Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

SPASMOMEN 30X40MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11478

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kód výrobku: 11478
Kód EAN: 4013054001417
Kód SÚKL: 84098
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Syndrom dráždivého tračníku (funkční porucha tlustého střeva); úleva od bolestí břicha, poruch roztažení a pohyblivosti charakterizovaných křečemi hladkého svalstva.

Příbalový leták

 

Strana 1 (celkem 3) 

sp.zn. sukls130282/2012 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Spasmomen 

40 mg, potahované tablety 

otilonii bromidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Spasmomen a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Spasmomen užívat 

3. 

Jak se Spasmomen užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Spasmomen uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Spasmomen a k čemu se používá 

 
Přípravek Spasmomen obsahuje otilonium bromid, který patří do skupiny léčiv nazývaných 
„spasmolytika”. 
Spasmomen působí na svaly trávicího ústrojí, zmírňuje křeče střev a reguluje jejich nadměrnou 
pohyblivost (tj. potlačuje nadměrné a příliš rychlé stahy střevní svaloviny). 
 
Spasmomen se používá k úlevě při obtížích u syndromu dráždivého tračníku (funkční porucha 
tlustého střeva) a dalších poruch trávicího ústrojí charakterizovaných bolestivými křečemi střev, 
nadýmáním a problémy s pohyblivostí střev u dospělých. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Spasmomen užívat 

 
Neužívejte Spasmomen: 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Spasmomen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Přestaňte užívat
 tablety a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví jakákoliv 
z následujících obtíží, protože se může jednat o známky alergické reakce
• obtížné dýchání nebo polykání, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. 
• silné svědění kůže s červenou vyrážkou nebo vyvýšenými pupínky. 
 
Před užitím přípravku Spasmomen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
- jestliže máte glaukom (oční onemocnění se zvýšeným nitroočním tlakem), 
- jestliže máte zbytnělou prostatu (také známé jako hyperplazie prostaty), 
- trpíte-li zúžením vyústění žaludku do střeva (stenóza pyloru). 

 

Strana 2 (celkem 3) 

Děti a dospívající 
Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím (mladším 18 let), protože bezpečnost a účinnost 
přípravku Spasmomen nebyla u těchto věkových skupin stanovena. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Spasmomen 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Nebyly hlášeny žádné interakce (vzájemné ovlivnění) přípravku Spasmomen s jinými léčivými 
přípravky. 
 
Spasmomen s jídlem a pitím 
Tablety užívejte nejlépe 20 minut před jídlem. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 
Spasmomen byste neměla užívat, jestliže jste těhotná nebo kojíte, pokud Vám Váš lékař výslovně 
neřekl, že je to nezbytné. V těchto případech bude Spasmomen podáván pod lékařským dohledem. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nepředpokládá se, že by Spasmomen ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Spasmomen obsahuje laktózu 
Laktóza je určitý  druh cukru (mléčný cukr).  Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se Spasmomen užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a starší pacienti: Užívejte jednu tabletu 2–3krát denně podle doporučení Vašeho lékaře. 
Tablety zapíjejte vodou  nejlépe 20 minut před jídlem, tablety nelámejte, nedrťte nebo nekousejte. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento přípravek není vhodný pro děti a dospívající. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Spasmomen, než jste měl(a) 
Žádné účinky předávkování nebyly u přípravku Spasmomen hlášeny. 
 
Pokud se však předávkujete a zaznamenáte, že se necítíte dobře, řekněte to svému lékaři nebo 
navštivte nejbližší nemocnici. Tuto příbalovou informaci a/nebo balení přípravku vezměte s sebou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Spasmomen 
Pokud zapomente užít dávku přípravku Spasmomen v předepsaném čase, užijte ji, jakmile si 
vzpomenete. NEZDVOJNÁSOBUJTE následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Spasmomen 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Strana 3 (celkem 3) 

Při užívání doporučených dávek nebylo pozorováno, že by přípravek Spasmomen způsoboval 
nežádoucí účinky. 
 
 
Ve velmi vzácných případech byla pozorována alergická kožní reakce ve formě vyrážky (kopřivka). 
 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
5. 

Jak Spasmomen uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Spasmomen obsahuje 
 

Léčivou látkou je otilonii bromidum (40 mg v jedné potahované tabletě) 

Pomocnými látkami jsou: rýžový škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, monohydrát laktózy, 
magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, 
makrogol 6000, mastek. (Další informace o laktóze, viz konec bodu 2.) 

 
Jak Spasmomen vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Spasmomen jsou bílé, bikonvexní, kulaté, potahované tablety. 
Spasmomen je dostupný v balení obsahujícím 30 potahovaných tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie 
 
Výrobce: 
Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo 
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., L´Aquila, Itálie 
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Florencie, Itálie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.4.2015. 

Recenze

Recenze produktu SPASMOMEN 30X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SPASMOMEN 30X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám