

Zánět dásní (gingivitida) 

Vzácné 

Vzácné 

Zánět jazyka (glossitida) 

Vzácné 

Není známo 

Zánět v ústech (stomatitida) 

Není známo 

Vzácné 

Závažné alergické reakce, které vedou k otoku úst a 
tváře nebo hrdla (angioneurotický edém) 

Vzácné 

Vzácné 

Kopřivka (urtikarie) 

Vzácné 

Vzácné 

Infekce kůže nebo vředy na kůži 

Vzácné 

Není známo 

Suchá kůže 

Vzácné 

Není známo 

Přecitlivělost, včetně reakcí okamžité přecitlivělosti  Není známo 

Vzácné 

Infekce močových cest 

Vzácné 

Není známo 

Úbytek tělesné vody (dehydratace) 

Není známo 

Není známo 

Zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) 

Není známo 

Není známo 

Neprůchodnost střevní nebo ztráta střevní 
peristaltiky (střevní obstrukce včetně paralytického 
ileu) 

Není známo 

Není známo 

Pocit na zvracení (nauzea) 

Není známo 

Není známo 

Závažná alergická reakce (anafylaktická reakce) 

Není známo 

Není známo 

Otok kloubů 

Není známo 

Není známo 

 
Po podání přípravku Spiriva Respimat se mohou vyskytnout okamžité alergické reakce, jako je kožní 
vyrážka, kopřivka (urtikarie), otok úst a obličeje nebo náhlé dechové potíže (angioneurotický edém) 
nebo jiné reakce přecitlivělosti (jako je náhlé snížení krevního tlaku nebo závratě), které mohou nastat 
samostatně nebo jako součást závažné alergické reakce (anafylaktická reakce).  
 
Podobně jako u jiných inhalovaných léků se u některých pacientů může bezprostředně po inhalaci 
dostavit nepředvídaný pocit tísně na hrudi, kašel, sípot nebo dušnost (bronchospasmus). 
Pokud se objeví některý z těchto nežádoucích účinků, okamžitě se poraďte s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak Spiriva Respimat uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na štítku 
inhalátoru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nejpozději po třech 
měsících od prvního použití je nutno inhalátor Spiriva Respimat zlikvidovat (viz Návod k použití). 
 
Chraňte před mrazem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Spiriva Respimat obsahuje 
 
Léčivou látkou je tiotropium. Podaná dávka obsahuje 2,5 mikrogramu tiotropia v jednom vstřiku 
(2 vstřiky tvoří jednu léčivou dávku) a odpovídá 3,124 mikrogramům monohydrátu tiotropium-
bromidu. 
Podaná dávka je dávka, která po průchodu náustkem je pacientovi k dispozici.  
 
Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dinatrium-edetát, čištěná voda a kyselina 
chlorovodíková 3,6% k úpravě pH. 
 
Jak Spiriva Respimat vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu obsahuje jeden zásobník s roztokem k inhalaci a jeden inhalátor 
Respimat. Zásobník musí být do inhalátoru vložen před prvním použitím. 
 
Jednoduché balení:  

1 inhalátor Respimat

 

a 1 zásobník poskytující 60 vstřiků (30 léčivých dávek) 

 
Dvojité balení: 

2 jednoduchá balení, každé obsahující 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník, 
poskytující 60 vstřiků (30 léčivých dávek) 

 
Trojité balení: 

3 jednoduchá balení, každé obsahující 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník, 
poskytující 60 vstřiků (30 léčivých dávek) 

 
Osminásobné balení: 

8 jednoduchých balení, každé obsahující 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník, 
poskytující 60 vstřiků (30 léčivých dávek) 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitelem rozhodnutí o registraci pro Spiriva Respimat je: 
 
Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Strasse 173 
D-55216 Ingelheim am Rhein 
Německo 
 

 

Výrobcem přípravku Spiriva Respimat je: 
 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173 
D-55216 Ingelheim am Rhein 
Německo 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko, Lichtenštejnsko:  
Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation 
Belgie, Lucembursko:  

Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler 

Bulharsko: 

 

 

Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация 

Kypr, Řecko:   

 

Spiriva Respimat 2.5 μικρογραμμάρια, 

εισπνεόμενο διάλυμα

  

Česká republika: 

 

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci 

Dánsko: 

 

 

Spiriva Respimat Inhalationsvæske, opløsning 2,5 microgram 

Estonsko: 

 

 

SPIRIVA RESPIMAT inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses 

Finsko: 

 

 

SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos 

Francie: 

 

 

Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation 

Německo: 

 

 

Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation 

 

Maďarsko: 

 

 

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat 

Island:  

 

 

Spiriva Respimat  2.5 mikróg/skammt 

Irsko, Malta, Velká Británie:  Spiriva Respimat 2.5 microgram, inhalation solution 
Itálie:    

 

 

Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione 

 

Lotyšsko: 

 

 

Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām 

Litva:   

 

 

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis tirpalas 

Nizozemsko:   

 

Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing 

Norsko: 

 

 

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning 

Polsko: 

Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do 
inhalacji 

Portugalsko:   

 

Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão 

Rumunsko: 

 

 

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat 

Slovenská republika:   

Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka 

Slovinsko: 

 

 

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje 

Španělsko: 

 

 

Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación 

Švédsko: 

 

 

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 6. 2017 
 
Boehringer Ingelheim (logo) 

 

Návod k použití 
Spiriva Respimat inhalátor 
 
Úvod 
 
Spiriva Respimat (tiotropii bromidum). Seznamte se s tímto návodem k použití před tím, než začnete 
přípravek Spiriva Respimat používat.  
 
Inhalátor budete používat pouze JEDNOU DENNĚ. Při každém použití proveďte DVA VSTŘIKY. 
 

 

 

  Pokud jste přípravek Spiriva Respimat nepoužíval(a) déle než 7 dní, proveďte jeden vstřik 

s inhalátorem otočeným náustkem směrem k zemi. 

  Pokud jste přípravek Spiriva Respimat nepoužíval(a) déle než 21 dnů, opakujte kroky 4 až 6 

v bodě „Příprava inhalátoru k prvnímu použití“, dokud se neobjeví zřetelný obláček. Pak znovu 
třikrát zopakujte kroky 4 až 6. 

  Nedotýkejte se prorážecí části uvnitř průhledného vnějšího obalu. 

 
Jak o přípravek Spiriva Respimat pečovat 
 
Očištění náustku včetně jeho vnitřní kovové součásti provádějte pouze vlhkou látkou nebo papírovým 
kapesníkem, a to nejméně jedenkrát týdně.  
Funkci inhalátoru přípravku Spiriva Respimat neovlivňují žádné menší změny barvy náustku. 
V případě potřeby otřete vnější část inhalátoru přípravku Spiriva Respimat vlhkým hadříkem . 
 
Kdy si obstarat nový inhalátor Spiriva Respimat 
 

 

 

 

  Inhalátor Spiriva Respimat obsahuje 60 vstřiků (30 léčivých dávek), pokud jej používáte podle 

pokynů (dva vstřiky jednou denně). 

 

  Indikátor dávek přibližně ukazuje zbývající množství léku. 

 

  Když ukazatel vstoupí do červené oblasti stupnice, znamená to, že léčba vystačí přibližně ještě 

na 7 dní (14 vstřiků) a je třeba si obstarat lékařský předpis na nový inhalátor. 

 

  Jakmile indikátor počtu dávek dosáhne konce červené stupnice, inhalátor Spiriva Respimat se 

automaticky uzamkne – nelze již podat další dávku. V tomto okamžiku již průhledným vnějším 
obalem nelze otáčet. 

 

  Přípravek Spiriva Respimat je nutno zlikvidovat nejpozději po třech měsících používání od 

přípravy pro první použití, a to i v případě, že lék nebyl zcela spotřebován. 

 

10 

 

Příprava inhalátoru k prvnímu použití 
 

1.  Sejměte průhledný vnější obal 

  Kryt zůstává uzavřen. 

  Stiskněte bezpečnostní pojistku a 

současně druhou rukou stáhněte 
průhledný vnější obal směrem 
dolů. 

 

  

 

2.  Vložte zásobník 

  Zasunujte zásobník úzkým 

koncem do inhalátoru. 

  Zásobník je nutno zasunovat silně 

tlakem proti pevnému povrchu až 
zacvakne na své místo. 

 

3.  Vraťte průhledný vnější obal na 

své místo 

  Vraťte průhledný vnější obal na 

své místo, až zacvakne.  

 
 
 
 

 

  

 

 

4.  Otočte průhledný vnější obal 

  Kryt zůstává uzavřen. 

  Otáčejte průhledným vnějším 

obalem ve směru šipek na štítku, 
dokud se neozve cvaknutí (půl 
otáčky). 

 
 
 
 
 
 

  

 

5.  Otevřete kryt 

  Otevřete kryt tak, aby plně 

odskočil. 

 

 

 

 

  

11 

 

 

 

6.  Stiskněte 

  Namiřte inhalátor směrem k zemi. 

  Stiskněte tlačítko uvolňující 

dávku. 

  Uzavřete kryt. 

  Opakujte kroky 4-6, dokud se 

neobjeví zřetelný obláček. 

  Jakmile se objeví zřetelný 

obláček, opakujte kroky 4-6 ještě 
třikrát. 

Váš inhalátor je nyní připraven k 
použití. Tyto kroky nebudou mít 
žádný vliv na počet dávek, které 
budete mít k dispozici. Po přípravě 
bude Váš inhalátor schopen dodat 60 
vstřiků (30 léčivých dávek). 

 

  
 

 

 
Denní používání inhalátoru  
 
OTÁČEJTE 

  Kryt zůstává uzavřen. 

  OTÁČEJTE průhledným vnějším obalem 

ve směru šipek na štítku, dokud se neozve 
cvaknutí (půl otáčky). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

12 

 

OTEVŘETE 

  OTEVŘETE kryt tak, aby plně odskočil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

STISKNĚTE 

 

Pomalu a plně vydechněte

 

  Sevřete rty těsně kolem konce náustku, 

aniž byste jimi překryl(a) vzduchový 
ventil. 

Nasměřujte inhalátor směrem 

k zadní vnitřní části Vašeho krku.

 

  Během pomalého a hlubokého nádechu 

ústy STISKNĚTE prstem tlačítko 
uvolňující dávku a pokračujte v pomalém 
nádechu tak dlouho jak je to pro Vás 
možné. 

  Zadržte dech na 10 sekund nebo na tak 

dlouho, jak je to pro Vás možné. 

  Opakujte kroky „Otáčejte“, „Otevřete“, 

„Stiskněte“ celkem pro 2 vstřiky. 

  Přiklopte víčko, dokud nebudete 

potřebovat Váš inhalátor znovu použít. 
 

 

  

 
 
Odpovědi na časté otázky 
 
Je obtížné vložit zásobník dostatečně hluboko. 
 
Nepootočil(a) jste náhodou před vložením zásobníku průhledným vnějším obalem? Otevřete kryt, 
stiskněte tlačítko uvolňující dávku a pak vložte zásobník. 
Nevložil(a) jste zásobník širším koncem napřed? Vložte zásobník úzkým koncem napřed. 
 
Nelze stisknout tlačítko uvolňující dávku. 
 
Pootočil(a) jste průhledný vnější obal? Pokud ne, plynule pootočte průhledný vnější obal, až se ozve 
cvaknutí (půl otáčky). 
Směřuje ukazatel dávky na inhalátoru Spiriva Respimat na nulu? Inhalátor Spiriva Respimat se 
po 60 vstřicích (30 léčivých dávkách) uzamkne. Připravte si k použití nový inhalátor Spiriva 
Respimat. 
 

13 

 

Nelze pootočit průhledný vnější obal. 
 
Nepootočil(a) jste ho již? Pokud jste již průhledný vnější obal pootočil(a), pokračujte kroky 
„OTEVŘETE“ a „STISKNĚTE“, které jsou popsány v bodě „Denní používání inhalátoru“.  
Směřuje ukazatel dávky na inhalátoru Spiriva Respimat na nulu? Inhalátor Spiriva Respimat se 
po 60 vstřicích (30 léčivých dávkách) uzamkne. Připravte si k použití nový inhalátor Spiriva 
Respimat. 
 
Ukazatel dávky na inhalátoru Spiriva Respimat příliš brzo dosáhne nuly.  
 
Používal(a) jste přípravek Spiriva Respimat podle pokynů (dva vstřiky jednou denně)? Přípravek 
Spiriva Respimat vydrží 30 dnů při používání dvou vstřiků jednou denně. 
Nepootočil(a) jste před vložením zásobníku průhledným vnějším obalem? Ukazatel dávek 
započítává každé pootočení průhledného vnějšího obalu bez ohledu na to, zda je do inhalátoru vložen 
zásobník či nikoli. 
Nestříkal(a) jste často do vzduchu, abyste zkontroloval(a), zda inhalátor Spiriva Respimat 
funguje? 
Jakmile inhalátor Spiriva Respimat připravíte k použití, není zapotřebí provádět zkušební 
vstřiky, pokud inhalátor používáte denně. 
Nevložil(a) jste zásobník do použitého inhalátoru Spiriva Respimat? 
Nový zásobník vložte vždy 
do NOVÉHO inhalátoru Spiriva Respimat. 
 
Inhalátor Spiriva Respimat stříká automaticky. 
 
Byl při otáčení průhledného vnějšího obalu otevřený kryt? Zavřete kryt, a pak pootočte průhledný 
vnější obal. 
Netiskl(a) jste při otáčení průhledného vnějšího obalu tlačítko pro uvolnění dávky? 
Zavřete kryt, 
aby bylo tlačítko pro uvolnění dávky zakryto, a pak pootočte průhledný vnější obal. 
Otočil(a) jste průhledný vnější obal až do cvaknutí? 
Plynule pootočte průhledný vnější obal, až se 
ozve cvaknutí (půl otáčky). 
 
Inhalátor Spiriva Respimat nestříká. 
 
Vložil(a) jste zásobník? Pokud ne, vložte zásobník. 
Neopakoval(a) jste kroky „OTÁČEJTE“, „OTEVŘETE“, „STISKNĚTE“ méně než třikrát po 
vložení zásobníku? 
Po vložení zásobníku třikrát opakujte kroky „OTÁČEJTE“, „OTEVŘETE“, 
„STISKNĚTE“ uvedené v krocích 4 až 6 v bodě „Příprava inhalátoru k prvnímu použití“. 
Směřuje ukazatel dávky na inhalátoru Spiriva Respimat na nulu? 
Pokud ukazatel dávky ukazuje 
na nulu, spotřeboval(a) jste všechen léčivý přípravek a inhalátor je uzamčen. 
 
Jakmile je Váš inhalátor Spiriva Respimat sestaven, neodnímejte průhledný vnější obal nebo zásobník. 
Nový zásobník vložte vždy do NOVÉHO inhalátoru Spiriva Respimat. 
 
 
Další informace 
 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
D - 55216 Ingelheim am Rhein 
Německo 
 
CE 0123 
 

Recenze

Recenze produktu SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMU 8X60DÁV Roztok k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMU 8X60DÁV Roztok k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám