Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

SPASMOMEN 30X40MG Potahované tablety

SPASMOMEN  30X40MG Potahované tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku SPASMOMEN 30X40MG Potahované tablety

Strana 1 (celkem 4)
sp.zn. sukls126885/2012
a sp.zn. sukls130519/2012

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Spasmomen
40 mg, potahované tablety
otilonii bromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Spasmomen a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Spasmomen užívat
3. Jak se Spasmomen užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Spasmomen uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Spasmomen a k čemu se používá

Přípravek Spasmomen obsahuje otilonium bromid, který patří do skupiny léčivých přípravků
nazývaných spasmolytika.
Spasmomen působí na svaly trávicího ústrojí, zmírňuje křeče střev a reguluje jejich
nadměrnou pohyblivost (tj. ovládá nadměrné a příliš rychlé stahy svalů střev).

Spasmomen se používá k úlevě při obtížích u syndromu dráždivého tračníku (funkční
porucha tlustého střeva) a dalších poruch trávicího ústrojí charakterizovaných bolestivými
křečemi střev, nadýmáním a problémy s pohyblivostí střev.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Spasmomen užívat

Neužívejte Spasmomen
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na otilonium bromid nebo na kteroukoli další
složku přípravku Spasmomen (viz bod 6 a konec bodu 2).

Upozornění a opatření
Přestaňte užívat tablety a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví
jakákoliv z následujících obtíží, protože se může jednat o známky alergické reakce:
obtížné dýchání nebo polykání, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.
Strana 2 (celkem 4)
silné svědění kůže, s červenou vyrážkou nebo vyvýšenými pupínky.

Před užitím přípravku Spasmomen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
- jestliže máte glaukom (oční onemocnění se zvýšeným nitroočním tlakem),
- jestliže máte zbytnělou prostatu (také známé jako hyperplazie prostaty),
- trpíte-li zúžením vyústění žaludku do střeva (stenóza pyloru).

Další léčivé přípravky a Spasmomen
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval/a nebo které možná budete užívat.
Nebyly hlášeny žádné interakce (vzájemné ovlivnění) přípravku Spasmomen s jinými
léčivými přípravky.

Spasmomen s jídlem a pitím
Tablety užívejte nejlépe 20 minut před jídlem.

Těhotenství a kojení
Spasmomen byste neměla užívat, jestliže jste těhotná nebo kojíte, pokud Vám Váš lékař
výslovně neřekl, že je to nezbytné. V těchto případech bude Spasmomen podáván pod
lékařským dohledem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nepředpokládá se, že by Spasmomen ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Spasmomen obsahuje laktózu, což je určitý typ cukru (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař
řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Spasmomen užívá

Vždy užívejte Spasmomen přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti: Užívejte jednu tabletu 23krát denně, podle rady Vašeho lékaře.
Tablety zapíjejte vodou nejlépe 20 minut před jídlem, a to aniž byste tablety lámali, drtili
nebo kousali.

Děti: Tento přípravek není vhodný pro děti.

Jestliže jste užil/a více přípravku Spasmomen, než jste měl/a
Žádné účinky předávkování nebyly u přípravku Spasmomen hlášeny.

Pokud se však předávkujete a zaznamenáte, že se necítíte dobře, řekněte to svému lékaři nebo
navštivte nejbližší nemocnici. Tuto příbalovou informaci a/nebo balení přípravku vezměte s
sebou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Spasmomen
Pokud zapomente užít dávku přípravku Spasmomen v předepsaném čase, užijte ji, jakmile si
vzpomenete. NEZDVOJNÁSOBUJTE následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou
tabletu.
Strana 3 (celkem 4)

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při užívání doporučených dávek nebylo pozorováno, že by přípravek Spasmomen způsoboval
nežádoucí účinky.

Ve velmi vzácných případech byla pozorována alergická kožní reakce ve formě vyrážky
(kopřivka).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak Spasmomen uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Spasmomen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Spasmomen obsahuje

- Léčivou látkou je otilonii bromidum (40 mg v jedné potahované tabletě)
- Pomocnými látkami jsou: rýžový škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, monohydrát
laktosy, magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, oxid titaničitý (E171),
makrogol 4000, makrogol 6000, mastek. (Další informace o laktóze, viz konec bodu 2.)

Jak Spasmomen vypadá a co obsahuje toto balení

Spasmomen jsou bílé, bikonvexní, kulaté, potahované tablety.
Spasmomen je dostupný v balení obsahujícím 30 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Florencie, Itálie

Strana 4 (celkem 4)
Výrobce:
Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., L´Aquila, Itálie
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Florencie, Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 24.4.2013.

Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz