Podrobné informace

Informace o produktu

Značka: SORBIFER
Kód výrobku: 137410
Kód EAN:
Kód SÚKL: 119653

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4)
sp.zn. sukls187110/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Sorbifer Durules
potahované tablety
ferrosi sulfas hydricus, acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Sorbifer Durules a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sorbifer Durules užívat.
3. Jak se přípravek Sorbifer Durules užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Sorbifer Durules uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK SORBIFER DURULES A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek je určen k suplementaci (doplnění) železa.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SORBIFER
DURULES UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Sorbifer Durules
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na jakoukoli další složku přípravku
Sorbifer Durules.
Jestliže máte stenózu (zúžení) jícnu nebo jiné obstrukční onemocnění trávicí soustavy.
Jestliže máte onemocnění spojená se zvýšeným ukládáním železa.
Jestliže jste podstoupil(a) opakovaně krevní transfúze.
Jestliže máte anemii, která není způsobena nedostatkem železa, s výjimkou stavů, kdy je
nedostatek železa rovněž přítomen.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sorbifer Durules je zapotřebí
Přípravek je účinný pouze při nedostatku železa. Před zahájením podávání přípravku musí být
potvrzena diagnóza nedostatku železa. Tento lék nemá přínos u jiných druhů anemií, které nejsou
způsobené nedostatkem železa (to jsou anemie spojené např. s infekcí a/nebo s chronickými
onemocněními).
Strana 2 (celkem 4)
V průběhu léčby perorálně podávaným železem se mohou zhoršit zánětlivá a vředová onemocnění
trávicího ústrojí.
Přípravek může způsobit černé zbarvení stolice.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Než začnete užívat tyto potahované tablety, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech
lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.
Měl(a) byste se vyvarovat souběžného použití přípravku Sorbifer Durules a léků obsahujících
následující léčivé látky:
tetracykliny, ofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin a jiné
antibakteriální léky obsahující podobné léčivé látky,
kaptopril,
desferrioxamin,
zinek,
cimetidin,
chloramfenikol,
levodopa obsažená v antiparkinsonicích,
metyldopa obsažená v antihypertenzivech,
hormony štítné žlázy a léky je obsahující,
penicilamin obsažený v protizánětlivých lécích a lécích podávaných při onemocněních pojivové
tkáně a u metabolických poruch (při současném podávání se absorpce těchto léků a železa
snižuje),
uhličitan vápenatý nebo uhličitan hořečnatý obsažené v doplňcích stravy a hydroxid hlinitý
nebo uhličitan vápenatý nebo uhličitan hořečnatý obsažené v antacidech vytvářejí komplexy se
solemi železa, čímž snižují vzájemně vstřebávání,
klodronát nebo risedronát obsažené v lécích k léčbě osteoporózy (Sorbifer Durules snižuje
vstřebávání těchto přípravků).
Pokud se nelze vyvarovat současnému podávání přípravku Sorbifer Durules a těchto léků, měl by být
dodržen co nejdelší možný časový odstup mezi užitím přípravku Sorbifer Durules a dalšího léku. O
současném užívání léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem.
Užívání přípravku Sorbifer Durules s jídlem a pitím
Potahované tablety se mají užívat celé, nerozkousané, nejméně půl hodiny před jídlem a zapíjejí se
polovinou sklenice vody.
Vstřebávání železa může být sníženo současným požitím čaje, kávy, vajec, mléčných výrobků, chleba
vyrobeného z celozrnné mouky, cereálií a potravin bohatých na rostlinnou vlákninu.
Těhotenství a kojení
Doporučené léčebné dávky lze užívat v těhotenství i v období kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou známy žádné údaje, které by indikovaly, že by přípravek ovlivňoval tyto schopnosti.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SORBIFER DURULES UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Sorbifer Durules přesně podle pokynů svého lékaře; je třeba pečlivě
dodržovat dávku a dobu trvání léčby. Obvyklé dávky jsou:
Strana 3 (celkem 4)
Obvyklá dávka u dospělých a dospívajících (nad 12 let věku) je dvakrát denně jedna potahovaná
tableta. Potahované tablety se mají užívat celé, nerozkousané, nejméně půl hodiny před jídlem a
zapíjejí se polovinou sklenice vody. Je-li to nutné, může být dávka z důvodu nežádoucích účinků
snížena na polovinu (1 potahovaná tableta denně).
Je-li třeba, může být u anémie způsobené nedostatkem železa dávka zvýšena na 3-4 potahované
tablety denně, podávané rozděleně ve dvou dávkách (ráno a večer).
Potahované tablety by nikdy neměly být užívány v poloze vleže.
Přípravek nesmí být podáván kojencům a malým dětem (do 12 let věku).
V těhotenství je doporučená dávka jedna potahovaná tableta denně během prvních 6 měsíců a dvakrát
denně jedna potahovaná tableta v třetím trimestru a v období kojení.
Doba trvání léčby by měla být stanovena individuálně na základě opakovaných krevních testů.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Přípravek Sorbifer Durules je obvykle dobře snášen. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek
Sorbifer Durules nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Poraďte se svým lékařem, jestliže se vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků:
Časté nežádoucí účinky (incidence >1 %): nevolnost, bolesti břicha, průjem, zácpa.
Vzácné nežádoucí účinky (incidence <1 ): vřed jícnu, stenóza (zúžení) jícnu, kožní vyrážka.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK SORBIFER DURULES UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Sorbifer Durules nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Sorbifer Durules obsahuje
Léčivými látkami jsou ferrosi sulfas hydricus 320 mg [odpovídá 100 mg Fe2+] a acidum ascorbicum
60 mg v jedné potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou: jádro: povidon, polyethylen, karbomer 934, magnesium-stearát;
potahová vrstva: hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 6000, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý,
tvrdý parafin.
Jak přípravek Sorbifer Durules vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: okrově žlutá, mírně konvexní potahovaná tableta čočkovitého tvaru,
charakteristické vůně s nápisem Z na jedné straně.
Velikost balení: 50, 60 nebo 100 potahovaných tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
Strana 4 (celkem 4)
Výrobce
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
9900 Körmend, Mátyás kir. u. 65.
Maďarsko
Vyrábí se ve spolupráci s AstraZeneca, Švédsko.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 8.10.2013.

Recenze

Recenze produktu SORBIFER DURULES 60X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SORBIFER DURULES 60X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze