Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

SORTIS 20 MG 100X20MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19167

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GÖDECKE GMBH, FREIBURG
Kód výrobku: 19167
Kód EAN: 8595060906161
Kód SÚKL: 93018
Držitel rozhodnutí: GÖDECKE GMBH, FREIBURG
Přípravek Sortis se užívá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení, snížení váhy) nebyla dostatečně účinná. Přípravek Sortis se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby. Cholesterol je látka přirozeně se vyskytující v lidském organismu nezbytná pro jeho normální vývoj. Pokud je ale cholesterolu ve Vaší krvi příliš mnoho, může se ukládat na stěnách krevních cév, které se případně mohou ucpat. To je jedna z nejčastějších příčin onemocnění srdce. Je potvrzeno, že zvýšené hladiny cholesterolu zvyšují riziko onemocnění srdce. Dalšími faktory, které zvyšují riziko onemocnění srdce jsou vysoký krevní tlak, cukrovka, nadměrná tělesná hmotnost, nedostatek pohybu, kouření a dědičný výskyt onemocnění srdce v rodině.

Příbalový leták

1Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls91552/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SORTIS 10 mg
SORTIS 20 mg
SORTIS 40 mg
SORTIS 80 mg
potahované tablety
atorvastatinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek SORTIS a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SORTIS užívat
3. Jak se přípravek SORTIS užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek SORTIS uchovávat
6. Další informace
1. CO JE SORTIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
SORTIS patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky které upravují hladinu lipidů (tuků)
v těle.
SORTIS se užívá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná
opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení, snížení tělesné hmotnosti)
nebyla dostatečně účinná. Přípravek SORTIS se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce
dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní
nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SORTIS UŽÍVAT
Neužívejte přípravek SORTIS
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravek SORTIS nebo na jakýkoliv podobný léčivý
přípravek používaný ke snížení krevních tuků nebo na jakoukoliv složku tohoto přípravku
podrobnosti viz Kapitola 6
jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra
jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů
jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci
jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete,
jestliže kojíte.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SORTIS je zapotřebí
Důvody, proč pro Vás přípravek SORTIS nemusí být vhodný, jsou následující:
- jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, jako důsledek prodělané
cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou
- jestliže máte problémy s ledvinami
- jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)
- jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší
rodině dědičné svalové onemocnění
- jestliže jste prodělal/a toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi
(např. jinými statiny nebo fibráty)
- jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu
- jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění
- jste-li starší 70 let.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat přípravek SORTIS,
jestliže:
máte těžké respirační (dechové) selhávání
Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, lékař Vám provede krevní testy před zahájením
léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem SORTIS, aby předpověděl možnost rizika
nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rabdomyolýza, se
zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 Vzájemné působení s dalšími
léčivými přípravky).
V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko
pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte
nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku SORTIS nebo může být jejich účinek
přípravkem SORTIS ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba
léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků,
včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako rabdomyolýza popsaná v Kapitole 4:
Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin
Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin,
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová
Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol
Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním
tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil,
amiodaron
Léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, apod.
Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku SORTIS zahrnující ezetimib
(snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol
(používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon
(proti bolesti) a antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník)
Přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, neboť mohou na sebe navzájem působit.
Užívání přípravku SORTIS s jídlem a pitím
Viz Kapitola 3 Jak se přípravek SORTIS užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:
Grapefruitová šťáva
Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství
mohou měnit účinek přípravku SORTIS.
Alkohol
Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další
podrobnosti viz Kapitola 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SORTIS užívat.
Těhotenství a kojení
SORTIS neužívejte, pokud jste těhotná, nebo těhotenství plánujete.
SORTIS neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.
SORTIS neužívejte, pokud kojíte.
Bezpečnost přípravku SORTIS během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek,
jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je
Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.
Důležité informace o některých složkách přípravku SORTIS
Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím tohoto
přípravku svého lékaře.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SORTIS UŽÍVÁ
Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a dodržovat
také během léčby přípravkem SORTIS.
Obvyklá počáteční dávka přípravku SORTIS je 10 mg 1x denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a
starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval/a dostatečné množství. Váš
lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo delším. Maximální dávka přípravku SORTIS je
80 mg 1x denně u dospělých a 20 mg 1x denně u dětí.
Tablety přípravku SORTIS se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv
v průběhu dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.
Vždy užívejte přípravek SORTIS přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/a, že
přípravek správně užíváte, ověřte si správný postup užívání léku u svého lékaře nebo lékárníka.
Délku trvání léčby přípravkem SORTIS stanoví Váš lékař.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku SORTIS je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.
Jestliže jste užil/a více přípravku SORTIS, než jste měl/a
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka),
vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek SORTIS
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek SORTIS
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit,
zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i přípravek SORTIS vyvolat nežádoucí účinky, i když
se nemusí projevit u každého.
Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte
užívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici
s pohotovostní službou.
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 10 000):
- Závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může způsobit velké
obtíže při dýchání.
- Závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a
genitáliích), horečka. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo
ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů.
- Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte
vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk, což je
život ohrožující stav a může vést i k poškození ledvin
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):
- jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou
tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.
Další možné nežádoucí účinky přípravku SORTIS
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 - 10 pacientů ze 100) zahrnují:
- zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu,
- alergické reakce,
- zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin
cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi,
- bolest hlavy,
- nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem,
- bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad,
- výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 - 10 pacientů z 1 000) zahrnují:
Anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud
máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)
noční můry, nespavost,
závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost
na bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti,
zastřené vidění,
zvonění v uších a/nebo v hlavě,
zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající
bolesti žaludku),
hepatitida (zánět jater),
vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů,
bolest krku, svalová únava,
únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka,
přítomnost bílých krvinek v moči.
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 -10 pacientů z 10 000) zahrnují:
poruchy zraku,
neočekávané krvácení nebo tvorba modřin,
cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí),
poranění šlach.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 000 pacientů) zahrnují:
- alergické reakce příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok
očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps,
- ztráta sluchu,
- gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen).
Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků - statinů:
- Sexuální potíže
- Deprese
- Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka
- Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi,
nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK SORTIS UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Přípravek SORTIS nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek SORTIS obsahuje
- Léčivou látkou je atorvastatin.
Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum
trihydricum).
Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 20 mg (ve formě atorvastatinum calcicum
trihydricum).
Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum
trihydricum).
Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 80 mg (ve formě atorvastatinum calcicum
trihydricum).
- Pomocnými látkami jsou: uhličitan vápenatý, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy,
sodná sůl kroskarmelosy, polysorbát 80, hyprolosa, magnesium stearát.
Potahová vrstva tablety přípravku SORTIS obsahuje: potahovou soustavu Opadry YS-1-7040 bílou
(hypromelosa, makrogol 8000, oxid titaničitý, mastek), simetikonovou emulzi.
Jak přípravek SORTIS vypadá a co obsahuje toto balení
SORTIS 10 mg: bílé kulaté potahované tablety, na jedné straně vyraženo ATV, na druhé straně
vyraženo 10.
SORTIS 20 mg: bílé kulaté potahované tablety, na jedné straně vyraženo ATV, na druhé straně
vyraženo 20.
SORTIS 40 mg: bílé kulaté potahované tablety, na jedné straně vyraženo ATV, na druhé straně
vyraženo 40.
SORTIS 80 mg: bílé kulaté potahované tablety, na jedné straně vyraženo ATV, na druhé straně
vyraženo 80.
PA/Al/PVC//Al blistr,
HDPE lahvička s vysoušedlem a dětským bezpečnostním uzávěrem
Přípravek SORTIS je dostupný v blistrech o obsahu 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 a 100
potahovaných tablet, nemocničním balení o obsahu 50, 84, 100, 200 (10 x 20) nebo lahvičkách o
obsahu 90 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko, Bulharsko, ČR, Estonsko,
Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Litva,
Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
Sortis
Belgie, Kypr, Finsko, Řecko, Irsko, Itálie,
Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko,
Švédsko, Velká Británie
Lipitor
Dánsko, Řecko, Island, Portugalsko, Španělsko Zarator
Finsko Orbeos
Francie Tahor
Německo Atorvastatin Pfizer, Liprimar
Řecko Edovin
Maďarsko Obradon
Itálie Torvast, Totalip, Xarator
Portugalsko Atorvastatina Parke-Davis, Texzor
Španělsko Cardyl, Atorvastatina Nostrum, Atorvastatina
Pharmacia, Prevencor
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.6.2012

Recenze

Recenze produktu SORTIS 20 MG 100X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SORTIS 20 MG 100X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám