Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 34858
Kód EAN: 4030855107421
Kód SÚKL: 49019
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek se užívá k léčení i předcházení nepravidelné srdeční činnosti, zejména při zrychlené činnosti srdce. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je SOTAHEXAL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SOTAHEXAL užívat
3. Jak se SOTAHEXAL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku SOTAHEXAL
6. Další informace
SOTAHEXAL 80
SOTAHEXAL 160
(Sotaloli hydrochloridum)
tablety
Léčivá látka je Sotaloli hydrochloridum 80 mg nebo 160 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, hyprolosa, sodná sůl karboxymetylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG, Industriestraße 25, D-83607 Holzkirchen, Německo
Výrobce
SALUTAS PHARMA GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 391 79 Barleben, Německo nebo
LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Polsko
1. CO JE Sotahexal A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sotahexal je beta-sympatolytikum, antiarytmikum. Sotalol je silný blokátor tzv. sympatických beta receptorů a antiarytmikum III třídy. Sotalol zpomaluje tep, snižuje dráždivost srdce, zpomaluje vedení vzruchu v srdci, a proto působí příznivě u některých poruch srdečního rytmu.
Přípravek se užívá k léčení i předcházení nepravidelné srdeční činnosti, zejména při zrychlené činnosti srdce.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Sotahexal UŽÍVAT
Neužívejte Sotahexal:
- při známé přecitlivělosti na sotalol, sulfonamidy a další složky přípravku.
při selhávání srdeční činnosti, poruchách převodu vzruchu mezi srdečními předsíněmi a komorami, nízké srdeční frekvenci (počet tepů pod 50 za minutu), chorobně sníženém krevním tlaku, těžkých poruchách prokrvení končetin (bolesti v lýtkách při chůzi, výrazně chladné končetiny), při dlouhodobých onemocněních dýchacích cest (průduškové astma)
při těžkém poškození funkce ledvin, při snížené hladině draslíku a hořčíku v krvi, při neléčeném feochromocytomu (nádor dřeně nadledvin).
Užívání přípravku pacienty, kteří mají cukrovku se silnou kolísavostí hladin krevního cukru je možno pouze pod pečlivým lékařským dohledem.
Pro užívání sotalolu pacienty po prodělaném srdečním infarktu, s těžkou alergií a s psoriázou musí být zvláštní důvody.
V těhotenství by měl být sotalol užíván výjimečně a jen pokud je to nezbytně nutné. Užívání sotalolu musí být ukončeno alespoň 48 - 72 hodin před očekávaným termínem porodu. Protože se sotalol vylučuje do mateřského mléka neměl by být přípravek užíván v období kojení.
Kdy je zapotřebí zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sotahexal
Při přípravě na celkovou anestézii, je nutno anesteziologa informovat, že užíváte Sotahexal.
Těhotenství
Sotahexal by neměl být užíván v těhotenství. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Kojení
Sotahexal by neměl být užíván v období kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Sotahexal může zejména na začátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a podobně). Tyto činnosti můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku SOTAHEXAL:
Účinky přípravku SOTAHEXAL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku SOTAHEXAL užívat nějaký lék dostupný bez lékařského předpisu, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Sotahexal by se neměl užívat současně s některými dalšími léky užívanými k léčbě poruch srdečního rytmu (disopyramid, prokainamid, chinidin, amiodaron), ani s blokátory vápníkového kanálu (verapamil, diltiazem) pro možnost vzniku závažných poruch srdečního rytmu. Při náhlém ukončení současné léčby klonidinem (lék užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku) může dojít k velkému zvýšení krevního tlaku. Naopak při současném užívání s některými léčivy ovlivňující psychické funkce (tzv. tricyklická antidepresiva, barbituráty, fenothiaziny, silná analgetika) a s léky používanými k léčení vysokého krevního tlaku může dojít k hlubokému poklesu krevního tlaku provázenému závratěmi až krátkodobým bezvědomím při rychlém vstávání. Sotalol zesiluje účinek léků užívaných k léčbě cukrovky, což se projeví sníženou hladinou cukru v krvi a dochází přitom k zastření příznaků snížení hladiny cukru v krvi, např. zrychlení tepu a třesu.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SOTAHEXAL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jak a kdy máte užívat přípravek Sotahexal:
Obvyklá počáteční dávka je jedna tableta SOTAHEXALu 80 užitá v jedné denní dávce nebo rozdělená do dvou denních dávek.
Dávka může být postupně zvýšena až k dosažení obvyklé udržovací dávky 160-320 mg denně, užívaných ve dvou denních dávkách (tj. 2 x denně SOTAHEXAL 80 nebo 2 x denně SOTAHEXAL 160).
Ve zcela výjimečných případech může lékař doporučit maximální denní dávku 640 mg (tj. 4 tablety SOTAHEXALU 160).
U pacientů s poruchou ledvin se podávají nižší dávky v závislosti na stupni poškození ledvin.
Způsob podání
Přípravek užívejte před jídlem, zapijte jej dostatečným množstvím tekutiny.
Jak dlouho máte přípravek Sotahexal užívat
Léčba sotalolem se nikdy nesmí ukončit náhle; to platí zejména u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u pacientů po dlouhodobém podávání této látky. Dávkování je třeba snižovat i vysazovat pozvolna.
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku SOTAHEXAL, než jste měl(a):
Při předávkování, nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, informujte o tom lékaře, který pak zařídí další potřebné kroky.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Sotahexal:
V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání předchozí dávky. Užijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Sotahexal nežádoucí účinky.
Jaké nežádoucí účinky může přípravek SOTAHEXAL působit?
V průběhu užívání sotalolu se může objevit únava, závratě, zmatenost, bolesti hlavy, pocit přechodného chladu v končetinách. Zřídka se vyskytuje pocit plného žaludku, nucení na zvracení, nucení ke kašli, dýchací obtíže, kožní vyrážky, zánět spojivek a poruchy spánku. Výjimečně se objevuje omezení tvorby slz (pozor při nošení kontaktních čoček), změny nálady, rozladění až pocit smutku, suchost v ústech, svalová slabost a poruchy potence. V ojedinělých případech může přípravek vyvolat kožní onemocnění (psoriázu) provázené kožní vyrážkou a zvýšeným šupením kůže, nebo se může kožní onemocnění zhoršit. Sotalol může vzácně zhoršit srdeční nedostatečnost, zpomalit tepovou frekvenci, způsobit pokles krevního tlaku nebo vyvolat nové poruchy srdečního rytmu.
Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?
Objeví-li se u Vás nějaké nežádoucí účinky anebo jiné neobvyklé reakce i takové, které nejsou v této informaci uvedeny informujte o tom prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek se uchovává teplotě do 25°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Velikost balení: 20, 50 a 100 tablet
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Datum revize textu
1.7. 2009

Recenze

Recenze produktu SOTAHEXAL 160 20X160MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SOTAHEXAL 160 20X160MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze