Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

SPASMED 15 30X15MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28769

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 28769
Kód EAN: 8595026459137
Kód SÚKL: 17162
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Spasmed působí zmírnění obtíží spojených s častým nucením na močení až s neschopností udržet moč (ve dne a zejména v noci), vyskytujících se jako porucha nervové regulace stahů a uvolnění svalů močového měchýře.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls141286/2016 
a sp.zn. sukls141201/2016 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SPASMED 15 

potahované tablety 

trospii chloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Spasmed 15 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Spasmed 15 užívat 
3.  Jak se Spasmed 15 užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Spasmed 15 uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Spasmed 15 a k čemu se používá 

 
Spasmed 15 patří do skupiny léčiv, které blokují účinky nervového přenašeče (acetylcholinu) převážně 
na zakončeních vegetativního nervového systému (nedá se vůlí ovlivnit) v hladké svalovině. Uvolňuje 
křeče hladkého svalstva zažívacího a močopohlavního ústrojí. 
Spasmed 15  se  používá  při  léčbě  příznaků  častého  a/nebo  naléhavého  nucení  k močení  a/nebo  při 
neschopnosti  udržet  moč  (urgentní  inkontinence)  u pacientů  s hyperaktivním  (dráždivým)  močovým 
měchýřem (poruchy vyprazdňování močového měchýře neznámé příčiny, nebo způsobené některými 
nervovými poruchami). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Spasmed 15 užívat 

 
Neužívejte Spasmed 15 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  trospium  chlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

-  při zadržování moče (retence moče), 
-  při  poruchách  srdečního  rytmu  spojených  se  zrychlením  srdeční  činnosti  (tachyarytmie)  a  při 

určitém typu svalové ochablosti (myastenia gravis), 

-  závažným chronickým zánětlivým onemocněním střev (ulcerózní kolitida nebo Crohnova nemoc), 
-  při poruchách vyprazdňování střeva (toxické megakolon), 
-  při glaukomu s úzkým úhlem (zvýšení nitroočního tlaku způsobené zúžením úhlu mezi rohovkou 

a duhovkou), 

-  při poškození ledvin vyžadujícím dialýzu. 
Spasmed 15 se nepodává dětem do 12 let. 
 

2/5 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Spasmed 15 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  jestliže trpíte zúžením zažívacího ústrojí (např. pylorostenóza), 
-  jestliže máte poruchu odtoku moče s rizikem zadržování moče, 
-  jestliže trpíte autonomní neuropatií (onemocnění periferních nervů), 
-  jestliže máte brániční kýlu a zánět jícnu, 
-  a u pacientů, kde zrychlení srdeční činnosti není žádoucí (např. hypertyreóza, ischemická choroba 

srdeční, srdeční nedostatečnost). 

U pacientů  s těžkou  poruchou  funkce  jater  se  přípravek  nedoporučuje  pro  nedostatek  zkušeností 
s podáním. 
Trospium  chlorid  (léčivá  látka  přípravku)  je  vylučován  převážně  ledvinami.  U pacientů  s těžkou 
poruchou  funkce  ledvin  bylo  pozorováno  signifikantní  zvýšení  plazmatické  hladiny.  Proto  by  léčba 
u těchto skupin pacientů, i když je funkce ledvin poškozena jen mírně až středně, měla být zahajována 
s opatrností. 
 
Další léčivé přípravky a Spasmed 15 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Mohou se objevit tyto interakce: 
-  zesílení anticholinergního účinku (jako je sucho v ústech, trávicí obtíže, zácpa) amantadinu (léky 

proti  Parkinsonově  nemoci),  tricyklických  antidepresiv  (léky  proti  depresi),  chinidinu, 
disopyramidu  (léky  upravující  poruchy  srdečního  rytmu)  a  antihistaminik  (léky  užívané  v léčbě 
alergických onemocnění), 

-  zesílení  tachykardizujícího  účinku  (nadměrné  zrychlení  srdeční  činnosti)  betasympatomimetik 

(např. léky užívané při astmatu), 

-  snížení  účinku  prokinetik  (léky  používané  k léčbě  poruch  vyprazdňování  žaludku,  např. 

metoklopramid a cisaprid). 

Při  současném  užívání  přípravku  s léčivy,  jako  guar,  cholestyramin  a  cholestipol,  nelze  vyloučit 
snížení vstřebávání trospium chloridu. Proto se současné podávání s těmito léčivy nedoporučuje. 
Metabolické  interakce  trospium  chloridu  s enzymy  cytochromu  P450  (P4501A2,  2A6,  2C9,  2C19, 
2D6,  2E1,  3A4)  nebyly  zaznamenány.  Vzhledem  k typu  odbourávání  trospium  chloridu  se  žádné 
metabolické interakce neočekávají. 
 
Spasmed 15 s jídlem a pitím
 
Přípravek je vhodné užívat s jídlem a zapít sklenicí vody. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V těhotenství  a  při  kojení  smí  být  Spasmed 15  použit  pouze  výjimečně  z vážných  důvodů,  o nichž 
musí  rozhodnout  lékař.  Pokud  otěhotníte  během  užívání  přípravku,  informujte  o tom  svého 
ošetřujícího lékaře. V pokusech na zvířatech nebylo prokázáno negativní působení na plod. O použití 
přípravku u těhotných žen nejsou k dispozici žádná data. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem k poruchám vidění mohou být ovlivněny Vaše reakce. Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou 
ovlivněny, neřiďte ani neobsluhujte stroje. 
 
Spasmed 15 obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek 
užívat. 
 
 
3. 

Jak se Spasmed 15 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

3/5 

Doporučená denní dávka je 45 mg trospium chloridu. 
Po  zvážení  individuální  účinnosti  a  snášenlivosti  může  být  denní  dávka  snížena  na  30 mg  nebo 
zvýšena na 90 mg po 4 týdnech léčby. 
V následující tabulce je uvedeno doporučené denní dávkování: 

Celková denní dávka 

Dávkování během dne 

Jednotlivá dávka 

45 mg 

3× denně 1 potahovaná tableta Spasmed 15 

15 mg 

90 mg 

3× denně 2 potahované tablety Spasmed 15 

30 mg 

30 mg 

2× denně 1 potahovaná tableta Spasmed 15 

15 mg 

 
U pacientů  s těžkým  poškozením  ledvin  je  doporučená  denní  dávka  15 mg  trospium  chloridu  1–2× 
denně nebo 1–2× každý druhý den. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Spasmed 15 není určen k léčbě dětí do 12 let. Po pečlivém zvážení účinnosti a snášenlivosti může být 
v zásadě stanoveno individuální dávkování. V závislosti na věku a tělesné hmotnosti lze považovat za 
vhodnou počáteční denní dávku 15 mg (2× 7,5 mg) nebo 30 mg (2× 15 mg) trospium chloridu. 
 
Jak je znázorněno na obrázku, tablety mohou být rozděleny na dvě části. Chcete-li to provést, umístěte 
tabletu na tvrdý povrch a palcem zatlačte na půlicí drážku (působením krátkého, silného tlaku), aby se 
tableta rozdělila na dvě stejně velké části. 

 

Tablety se polykají nerozkousané, spolu s jídlem a zapíjejí se sklenicí vody. 
Délku  léčby  určuje  lékař,  avšak  nutnost  pokračování  léčby  by  měla  být  přehodnocována 
v pravidelných intervalech každých 3–6 měsíců. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Spasmed 15, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku nebo při náhodném požití přípravku dítětem, vyhledejte 
lékaře. 
Mohou se objevit příznaky jako poruchy vidění, zrychlený tep, sucho v ústech nebo zčervenání kůže. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Spasmed 15 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Spasmed 15, pokračujte v užívání dále v pravidelných intervalech jako 
předtím. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Spasmed 15 
O ukončení léčby se poraďte s lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

4/5 

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z  10): 
-  sucho v ústech, trávicí potíže (dyspepsie), zácpa, bolest žaludku a nevolnost. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
-  porucha  vidění  (porucha  akomodační  schopnosti  oka)  u nedostatečně  brýlemi  korigované 

dalekozrakosti; zrychlení srdeční činnosti (tachykardie); dušnost; průjem, nadýmání (flatulence); 
kožní vyrážka; poruchy močení (např. reziduální moč); slabost nebo bolest na hrudi. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): 
-  alergické reakce (anafylaxe); rychlá a nepravidelná srdeční činnost (tachyarytmie); otok obličeje, 

jazyka a průdušek (angioedém); zadržení (retence) moče; mírné až střední zvýšení hladin jaterních 
enzymů v séru. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): 
-  bolest hlavy, závrať. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS), toxická epidermální nekrolýza (TEN). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Spasmed 15 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s   přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Spasmed 15
 obsahuje 
Léčivou látkou je trospii chloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje trospii chloridum 15 mg. 
Dalšími složkami jsou: 
-  jádro  tablety:  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl 

karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová, povidon 25,  

-  potahová vrstva tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), mikrokrystalická celulosa, kyselina 

stearová. 

 
Jak Spasmed 15 vypadá a co obsahuje toto balení 
Spasmed 15 jsou téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se „SNAP-TAB“ půlicí drážkou na 
jedné straně a vyraženým otiskem „0“ na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Spasmed 15 je dodáván v balení po 30, 50 nebo 100 potahovaných tabletách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

5/5 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.6.2016
 
 

Recenze

Recenze produktu SPASMED 15 30X15MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SPASMED 15 30X15MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám