Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

SORBIMON 40 MG 100X40MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17459

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 17459
Kód EAN: 4030096457927
Kód SÚKL: 76405
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek se užívá při dlouhodobé léčbě ischemické choroby srdeční (porucha prokrvení srdce), při prevenci (předcházení) záchvatů anginy pectoris (srdeční bolest vyvolaná nedostatečným zásobením srdce kyslíkem), při doléčování srdečního infarktu při přetrvávajících anginózních obtížích a při léčbě chronické srdeční insuficience (srdeční nedostatečnosti) v kombinaci se srdečními glykosidy (léčiva podporující srdeční činnost) a/nebo diuretiky (močopudná léčiva). Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls246132/2009, sukls246133/2009 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta  

 

SORBIMON 20 mg 
SORBIMON 40 mg 

(Isosorbidi mononitras) 

tablety 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Sorbimon a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sorbimon užívat  

3. 

Jak se Sorbimon užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Sorbimon uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Sorbimon a k čemu se používá 

 
Isosorbidmononitrát,  léčivá  látka  přípravku,  snižuje  napětí  hladké  svaloviny  v cévní  stěně  a  vede  k 
rozšíření průsvitu cév, a to jak koronárních (věnčitých) tepen, tak i tepen a žil v tělním řečišti. Tím 
dlouhodobě snižuje zatížení srdce a zlepšuje zásobování srdečního svalu kyslíkem.   
 
Přípravek  se užívá při dlouhodobé léčbě ischemické choroby srdeční (porucha prokrvení srdce), při 
prevenci (předcházení) záchvatů anginy pectoris (srdeční bolest vyvolaná nedostatečným zásobením 
srdce kyslíkem), při doléčování srdečního infarktu při přetrvávajících anginózních obtížích a při léčbě 
chronické srdeční insuficience (srdeční nedostatečnosti) v kombinaci se srdečními glykosidy (léčiva 
podporující srdeční činnost) a/nebo diuretiky (močopudná léčiva). 
Přípravek je určen k léčbě dospělých. 
 
  
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sorbimon užívat  

 
Neužívejte SORBIMON:  
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  přípravku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6).,  

-  při současné léčbě sildenafilem (přípravek Viagra užívaný k léčbě poruch erekce). 
Přípravek je dále kontraindikován (nesmí se užívat) při akutním srdečním infarktu s nízkým plnícím 
tlakem, při levostranné srdeční insuficienci (nedostatečnosti) s nízkým plnícím tlakem, při šokových 
stavech (akutním oběhovém selhání) a při velmi nízkém krevním tlaku (systolický tlak nižší než 90 
mm Hg).   
 
 

 

2/5 

Upozornění a opatření 
Před užitím Sorbimonu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Sorbimon není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris. 
Léčbu Sorbimonem nepřerušujte náhle, neboť by se u vás mohly vyskytnout reakce z vysazení. 
 
 Zvláštní  opatrnosti  při  použití  Sorbimonu  je  zapotřebí,  pokud  je  přípravek  užíván    při  obstrukční 
hypertrofické  kardiomyopatii  (onemocnění  srdce  s  primárním  zbytněním  levé  srdeční  komory),  při 
zánětu  osrdečníku  nebo  výpotku  do  osrdečníku,  zúžení  srdečnicové  a/nebo  dvojcípé  chlopně, 
náchylnosti k ortostatickým poruchám krevního tlaku (prudký pokles tlaku při změně polohy těla), při  
onemocněních,  která  jsou  provázena  zvýšením  nitrolebního  tlaku,  při  závažných  poruchách  funkce 
ledvin nebo jater, těžké chudokrevnosti a při zeleném zákalu. 
V uvedených  případech  můžete  přípravek  užívat  pouze  ze  zvlášť  závažných  důvodů,  které  musí 
posoudit Váš lékař.    
 
Další léčivé přípravky a Sorbimon 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky  Sorbimonu  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem  ovlivňovat. 
Současné užívání antihypertenziv (léčiva užívaná při léčbě vysokého krevního tlaku), betablokátorů, 
blokátorů vápníkových kanálů (léčiva užívaná při léčbě srdečních a cévních onemocnění, včetně léčby 
vysokého krevního tlaku a anginy pectoris), vazodilatancií (léčiva rozšiřující průsvit cév), neuroleptik 
nebo tricyklických antidepresiv (léčiva užívaná při léčbě duševních chorob) nebo současné požívání 
alkoholu může zesílit hypotenzivní (vyvolání poklesu krevního tlaku) účinek isosorbidmononitrátu. 
Isosorbidmononitrát může při současném užívání zesílit zvýšení krevního tlaku vyvolané ergotaminem 
(léčivo užívané při léčbě záchvatů migrény). 
Nedá  se  vyloučit  snížení  účinku  isosorbidmononitrátu  se  současně  užívanými  nesteroidními 
protizánětlivými látkami. 
 
Při současném užívání sildenafilu (přípravku Viagra) může dojít k výraznému poklesu krevního tlaku; 
tento přípravek se proto nesmí užívat zároveň se Sorbimonem. 
 
Sorbimon s jídlem a pitím 
Tablety se užívají po jídle, nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  nepříznivě  ovlivnit  schopnost  vykonávat  činnosti,  vyžadující  zvýšenou  pozornost  a 
proto při jeho užívání byste neměl(a) řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti, vyžadující 
zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.  
 
Sorbimon obsahuje  monohydrát laktosy.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. Sorbimon 20 mg obsahuje 36 mg monohydrátu laktosy. Sorbimon 40 mg 
obsahuje 72 mg monohydrátu laktosy. 
 
3. 

Jak se Sorbimon užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

3/5 

Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, užívá se přípravek následujícím způsobem:  
Sorbimon 20 mg  
Obvyklá dávka přípravku Sorbimon 20 mg u dospělých je 2x denně 1 tableta  (což odpovídá 2x denně 
20 mg isosorbidmononitrátu). V případě potřeby Vám může lékař dávku zvýšit. 
 
Pokud máte sklon k hypotenzi (snížení krevního tlaku) nebo se u Vás v minulosti vyskytly ortostatické  
kolapsy (závratě nebo mdloby při náhlém vzpřímení z pozice vleže nebo vsedě), eventuálně pokud u 
Vás  přetrvávají  potíže  (bolest  hlavy,  závratě  apod.)  vyvolané  podáním  léku,  může Vám lékař snížit 
dávku na 1/2 tablety Sorbimonu 20 mg (10 mg isosorbidmononitrátu) 2x denně. 
 
Sorbimon 40 mg 
Obvyklá dávka pro dospělé je  2x denně  1/2 tablety Sorbimonu 40 mg (což odpovídá 2x denně 20 mg 
isosorbidmononitrátu)  nebo  2x  denně  1  tabletu.  Sorbimonu  40  mg  (což  odpovídá  2x  denně  40  mg 
isosorbidmononitrátu). V případě potřeby Vám může lékař dávku zvýšit. 
 
Při  nedostatečném  účinku  či  u  těžších  forem  anginy  pectoris  Vám  může  lékař  zvýšit  dávku 
isosorbidmononitrátu až na 120-160 mg denně, tj. 1 a 1/2 nebo 2 tablety Sorbimon 40 mg 2x denně. 
 
Aby byla zachována plná účinnost přípravku, nesmí být doba mezi podáním první a druhé dávky delší 
než  8  hodin.  Obvyklé  dávkování  je  první  dávka  ráno,  druhá  dávka  odpoledne  mezi  čtrnáctou  a 
patnáctou hodinou. U variantní anginy pectoris s častými nočními záchvaty je však vhodnější užívat 
lék ráno a těsně před spaním. 
 
Délku léčby Vám stanoví lékař podle závažnosti a průběhu Vašeho onemocnění. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku SORBIMON je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více Sorbimonu, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem se 
poraďte  s  lékařem.  Pokud  máte  podezření  na  předávkování  vyššími  dávkami  okamžitě  kontaktujte 
lékaře.   
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Sorbimon 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste  nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v obvyklém 
dávkování. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Sorbimon 
Léčbu  přípravkem  náhle  nepřerušujte,  při  náhlém  vysazení  nelze  vyloučit  komplikace.  Máte-li 
jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Zvláště při prvním použití, ale také při zvýšení dávky, dochází často k poklesu krevního tlaku, který je 
provázen zrychlenou srdeční činností, závratěmi a pocitem slabosti. 
 
Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů databáze MedDRA, upřednostněných 
názvů a četnosti. Jsou používány tyto kategorie četnosti: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), 
méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není 
známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 

4/5 

Poruchy nervového systému 
Časté:  

 

bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), které podle zkušeností většinou po    

 

  

 

několika dnech i při pokračující léčbě odezní 

 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Méně časté:  

přechodné zčervenání kůže s pocitem horka (návaly), alergické kožní reakce 

Velmi vzácné: 

exfoliativní dermatitida (zánět kůže vyznačující se výrazným olupováním kůže) 

 
Srdeční poruchy 
Vzácné: 

 

při silném poklesu krevního tlaku může dojít k zesílení příznaků anginy  

 

 

 

 

pectoris a/nebo k výraznému zpomalení srdeční činnosti 

 
Cévní poruchy: 
Velmi vzácné: 

ischemie (nedokrevnost) srdečního svalu u pacientů s onemocněním věnčitých  

 

 

 

tepen 

 
Gastrointestinální poruchy 
Méně časté:   

nevolnost, zvracení 

 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Velmi vzácné: 

kolapsové stavy, náhlé krátkodobé ztráty vědomí, přechodná hypoxémie (snížení  

 

 

 

koncentrace kyslíku v krvi)   

 
Při dlouhodobém, nepřetržitém užívání velkých dávek přípravku se může vyvinout tolerance (snížení 
účinnosti přípravku) i zkřížená tolerance proti jiným nitrosloučeninám. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Sorbimon uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku  a  krabičce  za 
„Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Sorbimon obsahuje 
Sorbimon 20 mg 
Léčivou látkou je isosorbidi mononitras 20 mg v 1 tabletě. 
Sorbimon 40 mg 
Léčivou látkou je isosorbidi mononitras 40 mg v 1 tabletě. 
 

5/5 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  kopovidon,  koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. 
 
Jak Sorbimon vypadá a co obsahuje toto balení 
Sorbimon 20 mg: bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou a označením „M2“ na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Sorbimon 40 mg: bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou a označením „M4“ na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Balení 
20, 50 nebo 100 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
2.4.2014 

Recenze

Recenze produktu SORBIMON 40 MG 100X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SORBIMON 40 MG 100X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám